Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng

118 19 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 08:55

Header Page of 134.Tài Học viện i Luận văn tốt nghiêp LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tính hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn (Ký ghi rõ họ tên) Nguyễn Thị Phương Thảo SV: Thị Phương Thảo Footer Page ofNguyễn 134 Lớp: CQ48/51.02 Header Page of 134.Tài Học viện ii Luận văn tốt nghiêp MỤC LỤC SV: Thị Phương Thảo Footer Page ofNguyễn 134 Lớp: CQ48/51.02 Header Page of 134.Tài Học viện iii Luận văn tốt nghiêp DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCTC : Báo cáo tài CCDC : Công cụ dụng cụ CP : Chi phí DT : Doanh thu GTGT : Giá trị gia tăng GVHB : Giá vốn hàng bán KQKD : Kết kinh doanh NTP : Nửa thành phẩm QLDN : Quản lý doanh nghiệp SCT : Sổ chi tiết SXKD : Sản xuất kinh doanh TK : Tài khoản TNDN : Thu nhập doanh nghiệp TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ : Tài sản cố định XM : Xi măng SV: Thị Phương Thảo Footer Page ofNguyễn 134 Lớp: CQ48/51.02 Header Page of 134.Tài Học viện iv Luận văn tốt nghiêp DANH MỤC BẢNG BIỂU SV: Thị Phương Thảo Footer Page ofNguyễn 134 Lớp: CQ48/51.02 Header Page of 134.Tài Học viện v Luận văn tốt nghiêp DANH MỤC HÌNH SV: Thị Phương Thảo Footer Page ofNguyễn 134 Lớp: CQ48/51.02 Học viện Tài Luận văn tốt nghiêp Header Page of 134 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Nền kinh tế Việt Nam năm gần có phát triển mạnh mẽ chiều rộng chiều sâu, mở nhiều ngành nghề, đa dạng hóa nhiều ngành sản xuất Hơn hết, bán hàng xác định kết kinh doanh (KQKD) vấn đề thƣờng xuyên đƣợc đặt doanh nghiệp, đặc biệt điều kiện kinh tế mở cửa vận hành theo chế thị trƣờng có quản lý Nhà nƣớc Theo đó, doanh nghiệp đƣợc bình đẳng cạnh tranh khuôn khổ pháp lý Để cạnh tranh, doanh nghiệp phải có phƣơng án kinh doanh đạt hiệu kinh tế cao nhằm mục tiêu tăng lợi nhuận Một chiến lƣợc mũi nhọn doanh nghiệp tập trung vào khâu bán hàng Đây giai đoạn cuối trình luân chuyển hàng hoá, giúp doanh nghiệp tạo nguồn thu bù đắp chi phí bỏ ra, từ tạo lợi nhuận phục vụ cho trình tái sản xuất kinh doanh Với tƣ cách công cụ phục vụ quản lý kinh tế, kế toán theo dõi, ghi chép đầy đủ cung cấp thông tin kinh tế tài thực, có giá trị pháp lý độ tin cậy cao giúp doanh nghiệp đối tƣợng liên quan đánh giá đắn tình hình hoạt động doanh nghiệp, từ đƣa định phù hợp Hiệu phải kể đến công tác kế toán bán hàng xác định KQKD Đây phần hành chủ yếu công tác kế toán doanh nghiệp góp phần phục vụ đắc lực cho hoạt động bán hàng doanh nghiệp Sau thời gian ngắn thực tập công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng, đƣợc quan tâm giúp đỡ anh chị phòng Kế toán tài dẫn thầy giáo TS Lƣu Đức Tuyên kiến thức đƣợc học trƣờng, em nhận thức đƣợc vai trò quan trọng công tác kế toán bán hàng xác định KQKD hoạt động phát triển doanh nghiệp Vì vậy, em sâu nghiên cứu chọn đề tài: “Tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng” Footer Page of 134 SV: Nguyễn Thị Phương Thảo Lớp: CQ48/51.02 Học viện Tài Luận văn tốt nghiêp Header Page of 134 Đối tượng mục đích nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu: Kế toán bán hàng, xác định kết kinh doanh Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu sâu tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định KQKD, đƣa nhận xét tổng quan thành tựu đạt đƣợc tồn công tác kế toán bán hàng xác định KQKD, từ đƣa ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định KQKD Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu: Công tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng tháng năm 2014 Phương pháp nghiên cứu Quá trình nghiên cứu đƣợc tiến hành theo bƣớc: - Tham khảo tài liệu từ sách, báo, internet công tác kế toán bán hàng xác định KQKD - Thu thập số liệu từ chứng từ, sổ sách kế toán công ty nhƣ báo phiếu thu- chi, phiếu nhập kho – xuất kho, hóa đơn bán hàng – mua hàng, sổ cái, sổ chi tiết TK liên quan đến phần hành kế toán nghiên cứu - Dùng phƣơng pháp tổng hợp, xử lý, phân tích thông tin có đƣợc để đƣa kết nghiên cứu Kết cấu luận văn tốt nghiệp Ngoài phần mở đầu kết luận, kết cấu luận văn gồm chƣơng: Chương 1: Những vấn đề lý luận chung kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng công tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng Chương 3: Một số nhận xét đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng Footer Page of 134 SV: Nguyễn Thị Phương Thảo Lớp: CQ48/51.02 Học viện Tài Luận văn tốt nghiêp Header Page of 134 Do phạm vi đề tài tƣơng đối rộng, kinh nghiệm thực tế hạn chế thời gian tiếp xúc với công việc chƣa đƣợc nhiều nên cố gắng nhƣng luận văn em không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đƣợc bảo tận tình thầy giáo TS.Lƣu Đức Tuyên anh chị phòng tài kế toán công ty để luận văn tốt nghiệp em đƣợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Footer Page of 134 SV: Nguyễn Thị Phương Thảo Lớp: CQ48/51.02 Học viện Tài Luận văn tốt nghiêp Header Page of 134 CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh 1.1.1 Một số nôi dung liên quan đến kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1.1 Quá trình bán hàng Trong kinh định hƣớng XHCN, doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh tạo sản phẩm cung cấp dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu thị trƣờng với mục tiêu lợi nhuận Để thực mục tiêu đó, doanh nghiệp phải thực đƣợc giá trị sản phẩm, hàng hóa thông qua hoạt động bán hàng Xét góc độ kinh tế, bán hàng việc chuyển quyền sở hữu sản phẩm, hàng hóa gắn với phần lớn lợi ích rủi ro cho khách hàng đồng thời đƣợc khách hàng toán chấp nhận toán Bán hàng giai đoạn cuối trình sản xuất - kinh doanh, trình chuyển hóa vốn từ hình thái vốn sản phẩm, hàng hóa sang hình thái vốn tiền tệ vốn toán Để thực đƣợc trình bán hàng, doanh nghiệp phải phát sinh khoản chi phí làm giảm lợi ích kinh tế kỳ dƣới hình thức khoản tiền chi ra, khoản khấu trừ vào tài sản phát sinh khoản nợ làm giảm vốn chủ sở hữu Đồng thời, doanh nghiệp thu đƣợc khoản doanh thu, thu nhập khác, tổng giá trị lợi ích kinh tế thu đƣợc kỳ phát sinh từ hoạt động góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu Nhƣ vậy, trình bán hàng doanh nghiệp có đặc điểm sau: - Về đối tƣợng phục vụ: Ngƣời tiêu dùng, bao gồm cá nhân, đơn vị sản xuất, đơn vị kinh doanh quan tổ chức xã hội Footer Page of 134 SV: Nguyễn Thị Phương Thảo Lớp: CQ48/51.02 Học viện Tài Luận văn tốt nghiêp 10 Header Page 10 of 134 - Về phƣơng thức bán hàng: Bán buôn, bán lẻ hàng hóa, đại lý, ký gửi, bán trả châm, trả góp - Về mặt hành vi: Quá trình bán hàng đƣợc xem trao đổi mua bán có thỏa thuận Doanh nghiệp đồng ý bán khách hàng đồng ý mua, trả tiền chấp nhận trả tiền - Về chất kinh tế: Bán hàng trình thay đổi quyền sở hữu hàng hoá Quyền sở hữu hàng hoá đƣợc chuyển từ ngƣời bán sang ngƣời mua Khi kết thúc trình doanh nghiệp nhận đƣợc khoản tiền gọi doanh thu bán hàng Đây để xác định KQKD 1.1.1.2 Kết kinh doanh doanh nghiệp Kết kinh doanh (KQKD) kết cuối hoạt động sản xuất kinh doanh thông thƣờng hoạt động khác doanh nghiệp thời kỳ định (tháng, quý, năm), biểu số tiền lãi lỗ KQKD doanh nghiệp bao gồm kết hoạt động kinh doanh thông thƣờng kết hoạt động khác  KQKD thông thƣờng doanh nghiệp kết từ hoạt động tạo doanh thu doanh nghiệp, bao gồm hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ hoạt động tài - KQKD từ hoạt động bán hàng cung cấp dịch vụ đƣợc xác định theo công thức: KQKD từ hoạt động bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn Tổng DT = bán hàng cung cấp dịch Footer Page 10 Nguyễn of 134 Thị Phương Thảo SV: vụ hàng - xuất bán CP - CPBH CPQLDN thuế TNDN Lớp: CQ48/51.02 Học viện Tài 45 Luận văn tốt nghiêp Header Page 104 of 134 CHƢƠNG III MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG VICEM HẢI PHÕNG 3.1 Đánh giá tình hình tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng Với mục tiêu sản xuất thật nhiều xi măng cho Tổ quốc nhƣng phải đảm bảo chất lƣợng xi măng tốt, ngày sản phẩm công ty in dấu ấn hầu hết công trình lớn, trọng điểm Hải Phòng số thành phố lớn khác nƣớc Qua tháng thực tập công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng, đƣợc tìm hiểu thực tiễn hoạt động kinh doanh nhƣ máy kế toán, đặc biệt tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty, em thấy nhìn chung công tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty có nhƣng ƣu điểm sau cần trì phát huy; tồn cần khắc phục 3.1.1 Những ƣu điểm công tác tổ chức kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng Công ty TNHH MTV Xi Măng Vicem Hải Phòng áp dụng kế toán tài kết hợp chặt chẽ với kế toán quản trị nhằm nâng cao chất lƣợng công tác kế toán, đáp ứng đƣợc yêu cầu cung cấp thông tin kế toán cho đối tƣợng sử dụng Các báo cáo quản trị đƣợc lập theo tháng có yêu cầu thông tin kịp thời với hệ thống báo cáo tài tạo thành hệ thống cung cấp thông tin tƣơng đối đầy đủ Về máy kế toán: Để công tác đạt hiệu cao, phù hợp với quy mô lớn, đơn vị phụ thuộc phân tán địa bàn rộng, đồng thời thực phân cấp quản lý kinh tế tài chính, giao quyền tự chủ tài chính, giao vốn bảo toàn vốn, thực hạch toán độc lập hạn chế cho đơn vị phụ thuộc Nên công ty xi măng Hải Phòng tổ chức máy kế toán theo hình thức vừa tập trung, vào phân Footer Page 104Nguyễn of 134 Thị Phương Thảo SV: Lớp: CQ48/51.02 Học viện Tài 46 Luận văn tốt nghiêp Header Page 105 of 134 tán nhƣng tất chịu hƣớng dẫn, kiểm tra đạo trực tiếp từ trƣởng phòng kế toán Đây ƣu điểm lớn có tính chất ảnh hƣởng rõ rệt tới phát triển công ty Về đội ngũ cán kế toán: Đều ngƣời có kinh nghiệm, lực, nhiệt tình công việc, lại đƣợc bố trí hợp lý, phù hợp với trình độ, khả ngƣời đóng góp tích cực vào công tác kế toán quản lý kinh tế tài công ty nói chung kế toán bán hàng xác định KQKD nói riêng Về sơ vật chất hình thức sổ sách kế toán: Việc tổ chức công tác kế toán theo mô hình nửa tập trung nửa phân tán phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Mặt khác hình thức kế toán công ty áp dụng hình thức Nhật ký chung Đây hình thức thích hợp cho việc tổ chức kế toán máy vi tính mẫu sổ đơn giản, dễ kiểm tra, đối chiếu Về phương pháp hạch toán kế toán Công ty: nhìn chung Công ty làm theo chế độ kế toán mới, số liệu kế toán đƣợc thể chứng từ trình phản ánh sổ xác quy định Do tạo điều kiện cho việc kiểm tra lãnh đạo nhƣ quan quản lý cấp kết sản xuất kinh doanh Công ty cách dễ dàng Chứng từ sổ sách kế toán Chứng từ gốc: Tuân thủ chế độ kế toán đƣợc mua trực tiếp tài Sổ sách kế toán có kết cấu theo mẫu quy định Về nội dung, sổ TK thành phẩm phản ánh chi tiết đến sản phẩm nên cung cấp thông tin tổng hợp lẫn thông tin chi tiết Sổ TK doanh thu phản ánh chi tiết doanh thu theo phƣơng thức bán hàng thông tin giúp cho nhà quản lý dễ dàng đánh giá hiệu kinh tế phƣơng thức, từ đƣa định mở rộng hay thu hẹp phƣơng thức Footer Page 105Nguyễn of 134 Thị Phương Thảo SV: Lớp: CQ48/51.02 Học viện Tài 47 Luận văn tốt nghiêp Header Page 106 of 134 Sổ chi tiết: Do sổ chi tiết sổ quạn trị nên kết cấu đƣợc công ty cải biên cho phù hợp với yêu cầu quản lý Chẳng hạn sổ cân đối kho có kết cấu gần giống với bảng tổng hợp nhập xuất tồn kho thành phẩm nhƣng đƣợc phản ánh hai mặt vật giá trị, mặt số lƣợng dùng để đối chiếu với thẻ kho (cuối tháng) đối chiếu với số liệu kế toán tổng hợp mặt giá trị Về việc ghi chép phản ánh số liệu từ chứng từ: Ứng dụng phần mềm kế toán Cyber Accounting công tác kế toán ƣu điểm lớn mà công ty có đƣợc Phần mềm Cyber Accounting với đặc điểm đơn giản, dễ sử dụng, phù hợp với ngành nghề sản xuất kinh doanh công ty, thực thao tác cần thiết công tác kế toán tạo điều kiện cho việc xử lý, thu nhận thông tin cách kịp thời, hữu ích, giảm khối lƣợng công tác ghi chép Mặt khác, giúp cho công tác bảo quản lƣu trữ liệu, thông tin kế toán an toàn tạo điều kiện nâng cao hiệu công tác quản lý, kiểm soát nội doanh nghiệp Việc ứng dụng phần mềm kế toán cho công tác hạch toán kế toán giúp giảm đƣợc khối lƣợng ghi chép lớn đồng thời số liệu đƣợc phản ánh khoa học đáp ứng đƣợc kịp thời nhu cầu thông tin cần thiết Về công tác kế toán thành phẩm: Có thể nói Công ty xi măng Hải Phòng lựa chọn hợp lý phƣơng pháp tính giá thành để hoàn thành sản phẩm cuối Công ty phải trải qua nhiều giai đoạn chế biến, NTP tiếp tục chuyển sang giai đoạn sau, bán cho doanh nghiệp khác Do vậy, với phƣơng pháp phân bƣớc có tính giá thành NTP cho phép tính đƣợc giá thành sản phẩm giai đoạn từ tạo điều kiện phản ánh đƣợc đối tƣợng tính giá thành Thủ tục nhập xuất kho thành phẩm tiến hành chặt chẽ, sử dụng đầy đủ kịp thời chứng từ ban đầu Có chế độ bảo quản, xếp xi măng khoa học, hợp lý, thuận tiện cho trình nhập xuất kho phƣơng pháp nhập trƣớc đảm bảo xi măng kho có thời gian sản xuất Do vậy, tháng năm 2014 nghiệp vụ (bán) hàng, bán bị trả lại phát sinh hàng phẩm chất Về công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh: Kế Footer Page 106Nguyễn of 134 Thị Phương Thảo SV: Lớp: CQ48/51.02 Học viện Tài 48 Luận văn tốt nghiêp Header Page 107 of 134 toán doanh thu xác định kết kinh doanh đảm bảo theo dõi sát tình hình tiêu thụ, đồng thời phản ánh xác, kịp thời doanh thu với khoản giảm trừ doanh thu Kế toán chi phí hạch toán kịp thời khoản chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính, chi phí khác phát sinh kỳ đƣợc theo dõi đầy đủ sổ kế toán Với khoản chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp vào thời kỳ phát sinh nhiều không tƣơng xứng với doanh thu kỳ Công ty kết chuyển vào TK142 “Chi phí trả trƣớc ngắn hạn” Việc làm có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá kết kinh doanh, thêm vào việc hạch toán đảm bảo nguyên tắc phù hợp kế toán, tức tất chi phí đƣợc xác định để tính lỗ lãi phải phù hợp với doanh thu ghi nhận kỳ phải đƣợc phân chia rõ ràng kỳ hạch toán Để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, Công ty áp dụng nhiều phƣơng thức toán nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng Khách hàng trả tiền trả theo ký kết hợp đồng Ngoài Công ty sử dụng phƣơng thức trả chậm khách hàng thƣờng xuyên, khách hàng có độ tin cậy cao Những điểm làm đƣợc kết lao động toàn công nhân viên công ty phần không nhỏ cố gắng phòng kế toán – tài với việc thực vai trò hạch toán quản lý tài Tuy nhiên, bên cạnh tồn số hạn chế cần khắc phục 3.1.2 Những nhƣợc điểm công tác tổ chức kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng Bên cạnh ƣu điểm nêu công ty có nhiều hạn chế mặt nhƣ sau: Về máy kế toán: Đội ngũ nhân viên phòng kế toán tài nhìn chung ngƣời có trình độ kinh nghiệm chuyên môn vững vàng, song số cá nhân chƣa có kinh nghiệm hiệu chƣa cao Thứ hai mô hình kế toán tập trung Công ty thuận tiện cho hoạt động kiểm tra Tổng Footer Page 107Nguyễn of 134 Thị Phương Thảo SV: Lớp: CQ48/51.02 Học viện Tài 49 Luận văn tốt nghiêp Header Page 108 of 134 công ty nhƣng lại cần số lƣợng nhân viên kế toán đông, khối lƣợng làm việc nhiều, áp lực công việc lớn xí nghiệp vừa sản xuất, vừa kinh doanh cho ngành xi măng Vì vậy, số nhân viên kế toán nhiều kinh nghiệm công ty phải kiêm nhiệm nhiều công việc lúc Về chứng từ kế toán: việc tổ chức chứng từ kế toán chƣa đƣợc rõ ràng Cuối tháng, nhân viên kế toán thƣờng tập hợp lại chứng từ nên số chứng từ lại bị thất lạc nội bộ, số lại chƣa lấy khách hàng chƣa giao xa Điều ảnh hƣởng tới tính xác số liệu đƣợc hạch toán Việc ứng dụng phần mềm kế toán Cyber Accounting: giúp cho phận kế toán giảm thiểu đƣợc khối lƣợng lớn công việc, nhiên tồn nhƣợc điểm Phần mềm KT Cyber Accounting mà công ty sử dụng phần mềm chạy internet vậy, thông tin KT đƣợc cập nhật nhanh chóng, nhiên thiết bị kết nối internet công ty xảy trục trặc làm hệ thống KT ngừng hoạt động, ảnh hƣởng nghiêm trọng tới hoạt động công ty Mặt khác, trình độ kế toán máy nhân viên kế toán chƣa thành thạo, chƣa xử lý hết đƣợc khâu phức tạp Việc làm chậm tiến độ công tác kế toán phận kế toán Bởi phần hành kế toán đƣợc xử lý kết nối máy vi tính nên việc chậm phần hành ảnh hƣởng đến việc xem xét để lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho kỳ kế toán trƣởng Về công tác kế toán thành phẩm: Công ty sử dụng phƣơng pháp thẻ song song để hạch toán chi tiết thành phẩm, nhiên thực tế có thủ kho ghi thẻ kho phòng kế toán tài không mở sổ chi tiết thành phẩm, cần đối chiếu mặt số lƣợng kế toán thành phẩm lại lấy số liệu nhập từ phân xƣởng nghiền đóng bao, số liệu xuất phòng kinh doanh Thủ tục mua hàng nhiều bƣớc xét duyệt ngây kho khăn cho khách hàng, nhƣ phải đăng ký nhu cầu mua hàng phải chờ xét duyệt sau tiến hành ký kết hợp đồng kinh tế Cũng nhƣ với khâu toán nhiều điều chƣa hợp lý, trình toán nhiểu rƣờm rà cứng nhắc việc nhận tiền Footer Page 108Nguyễn of 134 Thị Phương Thảo SV: Lớp: CQ48/51.02 Học viện Tài 50 Luận văn tốt nghiêp Header Page 109 of 134 Mặt khác, công ty doanh nghiệp có quy mô khối lƣợng giao dịch tƣơng đối lớn, nên số lƣợng đối tác nhƣ khách hàng công ty không nhỏ Việc đảm bảo cách chắn khách hàng không bị khả toán tƣơng lai điều thật khó Tuy nhiên công ty chƣa trích lập dự phòng cho khoản phải thu khó đòi Đây nguồn tài quan trọng nhằm bù đắp tổn thất xảy giúp cho công ty chủ động đối phó tình hình xấu tiếp tục sản xuất kinh doanh bình thƣờng 3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng Qua việc tìm hiểu tình hình tiêu thụ công tác kế toán xác định kết kinh doanh công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng, em có đƣa số giải pháp đề xuất đẩy mạnh hoạt động bán hàng công ty nhƣ sau: - Ổn định giá nâng cao chất lƣợng sản phẩm: Xây dựng lại định mức tiêu hao nguyên vật liệu để quản lý chặt chẽ sử dụng cách tiết kiệm Công ty cần không ngừng cải tiến kỹ thuật sản xuất cho giảm bớt lƣợng tiêu hao cho đơn vị sản phẩm, tận dụng phế liệu, đồng thời chấp hành nghiêm chỉnh chế độ bảo quản, kiểm tra thƣờng xuyên tổ chức sản xuất phù hợp với dây chuyền sản xuất, góp phần làm giảm chi phí giá thành sản phẩm, ổn định giá hạn chế tối đa hàng chất lƣợng Bên cạnh đó, công ty cần nâng cao chất lƣợng sản phẩm, cải tiến mẫu mã, ứng dụng khoa học – công nghệ nhằm tăng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm để thu hút khách hàng - Đa dạng hóa sản phẩm xi măng theo hƣớng tích cực nâng cao chất lƣợng sản phẩm mặt hàng truyền thống mặt hàng đem lại nguồn thu ổn định cho công ty Đồng thời, công ty nên đẩy mạnh tiêu thụ mặt hàng có tiềm thu lại lợi nhuận cao Tuy nhiên, công ty cần cân nhắc doanh thu, chi phí nhƣ thị trƣờng tiêu thụ đối thủ cạnh trạnh có thị trƣờng Đặc biệt, công ty cần đa dạng hóa phƣơng thức tiêu thụ, nhƣ: bán hàng qua đại lý, ký gửi…nhằm mở rộng mạng lƣới kinh doanh, thị trƣờng tiêu thụ Footer Page 109Nguyễn of 134 Thị Phương Thảo SV: Lớp: CQ48/51.02 Học viện Tài 51 Luận văn tốt nghiêp Header Page 110 of 134 - Tăng cƣờng công tác nghiên cứu thị trƣờng, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa: Nhu cầu thị trƣờng thƣờng xuyên biến động Nếu doanh nghiệp nắm bắt đƣợc xu hƣớng thay đổi thị trƣờng điều chỉnh hoạt động kinh doanh phù hợp với tồn tại, phát triển ngƣợc lại bị đào thải Vì vậy, doanh nghiệp xem nhẹ công tác nghiên cứu thị trƣờng để giúp thỏa mãn tốt nhu cầu khách hàng, đồng thời tăng khả cạnh tranh - Quản lý chặt chẽ nợ phải thu, chủ động biện pháp thích hợp để thu hồi nợ hạn nhƣ: đƣa chƣơng trình khuyến mại thích hợp, tích cực áp dụng chiết khấu cách linh hoạt khuôn khổ cho phép nhằm giảm thiểu ứ đọng hàng tồn kho; đảm bảo lợi ích hài hòa công ty khách hàng Nếu hàng tồn kho nhiều dài ngày làm tăng phí lƣu kho (bảo quản, cất giữ, hao hụt, mát, ) chi phí lãi vay Footer Page 110Nguyễn of 134 Thị Phương Thảo SV: Lớp: CQ48/51.02 Header Page 111 of 134 Học viện Tài Luận văn tốt nghiêp 52 KẾT LUẬN Để tồn phát triển kinh tế thị trƣờng giai đoạn hội nhập, doanh nghiệp phải không ngừng tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh để tạo loại sản phẩm nhằm thỏa mãn nhu cầu tiêu thụ thị trƣờng Thông qua hoạt động bán hàng, doanh nghiệp thu đƣợc lợi nhuận tiếp tục kinh doanh, ngày mở rộng quy mô để cạnh tranh đứng vững thị trƣờng.Việc phản ánh xác, đầy đủ tình hình bán hàng xác định kết kinh doanh cần thiết Thông qua doanh nghiệp đƣa biện pháp nhằm quản lý sử dụng chi phí hợp lý để tăng lợi nhuận Để việc xác định kết kinh doanh đạt hiệu xác, đòi hỏi doanh nghiệp phải áp dụng đầy đủ nguyên tắc chuẩn mực kế toán công tác hạch toán mình.Vì vậy, vai trò công tác kế toán quan trọng Thời gian thực tập Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng hội để em đƣợc tiếp xúc với máy kế toán nói chung phần hành kế toán bán hàng nói riêng công ty, em chọn đề tài: “Tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng” Qua đó, em cố gắng học hỏi trao dồi kiến thức để hoàn thành luận văn tốt nghiệp Một lần em xin chân thành cảm ơn giảng viên hƣớng dẫn: TS.Lƣu Đức Tuyên anh chị phòng kế toán Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng tận tình bảo giúp đỡ em hoàn thành luận văn tốt nghiệp Hà Nội, ngày… tháng…năm 2014 Sinh viên Nguyễn Thị Phƣơng Thảo SV:ofNguyễn Thị Phương Thảo Footer Page 111 134 Lớp: CQ48/51.02 Header Page 112 of 134 Học viện Tài 53 Luận văn tốt nghiêp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình kế toán tài - Học Viện Tài Chính - Nhà xuất tài 2010 Chủ biên: GS TS Ngô Thế Chi TS Trƣơng Thị Thủy Giáo trình kế toán quản trị - Học Viện Tài Chính - Nhà xuất tài 2009 Chủ biên: PGS.TS Đoàn Xuân Tiên Chuẩn mực kế toán Việt Nam - Nhà xuất tài Các tài liệu, chứng từ, sổ sách kế toán tham khảo phòng kế toán công ty TNHH MTV Vicem Hải Phòng Chế độ kế toán doanh nghiệp - Nhà xuất tài Luận văn anh chị khóa trƣờng Học viện Tài Một số tạp chí chuyên ngành kế toán SV:ofNguyễn Thị Phương Thảo Footer Page 112 134 Lớp: CQ48/51.02 Header Page 113 of 134 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN Họ tên giảng viên hƣớng dẫn: TS Lƣu Đức Tuyên Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp SV: Nguyễn Thị Phƣơng Thảo Khóa: CQ48 Lớp: 51.02 Đề tài: “Tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng” Điểm: - Bằng số: - Bằng chữ: Hà nội, ngày… tháng… năm 2014 Ngƣời nhận xét (Ký ghi rõ họ tên) Footer Page 113 of 134 Header Page 114 of 134 Học viện Tài Luận văn tốt nghiêp 55 NHẬN XÉT CỦA NGƢỜI PHẢN BIỆN Họ tên giảng viên phản biện: Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp SV: Nguyễn Thị Phƣơng Thảo Khóa: CQ48 Lớp: 51.02 Đề tài: “Tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng” Điểm: - Bằng số: - Bằng chữ: Nguyễn Thị Phương Thảo Footer Page 114SV: of 134 Ngƣời nhận xét (Ký ghi rõ họ tên) Lớp: CQ48/51.02 Học viện Tài 56 Luận văn tốt nghiêp Header Page 115 of 134 Footer Page 115Nguyễn of 134 Thị Phương Thảo SV: Lớp: CQ48/51.02 Học viện Tài 57 Luận văn tốt nghiêp Header Page 116 of 134 Footer Page 116Nguyễn of 134 Thị Phương Thảo SV: Lớp: CQ48/51.02 Học viện Tài 58 Luận văn tốt nghiêp Header Page 117 of 134 Footer Page 117Nguyễn of 134 Thị Phương Thảo SV: Lớp: CQ48/51.02 Học viện Tài 59 Luận văn tốt nghiêp Header Page 118 of 134 Footer Page 118Nguyễn of 134 Thị Phương Thảo SV: Lớp: CQ48/51.02 ... đề lý luận chung kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng công tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng Chương 3:... VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh 1.1.1 Một số nôi dung liên quan đến kế toán. .. 134 Chứng từ kế toán - Phiếu kế toán Tài khoản kế toán Kế toán xác định kết kinh doanh sử dụng tài khoản chủ yếu sau: TK 911 – Xác định kết kinh doanh: Dùng để xác định kết kinh doanh doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng, Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng, Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay