Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty vận tải ôtô số 8

72 91 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 08:57

Header Page of 134 LUẬN VĂN: Tổ chức kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty vận tải ôtô số Footer Page of 134 Header Page of 134 Lời nói đầu Không tiền đề cho tiến hoá loài người, lao động yếu tố định đến tồn phát triển trình sản xuất Lao động giữ vai trò quan trọng việc tái tạo cải vật chất tinh thần cho xã hội Một doanh nghiệp, xã hội coi phát triển lao động có suất, có chất lượng, đạt hiệu cao Như vậy, nhìn từ góc độ "Những vấn đề sản xuất" lao động yếu tố quan trọng trình sản xuất kinh doanh Nhất tình hình kinh tế bắt đầu chuyển sang kinh tế tri thức lao động có trí tuệ, có kiến thức, có kỹ thuật cao trở thành nhân tố hàng đầu việc tạo suất chất lượng lao động Trong trình lao động người lao động hao tốn lượng sức lao động định, muốn trình sản xuất kinh doanh diễn liên tục người lao động phải tái sản xuất sức lao động Trên sở tính toán sức lao động mà người lao động bỏ với lượng sản phẩm tạo doanh thu thu từ lượng sản phẩm đó, doanh nghiệp trích phần đề trả cho người lao động tiền công người lao động ( tiền lương ) Tiền lương mà doanh nghiệp trả cho người lao động dùng để bù đắp sức lao động mà người lao động bỏ Xét mối quan hệ lao động tiền lương có quan hệ mật thiết tác động qua lại với Như vậy, chiến lược kinh doanh doanh nghiệp, yếu tố người đặt vị trí hàng đầu Người lao động phát huy hết khả sức lao động mà họ bỏ đền bù xứng đáng dạng tiền lương Gắn với tiền lương khoản trích theo lương gồm Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm ytế, kinh phí Công đoàn Đây quỹ xã hội thể quan tâm toàn xã hội đến người lao động Có thể nói rằng, tiền lương khoản trích theo lương vấn đề doanh nghiệp người lao động quan tâm Vì việc hạch toán, phân bổ xác tiền lương khoản trích theo lương vào giá thành sản phẩm phần giúp cho doanh nghiệp có sức cạnh tranh thị trường nhờ giá hợp lý Qua góp cho người lao động thấy quyền nghĩa vụ việc tăng suất lao động, từ thúc đẩy việc nâng cao chất lượng lao động doanh nghiệp Mặt khác việc tính đúng, tính đủ toán kịp thời tiền lương cho người lao động Footer Page of 134 Header Page of 134 động lực thúc đẩy họ hăng say sản xuất yên tâm tin tưởng vào phát triển doanh nghiệp Là doanh nghiệp Nhà nước, nên Công ty vận tải ôtô số việc xây dựng chế trả lương phù hợp, hạch toán đủ toán kịp thời nhằm nâng cao đời sống, tạo niềm tin, khuyến khích người lao động hăng say làm việc việc cần thiết đặt hàng đầu Nhận thức vấn đề trên, thời gian thực tập Công ty vận tải ôtô số chọn đề tài: " Tổ chức kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty vận tải ôtô số 8" Chuyên đề gồm phần: Phần I: Những lý luận kế toán tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp Phần II: Tình hình tổ chức kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty vận tải ôtô số Phần III: Nhận xét, đánh giá số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty vận tải ôtô số Footer Page of 134 Header Page of 134 Phần thứ Những lý luận kế toán tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp I Khái niệm, đặc điểm tiền lương, nhiệm vụ kế toán tiền lương khoản trích theo lương Khái niệm tiền lương chất kinh tế tiền lương a Khái niệm tiền lương Quá trình sản xuất trình kết hợp đồng thời trình tiêu hao yếu tố ( Lao động, đối tượng lao động tư liệu lao động ) Trong đó, lao động với tư cách hoạt động chân tay trí óc người sử dụng tư liệu lao động nhằm tác động, biến đổi đối tượng lao động thành vật phẩm có ích phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt Để đảm bảo tiến hành liên tục trình tái sản xuất, trước hết cần phải bảo đảm tái sản xuất sức lao động, nghĩa sức lao động mà người bỏ phải bồi hoàn dạng thù lao lao động Tiền lương (tiền công) phần thù lao lao động biểu tiền mà doanh nghiệp trả cho người lao động vào thời gian, khối lượng chất lượng công việc họ Việt Nam trước kinh tế bao cấp, tiền lương hiểu phần thu nhập quốc dân, Nhà nước phân phối cách có kế hoạch cho người lao động theo số lượng chất lượng lao động Khi chuyển sang kinh tế thị trường, với nhiều thành phần kinh tế tham gia hoạt động kinh doanh, có quản lý vĩ mô Nhà nước, tiền lương hiểu theo nghĩa kinh tế Nhà nước định hướng cho sách lương hệ thống áp dụng cho người lao động làm việc thành phần kinh tế quốc dân Nhà nước công nhận hoạt động thị trường sức lao động Quan niệm Nhà nước tiền lương sau: "Tiền lương giá sức lao động hình thành sở giá trị sức lao động thông qua thoả thuận người có sức lao động người sản xuất lao động, đồng thời chịu chi phối qui luật kinh tế, có quy luật cung - cầu" Footer Page of 134 Header Page of 134 Trong chế mới, toàn loại giá khác thị trường, tiền lương tiền công người lao động khu vực sản xuất kinh doanh thị trường định Tuy nhiên quản lý vĩ mô Nhà nước tiền lương khu vực sản xuất kinh doanh buộc doanh nghiệp phải bảo đảm cho người lao động có thu nhập tối thiểu mức lương tối thiểu Nhà nước ban hành để người lao động ăn ở, sinh hoạt học tập mức cần thiết Còn người lao động khu vực hành nghiệp hưởng lương theo chế độ tiền lương Nhà nước qui định theo chức danh tiêu chuẩn, trình độ nghiệp vụ cho đơn vị công tác Nguồn chi trả lấy từ ngân sách Nhà nước b Bản chất kinh tế đặc điểm tiền lương Tiền lương biểu tiền của giá sức lao động, tiền lương phạm trù kinh tế gắn liền với lao động, tiền tệ sản xuất hàng hoá Mặt khác điều kiện tồn sản xuất hàng hoá tiền tệ, tiền lương yếu tố chi phí sản xuất, kinh doanh cấu thành nên giá thành sản phẩm, lao vụ, dịch vụ Ngoài tiền lương đòn bẩy kinh tế quan trọng để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, tăng suất lao động, có tác dụng động viên khuyến khích tinh thần hăng hái lao động, kích thích tạo mối quan tâm người lao động đến kết công việc họ Nói cách khác, tiền lương nhân tố thúc đẩy suất lao động Footer Page of 134 Header Page of 134 Đặc điểm tiền lương - Tiền lương yếu tố đầu vào trình sản xuất kinh doanh, vốn ứng trước khoản chi phí giá thành sản phẩm - Trong trình lao động sức lao động người bị hao mòn dần với trình tạo sản phẩm Muốn trì nâng cao khả làm việc người cần phải tái sản xuất sức lao động Do tiền lương tiền đề vật chất có khă tái sản xuất sức lao động sở bù lại sức lao động hao phí, bù lại thông qua thoả mãn nhu cầu tiêu dùng người lao động - Đối với nhà quản lý tiền lương công cụ để quản lý doanh nghiệp Thông qua việc trả lương cho người lao động, người sử dụng lao động tiến hành kiểm tra, theo dõi, giám sát người lao động làm việc theo kế hoạch tổ chức để đảm bảo tiền lương bỏ phải đem lại kết hiệu cao Như người sử dụng sức lao động quản lý cách chặt chẽ số lượng chất lượng lao động để trả công xứng đáng Nhiệm vụ kế toán tiền lương khoản trích theo lương Trong doanh nghiệp, để công tác kế toán hoàn thành tốt nhiệm vụ trở thành công cụ đắc lực phục vụ công tác quản lý toàn doanh nghiệp nhiệm vụ công tác kế toán phải dựa đặc điểm, vai trò đối tượng kế toán Kế toán tiền lương khoản trích theo lương không nằm qui luật Tính thù lao lao động toán đầu đủ tiền lương khoản trích theo lương cho người lao động mặt kích thích người lao động quan tâm đến thời gian lao động, đến chất lượng kết lao động mặt khác góp phần tính tính đủ chi phí vào giá thành sản phẩm, hay chi phí hoạt động Vì kế toán tiền lương khoản trích theo lương phải thực nhiệm vụ sau đây: - Theo dõi, ghi chép, phản ánh, tổng hợp xác , đầy đủ, kịp thời số lượng, chất lượng, thời gian kết lao động Tính toán khoản tiền lương, tiền thưởng, khoản trợ cấp phải trả cho người lao động tinh hình toán khoản cho người lao động Kiểm tra việc sử dụng lao động, việc chấp hành sách chế độ lao động, tiền lương trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm ytế, kinh phí Công đoàn việc sử dụng quỹ Footer Page of 134 Header Page of 134 - Tính toán phân bổ khoản chi phí tiền lương khoản trích theo lương vào chi phí sản xuất, kinh doanh theo đối tượng Hướng dẫn kiểm tra phận doanh nghiệp thực chế độ ghi chép ban đầu lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm ytế, kinh phí Công đoàn, mở sổ, thẻ kế toán hạch toán lao động, tiền lương,và khoản trích theo lương chế độ - Lập báo cáo lao động, tiền lương bảo hiểm xã hội, bảo hiểm ytế, kinh phí Công đoàn, phân tích tình hình sử dụng lao động, quỹ tiền lương khoản trích theo lương, đề xuất biện pháp để khai thác có hiệu tiềm lao động, tăng suất lao động, ngăn ngừa vi phạm kỷ luật lao động, vi phạm sách chế độ lao động, tiền lương khoản trích theo lương II Các hình thức tiền lương, quỹ tiền lương, quỹ BHXH Các hình thức tiền lương Hiện nước ta, việc tính trả lương cho người lao động doanh nghiệp tiến hành theo hai hình thức chủ yếu: hình thức tiền lương theo thời gian hình thức tiền lương theo sản phẩm a Hình thức tiền lương theo thời gian Theo hình thức này, tiền lương trả cho người lao động tính theo thời gian làm việc, cấp bậc thang lương theo tiêu chuẩn Nhà nước qui định Hình thức thường áp dụng đơn vị hành nghiệp, quan quản lý hành người làm công tác quản lý lao động gián tiếp doanh nghiệp Hình thức trả lương theo thời gian áp dụng cho đối tượng lao động mà kết xác định sản phẩm cụ thể Đây hình thức tiền lương tính theo thời gian lao động, cấp bậc kỹ thuật, chức vụ tháng lương người lao động Tiền lương = Thời gian làm theo thời gian việc x Đơn giá tiền lương thời gian (áp dụng bậc lương) Tuỳ theo yêu cầu khả quản lý thời gian lao động doanh nghiệp, việc tính trả lương theo thời gian tiến hành trả lương theo thời gian giản đơn trả lương theo thời gian có thưởng Footer Page of 134 Header Page of 134 * Trả lương theo thời gian giản đơn: Lương theo thời gian giản đơn bao gồm: + Lương tháng: Đã qui định cho bậc lương bảng lương, thường áp dụng cho nhân viên làm công việc quản lý hành chính, quản lý kinh tế Tiền lương = tháng Mức lương tối thiếu (210.000đ/tháng) x Hệ số mức lương hưởng + Phụ cấp (nếu có) + Lương ngày: Căn vào số ngày làm việc thực tế tháng mức lương ngày để tính trả lương, áp dụng trả lương cho nhân viên thời gian học tập, hội họp làm nhiệm vụ khác, người lao động theo hợp đồng ngắn hạn Mức lương mức lương tháng chia cho 26 ngày 23 ngày Tiền lương ngày = Lương tháng 23 ngày làm việc x Số ngày làm việc + Lương giờ: Căn vào mức lương ngày chia cho số làm việc thực tế, áp dụng để tính đơn giá tiền lương trả theo sản phẩm Tiền lương = Lương ngày làm việc x Số làm việc thực tế * Trả lương theo thời gian có thưởng Thực chất hình thức kết hợp tiền lương thời gian giản đơn với tiền thưởng đảm bảo vượt tiêu quy định như: Tiết kiệm thời gian lao động, tiết kiệm nguyên vật liệu, tăng suất lao động hay đảm bảo công, ngày công * ưu nhược điểm hình thức tiền lương theo thời gian: Dễ làm, dễ tính toán chưa đảm bảo nguyên tắc phân phối theo lao động hình thức chưa tính đến cách đầy đủ chất lượng lao động, chưa phát huy hết khả sẵn có người lao động, chưa khuyến khích người lao động quan tâm đến kết lao động.Vì để khắc phục bớt hạn chế này, việc tổ chức theo dõi ghi chép đầy đủ thời gian làm việc công nhân viên, doanh nghiệp cần phải thường xuyên kiểm tra tiến độ làm việc chất lượng công việc công nhân viên kết hợp với chế độ khen thưởng hợp lý Footer Page of 134 Header Page of 134 b Hình thức tiền lương theo sản phẩm Theo hình thức tiền lương tính trả cho người lao động vào kết lao động, số lượng chất lượng sản phẩm công việc, lao vụ hoàn thành đơn giá tiền lương cho đơn vị sản phẩm, công việc lao vụ Tiền lương sản phẩm Khối lượng (số lượng) sản phẩm = công việc hoàn thành đủ tiêu x chuẩn chất lượng Đơn giá tiền lương So với hình thức tiền lương thời gian, hình thức tiền lương sản phẩm có nhiều ưu điểm Đó quán triệt đầy đủ nguyên tắc trả lương theo số lượng, chất lượng lao động, gắn chặt thu nhập tiền lương với kết Tuỳ theo mối quan hệ người lao động với kết lao động, tuỳ theo yêu cầu quản lý nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng nhanh sản lượng chất lượng sản phẩm mà doanh nghiệp thực theo hình thức tiền lương sản phẩm sau: * Tiền lương theo sản phẩm trực tiếp không hạn chế: Hình thức áp dụng chủ yếu công nhân trực tiếp sản xuất vào số lượng sản phẩm mà họ sản xuất đơn giá đơn vị sản phẩm Tiền lương phải trả = Sản lượng thức tế x Đơn giá tiền lương * Tiền lương sản phẩm gián tiếp Đây tiền lương trả cho công nhân viên phụ tham gia sản xuất với công nhân viên hưởng lương theo sản phẩm, xác định vào hệ số mức lương sản phẩm sản xuất Tuy nhiên cách trả lương có hạn chế: Do phụ thuộc vào kết sản xuất công nhân nên việc trả lương chưa xác, chưa thật đảm bảo hao phí lao động mà công nhân phụ bỏ * Tiền lương tính theo sản phẩm có thưởng Đây kết hợp tiền lương sản phẩm trực tiếp với tiền thưởng người lao động hoàn thành vượt mức tiêu qui định tiết kiệm nguyên vật liệu, nâng cao chất lượng sản phẩm Footer Page of 134 Header Page 10 of 134 * Tiền lương theo sản phẩm luỹ tiến Tiền lương trả cho công nhân viên vào số lượng sản phẩm sản xuất theo hai loại đơn giá khác nhau: Đơn giá cố định số sản phẩm mức qui định đơn giá luỹ tiến số sản phẩm vượt định mức Hình thức trả lương có tác dụng khuyến khích nâng cao suất lao động nên thường áp dụng khâu trọng yếu mà việc tăng suất lao động có tác dụng thúc đẩy tăng suất khâu khác thời điểm chiến dịch kinh doanh để giải kịp thời thời hạn qui định Tuy nhiên cách trả lương dễ dẫn đến khả tốc độ tăng tiền lương bình quân nhanh tốc độ tăng suất lao động Vì sản xuất ổn định, điều kiện nêu không cần thiết cần chuyển sang hình thức tiền lương sản phẩm bình thường * Tiền lương khoán Theo hình thức này, người lao động nhận khoản tiền định sau hoàn thành xong khối lượng công việc giao theo thời gian chất lượng qui định loại công việc Có phương pháp khoán: Khoán công việc khoán quỹ lương + Khoán công việc: Theo hình thức này, doanh nghiệp qui định mức tiền lương cho công việc khối lượng sản phẩm hoàn thành Người lao động vào mức lương tính tiền lương thông qua khối lượng công việc hoàn thành Tiền lương khoán công việc = Mức lương qui định cho công việc x Khối lượng công việc hoàn thành Cách trả lương áp dụng cho công việc lao động đơn giản, có tính chất đột xuất bốc dỡ hàng, sửa chữa nhà cửa + Khoán quỹ lương: Theo hình thức này, người lao động biết trước số tiền lương mà họ nhận sau hoàn thành công việc thời gian hoàn thành công việc giao Căn vào khối lượng công việc khối lượng sản phẩm thời gian cần thiết để hoàn thành mà doanh nghiệp tiến hành khoán quỹ lương Trả lương theo cách khoán quỹ lương áp dụng cho công việc định mức cho phận công việc công việc mà xét giao khoán Footer Page 10 of 134 Header Page 58 of 134 Biểu số Đơn vị: Công ty vận tải ôtô số Nhật ký chứng từ số tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh toàn doanh nghiệp Tháng 12 năm 2001 Các TK ghi Có TK 13 TK 141 TK 334 TK 335 TK 338 TK 622 Tổng cộng Các TK ghi Nợ TK 621 255.127.000 255.127.000 TK 622 TK 627 53.897.000 214.045.777 82.521.000 154.200.088 8.296.000 62.193.000 11.980.000 500.558.778 TK 631 62.193.000 TK 642 35.329.000 TK 335 154.200.088 Cộng A 623.372.865 TK 111 7.455.300 500.000 Footer Page 58 of 134 6.109.000 817.878.788 131.011.289 208.197.088 171.747.000 154.200.088 19.230.000 26.385.000 62.193.000 1.974.965.943 220.426.000 Header Page 59 of 134 TK 112 58.972.530 125.955.183 TK 133 26.201.494 29.390.313 TK 334 102.581.000 100.000 Cộng B 195.210.324 600.000 Cộng A+B 818.583.189 600.000 26.487.000 171.747.000 20.672.000 26.487.000 1.943.413.263 174.872.088 52.872.000 Footer Page 59 of 134 171.747.000 62.193.000 3.918.379.206 Header Page 60 of 134 * Cán công nhân viên tạm ứng tiền, hàng tháng trừ qua lương Kế toán ghi: Nợ TK 334 Có TK 141 100.000 100.000 * Tính số BHXH phải trả trực tiếp cho CNV Kế toán ghi Nợ TK 1388 Có TK 338 602.200 602.200 * Thanh toán BHXH cho CNV tiền mặt Kế toán ghi Nợ TK 338 Có TK 111 602.200 602.200 Số tiền mà BHXH phải trả cho cán công nhân viên ốm BHXH toán, theo chế độ hành doanh nghiệp quyền tính toán trả trước cho người lao động Sau BHXH vào chứng từ hợp lệ mà doanh nghiệp tập hợp gửi lên, BHXH toán trở lại số tiền mà doanh nghiệp trực tiếp chi trả cho người lao động Khi BHXH hoàn trả lại số tiền chi kế toán ghi: Nợ TK 112 Có TK 1388 602.200 602.200 * Khi doanh nghiệp chuyển tiền nộp BHXH, BHYT, KPCĐ, kế toán ghi sổ : Nợ TK 338 24.717.500 TK 3382 1.717.500 TK 3383 17.847.500 TK 3384 5.152.500 Có TK 112 24.717.500 Cuối tháng vào Nhật ký chứng từ số kế toán vào sổ trang TK 334 - Phải trả công nhân viên TK 3382, TK 3383, TK 3384 Footer Page 60 of 134 Header Page 61 of 134 Biểu số Sổ TK 334 Số dư đầu kỳ Nợ Có 44.155.465 Ghi Có TK đối ứng Nợ với TK Tháng Tháng Tháng 12 111 42.579.000 141 100.000 131 102.581.000 3383 26.487.000 Cộng số phát sinh Nợ 171.747.000 Tổng số phát sinh Có 171.747.000 Số dư Nợ cuối tháng Có Footer Page 61 of 134 44.155.465 Header Page 62 of 134 Biểu số Sổ TK 3382 Số dư đầu kỳ Nợ Có 4.338.034 Ghi Có TK đối ứng Nợ với TK Tháng Tháng Tháng 12 112 1.717.500 Cộng số phát sinh Nợ 1.717.500 Tổng số phát sinh Có 3.435.000 Số dư Nợ cuối tháng Có Footer Page 62 of 134 6.055.534 Header Page 63 of 134 Sổ TK 3383 Số dư đầu kỳ Nợ Có 3.015.000 Ghi Có TK đối ứng Nợ với TK Tháng Tháng Tháng 12 111 602.200 112 17.847.500 Cộng số phát sinh Nợ 18.449.700 Tổng số phát sinh Có 19.515.000 Số dư Nợ cuối tháng Có Footer Page 63 of 134 4.080.300 Header Page 64 of 134 Sổ TK 3384 Số dư đầu kỳ Nợ Có 5.934.600 Ghi Có TK đối ứng Nợ với TK Tháng Tháng Tháng 12 112 5.152.500 Cộng số phát sinh Nợ 5.152.500 Tổng số phát sinh Có 3.435.000 Số dư Nợ cuối tháng Có Footer Page 64 of 134 4.217.100 Header Page 65 of 134 Phần thứ ba Nhận xét, đánh giá số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty vận tải ôtô số Một số nhận xét công tác kế toán khoản trích theo lương a ưu điểm * Về sản xuất kinh doanh Công ty có gần 260 cán công nhân ngành nghề kinh doanh đa dạng, quản lý chất lượng lao động tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm vấn đề khó khăn Công ty quan tâm, giải Mặc dù vậy, Công ty không ngừng mở rộng qui mô sản xuất bề rộng lẫn bề sâu Để đạt trình độ quản lý kết sản xuất kinh doanh vừa qua, trình phấn đấu liên tục Ban lãnh đạo, tập thể cán công nhân viên toàn Công ty Nó trở thành đòn bẩy mạnh mẽ, thúc đẩy trình phát triển Công ty Việc vận dụng nhanh nhạy, sáng tạo qui luật kinh tế thị trường, đồng thời thực chủ trương cải tiến quản lý kinh tế sách kinh tế Nhà nước, Công ty đạt thành tựu tương đối khả quan, hoàn thành nghĩa vụ đóng góp ngân sách Nhà nước đơn vị chủ quản không ngừng nâng cao điều kiện làm việc đời sống cho cán công nhân viên, biểu chỗ công nhân viên có công việc ổn định mà hàng tháng trả lương hạn Thu nhập bình quân đầu người năm sau cao năm trước Năm 2001 thu nhập bình quân đầu người Công ty 860.000 đ/tháng * Về quản lý lao động Công ty có lực lượng lao động có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cao Đội ngũ công nhân trải qua nhiều năm lao động, đúc rút nhiều kinh nghiệm có khả đáp ứng đầy đủ nhu cầu Công ty Footer Page 65 of 134 Header Page 66 of 134 Bên cạnh đội ngũ cán quản lý không ngừng nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, cụ thể: Trong năm gần Công ty thu hút lực lượng đông đảo cán kỹ thuật trẻ, có lực trình độ cao Chính nhờ vào đầu tư chất xám đó, với nỗ lực đội ngũ cán công nhân viên toàn Công ty tạo nên Công ty đứng vững thị trường trước biến động thời mở cửa Hơn 40 năm hoạt động 40 năm Công ty quan tâm đến đội ngũ cán công nhân viên toàn Công ty, đặc biệt xí nghiệp: quản lý thời gian lao động, quản lý chất lượng lao động, bố trí sử dụng lao động xí nghiệp tốt, đưa vào phân tích chất lượng lao động thông qua việc theo dõi chất lượng lao động, lãnh đạo Công ty lãnh đạo xí nghiệp bố trí lao động hợp lý sản xuất, qua điều chỉnh hợp lý đơn giá tiền lương sản phẩm * Về sở phương pháp xây dựng đơn giá lao động - tiền lương Công ty Phương pháp quản lý xây dựng đơn giá tiền lương khoán xí nghiệp sát thực tế, sở xác định mức bậc thợ định mức thời gian nguyên công qui trình sửa chữa xe ôtô cung đường lái xe công nhân vận chuyển Cơ sở tính tiền lương thời gian Công ty ngày làm việc thực tế Công ty, bậc lương cán công nhân viên hiệu sản xuất chung Công ty Đảm bảo quyền lợi người lao động theo qui định Luật lao động * Về qui mô quản lý hạch toán Công ty xây dựng mô hình quản lý hạch toán khoa học, hợp lý, có liên kết phòng ban đạo ban Giám đốc Công ty, điều phù hợp với yêu cầu kinh tế Từ công việc hạch toán ban đầu đến việc kiểm tra hợp lý, hợp lệ chứng từ tiến hành cẩn thận, đảm bảo số liệu hạch toán có pháp lý, tránh sai lệch nghiệp vụ kinh tế phát sinh Việc lập luân chuyển chứng từ theo qui định hành, cung cấp kịp thời số liệu cho đối tượng quan tâm như: Giám đốc, phó giám đốc Footer Page 66 of 134 Header Page 67 of 134 Với máy quản lý gọn nhẹ, việc phân chia xí nghiệp làm giảm đáng kể khối lượng công việc cho phân xưởng tức là: Có chuyên môn hoá rõ ràng, cụ thể, xí nghiệp hạch toán theo xí nghiệp Chính điều góp phần không nhỏ cho thành công Công ty Đội ngũ nhân viên phòng tài kế toán văn phòng Công ty văn phòng xí nghiệp có trình độ chuyên môn cao, nhiệt tình, trung thực động công việc * Về tổ chức hạch toán lao động tính tiền lương phải trả công nhân viên Công ty vận dụng hình thức trả lương hợp với trình sản xuất kinh doanh mình, là: Trả lương theo khoán doanh thu Chính hình thức trả lương góp phần kích thích động viên toàn thể công nhân viên toàn Công ty lao động, làm việc hay say Không vậy, Công ty tiếp tục xây dựng, rà soát lại mức khoán cho đơn vị thành viên cho sát với thực tế Chính nhờ vận dụng đắn mà thu nhập người lao động nâng cao Nếu so với tháng 12/2000 thu nhập bình quân Công ty 780.000 đ/tháng/người năm 2001 thu nhập bình quân tăng lên 860.000 đ/tháng/người Đó kết chứng tỏ cách trả lương Công ty tương đối phù hợp, có tác dụng kích thích người lao động việc nâng cao suất lao động, chất lượng sản phẩm tiến độ sản xuất * Về kế toán tiền lương khoản trích theo lương Qui trình kế toán tiền lương chặt chẽ, không sai sót, nhầm lẫn công nhân yên tâm, tin tưởng b Nhược điểm Là doanh nghiệp Nhà nước nên Công ty tồn đọng chế bao cấp như: Lãng phí lao động khối phòng ban, không giao việc cụ thể Việc phân loại lao động hưởng theo lương thời gian sử dụng theo lương cấp bậc để tính Footer Page 67 of 134 Header Page 68 of 134 Việc hạch toán kế toán làm thủ công ( làm tay ) chưa đưa máy vi tính vào công tác kế toán Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty vận tải ôtô số Trên sở khảo sát thực tế phân tích tiền lương Công ty vận tải ôtô số xin mạnh dạn đưa số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty sau: - Cần điều chuyển bố trí lại lao động khối phòng ban cho hợp lý, theo yêu cầu thiết thực sản xuất kinh doanh, hệ thống thống kê - kế toán Công ty Giao việc cụ thể phù hợp với lực công tác cán công nhân viên, tránh lãng phí lao động tiền lương - Công ty nên thường xuyên phân tích lao động tiền lương, đạo thống việc xây dựng đơn giá tiền lương sản phẩm Xí nghiệp khí sửa chữa ôtô số cho sát thực tế Nhằm phát huy hết khả công nhân, khuyến khích người lao động làm việc - Công ty nên mạnh dạn đầu tư trang thiết bị ( Máy vi tính phần mền kế toán ) vào công tác quản lý tài Vì hầu hết doanh nghiệp dùng máy tính để hỗ trợ cho công tác này, làm giản khối lượng công việc thời gian làm việc Việc khai thác quản lý thông tin kế toán nhanh nhạy đáp ứng yêu cầu quản lý doanh nghiệp Trên số ý kiến đánh giá phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tiền lương việc nâng cao hiệu sử dụng lao động Công ty vận tải ôtô số rút từ trình thực tập Công ty Hi vọng thời gian tới Công ty có giải pháp nhằm phát huy tính tích cực sáng tạo sản xuất kinh doanh người lao động, có điều kiện động viên kịp thời người lao động đòn bẩy kinh tế mà Công ty có khả thực Footer Page 68 of 134 Header Page 69 of 134 Kết luận Nền kinh tế hàng hoá, tiền tệ buộc doanh nghiệp phải đối mặt với thị trường, để tồn tại, phát triển kinh doanh có hiệu bên cạnh hoạt động đa dạng phong phú sản xuất kinh doanh, tất yếu doanh nghiệp phải có chế dự báo, kiểm tra, giám đốc cách toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Trong trình thực tập Công ty vận tải ôtô số sâu vào vấn đề lao động tiền lương Công ty qua thấy vai trò, tác dụng việc tổ chức hạch toán kinh doanh công tác quản lý hoạt động kinh doanh Công ty Footer Page 69 of 134 Header Page 70 of 134 Tài liệu tham khảo Các văn qui định chế độ BHXH hành Nhà xuất lao động - Hà nội - 1999 Các văn qui định chế độ BHXH Bộ lao động thương bình xã hội Chế độ chứng từ kế toán Nhà xuất thống kê - Hà nội - 1999 Kế toán doanh nghiệp kinh tế thị trường Nhà xuất Tài - Hà nội - 1998 Lý thuyết hạch toán kế toán Phó tiến sỹ Nguyễn Thị Đông - Nhà xuất giáo dục Hà nội - 11-1996 Những văn hướng dẫn tiền lương thời gian làm việc, nghỉ ngơi, BHXH thi đua khen thưởng Đào Thanh Hải - Trần Nam Sơn - Phan Quang - Nhà xuất lao động Hà nội - 2000 Những quan điểm sách tiền lương Chuẩn mực kế toán Việt Nam - Nhà xuất thống kê - 2001 Footer Page 70 of 134 Header Page 71 of 134 Mục lục Trang Lời nói đầu Phần thứ nhất: Những lý luận kế toán tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp I Khái niệm, đặc điểm tiền lương, nhiệm vụ kế toán tiền lương khoản trích theo lương Khái niệm tiền lương chất kinh tế tiền lương Đặc điểm tiền lương Nhiệm vụ kế toán tiền lương khoản trích theo lương II Các hình thức tiền lương, quỹ tiền lương, quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ Các hình thức tiền lương a Hình thức tiền lương theo thời gian b Hình thức tiền lương theo sản phẩm Quỹ tiền lương 12 Quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ 14 III Hạch toán số lượng, thời gian kết lao động 16 Hạch toán số lượng lao động 16 Hạch toán thời gian lao động 16 Hạch toán kết lao động 17 Hạch toán toán lương với người lao động 18 IV Hạch toán tổng hợp tiền lương khoản trích theo lương 20 Hạch toán tổng hợp tiền lương tình hình toán 20 với người lao động Hạch toán tổng hợp khoản trích theo lương 23 Tổ chức sổ hạch toán tổng hợp tiền lương khoản trích 26 theo lương Phần thứ II: Tình hình tổ chức kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty vận tải ôtô số Footer Page 71 of 134 27 Header Page 72 of 134 I Khái quát Công ty vận tải ôtô số 27 Quá trình hình thành phát triển Công ty 27 Tổ chức máy quản lý tổ chức hoạt động sản xuất 29 kinh doanh Công ty Tổ chức công tác kế toán Công ty II Thực trạng tổ chức kế toán tiền lương khoản trích theo 34 39 lương Công ty vận tải ôtô số Qui mô cấu lao động Công ty 39 Các hình thức trả lương phạm vi áp dụng 40 Tổ chức hạch toán tiền lương tính lương, BHXH phải 42 trả công nhân viên a Hạch toán lao động 42 b Hạch toán tiền lương 43 c Hạch toán khoản trích theo lương 50 Kế toán tổng hợp tiền lương khoản trích theo lương Phần thứ ba: Nhận xét, đánh giá số ý kiến đề xuất nhằm 53 64 hoàn thiện công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty vận tải ôtô số Một số nhận xét công tác kế toán tiền lương khoản 64 trích theo lương a.ưu điểm 64 b Nhược điểm 67 Môt số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương 67 khoản trích theo lương Công ty vận tải ôtô số Kết luận Footer Page 72 of 134 69 ... hình tổ chức Kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty vận tải ôtô số I Khái quát Công ty vận tải ôtô số Quá trình hình thành phát triển Công ty vận tải ôtô số Công ty vận tải ôtô số tiền. .. tập Công ty vận tải ôtô số chọn đề tài: " Tổ chức kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty vận tải ôtô số 8" Chuyên đề gồm phần: Phần I: Những lý luận kế toán tiền lương khoản trích theo. .. ghi sổ kế toán có cách tổ chức sổ kế toán riêng Nếu doanh nghiệp áp dụng hình thức sổ kế toán Nhật ký chứng từ việc tổ chức sổ hạch toán tổng hợp tiền lương khoản trích theo lương tổ chức theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty vận tải ôtô số 8, Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty vận tải ôtô số 8, Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty vận tải ôtô số 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay