500 cấu trắc nghiệm sinh 9 có đáp án

39 226 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 06:41

500 câu trắc nghiệm sinh 9 có đáp án tham khảo Phần I: di truyền biến dị Chơng I: Các qui luật di truyền ( Phơng án đợc đánh dấu in đậm gạch chân) Câu 1: Phép lai sau cho biết kết lai không đồng tính là: A P: BB x bb B P:BB x BB C P: Bb x bb D P: bb x bb Câu 2: Phép lai dới tạo lai F1 hai kiểu hình tính trội hoàn toàn là: A P: AA x AA B P: aa x aa C P: AA x Aa D P: Aa x aa Câu 3: Phép lai dới tạo lai F1 nhiều kiểu gen là: A P: aa x aa B P: Aa x aa C P: AA x Aa D P: Aa x Aa Câu 4: Kiểu gen sau biểu kiểu hình trội trờng hợp tính trội hoàn toàn là: A AA aa B Aa aa C AA Aa D AA, Aa aa Câu 5: Trong trờng hợp tính trội không hoàn toàn, kiểu gen dới biểu kiểu hình trung gian là: A Aa B Aa aa C AA Aa D AA, Aa aa Câu 6: Phép lai dới đợc coi lai phân tích: A P: AA x AA B P: Aa x Aa C P: AA x Aa D P: Aa x aa Câu 7: Kiểu gen dới tạo loại giao tử là: A AA aa B Aa aa C AA Aa D AA, Aa aa Câu 8: Kiểu gen dới đợc xem chủng: A AA aa B Aa C AA Aa D AA, Aa aa Câu 9: Nếu cho lai phân tích thể mang tính trội chủng kết kiểu hình lai phân tích là: A Chỉ kiểu hình B kiểu hình C kiểu hình D kiểu hình Câu 10: Nếu tính trội hoàn toàn thể mang tính trội không chủng lai phân tích cho kết kiểu hình lai là: A Đồng tính trung gian B Đồng tính trội C trội : trung gian D.1 trội : lặn Câu 11: Các qui luật di truyền Menđen đợc phát sở thí nghiệm mà ông tiến hành ở: A Cây đậu Hà lan B Cây đậu Hà Lan nhiều loài khác C Ruồi giấm D.Trên nhêù loài côn trùng Câu 12: Đặc điểm đậu Hà Lan tạo thuận lợi cho việc nghiên cứu Menđen là: A Sinh sản phát triển mạnh B Tốc độ sinh trởng nhanh C hoa lỡng tính, tự thụ phấn cao D hoa đơn tính Câu 13: Hai trạng thái khác loại tính trạng biểu trái ngợc nhau, đợc gọi là: A Cặp gen tơng phản B Cặp bố mẹ chủng tơng phản C Hai cặp tính trạng tơng phản D Cặp tính trạng tơng phản Câu 14: Yêu cầu bắt buộc thí nghiệm Menđen là: A Con lai phải hiên tợng đồng tính B Con lai phải chủng cặp tính trạng đợc nghiên cứu C Bố mẹ phải chủng cặp tính trạng đợc nghiên cứu D thể đợc chọn lai mang tính trội Câu 15: Đặc điểm của giống chủng là: A khả sinh sản mạnh B Các đặc tính di truyền đồng cho hệ sau giống với C Dề gieo trồng D Nhanh tạo kết thí nghiệm Câu 16: Trên sở phép lai cặp tính trạng,Menđen phát ra: A Qui luật đồng tính B Qui luật phân li C Qui luật đồng tính Qui luật phân li D Qui luật phân li độc lập Sử dụng đoạn câu sau để trả lời câu hỏi từ 17 đến 20 Khi lai hai thể bố mẹ (I).khác cặp.(II) tơng phản lai F1 (III) tính trạng bô mẹ F2 phân li tính trạng với tỉ lệ xấp xỉ (IV) Câu 17: Số (I) là: A chủng B loài C khác loài D Câu 18 Số (II) là: A gen trội B tính trạng trội C tính trạng D tính trạng lặn Câu 19: Số (III) là: A khác B đồng loạt giống C.thể giống khác D phân li Câu 20: Số (IV) là: A 50% trội: 50% lặn B.7 5% trội: 25% lặn C 25% trội: 50% trung gian: 25% l n D.25% trung gian:50% tr i:25% lặn s dng on cõu sau õy tr li cõu hi 21 đến 23 Phộp lai.(I).l phộp lai c s dng nhm kim tra .(II) ca mt c th mang t ớnh tri no ú l thun chng hay khụng thun chng.cỏch lm l cho c th mang tớnh tri cn kim tra lai vi c th mang(III) Câu 21: S (I) l: A mt cp tớnh trng B phõn tớch C hai cp tớnh trng D mt cp hoc hai cp tớnh trng Câu 22: S (II) l: A kiu gen B kiu hỡnh C cỏc cp tớnh trng D nhõn t di truyn Câu 23: S (III) l: A kiu gen khụng thun chng B kiu gen thun chng C tớnh trng ln D tớnh trng ln v tớnh trng tri S dng cỏc d kin sau õy để tr li cỏc cõu hi t 24 n 28 Cho bit cõy u H Lan, gen A: thõn cao, gen a: thõn thp Câu 24: Kiu gen biu hin kiu hỡnh thõn cao l: A AA v Aa B AA v aa C Aa v aa D AA, Aa v aa Câu 25: Nu cho cõy P cú thõn cao giao phn vi cõy P cú thõn thp thỡ phộp lai c ghi l: A P: AA x aa v P: Aa x AA B P: AA x aa v P: Aa x aa C P: Aa x aa D P: Aa x aa v P: aa x aa Câu 26: Phộp lai cho F1 c ú 100% thõn cao l : A P: AA x Aa B P: Aa x Aa C P: Aa x aa D P: aa x aa Câu 27: Phộp lai cho F2 cú t l thõn cao: thõn thp l : A P: AA x AA B P: Aa x aa C P: Aa x aa D P: Aa x Aa Câu 28: Phộp lai to F2 cú t l kiu hỡnh thõn cao: thõn th p: A F1: Aa x Aa B F1: Aa x AA C F1: AA x Aa D F1: Aa x aa Câu 29 Phộp lai cp tớnh trng di õy cho t hp lai l A TT x tt B Tt x tt C Tt x Tt D TT x Tt Câu 30: Phộp lai cho t l kiu hỡnh lai l 1:1 tr ng hp tớnh tri hon ton l: A SS x SS B Ss x SS C SS x ss D Ss x ss Câu 31: Trong trng hp tớnh tri khụng hon ton, phộp lai cú t l kiu hỡnh 1tri: trung gian: ln l: A LL x ll B Ll x ll C Ll x LL D Ll x Ll Câu 32: Những đặc điểm hình thái, cấu tạo, sinh lí thể đợc gọi là: A Tính trạng B Kiểu hình C Kiểu gen D Kiểu hình kiểu gen Câu 33: ý nghĩa sinh học qui luật phân li độc lập Menđen là: A Giúp giải thích tính đa dạng sinh giới B Nguồn nguyên liệu thí nghiệm lai giống C sở trình tiến hoá chọn lọc D Tập hợp gen tốt vào kiểu gen Câu 34: Khi giao phấn đậu Hà lan chủng hạt vàng, vỏ trơn với hạt xanh, vỏ nhăn chủng kiểu hình thu đợc lai F1 là: A Hạt vàng, vỏ trơn B Hạt vàng, vỏ nhăn C Hạt xanh, vỏ trơn D Hạt xanh, vỏ nhăn Câu 35: Qui luật phân li độc lập cặp tính trạng đợc thể ở: A Con lai đồng tính B Con lai phân tính C Sự di truyền cặp tính trạng không phụ thuộc vào D Con lai thu đợc chủng Câu 36: phép lai hai cặp tính trạng màu hạt vỏ hạt Menđen, kết F2 tỉ lệ thấp thuộc kiểu hình: A Hạt vàng, vỏ trơn B Hạt vàng, vỏ nhăn C Hạt xanh, vỏ trơn D Hạt xanh, vỏ nhăn Câu 37: Trong phép lai hai cặp tính trạng Menđen đậu Hà Lan, phân tích cặp tính trạng F2 tỉ lệ cặp tính trạng là: A 9: 3: :1 B 3: C 1: D 1: 1: 1: Câu 38: Kết dới xuất sinh vật nhờ tợng phân li độc lập cặp tính trạng là: A Làm tăng xuất biến dị tổ hợp B Làm giảm xuất biến dị tổ hợp C Làm giảm xuất số kiểu hình D Làm tăng xuất số kiểu hình Câu 39: Hình thức sinh sản tạo nhiều biến dị tổ hợp sinh vật là: A Sinh sản vô tính B Sinh sản hữu tính C Sinh sản sinh dỡng D Sinh sản nảy chồi Câu 40: Khi giao phấn tròn, chín sớm với dài, chín muộn Kiểu hình lai dới đợc xem biến dị tổ hợp A Quả tròn, chín sớm B Quả dài, chín muộn C Quả tròn, chín muộn D Cả kiểu hình vừa nêu Câu 41: Kiểu gen dới đợc xem chủng: A AABB B AAbb C aaBB D Cả kiểu gen vừa nêu Câu 42: Kiểu gen dới tạo đợc loại giao tử là: A AaBB B.Aabb C AABb D AAbb Câu 43: Kiểu gen dới tạo đợc hai loại giao tử là: A AaBb B.AaBB C AABB D aabb Câu 44: Kiểu gen dị hợp hai cặp gen là: A aaBb B.Aabb C AABb D AaBb Câu 45: Thực phép lai P:AABB x aabb.Các kiểu gen chủng xuất hiên lai F2 là: A AABB AAbb B AABB aaBB C AABB, AAbb aaBB D AABB, AAbb, aaBB aabb Câu 46: Phép lai dới đợc xem phép lai phân tích hai cặp tính trạng là: A P: AaBb x aabb B P: AaBb x AABB C P: AaBb x AAbb D P: AaBb x aaBB Câu 47: Những loại giao tử tạo đợc từ kiểu gen AaBb là: A AB, Ab, aB, ab B AB, Ab C Ab, aB, ab D AB, Ab, aB Câu 48: Phép lai tạo lai đồng tính, tức xuất kiểu hình là: A AABb x AABb B AaBB x Aabb C AAbb x aaBB D Aabb x aabb Câu 49: Phép lai tạo hai kiểu hình lai là: A MMpp x mmPP B MmPp x MmPp C MMPP x mmpp D MmPp x MMpp Câu 50: Phép lai tạo nhiều kiểu gen nhiều kiểu hình lai A DdRr x Ddrr B DdRr x DdRr C DDRr x DdRR D ddRr x đdrr Chơng II: chế di truyền cấp độ tế bào Câu 1: NST cấu trúc A Bên tế bào B Trong bào quan C Trong nhân tế bào D Trên màng tế bào Câu 2: Trong tế bào loài sinh vật, NST dạng: A Hình que B Hình hạt C Hình chữ V D Nhiều hình dạng Câu 3: Trong trình nguyên phân, quan sát rõ hình thái NST vào kì: A Vào kì trung gian B Kì đầu C Kì D Kì sau Câu 4: trạng thái co ngắn, chiều dài NST là: A Từ 0,5 đến 50 micrômet B Từ 10 đến 20 micrômet C Từ đến 30 micrômet D 50 micrômet Câu 5: Đờng kính NST trạng thái co ngắn là: A 0,2 đến micrômet B đến 20 micrômet C 0,5 đến 20 micrômet D 0,5 đến 50 micrômet Câu 6: Khi cha nhân đôi, NST bao gồm: A Một crômatit B Một NST đơn C Một NST kép D cặp crômatit Câu 7: Thành phần hoá học NST bao gồm: A Phân tử Prôtêin B Phân tử ADN C Prôtêin phân tử ADN D Axit bazơ Câu 8: Một khả NST đống vai trò quan trọng di truyền là: A Biến đổi hình dạng B Tự nhân đôi C Trao đổi chất D Co, duỗi phân bào Câu 9: Đặc điểm NST tế bào sinh dỡng là: A Luôn tồn thành riêng rẽ B Luôn tồn thành cặp tơng đồng C Luôn co ngắn lại D Luôn duỗi Câu 10: Cặp NST tơng đồng là: A.Hai NST giống hệt hình thái kích thớc B Hai NST nguồn gốc từ bố mẹ C Hai crômatit giống hệt nhau, dính tâm động D Hai crômatit nguồn gốc khác Câu 11: Bộ NST 2n = 48 loài: A Tinh tinh B Đậu Hà Lan C Ruồi giấm D Ngời Câu 12: Điều dới nói tế bào sinh dỡng Ruồi giấm là: A hai cặp NST hình que B bốn cặp NST hình que C ba cặp NST hình chữ V D hai cặp NST hình chữ V Câu 13: Trong tế bào sinh dỡng loài, số NST giới tính bằng: A Một B Hai C Ba D Bốn Câu 14: Giảm phân hình thức phân bào xảy ở: A Tế bào sinh dỡng B Tế bào sinh dục vào thời kì chín C Tế bào mầm sinh dục D Hợp tử tế bào sinh dỡng Câu 15: Điều nói giảm phân tế bào là: A NST nhân đôi lần phân bào lần B NST nhân đôi lần phân bào lần C NST nhân đôi lần phân bào lần D NST nhân đôi lần phân bào lần Câu 16: Kết thúc trình giảm phân, số NST tế bào là: A Lỡng bội trạng thái đơn B Đơn bội trạng thái đơn C Lỡng bội trạng thái kép D Đơn bội trạng thái kép Câu 17: Trong giảm phân, tự nhân đôI NST xảy ở: A Kì trung gian lần phân bào I B Kì lần phân bàoI C Kì trung gian lần phân bào II D Kì lần phân bào II Câu 18: Hiện tợng xảy giảm phân nhng nguyên phân là: A Nhân đôI NST B Tiếp hợp giữa2 NST kép cặp tơng đồng C Phân li NST hai cực tế bào D Co xoắn tháo xoắn NST Sử dụng đoạn câu dới để trả lời câu hỏi tử số 19 đến số 23 Giảm phân hình thức phân bào xảy ở(I) .(II)Trong giảm phân có.(III) phân chia tế bào Qua giảm phân, từ tế bào mẹ tạo ra.(IV) tế bào Só NST tế bào con(V)so với số NST tế bào mẹ Câu 19: Số (I) là: A thời kì sinh trởng B thời kì chín C thời kì phát triển D giai đoạn trởng thành Câu 20: Số (II) là: A tế bào sinh dục B hợp tử C tế bào sinh dỡng D tế bào mầm Câu 21: Số (III) là: A lần B lần C lần D lần Câu 22: Số (IV) là: A B C D Câu 23: Số (V) là: A gấp đôi B nửa C D gấp ba lần Câu 24: Giao tử là: A Tế bào dinh dục đơn bội B Đợc tạo từ giảm phân tế bào sinh dục thời kì chín C khả tạo thụ tinh tạo hợp tử D Cả A, B, C Câu 25: Trong trình tạo giao tử đông vật, hoạt động tế bào mầm là: A Nguyên phân B Giảm phân C Thụ tinh D Nguyên phân giảm phân Câu 26: Từ noãn bào bậc I trải qua trình giảm phân tạo đợc: A trứng thể cực B trứng C trứng thể cực D thể cực Câu 27: Đặc điểm NST giới tính là: A nhiều cặp tế bào sinh dỡng B đến cặp tế bào C Số cặp tế bào thay đổi tuỳ loài D Luôn cặp tế bào sinh dỡng Câu 28: Trong tế bào sinh dỡng loài sinh vật NST giới tính: A Luôn cặp tơng đồng B Luôn cặp không tơng đồng C Là cặp tơng đồng hay không tơng đồng tuỳ thuộc vào giới tính C nhiều cặp, không tơng đồng Câu 29: Trong tế bào 2n ngời, kí hiệu cặp NST giới tính là: A XX nữ XY nam B XX nam XY nữ C nữ nam cặp tơng đồng XX D.ở nữ nam cặp không tơng đồng XY Câu 30: Điểm giống NST giới tính tất loài sinh vật phân tính là: A Luôn giống cá thể đực cá thể B Đều cặp tế bào 2n C.Đều cặp XX giới D Đều cặp XY giới đực Câu 31: ngời gen qui định bệnh máu khó đông nằm trên: A NST thờng NST giới tính X B NST giới tínhY NST thờng C NST thờng D NST giới tính X Câu 32: Loài dới cặp NST giới tính XX giới đực XY giới là: A Ruồi giấm B Các động vật thuộc lớp Chim C Ngời D Động vật Câu 33: Chức NST giới tính là: A Điều khiển tổng hợp Prôtêin cho tế bào B Nuôi dỡng thể C Xác định giới tính D Tất chức nêu Câu 34: Loài dới cặp NST XX giới cặp NST XY giới đực là: A Bò sát B ếch nhái C Tinh tinh D Bớm tằm Câu 35: ngời, thành ngữ giới đồng giao tử dùng để chỉ: A Ngời nữ B Ngời nam C Cả nam lẫn nữ D.Nam vào giai đoạn dậy Câu 36: Câu nội dung đớ nói ngời là: A Ngời nữ tạo loại trứng X Y B Ngời nam tạo loại tinh trùng X C Ngời nữ tạo loại trứng Y D Ngời nam tạo loại tinh trùng X Y Câu 37: thể sử dụng (A).tác động vào cá cái, làm cá biến thành cá đực (A) là: A Prôgesterôn B Ơstrôngen C Mêtyl testôstêrôn D Ôxitôxin Câu 38: Số NST thờng tế bào sinh dỡng loài tinh tinh( 2n = 48) là: A 47 B 24 C 24 cặp D 23 cặp Câu 39: Nhóm sinh vật dới đôi NST giới tính XY tế bào 2n giới cái? A Chim, ếch, bò sát B Ngời, gà, ruồi giấm C Bò, vịt, cừu D Ngời, tinh tinh Sử dụng đoạn câu dới để trả lời câu hởi từ số 40 đến số 43 Hiện tợng di truyền liên kết đợc.(I) Phát loài (II) vào năm (III), qua theo dõi di truyền hai cặp tính trạng về(IV) Câu 40: Số (I) là: A Moocgan B Menđen C Đacuyn D Vavilôp Câu 41: Số (II) là: A Tinh tinh B Loài ngời C Ruồi giấm D Đậu Hà Lan Câu 42: Số (III) là: A 1900 B 1910 C 1920 D 1930 Câu 43: Số (IV) là: A Màu hạt hình dạng vỏ hạt B Hình dạng vị C Màu sắc thân độ dài cánh D Màu hoa kích thớc cánh hoa Câu 44: Ruồi giấm đợc xem đối tợng thuận lợi cho việc nghiên cứu di truyền vì: A Dễ dàng đợc nuôi ống nghiệm B Đẻ nhiều, vòng đời ngắn C.Số NST ít, dễ phát sinh biến dị D Cả A, B, C Câu 45: Khi cho giao phối ruồi giấm chủng thân xám, cánh dài với ruồi giấm chủng thân đen, cánh ngắn F1 thu đợc ruồi kiểu hình: A Đều thân xám, cánh dài B Đều thân đen, cánh ngắn C Thân xám, cánh dài thân đen, cánh ngắn D Thân xám, cánh ngắnvà thân đen, cánh dài Câu 46: Hiện tợng di truyền liên kết do: A Các cặp gen qui định cặp tính trạng nằm cặp NST khác B Các cặp gen qui định cặp tính trạng nằm cung cặp NST C.Các gen phân li độc lập giảm phân D Các gen tự tổ hợp thụ tinh Câu 47: Khi cho ruồi giấm F1 thân xám, cánh dài giao phối với nhau, Mocgan thu đợc tỉ lệ kểu hình F2 là: A thân xám, cánh dài : thân đen, cánh ngắn B.1 thân xám, cánh dài : thân đen, cánh ngắn C thân xám, cánh ngắn : thân đen, cánh dài D.1 thân xám, cánh ngắn : thân đen, cánh dài Câu 48: Phép lai sau đợc xem phép lai phân tích ruồi giấm? A Thân xám, cánh dài x Thân xám, cánh dài B Thân xám, cánh ngắn x Thân đen, cánh ngắn C Thân xám, cánh ngắn x Thân đen, cánh dài D.Thân xám, cánh dài x Thân đen, cánh ngắn Câu 49: Hiện tợng nhiều gen phân bố chiều dài NST hình thành nên A Nhóm gen liên kết B Cặp NST tơng đồng C.Các cặp gen tơng phản D Nhóm gen độc lập Câu 50: Kết mặt di truyền liên kết gen là: A Làm tăng biến dị tổ hợp B Làm phong phú, đa dạng sinh vật C Làm hạn chế xuất biến tổ hợp D Làm tăng xuất kiểu gen nhng hạn chế kiểu hình Chơng III: Các chế di truyền cấp độ phân tử Câu1: Tên gọi phân tử ADN là: A Axit đêôxiribônuclêic B Axit nuclêic C Axit ribônuclêic D Nuclêôtit Câu 2: Các nguyên tố hoá học tham gia thành phần phân tử ADN là: A C, H, O, Na, S B C, H, O, N, P C C, H, O, P D C, H, N, P, Mg Câu 3: Điều nói đặc điểm cấu tạo ADN là: A Là bào quan tế bào B Chỉ động vật, thực vật C Đại phân tử, kích thớc khối lợng lớn C Cả A, B, C Câu 4: Đơn vị cấu tạo nên ADN là: A Axit ribônuclêic B Axit đêôxiribônuclêic C Axit amin D Nuclêôtit Câu 5: Bốn loại đơn phân cấu tạo ADN kí hiệu là: A A, U, G, X B A, T, G, X C A, D, R, T D, U, R, D, X Câu 6: Khối lợng 6,6.10-12 gam hàm lợng ADN nhân tế bào 2n loài: A Ruồi giấm B Tinh tinh C Ngời D Cà chua Câu 7: Hàm lợng ADN giao tử loài ngời bằng: A 6,6.10-12 gam B 3.3.10-12 gam C 6,6.1012 gam D 3.3.1012 gam Câu 8: Cấu trúc không gian phân tử ADN lần đợc mô tả vào năm: A 1950 B 1960 C 1953 D 1965 Câu 9: Ngời công mô tả xác mô hình cấu trúc không gian phân tử ADN lần là: A Menđen B Oatxơn Cric C Moocgan D Menđen Moocgan Câu 10: Chiều xoắn phân tử ADN là: A Chiều từ trái sang phải B Chiều từ phải qua trái C Cùng với chiều di chuyển kim đồng hồ D Xoắn theo chiều khác Câu 11: Đờng kính ADN chiều dài vòng xoắn ADN lần lợt bằng: A 10 A0 34 A0 B 34 A0 10 A0 0 C 3,4 A 34 A D 3,4 A0 10 A0 Câu 12: Mỗi vòng xoắn phân tử ADN chứa : A 20 cặp nuclêôtit B 20 nuclêôtit C 10 nuclêôtit D 30 nuclêôtit Câu 13: Quá trình tự nhân đôi xảy ở: A Bên tế bào B Bên nhân C Trong nhân tế bào D Trên màng tế bào Câu 14: Sự nhân đôi ADN xảy vào kì nguyên phân? A Kì trung gian B Kì đầu C Kì D Kì sau kì cuối Câu 15: Từ sau đợc dùng để tự nhân đôI ADN: A Tự ADN B Tái ADN C Sao chép ADN D Cả A, B, C Câu 16: Yếu tố giúp cho phân tử ADN tự nhân đôI mẫu A Sự tham gia nuclêôtit tự môI trờng nội bào B Nguyên tắc bổ sung C.Sự tham gia xúc tác enzim D Cả mạch ADN làm mạch khuôn Câu 17: phân tử ADN tự nhân đôI lần số phân tử ADN đợc tạo sau trình nhân đôi bằng: A B C D Câu 18: Kết trình nhân đôi ADN là: A Phân tử ADN đợc đổi so với ADN mẹ B Phân tử ADN giống hệt ADN mẹ B Phân tử ADN dài ADN mẹ C Phân tử ADN ngắn ADN mẹ Câu 19: Trong phân tử ADN đợc tạo từ nhân đôi thì: A Cả mạch nhận từ ADN mẹ B Cả mạch đợc tổng hợp từ nuclêôtit môi trờng C mạch nhận từ ADN mẹ D.Có nửa mạch đợc tổng hợp từ nuclêôtit môi trờng Câu 20: Trong nhân đôi ADN nuclêôtittự loại T môi trờng đến liên kết với: A T mạch khuôn B G mạch khuôn C A mạch khuôn D X mạch khuôn Câu 21: Trong nhân đôi gen nuclêôtittự loại G mach khuôn liên kết với: A T môi trờng B A môi trờng C G môi trờng D X môi trờng Câu 22: Chức ADN là: A Mang thông tin di truyền B Giúp trao đổi chất thể với môi trờng C Truyền thông tin di truyền D Mang truyền thông tin di truyền Câu 23: Tên gọi đầy đủ phân tử ARN là: A Axit đêôxiribônuclêic B Axit photphoric C Axit ribônuclêic D Nuclêôtit Câu 24: Điều nói đặc điểm cấu tạo phân tử ARN là: A Cấu tạo mạch xoắn song song B Cấu tạo mạch thẳng C Kích thớc khối lợng nhỏ so với phân tử ADN D.Gồm loại đơn phân A, T, G, X Câu 25: Đặc điểm khác biệt ARN so với phân tử ADN là: A Đại phân tử B cấu tạo theo nguyên tắc đa phân C Chỉ cấu trúc mạch D.Đợc tạo từ loại đơn phân Câu 26: Loại nuclêôtit ARN ADN là: A Ađênin B Timin C Uaxin D Guanin Câu 27: Các nguyên tố hóa học thành phần cấu tạo ARN là: A C, H, O, N, P B C, H, O, P, Ca C K, H, P, O, S D C, O, N, P, S Câu 28: Kí hiệu phân tử ARN thông tin là: A mARN B rARN C tARN D ARN Câu 29: Chức tARN là: A Truyền thông tin cấu trúc prôtêin đến ribôxôm B Vận chuyển axit amin cho trình tổng hợp prôtêin C Tham gia cấu tạo nhân tế bào D Tham gia cấu tạo màng tế bào Câu 30: Cấu trúc dới tham gia cấu tạo ribôxôm là: A mARN B tARN C rARN D ADN Câu 31: Sự tổng hợp ARN xảy nguyên phân, vào giai đoạn: A kì trớc B kì trung gian C kì sau D kì Câu 32: Quá trình tổng hợp ARN đợc thực từ khuôn mẫu của: A Phân tử prôtêin B Ribôxôm C Phân tử ADN D Phân tử ARN mẹ Sử dụng đoạn câu sau để trả lời câu hỏi từ số 33 đến 36 Quá trình tổng hợp ARN diễn chủ yếu (I).vào kì trung gian, lúc (II) dạng sợi mảnh cha xoắn Các loại ARN đợc tổng hợp từ(III) dới xúc tác của.(IV) Câu 33: Số (I) là: A ribôxôm B tế bào chất C nhân tế bào D màng tế bào Câu 34: Số (II) là: A nhiếm sắc thể B ARN mẹ C bào quan D ribôxôm Câu 35: Số (III) là: A prôtêin B ADN C ARN D axit amin Câu 36: Số (IV) là: A hoocmôn B enzim C vitamin D.muối khoáng Câu 37: Axit nuclêic từ chung dùng để cấu trúc: A Prôtêin axit amin B Prôtêin ADN C ADN ARN D ARN prôtêin Câu 38: Loại ARN sau vai trò trình tổng hợp prôtêin là: A ARN vận chuyển B ARN thông tin C ARN ribôxôm D loại ARN Câu 39: Các nguyên tố hoá học tham gia cấu tạop prôtêin là: A C, H, O, N, P B C, H, O, N C K, H, P, O, S , N D C, O, N, P Câu 40: Đặc điểm chung cấu tạo ADN, ARN prôtêin là: A Là đại phân tử, cấu tạo theo nguyên tắc đa phân B kích thớc khối lợng C Đều đợc cấu tạo từ nuclêôtit D Đều đợc cấu tạo từ axit amin Câu 41: Trong cấu trúc: ADN, ARN prôtêin cấu trúc kích thớc nhỏ là: A ADN ARN B Prôtêin C ADN prôtein D ARN Câu42: Đơn phân cấu tạo prôtêin là: A Axit nuclêic B Nuclêic C Axit amin D Axit photphoric Câu 43: Khối lợng phân tử prôtêin( đợc tính đơn vị cacbon) là: A Hàng chục B Hàng ngàn C Hàng trăm ngàn D Hàng triệu Câu 44: Yếu tố tạo nên tính đa dạng tính đặc thù prôtêin là: A Thành phần, số lợng trật tự axit amin B.Thành phần, số lợng trật tự nuclêôtit C Thành phần, số lợng cặp nuclêôtit ADN D Cả yếu tố Câu 45: Cấu trúc dới thuộc loại prôtêin bậc là: A Một chuỗi axit amin xoắn cuộn lại B.Hai chuỗi axit xoắn lò xo C Một chuỗi axit amin xoắn nhng không cuộn lại D Hai chuỗi axit amin Câu 46: Bậc cấu trúc sau vai trò chủ yếu xác định tính đặc thù prôtêin? A Cấu trúc bậc B Cấu trúc bậc C Cấu trúc bậc D Cấu trúc bậc Câu 47: Prôtêin thực chức chủ yếu bậc cấu trúc sau đây: A Cấu trúc bậc B Cấu trúc bậc C Cấu trúc bậc D Cấu trúc bậc Câu 48: Chất cấu trúc dới thành phần cấu tạo prôtêin? A Enzim B Kháng thể C Hoocmôn D Cả A, B, C Câu 49: Quá trình tổng hợp prôtêin xảy ở: A Trong nhân tế bào B Trên phân tử ADN C Trên màng tế bào D Tại ribôxôm tế bào chất Câu 50: Nguyên liệu môi trờng nội bào đợc sử dụng trình tổng hợp prôtêin là: A Ribônuclêôtit B Axitnuclêic C Axit amin D Các nuclêôtit Chơng IV: biến dị Câu 1: Đột biến biến đổi xảy ở: A Nhiễm sắc thể ADN B Nhân tế bào C Tế bào chất D Phân tử ARN Câu 2: Biến dị làm thay đổi cấu trúc gen đợc gọi là: A Đột biến nhiễm sắc thể B Đột biến gen C Đột biến số lợng ADN D Cả A, B, C Câu 3:Mức độ đột biến gen xảy ở: A Một cặp nuclêôtit B Một hay số cặp nuclêôtit C Hai cặp nuclêôtit D Toàn phân tử ADN Câu 4: Nguyên nhân đột biến gen là: A Hàm lợng chất dinh dỡng tăng cao tế bào B Tác động môi trờng bên bên thể C.Sự tăng cờng trao đổi chất tế bào C tơng đối ổn định D hoàn chỉnh Câu 25: Điểm giống quần thể sinh vật quần xã sinh vật là: A Tập hợp nhiều quần thể sinh vật B Tập hợp nhiều cá thể sinh vật C Gồm sinh vật loài D Gồm sinh vật khác loài Câu 26: Đặc điểm quần xã mà quần thể sinh vật là: A số cá thể loài B Cùng phân bố khoảng không gian xác định C Tập hợp quần thể thuộc nhiều loài sinh vật D Xảy tợng giao phối sinh sản Câu 27: Độ đa dạng quần xã sinh vật đợc thể ở: A Mật độ nhóm cá thể quần xã B Mức độ phong phú số lợng loài quần xã C Sự khác lứa tuổi cá thể quần xã D Biến động mật độ cá thể quần xã Câu 28: Độ nhiều quần xã thể ở: A Khả sinh sản cá thể quần thể tăng lên B Tỉ lệ tử vong quần thể giảm xuống C Mật độ cá thể quần thể quần xã D Mức độ di c cá thể quần xã Câu 29: Trong quần xã loài u loài: A số lợng quần xã B số lợng nhiều quần xã C Phân bố nhiều nơi quần xã D vai trò quan trọng quần xã Câu 30: Hoạt động dới chu kì ngày- đêm? A Sự di trú chim mùa đông B Gấu ngủ đông C Cây phợng vĩ hoa D Lá họ đậu khép lại vào luác hoàng hôn mở vào lúc buổi sáng Câu 31: Hoạt động chu kì mùa? A Dời tổ tìm mồi lúc chiều tối B Hoa mời nở vào khoảng buổi sáng C Hoa phù dung sớm nở tối tàn D Chim én di c phơng Nam Câu 32: Quá trình biến đổi quần xã, từ dạng khởi đầu đợc thay quần xã khác cuối dẫn đến quần xã ổn định, đợc gọi là: A Biến đổi số lợng cá thể sinh vật B Diễn sinh thái C.Điều hoà mật độ cá thể quần xã D Cân sinh thái Sử dụng đoạn câu dới để trả lời câu hỏi từ số 33 đến số 36 Hệ sinh thái hệ thống hoàn chỉnh (I), bao gồm (II).và khu vực sống quần xã đợc gọi (III)Trong hệ sinh thái, sinh vật tác động lẫn tác động qua lại với các(IV) môitrờng Câu 33: Số (I) là: A thờng xuyên thay đổi B tơng đối ổn định C trì không đổi D không định Câu 34: Số (II) là: A quần xã sinh vật B quần loài C cá thể sinh vật D cá thể sinh vật Câu 35: Số (III) là: A nơi phân bố B sinh cảnh C không gian D phát tán Câu 36: Số (IV) là: A nhân tố hữu sinh B nhân tố sinh thái C nhân tố vô sinh D sinh cảnh Câu 37: Hệ sinh thái bao gồm thành phần là: A Thành phần không sống sinh vật B Sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ C Sinh vật tiêu thụ sinh vật phân giải D Sinh vật sản xuất, sinh vật phân giải Câu 38: Trong hệ sinh thái, xanh là: A Sinh vật phân giải B Sinh vật phân giải sinh vật tiêu thụ C Sinh vật sản xuất D Sinh vật phân giải sinh vật sản xuất Câu 39: Sinh vật tiêu thụ bao gồm: A Vi khuẩn, nấm động vật ăn cỏ B Động vật ăn cỏ động vật ăn thịt C.Động vật ăn thịt xanh D Vi khuẩn xanh Câu 40: Hoạt động sau sinh vật sản xuất: A Tổng hợp chất hữu thông qua trình quang hợp B Phân giải chất hữu thành chất vô C Phân giải xác động vật thực vật D Không tự tổng hợp chất hữu Sử dụng sơ đồ lới thức ăn dới để trả lời câu hỏi từ số 41 đến số 47 Chuột Mèo Cây xanh Thỏ Cáo Vi khuẩn Gà Rắn Câu 41: Số chuỗi thức ăn lới thức ăn là: A B C D Câu 42: Các sinh vật mắt xích chung lới thức ăn nói là: A Cây xanh vi khuẩn B Chuột rắn C Gà, thỏ cáo D Mèo, cáo, rắn Câu 43: Tên sinh vật tiêu thụ mắt xích chung lới thức trên: A Thỏ, gà, mèo cáo B Chuột, thỏ, gà, mèo, cáo rắn C Gà, mèo, cáo rắn D Chuột, thỏ, mèo, cáo rắn Câu 44: Mắt xích chung cho lới thức là: A Cây xanh thỏ B Cây xanh vi khuẩn C Gà, cáo rắn D Chuột, thỏ gà Câu 45: Tổng số mắt xích chung lới thức ăn nói là: A B C D Câu 46: Phát biểu sau nói lới thức ăn nói trên? A Chuột mắt xích chung lới thức ăn B Cáo mắt xích chung lới thức ăn C Mỗi chuỗi thức ăn mắt xích D.Có tất chuỗi thức ăn Câu 47: Phát biểu sau sai nói lới thức ăn nói trên? A hai loài mắt xích chung B loài sinh vật tiêu thụ mắt xích chung C Mèo tham gia vào chuỗi thức ăn D.Rắn tham gia vào chuỗi thức ăn Câu 48: Hãy chọn trả lời đáp án dới trật tự dạng sinh vật chuỗi thức ăn: A Sinh vật sản xuất -> Sinh vật phân giải -> Sinh vật tiêu thụ B Sinh vật tiêu thụ -> Sinh vật sản xuất-> Sinh vật phân giải C Sinh vật sản xuất -> Sinh vật tiêu thụ -> Sinh vật phân giải C Sinh vật phân giải -> Sinh vật sản xuất-> Sinh vật tiêu thụ Câu 49: Sinh vật sau luôn mắt xích chung chuỗi thức ăn? A Cây xanh động vật B Cây xanh sinh vật tiêu thụ C Động vật, vi khuẩn nấm D Cây xanh, vi khuẩn nấm Câu 50: Hãy chọn câu nội dung câu sau đây: A Sinh vật sản xuất sử dụng sinh tiêu thụ làm thức ăn B Sinh vật phân giải nguồn thức ăn sinh vật tiêu thụ C Chất hữu sinh vật sản xuất tổng hợp đợc nguồn thức ăn cho dạng sinh vật hệ sinh thái C Vi khuẩn nấm sinh vật phân giải Chơng I: sinh vật môI trờng Sử dụng đoạn câu sau để trả lời câu hỏi 1, Tập hợp tất bao quanh sinh vật đợc gọi là.(I) Các yếu tố môI trờng trực tiếp gián tiếp ảnh hởng đến.(II).của sinh vật loại môi trờng môi trờng đất, môi trờng(III), môi trờng không khí môi trờng(IV) Câu 1: Số (I) là: A môi trờng B nhân tố sinh thái C nhân tố vô D nhân tố hữu sinh Câu 2: Số (II) là: A hoạt động sinh sản B trao đổi chất phát triển C sống, phát triển sinh sản D lớn lên hoạt động Câu 3: Số (III) (IV) là: A (III): nớc ; (IV): vô B (III): hữu ; (IV): vô C (III): hữu ; (IV): sinh vật D (III): sinh vật ; (IV): nớc Câu 4: Môi trờng là: A Nguồn thức ăn cung cấp cho sinh vật B Các yếu tố khí hậu tác động lên sinh vật C Tập hợp tất yếu tố bao quanh sinh vật D Các yếu tố nhiệt độ, độ ẩm Câu 5: Các loại môi trờng chủ yếu sinh vật là: A Đất, nớc, mặt đất- không khí B Đất, mặt đất- không khí C Đất, nớcvà sinh vật D Đất, nớc, mặt đất- không khí sinh vật Câu 6: Môi trờng sống xanh là: A Đất không khí B Đất nớc C Không khí nớc D Đất Câu 7: Môi trờng sống vi sinh vật là: A Đất, nớc không khí B Đất, nớc, không khí thể động, thực vật C Đất, không khí thể động vật D Không khí, nớc thể thực vật Câu 8: Môi trờng sống giun đũa là: A Đất, nớc không khí B Ruột động vật ngời C Da động vật ngời; nớc D Tất loại môi trờng Câu 9: Da ngời môi trờng sống của: A Giun đũa kí sinh B chấy, rận, nấm C Sâu D Thực vật bậc thấp Câu 10: Nhân tố sinh thái là(I) tác động đến sinh vật: (I) là: A nhiệt độ B tất nhân tố môi trờng C nớc D ánh sáng Câu 11: Yếu tố dới nhân tố hữu sinh: A ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm B Chế độ khí hậu, nớc, ánh sáng C Con ngời sinh vật khác D Các sinh vật khác ánh sáng Câu 12: yếu tố ánh sáng thuộc nhóm nhân tố sinh thái: A Vô sinh B Hữu sinh C Vô D Chất hữu Câu 13: thể xếp ngời vào nhóm nhân tố sinh thái: A Vô sinh B Hữu sinh C Hữu sinhsinh D Hữu Câu 14: Giới hạn chịu đựng thể sinh vật nhân tố sinh thái định đợc gọi: A Giới hạn sinh thái B Tác động sinh thái C Khả thể D Sức bền thể Câu 15: Tuỳ theo khả thích nghi thực vật với nhân tố ánh sáng, ngời ta chia thực vật làm nhóm là: A Nhóm kị sáng nhóm kị bóng B Nhóm a sáng nhóm kị bóng C Nhóm kị sáng nhóm a bóng D Nhóm a sáng nhóm a bóng Câu 16: Loài thực vật dới thuộc nhóm a sáng là: A Cây lúa B Cây ngô C Cây thầu dầu D Cả A, B C Câu 17: Loại sau a bóng? A xơng rồng B phợng vĩ C Cây me đất D Cây da chuột Câu 18: Hoạt động dới xanh chịu ảnh hởng nhiều ánh sáng là: A Hô hấp B.Quang hợp C Hút nớc D Cả hoạt động Câu 19: Cây phù hợp với môi trờng râm mát là: A Cây vạn niên B xà cừ C Cây phi lao D Cây bach đàn Câu 20: Cây thích nghi với nơi quang đãng là: A Cây ráy B Cây thông C Cây vạn niên D Cây me đất Câu 21: Tuỳ theo khả thích nghi động vật với ánh sáng, ngời ta phân chia chúng thành nhóm động vật là: A Nhóm động vật a bóng nhóm a tối B Nhóm động vật a sáng nhóm kị tối C Nhóm động vật a sáng nhóm a tối D.Nhóm động vật kị sáng nhóm kị tối Câu 22: Động vật sau động vật a sáng? A Thằn lằn B Muỗi C dơi D Cả A, B C Câu 23: Động vật sau động vật a tối? A Sơn dơng B Đà điểu C Gián D Chim sâu Câu 24: Điều sau nói chim cú mèo? A Là loài động vật biến nhiệt B Tìm mồi vào buổi sáng sớm C Chỉ ăn thức ăn thực vật côn trùng D Tìm mồi vào ban đêm Câu 25: Các loài thú sau hoạt động vào ban đêm là: A Chồn, dê, cừu B Trâu, bò, dơi C Cáo, sóc, dê D Dơi, chồn, sóc Câu 26: Nhiều loài chim thờng sinh sản vào: A Mùa xuân B Mùa hè C Mùa thu D Mùa đông Câu 27: Nhóm chim sau bắt sâu bọ làm mồi? A Gà, cú mèo, đại bàng B Chích choè, chào mào, khớu C Chim ng, sẻ, bìm bịp D Bồ câu, cú mèo, đại bàng Câu 28: Tuỳ theo mức độ phụ thuộc nhiệt độ thể vào nhiệt độ môi trờng ngời ta chia làm hai nhóm động vật là: A Động vật chịu nóng động vật chịu lạnh B Động vật a nhiệt động vật kị nhiệt C Động vật biến nhiệt động vật nhiệt C Động vật biến nhiệt động vật chịu nhiệt Câu 29: Nhóm động vật dới thuộc động vật biến nhiệt là: A Ruồi giấm, ếch, cá B Bò, dơi, bồ câu C Chuột, thỏ, ếch D Rắn, thằn lằn, voi Câu 30: Nhóm động vật dới thuộc động vật đẳng nhiệt là: A Châu chấu, dơi, chim én B Cá sấu, ếch, ngựa C Chó, mèo, cá chép D Cá heo, trâu, cừu Câu 31: Loài sinh vật dới khả chịu lạnh tốt nhất? A ấu trùng cá B.Trứng ếch C ấu trùng ngô D Gấu Bắc cực Câu 32: Những sống vùng nhiệt đới, để hạn chế thoát nớc nhiệt độ không khí cao, đặc điểm thích nghi sau đây? A Bề mặt tầng cutin dầy B.Số lợng lỗ khí tăng lên C Lá tổng hợp chất diệp lục tạo màu xanh cho D Lá tăng kích thớc rộng Câu 33: Những sống vùng ôn đới, mùa đông thờng tợng: A Tăng cờng hoạt động hút nớc muối khoáng B Hoạt động quang hợp tạo chất hữu tăng lên C Cây rụng nhiều D.Tăng cờng oxi hoá chất để tạo lợng giúp chống lạnh Câu 34: Để tạo lớp cách nhiệt để bảo vệ cho sống vùng ôn đới chịu đựng đợc rét mùa đông lạnh giá, đặc điểm cấu tạo: A Tăng cờng mạch dẫn thân nhiều B Chồi vảy mỏng bao bọc, thân rễ lớp bần dày C Giảm bớt lợng khí khổng D Hệ thống rễ lan rộng bình thờng Câu 35: Câu nội dung là: A Thú lông sống vùng lạnh lông mỏng tha B Chuột sống sa mạc vào mà hè màu trắng C Gấu Bắc cực vào mùa đông lông trắng dày D.Cừu sống vùng lạnh lông phát triển Câu 36: Loài động vật dới tập tính ngủ đông nhiệt độ môi trờng lạnh: A Gấu Bắc cực B Chim én C Hơu, nai D Cừu Câu 37: Lớp động vật thể nhiệt là: A chim, thú, bò sát B Bò sát, lỡng c C Cá, chim, thú D Chim thú Câu 38: Sinh vật thể biến nhiệt là: A Vi sinh vật, nấm, thực vật B Động vật không xơng sống C Các động vật thuộc lớp: cá, lỡng c, bò sát D Cả A, B C Câu 39: Dựa vào khả thích nghi thực vật với lợng nớc môi trờng, ngời ta chia làm hai nhóm thực vật: A Thực vật a nớc thực vật kị nớc B Thực vật a ẩm thực vật chịu hạn C Thực vật cạn thực vật kị nớc D Thực vật a ẩm thực vật kị khô Câu 40: Cây xanh sau thuộc nhóm thực vật a ẩm? A Cỏ lạc đà B Cây rêu, thài lài C Cây mía D Cây hớng dơng Câu 41: Cây xanh dới chịu đựng đợc môi trờng khô hạn là: A Xơng rồng B Cây rau muống C Cây bắp cải D Cây su hào Câu 42: Đặc điểm thờng gặp sống nơi ẩm ớt nhng nhiều ánh sáng nh ven bờ ruộng là: A Cây phiến to, rộng dầy B Cây tiêu giảm, biến thành gai C Cây biến dạng thành thân bò D Cây phiến hẹp, mô giậu phát triển Câu 43: Động vật dới đâythuộc nhóm động vật a khô? A Thằn lằn B ếch, muỗi C Cá sấu, cá heo D Hà mã Câu 44: Quan hệ sinh vật loài là: A Quan hệ cá thể loài với B Quan hệ cá thể sống gần C Quan hệ cá thể loài với sống gần D.Quan hệ cá thể loài sống khu vực xa Câu 45: Giữa cá thể loài, sống khu vực biẻu quan hệ là: A Quan hệ cạnh tranh quan hệ đối địch B Quan hệ hỗ trợ quan hệ cạnh tranh C Quan hệ hỗ trợ quan hệ đối địch D Quan hệ cạnh tranh quan hệ ức chế Câu 46: Yếu tố xảy sau dẫn đến cá thể loài phải tách nhóm? A Nguồn thức ăn môitrờng dồi B Chỗ đầy đủ, chí thừa thãI cho cá thể C Số lợng cá thể bầy tăng lên cao D Vào mùa sinh sản cá thể khác giới tìm với Câu 47: Hiện tợng cá thể tách khỏi nhóm dẫn đến kết là: A Làm tăng khả cạnh tranh cá thể B Làm cho nguồn thức ăn cạn kiệt nhanh chóng C Hạn chế cạnh tranh các thể D Tạo điều kiện cho cá thể hỗ trợ tìm mồi hiệu Câu 48: Hai hình thức quan hệ chủ yếu sinh vật khác loài là: A Quan hệ hỗ trợ quan hệ đối địch B Quan hệ cạnh tranh quan hệ ức chế C Quan hệ đối địch quan hệ ức chế D Quan hệ hỗ trợ quan hệ quần tụ Câu 49: Quan hệ cộng sinh là: A Hai loài sống với nhau, loài tiêu diệt loài B Hai loài sống với lợi C Hai loài sống với gây hại cho D Hai loài sống với không gây ảnh hởng cho Câu 50: Thí dụ dới biểu quan hệ đối địch là: A Tảo nấm sống với tạo thành địa y B Vi khuẩn sống nốt sần rễ họ đậu C Cáo đuổi bắt gà D Sự tranh ăn cỏ bò đồng cỏ Chơng III: ngời, dân số môi trờng Câu 1: Xã hội loài ngời trải qua giai đoạn phát triển, lần lợt theo thứ tự là: A Thời kì nguyên thuỷ, xã hội nông nghiệp, xã hội công nghiệp B Xã hội nông nghiệp, thời kì nguyên thuỷ, xã hội công nghiệp C Thời kì nguyên thuỷ, xã hội công nghiệp, xã hội nông nghiệp D Xã hội công nghiệp, xã hội nông nghiệp, thời kì nguyên thuỷ, Câu 2: Cách sống ngời thời kì nguyên thuỷ là: A Săn bắt động vật hoang dã B Săn bắt động vật hái lợm C Đốt rừng chăn thả gia súc D Khai thác khoáng sản đốt rừng Câu 3: Con ngời bắt đầu chăn thả gia súc trồng trọt giai đoạn dới đây? A Thời kì nguyên thuỷ B Xã hội công nghiệp C Xẫ hội nông nghiệp D Khai thác khoáng sản đốt rừng Câu 4: Tác động đáng kể ngời môi trờng thời kì nguyên thuỷ là: A Hái lợm rừng săn bắt động vật hoang dã B Biết dùng lửa nấu chín thức ăn sởi ấm thể, xua thú C Trồng lơng thực D Chăn nuôi gia súc Câu 5: Thời gian đợc xem điểm mốc thời đại văn minh công nghiệp là: A Thế kỉ XVI B Thế kỉ XVII C Thế kỉ XVIII D Thế kỉ XIX Câu 6: Thành kĩ thuật đợc xem quan trọng tạo tạo điều kiện để ngời chuyển từ sản xuất thủ công sang sản xuất máy móc là: A Chế tạo máy nớc B Chế tạo động điện C Sản xuất máy bay tàu thuỷ D Chế tạo xe ô tô Câu 7: Nền sản xuất nông nghiệp giai đoạn xã hội công nghiệp đợc tiến hành chủ yếu phơng tiện: A Thủ công B Bán thủ công C Sức kéo động vật C giới hoá Câu 8: Nguồn tài nguyên khoáng sản đợc ngời tận dụng khai thác nhiều giai đoạn là: A Thời kì nguyên thuỷ B.Xã hội nông nghiệp C Xã hội công nghiệp D Cả A B Câu 9: Hậu dẫn đến từ việc ngời chặt phá rừng bừa bãi gây cháy rừng là: A Đất bị xói mòn thoái hoá thiếu rễ giữ đất B Thiếu rễ giữ nớc, nớc ngầm bị tụt sâu đất bị khô cằn C Thú rừng giảm thiếu môi trờng sống nơi sinh sản D Cả A, B C Câu 10: Rừng ý nghĩa tự nhiên ngời? A Cung cấp gỗ, củi đốt, nguồn thực phẩm thú rừng cho ngời B Điều hoà khí hậu góp phần cân sinh thái C Giữ nớc ngầm thiếu môi trờng sống nơi sinh sản D Cả A, B, C Câu 11: Chọn câu nội dung câu sau đây: A Trong xã hội công nghiệp, cách sống ngời săn bắt hái lợm rừng B Con ngời bắt đầu biết dùng lửa xã hội nông nghiệp C Việc đốt phá rừng bừa bãi ngời gây nhiều hậu xấu D Con ngời chế tạo đợc máy nớc giai đoạn xã hội nông nghiệp Câu 12: Hãy chọn câu nội dung sai câu sau đây: A Thời đại văn minh công nghiệp đợc mở đầu kỉ XVIII B Việc tận dụng khai thác khoáng sản đợc ngời thực vào thời kì nguyên thuỷ C Máy nớc đợc ngời chế tạo gai đoạn xã hội công nghiệp D Một phần đất trồng trọt đất rừng tự nhiên bị giảm đô thị hoá Câu 13: Yếu tố sau tác động làm suy giảm nguồn tài nguyên động vật thực vật? A Sự sinh sản rừng thú rừng B Sự gia tăng sinh sản ngời C Sự tăng nhanh tốc độ sinh sản sinh vật biển D Sự sinh sản nguồn thuỷ sản nớc Câu 14: Để góp phần vào việc bảo vệ tốt môi trờng, điều cần thiết phảI làm là: A Tăng cờng chặt, đốn rừng săn bắt thú rừng B Tận dụng khai thác tối đa tài nguyên khoáng sản C Hạn chế gia tăng dân số nhanh D Sử dụng nhiều thuốc trừ sâu đồng ruộng Câu 15: Điều sau không nên làm là: A Sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên tự nhiên B Bảo vệ nguồn tài nguyên rừng động vật hoang dại C Kiểm soát giảm thiểu nguồn chất thải gây ô nhiễm D Phá rừng làm nơng rẫy Câu 16: Sự thay đổi tính chất vật lí, hoá học, sinh học môi trờng, gây tác hại đời sống ngời sinh vật khác đợc gọi là: A Biến đổi môi trờng B Ô nhiếm môi trờng C Diến sinh thái D Biến động môi trờng Câu 17: Tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trờng là: A Do loài sinh vật quần xã sinh vật tạo B Các điều kiện bất thờng ngoại cảnh, lũ lụt, thiên tai C Tác động ngời D Sự thay đổi khí hậu Câu 18: Yêú tố gây ô nhiễm môi trờng dới hoạt động công nghiệp sinh hoạt ngời tạo ra? A Các khí độc hại nh NO2, SO2, CO2 B Các chất hoá học đồng ruộng C Chất thải hữu nh thực phẩm h hỏng, phân động vật D Cả A, B, C Câu 19: Các khí thải không khí chủ yếu nguồn gốc từ: A Hoạt động hô hấp động vật ngời B Quá trình đốt cháy nhiên liệu C Hoạt động quang hợp xanh D Quá trình phân giải xác hữu vi khuẩn Câu 20: Ô nhiễm môi trờng dẫn đến hậu sau đây: A ảnh hởng xấu đến trình sản xuất B Sự suy giảm sức khoẻ mức sống ngời C Sự tổn thất nguồn tài nguyên trữ D Cả A, B, C Câu 21: Yếu tố sau tác nhân hoá học gây ô nhiễm môi trờng? A Lạm dụng thuốc diệt cỏ bảo vệ trồng B Dùng nhiều thuốc trừ sâu so với nhu cầu cần thiét đồng ruộng C Các khí thải từ nhà máy công nghiệp D Các tiếng ồn mức xe cộ phơng tiện giao thông khác Câu 22: Nguồn lợng sau đợc sử dụng tạo khả gây ô nhiễm môi trờng mức thấp A Than đá B Dầu mỏ C Mặt trời D Khí đốt Câu 23: yêú tố hoạt động sau tác nhân làm môi trờng ô nhiễm chất phóng xạ? A Chất thải từ công trờng khai thác chất phóng xạ B Những vụ thử vũ khí hạt nhân C Chất thảI nhà máy điện nguyên tử D Cả A, B, C Câu 24: Nguồn gốc gây ô nhiễm sinh học môi trờng sống do: A Các khí thải trình đốt cháy nhiên liệu B Các chất thải từ sinh vật nh phân, xác chết, rác bệnh viện C Các vụ thử vũ khí hạt nhân D Các bao bì nhựa, cao su thải môi trờng Câu 25: Ma axit hậu việc sử dụng loại lợng: A Từ hạt nhân B Từ ánh sáng mặt trời C Từ dầu khí, than đá D Từ nớc, thuỷ triều Câu 26: Trong thời kì nguyên thuỷ, ngời tác động đáng kể đến môi trờng hoạt động sau đây? A Dùng lửa để nấu nớng, xua đuổi săn bắt thú rừng làm nhiều cánh rừng rộng lớn bị cháy B Hoạt động trồng trọt chăn nuôi dẫn đến việc chặt phá rừng để lấy đất canh tác chăn nuôi gia súc C Máy móc công nghiệp đời tác động mạnh đến môi trờng công nghiệp khai khoáng làm nhiều cánh rừng, đô thị hoá đẫ lấy nhiều vùng đất tự nhiên đất trồng trọt D Cả B C Câu 27: Trong thời kì xã hội nông nghiệp, ngời tác động mạnh đến môi trờng hoạt động sau đây? A Dùng lửa để nấu nớng, xua đuổi săn bắt thú rừng làm nhiều cánh rừng rộng lớn bị cháy B Hoạt động trồng trọt chăn nuôi dẫn đến việc chặt phá rừng để lấy đất canh tác chăn nuôi gia súc C Máy móc công nghiệp đời tác động mạnh đến môi trờng công nghiệp khai khoáng làm nhiều cánh rừng, đô thị hoá đẫ lấy nhiều vùng đất tự nhiên đất trồng trọt D Cả B C Câu 28: Trong thời kì xã hội công nghiệp, ngời tác động mạnh đến môi trờng hoạt động sau đây? A Dùng lửa để nấu nớng, xua đuổi săn bắt thú rừng làm nhiều cánh rừng rộng lớn bị cháy B Hoạt động trồng trọt chăn nuôi dẫn đến việc chặt phá rừng để lấy đất canh tác chăn nuôi gia súc C Máy móc công nghiệp đời tác động mạnh đến môi trờng công nghiệp khai khoáng làm nhiều cánh rừng, đô thị hoá đẫ lấy nhiều vùng đất tự nhiên đất trồng trọt D Cả B C Câu 29: Nguyên nhân chủ yếu làm cân sinh thái do: A Hoạt động ngời B Hoạt động sinh vật C Hoạt động núi lửa D Cả A B Câu 30: Chọn câu câu sau: A Nhiều hoạt động ngời tác động đến môi trờng tự nhiên, gây ô nhiễm làm suy thoái môi trờng B Thảm thực vật bị phá huỷ không ảnh hởng đến khí hậu C Nhiều hoạt động động vật hại môi trờng tự nhiên D Việc săn bắt động vật hoang dã không ảnh hởng đến số lợng loài sinh vật tự nhiên không làm cân sinh thái Câu 31: Chọn câu sai câu sau: A Con ngời nỗ lực bảo vệ, cải tạo môI trờng tự nhiên để phát triển bền vững B Trồng gây rừng biện pháp phục hồi cân sinh thái C Mọi ngời trách nhiện bảo vệ môi trờng tự nhiên D Phá rừng để lấy đất trồng trọt cần phải đợc khuyến khích Câu 32: Ô nhiễm môi trờng gì? A Là tợng môi trờng tự nhiên bị làm bẩn B Là tợng thay đổi tính chất vật lí, hoá học sinh học môi trờng C Là tợng gây tác động xấu đến môi trờng, gây tác hại tới đời sống sinh vật ngời D Cả A, Bvà C Câu 33: Nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trờng gì? A Do hoạt động ngời B Do hoạt động sinh vật( trừ ngời) C Do cháy rừng, hoạt động núi lửa D Cả B C Câu 34: Các chất bảo vệ thực vật chất độc hoá học thờng đợc tích tụ đâu? A Đất, nớc B Nớc, không khí C Không khí, đất D Đất, nớc, không khí, cỏ thể sinh vậ Câu 35: Nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm sinh học vi sinh vật gây bệnh gì? A Các chất thải không đợc thu gom B Các chát thải không đợc xử lí C Vi sinh vật gây bệnh phát triển chất thải không đợc thu gom không đợc xử lí cách D Các chất thải đựoc đợc thu gom nhng lại không đợc xử lí Câu 36: Chọn câu câu sau: A Ô nhiễm môi trờng chủ yếu ngời gây B Ô nhiễm môi trờng động vật gây C Ô nhiễm môi trờng cháy rừng D Ô nhiễm môi trờng núi lửa Câu 37: Chọn câu sai câu sau: A Ô nhiễm môi trờng vấn đề toàn cầu B Ô nhiễm môi trờng chủ yếu ngời gây C Ô nhiễm môi trờng mối quan tâm tất quốc gia giới D Ônhiễm môi trờng không ảnh hởng đến sức khoẻ cộng đồng Câu 38: Cách phòng tránh bệnh giun sán tốt gì? A Dùng thuốc bị nhiễm giun sán B Giữ gìn vệ sinh môi trờng C Giữ gìn vệ sinh ăn, uống D Cả B C Câu 39: Biện pháp sau đợc coi hiệu việc hạn chế ô nhiễm môi trờng? A Trồng nhiều xanh B Xây dựng nhà máy xử lí rác thải C Bảo quản sử dụng hợp lí hoá chất bảo vệ thực vật D Giáo dục nâng cao ý thức cho mội ngời bảo vệ môi trờng Câu 40: Chọn câu sai câu sau: A Con ngời hoàn toàn khả hạn chế ô nhiễm môi trờng B Trách nhiệm phải góp phần bảo vệ môI trờng sống cho cho hệ mai sau C Con ngời khả hạn chế ô nhiễm môi trờng D Nâng cao ý thức ngời việc phòng chống ô nhiễm môi trờng biện pháp quan trọng để hạn chế ô nhiễm môi trờng Câu 41: Những biện pháp bảo vệ cải tạo môi trờng gì? Hạn chế tăng nhanh dân số Sử dụng hiệu nguồn tài nguyên Tăng cờng trông rừng khắp nơi bảo vệ loài sinh vật Kiểm soát giảm thiểu nguồn chất thải gây ô nhiễm Tạo loài vật nuôi, trồng suất cao Tăng cờng xây dựng công trình thuỷ điện A 1, 2, 3, 4, B 1, 2, 4, 5, C 2, 3, 4, 5, D 1, 3, 4, 5, Câu 42: Các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trờng gì? 1.Các khí thải từ hoạt động công nghiệp sinh hoạt Hoá chất bảo vệ thực vật chất độc hoá học Các chất phóng xạ Các chất thải rắn Các chất thải hoạt động xây dựng( vôi, cát, đất, đá) Ô nhiễm sinh vật gây Các chất độc hại sinh chiến tranh A 1, 2, 3, 4, B 1, 2, 3, 5, C 2, 3, 4, 5, D 1,3, 4, 6, Câu 43: Chọn từ phù hợp số từ cho sẵn điền vào chỗ trống câu sau: nhiều nguyên nhân gây ô nhiễm môi trờng, nhng nguyên nhân chủ yếu hoạt động củagây A động vật B thực vật C ngời D vi sinh vật Câu 44: Chọn từ phù hợp số từ cho sẵn điền vào chỗ trống câu sau: Ngoài việc gây tác hại tới đời sống ngời sinh vâth khác, tạo điều kiện cho vi sinh vật gây bệnh phát triển, ô nhiễm môitrờng góp phần làm hệ sinh thái, môi trờng sống ngời sinh vật. A phát triển B ổn định C suy thoái D cân Câu 45: Chọn từ, cụm từ phù hợp số từ, cum từ cho sẵn điền vào chỗ trống câu sau: Các loại thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, diệt nấm dùng nông nghiệp, sử dụngvà dùng liều lợng tác động bất lợi tới toàn hệ sinh thái ảnh hởng tới sức khoẻ ngời A cách B không cách C hợp lí D phù hợp Câu 46: Chọn từ, cụm từ phù hợp số từ, cum từ cho sẵn điền vào chỗ trống câu sau: Quá trình đốt cháy nhiên liệu nh củi, than, dầu mỏ, khí đốt công nghiệp, giao thông vận tải đun nấu gia đình thải vào không khí nhiều loại khí cho đời sống ngời sinh vật A độc hại B không độc C lợi D lợi Câu 47: Chọn từ, cụm từ phù hợp số từ, cum từ cho sẵn điền vào chỗ trống câu sau: Tác động lớn ngời tới môi trờng tự nhiên phá huỷ , từ gây hậu nh: xói mòn thoái hoá đất, hạn hán lũ lụt A môi trờng biển B thảm thực vật C đất D cầu, cống Câu 48: Trồng gây rừng tác dụng gì? A Phục hồi phổi xanh Trái đất bị tàn phá, chống hạn hán B Phục hồi chỗ cho nhiều loài sinh vật C Phục hồi nguồn nớc ngầm, chống xói mòn thoái hoá đất D Cả A, B C Câu 49: Nguyên nhân sau gây ô nhiễm không khí? A Cháy rừng B Khí thải sản xuất công nghiệp, hoạt động phơng tiện giao thông C Đun nấu gia đình D Cả A, B C Câu 50: Nguyên nhân tợng ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật sau ăn rau gì? A Do ngời trồng rau sử dụng thuốc bảo vệ thực vật liều lợng qui định B Do ngời trồng rau sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không cách C Do ngời ăn rau không thực ăn D Cả A, B C Chơng Iv: bảo vệ môI trờng Câu1: Tài nguyên sau thuộc tài nguyên không tái sinh? A Tài nguyên rừng B Tài nguyên đất C Tài nguyên khoáng sản D Tài nguyên sinh vật Câu 2: Tài nguyên sau thuộc tài nguyên tái sinh? A Khí đốt tài nguyên sinh vật B Tài nguyên lợng vĩnh cửu C Dầu mỏ tài nguyên nớc D Bức xạ mặt trời tài nguyên sinh vật Câu 3: Gió lợng nhiệt từ lòng đất đợc xếp vào nguồn tài nguyên sau đây? A Tài nguyên không tái sinh B Tài nguyên lợng vĩnh cửu C TáI nguyên tái sinh tái nguyên không tái sinh D Tài nguyên tái sinh Câu 4; Tài nguyên dới giá trị vô tận là? A Dầu mỏ, than đá khí đốt B Tài nguyên khoáng sản tài nguyên sinh vật C Năng lợng mặt trời D Cây rừng thú rừng Câu 5: Nguồn lợng dới đợc khai thác sử dụng không gây ô nhiễm môi trờng là: A Khí đốt thiên nhiên B Than đá C Dầu mỏ D Bức xạ mặt trời Câu 6: Tài nguyên sau đợc xem nguồn lợng sạch? A Bức xạ mặt trời, gió, nhiệt tròng lòng đất B Dầu mỏ khí đốt C Than đá nguồn khoáng sản kim loại D Dầu mỏ, thuỷ triều, khí đốt Câu 7: Lợi ích việc khai thác sử dụng nguồn lơng từ mặt trời, thuỷ triều, gió là: A Giảm bớt khai thác ngồn tài nguyên không tái sinh khác B Hạn chế dợc tình trạng ô nhiễm môi trờng C Đây nguồn lợng cung cấp vĩnh cửu cho ngời D Cả lợi ích nêu Câu 8: Hãy cho biết nhóm tài nguyên sau dạng( tài nguyên tái sinh, không tái sinh lợng vĩnh cửu)? A Rừng, tài nguyên đất, tài nguyên nớc B Dầu mỏ, khí đốt tài nguyên sinh vật C Bức xạ mặt trời, rừng, nớc D Đất, tài nguyên sinh vật, khí đốt Câu 9: Dựa vào yếu tố sau để xếp đất vào nguồn tài nguyên tái sinh? A Trong đất chứa nhiều khoáng sản kim loại B Đất thờng xuyên đợc bồi đất phù sa, đợc tăng chất mùn từ xác động vật, thực vật C Trong đất nhiều than đá D Nhiều quặng dầu mỏ, khí đốt lòng đất Câu 10: Câu nội dung câu sau là: A Thuỷ triều, sóng biển tài nguyên không tái sinh B Kim loại, dầu mỏ tài nguyên tái sinh C Dầu mỏ, kim loại, khí đốtđang ngày ngời khai tác nhiều D Than đá nguồn lợng không gây ô nhiễm Câu 11: Hãy tìm câu nội dung sai câu sau đây: A Đất môi trờng sản xuất lơng thực phẩm nuôi sống ngời B Đất tài nguyên không tái sinh C Đất nơi xây nhà, khu công nghiệp, làm đờng giao thông D Sử dụng đất hợp lí làm cho đất không bị thoái hoá Câu 12: Biện pháp bảo vệ nguồn tài nguyên đất là: A Trồng gây rừng để chống xói mòn đất B Giữ đất không nhiễm mặn, không bị khô hạn C Làm tăng lợng mùn nâng cao độ phì cho đất D Cả biện pháp nêu Câu 13: Để bảo vệ rừng tài nguyên rừng, biện pháp cần làm là: A Không khai thác sử dụng nguồn lợi từ rừng B Tăng cờng khai thác nhiều nguồn thú rừng C Thành lập khu bảo tồn thiên nhiên vờn quốc gia D Chặt phá khu rừng già để trồng lại rừng Câu 14: Để góp phần bảo vệ rừng, điều không nên là: A Chấp hành tốt qui định bảo vệ rừng B Tiếp tục trồng gây rừng, chăm sóc rừng C Khai thác sử dụng nhiều rừng thú rừng D Kết hợp khai thác hợp lí với qui hoạch phục hồi làm tái sính rừng Câu 15: Để bảo vệ thiên nhiên hoang dã, cần ngăn chặn hoạt động dới đây? A Trồng cây, gây rừng để tạo môi trờng sống cho động vật hoang dã B Săn bắt thú hoang dã, quí C Xây dựng khu bảo tồn, rừng đầu nguồn D Bảo vệ rừng già, rừng đầu nguồn Câu 16: Đối với vùng đất trồng, đồi núi trọc biện pháp chủ yếu cần thiết là: A Trồng cây, gây rừng B Tiến hành chăn thả gia súc C Cày xới để làm nơng, rẫy sản xuất lơng thực D Làm nhà Câu 17: Biện pháp dới góp phần vào việc bảo vệ nguồn tài nguyên hoang dã là: A Không cày xới đất để làm ruộng nơng sờn đồi dốc để tránh sạt lở, xói mòn B Đẩy mạnh việc hoá động, thực vật, lai tạo dạng động, thực vật chất lợng chống chịu tốt C Xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên D Các biện pháp Câu 18: Để bảo vệ hệ sinh thái nông nghiệp, biện pháp cần làm là: A Không lạm dụng thuốc trừ sâu đồng ruộng B Tăng cờng bón thật nhiều phân bón hoá học cho trồng C Dùng thuốc diệt cỏ để phòng trừ cỏ dại D Cả biện pháp nêu Câu 19: Hệ sinh thái dới hệ sinh thái cạn là: A Rừng rộng rụng theo mùa vùng ôn đới B Rừng ngập mặn C.Vùng thảo nguyên hoang mạc D Rừng ma nhiệt đới Câu 20: Hệ sinh thái lớn đất là: A Rừng ma vùng nhiệt đới B Các hệ sinh thái hoang mạc C Các hệ sinh thái nông nghiệp vùng đồng D Biển Câu 21: Để góp phần bảo vệ môi trờng tự nhiên, cần phải xoá bỏ hành vi sau đây? A Chăm sóc bảo vệ trồng B Du canh, du c C Xử lí rác thải không ném rác bừa bãi môi trờng D Tham gia vận động ngời xung quanh giữ gìn bảo vệ thiên nhiên Câu 22: Để vừa khai thác nguồn tài nguyên biển, vừa bảo vệ môi trờng biển phục hồi tài nguyên này, cần phải: A Khai thác hợp lí kết hợp với cải tạo, phục hồi nuôi bổ sung B Đánh bắt hải sản chất nổ C Tăng cờng đánh bắt ven bờ D Dùng hoá chất xung điện để đánh bắt hải sản Câu 23: Đối với động vật hoang dã, luật bảo vệ môi trờng qui định: A Không săn bắt động vật non B Nghiêm cấm đánh bắt C Vừa đánh bắt, vừa nuôi phục hồi D Chỉ đợc săn bắt thú lớn Câu 24: Đối với chất thải công nghiệp sinh hoạt, luật bảo vệ môi trờng qui định: A thể đa trực tiếp môi trờng B thể tự chuyên chở chất thảI từ nơi sang nơi khác C Các tổ chức, cá nhân phải trách nhiệm xử lí chất thải công nghệ thích hợp D Chôn vào đất Câu 25: Tài nguyên thiên nhiên gì? A Là nguồn vật chất sơ khai đợc hình thành tự nhiên B Là nguồn vật chất tồn tự nhiên C Là nguồn sống ngời D Là nguồn vật chất sơ khai đợc hình thành tồn tự nhiên mà ngời sử dụng đợc cho sống Câu 26: dạng tài nguyên thiên nhiên? A dạng tài nguyên thiên nhiên tài nguyên không tái sinh B hai dạng tài nguyên thiên nhiên: tài nguyên không tái sinh tài nguyên tái sinh C ba dạng tài nguyên thiên nhiên: tài nguyên không tái sinh, tài nguyên tái sinh tài nguyên lợng vĩnh cửu D ba dạng tài nguyên thiên nhiên: tài nguyên nớc, tài nguyên đất tài nguyên sinh vật Câu 27: Tài nguyên không tái sinh gì? A Là tài nguyên vô tận mà ngời khai thác mãi B Là tài nguyên mà ngời khai thác sử dụng sau thời gian bị cạn kiệt C Là tài nguyên đợc khai thác sử dụng hợp lí điều kiện phát triển phục hồi D Là tài nguyên lợng vĩnh cửu Câu 28: Tài nguyên tái sinh gì? A Là tài nguyên vô tận mà ngời khai thác mãi B Là tài nguyên mà ngời khai thác sử dụng sau thời gian bị cạn kiệt C Là tài nguyên đợc khai thác sử dụng hợp lí điều kiện phát triển phục hồi D Là tài nguyên lợng vĩnh cửu Câu 29: Tài nguyên lợng vĩnh cửu gì? A Là tài nguyên sinh vật B Là tài nguyên mà ngời khai thác sử dụng sau thời gian cạn kiệt C Là tài nguyên đợc khai thác sử dụng hợp lí điều kiện phát triển phục hồi D Là nguồn lợng mặt trời, gió, sóng biển,.đợc ngời sử dụng ngày nhiều Câu 30: Tài nguyên tái sinh gồm: A Tài nguyên đất, tài nguyên nớc B Tài nguyên nớc, tài nguyên sinh vật C Tài nguyên sinh vật, tài nguyên đất D Tài nguyên đất, tài nguyên nớc tài nguyên sinh vật Câu 31: Tài nguyên lợng vĩnh cửu gồm: A Năng lợng gió, than đá B Bức xạ mặt trời, dầu lửa C Năng lợng thuỷ triều, khí đốt D Bức xạ mặt trời, lợng thuỷ triều lợng gió Câu 32: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên nh nào? A Là sử dụng tài nguyên không tái sinh B Là sử dụng tài nguyên tái sinh C Là sử dụng tài nguyên lợng vĩnh cửu D Là sử dụng cách tiết kiệm hợp lí, vừa đáp ứng nhu cầu xã hội vừa trì lâu dài nguồn tài nguyên cho hệ mai sau Câu 33: Khi thực vật bao phủ tình trạng đất nh nào? A Đất bị khô hạn B Đất bị xói mòn C Đất màu mỡ D Cả A B Câu 34: Tài nguyên sau không thuộc tài nguyên thiên nhiên? A Tài nguyên rừng B Tài nguyên đất C Tài nguyên sinh vật D Tài nguyên trí tuệ ngời Câu 35: Chọn từ phù hợp số từ cho sẵn điền vào chỗ trống câu sau: Giữ gìn cải tạo thiên nhiên A kinh nghiệm B trách nhiệm C sở thích D điều kiện Câu 36: Hiện tợng sau không gây ô nhiễm môi trờng? A Khí thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt B Nớc thải công nghiệp, khí thải loại xe C Tiếng ồn loại động D Trồng rau sạch, sử dụng phân vi sinh Câu 37: Nguyên nhân sau dẫn đến ô nhiễm nguồn nớc? A Nớc thải không đợc xử lí B Khí thải phơng tiện giao thông C Tiếng ồn loại động D Động đất Câu 38: Vì việc giữ gìn thiên nhiên hoang dã góp phần giữ cân sinh thái? A Bảo vệ loại động vật hoang dã B Bảo vệ môi trờng sống sinh vật C Bảo vệ tài nguyên thực vật rừng D Giữ gìn thiên nhiên hoang dã bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ đợc loài sinh vật hoang dã môi trờng sống chúng, sở để trì cân sinh thái Câu 39: Chọn từ phù hợp số từ cho sẵn điền vào chỗ trống câu sau: Thảm thực vật tác dụng chống xói mòn đất, giữ ẩm cho đất Thực vật nơi cho nhiều loài sinh vật khác A chỗ dựa B thức ăn C môi trờng D nơi đẻ Câu 40: Chọn câu sai câu sau đây: A Việc bảo vệ rừng xanh vai trò quan trọng việc bảo vệ đất, nớc tài nguyen sinh vật khác B Thảm thực vật tác dụng chống xói mòn đất, giữ ẩm cho đất Thực vật thức ăn nơi cho nhiều loài sinh vật khác C Mọi ngời quốc gia trách nhiệm việc giữ gìn cảI tạo thiên nhiên D Giữ gìn cải tạo thiên nhiên trách nhiệm phủ nớc Câu 41: Trên trái đất nhiều loại môi trờng khác Các môi trờng khác đặc tính nào? A Đặc tính vật lí, đặc tính hoá học B Đặc tính sinh học, đặc tính hoá học C Đặc tính vật lí, đặc tính sinh học D Đặc tính vật lí, đặc tính hoá học đặc tính sinh học Câu 42: Biện pháp xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên, vờn quốc gia hiệu sau đây? A Phục hồi hệ sinh thoái bị thoái hoá B Góp phần bảo vệ hệ sinh thái quan trọng, giữ cân sinh thái, bảo vệ nguồn gen sinh vật C Giáo dục ý thức bảo vệ môi trờng ngời dân D Tăng cờng công tác trồng rừng Câu 43: Biện pháp trồng rừng hiệu sau đây? A Góp phần bảo vệ hệ sinh thái quan trọng, bảo vệ nguồn gen sinh vật B Góp phần bảo vệ tài nguyên rừng C Phục hồi hệ sinh thoái bị thoái hoá, chống xói mòn, tăng nguồn nớc D Giáo dục ý thức bảo vệ môi trờng ngời dân Câu 44: Biện pháp tăng cờng công tác tuyên truyền giáo dục bảo vệ rừng hiệu sau đây? A Toàn dân tích cực tham gia bảo vệ tài nguyên rừng B Bảo vệ động vật quí C Bảo vệ rừng đầu nguồn D Bảo vệ nguồn nớc Câu 45: Biện pháp phát triển dân số cách hợp lí hiệu nh việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên? A Tăng nguồn nớc B Giảm áp lực sử dụng tài nguyên thiên nhiên qua mức C Tăng diện tích trồng trọt D Tăng nguồn tài nguyên khoáng sản Câu 46: Chọn cụm từ phù hợp số từ cho sẵn điền vào chỗ trống câu sau: Biển hệ sinh thái khổng lồ Các loài sinh vật biển đa dạng phong phú nhng tài nguyên sinh vật biển A vô tận B vô tận, khai thác thoải mái C cần khai thác hợp lí D A C Câu 47: Chọn từ phù hợp số từ cho sẵn điền vào chỗ trống câu sau: Trái đất nhiều vùng với hệ sinh thái khác đa dạng sinh học A sở B kết C hậu D chỗ dựa Câu 48: Chọn câu sai câu sau: A Biện pháp trì đa dạng sinh thái nông nghiệp bảo vệ, cải tạo hệ sinh thái để đạt suất hiệu cao B Mỗi quốc gia tất ngời dân phải trách nhiệm bảo vệ hệ sinh thái, góp phần bảo vệ moi trờng sống Trái đất C Phát triển dân số hợp lí tác dụng giảm áp lực sử dụng tài nguyên thiên nhiên mức D Nớc ta nớc hệ sinh thái nông nghiệp phong phú Câu 49: Nếu Luật Bảo vệ môi trờng không qui định: Nghiêm cấm săn bắn động vật hoang dã hậu xảy ra? A Chất thải đổ không qui định B Động vật hoang dã bị khai thác đến cạn kiệt C Khai thác tài nguyên khoáng sản kế hoạch D Khai thác tài nguyên biển kế hoạch Câu 50:Luật Bảo vệ môi trờng qui định: Cần quy hoạch bãi rác thải nghiêm cấm đổ chất thải độc hại môi trờng tác dụng ? A Chất thải đợc thu gom lạiđúng chỗ đợc xử lí, không gây ô nhiễm môi trờng B Động vật hoang dã bị khai thác đến cạn kiệt C Khai thác tài nguyên khoáng sản kế hoạch D Khai thác tài nguyên biển kế hoạch ... nớc D ánh sáng Câu 11: Yếu tố dới nhân tố hữu sinh: A ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm B Chế độ khí hậu, nớc, ánh sáng C Con ngời sinh vật khác D Các sinh vật khác ánh sáng Câu 12: yếu tố ánh sáng thuộc... gen nhờ có đặc điểm: A Có khả đề kháng mạnh B Dễ nuôi cấy, có khả sinh sản nhanh C.Cơ thể có tế bào D .Có thể sống đợc nhiều môi trờng khác Câu 25: Chất kháng sinh đợc sản xuất phần lớn có nguồn... xuất, sinh vật phân giải Câu 38: Trong hệ sinh thái, xanh là: A Sinh vật phân giải B Sinh vật phân giải sinh vật tiêu thụ C Sinh vật sản xuất D Sinh vật phân giải sinh vật sản xuất Câu 39: Sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: 500 cấu trắc nghiệm sinh 9 có đáp án, 500 cấu trắc nghiệm sinh 9 có đáp án, 500 cấu trắc nghiệm sinh 9 có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay