Tính toán lựa chọn vị trí, số lượng, dung lượng thiết bị bù hợp lý trong lưới điện phân phối

107 99 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 08:54

Header Page of 134 Luận văn Tính toán lựa chọn vị trí, số lượng, dung lượng thiết bị bù hợp lý lưới điện phân phối Footer Page of 134 Header Page of 134 MỞ ĐẦU Cùng với trình Công nghiệp hoá đại hoá Đất nƣớc, nhu cầu phụ tải không ngừng gia tăng Sự xuất khu công nghiệp đòi hỏi tiêu thụ công suất phản kháng tăng lên nhanh chóng, điều làm tăng tổn thất điện năng, công suất chi phí truyền tải điện năng, giảm hiệu sử dụng mạng điện, đồng thời làm giảm hệ số công suất cos chất lƣợng điện Sự tăng tổn thất suy giảm hệ số cos buộc nhà kinh doanh điện phải áp dụng bảng giá phạt hộ dùng điện có hệ số cos thấp Chính nhiệm vụ bù công suất phản kháng đƣợc đặt không hệ thống điện, mà hộ dùng điện Đề tài “Tính toán lựa chọn vị trí, số lượng, dung lượng thiết bị bù hợp lý lưới điện phân phối ” đƣợc thực nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách nói Khác với công suất tác dụng, công suất phản kháng hệ thống điện đƣợc sản sinh nhƣ đƣợc tiêu thụ dƣới nhiều hình thức Một số phần tử hệ thống điện tiêu thụ công suất phản kháng, số khác vừa tiêu thụ vừa sinh công suất Sự tiêu thụ tạo công suất phản kháng thay đổi phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác Vấn đề “bù công suất phản kháng” vấn đề phức tạp, liên quan đến nhiều tham số chế độ nhƣ tham số hệ thống, mà không ngừng biến đổi theo thời gian Đã có nhiều tác giả áp dụng kết nghiên cứu nƣớc khác việc giải toán bù công suất phản kháng Tuy nhiên, mạng điện phân phối nƣớc ta, vấn đề bù công suất phản kháng đƣợc đề cập đến số khảo sát, đánh giá Các cụm tụ bù đƣợc xây dựng cách tự phát, chƣa có nghiên cứu tính toán cách khoa học, nên làm việc thiết bị bù chƣa mang lại hiệu đáng kể, chí có số nơi thiết bị bù làm việc mạng lại dẫn đến tăng tổn thất giảm chất lƣợng điện Trong thị trƣờng công suất phản kháng nhiều nƣớc giới diễn sôi động, nƣớc ta công suất phản kháng chƣa thực đƣợc coi dạng hàng hoá mà đƣợc trao đổi dƣới dạng phạt hệ số cos Theo nghị định số 45/2001/NĐ-CP phủ việc sử dụng điện, khách Footer Page 2Sốofhóa 134 Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Header Page of 134 hàng dùng điện với hệ số cos nhỏ 0,85 phải trả thêm tiền mua điện tác dụng theo hệ số phạt k luỹ tiến (hệ số cos nhỏ hệ số k lớn) Tuy nhiên thực tế vấn đề phạt hệ số cos thấp diễn tuỳ tiện thiếu thống Điều dễ hiểu thực tế mốc phạt cos nhỏ 0,85 đƣợc đặt chƣa dựa sở tính toán khoa học Mặt khác khách hàng có hệ số cos lớn mức quy định lại chƣa đƣợc đề cập đến… Đề tài tính toán đề xuất mô hình bù công suất phản kháng, tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng điện Footer Page 3Sốofhóa 134 Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Header Page of 134 CHƢƠNG I TỔNG QUAN VỀ BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG TRONG LƢỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI Sự tiêu thụ công suất phản kháng thiết bị : Nhƣ biết, thiết bị điện từ làm việc tiêu thụ từ lƣới dòng điện bao gồm thành phần: phụ tải, tổn thất, dòng điện tản (dòng rò) dòng từ hoá Tức với việc tiêu thụ lƣợng công suất tác dụng để sinh công, thiết bị điện tiêu thụ lƣợng công suất phản kháng Lƣợng công suất phản kháng mà thiết bị điện tiêu thụ phụ thuộc vào đặc tính chúng, động không đồng bộ, máy biến áp vv… thiết bị tiêu thụ nhiều công suất phản kháng Theo số liệu thống kê, lƣợng công suất phản kháng động không đồng tiêu thụ chiếm tỷ trọng lớn (khoảng 65 75%), máy biến áp khoảng 15 20% đƣờng dây 8% Mức độ tiêu thụ công suất phản kháng đƣợc đánh giá hệ số công suất, mà đƣợc xác định tỷ số công suất tác dụng (P) công suất biểu kiến (S) cos =P/S cos = P S P ; 3UI (1.1) Trong thực tế vận hành giá trị cos thƣờng đƣợc xác định theo công thức cos tb = ( Ax ) Ar Trong đó: Ar , Ax - điện tác dụng phản kháng trạm biến áp P – công suất tác dụng; Footer Page 4Sốofhóa 134 Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Header Page of 134 Để thuận tiện cho việc phân tích tính toán, ngƣời ta thƣờng dùng khái niệm hệ số tg thay cho hệ số cos , tỷ lệ công suất phản kháng công suất tác dụng: tg = Q/P Tuy nhiên hệ số tg áp dụng bƣớc tính trung gian, kết cuối lại đƣợc chuyển hệ số cos tƣơng ứng Khi cos thiết bị điện lớn, tức mức độ tiêu thụ công suất phản kháng bé, làm cho mức độ yêu cầu Q từ lƣới ít, góp phần cải thiện chế độ làm việc lƣới Hệ số cos hộ tiêu thụ lại phụ thuộc vào chế độ làm việc phụ tải điện Khi hệ số cos thấp dẫn đến tăng công suất phản kháng, truyền tải công suất phản kháng mạng điện làm giảm sút tiêu kinh tế – kỹ thuật mạng điện nhƣ: a) Làm tăng tổn thất công suất tăng đốt nóng dây dẫn Tổn thất công suất mạng điện đƣợc xác định theo biểu thức P P2 Q2 R = Pr + Px U 3I R (1.2) Khi truyền tải điện mạng điện cao áp điện trở phản kháng lớn nên thành phần tổn hao công suất phản kháng thƣờng lớn thành phần tổn thất công suất tác dụng Đặc biệt máy biến áp thành phần tổn thất công suất phản kháng chiếm tỷ lệ lớn Chẳng hạn máy 320 kVA 10/0,4 P%= 2,4 Q% = 3,2 b) Tăng tiết diện dây dẫn Khả truyền tải đƣờng dây máy biến áp phụ thuộc vào điều kiện phát nóng cho phép, tức phụ thuộc vào dòng điện cho phép chúng Dòng điện chạy qua dây dẫn máy biến áp đƣợc xác định : I S P2 Q 3U 3U Footer Page 5Sốofhóa 134 Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên (1.3) http://www.lrc-tnu.edu.vn Header Page of 134 Từ biểu thức nhận thấy: Với điều kiện phát nóng định đƣờng dây máy biến áp với P = const, tăng lƣợng công suất phản kháng Q buộc phải tăng tiết diện dây dẫn, làm tăng chi phí mạng điện Theo số liệu tính toán, hệ số công suất giảm 20% (từ xuống 0,8) lƣợng tổn thất công suất tăng lên khoảng 1,56 lần khối lƣợng dây dẫn tăng lên 25% Ví dụ minh hoạ dƣới cho thấy ảnh hƣởng hệ số cos thay đổi công suất toàn phần cos =1 cos = 0,8 cos = 0,7 P = 100 kW P = 100 kW P = 100 kW Q=0 Q = 75 kVAr Q=100kVAr S = 100 kVA S = 125 kVA S = 141 kVA Kết tính toán ví dụ cho thấy hệ số cos giảm từ xuống 0,7 giá trị công suất toàn phần tăng lên 1,41 lần c) Làm hạn chế khả truyền tải công suất tác dụng Cũng từ biểu thức (1.3) ta thấy, giữ dòng I=const Q tăng buộc phải giảm P để đảm bảo điều kiện đốt nóng cho phép phần tử hệ thống điện Còn giữ nguyên giá trị P = const công suất phản kháng lớn gây tải cho thiết bị điện công suất toàn phần S phải tăng lên Điều làm giảm tuổi thọ chí phá huỷ thiết bị Việc giảm công suất tác dụng làm giảm hiệu suất truyền tải mạng điện d) Giảm chất lượng điện Tăng công suất phản kháng làm giảm chất lƣợng điện tổn thất điện áp tăng dao động điện áp công suất phản kháng thay đổi Nhƣ biết, tổn thất điện áp đƣợc xác định biểu thức U PR QX U Footer Page 6Sốofhóa 134 Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Ur Ux (1.4) http://www.lrc-tnu.edu.vn Header Page of 134 Thành phần tổn thất phản kháng Ux tỷ lệ thuận với công suất phản kháng Việc tăng công suất Q làm tăng đáng kể tổn thất điện áp, làm giảm chất lƣợng điện Điều làm tăng thêm chi phí phải trang bị cấu điều chỉnh điện áp hệ thống Khi chất lƣợng điện giảm mức cho phép dẫn đến thay đổi chế độ làm việc phần tử hệ thống điện Sự thay đổi làm giảm suất thiết bị gây thiệt hại kinh tế cho ngành sản xuất Hiện trạng bù công suất phản kháng: 2.1.Tình hình bù công suất phản kháng Việt Nam 2.1.1 Lưới điện phân phối hệ số công suất cos Sơ đồ mạng điện địa phƣơng có dạng nhƣ hình 1.1 Nguồn cấp từ trạm 110 kV, 220 kV hay phía cao áp nhà máy điện đƣờng dây tải điện theo cấu mạch vòng hay hình tia dẫn điện đến khu vực phụ tải điện áp đƣợc hạ xuống 35 kV, 22 kV hay 10 kV, kV Nếu 35 kV tồn đƣờng dây 35 kV sâu tới phụ tải hạ xuống 22kV, 10 kV hay kV Từ 22 kV, 10 kV, kV hình thành đƣờng dây phân phối hình tia, mạch vòng nhƣng vận hành để chế độ hình tia Từ đƣờng dây theo điểm phụ tải đấu đến máy biến áp hạ xuống điện áp hạ 400/220 V để cấp điện cho phụ tải hạ Sau trạm hạ áp hình thành đƣờng dây hạ có cấu trúc hình tia dẫn điện đến hộ tiêu thụ 110 kV,220 kV 35 kV 22kV 0,4 kV Hình 1.1 Sơ đồ lưới điện Footer Page 7Sốofhóa 134 Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Header Page of 134 Trong sơ đồ cấp điện nêu trên, hệ số công suất cos bù công suất phản kháng đƣợc đề cập đến cấp điện áp Qua khảo sát thực tế số Điện lực tỉnh, giá trị cos cấp điện áp thể rõ nét nhƣ sau: - Tại cấp điện áp 35 kV trở lên hệ số công suất cos có giá trị thƣờng từ 0,85 trở lên Trƣờng hợp nguồn cấp nhà máy điện, ví dụ nhƣ Điện lực Ninh Bình cos có giá trị khoảng 0,85; trƣờng hợp nguồn cấp trạm 110kV, 220kV cos có giá trị cao hơn, chí tới 0,92 0,95 Cũng mà cos có giá trị đầu nhánh đƣờng dây cấp 22kV,10kV, 6kV cao, không dƣới 0,85 Do nhà quản lý Điện lực cấp tỉnh tự cảm nhận hệ số cos dƣờng nhƣ vấn đề - Tại cuối nhánh đƣờng dây cấp 22kV,10kV, 6kV giá trị cos không cao Các máy biến áp hạ áp 22kV,10kV, 6kV xuống 0,4 kV nhiều trƣờng hợp vận hành non tải nên giá trị cos đầu đƣờng dây điện hạ bị tụt xuống Và xa đầu vào hộ phụ tải điện áp hạ 0,4 kV giá trị cos thấp phụ tải điện (đồ điện) nhƣ quạt, điều hoà nhiệt độ, đèn Neon, tủ lạnh, có giá trị cos thấp, tiêu thụ nhiều công suất phản kháng Từ cuối nhánh đƣờng dây cấp 22kV,10kV, 6kV toàn phía hạ điện lực chi nhánh quản lý, họ chủ yếu quan tâm đến cung cấp điện liên tục thu tiền điện, quan tâm đến chất lƣợng điện áp Thực tế giá trị cos từ cuối nhánh đƣờng dây cấp 22kV,10kV, 6kV toàn phía hạ thấp dẫn đến phải tải công suất phản kháng để đáp ứng cho nhu cầu phụ tải Điều dẫn đến tổn thất công suất đƣờng dây lớn, tổn thất điện áp lớn, làm giảm điện áp hộ tiêu thụ, không đảm bảo chất lƣợng điện Các vấn đề trình bày chất lƣợng điện nêu nói chung đƣợc quán triệt Điện lực chi nhánh, nên vấn đề bù công suất phản kháng đƣợc quan tâm Chỉ vài Điện lực nhƣ Hà Nội, Hải Dƣơng, Nam Định v.v… Footer Page 8Sốofhóa 134 Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Header Page of 134 lãnh đạo quan tâm tới vấn đề công việc bù công suất phản kháng có đƣợc thực thi tốt hơn, chƣa triệt để; đại phận Điện lực tỉnh việc quan tâm đến vấn đề bù công suất phản kháng ít, có thực thi cách “cƣỡng chế” theo yêu cầu theo nghị định Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Các xí nghiệp sử dụng điện công suất lớn, điện áp trung-cao có hệ số công suất cos thấp dƣới 0,85 (do qui định Tập đoàn Điện lực Việt Nam ) thƣờng tiến hành lắp đặt tụ bù để tránh không bị phạt cos Các xí nghiệp công suất điện nhỏ hay khu quan hành chính, khu dân cƣ hầu nhƣ không đề cập đến bù công suất phản kháng ý thức quan trọng họ đóng tiền tiêu thụ công suất phản kháng mà đóng tiền điện qua công tơ điện ( tức đóng tiền điện tiêu thụ công suất tác dụng) Các nhận xét chung nêu cos bù công suất phản kháng nêu đựơc thể cụ thể qua điều tra thực tế Trong phạm vi đề tài, tiến hành khảo sát tình hình cos bù công suất phản kháng Điện lực tỉnh Hải Dƣơng 2.1.2 Thực trạng làm việc thiết bị bù Nhìn chung, đại đa số thiết bị bù công suất phản kháng cấu tự động điều chỉnh, số nơi vào thấp điểm có tƣợng dòng công suất phản kháng chạy ngƣợc, làm tăng tổn thất áp cục Vị trí đặt thiết bị bù thƣờng đƣợc chọn cho dễ vận hành không xét đến hiệu kinh tế thiết bị, chƣa tận dụng đƣợc hiệu làm việc thiết bị, dẫn đến lãng phí Tuổi thọ thiết bị bù thƣờng thấp nhiều so với giá trị quy định nhà sản xuất điều kiện làm việc thiết bị chƣa phù hợp Đa số trƣờng hợp hỏng tụ bị nổ pha Nguyên nhân chủ yếu phần lớn tụ bù lọc sóng hài, mà thông thƣờng xuất sóng hài đồng thời với đối xứng, dẫn đến pha bị nhiệt cục bộ, làm nổ tụ Để bảo vệ tụ bù nâng cao tuổi thọ chúng cần phải có nghiên cứu, phân tích, áp dụng thiết bị bảo vệ phù hợp nhƣ lọc sóng hài thiết bị giảm ảnh hƣởng sóng hài khác Footer Page 9Sốofhóa 134 Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Header Page 10 of 134 Trên sở phân tích trạng sử dụng điện hệ số công suất mạng điện số khu vực ta rút số nhận xét sau: Chế độ vận hành lƣới phân phối chủ yếu vận hành hở Một thiết bù công suất phản kháng đáp ứng ba chức điều chỉnh công suất, điều chỉnh điện áp cân pha Việc bù công suất phản kháng lƣới phân phối bù rải xuất tuyến trung áp Trong thực tế vận hành, đồ thị thay đổi không phẳng Do cần phải xác định vị trí, dung lƣợng, thời gian đóng cắt tụ 2.2 Vấn đề bù công suất phản kháng số nƣớc giới Vấn đề bù công suất phản kháng để giải pháp giảm tổn thất điện đƣợc coi trọng nƣớc tiên tiến Giải pháp đƣợc quan tâm từ khâu thiết kế, lựa chọn thiết bị dây chuyền công nghệ sản xuất Mạng điện hầu hết nƣớc phƣơng Tây có trang bị tụ bù để nâng cao hệ số công suất Việc đặt thiết bị bù đƣợc thực theo số phƣơng án sau: Footer Page 10 Số of hóa134 Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Header Page 93 of 134 92 Điện áp nút, công suất nút chưa bù TT Tên nút 471 Loại nút Slack Pf Góc pha (kV) 22 Qf (kVAr) (kW) 2900.48 1526.157 21.9 PQ -0.069 21.9 PQ -0.07 21.9 Thái học PQ -0.07 PQ 21.65 -1.244 21.9 PQ -0.07 21.9 Cấp nƣớc 3-50 PQ -0.07 PQ 21.428 -0.822 21.9 PQ -0.069 PQ 21.922 -0.095 10 PQ 21.872 -0.109 11 PQ 21.872 -0.109 Hải Ninh 21.6 12 14 Trƣờng Cơ điện PQ PQ 21.849 PQ 21.849 Footer Page 93 Số of hóa134 Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên -1.008 -0.12 -0.124 http://www.lrc-tnu.edu.vn Header Page 94 of 134 15 93 Thái học PQ 21.578 -0.88 16 PQ 21.80 -0.152 17 PQ 21.80 -0.152 21.4 18 Thái học PQ -1.195 19 PQ 21.782 -0.165 20 PQ 21.782 -0.165 Q 21.561 -0.71 PQ 21.745 -0.188 PQ 21.745 -0.188 Trờng Cơ Giới 21 22 -0.6 24 Sân gôn PQ 21.609 25 PQ 21.721 -0.204 26 PQ 21.72 -0.205 -1 Hùng Vƣơng 27 PQ 21.248 57 28 PQ 21.707 -0.214 29 PQ 21.706 -0.214 PQ 21.175 -1.622 Hùng Vƣơng 21.6 PQ PQ -0.262 21.6 -0.262 21 Xã Thái Học PQ 91 -1.116 -0 PQ Footer Page 94 Số of hóa134 Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 21.56 http://www.lrc-tnu.edu.vn Header Page 95 of 134 94 -0 PQ 21.55 11 -0 PQ 21.547 11 Bơm Thái Học A PQ 21.208 -1.178 -0 PQ 21.54 12 -0 PQ 21.54 -1.1 40 Xã An Lạc 41 PQ 21.28 21.5 -0 12 PQ 21 42 Bơm Xã An Lạc PQ -0.791 -0 PQ 21.556 12 -0 44 PQ 21.556 12 -0.4 45 Thu phí cầu Bình PQ 21.502 -0 46 PQ 21.542 21.5 47 PQ Footer Page 95 Số of hóa134 Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 21 -0 http://www.lrc-tnu.edu.vn Header Page 96 of 134 95 26 48 Nhân Hậu PQ 20.721 -2.86 -0 49 PQ 21.489 55 -0 50 51 Tân Dân PQ 21.488 PQ 21.112 55 -1.74 -0 52 PQ 21.481 59 -0 PQ 21.481 59 21.4 54 Xăng dầu Tân Dân PQ -0.512 -0 55 PQ 21.479 61 -0 56 57 Tân Hƣng Phát PQ 21.479 61 PQ 21.444 -0.498 -0 58 PQ 21.472 65 -0 59 PQ 21.471 65 -0 60 PQ Footer Page 96 Số of hóa134 Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 21.468 66 http://www.lrc-tnu.edu.vn Header Page 97 of 134 61 96 Bơm Hoàng Xà PQ 20.91 -1.794 -0 62 PQ 21.47 65 -0 PQ 21.469 65 21 64 Triều Nội PQ 86 -0.579 -0 65 PQ 21.467 65 21 66 Đức Phúc PQ 51 -0.747 -0 67 PQ 21.454 78 -0 68 PQ 69 21.442 21.4 -0 82 PQ -1 70 Mạc Ngạn PQ 21.05 65 -0 71 72 Bơm Tế Sơn PQ 21.44 81 PQ 21.086 -1.447 -0 PQ Footer Page 97 Số of hóa134 Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 21.442 88 http://www.lrc-tnu.edu.vn Header Page 98 of 134 97 -0 74 75 Bơm Vạn Thắng PQ 21.428 PQ 21.086 -1.7 -0 76 PQ 21.441 88 -1 77 Giang Hạ PQ Footer Page 98 Số of hóa134 Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 21.015 98 http://www.lrc-tnu.edu.vn Header Page 99 of 134 98 Trào lưu công suất nhánhkhi chưa bù Nút đầu 0-471 Nút cuối Công suất đầu nhánh 2900.484 +j1526.157 Công suất cuối nhánh 289 89 +j1518.227 Tổn thất công suất 6.592+j7.9 Dòng điện Khả tải 148.977 1 10 2571.890 +j1 78.991 22.289 +j1 9.441 2.684 +j24.661 289 2565 77 +j1 214 22.276 +j1 9.4 2.68 27 +j114.601 289 +j24.660 14 +j114.592 6.51 +j5.777 0.01 +j0.009 0.001+j0.001 0.01 +j0.008 16.008 210 1.867 210 14.187 210 Thái học 6 Cấp nƣớc Hải Ninh 10 288 +j87.108 286 1.889 +j8.07 92 0.476 +j12.511 29.9 1.691 +j0.651 68 +j1272.60 Footer Page Số 99 hóaof bởi134 Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 1.889 +j8.07 0.491 +j16 -50 00 +j80.1 7+j6.977 0.000+j0.000 .7 78 210 0.491 +j16 92 0.000+j0.000 1.578 210 +j11.8 0.546+j0.681 1.502 1.690 +j0.650 89 2.0 265 66.165 +j1270.6 http://www.lrc-tnu.edu.vn 0.001+j0.001 2.224+j1.97 0.08 122.924 265 Header Page 100 of 134 99 10 11 11 12 Trƣờng Cơ điện 195.986 +j7 16 2295.115 +j12 2.978 14 71.2 14 15 Thái học 16 19 16 17 17 18 Thái học 197.111 +j100.691 112 +j +j25.062 21 1.889 +j11 9.746 158.795 +j89 0.007+j0.004 10.12 210 194.980 +j69.270 1.006+j 842 9.564 119.244 265 2290.929 +j1229.265 7.774 70.5 197.104 +j100.687 71.2 +j 69.980 +j2 21 7.77 0.001+j0.001 0.552+j1.2 0.080 +j11 8.141 158.790 +j89 158.242 +j70.551 4.186+j 71 1.810+j1.605 40 156.790 +j66.510 22 19 20 2101.412 +j1120.180 28.70 +j17.984 20 21 Trƣờng giới 22 25 22 11 24 Sân gôn 112 25 28 1872.06 +j979.661 25 26 110.756 +j61.678 28 51 +j10.46 600 +j74 Footer Page of Trung 134 tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Số 100 hóa 198 88 +j46.718 11 105 +j1041.552 598 +j74 87 111.990 +j45.560 1871.018 +j978.7 110.754 +j61.677 http://www.lrc-tnu.edu.vn 1.957+j1.7 0.00 265 210 26 1.555 265 210 28.160 +j10.090 1985.062 +j104 288 57 109 0.000+j0.000 0.191+j0 7.947 079+j2.7 28.702 +j17.984 426 1.452+j4.042 +j1117.450 210 110.875 0.005+j0.00 2098 19 69 87 10 126 265 +j0.002 6.244 210 44+j1.158 5.595 97.276 265 1.045+j0.927 0.002+j0.001 5.8 210 Header Page 101 of 134 100 26 27 Hùng Vƣơng 28 110 17 28 29 Hùng Vƣơng 29 85 +j49.180 108.9 9.488 +j91 17 1.918 +j65.269 1.099 +j52.484 7.6 1.455+j 250 5.564 5.126+j4.546 90.519 265 6.78 210 6.506 16 +j45.9 +j86 247 62 +j909.191 1.915 +j65.267 129.110 +j48.040 16 +j0.002 1.989+j4.444 2.780 +j858.945 96.766 +j45.967 0.00 96.764 +j45.966 4.851+j4 02 85.57 0.002+j0.001 265 4.952 210 4.6 Xã Thái học 96.095 +j28.448 95.4 +j26.710 0.665+j1.7 4 1407.095 +j7 5 6 Bơm Thái học A 41 225.099 +j127.951 14 81.474 +j46.415 80.918 +j 0.299 14 524 +j81.470 +j47.556 80.140 +j 70.82 918 0.046+j0.029 0.012+j0.008 2.060 +j47.548 72.684 +j 0.199+j0.176 0.097+j0.06 81.462 +j46.408 799 72.695 +j 1406.896 +j7 225.002 +j127.888 570 +j81.500 70.8 0.475 0.779+j1.7 0.01 911 5 12.01 210 7.661 210 +j0.008 0.011+j0.007 265 51 4.07 210 96 210 724 210 49 40 Xã An lạc 72.15 Footer Page of Trung 134 tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Số 101 hóa +j21 11 71.580 +j20.0 http://www.lrc-tnu.edu.vn 0.57 +j1.281 Header Page 102 of 134 101 41 42 Bơm xã An lạc 46 44 8.066 +j10.081 44 45 Thu phí Cầu Bình 7.644 +j2.51 70.092 +j28.640 69.820 +j27.850 0.272+j0.791 515 027 265 99.477 +j720.77 98.692 +j720.077 0.785+j0.696 8.066 +j10.081 0.000+j0.000 0.599 210 7.6 +j2.490 0.014+j0.02 62.1 46 49 1178.167 +j6 5.192 46 47 220.575 +j84.925 220.491 +j84.871 47 48 Nhân Hậu 220.17 +j72.260 214.7 49 52 49 50 50 51 Tân dân 52 55 52 14.09 +j16 54 Xăng dầu Tân Dân 269 +j 52 55 58 55 56 56 57 Tân Hng Phát 981.811 +j554.80 19 67 +j77.799 192.897 +j59.061 968.282 +j5 8.917 942.870 +j507.562 24.454 +j Footer Page of Trung 134 tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Số 102 hóa 88 1175.610 +j6 2.924 190.870 +j5 +j16 12 250 +j 480 942.596 +j507 18 0.579 24.454 +j +j6.748 0 04+j0.270 52.48 265 9.7 210 2.027+j5.641 14.09 10.761 420 0.579 860 +j6.680 http://www.lrc-tnu.edu.vn 210 +j12.160 0.006+j0.004 8.8 10.972 5.44 61 +j77.795 968.184 +j5 265 0.084+j0.054 +j60.100 981.507 +j554.5 19 2.557+j2.268 88 0.098+j0.087 51.587 265 0.000+j0.000 1.004 210 0.019+j0.04 0.274+j0.24 0.000+j0.000 0.02 +j0.068 0.6 49.854 265 1.82 210 1.155 Header Page 103 of 134 102 58 67 659.0 +j 58 59 59 62 150 59 60 60 61 Bơm Hoàng xà 1.765 +j56 62 65 0.9 62 20.550 +j20.681 64 Triều Nội 65 284.1 28.641 658.560 +j +j179.092 28.218 284.117 +j179.084 0.476+j0.422 0.01 4.298 +j0.008 265 15.642 210 0.001+j0.001 8.652 210 0.016+j0.010 6.949 210 2.095+j4.680 6.676 150 +j109.127 2.295 +j68.990 +j109.126 90 +j89.197 2.279 +j68.980 129.670 +j51.710 0.022+j0.014 79 210 20.549 +j20.680 0.001+j0.001 58 210 19.997 +j8.066 19.950 +j7.960 0.047+j0.106 66 Đức Phúc 129.485 +j49.164 129.110 +j48.040 67 411.820 +j194.406 411.621 +j194.229 67 68 68 71 68 69 91 69 70 Mạc ngạn 90.760 +j 71 72 Bơm Tế sơn 76 246.679 +j1 761 0.914 +j89.18 246.554 +j1 8.01 154.510 +j64.147 96 Footer Page of Trung 134 tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Số 103 hóa 96 +j57.521 0.125+j0.080 0.017+j0.011 91.296 +j50.616 89.770 +j 15 96 6.452 21.227 265 08 210 044 27 +j50.6 75+j1.124 0.199+j0.176 681 155.210 +j8 155.226 +j8 1.004 5.800 0.0 1+j0.020 0.990+j2.21 8.21 210 4.87 210 4.591 110 +j60.250 1.400+j 897 7.80 94 +j57.520 0.002+j0.001 5.2 http://www.lrc-tnu.edu.vn 210 Header Page 104 of 134 103 15 74 6.760 +j1 15.120 +j1 6.642 0.184+j0.118 16.029 210 15.519 14.121 +j109.14 74 75 Bơm Vạn thắng 76 77 Giang Hạ Footer Page of Trung 134 tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Số 104 hóa 11.520 +j100.160 95.794 +j44.876 94.650 +j42 20 http://www.lrc-tnu.edu.vn 2.601+j8.98 1.144+j2.556 4.9 Header Page 105 of 134 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Phan Đăng Khải, Huỳnh Bá Minh – Bù công suất phản kháng lƣới cung cấp phân phối điện Nhà xuất KHKT Hà Nội - 2003 Phan Đăng Khải - Cơ sở lý thuyết xây dựng lƣới điện Hà Nội -2003 Phan Đăng Khải - Đƣờng dây hệ compac ĐHBK Hà Nội Hà Nội - 2000 Lã Văn út - Ngắn mạch hệ thống điên NXB KH&KT, Hà Nội- 2000 Ng« Hång Quang, Vò V¨n TÈm - ThiÕt kÕ cÊp ®iÖn NXB KH&KT Hµ Néi -1998 Hệ thống điện – Tập I, II , Nhà xuất ĐH&THCN Hà Nội 1981 Nguyễn Văn Đạm (1997) Giáo trình mạng điện , ĐHBK Hà Nội Trần Bách Lưới điện, ĐHBK Hà Nội Nguyễn Văn Đạm (2005) Lưới điện , NXB KH&KT Hà Nội 10 Lã Văn Út, Trần Vĩnh Thịnh (1998) Phân tích tổn thất lưới cung cấp điện theo đường cong tổn thất công suất, Tạp chí Khoa học công nghệ số 15 11 Bùi Minh Trí Toán tối ưu 12 Bùi Thế Tâm, Trần Vũ Thiệu (1998) Các phương pháp tối ưu hoá , NXBGTVT 13 Nguyễn Văn Đạm (1998) Mạng điện áp cao siêu cao, ĐHBK Hà Nội 14 Nguyễn Xuân Phú, Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Bội Khuê (2003) Cung cấp điện , NXB KH&KT Hà Nội 15 Các chế độ hệ thống lượng, (dịch từ tiếng Nga) NXB KH&KT Hà Nội 1978 Tiếng Nga 16 Mennhicov & sonđanhika (1968) Điều chỉnh điện áp mạng điện tiếng Nga), NXB Năng lƣợng Mockba Footer Page 105 of 134 (bản Header Page 106 of 134 17 Giegielenco & Rabinovich (1981) Chất lượng điện xí nghiệp công nghiệp (bản tiếng Nga), NXB Kiev 18 Kapov (1975) Bù công suất phản kháng hệ thống điện (bản tiếng Nga), NXB Năng lƣợng Mockba Footer Page 106 of 134 Header Page 107 of 134 TÓM TẮT LUẬN VĂN Tên đề tài: Tính toán lựa chọn vị trí, số lƣợng, dung lƣợng thiết bị bù hợp lý lƣới điện phân phối trung áp Tóm tắt: Phân tích đánh giá việc tiêu thụ công suất phản kháng thiết bị lƣới điện phân phối trung áp từ đƣa phƣơng thức bù phù hợp Đề tài áp dụng phƣơng pháp quy hoạch động để để phân tích, đánh giá đƣa phƣơng án tối ƣu để bù cho lƣới Đề tài sử dụng chƣơng trình PSS/E áp dụng tính toán cho lộ đƣờng dây 471-E85 chi nhánh điện Chí Linh trực thuộc Công ty Điện lực Hải Dƣơng Đề tài bao gồm chƣơng Chƣơng Tổng quan bù công suất phản kháng lƣới điện phân phối Chƣơng Các phƣơng pháp nghiên cứu toán bù lƣới điện phân phối Chƣơng Xây dựng mô hình tính toán bù công suất phản kháng Chƣơng Tính toán lƣới điện Hải Dƣơng Chƣơng Kết luận kiến nghị Footer Page 107 of 134 ... doanh điện phải áp dụng bảng giá phạt hộ dùng điện có hệ số cos thấp Chính nhiệm vụ bù công suất phản kháng đƣợc đặt không hệ thống điện, mà hộ dùng điện Đề tài Tính toán lựa chọn vị trí, số lượng, . .. chỉnh dung lƣợng tụ bù 2) Thiết bị bù tĩnh đặt tủ phân phối nhóm thiết bị dùng điện (hình b) Phƣơng án cho phép giảm tổn thất đoạn dây từ trạm biến áp đến tủ phân phối nhóm thiết bị dùng điện, ... cần phải tính toán lựa chọn dung lƣợng bù nhƣ vị trí đặt hợp lý Theo tính toán hệ số cos > 0,95 hiệu kinh tế việc đặt bù hầu nhƣ không đáng kể Để tìm lời giải cho câu hỏi xẩy tƣợng bù phân tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính toán lựa chọn vị trí, số lượng, dung lượng thiết bị bù hợp lý trong lưới điện phân phối, Tính toán lựa chọn vị trí, số lượng, dung lượng thiết bị bù hợp lý trong lưới điện phân phối, Tính toán lựa chọn vị trí, số lượng, dung lượng thiết bị bù hợp lý trong lưới điện phân phối

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay