Tính toán lại hệ thống cung cấp điện Cảng Hoàng Diệu.Từ đó đề xuất phƣơng pháp cải tạo,nâng cấp lại hệ thống cung cấp điện

74 93 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 08:54

Header Page of 134 B GIO DC V O TO TRNG Lun Tớnh toỏn li h thng cung cp in Cng Hong Diu.T ú xut phng phỏp ci to,nõng cp li h thng cung cp in Footer Page of 134 Header Page of 134 LI GII THIU Cung cp in gi vai trũ rt quan trng vic phỏt trin nn kinh t v nõng cao trỡnh dõn trớ Hin nn kinh t nc ta ang phỏt trin rt mnh m Trong ú cụng nghip luụn l mt khỏch hng tiờu th in nng ln nht Nc ta ang quỏ trỡnh hi nhp vo nn kinh t ton cu theo nh hng xó hi ch ngha, xõy dng nn kinh t cụng nghip hin i l nn tng phỏt trin kinh t t nc Trong quỏ trỡnh phỏt trin cỏc xớ nghip cụng nghip phi cnh tranh mt cỏch quyt lit v cht lng v giỏ c sn phm in nng thc s úng gúp mt phn rt quan trng vo hiu qu kinh doanh ca xớ nghip Cht lng in ỏp khụng n nh nh hng ln n cht lng sn phm, gim nng xut lao ng Vỡ th m bo tin cy cung cp in v nõng cao cht lng in nng l mi quan tõm hng u thit k cung cp in cho xớ nghip cụng nghip ỏp ng mt s cỏc ni dung v thit k cung cp in, em ó tin hnh nghiờn cu ti : Tớnh toỏn li h thng cung cp in Cng Hong Diu.T ú xut phng phỏp ci to,nõng cp li h thng cung cp in Do Thc s V Kiờn Quyt hng dn ỏn c chia lm chng : Chng 1: Gii thiu v cng Hong Diu Chng 2: Tớnh toỏn kim tra h thng cp in cho cng Hong Diu Chng 3: Tớnh toỏn thit k ci to nõng cp h thng cung cp in cho xớ nghip cng Hong Diu Footer Page of 134 Header Page of 134 CHNG GII THIU V CNG HONG DIU 1.1 GII THIU CHUNG Vn ti bin l ngnh kinh t mi nhn ca c nc núi chung v ca Hi Phũng núi riờng Cng Hi Phũng l mt nhng Cng ln ca ca bc v ca c nc L trung tõm ca tam giỏc kinh t Hi Phũng-H Ni-Qung Ninh, nờn Cng Hi Phũng cú lu lng bc xp ln, vỡ vy m rng Cng Hi phũng luụn l bc xỳc ng vi tm quan trng ny thỡ yờu cu t i vi cụng tỏc cp in l vic m bo tớnh liờn tc cung cp in v phi m bo c tin cy lm c iu ny t l mi mt doanh nghip hot ng nờn cú mt ngun cp, phỏt in riờng, c bit l cỏc khu cụng nghip, cỏc doanh nghip cú quy mụ ln nh: ỡnh V, Nomura, khu cụng nghip Vnh Nim, Cng Hi Phũng, cú th t ch ng quỏ trỡnh sn xut ng thi qun lý c ngun nng lng ca chớnh mỡnh Cng Hi Phũng l mt n v tiờu th lng in nng ln, vi c im riờng ca mỡnh l chuyn, úng gúi, xp d hng hoỏ bng cỏc h thng cn cu, cn trc, cỏc dõy chuyn úng gúi Hot ng liờn tc, k c ngy ngh, cỏc thit b ny ch hot ng tt nu c cp mt ngun in n nh, cụng sut cn thit Vi tm quan trng ny m t nhng nm 70 Cng ó u t, lp t cỏc trm phỏt in Liờn Xụ sn xut, cỏc trm ny c qun lý bi Trung Tõm in Lc Cng, s tn ti ca trung tõm khụng nhng gii quyt cỏc v n nh, m bo cht lng in, nú cũn cú th ỏp ng c nhng c im riờng cỏch thc s dng in nng ca Cng Footer Page of 134 Header Page of 134 1.2 S t chc ca trung tõm in lc Cng Hong Diu Trng TT Phũng HC T sa cha T sa cha T sa cha Trm1 Trm2 BP trc ban Trm3 Trm4 Trm5 Hỡnh 1.1: S t chc ca trung tõm in lc Cng Hong Diu Cng Hi Phũng l mt hi cng ln vi tim nng phỏt trin lõu di, cụng sut s dng in nng õy l rt ln, bi vy t rt sm Cng ó cú hn mt Trung tõm in lc vi nhim v qun lý v chu trỏch nhim v ton b s c liờn quan ti cht lng in nng S t chc ca trung tõm in lc Cng Hong Diu c biu din trờn hỡnh 1.1 Do ch l mt n v trc thuc nờn quy mụ hot ng ca trung tõm nm phm vi gii hn nhng li cú ý nghió vụ cựng quan trng s phỏt trin chung ca Cng 1.3 Chc nng v nhim v ca cỏc b phn 1.1.3.1 Trng trung tõm Trng trung tõm in lc hay cũn gi l trng nhúm cú chc nng v nhim v nh mt giỏm c iu hnh + Chc nng: iu hnh chung hot ng ca doanh nghip + Nhim v :Chu trỏch nhim ch o t chc phng thc hot ng cho cỏc phũng ban.Chu trỏch nhim v cỏc phng ỏn ci to v xõy dng trung tõm.Chu trỏch nhim khõu i ngoi Footer Page of 134 Header Page of 134 1.1.3.2 T sa cha in Cú chc nng lp t mi, sa cha cỏc s c hng húc liờn quan ti ng dõy, cỏc h thng in chiu sỏng, in cho cỏc khu vc phũng ban nm phm vi cỏc trm in s 3, s 4, v s + T sa cha 2: Cú chc nng lp t mi, sa cha cỏc s c hng húc liờn quan ti ng dõy, cỏc h thng in chiu sỏng, in cho cỏc khu vc phũng ban nm phm vi cỏc trm in s v s + T sa cha 3: Ph trỏch v cụng tỏc bo trỡ bo dng, cng nh vic sa cha cỏc hng húc liờn quan ti ton b trm in 1.1.3.3 B phn trc ban Hot ng theo ca mi mt ca trc cú mt trc ban, ngi ny cú trỏch nhim qun lý hot ng ca c trm in, khụng ch ngi trụng coi cỏc trm m c cỏc t sa cha lm vic phi cung cp y cỏc thụng tin cho ngi trc ban, iu ny s giỳp h luụn hiu ht c cỏc v trm cựng vi nhng thay i nh nht cú th a nhng quyt nh kp thi v chớnh xỏc Nhỡn chung c cu t chc õy rt n gin, nhng li thc hin mt cỏch linh hot, cú hiu qu cỏc nhim v t gúp phn lm n nh h thng in, nõng cao uy tớn ca n v phm vi nghnh 1.4 S MT BNG CA CNG HONG DIU H thng cung cp in cng chớnh c Liờn Xụ xõy dng t nm 1968-1974 vi cp in ỏp c bn l cp in ỏp kV õy l h thng cung cp in c thit k ng b s dng thit b in ca Liờn Xụ ch to, thi gian s dng khong 30 nm Footer Page of 134 Header Page of 134 Bao gm: cỏc ngun cung cp in, cỏc trm bin ỏp, ng dõy v cỏp in h th n cỏc ph ti dựng in.Cng Hong Diu c bt u t cu s n cu s 11 Mi cu cú h cỏp, khong cỏch gia cỏc h cỏp l 13 m,xớ nghip cú trm bin ỏp cung cp in cho c mng ng lc, cỏc kho, bói, chiu sỏng v khu bc xp hng di Footer Page of 134 khu đông lạnh việt xá 11-1 ng đèn pha số 9-4 khu vực cảng số o1 10-1 trạm ubnd kho 13 kho 10 9-3 9-1 8-4 8-3 8-a 8-1 7-b 7-4 kho đừơng hoàn g diệ u kho đèn pha số 6a 6-a 7-1 6-3 6-1 đèn pha số 6-2 clb thuỷ thủ nhà cân điện tử số đèn pha số 6b trực ban hoàng diệu 6-b 6-4 khu văn hải nhà ăn quan phòng ca xn cổng hoàng diệu 7-2 trạm biến số3 7-a 7-3 khu v?c ngoi c?ng đội kho đế c.cụ 7-c đèn pha số 8-2 hội trừơng cảng kho 12 8-b đội giới xnxd hoàng diệu trạm điện số đèn pha số 9-2 5-4 bãi ô tô đèn pha số 5-3 5-1 4-4 vp xnxd ltt hoa tiêu kv2 kho trạm điện số 5-2 4-3 3-4 2-b trạm xăng 2-a 3-2 đằng xn bạch đèn pha số 15 đèn pha số -a 3-b 3-c 4-1 i lý xn phòng đạ đình vũ kho 4-2 3-3 trạm điện số 2-3 2-2 đừơ np số 14 ng lê thá ng đè bãi container 3-1 10 đèn pha số 2-4 tôn g điện số đè np s ố dịch g ty côn thuật ỹ k ụ v m trạ cổng số đèn pha số 12 đèn pha số 11 Hỡnh 1.2 S mt bng h thng cung cp in xớ nghip Cng Hong Diu vệ 10-2 số kh iện 10-3 mđ bả o trạ đèn pha số cổ 10-4 thụ văn gh oàn g đờn 11-2 đừơng minh khai bảo vệ h du đèn pha 11-3 số trần ph ú đuờng án n kh g trầ Footer Page of 134 đừơn 2-1 bãi ô tô số 1+số công ty thuỷ sản hạ long khu vực liên hiệp hải sản trạm lạnh bính Header Page of 134 Header Page of 134 1.5 H THNG CUNG CP IN CA CNG HONG DIU 1.5.1 H thng ngun v cỏp cao ỏp Khu vc cng chớnh c cp in t ngun in cao th vi cp in ỏp kV ni vi li in chung ca thnh ph + L cung cp in th nht t trung tõm iu thnh ph vo trm 4: bng cỏp ngm kV + L cung cp in th hai t trm ca UBND thnh ph vo trm 4: bng cỏp ngm kV + L cung cp in th ba t lnh bớnh vo trm 5: bng cỏp ngm kV + L cung cp in th t t DK 671 vo trm 2: ng dõy ni trờn khụng 671.E25 qua cỏp 24 kV vo trm + L cung cp in th nm t liờn hip hi sn (nh mỏy ụng lnh hoa qu Bungari) vo trm 1: bng cỏp ngm 24 kV Cỏc ngun cao th ny m bo cho ton b khu vc cng chớnh cú c tin cy cao v an ton cung cp in Hu nh khu vc Cng chớnh khụng bao gi mt in k c nhng thi im vic cung cp in cú nhiu khú khn Thi gian mt in ch s c hoc thao tỏc chuyn ngun Ngoi ra, gia gia cỏc trm in cú h thng cỏp 24 kV ni lin vi T trm 1- trm 2; trm 2- trm 3; trm 3- trm 4; trm 4- trm Trang thit b cao ỏp cũn s dng c nhng thi gian s dng quỏ di khong 30 nm, ó c trung tu, a tu khụng ng b Nờn cn thit phi thay th bng cỏc thit b mi hin i m bo vic cung cp in c lõu di Footer Page of 134 trạm Footer Page of 134 1x400kva 671.e25 2x630kva 1x560kva trạm l=400m 2x630kva đ.dk671 trạm l=650m 2x630kva trạm 2x630kva 1x400kva l=500m ubnd ttđd l=30m lạmh bính 2x630kva 1x400kva l=100m trạm Hỡnh 1.3: S h thng cung cp in kV cho Cng Hong Diu trạm tttp Header Page of 134 Header Page 10 of 134 1.5.2.Cỏc trm bin ỏp Trm bin ỏp cung cp in cho xớ nghip Cng Hong Diu c Liờn Xụ lp t vi thit b ng b, thi gian s dng t 25 n 30 nm thit b cao th cng knh song s dng tt nu cp in ỏp phự hp, luụn c trỡ ch hnh v bo dng thng xuyờn ỳng yờu cu k thut cn thit Cỏc trm in: trm s n trm s l thuc qun lý ca Cng Hong Diu 1.5.2.1 Trm bin ỏp + Thit b cao th: t mỏy ngt, t mỏy bin ỏp o m v bo v + t cu dao cỏch ly + MBA 630 kVA, t in h th cp in cho cu 3; cu 4; cu 5; hu phng cu 4- + MBA 560 kVA, t in h th cp in cho cỏc ct ốn pha v cỏc phũng, kho bói nm trờn khu vc t cng v phớa h lu Footer Page 10 of 134 Header Page 60 of 134 3.3.2.2 La chn s trm PPTT v cỏc trm BA + S trm PPTT: Nh ó phõn tớch trờn, nh mỏy c khớ thuc loi quan trng, chn dựng s mt h thng gúp cú phõn on cho trm PPTT Ti mi tuyn dõy vo, gúp v liờn lc gia hai phõn on gúp u dựng mỏy ct hp b bo v chng sột truyn t ng dõy vo trm, t chng sột van trờn mi phõn on gúp t trờn mi phõn on gúp mt mỏy bin ỏp o lng pha tr cú cun tam giỏc h bỏo chm t pha trờn cỏp 22 kV Chn dung lng cỏc t hp b ca hóng LG, cỏch in bng khụng khớ, loi LBA 50S-3PS, h thng gúp t sn cỏc t cú dũng nh mc 5000 A Bng 3.5: Thụng s ca mỏy ct Loi mỏy ct LBA 50S-3PS Um Im IctN, 3s IctNmax (kV) (A) (kA) (kA) 24 5000 63 160 Ghi chỳ Khụng cn bo trỡ + S cỏc trm bin ỏp phõn xng Vỡ cỏc trm bin ỏp phõn xng rt gn trm PPTT, phớa cao ỏp ch cn t dao cỏch ly Phớa h ỏp t aptomat tng v cỏc aptomat nhỏnh Trm hai mỏy bin ỏp t thờm aptomat liờn lc gia hai phõn on C th nh sau: + t mt t u vo 22 kV cú dao cỏch ly v trớ, cỏch in bng SF6, khụng phi bo trỡ, loi 8DH10 Sau õy l thụng s k thut ca t u vo 8DH10: 59 Footer Page 60 of 134 Header Page 61 of 134 Bng 3.6: Thụng s k thut ca t u vo 8DH10 Loi t Um Im Uchu ng Ichu ngN1s I Nmax (kV) (A) (kV) (kA) (kA) 24 200 50 16 50 8DH10 Cỏc mỏy bin ỏp chn loi ABB sn xut ti Vit Nam (khụng phi hiu chnh nhit ) + Phớa h ỏp chn dựng cỏc aptomat ca hóng LG t v t t to C th chn cỏc aptomat nh sau: Dũng ln nht qua aptomat tng ca mỏy 1200 kVA l: I max 1200 3.0,4 1732 (A) Bng 3.7: Dũng in ln nht qua aptomat tng ca mỏy bin ỏp SmBA(kVA) 1500 1200 1000 800 630 500 400 Imax (A) 2165 1732 1443 1155 909 722 577 Chng loi v s lng cỏc aptomat chn c ghi bng sau: 60 Footer Page 61 of 134 Header Page 62 of 134 Bng 3.8: Chng loi v s lng cỏc aptomat c chn Trm BA Loi aptomat S lng cho mi trm (chic) Um Im Ict N (V) (A) (kA) ABS2000 690 2000 50 Trm ABS1250 690 1250 25 (2x1200 kVA) ABS603a 11 690 600 10 (1x560 kVA) ABS403a 690 400 10 GBN203a 690 250 ABS2500 690 2500 50 Trm ABS803a 690 800 25 (3x1500 kVA) ABS603a 690 600 10 ABS403a 690 400 10 ABS1250 690 1250 25 Trm ABS803a 690 800 25 (2x630 kVA) ABS603a 690 600 10 (1x560 kVA) ABS403a GBN203a 690 400 10 690 250 ABS1250 690 1250 25 Trm ABS603a 690 600 10 (2x630 kVA) ABS403a GBN203a 690 400 10 690 250 61 Footer Page 62 of 134 Header Page 63 of 134 Hỡnh 3.6: S u ni cỏc trm t MBA Tủ cao Máy BA áp 22/ 0,4 8DH 10 Tủ A tổng Tủ A Tủ A nhánh phân đoạn Tủ A nhánh Tủ A tổng Máy BA Tủ cao 22/ 0,4 áp DH 10 Hỡnh 3.7: S u ni cỏc trm t MBA Tủ cao áp DH 10 Máy BA 22/ 0,4 Tủ A tổng 62 Footer Page 63 of 134 Tủ A nhánh Header Page 64 of 134 3.2.2.3 Tớnh toỏn ngn mch, kim tra cỏc thit b in ó chn + Tớnh toỏn ngn mch: N MC1 MC2 DD BAPX N Xht HT Rdd X2dd Hỡnh 3.8 S nguyờn lý tớnh ngn mch phớa cao ỏp T s thay th ta cú: X HT U2 SN 222 0,254() 3.22.50 ng dõy t .DK671 n trm2 l 2XLPE-(3x35) nờn cú: R1= r0.l/n X1= x0.l/n R1= 0,52.0,1/2= 0,026() X1= 0,13.0,1/2= 0,0065() Dũng in ngn mch N ti trm 2: IN i xkN 22 0,026 2.1,8.48,5 123,5 kA) 63 Footer Page 64 of 134 (0,0065 0,254)2 48,5 (kA) Header Page 65 of 134 Tng t ta tớnh cho cỏc trm BA khỏc + Kim tra cỏc thit b in ó chn: So sỏnh kt qu tớnh c trờn vi cỏc thụng s ca t mỏy ct LBA50S-3PS t ti trm PPTT ta thy: mỏy ct v gúp cú kh nng ct v n nh ng dũng ngn mch l phự hp (63 kA so vi 48,5 kA v 160 kA so vi 123,5 kA) Vi cỏp, ch cn kim tra vi tuyn cú dũng ngn mch ln nht Tit din n nh nhit ca cỏp: F .I t qd 6.11,6 0,5 49,2 (mm ) Ta ó chn cỏp loi cú tit din 35 mm2 < 49.2 mm2 Vy mun m bo n nh nhit phi nõng tit din cỏp lờn 50 mm2 Kt qu l chn cỏp 2XLPE (3x50) 3.4 THIT K MNG H P CHO TRM IN Hin trm l trm lm vic vi cụng sut ln nht Vỡ vy s chung tớnh chn cỏc thit b in cho trm s 3.4.1 Tớnh chn v kim tra aptomat tng: Nh phn trờn ta ó chn aptomat tng loi ABS2500 cú Im= 2500(A) 3.4.2 Chn t PP ca Trm: Aptomat tng chn loi ABS2500 nh aptomat u ngun Nhỏnh chn aptomat loi: ABS803a, ABS403a, GBN203a 3.4.3 Chn cỏp t t PP ti cỏc H cp in cho cn trc: Hin ti mi trm phc v cho cu, mi cu cú h 64 Footer Page 65 of 134 Header Page 66 of 134 Ta cú: Itt= S tt 1500 3.U dm 3.0,4 2165(A) Vy dũng nh mc cho mi h l: 360 A Vỡ cỏp chụn di t riờng tng tuyn nờn khc= k hc I cp 360)(A) I tt Chn cỏp ng h ỏp 1X185 cỏch in PVC LENS ch to, dũng cho phộp Icp ngoi tri 506 A 3.4.5 La chn dõy dn t cỏc H cp in ti tng cn trc: Tt c dõy dn trm chn cỏp ng h ỏp lừi cỏch in PVC hóng LENS ch to, khc= 0,92 iu kin chn: Khc Icp > Im Ph ti ng lc chớnh ca Cng gm: + 12 cn trc chõn CONDOR: Pm= 180 kW v cn trc chõn KIROB: Pm= 180 kW, ta cú: Icp I dm K hc 180 = 470,6 (A) 0,92 3.0,4.0,6 Chn cỏp ng h ỏp 1X185 cỏch in PVC LENS ch to, dũng cho phộp Icp ngoi tri 506 A + Cn trc chõn SOKOL: Pm= 440 kW, ta cú: Icp I dm K hc 440 = 1150,5( A) 0,92 3.0,4.0,6 Chn cỏp ca hóng LENS cú ký hiu PVC 1x240 cú Icp= 599 A m theo tớnh toỏn Icp 1150,5 A vy chn tng s dõy cho mt pha: dõy 65 Footer Page 66 of 134 Header Page 67 of 134 3.4.4 Tớnh toỏn giỏ thnh cỏc thit b ci to Bng 3.9: Kt qu tớnh toỏn giỏ thnh cỏp cao ỏp Chiu ng cỏp di Loi n giỏ Thnh tin (/m) () (m) .DK671-Trm 2XLPE(3x35) 62.5 80000 000 000 Trm 2-Trm 2XLPE(3x35) 650 80000 52 000 000 UBND-Trm 2XLPE(3x35) 75 80000 000 000 Trm 4-Trm 2XLPE(3x35) 500 80000 40 000 000 Trm 4-Trm 2XLPE(3x35) 100 80000 000 000 TT-Trm 2XLPE(3x35) 20 80000 16 000 000 Lnh Bớnh-Trm 2XLPE( 3x35) 37.5 80000 000 000 Trm 5-Trm 2XLPE(3x35) 100 80000 000 000 Bng 3.10: Kt qu tớnh toỏn giỏ thnh mỏy ct Loi mỏy ct S lng n giỏ (/mỏy) Thnh tin () LBA 50S-3PS 20 98 000 000 960 000 000 66 Footer Page 67 of 134 Header Page 68 of 134 Bng 3.11: Kt qu tớnh toỏn giỏ thnh mỏy bin ỏp S n giỏ Thnh tin lng (/mỏy) () 1500 kVA-22/0,4 kV 285 300 000 855 900 000 1200 kVA-22/0,4 kV 241 100 000 482 200 000 630 kVA-22/0,4 kV 126 500 000 506 000 000 560 kVA-22/0,4 kV 110 700 000 221 400 000 Mỏy bin ỏp 67 Footer Page 68 of 134 Header Page 69 of 134 Bng 3.12: Kt qu tớnh toỏn giỏ thnh aptomat Trm BA Loi aptomat S lng cho mi trm n giỏ Thnh tin (/chic) () (chic) ABS2000 20 500 000 61 500 000 Trm ABS1250 12 600 000 12 600 000 (2x1200 kVA) ABS603a 11 200 000 46 200 000 (1x560 kVA) ABS403a 980 000 960 000 GBN203a 300 000 900 000 ABS2500 24 600 000 98 400 000 Trm ABS803a 700 000 32 900 000 (3x1500 kVA) ABS603a 200 000 12 600 000 ABS403a 1 980 000 980 000 ABS1250 12 600 000 37 800 000 Trm ABS803a 700 000 700 000 (2x630 kVA) ABS603a 200 000 33 600 000 (1x560 kVA) ABS403a 1 980 000 980 000 GBN203a 300 000 500 000 ABS1250 12 600 000 37 800 000 Trm ABS603a 200 000 200 000 (2x630 kVA) ABS403a 980 000 960 000 GBN203a 300 000 200 000 Tng s : 4.573.280.000 VN 68 Footer Page 69 of 134 Header Page 70 of 134 Kt lun : -Sau ci to v thay th mt s thit b ó tng c an ton k thut cng nh cụng sut lm vic ca cỏc thit b t ú nõng cao v mt kinh t s dng ca Cng -Phng ỏn xut ny cha c lm ngoi thc t nhng nu c ng dng vo thc t s nõng cao nng xut lm vic ca Cng ng thi vic tớnh toỏn ci to li gúp phn nõng cao tin cy an ton cu cỏc thit b -Khi tớnh toỏn v ci to thit b em ó tớnh toỏn c chi phớ hnh hng nm v tn tht cụng sut cỏc thit b lm vic t ú hoch toỏn c s chi cn thit ci to 69 Footer Page 70 of 134 Header Page 71 of 134 KT LUN Qua mt thi gian lm vic, ti em ó hon thnh ỏn tt nghip ca mỡnh Vi ti Tớnh toỏn li h thng cung cp in Cng Hong Diu.T ú xut phng phỏp ci to,nõng cp li h thng cung cp in c s hng dn tn tỡnh ca Thc s V KIấN QUYT cựng vi s n lc ca bn thõn n em ó hon thnh ỏn ca mỡnh Trong ỏn em ó gii quyt c nhng c bn sau: + Thu thp c y cỏc s liu k thut ca h thng cung cp in Cng Hong Diu +Thu thp y nhu cu cung cp in ca ph ti + ỏnh giỏ c hin trng h thng cung cp in ca Cng Hong Diu, a phng ỏn thit k ci to h thng cung cp in cho cng Hong Diu + Tớnh toỏn li h thng cung cp in v xut thay th ci tin mt s thit b Qua ú em ó thy rng cht lng in nng gúp phn quyt nh ti cht lng v giỏ thnh sn phm c sn xut ca xớ nghip Chớnh vỡ vy vic thit k cp in ca xớ nghip cụng nghip nhm m bo tin cy v nõng cao cht lng in nng phi c t lờn hng u.Trong quỏ trỡnh lm vic, em ó nm vng hn phn lý thuyt ó hc nh trng v cú thờm s hiu bit nhiu thc t Tuy nhiờn ni dung cụng vic hon ton mi m, tm hiu bit cũn hn ch nờn ỏn mụn hc ny khụng trỏnh thiu sút Em mong cỏc thy cụ ch bo giỳp em hon thnh tt hn na nhim v ca mỡnh Em xin trõn trng cm n! Hi Phũng thỏng 10 nm 2012 Sinh viờn: Dng Quý Thnh 70 Footer Page 71 of 134 Header Page 72 of 134 TI LIU THAM KHO [1] Nguyn Cụng Hin Nguyn Mnh Hoch H thng cung cp in ca xớ nghip cụng nghip ụ th v nh cao tng NXB Khoa Hc K Thut, 2005 [2] Ngụ Hng Quang V Vn Tm Thit k cung cp in NXB Hc K Thut, 2006 [3] Ngụ Hng Quang S tay la chn v tra cu thit b in t 0,4 n 500kV NXB Hc K Thut, 2000 [4] Nguyn Vn m Thit k cỏc mng v h thng in NXB Hc K Thut, 2005 [5] Nguyn Hu Khỏi Thit k nh mỏy in v trm bin ỏp NXB Hc K Thut, 2005 [6] Trnh Hựng Thỏm- Nguyn Hu Khỏi - o Quang Thch - Ló Vn t - Phm Vn Hũa- o Kim Hoa Nh mỏy in v trm bin ỏp [7] ng Ngc inh, Ngụ Hng Quang, Bựi Ngc Th, Nguyn Hin (1970), Quy hoch v thit k mng in a phng, Nh xut bn khoa hc v k thut [8] Lờ Thnh Bc (2001), Giỏo trỡnh thit b in, Nh xut bn khoa hc v k thut H Ni 71 Footer Page 72 of 134 Header Page 73 of 134 MC LC Trang LI GII THIU Error! Bookmark not defined CHNG GII THIU V CNG HONG DIU Error! Bookmark not defined 1.1 Gii thiu chung Error! Bookmark not defined 1.2 S t chc ca trung tõm in lc Cng Hong Diu Error! Bookmark not defined 1.3 Chc nng v nhim v ca cỏc b phn Error! Bookmark not defined 1.4 S mt bng ca Cng Hong Diu Error! Bookmark not defined 1.5 H thng cung cp in ca Cng Hong Diu Error! Bookmark not defined 1.5.1 H thng ngun v cỏp cao ỏp Error! Bookmark not defined 1.5.2.Cỏc trm bin ỏp Error! Bookmark not defined 1.5.3 Mng h ỏp Error! Bookmark not defined CHNG TNH TON KIM TRA H THNG CUNG CP IN CHO CNG HONG DIU Error! Bookmark not defined 2.1 t Error! Bookmark not defined 2.2 Xỏc nh ph ti in ca Cng Hong Diu Error! Bookmark not defined 2.2.1 Cỏc c im ca ph ti in Error! Bookmark not defined 2.3 Cỏc yờu cu v cung cp in ca Xớ Nghip Error! Bookmark not defined 2.3.1 Phng phỏp tớnh ph ti tớnh toỏn theo cụng sut t v h s nhu cu Error! Bookmark not defined 2.4 Chn v tớnh toỏn thit b mng cao ỏp Error! Bookmark not defined 2.4.1 Mỏy ct ph ti loi LG-1200A Error! Bookmark not defined CHNG TNH TON THIT K CI TO NNG CP H THNG CUNG CP IN CHO CNG HONG DIU Error! Bookmark not defined 3.1 t Error! Bookmark not defined 72 Footer Page 73 of 134 Header Page 74 of 134 3.1.1.Phớa cao ỏp Error! Bookmark not defined 3.1.2.Trm bin ỏp Error! Bookmark not defined 3.1.3 Phớa h ỏp Error! Bookmark not defined 3.2.Phng ỏn ci to Error! Bookmark not defined 3.2.1 Phn gi nguyờn Error! Bookmark not defined 3.2.2 Phn ci to Error! Bookmark not defined 3.3 Thit k mng cao ỏp Error! Bookmark not defined 3.3.1 Yờu cu i vi s cung cp in Error! Bookmark not defined 3.3.2 Phng phỏp cung cp in cho Cng Hong Diu Error! Bookmark not defined 3.4 THIT K MNG H P CHO TRM IN Error! Bookmark not defined 3.4.1 Tớnh chn v kim tra aptomat tng: Error! Bookmark not defined 3.4.2 Chn t PP ca Trm: Error! Bookmark not defined 3.4.3 Chn cỏp t t PP ti cỏc H cp in cho cn trc: Error! Bookmark not defined 3.4.5 La chn dõy dn t cỏc H cp in ti tng cn trc: Error! Bookmark not defined 3.4.4 Tớnh toỏn giỏ thnh cỏc thit b ci to Error! Bookmark not defined KT LUN Error! Bookmark not defined TI LIU THAM KHO 71 73 Footer Page 74 of 134 ... MBA Đo l-ờng 51-3 600A MBA Đo l-ờng 43-1 600A Hình 1.4: Sơ đồ nguyên lý cung cấp điện cho trạm biến áp số HV1 Trạm trạm điện số 3-1 600A Tụ Bù 300A HP Bến 600A LX-1200A MBA2 6/0.4KV 630 KVA Trạm... 20A 50A H 32 Hỡnh 1.8 :s nguyờn lý cung cp in cho trm bin ỏp s GHI CHú H 32: Hộp điện trạm (Sau tủ hạ thế) H 31: Hộp điện sau bàn n-ớc t-ờng trạm H 30: Hộp điện văn phòng kho 11 Cột Cổng Tổ n-ớc... AS Tổng 500A-LG 500A-LX 200A TC 6KV Hình 1.8 Sơ đồ nguyên lý cung cấp điện trạm biến áp số H 30 3-2 300A MBA2 630 KVA 6/0.4 Trạm trạm điện số Header Page 19 of 134 Header Page 20 of 134 1.5.3
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính toán lại hệ thống cung cấp điện Cảng Hoàng Diệu.Từ đó đề xuất phƣơng pháp cải tạo,nâng cấp lại hệ thống cung cấp điện, Tính toán lại hệ thống cung cấp điện Cảng Hoàng Diệu.Từ đó đề xuất phƣơng pháp cải tạo,nâng cấp lại hệ thống cung cấp điện, Tính toán lại hệ thống cung cấp điện Cảng Hoàng Diệu.Từ đó đề xuất phƣơng pháp cải tạo,nâng cấp lại hệ thống cung cấp điện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay