TINH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ QUANG TRUNG

78 13 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 08:53

Header Page of 134 Chuyên đề tốt nghiệp Sinh viên: Đỗ Thị Thu Hiền MỤC LỤC Lời mở đầu :…………………………………………………… Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM Ở CÔNG TY CƠ KHÍ QUANG TRUNG: …………………………….6 1.1 Ý NGHĨA CỦA THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG:……………………………………………………… 1.1.1 Khái niệm thành phẩm yêu cầu quản lý thành phẩm: 1.1.2 Tiêu thụ thành phẩm yêu cầu quản lý:…………………9 1.2 VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÀN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT: ………………10 1.2.1 Vai trò kế toán thành phẩm – tiêu thụ thành phẩm: 10 1.2.2 Nhiệm vụ kế toán việc quản lý thành phẩm tiêu thụ thành phẩm: ……………………………………………… 10 1.3 NỘI DUNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT:…………………………………………………………… .11 1.3.1 Nguyên tắc tổ chức hạch toán thành phẩm:…………… 11 1.3.2 Phương pháp đánh thành phẩm:…………………………12 1.3.3 Hạch toán chi tiết thành phẩm:………………………… 14 1.3.4 Hạch toán tổng hợp thành phẩm:……………………… 17 1.4 HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM:………………………………….19 1.4.1 Tài khoản sử dụng sổ sách áp dụng:……… 19 1.4.2 Nội dung doanh thu, tiêu thụ, thuế GTGT khoản giảm trừ: .20 1.4.2.1 Doanh thu tiêu thụ:……………………………………………… 20 1.4.2.2 Thuế GTGT:……………………………………………………… 22 1.4.2.3 Các khoản giảm trừ doanh thu:…………………………………….23 1.4.3 Hạch toán giá vốn hàng bán:…………………………… 23 1.4.4 Hạch toán chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp:… 24 1.4.4.1 Chi phí bán hàng - TK 641:…………………………………………24 1.4.4.2 Chi phí quản lý doanh nghiệp – TK 642:………………………… 24 1.4.5 Các phương thức bán hàng phương pháp kế toán tiêu thụ thành phẩm:…………………………………………………… 25 1.4.5.1 Các phương thức bán hàng:…………………………………… …25 1.4.5.2 Kế toán theo phương pháp kê khai thường xuyên:……………… 26 1.4.5.3 Kế toán theo phương pháp kiểm kê định kỳ :…………………… 31 Trường Cao Đẳng Công Nghệp Hà Nội K21 of 134 Footer Page Lớp CĐKT3 – Header Page of 134 Chuyên đề tốt nghiệp Sinh viên: Đỗ Thị Thu Hiền 1.5 HẠCH TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM CỦA HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH: ……………………………….33 Chương 2: TINH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ QUANG TRUNG: …… 34 2.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ QUANG TRUNG:……….34 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công Ty Cơ Khí Quang Trung: 34 2.1.2 Đặc điểm công nghệ sản xuất………………………………35 2.1.3 Đặc điểm tổ chức máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh Công Ty Cơ Khí Quang Trung…………………….…… 35 2.2 TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HÌNH THÚC ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ QUANG TRUNG………… …………………………………………… .38 2.3 TINH HÌNH THỰC TẾ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ QUANG TRUNG…………………………… 41 2.3.1 Hạch toán thành phẩm Công Ty Cơ Khí Quang Trung:………… 41 2.3.1.1 Phương pháp tính giá thành thành phẩm xuất kho Công Ty… 41 2.3.1.2 Các chứng từ kế toán sử dụng trình hạch toán thành phẩm………………………………… ………………………………… .45 2.3.1.3 Hạch toán chi tiết thành phẩm…………………………………… 45 2.3.1.4 Hạch toán tổng hợp thành phẩm……………………………… 50 2.3.2 Hạch toán tiêu thụ thành phẩm…………… ………… ….51 2.3.2.1 Đặc điểm tiêu thụ thành phẩm Công Ty:…………………… 51 2.3.2.2 Hạch toán doanh thu tiêu thụ:……………………………… 52 2.3.2.3 Hạch toán giá vốn hàng bán:……………………………… 55 2.3.2.4 Hạch toán khoản giảm trừ doanh thu:…………………… 56 2.3.3 Hạch toán xác đinh kết hoạt động tiêu thụ thành phẩm…………………………………………………………………58 2.3.3.1 Hạch toán chi phí bán hàng……………… ………… 58 2.3.3.2 Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp:……………………… 58 2.3.3.3 Hạch toán xác định kết hoạt động tiêu thụ thành phẩm…… 59 Chương 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ QUANG TRUNG: …… 62 3.1 ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ QUANG TRUNG… … 62 Trường Cao Đẳng Công Nghệp Hà Nội K22 of 134 Footer Page Lớp CĐKT3 – Header Page of 134 Chuyên đề tốt nghiệp Sinh viên: Đỗ Thị Thu Hiền 3.2 NHỮNG TỒN TẠI VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN NỘI DUNG HẠCH TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ QUANG TRUNG:……… 63 KẾT LUẬN ………………………………………………………………73 KÝ HIỆU VIẾT TẮT TRONG BÀI - CPBH: CHQLDN: GTGT: CNXH: CBCNV: TCKT: CHNVL: CPNC: CHSXC: TK: NKCT: KQ: HĐSXKD: HĐBT: TTTP: HĐTC: VL - CCDC: TSCĐ: KKTX: KKĐK: XNK : Chi Phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Giá trị gia tăng Chu nghĩa xã hội Cán công nhân viên Tài kế toán Chi phí nguyên vật liêụ Chi phí nhân công Chi phí sản xuất chung Tài Khoản Nhật ký chứng từ Kết Hoạt động sản xuất kinh doanh Hoạt động bất thường Tiêu thụ thành phẩm Hoạt động tài Vật liệu - công cụ dụng cụ Tài sản cố định Kê khai thường xuyên Kiểm kê định kỳ Xuất nhập Trường Cao Đẳng Công Nghệp Hà Nội K23 of 134 Footer Page Lớp CĐKT3 – Header Page of 134 Chuyên đề tốt nghiệp Sinh viên: Đỗ Thị Thu Hiền LỜI MỞ ĐẦU Để hoà nhập với xu thời đại, với kinh tế giới, kinh tế Việt Nam bước phát triển vững theo chế thị trường, theo định hướng XHCN Mô hình kinh tế thị trường tạo cho doanh nhiệp động, linh hoạt, sáng tạo cạnh tranh vấn đề tất yếu xảy Các doanh nghiệp sản xuất việc sản xuất sản phẩm phải chủ động tìm biện pháp cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng, tăng sản lượng giảm thiểu chi phí, giá thành, mở rộng thị trường, chọn kênh phân phối với mục đích tiên thụ sản phẩm thu lợi nhuận tối đa Vì vậy, sản xuất sản phẩm tiêu thụ sản phẩm vấn đề vô quan trọng doanh nghiệp sản xuất Chúng phải gắn liền với cách chặt chẽ, thúc đẩy phát triển Qua đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Dựa vào chủ doanh nghiệp tìm biện pháp tối ưu đảm bảo trì cân đối thường xuyên, nhịp nhàng yếu tố đầu vào đầu trình sản xuất Qua thời gian tìm hiểu thực tế công ty với giúp đỡ ban lãnh đạo công ty, CBCNV phòng TCKT, hướng dẫn nhiệt tình thầy giáo Nguyễn Minh Phương với cố gắng thân, em lựa chọn đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp “ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ QUANG TRUNG “ Trong phạm vi chuyên đề tốt nghiệp này, em xin trình bày vấn đề công tác kế toán thành phẩm tiêu thụ Trường Cao Đẳng Công Nghệp Hà Nội K24 of 134 Footer Page Lớp CĐKT3 – Header Page of 134 Chuyên đề tốt nghiệp Sinh viên: Đỗ Thị Thu Hiền thành phẩm công ty, xin nêu lên số ý kiến nhằm hoàn thiện thêm bước công tác kế tóan thành phẩm tiêu thụ thành phẩm góp phần vào quản lý ngày tốt Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo công ty, CBCNV phòng TCKT, thầy giáo Nguyễn Minh Phương giúp em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp Nội dung chuyên đề gồm chương: Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM Ở CÔNG TY CƠ KHÍ QUANG TRUNG Chương 2: TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ QUANG TRUNG Chương 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ QUANG TRUNG Với kiến thức thời gian hạn chế, cố gắng chuyên đề tốt nghiệp không tránh khỏi nhiều thiếu sót Em mong bảo thầy cô giáo, cô phòng TCKT để chuyên đề hoàn thiện Trường Cao Đẳng Công Nghệp Hà Nội K25 of 134 Footer Page Lớp CĐKT3 – Header Page of 134 Chuyên đề tốt nghiệp Sinh viên: Đỗ Thị Thu Hiền CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM Ở CÔNG TY CƠ KHÍ QUANG TRUNG 1.1 Ý NGHĨA CỦA THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG: Đánh dấu bước thay đổi kinh tế nước ta, năm 1986 kinh tế nước ta chuyển từ kinh tế tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang kinh tế thị trường có quản lý nhà nước, mối quan hệ hàng hoá, tiền tệ ngày mở rộng phát triển, với việc đa dạng hoá thành phần kinh tế tạo bình đẳng cho doanh nghiệp trước pháp luật Đặc biệt doanh nghiệp sản xuất, trước thời kỳ bao cấp, doanh nghiệp chủ yếu trọng đến khâu sản xuất theo tiêu mà nhà nước giao, kinh tế thị trường khâu sản xuất mà khâu tiêu thụ sản phẩm, khâu định thành công hay thất bại doanh nghiệp Do vậy, vấn đề “tiêu thụ” trở thành nhiệm vụ quan trọng thân doanh nghiệp nói riêng toàn kinh tế quốc dân nói chung Xét góc độ luân chuyển vốn khâu tiêu thụ sản phẩm trình chuyển hoá vốn từ hình thái vật chất sang hình thái giá trị Ta xét đến trình tái sản xuất giản đơn sơ đồ sau: T - H : ĐTLĐ - TLLĐ SX H’ – T’ - SLĐ Quá trình đồng vốn ban đầu dùng để mua yếu tố đầu vào trình sản xuất lúc đồng vốn chuyển hoá thành hình thái vật chất, tiếp đến qua giai đoạn sản xuất tạo thành sản phẩm, hàng hoá sau mang tiêu thụ, kết trình thu Trường Cao Đẳng Công Nghệp Hà Nội K26 of 134 Footer Page Lớp CĐKT3 – Header Page of 134 Chuyên đề tốt nghiệp Sinh viên: Đỗ Thị Thu Hiền tiền Lúc lại trở lại hình thái giá trị ban đầu, T’>T mục tiêu mà doanh nghiệp phải đặt Đối với trình sản xuất khâu tiêu thụ khâu cuối thực giá trị giá trị sử dụng hàng hoá - sản phẩm sản xuất ra, trình tiêu thụ sản phẩm giai đoạn cuối kết thúc chu kỳ sản xuất mở đầu cho chu kỳ sản xuất Chu kỳ sản xuất trình tái sản xuất mở rộng chu kỳ trước Chỉ có khâu tiêu thụ giúp cho trình sản xuất thực thường xuyên liên tục 1.1.1 Khái niệm thành phẩm yêu cầu quản lý thành phẩm: Sản phẩm nói chung mà doanh nghiệp sản xuất để đáp ứng cho nhu cầu kinh tế kết trình sản xuất Như biết sản phẩm hàng hoá doanh nghiệp sản xuất gồm: thành phẩm, bán thành phẩm lao vụ - dịch vụ, thành phẩm chiếm phần lớn - Thành phẩm: sản phẩm gia công chế biến xong bước công nghệ cuối quy trình sản xuất sản phẩm đó, kiểm tra xác nhận phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng qui định Có thể nói thành phẩm sản phẩm cuối quy trình công nghệ sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật - Bán thành phẩm: sản phẩm doanh nghiệp chế tạo hoàn thành bước số bước công nghệ chế tạo, chưa qua giai đoạn chế biến cuối quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm, yêu cầu sản xuất tiêu thụ, nhập kho thành phẩm bán cho khách hàng, bán thành phẩm có ý nghĩa thành phẩm Giữa thành phẩm sản phẩm có phạm vi giới hạn khác nhau, thành phẩm kết trình sản xuất gắn với quy trình công nghệ định phạm vi doanh nghiệp, sản phẩm nói đến kết trình xản xuất chế nó, sản phẩm gồm: thành phẩm bán thành phẩm Trường Cao Đẳng Công Nghệp Hà Nội K27 of 134 Footer Page Lớp CĐKT3 – Header Page of 134 Chuyên đề tốt nghiệp Sinh viên: Đỗ Thị Thu Hiền Việc phân định thành phẩm bán thành phẩm xác giúp doanh nghiệp công tác hạch toán tập hợp chi phí tính giá thành Bất loại thành phẩm biểu hai mặt: số lượng chất lượng Số lượng thành phẩm xác định đơn vị đo lường kg, m, chất lượng thành phẩm xác định tỷ lệ % tốt, xấu phẩm cấp, thứ cấp Sản xuất sản phẩm, hàng hoá nhiệm vụ quan trọng doanh nghiệp sản xuất ngày đòi hỏi chuyên môn hoá - đa dạng hoá cao sản phẩm doanh nghiệp thành phẩm, bán thành phẩm, doanh nghiệp sản xuất không hoàn thành kế hoạch sản xuất sản phẩm ảnh hưởng đến thân doanh nghiệp nói riêng mà trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị kinh tế khác Mặt khác, doanh nghiệp sản xuất, khối lượng thành phẩm sản xuất hoàn thành thời kỳ sở để đánh giá quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, tỷ trọng cung ứng sản phẩm doanh nghiệp để chứng minh doanh nghiệp có hoàn thành kế hoạch sản xuất hay không hoàn thành mức độ Đồng thời qua phân tích tình hình tài doanh nghiệp, định đến mối quan hệ kinh tế nội doanh nghiệp Cũng đối tượng khác có liên quan Thành phẩm thành lao động sáng tạo toàn thể cán công nhân viên doanh nghiệp, đồng thời tài sản XHCN cần phải bảo vệ an toàn Vì để quản lý chặt chẽ thành phẩm doanh nghiệp cần làm tốt hai mặt sau: - Về mặt số lượng: Phải thường xuyên phản ảnh giám đốc tình hình thực kế hoạch sản xuất, tình hình nhập - xuất - tồn kho thành phẩm, phát kịp thời hàng hoá ứ đọng tồn kho để tìm biện pháp tiêu thụ nhanh chóng Trường Cao Đẳng Công Nghệp Hà Nội K28 of 134 Footer Page Lớp CĐKT3 – Header Page of 134 Chuyên đề tốt nghiệp Sinh viên: Đỗ Thị Thu Hiền - Về mặt chất lượng: Để trì - phát triển kinh tế thị trường mà đòi hỏi sức cạnh tranh ngày cao điều cốt lõi doanh nghiệp chữ “Tín” thị trường Do doanh nghiệp cần phải làm tốt công tác kiểm tra, phân cấp chất lượng sản phẩm có chế độ bảo quản riêng loại sản phẩm sản phẩm yêu cầu chất lượng cao, dễ hư hỏng kịp thời phát mặt hàng phẩm chất, lạc hậu, lỗi thời loại khỏi trình sản xuất 1.1.2 Tiêu thụ thành phẩm yêu cầu quản lý: Tiêu thụ thành phẩm hay gọi bán hàng, trình trao đổi để thực giá trị hàng hoá, thông qua tiêu thụ, hàng hoá chuyển từ hình thái vật sang hình thái giá trị kết thúc vòng chu chuyển vốn doanh nghiệp Trong giai đoạn nay, tiêu thụ sản phẩm vấn đề định đến tồn phát triển doanh nghiệp Thông qua tiêu thụ thành phẩm doanh nghiệp bù đắp chi phí sản xuất bỏ như: CPNVL, CPNC, CPSXC, chi phí sản xuất gồm chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp Để tiếp tục thực chu kỳ sản xuất mới, đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ góp phần tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn, tiết kiệm vốn cho doanh nghiệp, qua nói lên hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp cao hay thấp Đối với bạn hàng doanh nghiệp, việc cung cấp sản phẩm kịp thời, quy cách phẩm chất, số lượng theo yêu cầu giúp cho doanh nghiệp giữ chữ “Tín” thu lợi nhuận Do việc quản lý tiêu thụ thành phẩm cần thiết quan trọng Để quản lý tốt khâu tiêu thụ cần phải tổ chức theo dõi, phản ánh giám đốc chặt chẽ trình tiêu thụ, ghi chép đầy đủ, kịp thời Khối lượng sản phẩm tiêu thụ, giá bán, phương thức toán theo hợp đồng ký kết thực nghĩa vụ ngân sách nhà nước Trong điều kiện kinh tế nay, việc hoàn thành tốt kế hoạch tiêu thụ theo hợp đồng kinh tế ký kết, doanh nghiệp phải Trường Cao Đẳng Công Nghệp Hà Nội K29 of 134 Footer Page Lớp CĐKT3 – Header Page 10 of 134 Chuyên đề tốt nghiệp 10 Sinh viên: Đỗ Thị Thu Hiền làm tốt công tác mở rộng - nghiên cứu thị trường, đáp ứng kịp thời nhu cầu thay đổi thị hiếu người tiêu dùng Đồng thời doanh nghiệp phải tổ chức hạch toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm cách khoa học - hợp lý theo qui định chế độ chuẩn mực Bộ Tài 1.2 VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT: 1.2.1 Vai trò kế toán thành phẩm - tiêu thụ thành phẩm: Các thông tin kế toán có vai trò quan trọng kinh tế thị trường, cung cấp cho nhà quản lý doanh nghiệp biết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp đưa định phù hợp đường hướng phát triển doanh nghiệp mà cung cấp thông tin cho quan quản lý chức nhà nước bên thứ ( nhà đầu tư, ngân hàng, doanh nghiệp khác ) Mỗi doanh nghiệp sản xuất, việc tổ chức tốt công tác thành phẩm tiêu thụ thành phẩm tạo điều kiện để sản xuất phát triển, hạn chế thất thoát thành phẩm, phát thành phẩm chậm luân chuyển để từ đề xuất biện pháp thích hợp với chủ doanh nghiệp để thúc đẩy trình tuần hoàn vốn Số liệu mà kế toán thành phẩm tiêu thụ cung cấp giúp cho: * Chủ doanh nghiệp: đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch sản xuất, giá thành lợi nhuận thu được, phát kịp thời thiếu sót, cân đối khâu trình lập thực kế hoạch * Cơ quan nhà nước: Có thể kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành luật pháp kinh tế tài nói chung thực nghĩa vụ nộp thuế ngân sách Nhà nước, nghĩa vụ tài bên có quan hệ kinh tế nói riêng * Bên thứ gồm: Chủ đầu tư ngân hàng biết khả sản xuất tiêu thụ mặt hàng Doanh nghiệp thị trường, hiệu Trường Cao Đẳng Công Nghệp Hà Nội K210 of 134 Footer Page Lớp CĐKT3 – Header Page 64 of 134 Chuyên đề tốt nghiệp 64 Sinh viên: Đỗ Thị Thu Hiền Trường Cao Đẳng Công Nghệp Hà Nội K264 of 134 Footer Page Lớp CĐKT3 – Header Page 65 of 134 Chuyên đề tốt nghiệp 65 Sinh viên: Đỗ Thị Thu Hiền CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ QUANG TRUNG 3.1 ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ QUANG TRUNG Trong kinh tế thị trường, với phát triển đất nước, công ty Cơ Khí Quang Trung không ngừng phấn đấu để đạt mục tiêu tăng trưởng nhanh bền vững Bộ máy quản lý nói chung phận kế toán nói riêng, đặc biệt khâu kế toán thành phẩm tiêu thụ thành không ngừng hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh Tình hình thực tế công ty cho thấy, công ty áp dụng hình thức NKCT hoàn toàn phù hợp, qui định mở ghi chép kê, NKCT, sổ chi tiết tương đối chặt chẽ khoa học, kết hợp rộng rãi việc ghi chép nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian với việc hệ thống hoá nghiệp vụ theo nội dung kinh tế Kết hợp việc hạch toán tổng hợp hạch toán chi tiết sổ kế toán trình ghi chép Công ty chấp hành sách, chế độ kế toán tài nhà nước, sách giá, thuế, tổ chức mở sổ kế toán cách phù hợp để phản ánh , giám đốc tình hình biến động thành phẩm tiêu thụ thành phẩm, kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm góp phần bảo vệ tài sản công ty Cơ cấu tổ chức máy kế toán công ty gọn nhẹ, hợp lý, hiệu quả, qui định rõ ràng, cụ thể chức nhiệm vụ cho nhân viên kế toán, đảm bảo kiểm tra đối chiếu lẫn phần hành kế toán Đội ngũ nhân viên kế toán công ty người có kinh nghiệm, thông thạo chuyên môn, nhiệt tình sáng tạo công việc Trường Cao Đẳng Công Nghệp Hà Nội K265 of 134 Footer Page Lớp CĐKT3 – Header Page 66 of 134 Chuyên đề tốt nghiệp 66 Sinh viên: Đỗ Thị Thu Hiền Đối với công tác kế toán thành phẩm : Kế toán phản ánh cách đầy đủ hoạt động kinh tế diễn liên quan đến khâu công tác kế toán Mọi hoạt động nhập xuất kho thành phẩm phản ánh đầy đủ sổ sách chứng từ kế toán theo qui định hành qui định công ty, từ việc lập chứng từ gốc ban đầu đến công tác kế toán chi tiết, tổng hợp Đồng thời phản ánh kịp thời hoạt động kinh tế diễn ra, qua theo dõi chi tiết tình hình sản xuất kinh doanh tháng, quý, năm Đối với công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm: nội dung quan trọng công tác kế toán công ty liên quan tới việc xác định kết quả, khoản thu nhập thực tế phần phải nộp nhà nước phản ánh vận động tài sản, tiền vốn công ty lưu thông Do đặc điểm công ty có khối lượng thành phẩm lớn có giá trị cao nên việc tiêu thụ thành phẩm không dễ dàng Công ty Cơ Khí Quang Trung tổ chức hạch toán tiêu thụ cách linh hoạt vưà hợp lý vừa đáp ứng yêu cầu quản lý công ty Bên cạnh công ty thực việc giới hoá công tác kế toán, đưa máy vi tính vào sử dụng công tác kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm, cung cấp đầy đủ kịp thời xác thông tin kinh tế cần thiết cho quản lý, đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh công ty Tuy nhiên, bên cạnh ưu điểm công tác hạch toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm mà công ty Cơ Khí Quang Trung đạt có tồn mà công ty có khả cải tiến hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu công tác quản lý công ty 3.2 NHỮNG TỒN TẠI VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN NỘI DUNG HẠCH TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ QUANG TRUNG Trong phần hành kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm nên hoàn thiện số vấn đề sau: Trường Cao Đẳng Công Nghệp Hà Nội K266 of 134 Footer Page Lớp CĐKT3 – Header Page 67 of 134 Chuyên đề tốt nghiệp 67 Sinh viên: Đỗ Thị Thu Hiền * Xử lý nợ phải thu khách hàng lập dự phòng phải thu khó đòi Tính đến ngày 31/12/2002 khách hàng nợ tiền công ty 137.780.000 đồng thu hồi 32.540.000 đồng Mặc dù quản lý sát có khách hàng nợ khoản tiền lớn thời gian dài Nếu công ty không đòi hết nợ hay để khách hàng nợ lâu, nhiều dẫn đến đột bíên bất lợi khó tránh khỏi hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Tuy nhiên, chưa xác định khoản nợ không đòi đuợc nên hiên nay, công ty chưa lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định kế toán hành Để hạn chế rủi ro kinh doanh, doanh nhiệp cần phẩi tìm hiểu nguyên nhân, lý dẫn đến việc khách hàng khả trả nợ cuối niên độ kễ toán trích lập dự phòng theo nguyên tắc thận trọng kế toán Để có lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, doanh nghiệp chứng từ gốc xác nhận đơn vị nợ số tiền nợ chưa trả Căn để xác định khoản nợ phải thu khó đòi: + Khoản nợ phải thu hạn toán từ năm trở lên, kể từ ngày đến hạn thu nợ ghi hợp đồng kinh tế khế ước vay nợ, cam kết nợ, doanh nghiệp tiến hành đòi nợ nhiều lần chưa thu đuợc nợ + Truờng hơp đặc biệt, thời gian hạn, chưa tới hai năm đơn vị nợ thời gian xem xét giải thể, phá sản người nợ có dấu hiệu bỏ trốn, bị giam giữ xét xử coi khoản nợ phải thu khó đòi Thời điểm lập hoàn nhập khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi thực thời điểm khóa sổ kế toán để lập Báo cáo tài năm( năm tài trùng với năm dương lịch) Căn vào biến động thực tế mà công ty chủ động xác định mức trích lập xử lý theo quy định Cách trích lập: Năm N trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi cho năm N+1 Trường Cao Đẳng Công Nghệp Hà Nội K267 of 134 Footer Page Lớp CĐKT3 – Header Page 68 of 134 Chuyên đề tốt nghiệp 68 Sinh viên: Đỗ Thị Thu Hiền Nợ TK 642: Có TK 139: Năm N+1 công ty trích thêm bổ sung ( số dư dự phòng TK 139 nhỏ số dự phòng nợ khó đòi cần trích lập) Nợ TK 642: Có TK 139: Nếu số dư dự phòng TK 139 lớn số dự phòng nợ phải thu khó đòi cần trích lập hoàn nhập vào thu nhập khác Nợ TK 139: Có TK 711: Cùng việc lập dự phòng nợ phải thu khó đòi công ty cần có biện pháp để thu hồi vốn nhanh, tăng vòng quay vốn đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm thiểu việc chiếm dụng vốn khách hàng *Tính giá thành thực tế thành phẩm xuất kho theo đơn đặt hàng Giá thực tế thành phẩm xuất kho theo đơn đặt hàng Công ty Cơ khí Quang Trung xác định theo giá đích danh ( trị giá thành phẩm nhập kho đơn đặt hàng ) Khi có hợp đồng sản xuất sản phẩm kế toán công ty vào bảng tính mức giao khoán mà phòng kế hoạch công ty lập từ nhiều năm trước cụ thể giá trị giao khoán hợp đồng 75% tổng giá trị hợp đồng mà công ty ký kết để thực giao khoán với phân xưởng sản xuất vào tỷ lệ giao khoán để tính giá thành phẩm nhập kho Giá thành phẩm xuất kho xác định giá thành phẩm nhập kho dựa tỷ lệ giao khoán cho phân xưởng Có nghĩa giá thành phẩm nhập xuất kho giá thực tế phát sinh hình thành lên thành phẩm mà đựơc tính theo tỷ lệ cố định cho đơn đặt hàng ( công ty quy định 75% ) Điều không đảm bảo tính chích xác giá trị hợp đồng Việc theo dõi ảnh hưởng tới việc xác định trị giá ( giá thành ) Trường Cao Đẳng Công Nghệp Hà Nội K268 of 134 Footer Page Lớp CĐKT3 – Header Page 69 of 134 Chuyên đề tốt nghiệp 69 Sinh viên: Đỗ Thị Thu Hiền thực đơn đặt hàng Từ ảnh hưởng đến giá vốn hàng bán làm cho kết sản xuất kinh doanh kỳ không xác Do Công ty nên hạch toán tính giá đơn đặt hàng theo giá thực tế phát sinh kỳ cách : + Giao cho thống kê phân xưởng tập hợp chi phí phát sinh : chi phí nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, công cụ dụng cụ Cuối tháng báo cáo lên phòng kế toán + Kế toán tính giá thành vào chi phí thực tế phát sinh thống kê phân xưởng gửi lên, đồng thời tập hợp phân bổ chi phí liên quan trực tiếp đến trình sản xuất thành phẩm : chi phí nhân công trựct tiếp, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí khác tiền để xác định giá thành thành phẩm sản xuất tháng Còn tỷ lệ giao khoán mà Công ty đặt Công ty nên dùng để làm tiêu chuẩn xác định mức độ hoàn thành sản xuất phân xưởng đơn đặt hàng : Nếu phân xưởng sản xuất với trị giá thực tế thành phẩm hoàn thành có tỷ lệ lớn so với qui định mà phòng Kế hoạch tính toán giao riêng cho phân xưởng nằm 75% tổng giá trị hợp đồng Công ty xác định nguyên nhân bắt phạt, bồi thường vật chất Nếu phân xưởng sản xuất với trị giá thực tế thành phẩm hoàn thành có tỷ lệ nhỏ so với qui định giao riêng cho phân xưởng nằm 75% tổng giá trị hợp đồng, điều nói lên phân xưởng tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm, từ tăng hiệu sản xuất Do công ty khen thưởng, khuyến khích vật chất phân xưởng * Bảo hành sản phẩm - Đối với hợp đồng ký kết công ty với đơn vị khách hàng, ký kết hai bên khách hàng ứng trước 10%, đến giao hàng giao tiếp 85% giá trị hợp đồng, lại 5% chưa thu Bảo hành cho khách hàng vòng năm, 5% bảo hành công ty treo TK 131 bên Nợ, Trường Cao Đẳng Công Nghệp Hà Nội K269 of 134 Footer Page Lớp CĐKT3 – Header Page 70 of 134 Chuyên đề tốt nghiệp 70 Sinh viên: Đỗ Thị Thu Hiền sau năm không xảy hỏng hóc công ty có quyền thu hồi lại 5% đó, xảy hỏng hóc nộp trả công ty nữa.Phần hạch toán công ty chưa thực theo chế độ Để hạch toán chi phí bảo hành sản phẩm theo chế độ kế toán quy định * Xét công ty Cơ Khí Quang Trung phận bảo hành riêng + Nếu doanh nghiêp thực trích trước chi phí bảo hành sản phẩm Nợ TK 6415 Có TK 335 - Khi tiến hành sửa chữa – bảo hành sản phẩm, chi phí bảo hành tập hợp vào Nợ TK 621, 622, 627 Có TK 152, 334 - Cuối kỳ, sửa chữa hoàn thành kết chuyển vào tài khoản 335 Nợ TK 335 Có TK 154 + Nếu doanh nghiệp không trích trước chi phí bảo hành Khi có hoạt động bảo hành chi phí bảo hành tập hợp vào Nợ TK 621, 622, 627 Có TK 152, 334 Kết chuyển chi phí bảo hành sản phẩm Nợ TK 154 Có TK 621, 622,627 Kết chuyển giá thành thực tế bảo hành Nợ TK 641 Có TK 154 *Hạch toán chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp lấy mục tiêu tiết kiệm chi phí đến mức thấp để lợi nhuận đạt cao Do phải quản lý chặt chẽ khoản mục chi phí Trong Công ty Trường Cao Đẳng Công Nghệp Hà Nội K270 of 134 Footer Page Lớp CĐKT3 – Header Page 71 of 134 Chuyên đề tốt nghiệp 71 Sinh viên: Đỗ Thị Thu Hiền khí Quang Trung không theo dõi riêng khoản mục chi phí bán hàng chi phí quảnlý doanh nghiệp phát sinh mà đến cuối kỳ kế toán tiến hành tập hợp toàn chi phí tài khoản cấp : 641 642 Việc hạch toán không kịp thời, dễ dẫn đến việc bỏ sót, nhầm lẫn làm cho chi phí bị sai lệch, ảnh hưởng đến việc xác định kết kinh doanh không xác không với chế độ hạch toán kế toán, gây nhiều khó khăn cho việc tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố Bên cạnh đó, nhà quản lý công ty nắm bắt chi phí theo khoản mục,từ không tìm nguyên nhân biện pháp để tiết kiệm chi phí , làm tăng lợi nhuận công ty Do để hoàn thiện công tác hạch toán chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Công ty nên hạch toán chi tiết theo khoản mục, khoản mục chi phí gắn với tài khoản cấp Cụ thể : * Đối với tài khoản 641 – Chi phí bán hàng Chi phí bán hàng công ty bao gồm : chi phí vận chuyển hàng tiêu thụ, chi phí bao bì đóng gói, chi phí dụng cụ đồ dùng, chi phí bảo hành sản phẩm, chi phí tiền lương khoản phải trả cho nhân viên bán hàng, chi phí tiền khác Do Tài khoản 641 mở thành tài khoản cấp tương tự chương mục 1.4.5 Mọi chi phí bán hàng công ty phát sinh kỳ theo dõi chi tiết khoản mục sau : - Chi phí tiền lương khoản phải trả cho nhân viên bán hàng : Nợ TK 6411 : 33.915.000 Có TK 334: 28.500.000 Có TK 338: 5.415.000 - Chi phí bao bì đóng gói thành phẩm Nợ TK 6412 : 10.325.000 Có TK 152: 10.325.000 - Chi phí đồ dùng, dụng cụ : Trường Cao Đẳng Công Nghệp Hà Nội K271 of 134 Footer Page Lớp CĐKT3 – Header Page 72 of 134 Chuyên đề tốt nghiệp 72 Sinh viên: Đỗ Thị Thu Hiền Nợ TK 6413 : 15.875.100 Có TK 153 : 15.875.100 - Chi phí dịch vụ mua : điện, nước, điện thoại Nợ TK 6417 : 40.063.000 Có TK 112: 40.063.000 - Chi phí khác tiền Nợ TK 6418 : 69.246.500 Có TK 111: 69.246.500 Hàng ngày, có chi phí phát sinh, kế toán vào chứng từ có liên quan để vào Sổ chi tiết chi phí theo dõi cho TK 641 (biểu số 18) * Đối với tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp Các khoản chi phí doanh nghiệp Công ty Cơ khí Quang Trung bao gồm : Lương nhân viên khối quản lý doanh nghiệp,chi phí nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, chi phí khấu hao tài sản cố định phục vụ cho phận quản lý, chi phí dịch vụ mua ( điện, điện thoại, nước ) chi phí tiền khác Tương tự với tài khoản 641, công ty mở tài khoản cấp chương mục 1.4.6 * Cụ thể : - Chi phí tiền lương khoản phải trả cho nhân viên quản lý : Nợ TK 6421: 40.043.500 Có TK 334: 33.650.000 Có TK 338: 6.393.500 - Chi phí vật liệu quản lý : Nợ TK 6422 : 4.575.000 Có TK 152: 4.575.000 - Chi phí đồ dùng văn phòng Nợ KT 6423 : Có TK 153: 7.423.000 7.423.000 Trường Cao Đẳng Công Nghệp Hà Nội K272 of 134 Footer Page Lớp CĐKT3 – Header Page 73 of 134 Chuyên đề tốt nghiệp 73 Sinh viên: Đỗ Thị Thu Hiền - Chi phí khấu hao tài sản cố định : Nợ TK 6424 : 20.500.400 Có TK 214: 20.500.400 - Chi phí dịch vụ mua : điện, nước, điện thoại Nợ TK 6427 : 11.770.500 Có TK 112 : 11.770.500 - Chi phí khác tiền Nợ TK 6428 : 35.000.000 Có TK 111: 35.000.000 Hàng ngày, có chi phí phát sinh, kế toán vào chứng từ có liên quan để vào Sổ chi tiết theo dõi cho TK 642 Hệ thống sổ sách kế toán tiêu thụ thành phẩm công ty Cơ khí Quang Trung Đối với việc mở sổ kế toán chi tiết tiêu thụ thành phẩm, công ty Cơ Khí Quang Trung mở riêng cho loại thành phẩm điều giúp cho công ty biết kết sản xuất mặt hàng, từ mà công ty có biện pháp hữu hiệu giúp giảm chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Tuy nhiên, việc mở sổ chi tiết bán hàng (tiêu thụ) chưa hợp lý, sổ theo dõi phần doanh thu thu thuế GTGT mà chưa phản ánh khoản giảm trừ chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại.việc mở sổ chi tiêt tiêu thụ theo mẫu sau giúp công ty theo dõi doanh thu thuần, giá vốn hàng bán, lãi gộp cho thứ thành phẩm * Chi tiết tài khoản phải thu khách hàng : Để theo dõi phải thu khách hàng người mua ứng trước tiến hành công ty theo dõi TK 131.Tuy nhiên công ty nên theo dõi chi tiết riêng khoản; phải thu khách hàng người mua ứng trước tiền hàng, TK 131 đựơc chi tiết thành tài khoản cấp đảm bảo cung cấp thông tin nhanh TK 131.1 : Phải thu khách hàng Trường Cao Đẳng Công Nghệp Hà Nội K273 of 134 Footer Page Lớp CĐKT3 – Header Page 74 of 134 Chuyên đề tốt nghiệp 74 Sinh viên: Đỗ Thị Thu Hiền TK 131.2 : Người mua ứng trước tiền hàng Vì đặc điểm sản xuất theo đơn đặt hàng, ký hợp đồng mua bán khách hàng phải đặt trước cho công ty khoản tiền Việc theo dõi chi tiết TK 131 giúp công ty xác định đắn số tiền công ty tạm nợ khách hàng số tiền phải thu khách hàng từ có kế hoạch thúc đẩy sản xuất đòi nợ cách hợp lý Tổ chức hệ thống hoá thông tin điều kiện sử dụng máy vi tính, Khoa học công nghệ ngày phát triển đóng vai trò quan trọng nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, ngành kế toán Máy vi tính giúp cán kế toán cung cấp thông tin cách xác, nhanh, tiết kiệm lao động, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp hiệu ích hẳn so với kế toán thủ công cần phải trải qua nhiều loại sổ sách việc ghi chép trùng lặp, nhầm lẫn, khó sửa đổi, áp dụng kỹ thuật máy tránh nhiều nhầm lẫn, tiết kiệm thời gian việc lưu trữ thông tin trở nên nhẹ nhàng tiện lợi Hiện công ty Cơ khí Quang Trung, phòng kế toán trang bị hai máy vi tính, máy in, kế toán sử dụng máy vi tính chủ yếu việc lập báo cáo toán, lên bảng tổng kết tài sản, báo cáo tiêu thụ, bảng biểu NVL Đây hạn chế cần xỷ lý, kịp thời Do khối lượng công việc nhiều nên việc áp dụng vi tính công tác kế toán cần thiết – tiết kiệm thời gian, lao động Do công ty nên cài đặt chương trình sử dụng phầm mềm vào công tác kế toán Hiện nay, thị trường có nhiều phần mềm như: Effect, E-Asplus3.0 Tùy theo loại hình công ty mà công ty cài đặt phần mềm cho việc quản lýlà hữu hiệu Khi sử dụng phần mềm công việc phải tiến hành mã hoá toàn đối tượng : khách hàng, người bán, mã hoá vật tư , sản phẩm, hàng hoá, sau vào chứng từ nhập- xuất, thu – chi kế toán nhập vào máy định khoán sẵn ( sơ đồ trang bên) Trường Cao Đẳng Công Nghệp Hà Nội K274 of 134 Footer Page Lớp CĐKT3 – Header Page 75 of 134 Chuyên đề tốt nghiệp 75 Sinh viên: Đỗ Thị Thu Hiền Trên số kiến nghị xung quanh vấn đề hoàn thiện công tác kế toán nói chung, hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết hoạt động tiêu thụ thành phẩm nói riêng Công ty Cơ khí Quang Trung Hy vọng góp phần nhỏ bé vào việc ngày hoàn thiện việc hạch toán kế toán công ty, thúc đẩy tăng cường chức giám sát kế toán sản xuất nhằm đạt hiệu kinh tế cao Trường Cao Đẳng Công Nghệp Hà Nội K275 of 134 Footer Page Lớp CĐKT3 – Header Page 76 of 134 Chuyên đề tốt nghiệp 76 Sinh viên: Đỗ Thị Thu Hiền Chứng từ gốc bảng tổng hợp chứng từ gốc 2b Chứng từ mã hoá nhập liệu vào máy 2a Sổ kế toán chi tiết 10 Nhật ký chung Sổ tài khoản 11 Bảng chi tiết số phát sinh Bảng cân đối thử 12 Chứng từ mã hoácác bút toán điều chỉnh, bút toán khoá sổ Bảng cân đối tài khoản hoàn chỉnh 12 Bảng cân đối kế toán báo cáo kế toán khác Ghi chú: ngày Hạch toán hàng Hạch toán cuối kỳ Quan hệ đối chiếu Trường Cao Đẳng Công Nghệp Hà Nội K276 of 134 Footer Page Lớp CĐKT3 – Header Page 77 of 134 Chuyên đề tốt nghiệp 77 Sinh viên: Đỗ Thị Thu Hiền KẾT LUẬN Kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm vấn đề vừa mang tính lý luận vừa mang tính thực tế cao Với chức cung cấp thông tin kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm thực công cụ đắc lực việc phản ánh giám sát tình hình biến động thành phẩm trình tiêu thụ thành phẩm doanh nghiệp Do hoàn thiện công tác kế toán nói chung, kế toán thành phẩm tiêu thu thành phẩm nói riêng tất yếu Nhất môi trường kinh tế có chuyển đổi, tiêu thụ thành phẩm trở thành vấn đề quan tâm hàng đầu việc tổ chức hạch toán kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm đòi hỏi ngày hoàn thiện Trong thời gian thực tập, thông qua việc nghiên cứu tình hình thực tế kế toán tiêu thụ thành phẩm công ty Cơ khí Quang Trung, em xin đưa số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm công ty Mong ý kiến có tác dụng tích cực công ty Em mong nhận đóng góp bảo tận tình thầy, cô giáo bạn đọc để chuyên đề tốt nghiệp em đầy đủ hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2003 Sinh viên Đỗ Thị Thu Hiền Trường Cao Đẳng Công Nghệp Hà Nội K277 of 134 Footer Page Lớp CĐKT3 – Header Page 78 of 134 Chuyên đề tốt nghiệp 78 Sinh viên: Đỗ Thị Thu Hiền TÀI LIỆU THAM KHẢO 1- Giáo trình kế toán tài – Trường đại học Tài kế toán Hà Nội 2- Giáo trình Quản trị tài doanh nghiệp - Trường đại học Tài kế toán Hà Nội 3- Hệ thống kế toán doanh nghiệp : Hướng dẫn chứng từ kế toán, sổ kế toán – NXB Tài Hà Nội –1995 4- 400 sơ đồ kế toán Tài TS Nguyễn Văn Công – NXB Tài 5- Thông tư 89 6- Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt nam (quyển 1) – NXB Tài Hà Nội – 1/2002 7- Luận văn chuyên đề khoá trước Trường Cao Đẳng Công Nghệp Hà Nội K278 of 134 Footer Page Lớp CĐKT3 – ... CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM Ở CÔNG TY CƠ KHÍ QUANG TRUNG Chương 2: TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ QUANG TRUNG. .. THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ QUANG TRUNG: …… 62 3.1 ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ QUANG TRUNG … 62 Trường Cao Đẳng Công. .. HẠCH TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM CỦA HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH: ……………………………….33 Chương 2: TINH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ
- Xem thêm -

Xem thêm: TINH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ QUANG TRUNG, TINH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ QUANG TRUNG, TINH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ QUANG TRUNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay