Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tại Công Ty Rượu Đồng xuân

73 93 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 08:55

Header Page of 134 Mở đầu Sự cần thiết đề tài Chúng ta sống thời kỳ sôi động kinh tế thị tr ờng Mọi xư hội lấy sản xuất cải vật chất làm sở tồn phát triển Trong kinh tế thị tr ờng, mục tiêu cuối doanh nghiệp hoạt động để đạt tới lợi nhuận tối đa Ta biết: Lợi nhuận= Doanh thu – chi phí Để tăng lợi nhuận, doanh nghiệp phải tìm cách tăng doanh thu, giảm chi phí, tăng doanh thu biện pháp quan trọng để làm tăng lợi nhuận doanh nghiệp Để tăng đ ợc doanh thu quản lý cách chặt chẽ, doanh nghiệp phải biết sử dụng kế toán nh công cụ quản lý quan trọng thiếu đ ợc Thông qua chức thu nhận, cung cấp xử lý thông tin trình kinh tế - tài doanh nghiệp, tình hình tiêu thụ thị tr ờng đồng thời đánh giá cắt lớp thị tr ờng từ kế toán giúp cho nhà quản lý đề định đắn có hiệu sản xuất, tiêu thụ đầu t Để kế toán, đặc biệt kế toán tiêu thụ sản phẩm phát huy hết vai trò chức nó, cần phải biết tổ chức công tác cách hợp lý, khoa học th ờng xuyên đ ợc hoàn thiện cho phù hợp với yêu cầu điều kiện doanh nghiệp Mặt khác hội nhập vào kinh tế giới xu khu vực hoá toàn cầu hoá, vừa hợp tác vừa cạnh tranh, doanh nghiệp Việt nam thuộc thành phần kinh tế cần trang bị cho lợi cạnh tranh để tồn phát triển cạnh tranh doanh nghiệp n ớc với canh tranh doanh nghiệp n ớc với doanh nghiệp n ớc Nơi cạnh tranh xảy thị tr ờng n ớc thị tr ờng n ớc Footer Page of 134 Tr-êng Header Page of 134.§H KTQD KÕ to¸n DK30-TC Do cần thiết phải tổ chức mạng l ới tiêu thụ sản phẩm để giúp cho doanh nghiệp phát huy hết khả tiềm tàng nhu cầu cấp bách Vì nh doanh nghiệp không tiêu thụ đ ợc sản phẩm cho dù sản phẩm có tốt nữa, doanh nghiệp có quy mô sản xuất đại lớn bị xoá sổ thị tr ờng Xuất phát từ vấn đề lý luận thực tiễn nh vậy, tiến hành nghiên cứu đề tài: "Tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết Công Ty R ợu Đồng xuân ” nhằm góp phần hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp điều kiện Đối t ợng phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu lý luận thực tiễn tổ chức công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm điều kiện kinh tế thị tr ờng cạnh tranh biện pháp tài nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm Công ty R ợu Đồng Xuân chuyên sản xuất bán sản phẩm R ợu Bia n ớc giải khát, từ xác lập mô hình tổ chức công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm sở Công ty áp dụng hệ thống hạch toán kế toán NKCT, đồng thời cải tiến thêm để hoàn thiện hệ thống hạch toán kế toán cho doanh nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Đề tài nghiên cứu nhằm mục tiêu chủ yếu hoàn thiện thêm mặt lý luận tổ chức công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm điều kiện kinh tế thị tr ờng biện pháp tài nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm để giải số v ớng mắc thực tiễn hạch toán kế toán Ph ơng pháp nghiên cứu : Đề tài sử dụng ph ơng pháp chủ nghĩa vật biện chứng : - Ph ơng pháp biện chứng : Xét mối liên hệ biện chúng đối t ợng kế toán tiêu thụ sản phẩm thời gian, không gian cụ thể Trang Footer Page of 134 Tr-êng Header Page of 134.§H KTQD KÕ to¸n DK30-TC - Ph ơng pháp phân tích để đ a mô hình kế toán tiêu thụ sản phẩm điều kiện cụ thể Bố cục chuyên đề Chuyên đề gồm 68 trang, phần mở đầu kết luận, chuyên đề đ ợc chia thành ba ch ơng : Ch ơng : Những vấn đề lý luận chung kế toán bán hàng xác định kết Ch ơng : Tình hình tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết Công ty r ợu Đồng xuân Ch ơng : Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết Trong điều kiện nghiên cứu nhiều hạn chế hiểu biết xong với tâm thân em đư hoàn thiện đề tài nh ng tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận đ ợc ý kiến đ ợc quan tâm bảo giúp đỡ tận tình Thầy cô giáo Nhà tr ờng cô Phòng Kinh tế Công ty r ợu Đồng xuân để giúp em thực đề tài thành công Thanh ba, ngày 28 tháng 12 năm 2001 Sinh viên: Nguyễn T ờng Vy Trang Footer Page of 134 Tr-êng Header Page of 134.§H KTQD KÕ to¸n DK30-TC Ch ơng I vấn đề lý luận chung kế toán bán hàng xác định kết Nhiệm vụ kế toán hàng: I Bán hàng việc chuyển sở hữu hàng hoá, thành phẩm, dịch vụ cho khách hàng, doanh nghiệp thu đ ợc tiền hay đ ợc quyền thu tiền Đó trình vận động vốn kinh doanh từ vốn thành phẩm, hàng hoá sang vốn tiền hình thành kết Ngoài trình bán hàng bên doanh nghiệp phát sinh nghiệp vụ bán hàng nội doanh nghiệp theo yêu cầu phân cấp quản lý tiêu dùng nội Trong trình bán hàng, doanh nghiệp khoản tiền phục vụ cho việc bán hàng gọi chi phí bán hàng Tiền bán hàng thu đ ợc tính theo giá bán ch a có thuế GTGT gọi doanh thu bán hàng (Gồm doanh thu bán hàng bên doanh thu bán hàng nội ) Trong trình hoạt động, doanh nghiệp phải tính đ ợc kết kinh doanh sở so sánh giữa doanh thu chi phí hoạt động kinh doanh Kết kinh doanh phải đ ợc phân phối, sử dụng theo mục đích tỷ lệ định chế tài quy định phù hợp với lĩnh vực, ngành kinh doanh Kế toán bán hàng xác định kết cần thực nhiệm vụ d ới đây: - Ghi chép đầy đủ, kịp thời khối l ợng thành phẩm, hàng hoá, dịch vụ bán tiêu thụ nội bộ, tính toán trị giá vốn hàng đư bán, chi phí bán hàng khoản chi phí khác nhằm xác định đắn kết bán hàng - Kiểm tra, giám sát tiến độ thực kế hoạch bán hàng, kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, kỷ luật toán làm nghĩa vụ với Nhà n ớc - Cung cấp thông tin xác, trung thực đầy đủ tình hình bán hàng, xác định kết để phục vụ cho việc lập báo cáo tài quản lý doanh nghiệp Trang Footer Page of 134 Tr-êng Header Page of 134.§H KTQD KÕ to¸n DK30-TC Kế toán bán hàng giá vốn hàng bán II Ph ơng thức bán hàng có ảnh h ởng trực tiếp việc sử dụng tài khoản kế toán phản ánh tình hình xuất kho thành phẩm, hàng hoá Đồng thời, có tính định việc xác định thời điểm bán hàng, hình thành doanh thu bán hàng tiết kiệm chi phí bán hàng để tăng lợi nhuận Hiện doanh nghiệp th ờng vận dụng ph ơng thức bán hàng d ới Bán hàng kế toán hàng bán theo phương thức gửi hàng Theo ph ơng thức này, định kỳ doanh nghiệp gửi hàng cho khách hàng sở thoả thuận hợp đồng mua bán hai bên giao hàng địa điểm quy ớc hợp đồng Khi xuất kho gửi đi, hàng thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp, khách hàng trả tiền chấp nhận toán chuyển quyền sở hữu đ ợc ghi nhận doanh thu bán hàng Tr ờng hợp này, kế toán sử dụng tài khoản 157 - Hàng gửi bán tài khoản phản ánh số có tình hình biến động trị giá vốn hay giá thành hàng hoá, thành phẩm gửi bán Số hàng đ ợc xác định bán Nội dung, kết cấu chủ yếu Tài khoản 157 - Hàng gửi bán nh sau : Bên Nợ ghi : + Trị giá vốn thực tế thành phẩm, hàng hoá gửi bán, kí gửi + Trị giá lao vụ, dịch vụ đư thực với khách hàng nh ng ch a đ ợc chấp nhận toán + Kết chuyển trị giá vốn thực tế hàng hoá, thành phẩm gửi bán ch a đ ợc khách hàng chấp nhận toán cuối kỳ (Ph ơng pháp kiểm kê định kỳ) Bên Có ghi : + Trị giá vốn thực tế thành phẩm, hàng hoá dịch vụ gửi bán đư đ ợc khách hàng toán chấp nhận toán Trang Footer Page of 134 Tr-êng Header Page of 134.§H KTQD KÕ to¸n DK30-TC + Trị giá hàng hoá, thành phẩm, dịch vụ khách hàng trả lại không chấp nhận + Kết chuyển trị giá thành phẩm, hàng hoá đư gửi ch a đ ợc khach hàng toán đầu kỳ ( Ph ơng pháp kiểm kê định kỳ ) D Nợ : Phản ánh trị giá thành phẩm, hàng hoá gửi bán ch a đ ợc khách hàng chấp nhận toán Phương pháp kế toán theo phương thức gửi hàng sau : + Đối với đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo ph ơng pháp kê khai th ờng xuyên : - Căn vào phiếu xuất kho gửi thành phẩm, hàng hoá bán gửi cho đại lý nhờ bán hộ - Kế toán ghi : Nợ TK 157 - Hàng gửi bán Có TK 155 - Thành phẩm Có TK 156 - Hàng hoá - Tr ờng hợp DNTM mua hàng gửi bán không nhập kho, kế toán ghi : Nợ TK 157 - Hàng gửi bán Có TK 331 - Phải trả cho ng ời bán - Căn vào giấy thông báo chấp nhận toán chứng từ toán tiền khách hàng, sở đại lý bán hộ chứng từ toán khác, kế toán kết chuyển trị giá vốn hàng đư bán sang bên Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán Có TK 157 - Hàng gửi bán - Thành phẩm, hàng hoá đư gửi dịch vụ đư thực hiện, khách hàng không chấp nhận, kế toán phản ánh nghiệp vụ nhập lại kho Trang Footer Page of 134 Tr-êng Header Page of 134.§H KTQD KÕ to¸n DK30-TC Nợ TK 155 - Thành phẩm Nợ TK 156 - Hàng hoá Có 157 - Hàng gửi bán Trình tự kế toán theo ph ơng thức gửi hàng theo sơ đồ sau : TK 155,156 TK 157 TK 632 vốn Xuất kho TP, hàng Kết chuyển trị giá hoá gửi bán số hàng bán TK 331 TK 155,156 Hàng hoá mua bán Hàng gửi bán không chấp nhận thẳng  Đối với đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo ph ơng pháp kiểm kê định kỳ - Đầu kỳ, kết chuyển trị giá thành phẩm gửi bán cuối kỳ tr ớc nh ng ch a đ ợc chấp nhận toán, kế toán ghi : Nợ 632 - Giá vốn hàng bán Có TK 157 - Hàng gửi bán - Cuối kỳ, vào kết kiểm kê thành phẩm gửi bán nh ng ch a đ ợc xác định bán, kế toán ghi : Nợ TK 157 - Hàng gửi bán Có TK 632 - Giá vốn hàng bán - Khi xuất kho thành phẩm, kế toán ghi: Trang Footer Page of 134 Tr-êng Header Page of 134.§H KTQD KÕ to¸n DK30-TC Nợ TK 157 - Xuất gửi bán Nợ TK 632 - Xuất bán trực tiếp kho Có TK 155 - Gía thành thực tế TP xuất kho Trang Footer Page of 134 Tr-êng Header Page of 134.§H KTQD KÕ to¸n DK30-TC Bán hàng kế toán hàng bán theo phương thức giao hàng trực tiếp Theo ph ơng thức này, bên khách hàng uỷ quyền cho cán nghiệp vụ đến nhận hàng kho doanh nghiệp bán giao nhận hàng tay ba (Các doanh nghiệp th ơng mại mua bán thẳng) Ng ời nhận hàng sau ký nhận vào chứng từ bán hàng doanh nghiệp hàng hoá đ ợc xác định bán (hàng đư chuyển quyền sở hữu) Để phản ánh tình hình hàng bán theo ph ơng thức giao hàng trực tiếp, kế toán sử dụng TK 632 - giá vốn hàng bán Tài khoản phản ánh trị giá vốn hàng hoá, thành phẩm, dịch vụ đư bán (đ ợc chấp nhận toán đư toán ) kết chuyển trị giá vốn hàng bán sang tài khoản 911 - Xác định kết kinh doanh để tính kết kinh doanh Nội dung, kết cấu chủ yếu Tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán nh sau: Bên Nợ ghi : + Trị giá vốn thực tế thành phẩm, hàng hoá xuất kho đư xác định bán + Trị giá vốn thành phẩm tồn kho đầu kỳ(Ph ơng pháp kiểm kê định kỳ DNSX) + Trị giá vốn thực tế thành phẩm sản xuất xong nhập kho lao vụ, dịch vụ đư hoàn thành (Ph ơng pháp kiểm kê định kỳ DNSX) + Thuế GTGT đầu vào không đ ợc khấu trừ phải tính vào giá vốn hàng bán Bên Có ghi : + Kết chuyển trị giá vốn thực tế thành phẩm, hàng hoá, lao vụ, dịch vụ hoàn thành vào bên Nợ TK 911 - xác định kết kinh doanh + Kết chuyển trị giá vốn thành phẩm tồn kho cuối kỳ vàp bên Nợ TK 155 Thành phẩm (Ph ơng pháp kiểm kê định kỳ DNSX ) Sau kết chuyển, tài khoản số d Ph ơng pháp kế toán xuất kho hàng hoá, thành phẩm để bán theo ph ơng thức bán hàng trực tiếp nh sau : Trang Footer Page of 134 Tr-êng §H KTQD Header Page 10 of 134 KÕ to¸n DK30-TC  Đối với đơn vị kế toán hàng tồn kho theo ph ơng pháp kê khai th ờng xuyên - Căn vào phiếu xuất kho, giao hàng trực tiếp cho khách hàng, kế toán ghi : Nợ TK 155 - Giá vốn hàng bán Có TK 155 - Thành phẩm Có TK 156 - Hàng hoá - Tr ờng hợp doanh nghiệp th ơng mại, dịch vụ mua bán hàng giao tay ba, kế toán ghi : Nợ TK 632 - Giá vốn hàng hoá Có TK 331 - Phải trả cho ng ời bán - Tr ờng hợp doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hoàn thành nh ng không nhập kho mà chuyển bán ngay, kế toán ghi : Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán Có TK 154 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang - Cuối kỳ, kết chuyển trị giá vốn hàng xuất kho đư bán vào bên Nợ TK 911 - Xác định kết kinh doanh, kế toán ghi : Nợ TK 911 - xác định kết qủa kinh doanh Có TK 632 - Giá vốn hàng bán Ngoài ra, tr ờng hợp bán lẻ hàng hoá, bán hàng trả góp sử dụng tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán để phản ánh tình hình giá vốn hàng xuất kho đư bán Phương pháp xác định trị giá vốn hàng bán: Để xác định kết kinh doanh, tr ớc hết cần xác định đắn trị giá vốn hàng bán Trị giá vốn hàng bán đ ợc sử dụng để xác định kết kinh doanh toàn chi phí kinh doanh liên quan đến trình bán hàng, bao gồm trị giá 10 Trang Footer Page 10 of 134 Tr-êng §H KTQD Header Page 59 of 134 KÕ to¸n DK30-TC Đảng Cộng 450.340.500 Cuối tháng sở bảng phân bổ tiền l ơng - BHXH phận kế toán tiền l ơng cung cấp, kế toán tiêu thụ lấy số liệu từ mục tiền l ơng cho nhân viên bán hàng ghi vào sổ chi tiết TK 641 theo định khoản : Nợ TK 641 : 36.000.000 Có TK 334 : 7.920.000 Trên sở bảng phân bổ nguyên liệu - vật liệu, công cụ dụng cụ phận kế toán vật liệu cung cấp t ơng tự nh trên, kế toán phản ánh vào sổ chi tiết TK 641 đồng thời vào BKê số tháng vào NKCT số theo định khoản : Nợ TK 641 : 173.316.700 Có TK 153: 173.316.700 Cuối kỳ kế toán vào NKCT số kế toán lập sổ TK 641 Đơn vị : Công ty R ợu Đồng xuân Sổ Tài khoản : 641 Số d đầu năm Nợ Có 0 Ghi Có TK, đối ứng Nợ với TK 111 152 153 214 334 338 Cộng số phát sinh Nợ Tổng số phát sinh Có Quí I/2001 150.473.650 1.250.300 173.316.700 21.091.720 85.416.500 18.791.630 450.340.500 450.340.500 59 Trang Footer Page 59 of 134 Tr-êng §H KTQD Header Page 60 of 134 Số d cuối kỳ KÕ to¸n DK30-TC Nợ Có  Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp : Cũng t ơng tự nh chi phí bán hàng, phát sinh chi phí thuộc Chi phí quản lý doanh nghiệp kế toán tập hợp vào sổ chi tiết CPQLDN TK 642 theo định khoản : Nợ TK 642 Có TK liên quan Tại Công ty R ợu Đồng xuân, chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh kỳ th ờng liên quan đến khoản mục sau : - Tiền l ơng, khoản phụ cấp, BHXH, BHYT, KPCĐ ban giám đốc, nhân viên quản lý phòng ban doanh Côn ty - Giá trị vật liệu mua dùng cho công tác quản lý doanh nghiệp - - Giá trị dụng cụ, đồ dùng văn phòng dùng cho công tác quản lý doanh nghiệp - Chi phí KHTSCĐ dùng chung cho doanh nghiệp nh nhà làm việc phòng ban, kho tàng vật kiến trúc , - Tiền điện, n ớc, điện thoại, Fax - Chi phí hội nghị, tiếp khách, tiền công tác phí, tàu xe phép chi phí liên quan tiền khác Để theo dõi chi phí này, kế toán mở sổ chi tiết TK 642 theo dõi tổng hợp, không mở thành tài khoản cấp Nh ngày 2/2/2001 tiền vé máy bay cho Giám đốc công tác TPHCM làm việc số tiền : 1.950.000 đồng Kế toán ghi sổ chi tiết TK 642 theo bút toán : Nợ TK 642 : 1.950.000 Có TK 111: 1.950.000 Sổ chi tiết TK 642 Quí I/2001 Số TT Chứng từ NT Số 5/1/01 14 20/1/01 45 26/1/01 62 Diễn giải Chi mua VPP Chi tiếp khách Chi mua mực Photo TK Đ 111 111 111 Số tiền Nợ 250.000 1.500.000 650.000 60 Trang Footer Page 60 of 134 Có Tr-êng §H KTQD Header Page 61 of 134 KÕ to¸n DK30-TC 28/1/01 81 2/2/01 09 Tiền l ơng cho NV 334 Trích 338 BHXH,KPCĐ,BHYT Chi mua vé máy bay 111 Cộng 25.360.000 5.370.000 1.950.000 150.789.600 Từ bảng phân bổ tiền l ơng, kế toán ghi sổ chi tiết TK 642 theo định khoản : Nợ TK 642 : 75.650.500 Có TK : 334: 75.650.500 Từ bảng phân bổ NVL - CCDC, kế toán ghi sổ chi tiết TK 642 theo định khoản : Nợ TK 642 : 2.160.000 Có TK 153: 2.160.000 Cuối kỳ kế toán vào NKCTsô 8, kế toán lập sổ Đơn vị : Công ty R ợu Đồng xuân Sổ Tài khoản : 642 Số d đầu năm Nợ Có 0 Ghi Có TK, đối ứng Nợ với TK 111 152 153 214 334 338 Cộng số phát sinh Nợ Tổng số phát sinh Có Quí I/2001 31.044.100 8.340.000 19.725.000 75.650.500 16.030.000 150.789.600 150.789.600 61 Trang Footer Page 61 of 134 Tr-êng §H KTQD Header Page 62 of 134 Số d cuối kỳ KÕ to¸n DK30-TC Nợ Có 2.2.5 Kế toán xác định kết kinh doanh Việc xác định kết kinh doanh Công ty R ợu Đồng xuân đ ợc xác định vào cuối quí  Trình tự xác định kết SXKD : - Tr ớc hết doanh nghiệp phải tập hợp doanh thu tháng Doanh thu đ ợc tập hợp sổ tổng hợp doanh thu kế toán theo dõi tổng hợp doanh thu chuyển sang sau trừ khoản giảm trừ, doanh thu trở thành doanh thu Sau kế toán kết chuyển doanh thu sang TK 911 để xác định kết kinh doanh kỳ Nợ TK 511: 1.717.704.873 Có TK 911: 1.717.704.873 - Cuối tháng kết chuyển trị gía vốn hàng xuất kho đư bán vào bên Nợ TK 911 - Căn vào dòng cộng cuối tháng sổ TK 632 Nợ TK 911: 1.030.548.500 Có TK 632: 1.030.548.500 - Căn vào dòng cộng sổ chi tiết 641, 642 kế toán kết chuyển CPBH, CPQLDN sang TK 911 để xác định kết kinh doanh + Nợ TK 911 : 450.340.500 Có TK 641 : 450.340.500 + Nợ TK 911: 150.789.600 Có TK 642: 150.789.600 Việc phân bổ CPBH, CPQLDN ch a dựa tiêu thức phân bổ khoa học mà th ờng dựa vào tình hình kinh doanh kỳ Công ty Cuối tháng từ số liệu đư tập hợp đ ợc kế toán ghi vào sổ chi tiết TK 911 Sổ chi tiết TK 911 Quí I/2001 62 Trang Footer Page 62 of 134 Tr-êng §H KTQD Header Page 63 of 134 Quí KÕ to¸n DK30-TC TK đối ứng 511 421 632 641 642 Cộng Phát sinh D cuối kỳ Số tiền Nợ Ghi Có 1.717.704.873 Quí I 86.026.273 1.030.548.500 450.340.500 150.789.600 1.717.704.873 1.717.704.873 0 Kế toán xác định kết kinh doanh sử dụng sổ TK 911 Cuối tháng vào sổ chi tiết TK 511, 632, 641, 642 kế toán ghi sổ TK theo định khoản Đơn vị : Công ty R ợu Đồng xuân Sổ Tài khoản : 911 Số d đầu năm Nợ Có 0 Ghi Có TK, đối ứng Nợ với TK 421 632 641 642 Cộng số phát sinh Nợ Tổng số phát sinh Có Nợ Số d cuối kỳ Có Quí I/2001 86.026.273 1.030.548.500 450.340.500 150.789.600 1.717.704.873 1.717.704.873 0 63 Trang Footer Page 63 of 134 Tr-êng §H KTQD Header Page 64 of 134 KÕ to¸n DK30-TC Khi có đầy đủ sô liệu kế toán tiến hành tổng hợp số liệu xác định số chênh lệch phát sinh Nợ phát sinh Có TK 911 Theo số liệu QI/2001 kế toán ghi : Nợ TK 911: 86.026.273 Có TK 421: 86.026.273 Vậy quí I/2001 doanh nghiệp đư có lưi 64 Trang Footer Page 64 of 134 Tr-êng §H KTQD Header Page 65 of 134 KÕ to¸n DK30-TC Đơn vị : Công ty R ợu Đồng xuân Sổ Tài khoản : 421 Số d đầu năm Nợ Có 0 Ghi Có TK, đối ứng Nợ với TK Cộng số phát sinh Nợ Tổng số phát sinh Có Nợ Số d cuối kỳ Có Quí I/2001 86.026.273 86.026.273  Nhìn chung, Quí I, doanh nghiệp đư hoàn thành kế hoạch bán hàng đạt kết lưi : 86.026.273 Tuy nhiên lưi không lớn nh ng cố gắng toàn Công ty việc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm Tuy nhiên doanh nghiệp cần phải có sách quản lý tốt công tác chi phí quản lý chí phí bán hàng để cho có hiệu Các sách quảng cáo cần có chiều sâu đ a sản phẩm lên thông tin đại chúng nh truyền hình trung ơng, báo trí cần có sách khuyến cáo sản phẩm tiêu dùng  Với hệ thống dây truyền thiết bị đồng đại CH liên Bang Đức chuyển giao với công suất hiên doanh nghiệp ch a phát huy hết khả công suất nên doanh nghiệp cần xem xét lại đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm 65 Trang Footer Page 65 of 134 Tr-êng §H KTQD Header Page 66 of 134 KÕ to¸n DK30-TC 2.3 Nhận xét 1.3.1 u điểm : Qua trình xem xét tình hình thực công tác kế toán doanh thu xác định kết bán hàng, thấy : - Có thể nói công tác kế toán doanh thu bán hàng xác định kết bán hàng Công ty đư cung cấp đ ợc thông tin chung cần thiết cho lưnh đạo công ty phận quan tâm - Việc tổ chức công tác hạch toán doanh thu đ ợc thực tốt, sử dụng mẫu hoá đơn bán hàng Bộ tài ban hành đ ợc lập có đầy đủ yếu tố pháp lý đ ợc quản lý chặt chẽ - Công tác kế toán đ ợc phân công rõ ràng, ng ời có nhiệm vụ phần việc cụ thể, phát huy tính cụ thể, từ phát huy đ ợc tính chủ động thành thạo công việc - Việc kiểm tra, đối chiếu số liệu phần hành kế toán có liên quan đ ợc thực t ơng đối tốt, tất nghiệp vụ kinh tế phát sinh có liên quan đến việc thu tiền mặt, cuối tháng đ ợc đối chiếu với sổ quỹ sổ tiền gửi ngân hàng - Kế toán chi tiết bán hàng đ ợc thực tốt, hàng bán doanh thu đ ợc theo dõi chi tiết theo nhóm hàng, việc toán tiền hàng đ ợc theo dõi chi tiết đến khách hàng - Giá vốn hàng bán đ ợc xác định xác, công tác kế toán xác định kết kinh doanh dễ thực hiện, cách tính đơn giản 1.3.2 Những vấn đề tồn : Bên cạnh u điểm nêu trên, công tác kế toán doanh thu xác định kết bán hàng số tồn sau : - Việc sử dụng hệ thống sổ sách kế toán nh nhật ký, bảng kê không đ ợc đầy đủ - Đối với kế toán xác định kết kinh doanh : Việc phân bổ CPBH, CPQLDN để xác định kết kinh doanh kỳ ch a đ ợc dựa tiêu thức, phân bổ khoa học từ dẫn đến làm hạn chế tính xác việc tính toán kết kinh doanh 66 Trang Footer Page 66 of 134 Tr-êng §H KTQD Header Page 67 of 134 KÕ to¸n DK30-TC Ch ơng Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty r ợu đồng xuân I Sự cần thiết yêu cầu việc hoàn thiện công tác doanh thu bán hàng xác định kết bán hàng 1.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán doanh thu bán hàng xác định kết bán hàng Với đòi hỏi xúc thực tiễn, doanh nghiệp cần nhanh chóng nâng cao trình độ quản lý, có hệ thống hạch toán kế toán cần đ ợc hoàn thiện để đáp ứng đầy đủ yêu cầu quản trị doanh nghiệp Để thực tốt vai trò yêu cầu việc hoàn thiện công tác cho phù hợp vơí thay đổi kinh tế đáp ứng yêu cầu quản lý vấn đề cần thiết Không hoàn thiện vấn đề lý luận chung mà việc áp dụng kế toán vào doanh nghiệp phải đ ợc nghiên cứu để ngày hoàn thiện Là phần hành công tác kế toán Công ty, kế toán doanh thu bán hàng xác định kết bán hàng có vai trò quan trọng việc quản lý công tác kế toán doanh thu bán hàng xác định kết quả, cung cấp thông tin kịp thời, trung thực đầy đủ giúp lưnh đạo công ty thấy đ ợc thực tế hoạt động bán hàng, mặt mạnh, yếu từ có ph ơng h ớng tiếp tục đầu t để phát triển Thực tế nghiên cứu tình hình kế toán doanh thu xác định kết bán hàng Công ty r ợu đồng xuân cho thấy nhiều điểm ch a hợp lý khoa học Để phát huy khả năng, vai trò giúp Công ty ngày phát triển vấn đề đổi hoàn thiện phần hành kế toán cần thiết 1.2 Yêu cầu cần thiết việc hoàn thiện : Bất kỳ tổ chức công tác kế toán nh nào, doanh nghiệp phải xây dựng cho hệ thống tài khoản kế toán để sử dụng Nhà n ớc đư ban hành hệ thống tài khoản kế toán để phục vụ kế toán tài chính, hệ thống tài khoản kế toán quản trị doanh nghiệp phải tự xác định cho phù hợp đặc điểm yêu cầu quản trị doanh nghiệp II Những vấn đề cần hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty r ợu đồng xuân 67 Trang Footer Page 67 of 134 Tr-êng §H KTQD Header Page 68 of 134 KÕ to¸n DK30-TC Từ thực trạng nghiên cứu tình hình thực tế Công ty r ợu Đồng xuân phần kế toán bán hàng xác định kết qủa em có số kiến nghị sau: 2.1 Về hình thức kế toán việc ghi sổ : Muốn thực tốt công tác kế toán doanh thu bán hàng xác định kết bán hàng nói riêng công tác kế toán toàn đơn vị nói chung việc qui định hình thức kế toán việc ghi sổ hợp lý điều cần thiết Công ty áp dụng hình thức NKCT, hình thức t ơng đối phù hợp với quy mô doanh nghiệp phù hợp với trình độ nhân viên kế toán Tuy nhiên, vấn đề qua trình thực tập, nghiên cứu em thấy có số điểm cần sửa đổi, bổ sung nh sau : - Về sổ kế toán : Hiện nay, Công ty sử dụng NKCT số - theo dõi tổng hợp tài khoản liên quan đến doanh thu bán hàng xác định kết bán hàng, nh ng không theo mẫu qui định nên gây khó khăn thời gian cho kế toán lập sổ tài khoản Theo em, Côngty nên sử dụng NKCT số công tác kế toán doanh thu xác định kết kinh doanh theo mẫu để thuận tiện cho việc lập sổ tài khoản 2.2 Phân bổ chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Công ty doanh nghiệp sản xuất mặt hàng tiêu thụ chủ yếu theo thời vụ, sản phẩm tập trung chủ yếu vào tháng mua hè vào tháng này, l ợng hàng tiêu thụ nhiều tồn kho thấp Còn tháng khác l ợng hàng tiêu thụ nên tồn kho nhiều Do doanh nghiệp tiến hành sản xuất năm nên mức biến động CPBH, CPQLDN tháng không lớn Cho nên doanh nghiệp phân bổ CPBH CPQLDN cho hàng bán tháng kết kinh doanh không xác Do đó, doanh nghiệp nên phân bổ loại chi phí cho hàng tồn kho hàng xuất kỳ Việc phân bổ chi phí đ ợc tiến hành nh sau :  Với chi phí bán hàng : Chi phí bán hàng công ty đ ợc tập hợp vào sổ chi tiết TK 641 Công ty có hoạt động sản xuất Bia, chi phí bán hàng cần phân bổ cho l ợng hàng tiêu thụ kỳ hàng tồn kho cuối kỳ hoạt động sản xuất 68 Trang Footer Page 68 of 134 Tr-êng §H KTQD Header Page 69 of 134 KÕ to¸n DK30-TC Công thức phân bổ : Chi phí bán CPBH phân bổ hàng cân phân = bổ cho hàng hàng tồn đầu kỳ CPBH phát sinh + Trị giá hàng xuất lại kho kỳ kỳ Trị giá Trị giá hàng tồn x hàng + cuối kỳ tồn CK Trong trị giá hàng xuất kho phải tính theo giá (th ờng lấy giá thực té hàng hoá) CPBH phân bổ cho hàng = đư bán CPBH phân bổ CPBH phát cho hàng tồn + sinh đầu kỳ kỳ CPBH phân bổ cho hàng tồn CK Sau phân bổ, kết chuyển phần CPBH phân bổ cho hàng bán kế toán ghi : Nợ TK 911 Có TK 641 Phần lại : Nợ TK 142 Có TK 641  Đối với CPQLDN tiêu thức phân bổ giống nh CPBH Doanh nghiệp nên mở TK cấp II cho TK 641 TK 642 Qua theo dõi chi tiết khoản mục chi phí phát sinh tháng quí có điều chỉnh kịp thời khoản chi phí cho thích hợp 2.1 Tiến tới việc sử dụng kế toán máy công tác kế toán Trong kinh tế thị tr ờng, với bùng nổ thông tin, có thông tin cần thiết “tạp tin” trình sử lý thông tin trở nên phức tạp phải sử lý khối l ợng thông tin khổng lồ Với yêu cầu sử lý nhanh , xác ; Hơn yêu cầu quản lý đặt cho công tác kế toán phải cung cấp thông tin đư đ ợc sử lý tinh vi, đầy đủ kịp thời Điều làm tăng nhịp độ vất vả công tác kế toán Ta biết, sản xuất phát triển, công nghệ cao nhiều chủng loại sản phẩm đ ợc sản xuất nên việc quản lý trở nên 69 Trang Footer Page 69 of 134 Tr-êng §H KTQD Header Page 70 of 134 KÕ to¸n DK30-TC kho khăn phải cần có trợ giúp máy tính điện tử (mà chủ yếu máy vi tính ) nh công cụ bách Vì máy vi tính với t cách công cụ trợ giúp hữu hiệu việc thu nhận sử lý cung cấp thông tin, từ giúp doanh nghiệp nhanh chóng có đ ợc thông tin cần thiết đặc biệt thông tin tình hình tiêu thụ sản phẩm xác định kết kinh doanh Việc thay đổi đòi hỏi công ty phải có nghiên cứu đầu t , nhiên đem lại hiệu lớn 70 Trang Footer Page 70 of 134 Tr-êng §H KTQD Header Page 71 of 134 KÕ to¸n DK30-TC Kết luận Kế toán doanh thu bán hàng xác định kết bán hàng đóng vai trò quan trọng với phòng kế toán nói riêng công ty nói chung Song vấn đề rộng rưi đ ợc nhiều nhà phân tích quan tâm nên giai đoạn góc độ khác nhau, tầm quan trọng lại đ ợc đánh giá nhiều mức khác Trong khuôn khổ chuyên đề em nghiên cứu này, với kiến thức đư đ ợc học nhà tr ờng kết hợp với thời gian thực tế đư thực tập Công ty r ợu Đồng xuân đồng thời với giúp đỡ tận tình Thầy giáo Nguyễn Hữu Đồng nh ban lưnh đạo công ty, đặc biệt phòng kế toán Công ty r ợu Đồng xuân Với nhìn nhận nhiều hạn chế sinh viên, em đư tìm hiểu phân tích tích tình hình công tác kế toán doanh thu bán hàng xác định kết qủa kinh doanh công ty kỳ hạch toán, từ mạnh dạn đề xuất số ý kiến giải pháp mong đóng gióp phần nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty R ợu Đồng xuân Mọi ý kiến em đ a dựa sở thực tế Công ty nội dung chế độ tài kế toán ban hành Bản thân em mong muốn nhận đ ợc ý kiến đóng góp, bảo cô, ban lưnh đạo phòng kế toán Công ty nh thầy cô giáo để thân em đ ợc hoàn thiện Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình ban lưnh đạo Công ty, phòng tài vụ Công ty R ợu đồng xuân Thầy Nguyễn Hữu Đồng đư h ớng dẫn, bảo em hoàn thành chuyên đề 71 Trang Footer Page 71 of 134 Tr-êng §H KTQD Header Page 72 of 134 KÕ to¸n DK30-TC Thanh ba ngày 25/4/2002 Nhận xét Đơn vị thực tập 72 Trang Footer Page 72 of 134 Tr-êng §H KTQD Header Page 73 of 134 KÕ to¸n DK30-TC Mục lục I II III IV V VI I II III IV I II Mở đầu Ch ơng : Những vấn đề lý luân chung kế toán bán hàng xác định kết Nhiệm vụ kế toán bán hàng Kế toán bán hàng giá vốn hàng bán Bán hàng kế toán hàng bán theo ph ơng thức gửi hàng Bán hàng kế toán hàng bán theo ph ơng thức giao hàng trực tiếp Ph ơng pháp xác định trị giá vốn hàng bán Trị giá vốn hàng bán xuất kho để bán Tính trị giá vốn hàng đư bán Kế toán bán hàng khoản giảm trừ doanh thu bán hàng Kế toán chi phí bán hàng chi quản lý doanh nghiệp Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp Kế toán kết kinh doanh Ch ơng : Thực tế tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty r ợu Đồng xuân Đặc điểm chung Công ty r ợu Đồng xuân Đặc điểm tình hình tổ chức công tác kế toán Công ty R ợu ĐX Kế toán bán hàng xác định kết Tình hình thực công tác kế toán bán hàng xác định kết Ch ơng : Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định KQ Sự cần thiết yêu cầu việc hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Những vấn đề cần hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty r ợu Đồng xuân Trang 5 6 10 11 11 13 19 24 26 28 28 38 42 45 63 63 64 73 Trang Footer Page 73 of 134 ... đầu kết luận, chuyên đề đ ợc chia thành ba ch ơng : Ch ơng : Những vấn đề lý luận chung kế toán bán hàng xác định kết Ch ơng : Tình hình tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết Công ty. .. nh vậy, tiến hành nghiên cứu đề tài: "Tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết Công Ty R ợu Đồng xuân ” nhằm góp phần hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp điều kiện Đối t ợng... toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty R ợu đồng Xuân I Đặc điểm công ty R ợu Đồng Xuân: Quá trình hình thành phát triển Công ty rượu đồng xuân Công ty r ợu Đồng xuân có địa điểm Thị trấn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tại Công Ty Rượu Đồng xuân, Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tại Công Ty Rượu Đồng xuân, Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tại Công Ty Rượu Đồng xuân

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay