Tính toán và thiết kế hệ thống cung cấp điện cho tòa nhà 7 tầng 152 Hoàng Văn Thụ

81 97 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 08:54

Header Page of 134 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG…………… Luận văn Tính tốn thiết kế hệ thống cung cấp điện cho tòa nhà tầng 152 Hồng Văn Thụ Footer Page of 134 Header Page of 134 LỜI NĨI ĐẦU Trong nghiệp cơng nghiệp hóa - đại hóa nƣớc ta, cơng nghiệp điện lực giữ vai trò đặc biệt quan trọng, điện nguồn lƣợng đƣợc dùng rộng rãi ngành kinh tế quốc dân Khi xây dựng nhà máy, khu dân cƣ, thành phố v.v trƣớc tiên ngƣời ta phải xây dựng hệ thống cung cấp điện để cung cấp điện cho máy móc nhu cầu sinh hoạt ngƣời Sau học tập trƣờng, em đƣợc giao đề tài tốt nghiệp: "Tính tốn thiết kế hệ thống cung cấp điện cho tòa nhà tầng 152 Hồng Văn Thụ” Đồ án em gồm chƣơng nhƣ sau: CHƢƠNG 1: XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TỐN CHO TỒ NHÀ TẦNG 152 HỒNG VĂN THỤ CHƢƠNG 2: TÍNH TỐN LỰA CHỌN THIẾT BỊ CAO ÁP, HẠ ÁP CHO TỒ NHÀ TÀNG 152 HỒNG VĂN THỤ CHƢƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CHO TỒ NHÀ TẦNG 152 HỒNG VĂN THỤ CHƢƠNG 4: TÍNH TỐN CHỐNG SÉT Trong thời gian làm đồ án tốt nghiệp cố gắng nỗ lực thân, với hƣớng dẫn tận tình giáo Trần Thị Phƣơng Thảo với thầy giáo khoa Điện Em hồn thành đồ án tốt nghiệp Trong, q trình thiết kế, kiến thức hạn chế nên khơng tránh khỏi khiếm khuyết Em mong nhận đƣợc nhận xét thầy để đồ án đƣợc hồn thiện Em xin gửi đến giáo Th.s Trần Thị Phƣơng Thảo thầy giáo khoa Điện - lời chúc sức khỏe lời cám ơn chân thành Hải phòng ngày tháng 11 năm 2012 Sinh viên thực Lê Văn Thành Footer Page of 134 Header Page of 134 CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THƢƠNG MẠI HẢI PHÕNG VÀ THỐNG KÊ PHỤ TẢI CHO TÕA NHÀ TẦNG 152 HỒNG VĂN THỤ 1.1 TỔNG QUAN VỀ Q TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CƠNG TY 1.1.1 Lịch sử hình thành Cơng ty cổ phần Xây lắp thƣơng mại Hải Phòng đƣợc thành lập theo Quyết định số 1863/QĐ-UB ngày 08/8/2005 UBND thành phố Hải Phòng sở chuyển đổi từ Doanh nghiệp nhà nƣớc Cơng ty Xây lắp thƣơng mại Hải Phòng sang Cơng ty cổ phần Tên gọi: CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THƢƠNG MẠI HẢI PHỊNG Tên đối ngoại: Haiphong conctruction trade joint stock company Tên gọi tắt: CTC Địa chỉ: Số 152 đƣờng Hồng Văn Thụ - Hải Phòng Điện thoại: 0313.530831 Fax: 0313.839292 Email: Nguyenvankinh@hn.vnn.vn Cơng ty cổ phần Xây lắp thƣơng mại Hải Phòng doanh nghiệp hạch tốn kinh tế độc lập có tƣ cách pháp nhân đầy đủ hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam thơng qua ngày 12/6/1999 Điều lệ hoạt động Cơng ty cổ phần thơng qua ĐHĐCĐ ngày 27/9/2005 1.1.2 Q trình phát triển Cơng ty cổ phần Xây lắp thƣơng mại Hải Phòng tiền thân Trạm Kinh doanh vật liệu xây dựng Lê Chân đƣợc thành lập tháng 12/1987, sau nhiều lần chuyển đổi đến Cơng ty Cổ phần Xây lắp thƣơng mại Hải Phòng thành Footer Page of 134 Header Page of 134 lập theo Quyết định số 1863/QĐ-UB ngày 08/8/2005 UBND thành phố Hải Phòng Qua gần 20 năm hình thành phát triển, Cơng ty trải qua 04 giai đoạn, giai đoạn gắn với hƣớng đi, nhiệm vụ trọng tâm để làm sở đòn bẩy cho phát triển + Giai đoạn (1987-1993): Cơng ty chọn hƣớng xây lắp, xuất nhập tiểu ngạch, kinh doanh tổng hợp xây lắp + Giai đoạn (1993): Xuất nhập tiểu ngạch hƣớng + Giai đoạn (1994 -2000): Cơng ty xác định sản xuất kinh doanh bê tơng thƣơng phẩm, gạch Block xây lắp phát triển nhà mũi nhọn gắn liền với xuất nhập trực tiếp vật tƣ thiết bị + Giai đoạn (2000 -2006): Xây dựng nhà để bán, sản xuất VLXD xây lắp Các chức hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu Cơng ty nay: + Nhận thầu xây dựng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, giao thơng, thuỷ lợi, nhà cơng trình kỹ thuật hạ tầng + Sản xuất cung cấp bê tơng thƣơng phẩm, gạch Block cấu kiện bê tơng đúc sẵn + Kinh doanh bất động sản, xây dựng phát triển thị, nhà + Kinh doanh dịch vụ thƣơng mại xuất nhập Hiện nay, Cơng ty cổ phân Xây lắp thƣơng mại Hải Phòng quản lý sử dụng diện tích đất đai, nhà xƣởng, văn phòng làm việc khoảng 20.000m2 Cơng ty doanh nghiệp đầu lĩnh vực sản xuất sản phẩm bê tơng thƣơng phẩm gạch Block khu vực Hải Phòng tỉnh lân cận Cơng ty đầu tƣ nhiều máy móc thiết bị sản xuất, phƣơng tiện vận chuyển đại nƣớc Nhật, ITALY, Hàn Quốc … với tổng giá trị gần 30 tỷ đồng Footer Page of 134 Header Page of 134 Từ đơn vị kinh doanh xuất nhập khẩu, kinh doanh thƣơng mại nội địa với doanh số thấp Qua thời gian nghiên cứu thị trƣờng nƣớc quốc tế, năm 1995 ban giám đốc cơng ty định, mạnh dạn lập dự án đầu tƣ dây chuyền sản xuất bê tơng thƣơng phẩm Dự án đƣợc Hội đồng thẩm định đánh giá cao đƣợc UBND thành phố phê duyệt Và ngày 13/05/1995, đánh dấu đổi đời doanh nghiệp Lợi nhuận từ khơng có, năm 1996 1,9 tỷ đồng, nộp ngân sách năm 1996 2,5 tỷ đồng Đánh dấu trƣởng thành đó, năm 1996 Cơng ty đƣợc nhận khen Chính phủ Nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Cơng ty (tháng 10/1997), Cơng ty đƣợc Nhà nƣớc tặng thƣởng Hn chƣơng lao động hạng Những kết thành tích đạt đƣợc khẳng định Cơng ty xác định mục tiêu phát triển doanh nghiệp, chọn thời điểm, đón đầu Dự án đầu tƣ nƣớc ngồi vào Hải phòng; Đầu tƣ hƣớng, doanh nghiệp sớm nắm bắt, đầu triển khai chủ trƣơng Đảng Chính phủ thực "Cơng nghiệp hố Hiện đại hố" Từ năm 1996 nay, Cơng ty đơn vị cung cấp sản phẩm bê tơng thƣơng phẩm cho hầu hết cơng trình xây dựng lớn Hải phòng tỉnh lân cận nhƣ 153 cơng trình Nhà máy Khu cơng nghiệp Nomura - Nhà máy xi măng Chinfon Nhà máy thép Hàn Việt, cầu Phả lại, cảng Vũng – Hà Tĩnh, cầu vƣợt Qn Toan, v.v Sản phẩm gạch Block Cơng ty đạt Huy chƣơng vàng hàng Việt Nam chất lƣợng cao với loại sản phẩm đặc biệt có cƣờng độ cao 600kg/cm2 lát bãi container cảng Hải Phòng, cảng Cái Lân – Quảng Ninh, … Về lĩnh vực xây lắp, Cơng ty mở rộng loại hình dự án đầu tƣ xây dựng nhà để bán Cơng ty quản lý 06 dự án xây dựng nhà có 04 dự án hồn thành bàn giao cho địa phƣơng quản lý, giải đƣợc cho quỹ nhà Thành phố với gần 200 hộ, góp phần cải tạo chỉnh trang mặt thị Thành phố Footer Page of 134 Header Page of 134 Hiện Cơng ty tập trung đầu tƣ xây dựng Trung tâm thƣơng mại văn phòng cho th 17 tầng Trung tâm thành phố Hải Phòng với giá trị đầu tƣ 75 tỷ đồng Định hƣớng phát triển Cơng ty thời gian tới: Dự kiến thời gian tới, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng loại hình SXKD, liên doanh liên kết với đối tác ngồi nƣớc Trƣớc mắt xây dựng nhà máy liên doanh với Hàn Quốc sản xuất sản phẩm nội thất cao cấp từ ngun liệu nhựa bột đá nhƣ bồn tắm, chậu rửa, mặt bàn bếp…v.v… Liên doanh khai thác loại hình dịch vụ với Hàn Quốc nhƣ dịch vụ cƣới, mở lớp dạy trang điểm kiểu Hàn Quốc, trƣờng dạy lái xe … 1.1.3 Nhiệm vụ hoạt động sản xuất – kinh doanh Cơng ty kinh doanh ngành nghề sau: * Lĩnh vực kinh doanh xây lắp, phát triển nhà: - Nhận thầu xây dựng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, giao thơng, cầu cảng, thuỷ lợi, nhà cơng trình kỹ thuật hạ tầng - Đầu tƣ xây dựng phát triển thị, nhà khu cơng nghiệp - Kinh doanh xây dựng sở hạ tầng nhà ở, khách sạn, khu vui chơi giải trí - Kinh doanh dịch vụ mua bán nhà nhà đất * Lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, kinh doanh XNK máy móc thiết bị, vật tƣ xây dựng & kinh doanh khác: - Sản xuất vật liệu xây dựng, cung cấp bê tơng thƣơng phẩm, gạch Block, cấu kiện bê tơng đúc sẵn nhƣ cột điện bê tơng, ống cống bê tơng; - Kinh doanh vật tƣ, thiết bị xây dựng, giao thơng… - Kinh doanh dịch vụ thƣơng mại xuất nhập - Kinh doanh dịch vụ du lịch, vận tải hàng hóa, hành khách taxi * Lĩnh vực tƣ vấn, khảo sát thiết kế: Footer Page of 134 Header Page of 134 - Tƣ vấn Khảo sát thiết kế xây dựng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, quy hoạch khu cơng nghiệp hạ tầng kỹ thuật - Tƣ vấn lập dự án đầu tƣ, lập hồ sơ mời thầu - Tƣ vấn đầu tƣ chuyển giao cơng nghệ - Tƣ vấn quản lý dự án, quản lý thi cơng xây dựng 1.2 TỔNG QUAN VỀ TÕA NHÀ VĂN PHÕNG 152 HỒNG VĂN THỤ 1.2.1 Tổng quan chung tòa nhà văn phòng 152 Hồng Văn Thụ Tòa nhà tầng 152 Hồng Văn Thụ đƣợc xây dựng diện tích 310 m2 với mục đích làm khu văn phòng làm việc trụ sở cơng ty Tòa nhà bao gồm: Tầng hầm: Bao gồm gara tơ, phòng máy phát điện máy biến áp, phòng kỹ thuật, nhà vệ sinh Tầng 1: Là khu siêu thị Tầng 2-5: Đều có cấu trúc giống nhau, tầng đƣợc chia làm phòng làm việc Tầng 6: Gồm có Phòng hội nghị 7,8 x 15,6 =120 m2 phòng họp số 1, số với diện tích 4,0 x = 32 m2 Tầng 7: Gồm sảnh tầng, phòng kỹ thuật thang máy, phòng kho khơng gian giải lao 1.2.2 Hệ thống lƣới điện Tòa nhà 152 Hồng Văn Thụ có - , bao : : bao (1 ( ) -C Footer Page of 134 Header Page of 134 *C : - : 22/0, 22/0,4 (kV) – 630(kVA) - : Một pha 220KVA-0,4KV hầm ngắt 540KVA 1.3 THỐNG KÊ PHỤ TẢI CHO TÕA NHÀ TẦNG 152 HỒNG VĂN THỤ 1.3.1 Định nghĩa phụ tải tính tốn: Việc xác định phụ tải tính tốn giúp ta xác định đƣợc tiết diện dây dẫn (Sdd) đến tủ động lực, nhƣ đến thiết bị, giúp ta có số lƣợng nhƣ cơng suất máy biến áp phân xƣởng, ta chọn thiết bị bảo vệ cho thiết bị, cho tủ động lực, cho tủ phân phối Để tính tốn thiết kế điện, trƣớc hết ta cần xác định nhu cầu tải thực tế lớn Nếu dựa vào việc cộng số học tổng tải lƣới, điều dẫn đến khơng kinh tế Mục đích chƣơng cách gán giá trị hệ số đồng thời hệ số sử dụng việc tính tốn phụ tải hữu thiết kế Các hệ số đồng thời tính đến vận hành khơng đồng thời thiết bị nhóm Còn hệ số sử dụng thể vận hành thƣờng khơng đầy tải Các giá trị hệ số có đƣợc dựa kinh nghiệm thống kê từ lƣới có Tải đƣợc xác định qua hai đại lƣợng: + Cơng suất (KW) + Cơng suất biểu kiến (KVA) Footer Page of 134 Header Page of 134 1.3.1.1 Cơng suất đặt (KW) Hầu hết, thiết bị có nhãn ghi cơng suất định mức thiết bị (Pn) Cơng suất đặt tổng cơng suất định mức thiết bị tiêu thụ điện lƣới Đây khơng phải cơng suất thực Với động cơ, cơng suất định mức cơng suất đầu trục động Cơng suất đầu vào rõ ràng lớn Các đèn huỳnh quang phóng điện có Ballast có cơng suất định mức ghi đèn Cơng suất nhỏ cơng suất tiêu thụ đèn ballast 1.3.1.2 Cơng suất biểu kiến (KVA) Cơng suất biểu kiến thƣờng tổng số học (KVA) tải riêng biệt Phụ tải tính tốn (KVA) khơng tổng cơng suất đặt Cơng suất biểu kiến u cầu tải (có thể thiết bị) đƣợc tính từ cơng suất định mức (nếu cần, phải hiệu chỉnh động cơ) sử dụng hệ số sau: Hiệu Suất Cos KW Đầu Ra KW Đầu Vào Hệ Số Công Suất KW KVA Cơng suất biểu kiến u cầu tải: S Pđm Cos Thực tổng số KVA khơng phải tổng số học cơng suất biểu kiến tải (trừ có hệ số cơng suất) Kết thu đƣợc lớn giá trị thực Nhƣng thiết kế, điều chấp nhận đƣợc 1.3.1.3 Hệ số sử dụng Ksd Là tỉ số phụ tải tính tốn trung bình với cơng suất đặt hay cơng suất định mức thiết bị khoảng thời gian khảo sát (giờ, ca, ngày đêm,…) Footer Page of 134 Header Page 10 of 134 + Đối với thiết bị: K sd = Ptb Pdm n Ptbi P + Đối với nhóm thiết bị: Ksd = tb Pdm i n Pdmi i Hệ số sử dụng nói lên mức sử dụng, mức độ khai thác cơng suất thiết bị khoảng thời gian cho xem xét 1.3.1.4 Hệ số đồng thời Kđt Là tỉ số cơng suất tác dụng tính tốn cực đại nút khảo sát hệ thống cung cấp điện với tổng cơng suất tác dụng tính tốn cực đại nhóm hộ tiêu thụ riêng biệt (hoặc nhóm thiết bị) nối vào nút đó: Kđt = Ptt n Ptti i Hệ số đồng thời phụ thuộc vào số phần tử n vào nhóm Kđt = 0,9 0,95 số phần tử n = Kđt = 0,8 0,85 số phần tử n = 10 1.3.2 Phƣơng pháp tính phụ tải tính tốn Hiện nay, có nhiều phƣơng pháp để tính tốn phụ tải tính tốn (PTTT), dựa sở khoa học để tính tốn phụ tải điện đƣợc hồn thiện phƣơng diện lý thuyết sở quan sát phụ tải điện hộ tiêu thụ điện vận hành Thơng thƣờng, phƣơng pháp tính tốn đơn giản, thuận tiện lại cho kết khơng thật xác, muốn xác cao phải tính tốn lại phức tạp Do vậy, tùy theo giai đoạn thiết kế thi cơng u cầu cụ thể mà chọn phƣơng pháp tính tốn cho thích hợp Ngun tắc chung để tính PTTT hệ thống tính từ thiết bị điện ngƣợc trở nguồn, tức đƣợc tiến hành từ bậc thấp đến bậc cao hệ Footer Page 10 of 134 Header Page 67 of 134 Hình 3.5: Sơ đồ bố trí chiếu sáng tầng Footer Page 67 of 134 66 Header Page 68 of 134 Hình 3.6: Sơ đồ bố trí chiếu sáng tầng Footer Page 68 of 134 67 Header Page 69 of 134 CHƢƠNG TÍNH TỐN CHỐNG SÉT 4.1 KHÁI NIỆM VỀ SÉT VÀ BẢO VỆ CHỐNG SÉT 4.1.1 Khái niệm sét Trong khí quyển, đám mây tích điện trái dấu sinh phóng điện Trƣớc có phóng điện sét, có phân chia tích luỹ điện tích cao đám mây giơng, tác động luồng khí nóng bốc lên nƣớc ngƣng tụ đám mây Điện áp đám mây giơng đất đạt tới trị số hàng chục, chí hàng trăm triệu volt Giữa đám mây đất hình thành tụ điện khổng lồ Cƣờng độ điện trƣờng tụ điện mây đất khơng ngừng tăng lên cƣờng độ điện trƣờng đạt tới giá trị tới hạn (25-30 KV/cm) bắt đầu có phóng điện hay gọi sét 4.1.2 Các hậu sét việc bảo vệ chống sét trực tiếp Khi lựa chọn phƣơng pháp bảo vệ chống sét đánh trực tiếp vào cơng trình, cần phải lựa chọn phƣơng pháp bảo vệ thích hợp với đặc tính cấu trúc, mục đích sử dụng, u cầu cơng nghệ cơng trình Sét đánh trực tiếp vào đƣờng dây tải điện gây nhiều tác hại nghiêm trọng nhƣ: làm gián đoạn việc cung cấp điện hệ thống, làm ngắn mạch, chạm đất pha thiết bị điện tƣợng q điện áp dẫn đến hƣ hỏng cách điện thiết bị Khi sét đánh vào cơng trình điện, tồ nhà cao tầng; dòng điện sét sinh gây tác dụng nhiệt, cơ, điện từ gây hƣ hại tài sản: vật dụng, thiết bị nguy hiểm cho tính mạng ngƣời Do đó, bảo vệ chống sét việc cần thiết cho cơng trình Việc bảo vệ chống sét đánh trực tiếp thƣờng thực phƣơng pháp dùng cột thu sét dây thu sét Bao gồm: phận thu sét, phận nối đất Footer Page 69 of 134 68 Header Page 70 of 134 phận dẫn dòng điện sét tản xuống đất (nối liền từ phận thu sét phận nối đất) Có loại kiểu thu sét nhƣ sau : Cột thu sét đặt độc lập Dây thu sét (dây căng dạng ăng-ten) Lƣới thu sét (còn gọi dòng thu sét) Bộ phận thu sét hỗn hợp, gồm : cột thu sét dây thu sét kết hợp với 4.2 BẢO VỆ CHỐNG SÉT ĐÁNH TRỰC TIẾP 4.2.1 Các ngun tắc bảo vệ Bảo vệ chống sét theo ngun tắc trọng điểm : Áp dụng cơng trình có độ cao dƣới 15(m) cơng trình khơng quan trọng Theo phƣơng thức bảo vệ trọng điểm, phận thƣờng bị sét đánh phải bảo vệ Đối với cơng trình mái bằng, trọng điểm bảo vệ bốn góc, xung quanh tƣờng chắn mái kết cấu nhơ cao khỏi mặt đất Đối với cơng trình mái dốc, trọng điểm đỉnh góc, bờ bờ chảy, gốc diềm mái kết cấu nhơ cao lên khỏi mặt mái Bảo vệ chống sét theo ngun tắc tồn : Áp dụng cơng trình có độ cao 20 (m) cơng trình quan trọng, dễ cháy nổ Theo ngun tắc tồn cơng trình phải nằm phạm vi bảo vệ cột thu sét Ơ đây, tồ nhà có độ cao 75 (m) ta thực biện pháp bảo vệ tồn có phƣơng án để thực hiện, bảo vệ chống sét dùng kim thu sét cổ điển bảo vệ chống sét dùng đầu thu sét đặc biệt Footer Page 70 of 134 69 Header Page 71 of 134 4.2.2 Bảo vệ dùng kim thu sét Ngun tắc tính tốn vùng bảo vệ kim thu sét : rx : bán kính bảo vệ cơng trình Bán kính bảo vệ kim độ cao hx : rx = 1.6h h hx p h hx Trong : h : Độ cao cột thu sét hx : Độ cao cơng trình cần bảo vệ p=1 p= 5 h h h > 30 (m) 30 (m) Khi có hai kim đặt gần có tƣợng tƣơng hổ hai kim, tạo nên cột giả tƣởng h0 có gây phạm vi bảo vệ thực tế Với h0 = h - a 7p h > 30 (m) Khi phối hợp nhiều cột để bảo vệ diện tích, đơi cột có phạm vi bảo vệ nhƣ hai cột Phạm vi bảo vệ phía cột khơng cần vẽ, nhƣng có u cầu nhƣ sau : D Footer Page 71 of 134 (h-hx) p 70 Header Page 72 of 134 a12 a14 a23 D a34 4.2.3 Bảo vệ chống sét dùng đầu thu sét ESE (Early Stream Emision):  Ngun tắc tính tốn vùng bảo vệ đầu thu ESE Cách lắp đặt : Đầu ESE đƣợc lắp đặt cột độc lập kết cấu cơng trình cần bảo vệ, cho đỉnh kim cao độ cao cần bảo vệ  Ngun lý hoạt động : ESE hoạt động dựa ngun lý làm thay đổi trƣờng điện từ chung quanh cấu trúc cần đƣợc bảo vệ thơng qua việc sử dụng vật liệu áp điện Cấu trúc đặc biệt ESE tạo gia tăng cƣờng độ điện trƣờng chỗ, tạo thời điểm kích hoạt sớm, tăng khả phát xạ ion, nhờ tạo đƣợc điều kiện lý tƣởng cho việc phát triển phóng điện sét Vùng bảo vệ : Tuỳ theo loại đầu ESE, độ cao cột thu sét cấp độ bảo vệ mà cho ta bán kính bảo vệ Rp = f ( khoảng cách kích hoạt sớm trung bình L(m) kim, khoảng cách phóng điện Rs (m) tuỳ theo cấp bảo vệ) Rs : khoảng cách phóng điện hay khoảng cách tia tiên đạo nối liền + Bảo vệ cấp I : Isét (KA); + Bảo vệ cấp II : (KA) + Bảo vệ cấp III : Isét Footer Page 72 of 134 RS = 20 (m) Isét (KA); (KA); 71 RS = 45 (m) RS = 60 (m) Header Page 73 of 134 Bảng bán kính bảo vệ loại đầu thu sét ESE, theo độ cao lắp đặt kim (trích sách an tồn điện Phan Thị Thu Vân) Bảng 4.1: Bảng bán kính bảo vệ loại đầu thu sét ESE Rp(m) SE6, L = 15m SE9, L = 30m SE12, L=45m SE15, L= 60m I II III I II III I II III I II III (20m) (45m) (60m) 13 18 20 19 25 28 25 32 36 31 39 43 25 36 41 38 51 57 51 65 72 63 78 85 32 46 52 48 64 72 63 81 90 79 97 107 33 47 54 49 65 73 64 82 91 79 98 108 10 34 49 56 49 66 75 64 83 92 79 99 109 20 35 55 63 50 71 81 64 86 97 80 102 113 30 35 58 69 50 73 85 65 89 101 80 104 116 60 35 60 75 50 75 90 65 90 105 80 105 120 H(m) Bán kính cạnh tranh : Theo phƣơng pháp này, góc tồ nhà đỉnh nhọn tạo vùng cạnh tranh với bán kính cạnh tranh đƣợc cho bảng sau: Bảng 4.2: Bảng bán kính cạnh tranh góc đỉnh Footer Page 73 of 134 Hx (m) Rct (m) Hx (m) Rct (m) 12 20 34 17 22 35 20 24 36 23 26 37 10 26 28 38 12 28 32 39 14 30 34 40 16 31 45 41 18 33 70 42 72 Header Page 74 of 134 4.3 TÍNH TỐN BẢO VỆ CHO TỒN CƠNG TRÌNH Diện tích (16x19) m2 Chiều cao tối đa tồ nhà 30 m Ta sử dụng đầu thu sét ESE để bảo vệ cho cơng trình Hình 4.1: Mặt diện tích tòa nhà tầng 152 Hồng Văn Thụ Hình 4.2: Sơ đồ chống sét tòa nhà tầng 152 Hồng Văn Thụ Footer Page 74 of 134 73 Header Page 75 of 134 4.3.1 Tính tốn nối đất chống sét Các thơng số ban đầu: - Điện trở nối đất u cầu: Rnđ ≤ 10 Ω [7] - Điện trở suất đất: Tòa nhà tầng 152 Hồng Văn Thụ đƣợc xây dựng Thành Phố Hải Phòng nên đất thuộc loại đất bồi phù sa  đđất = 20 – 100 Ωm [7]  Giả sử thời điểm đo đđất = 50 Ωm - Hệ số điều chỉnh theo điều kiện khí hậu: [9] Bảng 4.3: hệ số điều chỉnh theo điều kiện khí hậu Loại nối đất Loại điện cực Nối đất chống Cọc thẳng đứng sét Độ chơn sâu Hệ số mùa Km (đất (m) khơ) 0.8 1.15 - Chọn cọc tiếp đất: t0 t = t0+ l d Hình 4.3: Cọc tiếp đất Cọc tiếp đất cọc thép mạ đồng có đƣờng kính d = 20mm, cọc dài 3m, độ chơn sâu cọc: t0 = 0.8 m, khoảng cách hai cọc gần L = 6m - Dây nối cọc tiếp đất dây đồng trần có tiết diện 70mm2 Footer Page 75 of 134 74 Header Page 76 of 134 to=0.8 m Mặt đất l=3 m Dây nối cọc tiếp đất Dây đồng trần 70mm2 Mối hàn Cọc tiếp đất L = 6m Hình 4.4: Hệ thống nối đất chống sét Tính tốn: Điện trở tản xoay chiều cọc: R~c = tt l ln 2l d 4t l ,Ω ln 4t l Trong đó: l: chiều dài cọc tiếp đất (m), l = m d: đƣờng kính cọc tiếp đất (m), d = 20 mm = 0.02m t: độ chơn sâu cọc tính từ cọc (m), l t = t0 + = 0.8 + = 2.3 m đtt = Km đđo = 1.4 x 50 = 70 Ωm R~c = 70 2.3 ln 0.02 x 2.3 ln x 2.3 21.18 Điện trở tản xung kích cọc nối đất: Rxk = αxk R~c Trong đó: αxk: hệ số xung kích cọc Footer Page 76 of 134 75 Header Page 77 of 134 R~c: điện trở tản xoay chiều cọc Rxk: điện trở xung kích cọc Giả sử dòng sét Is = 20 KA =>α xk= 0.7 =>Rxk = 0.7 x 21.18 = 14.82Ω Hệ nối đất có n cọc giống (điện trở dây nối chúng bỏ qua) ghép song song cách đoạn L điện trở xung kích tổ hợp tính theo: Rxk∑ = R xk = Rnđ n xk Trong đó: Rxk: điện trở xung kích cọc ηxk: hệ số xung kích tổ hợp Ƣớc lƣợng sơ số cọc cần: n= R xk Rnd 14.82 10 1.48 Giả sử hệ thống nối đất có cọc nối đất, dây nối chúng có điện trở khơng đáng kể Ta có thơng số sau: n =2, Rxk = 14.82 Ω tỷ số L l  Hệ số sử dụng xung kích cọc çxk = 0.8 Điện trở nối đất Rnđ = R xk n xk 14.82 x0.8 9.26 < 10 Ω , đạt Vậy số cọc cần sử dụng cọc 4.3.2 Chọn thiết bị thu sét Dựa vẽ mặt bằng, với vị trí đầu ESE đặt vị trí trung tâm tòa nhà bán kính bảo vệ đầu thu sét Rp ≥ 40 m Vì tác giả chọn thiết bị thu sét với đặc tính sau: Đầu thu sét phát tia tiên đạo sớm ESE hiệu Saint – Elmo [7]: Footer Page 77 of 134 76 Header Page 78 of 134 Bảng 4.4: bảng chọn thiết bị thu sét h (m) Mã hiệu Cấp bảo vệ Rp (m) SE - ∆L = 15 m III (D = 60m) 41 Trong đó: h: chiều cao đầu thu sét tính từ đỉnh kim đến bề mặt đƣợc bảo vệ (m) Rp: bán kính bảo vệ đầu thu sét ESE (m) L: độ lợi khoảng cách phóng tia tiên đạo (m) D : khoảng cách kích hoạt, phụ thuộc vào cấp bảo vệ I, II, III (m) 4.3.3 Chọn dẫy dẫn dòng sét từ đầu ESE xuống hệ thống nối đất chống sét Để đảm bảo dây dẫn sét khơng bị phá hủy có dòng điện sét qua tiết diện dây khơng đƣợc nhỏ 50 mm2 [7] Do chọn dây dẫn có tiết diện 70 mm2 làm dây dẫn sét cho cơng trình Điện trở nối đất tính tốn cho hệ thống chống sét phải thoả mãn Rnđ ( ) Footer Page 78 of 134 77 10 Header Page 79 of 134 Hình 4.5: Hê thống nối đất an tồn tòa nhà Kết luận: Với Rtđ = 9.26 ( ) < 10 ( ) thỏa u cầu điều kiện nối đất chống sét hệ thống điện Footer Page 79 of 134 78 Header Page 80 of 134 KẾT LUẬN Sau 12 tuần nghiên cứu thực đồ an em hồn thành đề tài tốt nghiệp với nội dung đề tài: "Tính tốn thiết kế hệ thống cung cấp điện cho tồ nhà tầng 152 Hồng Văn Thụ" Bằng kiến thức đƣợc học trƣờng em vận dụng hồn thành nên đồ án Đồ án giải đƣợc vấn đề cung cấp điện cho tồ nhà Tuy nhiên bên cạnh số khiếm khuyết em thấy thiếu đồ án nhƣ: Hệ thống cung cấp điện cho chữa cháy, báo động Do kiến thức thực tế có hạn nên đồ án em khơng có phần nêu Qua em mong nhận đƣợc góp ý thầy bạn tronglớp để đồ án em đƣợc hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn giáo Trần Thị Phƣơng Thảo tận tình hƣớn dẫn giúp đỡ em để em hồn thành đồ án Trong thời gian học tập trƣờng em xin chân thành cảm ơn tất thầy giáo mơn Điện dạy dỗ em để em có đƣợc kiến thức nhƣ ngày hơm Đó tảng giúp em thực đồ án tốt nghiệp nhƣ cho cơng việc sau Footer Page 80 of 134 79 Header Page 81 of 134 TÀI LIỆU THAM KHẢO Dƣơng Lan Hƣơng, Kỹ thuật chiếu sáng, Nhà xuất Đại học quốc gia TPHCM Nguyễn Xn Phú, Nguyễn Cơng Hiền, Nguyễn Bội Kh, Cung cấp điện, Nhà xuất khoa học kỹ thuật Ngơ Hồng Quang, Vũ Văn Tẩm, Thiết kế cấp điện, Nhà xuất khoa học kỹ thuật Hà Nội – 2003 Phan Thị Thu Vân, Giáo trình an tồn điện, Nhà xuất Đại học quốc gia TPHCM – 2001 Phan Thị Thanh Bình, Dƣơng Lan Hƣơng, Phan Thị Thu Vân, Hướng dẫn đồ án mơn học cung cấp điện, Nhà xuất Đại học quốc gia TPHCM Footer Page 81 of 134 80 ... thống cung cấp điện để cung cấp điện cho máy móc nhu cầu sinh hoạt ngƣời Sau học tập trƣờng, em đƣợc giao đề tài tốt nghiệp: "Tính tốn thiết kế hệ thống cung cấp điện cho tòa nhà tầng 152 Hồng Văn. .. nghệ - Tƣ vấn quản lý dự án, quản lý thi cơng xây dựng 1.2 TỔNG QUAN VỀ TÕA NHÀ VĂN PHÕNG 152 HỒNG VĂN THỤ 1.2.1 Tổng quan chung tòa nhà văn phòng 152 Hồng Văn Thụ Tòa nhà tầng 152 Hồng Văn Thụ. .. Thiết kế cấp điện cho tòa nhà cho tòa nhà tầng 152 Hồng Văn Thụ: Tầng hầm: Bao gồm gara tơ, phòng máy phát điện máy biến áp, phòng kỹ thuật, nhà vệ sinh Tầng 1: Là khu siêu thị Tầng 2-5: Đều
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính toán và thiết kế hệ thống cung cấp điện cho tòa nhà 7 tầng 152 Hoàng Văn Thụ, Tính toán và thiết kế hệ thống cung cấp điện cho tòa nhà 7 tầng 152 Hoàng Văn Thụ, Tính toán và thiết kế hệ thống cung cấp điện cho tòa nhà 7 tầng 152 Hoàng Văn Thụ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay