Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

73 84 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 08:55

Header Page of 134 LUẬN VĂN: Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Footer Page of 134 Header Page of 134 Lời mở đầu Trong công tác quản lý doanh nghiệp, chi phí sản xuất giá thành sản phẩm tiêu quan trọng doanh nghiệp quan tâm, chúng gắn liền với kết hoạt động sản xuất kinh doanh Thông qua số liệu phòng Tài Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cung cấp, nhà lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp biết chi phí giá thành thực tế hoạt động loại sản phẩm, lao vụ kết hoạt động sản xuất dinh doanh doanh nghiệp để phân tích, đánh giá tình hình thực định mức, dự toán chi phí, tình hình thực kế hoạch giá thành sản phẩm từ đề biện pháp hữu hiệu, kịp thời nhằm hạ thấp chi phí sản xuất giá thành, đề định phù hợp cho phát triển sản xuất kinh doanh yêu cầu quản trị doanh nghiệp Việc phân tích, đánh giá đắn kết sản xuất kinh doanh dựa việc tính giá thành sản phẩm xác Về phần tính xác giá thành sản phẩm lại chịu ảnh hưởng kết tập hợp chi phí sản xuất Do tổ chức tốt công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm để đảm bảo xác định nội dung phạm vi chi phí cấu thành giá thành sản phẩm, lượng giá trị yếu tố chi phí chuyển dịch vào sản phẩm (công việc, lao vụ) hoàn thành có ý nghĩa quan trọng yêu cầu cấp bách điều kiện kinh tế thị trường Trong thời gian thực tập Công ty Cổ phầnVinh Hưng, nhận thức đắn đầy đủ vai trò, ý nghĩa tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, em mạnh dạn chọn đề tài: “Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm” CTY Vinh Hưng làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp Footer Page of 134 Header Page of 134 Chương Những vấn đề Lý luận chung kế toán chi phí sản suất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp 1.1.Chi phí sản xuất phân loại chi phí sản xuât 1.1.1.Khái niệm chi phí sản xuất - Chi phí sản xuất biểu tiền toàn hao phí lao động sống lao động lao động vật hoá chi phí khác mà doanh nghiệp chi để tiến hành hoạt động sản xuất thời kỳ + Hao phí lao động sống: chi phí tiền lương, khoản phụ cấp, thưởng, khoản tiền trích BHXH, BHYT, KPCĐ + Hao phí lao động vật hoá: bao gồm loại chi phí nguyên liệu, vật liệu, lượng, khấu hao máy móc, thiết bị sản xuất, chi phí công cụ dụng cụ sản xuất, chi phí khác tiền Chi phí sản xuất đa dạng thời điểm phát sinh không đồng nhất, cần phải tính toán tập hợp chi phí sản xuất thời kỳ định cho phù hợp với thời kế hoạch thời kỳ báo cáo Trong thực tiễn, chi phí sản xuất doanh nghiệp tập hợp theo tháng, quý, năm, tuỳ theo đặc điểm quy mô doanh nghiệp 1.1.2.Phân loại chi phí Chi phí sản xuất doanh nghiệp bao gồm nhiều loại có nội dung kinh tế khác nhau, mục đích công dụng chúng trình sản xuất khác Để phục vụ cho công tác quản lý chi phí sản xuất kế toán tập hợp chi phí sản xuất tiến hành phân loại chi phí sản xuất theo tiêu thức khác 1.1.2.1 Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế chi phí Theo cách phân loại vào tính chất nội dung kinh tế chi phí sản xuất khác để chia yếu tố chi phí Mỗi yếu tố chi phí bao gồm chi phí có nội dung kinh tế không phân biệt chi phí phát sinh lĩnh vực nào, đâu mục đích tác dụng chi phí Vì cách phân loại gọi phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố Toàn chi phí sản xuất kỳ chia làm yếu tố chi phí sau Footer Page of 134 Header Page of 134 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu: chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, phụ tùng, thiết bị, xây dựng mà doanh nghiệp chi hoạt động sản xuất kinh doanh - Chi phí nhân công: bao gồm tiền lương khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ tiền lương cán công nhân viên doanh nghiệp - Chi phí khấu hao tài sản cố định: bao gồm chi phí khấu hao tài sản cố định tất tài sản cố định dùng sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Chi phí dịch vụ mua ngoài: bao gồm toàn số tiền chi trả loại dịch vụ mua từ bên điện, nước, điện thoại, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Chi phí tiền khác: bao gồm toàn chi phí khác yếu tố kể Cách phân loại có tác dụng lớn quản lý chi phí sản xuất Nó cho biết cấu tỷ trọng yếu tố chi phí sản xuất để phân tích đánh giá tình hình thực dự toán chi phí sản xuất báo cáo chi phí sản xuất theo yếu tố bảng thuyết minh báo cáo tài Cung cấp tài liệu tham khảo để lập dự toán chi phí sản xuât, lập kế hoạch cung ứng vật tư kế hoạch quỹ lương, tính toán nhu cầu vốn lưu động cho kỳ sau, cung cấp tài liệu để tính toán thu nhập quốc dân 1.1.2.2 Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích công dụng chi phí Mỗi yếu tố chi phí sản xuất phát sinh kỳ có mục đích công dụng định hoạt động sản xuât Theo cách phân loại vào mục đích công dụng chi phí bao gồm chi phí có mục đích công dụng không phân biệt chi phí có nội dung kinh tế Vì cách phân loại gọi phân loại chi phí sản xuất theo khoản mục, toàn chi phí sản xuất phát sinh kỳ chi làm khoản mục chi phí sau: - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - Chi phí nhân công trực tiếp - Chi phí sản xuất chung: + Chi phí nhân viên phân xưởng + Chi phí vật liệu + Chi phí dụng cụ sản xuất Footer Page of 134 Header Page of 134 + Chi phí khấu hao tài sản cố định + Chi phí dịch vụ mua + Chi phí tiền khác Phân loại chi phí theo cách có tác dụng phục vụ cho yêu cầu quản lý chi phí sản xuất theo định mức, sở cho kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm theo khoản mục, để phân tích tình hình thực kế hoạch giá thành định mức chi phí sản xuất kỳ sau 1.1.2.3 Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ với khối lượng sản phẩm - Chi phí khả biến: chi phí thay đổi tổng số, tỷ lệ với biển đổi mức độ hoạt động Hoạt động hiểu theo góc độ khác số lượng sản phẩm sản phẩm sản xuất bán ra, số máy lao động, số km - Chi phí bất biến: chi phí không thay đối tổng số dù có thay đổi mức độ hoạt động phạm vi định + Chi phí bắt buộc: chi phí có liên quan đến máy móc thiết bị cấu trúc tổ chức Công ty VD chi phí khấu hao bảo hiểm tài sản Được xem bắt buộc chúng có chất lâu dài giảm đến số dù thời gian ngắn + Chi phí không bắt buộc: chi phí phát sinh từ quy định hàng năm người quản lý nhằm chi phí phạm vi loại chi phí bất biến 1.1.2.4 Phân loại chi phí sản xuất theo phương pháp tập hợp chi phí sản xuất mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí - Chi phí trực tiếp: chi phí liên quan trực tiếp đến trình sản xuất sản phẩm, có điều kiện để tính trực tiếp cho đối tượng tính giá thành thời điểm chi phí phát sinh Bao gồm chi phí NVL trực tiếp, NC trực tiếp sản xuất - Chi phí gián tiếp: chi phí có tính chất phục vụ cho công tác quản lý điều hành phục vụ trình sản xuất Do với loại chi phí tính trực tiếp cho đối tượng tính giá thành mà phải thực phân bổ theo tiêu chuẩn phân bổ thích hợp Như vậy, tuỳ theo việc xem xét chi phí góc độ khác mục đích quản lý chi phí mà doanh nghiệp lựa chọn tiêu thức phân loại chi phí sản xuất cho phù hợp Việc phân loại chi phí sản xuất cho sản xuất theo tiêu thức khác cho Footer Page of 134 Header Page of 134 phép hiểu biết cặn kẽ nội dung tính chất chi phí sản xuất, vị trí chi phí sản xuất việc sản xuất sản phẩm, mức độ phạm vi quan hệ loại trình sản xuất Nhà quản trị biết lựa chọn cách phân loại hợp lý phù hợp với yêu cầu doanh nghiệp giúp cho công việc kế toán tiến hành tốt việc tính chi phí sản xuất xác không bị thiếu sót 1.2.Giá thành sản phẩm phân loại giá thành sản phẩm 1.2.1.Khái niệm giá thành sản phẩm Giá thành sản phẩm chi phí sản xuất tính cho khối lượng đơn vị sản phẩm (công việc, lao vụ) doanh nghiệp sản xuất hoàn thành Cần phải tình giá thành giá thành đơn vị sản phẩm 1.2.2.Phân loại giá thành sản phẩm 1.2.2.1.Phân loại giá thành theo thời điểm sở số liệu tính giá thành Căn vào thời gian sở số liệu tính giá thành, giá thành thành phẩm chia làm ba loại: - Giá thành kế hoạch: giá thành sản phẩm tính sở chi phí sản xuất kế hoạch sản lượng kế hoạch Việc tính giá thành kế hoạch phận kế hoạch doanh nghiệp thực tiến hành trước bắt đầu trình sản xuất chế tạo sản phẩm Giá thành kế hoạch mục tiêu phấn đấu doanh nghiệp, để so sánh, phân tích, đánh giá tình hình thực kế hoạch hạ giá thành doanh nghiệp - Giá thành định mức: giá thành sản phẩm tính sở định mức chi phí hành tính cho đơn vị sản phẩm Việc tính giá thành định mức thực trước tiến hành sản xuất, chế tạo sản phẩm Giá thành định mức công cụ quản lý định mức doanh nghiệp Là thước đo xác để xác định kết sử dụng tài sản, vật tư, lao động sản xuất, giúp cho đánh giá đắn giải phải kinh tế kỹ thuật mà doanh nghiệp thực trình hoạt động sản xuất nhằm nâng cao hiêu kinh doanh - Giá thành thực tế: giá thành sản phẩm tính sở số liệu chi phí sản xuất thực tế phát sinh tập hợp kỳ sản lượng sản phẩm thực tế sản xuất kỳ Giá thành sản phẩm thực tế tính toán sau kết thúc trình sản xuât, chế tạo sản phẩm Giá thành thực tế sản phẩm tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh kết phấn đấu doanh nghiệp việc tổ chức sử dụng giải Footer Page of 134 Header Page of 134 pháp kinh tế, kỹ thuật, tổ chức công nghệ để xác định kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 1.2.2.2 Phân loại giá thành theo phạm vi tính toán Theo phạm vi tính toán giá thành, giá thành sản phẩm chia làm loại: - Giá thành sản xuất gọi giá thành công xưởng: Giá thành sản xuất sản phẩm bao gồm chi phí sản xuất: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp chi phí sản xuất chung, tính cho sản phẩm, công việc lao vụ hoàn thành Giá thành sản xuất sản phẩm sử dụng để hạch toán thành phẩm nhập kho giá vốn hàng bán Giá thành sản xuất để xác định giá vốn hàng bán mức lãi gộp kỳ doanh nghiệp sản xuất - Giá thành toàn bộ: Giá thành toàn sản phẩm tiêu thụ bao gồm giá thành sản xuất sản phẩm cộng thêm chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp tính sản phẩm tiêu thụ Giá thành toàn sản phẩm tiêu thụ tính toán xác định sản phẩm, công việc, lao vụ xác nhận tiêu thụ Giá thành toàn sản phẩm tiêu thụ để tính toán, xác định mức lợi nhuận trước thuế doanh nghiệp 1.3.Sự khác chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Chi phí sản xuất giá thành sản phẩm hai mặt biểu trình, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, giống chất hao phí lao động sống lao động vật hoá mà doanh nghiệp chi trình sản xuất, chế tạo sản phẩm Chi phí sản xuất kỳ sở để tính giá thành sản phẩm sản phẩm, công việc, lao vụ hoàn thành, tiết kiệm chi phí sản xuất có ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản phẩm hạ cao Tuy chi phí sản xuất giá thành lại không giống lượng Sự khác thể điểm sau: Chi phí sản xuất gắn với thời kỳ định, giá thành sản phẩm gắn liền với loại sản phẩm, công việc, lao vụ sản xuất hoàn thành Trong giá thành sản phẩm bao gồm phần chi phí thực tế phát sinh (chi phí trả trước) phần chi phí phát sinh kỳ sau ghi nhận chi phí kỳ (chi phí phải trả) 1.4 Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất tính giá - Trước hết cần nhận thức đắn vị trí vai trò kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm toàn hệ thống kế toán doanh nghiệp, mối quan hệ với Footer Page of 134 Header Page of 134 phận kế toán có liên quan kế toán yếu tố chi phí tiền đề cho kế toán chi phí tính giá thành - Căn vào đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, trình công nghệ sản xuất, loại hình sản xuất đặc điểm sản phẩm, khả hạch toán, yêu cấu quản lý cụ thể doanh nghiệp để lựa chọn, xác định đắn đối tượng kế toán chi phí sản xuất lựa chọn phương pháp tập hợp chi phí sản xuất theo phương án phù hợp với điều kiện doanh nghiệp - Căn vào đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, đặc điểm sản phẩm, khả yêu cầu quản lý cụ thể doanh nghiệp để xây dựng đối tượng tính giá thành cho phù hợp - Trên sở mối quan hệ đối tượng kế toán chi phí sản xuất đối tượng tính giá thành xác định để tổ chức áp dụng phương pháp tính giá thành cho phù hợp - Tổ chức máy kế toán cách khoa học, hợp lý sở phân công rõ ràng trách nhiệm phận kế toán có liên quan đặc biệt đến phận kế toán yếu tố chi phí - Thực tổ chức hạch toán ban đầu, hệ thống tài khoản sổ kế toán phù hợp với nguyên tắc chuẩn mực chế độ kế toán đảm bảo đáp ứng yêu cầu thu nhận xử lý hệ thống hoá thông tin chi phí, giá thành doanh nghiệp - Thường xuyên kiểm tra thông tin liên quan phận kế toán chi phí giá thành sản phẩm - Tổ chức lập phân tích cac báo cáo chi phí, giá thành sản phẩm, cung cấp thông tin cần thiết chi phí, giá thành sản phẩm giúp cho nhà quản lý doanh nghiệp định cách nhanh chóng, phù hợp với trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm 1.5.Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất đối tượng tính giá thành 1.5.1.Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất phạm vi giới hạn để tập hợp chi phí sản xuất phát sinh Hoạt động sản xuất doanh nghiệp tiến hành nhiểu địa điểm, nhiều phân xưởng, tổ đội sản xuất khác địa điểm sản xuất lại sản xuất chế biến nhiều sản phẩm, nhiều công việc lao vụ khác Do chi phí sản xuất doanh Footer Page of 134 Header Page of 134 nghiệp phát sinh nhiểu địa điểm nhiều phận liên quan đến nhiều sản phẩm, công việc Việc xác định đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất khâu cần thiết công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất Có xác định đắn đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất phù hợp với đặc điểm tình hình hoạt động sản xuất đặc điểm quy trình sản xuất sản phẩm đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí sản xuất doanh nghiệp tổ chức tốt công việc kế toán tập hợp chi phí sản xuất Từ khâu ghi chép ban đầu, tổng hợp số liệu, tổ chức tài khoản sổ chi tiết phải theo đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xất xác định Để xác định đắn đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất trước hết phải vào đặc điểm phát sinh chi phí công dụng chi phí sản xuất Tuỳ theo cấu tổ chức sản xuất, yêu cầu trình độ quản lý sản xuất kinh doanh, yêu cầu hach toán kinh doanh doanh nghiệp mà đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn trình công nghệ sản xuất doanh nghiệp, hay giai đoạn quy trình công nghệ riêng biệt, phân xưởng tổ đội sản xuất Tuỳ theo quy trình công nghệ sản xuất đặc điểm sản phẩm mà đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất nhóm sản phẩm, mặt hàng, công trình xây dựng, đơn đặt hàng, loạt hàng hay phận, cụm chi tiết chi tiết sản phẩm Tập hợp chi phí sản xuất theo đối tượng quy định hợp lý có tác dụng phục vụ tốt cho việc tăng cường quản lý chi phí sản xuất có tác dụng phục vụ cho công tác tính giá thành sản phẩm kịp thời đắn 1.5.2.Đối tượng kỳ tính giá thành * Xác định đối tượng tính giá thành sản phẩm công việc công tác tính giá thành sản phẩm Trong doanh nghiệp sản xuất đối tượng tính giá thành kết sản xuất thu sản phẩm, công việc lao vụ định hoàn thành Việc xác định đối tượng tính giá thành phải vào đặc điểm cấu tổ chức sản xuất, đặc điểm quy trình công nghệ kỹ thuật sản xuất sản phẩm, đặc điểm tính chất sản phẩm, yêu cầu trình độ hạch toán kinh tế quản lý doanh nghiệp Trong doanh nghiệp sản xuất tuỳ vào đặc điểm cụ thể mà đối tượng tính giá thành là: - Từng sản phẩm, công việc, đơn đặt hàng hoàn thành Footer Page of 134 Header Page 10 of 134 - Mức thành phẩm, chi tiết, phận sản xuất - Từng công trình, hạng mục công trình Trên sở đối tượng tính giá thành xác định được, phải vào chu kỳ sản xuất, tính chất sản phẩm mà định kỳ tính giá thành để cung cấp số liệu giá thành sản phẩm cách kịp thời phục vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp * Kỳ tính giá thành dựa vào quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm doanh nghiệp, hàng tháng hàng quý kỳ mà sản phẩm hoàn thành nhập kho… Như đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất đối tượng tính giá thành sản phẩm có khác nội dung có quan hệ chặt chẽ với xuất phát từ mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Mối quan hệ thể việc sử dụng số liệu chi phí sản xuất tập hợp để xác định giá trị chuyển dịch yếu tố chi phí sản xuất vào đối tượng tính giá thành Ngoài đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất bao gồm nhiều đối tượng tính giá thành ngược lại, đối tượng tính giá thành lại bao gồm nhiều đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 1.5.3.Mối quan hệ đối tượng chi phí sản xuất đối tượng tính giá thành Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất đối tượng tính giá thành hai khái niệm khác có mối quan hệ mật thiết Việc xác định hợp lý đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tiền đề, điều kiện để tính giá thành theo đối tượng tính giá thành doanh nghiệp Trong thực tế, đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất trùng với đối tượng tính giá thành Trong nhiều trường hợp khác nhau, đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất lại bao gồm nhiều đối tượng tính giá thành sản phẩm Ngược lại đối tượng tính giá thành bao gồm nhiều đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất Mối quan hệ đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất đối tượng tính giá thành doanh nghiệp cụ thể định việc lựa chọn phương pháp tính giá thành kỹ thuật tính giá thành doanh nghiệp 1.6 Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 1.6.1.Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên Footer Page 10 of 134 Header Page 59 of 134 Cột sản lượng sản phẩm nhập kho vào số lượng sản phẩm phong KCS kiểm tra chất lượng kỹ thuật cho nhập kho thành phẩm Cột giá thành kế hoạch nhập kho tính theo công thức: Giá thành kế hoạch = nhập kho Đơn giá kế hoạch Số lượng sản phẩm x sản phẩm nhập kho loại Cụ thể: Chân chống Mini: Giá thành kế hoạch = nhập kho 12.975 x 3.670 = 47.552.190 …… Bảng tổng hợp giá thành kế hoạch nhập kho Tháng /2005 ĐV: đồng STT Tên sản phẩm Đơn giá SLSP nhập Giá thành kế hoạch kế hoạch kho nhập kho Chân chống Mini 12.957 3.670 47.552.190 Đèo hàng Mini 12.113 4.567 55.320.071 Phanh rút 19.230 7.587 145.898.010 Chống rọ 2.175 1.257 2.733.975 Tay phanh nhôm 7.412 5.120 37.494.444 … … … … … Cộng 346.372.628 * Từ bảng trên, kế toán lập bảng tính giá thành sản phẩm Căn vào tổng giá thành thực tế nhập kho tổng giá thành kế hoạch nhập kho, ta tính tỷ lệ giá thành Tỷ lệ giá thành Footer Page 59 of 134 = 319.608.415 346.372.628 = 0,92273 Header Page 60 of 134 Giá thành thực tế sản phẩm chân chống Mini Giá thành thực tế sản phẩm đèo hàng Mini = 0,92273 x 47.552.190 = 43.877.832 = 0,92273 x 55.320.071 = 51.045.489 ……… Bảng tính giá thành theo nhóm sản phẩm Tháng / 2005 STT Tên sản phẩm ĐV: đồng Giá thành ( Z ) Kế hoạch Thực tế Chân chống Mini 47.552.190 43.877.832 Đèo hàng Mini 55.320.071 51.045.489 Phanh rút 145.898.010 134.624.471 Chống rọ 2.733.975 2.522.721 Tay phanh nhôm 37.494.444 35.017.086 … … … … 346.372.628 319.608.415 Cộng Sau vào kế hoạch phân phối thành phẩm từ phân xưởng mà kế toán ghi: Nợ TK 155: Có TK 154: Footer Page 60 of 134 319.608.415 (Nếu đem thành phẩm nhập kho) 319.608.415 Header Page 61 of 134 Chương Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty cp Vinh Hưng 3.1 Nhận xét chung kế toán chi phí sản xuất tính giá thành công ty Vinh Hưng Công ty Vinh Hưng thành lập với chức sản xuất loại sản phẩm phục vụ cho ngành công nghiệp đáp ứng nhu cầu thị trường góp phần vào công xây dựng, đổi mới, đại hoá, công nghiệp hoá đất nước Bước sang kinh tế thị trường với phát triển chế quản lý kinh tế mẻ chế độ kế toán ban hành Công ty Vinh Hưng hoà nhập với chuyển biến chung kinh tế nước Công ty bước khắc phục khó khăn ban đầu chế quản lý đứng trước cạnh tranh gay gắt nên kinh tế thị trường, với nhạy bén công tác quản lý kinh tế, quản lý sản xuất, công ty ổn định sản xuất có xu hướng phát triển vững tương lai Doanh thu năm gần tăng lên cách rõ ràng góp phần cải thiện cho đời sống cán công nhân viên 3.1.1 ưu điểm Về tổ chức máy kế toán công ty nhìn chung gọn nhẹ hợp lý, hoạt động có nề nếp, có kinh nghiệm Cán kế toán có trình độ nghiệp vụ cao, nắm vững chế độ, tác phong làm việc khoa học có tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn công việc Để đáp ứng yêu cầu quản lý, công tác hạch toán kế toán nói chung công tác kế Footer Page 61 of 134 Header Page 62 of 134 toán tập hợp chi phí sản xuất nói riêng công ty quan tâm Với máy kế toán tổ chức theo hình thức tập trung tạo điều kiện cho việc kiểm tra, đạo nghiệp vụ đảm bảo lãnh đạo tập trung thống kế toán trưởng đạo kịp thời lãnh đạo công ty toàn hoạt động sản xuất kinh doanh Đội ngũ kế toán tổ chức phù hợp với yêu cầu công việc, có tác phong làm việc khoa học, có tinh thần trách nhiệm công việc Việc cung cấp số liệu phận kế toán cung cấp số liệu để lập báo cáo kế toán xác, kịp thời đầy đủ Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất xác định phù hợp với đặc điểm sản xuất quy trình công nghệ công ty Với hệ thống kế toán ban hành, công ty bước vận dụng vào thực tế cách linh hoạt hình thức kế toán Nhật ký tập trung áp dụng công tác kế toán phù hợp với đặc điểm sản xuất công ty Khối lượng nghiệp vụ phát sinh kế hoạch nhiều, với hình thức kế toán hạn chế sổ sách kế toán, đồng thời thuận lợi cho công ty áp dụng máy vi tính vào công tác kế toán, giảm bớt khối lượng ghi chép, tạo cho công việc kế toán tổng hợp cuối tháng nhanh chóng không bị ứ đọng Kế toán hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm theo phương pháp kê khai thường xuyên phù hợp với quy mô công ty Việc xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất công ty cho phân xưởng hợp lý Mỗi phân xưởng đảm nhân nhiệm vụ sản xuất riêng, độc lập quy trình sản xuất sản phẩm Về kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung: Nhìn chung việc tập hợp chi phí sản xuất chung công ty tương đối khoa học phù hợp với đặc điểm công ty Cụ thể kế toán tiến hành mở TK cấp cho TK 627 để hạch toán xác chi phí, đáp ứng yêu cầu quản lý chung Về kế toán tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn: Hiện công ty công nhân viên trả lương theo sản phẩm kết hợp với trả lương theo thời gian, chi phí nhân công trực tiếp tập hợp theo phân xưởng sản xuất hoàn toàn hợp lý kế toán theo dõi tỷ mỷ, chi tiết chi phí nhân công trực tiếp Về công tác đánh giá sản phẩm làm dở: Việc đánh giá sản phẩm làm dở công ty đánh giá theo chi phí sản xuất định mức có tính đến mức độ hoàn thành hoàn toàn Footer Page 62 of 134 Header Page 63 of 134 khoa học, có cứ, mức độ hoàn thành dựa tiêu chuẩn định mức phòng kỹ thuật, phòng KCS tính toán kiểm tra đánh giá 3.1.2 Nhược điểm Bên cạnh ưu điểm đó, tồn nhược điểm sau: Trong năm gần đây, thực hạch toán sản xuất kinh doanh độc lập đến năm 1996 chế độ hạch toán có thay đổi việc tổ chức công tác kế toán thời gian đầu chưa ổn định chắn tránh khỏi sai sót trình thực hạch toán đổi công tác kế toán + Về kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Đối với khoản mục 621 lại bao gồm công cụ dụng cụ, kế toán không sử dụng TK 153 để hạch toán riêng mà coi TK 153 TK 152 (thể bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ) điều làm cho chi phí sản xuất kỳ không xác ảnh hưởng đến chi phí sản xuất tập hợp kỳ giá thành sản phẩm công ty + Về kế toán chi phí sản xuất chung: Mặc dù công ty theo dõi khoản mục chi phí sản xuất chung tài khoản cấp riêng, nhiên yếu tố chi phí sản xuất chung chưa tách riêng Chẳng hạn chi phí dụng cụ kế toán tính gộp vào chi phí nguyên vật liệu phân xưởng, chi phí dịch vụ mua tiền điện, tiền nước sản xuất kế toán tính gộp vào yếu tố chi phí tiền khác chi phí tiền điện nước sản xuất chi phí phát sinh phân xưởng lại tính hết vào phân xưởng sản xuất Do kế toán nên xem xét lại việc tập hợp phân bổ chi phí sản xuất chung cho đối tượng tập hợp chi phí xác định + Về công tác đánh giá sản phẩm làm dở: Đối với khoản mục chi phí giá trị sản phẩm làm dở kế toán ước tính chung cho loại sản phẩm phanh rút chân chống mà chưa vào tỷ trọng cụ thể khoản mục chi phí loại sản phẩm dở Vì vậy, để đảm bảo giá trị sản phẩm dở tính toán xác kế toán cần xác định tỷ trọng cụ thể khoản mục chi phí + Về phương pháp tính giá vật liệu xuất kho: hiên theo chuẩn mực kế toán 02 hàng tồn kho không sử dụng phương pháp để tính giá vật liệu xuất kho Do Cty nên xem xét có thay đổi để hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành Footer Page 63 of 134 Header Page 64 of 134 3.2 Một số ý kiến, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành công ty Vinh Hưng Qua thời gian thực tập phòng kế toán công ty Vinh Hưng, tối có thời gian tìm hiểu công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành công ty, thấy việc tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành công ty đảm bảo tuân theo chế độ kế toán hành, phù hợp với điều kiện cụ thể công ty, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nói chung Tuy nhiên vấn đề tồn chưa thật hợp lý gây ảnh hưởng không tốt đến việc tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty Và vấn đề cần thiết phải xem xét , nghiên cứu sửa đổi, để góp phần hoàn thiện cho hệ thống kế toán công ty Với mong muốn góp phần cải tiến hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty Vinh Hưng nhằm đảm bảo tính đúng, tính đủ, tính xác giá thành thực tế sản phẩm xin mạnh dạn đề xuất số ý kiến sau: ý kiến 1: - Về việc vận dụng phương pháp tính giá Vật tư xuất kho Theo chuẩn mực kế toán số 02 hàng tồn kho, đoạn 13 quy định : Doanh nghiệp phép lựa chọn phương pháp tính giá vật liệu xuất kho Nhưng phương pháp tính giá vật liệu xuất kho Cty theo phương pháp hệ số không phù hợp, theo Công ty nên tính giá vật tư xuất kho theo phương pháp Bình quân gia quyền phù hợp Theo phương pháp Bình quân gia quyền cách tính giá vật liệu xuất kho theo công thức sau: Trị giá vốn thực tế vật tư xuất kho Đơn giá BQGQ = Footer Page 64 of 134 Đơn giá bình quân gia = Số lượng vật tư xuất kho x quyền TG vật tư tồn đầu kỳ + TG vốn thực tế vật tư nhập kỳ Số lượng vật tư tồn đầu kỳ + Số lượng vật tư nhập kỳ Header Page 65 of 134 - Hoàn thiện phương pháp kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp công ty nay, kế toán không theo dõi riêng cho khoản mục chi phí công cụ dụng cụ (không mở TK 153 – CCDC) mà kế toán tập hợp tính chi phí xuất dùng công cụ dụng cụ vào TK 152 – Chi phí nguyên vật liệu, không hợp lý xác Theo kế toán nên mở TK 153 – công cụ dụng cụ để theo dõi hạch toán riêng Để thuận lợi cho việc quản lý có hiệu kế toán theo dõi cách chi tiết, kế toán tập hợp chi phí công cụ dụng cụ từ chứng từ xuất kho công cụ dụng cụ tháng giúp cho việc xác định giá thực tế nguyên vật liệu xác Đồng thời cuối tháng kế toán kết hợp với thủ kho kiểm kê kho vật tư để xác định xác đắn giá trị thực tế vật tư tồn kho nhằm đáp ứng cho yêu cầu quản lý đạt hiệu cao, giúp cho việc tính toán giá thành sản phẩm phù hợp xác Trong tháng 1, giá trị công cụ dụng cụ xuất kho tập hợp chung vào giá trị nguyên vật liệu xuất kho, không xác định giá trị công cụ dụng cụ xuất kho nên tập hợp riêng phân bổ Ví dụ: Trong T1 /2005 phát sinh nghiệp vụ xuất dùng công cụ dụng cụ với tổng số tiền : 11.058.860 cho phân xưởng sản xuất Như làm cho chi phí NVL tăng lên lượng : 11.058.860 chi phí CCDC giảm lượng : 11.058.860 ý kiến 2: Mở thêm TK chi tiết cho TK 627: Chi phí sản xuất chung bao gồm nhiều yếu tố chi phí sản xuất, ứng với yếu tố chi phí theo chế độ quy định mở tài khoản cấp tương ứng để theo dõi chi tiết yếu tố chi phí sản xuất phát sinh kỳ TK 627.1: Chi phí nhân viên phân xưởng TK 627.2: Chi phí vật liệu phân xưởng TK 627.3: Chi phí công cụ dụng cụ sản xuất TK 627.4: Chi phí khấu hao TSCĐ TK 627.7: Chi phí dịch vụ mua TK 627.8: Chi phí tiềng khác Footer Page 65 of 134 Header Page 66 of 134 Ngoài tuỳ vào doanh nghiệp kế toán mở thêm số TK cấp khác phù hợp với yêu cầu kế toán quản trị đơn vị công ty Vinh Hưng mở số TK cấp để quản lý theo dõi chi tiết theo chế độ quy định Như TK 627.1: Chi phí nhân viên phân xưởng TK 627.4: Chi phí khấu hao TSCĐ Còn TK 627.8 TK 627.2 : chưa chi tiết theo chế độ kế toán quy định * Ví dụ: TK 627.2: Chi phí vật liệu phân xưởng kế toán tính chung cho chi phí công cụ dụng cụ sản xuất mà lẽ kế toán phải mở thêm TK 627.3 TK 627.8: Chi phí tiền khác, kế toán lại mở theo dõi quản lý chung cho chi phí tiền điện, nước tính vào chi phí tiền khác mà lẽ kế toán phải mở TK 627.7: Chi phí dịch vụ mua để theo dõi Để phục vụ cho công tác kế toán nắm bắt tỷ trọng yếu tố chi phí chuẩn khoản mục chi phí sản xuất chung từ có biện pháp quản lý tiết kiệm chi phí sản xuất yếu tố chi phí cho phù hợp, kế toán nên mở thêm số tài khoản cấp cho số yếu tố chi phí sau: TK 627.3:Chi phí công cụ dụng cụ sản xuất TK 627.7: Chi phí dịch vụ mua Như kế toán tách riêng chi phí công cụ dụng cụ sản xuất khỏi chi phí vật liệu phân xưởng (TK 627.2) theo dõi chi tiết TK 627.3 Còn chi phí điện nước sản xuất kế toán tách khỏi chi phí tiền khác(TK 627.8) theo dõi chi tiết TK 627.7 Khi việc hạch toán chi phí sổ kế toán theo định khoản sau: + Nợ TK 627.2 Có TK 152 + Nợ TK 627.7 Có TK 111,112,331… + Nợ TK 627.1 Có TK 334,338 + Nợ TK 627.8 Footer Page 66 of 134 Header Page 67 of 134 Có TK 111,112 + Nợ TK 627.4 Có TK 214 + TK 627.3 Có TK 153 Trong tháng /2005 tổng số tiền điện phải trả 766.000 kế toán tính vào chi phí khác tiền (TK 627.8) Nếu mở TK 627.7 : Chi phí dịch vụ mua theo dõi tiền điện TK 627.7 Ví dụ: Trong T1 /2005 phát sinh nghiệp vụ xuất dùng công cụ dụng cụ với tổng số tiền : 11.058.860 cho phân xưởng sản xuất Như làm cho chi phí NVL tăng lên lượng : 11.058.860 chi phí CCDC giảm lượng : 11.058.860 Nếu mở TK 627.3: Chi phí công cụ dụng cụ theo dõi công cụ TK 627.3 ý kiến 3: Hoàn thiện phương pháp hạch toán chi phí sản xuất chung Chi phí dịch vụ mua gồm chi phí tiền điện phát sinh phân xưởng sản xuất phân xưởng sửa chữa Nhưng kế toán lại tính hết tiền điện sản xuất vào chi phí sản xuất kinh doanh hạch toán số tiền vào TK 627.8: Chi phí tiền khác Như vậy, làm cho chi phí tiền khác tăng lên lượng làm chi phí dịch vụ mua giảm lượng Vậy để cho xác yếu tố chi phí kế toán nên mở TK 627.7: Chi phí dịch vụ mua để theo dõi hạch toán riêng Do vậy, để đảm bảo cho công tác hạch toán chi phí sản xuất chung đối tượng, nơi phát sinh chi phí, đảm bảo giá thành sản phẩm, lao vụ tập hợp xác kế toán nên phân bổ chi phí dịch vụ mua cho phân xưởng tiền lương thực tế công nhân sản xuất Trong tháng / 2005 tổng số tiền điện sản xuất 776.000 công ty phải trả cho công ty điện lực HN, kế toán hạch toán khoản tiền vào TK 627.8: Chi phí tiền khác làm cho chi phí tiền khác tăng lên lượng 776.000 Để đảm bảo hạch toán chi phí SXC kế toán nên phân bổ chi phí dịch vụ mua cho phân xưởng theo tiền lương thực tế sau: Footer Page 67 of 134 Header Page 68 of 134 Hệ số phân bổ CP dịch vụ mua = Tổng chi phí mua Tổng tiền lương = 776.000 46.052.081 = 0.0168 Mức phân bổ cho PX sản xuất = 38.383.000 x 0.0168 = 646.772 Mức phân bổ cho PX sửa chữa = 7.669.081 x 0.0168 = 129.228 Nợ TK 627.7: 776.000 +Nợ TK 627.7: PX sản xuất: 646.772 +Nợ TK 627.7: PX sửa chữa: 129.228 Có TK 111,112: 776.000 ý kiến 4: Hoàn thiện công tác đánh giá sản phẩm làm dở: Công ty công tác đánh giá sản phẩm làm dở tính theo chi phí định mức có tính đến mức độ hoàn thành hoàn toàn hợp lý, nhiên giá trị khoản mục chi phí chiếm tổng giá thành sản phẩm làm dở kế toán ước lượng dựa vào tỷ trọng khoản mục chiếm tổng giá thành sản phẩm tính trang trước.Việc ước tính tỷ trọng khoản mục chi phí tổng giá trị sản phẩm làm dở Như không đánh giá xác khoản mục chi phí loại sản phẩm làm dở Thực tế định mức kỹ thuật sản phẩm tỷ trọng khoản mục chi phí chiếm loại sản phẩm làm dở hoàn toàn khác phân xưởng Do đó, để công tác định giá sản phẩm làm dở cho sản phẩm nhằm đảm bảo giá thành sản phẩm xác kế toán phải tiến hành kiểm tra sản phẩm làm dở phân xưởng vào cuối tháng sản phẩm làm dở phân xưởng khác Như cuối tháng phải lập biên xác định giá trị sản phẩm làm dở phân xưởng Hoặc kế toán vào định mức kỹ thuật sản phẩm giai đoạn sản xuất để xác định khoản mục chi phí loại sản phẩm làm dở Sau số tiêu mà phòng kỹ thuật tính tháng: Khoản mục Footer Page 68 of 134 Mức độ hoàn thành Mức độ HT 90% Chân Phanh rút 70% chống nửa thành phẩm Header Page 69 of 134 Chi phí NVL 86% 84% Chi phí nhân công 6% 4% Chi phí máy 8% 12% Căn vào số liệu trên, kế toán tính giá trị khoản mục sản phẩm dở cách xác Ví dụ: Giá trị sản phẩm làm dở phanh rút loại nhỏ chân chống tính cho khoản mục sau: Giá trị sản phẩm làm dở Phanh rút nhỏ: Chi phí NVL = 70% x 115 x 20.000 x 86% = 1.384.600 Chi phí nhân công = 70% x 115 x 20.000 x 6% = 96.600 Chi phí máy = 70% x 115 x 20.000 x 8% = 128.80 Cộng: 1.610.000 Giá trị sản phẩm làm dở Chân chống: Chi phí NVL = 90% x 67 x 13.180 x 84% = 667.593 Chi phí nhân công = 90% x 67 x 13.180 x 4% = 31.790 Chi phí máy = 90% x 67 x 13.180 x 12% = 95.371 Cộng: 794.754 Giá trị sản phẩm làm dở Vật liệu: Giá trị sản phẩm làm dở vật liệu thép = 4.637 x 5.142 = 23.841.524 Như sau tính toán lại, giá thành sản phẩm Cty thay đổi sau: Phanh rút nhỏ: Khoản mụ Giá thành Cũ - CP NVL - CP NC Footer Page 69 of 134 Chênh lệch Mới 1.416.800 1.384.600 -32.200 64.400 96.600 +32.200 Header Page 70 of 134 - CP Máy Cộng 128.800 128.000 -800 1.610.000 1.610.000 -800 Chân chống Mini: Khoản mụ Giá thành Cũ - CP NVL Chênh lệch Mới 699.383 667.593 -31.790 - CP NC 31.790 31.790 - CP Máy 63.581 95.371 +31.790 794.754 794.754 Cộng Kết luận Trong điều kiện kinh tế thị trường có điều tiết vĩ mô Nhà nước doanh nghiệp sản xuất phải chịu tác động quy luật thị trường cạnh tranh tất yếu Chính để tồn phát triển sản phẩm mà doanh nghiệp mà doanh nghiệp sản xuất phải thị trường chấp nhận nghĩa giá trị cá biết sản phẩm doanh nghiệp phải nhỏ giá trị thị trường sản phầm Ngày để đáp ứng yêu cầu kinh tế thị trường trở thành công cụ quản lý có hiệu lực doanh nghiệp, kế toán nói chung đặc biệt kế toán hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm phải cải tiến hoàn thiện Vì chi phí sản xuất giá thành thực tiêu tổng hợp, gương phản chiếu toàn chi phí sản xuất lãng phí hay tiết kiệm trình sản xuất sản phẩm đáp ứng ngày cao công tác quản lý, phát huy cao độ vai trò kế toán giám đốc hoạt động sản xuất kinh doanh cách thường xuyên liên tục, toàn diện có hệ thống Phát khai thác kịp thời khả tiềm tàng doanh nghiệp tăng cường thúc đẩy chế độ hạch toán kinh tế Qua thời gian thực tập công ty Vinh Hưng, nhận thấy năm qua, với trình phát triển kinh tế, với đổi sâu sắc chế kinh tế, công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty không ngừng hoàn thiện phát triển, đáp ứng yêu cầu đặt chế Tuy nhiên, công ty công ty tìm biện pháp nhằm hoàn thiện trình phát triển công ty Footer Page 70 of 134 Header Page 71 of 134 Những ý kiến đóng góp nêu phần hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành Trong điều kiện công ty, với khả trình độ cán kế toán công ty cộng với quan tâm mực lãnh đạo thời gian tới công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm đáp ứng yêu cầu đòi hỏi điều kiện đổi với chế kinh tế thị trường Mục Lục Lời mở đầu Chương Những vấn đề lý luận chung kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp STT Diễn giải 1.1 CP sản xuất phân loại chi phí sản xuất 1.1.1 KN chi phí sản xuất 1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất 1.1.2.1 Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung tính chất kinh tế chi phí 1.1.2.2 Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích công dụng chi phí 1.1.2.3 Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ với khối lượng sản phẩm 1.1.2.4 Phân loại chi phí sản xuất theo phương pháp tập hợp chi phí sản xuất mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí 1.2 Giá thành sản phẩm phân loại giá thành sản phẩm 1.2.1 KN giá thành sản phẩm 1.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm 1.2.2.1 Phân loại giá thành theo thời điểm sở số liệu tính giá thành 1.2.2.2 Phân loại giá thành theo phạm vi tính toán 1.3 Sự khác chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 1.4 Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất tính giá thành 1.5 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất đối tượng tính giá thành 1.5.1 Đối tượng kế toán chi phí sản xuất 1.5.2 Đối tượng tính giá thành kỳ tính giá thành Footer Page 71 of 134 Header Page 72 of 134 1.5.3 Mối quan hệ đối tượng chi phí sản xuất đối tượng tính giá thành 1.6 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 1.6.1 Phương pháp kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp KKTX 1.6.1.1 Phương pháp kế toán tập hợp chi phí NVLTT 1.6.1.2 Phương pháp kế toán tập hợp chi phí NCTT 1.6.1.3 Phương pháp kế toán tập hợp chi phí SXC 1.6.1.4 Tổng hợp chi phí sản xuất 1.6.2 Phương pháp kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp KKĐK 1.7 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 1.7.1 Đánh giá sản phẩm dơ dang theo NVLTT 1.7.2 Đánh giá sản phẩm dơ dang theo sản lượng hoàn tương đương 1.7.3 Đánh giá sản phẩm dơ dang theo chi phí sản xuất định mức 1.8 Các phương pháp tính giá thành 1.8.1 Phương pháp tính giá thành giản đơn 1.8.2 Phương pháp tính giá thành phân bước 1.8.1.1 Phương pháp tính giá thành phân bước có tính giá thành NTP 1.8.1.2 Phương pháp tính giá thành phân bước không tính giá thành NTP 1.8.3 Phương pháp loại trừ chi phí sản xuất sp phụ 1.8.4 Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 1.8.5 Phương pháp tính giá thành theo hệ số 1.8.6 Phương pháp tính giá thàng theo tỷ lệ 1.9 Sổ kế toán sử dụng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành CHƯƠNG Công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành Cty CP Vinh Hưng 2.1 Đặc điểm chung Cty 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Cty 2.1.2 Đặc điểm tổ chức máy quản lý sản xuất cty Vinh Hưng 2.1.3 Đặc điểm tổ chức máy kế toán cty Vinh Hưng 2.2 Công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành cty VH 2.2.1 Đặc điểm chi phí sản xuất cách phân loại chi phí sản xuất Cty Footer Page 72 of 134 Header Page 73 of 134 2.2.2.1 Đặc điểm chi phí sản xuất phân loại chi phí sản xuất Cty 2.2.2.2 Đối tượng kế toán chi phí sản xuất 2.2.2 Phương pháp kế toán chi phí sản xuất Cty Vinh Hưng 2.2.2.1 Chi phí NVLTT 2.2.2.2 Chi phí NCTT 2.2.2.3 Chi phí SXC 2.2.2.3.1 Chi phí nhân viên phân xưởng 2.2.2.3.2 Chi phí vật liệu phân xưởng 2.2.2.3.3 Chi phí khấu hao tài sản cố định 2.2.2.3.4 Chi phí khác tiền 2.2.2.4 Kế toán chi phí sản xuất toàn công ty 2.2.3 Công tác đánh giá sản phẩm làm dở Cty VH 2.2.4 Phương pháp tính giá thành sản phẩm Cty VHưng 2.2.2.1 Đối tượng tính giá thành 2.2.2.2 Phương pháp tính giá thành CHƯƠNG Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cty CP Vinh Hưng 3.1 Nhận xét chung kế toán chi phí sản xuất tính giá thành Cty Vinh Hưng 3.1.1 Ưu điểm 3.1.2 Nhược điểm 3.2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành cty Vinh Hưng Footer Page 73 of 134 ... hưởng kết tập hợp chi phí sản xuất Do tổ chức tốt công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm để đảm bảo xác định nội dung phạm vi chi phí cấu thành giá thành sản phẩm, ... - Giá thành sản xuất gọi giá thành công xưởng: Giá thành sản xuất sản phẩm bao gồm chi phí sản xuất: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp chi phí sản xuất chung, tính. .. với công tác kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm sổ sách kế toán không sở để tính toán tập hợp chi phí tính giá thành cho sản phẩm sản xuất giai đoạn định mà sở để so sánh đối chi u
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay