Bài tập Phân tích hoạt động kinh doanh có hướng dẫn

27 195 3
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 00:22

Bài tập Phân tích hoạt động kinh doanh có hướng dẫn là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) TR NG I H C PH M V N KHOA KINH T NG BÀI T P MÔN:PHÂN TÍCH HO T NG KINH T (Dùng cho đào t o tín ch ) Ng i biên so n: Th.S Nguy n Th Ph L u hành n i b - N m 2015 ng H o BÀI T P CH NG Bài 1: S li u t i m t doanh nghi p nh sau: Ch tiêu Chi phí l ng (tri u đ ng) Doanh thu tiêu th (tri u đ ng) K ho ch Th c hi n 100 110 1.000 1.200 Yêu c u: Hãy phân tích tình hình chi phí ti n l ng c a doanh nghi p Hãy cho bi t so v i k ho ch doanh nghi p ti t ki m hay lãng phí chi phí ti n l ng? Bài 2: s li u v chi phí v t li u đ s n xu t m t lo i s n ph m t i m t doanh nghi p nh sau: Ch tiêu K ho ch Th c hi n Chênh l ch TH/KH 1.000 1.200 +200 M c tiêu hao v t li u (kg) 10 9,5 -0,5 n giá v t li u (đ ng) 50 55 +5 S l ng s n ph m (cái) Yêu c u: Áp d ng ph ng pháp thích h p, xác đ nh m c đ nh h ng c a t ng nhân t đ n tình hình bi n đ ng chi phí nguyên v t li u th c hi n so v i k ho ch c a doanh nghi p Nh n xét nh h ng c a t ng nhân t xác đ nh m c chi phí nguyên v t li u lãng phí (ti t ki m) xu t bi n pháp phù h p th áp d ng đ ti t ki m chi phí nguyên v t li u k kinh doanh ti p theo Bài 3: B ng ph ng pháp thích h p, xác đ nh m c đ nh h ng c a nhân t đ n tình hình th c hi n k ho ch c a ch tiêu l i nhu n tiêu th m t lo i s n ph m đ c xác đ nh b i công th c: LN  Q  ( P  VC )  TFC Trong đó: LN: l i nhu n tiêu th s n ph m Q: kh i l ng s n ph m tiêu th P: đ n giá bán s n ph m VC: bi n phí đ n v s n ph m TFC t ng đ nh phí Bài 4: C n c vào tài li u sau, phân tích m c đ nh h ng c a nhân t đ n ch tiêu l i nhu n, c n c vào công th c: LN  Q  ( P  VC )  TFC Ch tiêu Kh i l n v tính ng s n ph m tiêu th (Q) S n ph m K ho ch Th c t 1.000 1.200 Bi n phí đ n v s n ph m (V) 1.000 đ/ s n ph m 60 65 Chi phí c đ nh (TFC) 1.000 đ ng 10.000 15.000 1.000 đ/s n ph m 100 105 n giá bán s n ph m (P) H NG D N GI I Bài 2: G i : TC: T ng chi phí nguyên v t li u Q:S l ng s n ph m s n xu t M: M c tiêu hao v t li u P: n giá v t li u Ch tiêu phân tích: Chi phí NVL = S l ng x L tr c ti p TC = T ng h p m c đ ng NVL x s n xu t n giá nguyên v t li u tiêu hao QxMxP nh h ng c a nhân t ∆TC = ∆TC(Q) +∆TC(M) +∆TC(P) = 100.000 + (-30.000) + 57.000 = +127.000 (đ ng) M c chi phí nguyên v t li u ti t ki m 30.000đ ng Bài 3: Xác đ nh đ i t ng phân tích: LN = LN1 – LNk M cđ nh h ng c a s n l ng tiêu th đ n l i nhu n:  LN(Q) = (Q1 - Qk)(Pk - VCk) M cđ nh h ng c a giá bán đ n l i nhu n:  LN(P) = Q1(P1 - Pk) M cđ nh h ng c a chi phí kh bi n đ n l i nhu n:  LN (VC)= - Q1(VC1 - VCk) M cđ nh h ng c a chi phí b t bi n đ n l i nhu n:  LN(TFC) = -(TFC1 - TFCk) Bài 4: T ng h p m c đ nh h ng c a nhân t LN =  LN(Q)+  LN(P) +∆LN (VC)+  LN(TFC) = 8.000 + (- 6.000) + (- 5.000) + 6.000 = + 3.000 (1.000 đ) BÀI T P CH NG Bài 1: s li u t i m t doanh nghi p nh sau: S nl Tên s n ng Giá bán đ n v (1.000 đ) ph m K ho ch Th c hi n K ho ch Th c hi n A 200 213 15 16 B 200 202 13 14 C 300 267 12 10 D 160 170 Yêu c u: Phân tích tình hình th c hi n k ho ch kh i l ng s n xu t t ng lo i s n ph m toàn b s n ph m c a doanh nghi p Gi s A, B, C m t hàng ch y u c a doanh nghi p Hãy phân tích tình hình hoàn thành k ho ch s n xu t m t hàng ch y u c a doanh nghi p Bài 2: Cho tài li u sau c a m t doanh nghi p: Tên s n ph m A B Th h ng S l ch t l K ho ch ng ng s n ph m(cái) n giá(1.000đ) Th c hi n K ho ch Th c hi n Lo i 70 135 Lo i 30 15 5 Lo i 70 180 10 12 Lo i 20 20 Lo i 10 - - Yêu c u: Phân tích tình hình hoàn thành k ho ch kh i l ng s n xu t m t hàng c a doanh nghi p S d ng ph ho ch v ch t l ch t l ng pháp thích h p, phân tích tình hình hoàn thành k ng s n ph m xác đ nh GTSX t ng lên ho c gi m thay đ i ng Bài 3: tài li u sau c a m t doanh nghi p n m N VT: 1.000 đ ng Tên T ng giá thành Chi phí s a ch a s n s n s n ph m ph m h ng ph m N m tr A c N m N m tr 30.000 40.000 B 50.000 C C ng không th s a ch a đ N m N m tr 200 250 400 750 50.000 250 250 1.250 500 20.000 30.000 150 200 650 400 100.000 120.000 600 700 2.300 1.650 Yêu c u: Phân tích ch t l c Giá thành s n ph m h ng ng s n xu t n m so v i n m tr c N m c Bài 4: M t doanh nghi p s n xu t tài li u sau: Tài li u h ch toán c a n m tr tr c: S l ng s n ph m s n xu t th c t n m c c a s n ph m A: 12.000 s n ph m, s n ph m B: 5.000 s n ph m, s n ph m C: 30.000 s n ph m T l s n ph m s n xu t d ki n k k ho ch t ng so v i n m tr c là: s n ph m A t ng 10%, s n ph m B t ng 8%, s n ph m C t ng 6% Tình hình th c t so v i n m tr c, s n ph m A t ng 8%, s n ph m B gi m 2%, s n ph m C gi m 3% S li u v giá thành chi phí sai h ng nh sau: S n ph m Giá thành đ n v s n ph m Chi phí sai h ng (1.000đ ng) (1.000đ ng/s n ph m) K ho ch Th c hi n K ho ch Th c hi n A 100 390 50.000 60.000 B 320 310 40.000 30.000 C 200 180 85.000 115.000 Yêu c u: Xác đ nh s l ng s n ph m s n xu t k ho ch n m th c t n m Phân tích tình hình ch t l phân tích nhân t nh h ng s n ph m th c hi n so v i k ho ch Qua đó, ng đ n ch t l c ng s n ph m c a doanh nghi p H NG D N GI I Bài 2: Phân tích tình hình hoàn thành k ho ch kh i l ng s n xu t m t hàng phân tích tình hình s n xu t, ta c n ph i xác đ nh s l a) qui đ i v s n ph m lo i I Các s n ph m th h ng đ ng s n ph m c qui đ i v s n ph m lo i I theo giá k ho ch Sau quy đ i, phân tích tình hình hoàn thành k ho ch kh i l ng s n xu t b) Phân tích tình hình hoàn thành k ho ch s n xu t theo m t hàng T l hoàn thành k ho ch s n xu t m t hàng Áp d ng công th c ta có: Tm  95 x6  86 x10 x100  100% 95 x6  86 x10 Xác đ nh s ph m c p bình quân c a t ng lo i s n ph m - i v i s n ph m A  H p  H p1  H pk  0,98  0,73  0,25 K t lu n: Ch t l ng s n ph m A th c hi n v Giá tr s n xu t s n ph m t ng nh h t k ho ch ng c a h s ph m c p bình quân t ng: ∆G = (135+15) x x 0,25 = 225.000 đ ng - i v i s n ph m B t ng t Bài 3: nh h ng c a nhân t k t c u s n ph m đ i v i t l sai h ng bình quân: T(K) =+0,017% nh h ng c a nhân t t l sai h ng cá bi t đ i v i t l sai h ng bình quân: T(t) = -0,957% T ng h p: T  T (k )  T (t )  0,017%  (0,957%)  0,94% Bài 4: nh h ng c a nhân t k t c u đ n t l sai h ng bình quân:T(K) = + 0,65% nh h ng c a nhân t t l sai h ng cá bi t đ n t l sai h ng bình quân: T(t) = -0,78% T ng h p: T  T (k )  T (t )  0,65%  (0,78%)  0,12% BÀI T P CH NG Bài 1: C n c vào tài li u sau phân tích tình hình bi n đ ng v l c l ng lao đ ng tr c ti p t i m t doanh nghi p s n xu t: Ch tiêu S lao đ ng tr c ti p (ng i) Giá tr s n xu t (tri u đ ng) K k ho ch K th c t 100 120 1.000 1.300 Bài 2: S li u thu th p qua n m v ch tiêu s n xu t nh sau: Ch tiêu Ð n v tính 1.T ng giá tr s n xu t 1000 đ 2.S lao đ ng bình quân ng 3.T ng ngày làm vi c ngày 4.T ng s gi làm vi c Gi N m tr c N m So sánh +/- % 5.027.400 5.243.190 +215.790 i +4,3 315 310 -5 -1,6 83.790 86.180 +2.390 +2,8 628.425 672.204 +43.779 +6,7 Yêu c u: Xác đ nh n ng su t lao đ ng ngày, gi , n m Nh n xét Phân tích nh h ng nhân t v lao đ ng đ i v i giá tr s n xu t Bài 3: Tài li u c a doanh nghi p M v ch tiêu s n xu t nh sau: Ch tiêu nv K ho ch Th c t T ng giá tr s n xu t Tri u đ ng 75.000 92.664 S công nhân tham gia s n xu t bình quân Ng 500 520 T ng s ngày tham gia s n xu t c a công nhân Ngày 125.000 143.000 T ng s gi tham gia s n xu t c a công nhân Gi 937.500 1.029.000 i Yêu c u: Phân tích tình hình s d ng lao đ ng tham gia s n xu t c a doanh nghi p Tính phân tích ch tiêu ph n ánh tình hình s d ng th i gian lao đ ng n ng su t lao đ ng c a công nhân Phân tích nhân t nh h ng đ n s chênh l ch t ng giá tr s n xu t k th c hi n so v i k k ho ch Bài 4: Tài li u t i m t doanh nghi p nh sau: Ch tiêu K ho ch Giá tr s n xu t (ngàn đ ng) Th c t 1.000.000 900.000 200 190 T ng s ngày làm vi c 50.000 47.800 T ng s ngày v ng m t, ng ng vi c 22.000 21.00 S công nhân s n xu t bình quân Yêu c u: Phân tích tình hình qu n lý s d ng ngày công c a doanh nghi p H NG D N GI I Bài 2: Xác đ nh NSL ngày, gi , n m Nh n xét Ð n v Ch tiêu tính N m tr c N m So sánh +/- % T ng giá tr s n xu t 1000 đ 5.027.400 5.243.190 +215.790 +4,3 S lao đ ng bình quân ng 315 310 -5 -1,6 T ng ngày làm vi c ngày 83.790 86.180 +2.390 +2,8 T ng s gi làm vi c gi 628.425 672.204 +43.779 +6,7 ngày 266 278 +12 +4,5 7,5 7,8 +0,3 +0,4 S ngày làm vi c bq lao đ ng n m i S gi làm vi c bq ngày gi NSLÐ bq gi 1.000 đ 8.00 780 -20 -2,5 NSLÐ bq ngày(Nn) 1.000 đ 6.000 6.084 +84 +1,4 1.596 1.691 +95 +5,9 NSLÐ bq lao đ ng 2) Phân tích nh h ng nhân t v lao đ ng đ i v i GTSX T ng h p nhân t nh h ng VT: 1.000 đ ng Nhân t làm t ng Nhân t làm gi m S ngày làm vi c: +22.320 S công nhân s n xu t: - 7.980 S gi làm vi c : +20.683 NSL gi : +43.003 - 13.444 -21.424 + 21.579 BÀI T P CH NG Bài 1: T i doanh nghi p A n m N tình hình s n xu t, giá thành s n ph m nh sau: Tên s n ph m S l ng s n ph m Giá thành đ n v s n ph m s n xu t K ho ch ( 1.000đ/sp) Th c hi n N m tr c K ho ch Th c hi n A 10.000 10.000 120 110 100 B 12.000 12.000 300 280 270 C 6.000 8.000 250 230 260 Yêu c u: Phân tích tình hình th c hi n k ho ch giá thành, tình hình t ng gi m giá thành c a toàn b s n ph m t i doanh nghi p A Phân tích tình hình th c hi n nhi m v h th p giá thành s n ph m Bài 2: s li u v tình hình kinh doanh c a m t doanh nghi p s n xu t nh sau: S nl Tên s n ph m ng (cái) Giá thành đ n v s n ph m Giá bán đ n v s n ( 1.000đ) ph m (1.000đ) K Th c N m ho ch hi n tr c K Th c K Th c ho ch hi n ho ch hi n S n ph m so sánh đ c A 100 120 200 180 190 280 300 B 80 100 180 160 165 200 210 C 50 60 100 90 85 160 130 160 180 S n ph m không so sánh đ D 150 200 - 120 c 118 Yêu c u: Phân tích chung tình hình giá thành s n ph m th c hi n so v i k ho ch: a Bi n đ ng giá thành đ n v s n ph m b Bi n đ ng t ng giá thành Phân tích t ng gi m giá thành c a toàn b s n ph m t i doanh nghi p Phân tích tình hình th c hi n nhi m v h giá thành c a s n ph m so sánh đ c Bài 3: s li u v tình hình s n xu t c a doanh nghi p X nh sau: Tài li u k ho ch n m nay: Kh i l ng s n ph m s n xu t: S n ph m A: 5.000 s n ph m; s n ph m B: 4.000 s n ph m; s n ph m C: 1.500 s n ph m Tài li u th c t n m nay: T l hoàn thành k ho ch s n xu t c a s n ph m A: 125%, s n ph m B: 90% s n ph m C: 110% Tình hình giá thành t l h giá thành s n ph m: S n Giá thành đ n v s n ph m ph m th c t n m tr T l h giá thành (%) c (1.000đ/sp) A B 200 C 150 Bi t: Giá thành đ n v s n ph m A: K ho ch Th c hi n -3 - 3,5 -2 -4 - K ho ch: 500.000 đ ng/s n ph m - Th c t : 480.000 đ ng/s n ph m Yêu c u: Phân tích tình hình giá thành c a toàn b s n ph m t i doanh nghi p X Phân tích tình hình th c hi n nhi m v h giá thành s n ph m so sánh đ c Bài 4: T i m t doanh nghi p n m N tài li u sau: Ch tiêu K ho ch Th c hi n 10.000 12.000 - V t li u a 52.000 50.000 - V t li u b 16.500 15.000 - V t li u c 20.000 21.500 - V t li u a 12 15 - V t li u b 4,8 - V t li u c 4,5 5.500 5.200 S l ng s n ph m s n xu t (cái) Toàn b v t li u tiêu hao cho s n xu t (cái) Giá bình quân kg v t li u (1.000đ/kg) Giá tr ph li u thu h i (1.000đ) Yêu c u: Phân tích kho n chi phí nguyên v t li u tr c ti p giá thành s n xu t s n ph m BÀI T P CH NG Bài 1: S li u thu th p c a m t doanh nghi p X v s n xu t tiêu th lo i s n ph m đ c ph n ánh qua b ng sau: Kh i l th (SP) S n ph m ng tiêu Giá bán Giá v n đ n Chi phí bán hàng đ nv v s n ph m chi phí QLDN (1000 đ) (1000đ) đ n v (1000đ) N m N m N m N m N m N m N m N m tr tr tr tr c c c c A 2.000 2.200 120 126 96 100 14 18 B 1.700 1.500 80 80 68 65 C 1.200 1.200 75 70 57 57 8 D 500 700 80 80 70 74 10 Bi t r ng: A, B, C nh ng m t hàng đ c tiêu th theo đ n đ t hàng Yêu c u: Phân tích tình hình tiêu th t i doanh nghi p Xây d ng ch tiêu phù h p phân tích l i nhu n thu n ho t đ ng kinh doanh Qua đó, phân tích nhân t nh h ng đ n bi n đ ng l i nhu n qua hai n m Bài 2: s li u liên quan đ n tình hình tiêu th c a doanh nghi p nh sau: S l S n ph m ng s n n giá v n ph m tiêu th n giá bán Chi phí bán hàng (1000 đ) (1000 đ) (1000 đ) K Th c K Th c K Th c K Th c ho ch hi n ho ch hi n ho ch hi n ho ch hi n A 3.000 3.300 40 45 12 13 60 80 B 500 800 30 30 15 14 60 75 C 600 800 380 420 20 23 440 460 Chi phí qu n lý doanh nghi p theo k ho ch 18.000.000đ th c t phát sinh 20.500.000 đ Chi phí lãi vay theo k ho ch 7.000.000đ th c t phát sinh 9.500.000đ Chi phí thu nh p khác không phát sinh Thu su t thu thu nh p doanh nghi p 25% 12 Yêu c u: L p báo cáo lãi l c a doanh nghi p V i báo cáo trên, anh (ch ) th đánh giá nh th v tình hình hoàn thành k ho ch v l i nhu n sau thu Xây d ng ch tiêu phù h p phân tích l i nhu n thu n ho t đ ng kinh doanh Qua đó, phân tích nhân t nh h ng đ n tình hình hoàn thành k ho ch l i nh ân c a doanh nghi p Anh (ch ) nh n xét v k t qu v a phân tích đ v i k t qu phân tích c yêu c u Bài 3: Báo cáo k t qu kinh doanh c a m t doanh nghi p ( VT: 1.000đ) Ch tiêu N m tr N m c T ng doanh thu 26.725 25.530 Doanh thu thu n 26.725 25.530 Giá v n hàng bán 14.900 13.840 0 800 760 Chi phí bán hàng 1.900 2.500 Chi phí qu n lý doanh nghi p 3.215 4.000 L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh 5.910 4.430 Doanh thu ho t đ ng tài Chi phí tài chính(chi phí lãi vay) Báo cáo chi ti t v tình hình tiêu th : S n ph m S l ng s n ph m tiêu th N m tr c Giá v n đ n v s n n giá bán ph m (1.000đ/sp) (1.000đ/sp) N m N m tr c N m N m tr c N m A 120 150 10 10 20 23 B 145 148 12 13 25 26 C 230 200 52 50 90 87 Yêu c u: Phân tích khái quát l i nhu n qua báo cáo k t qu kinh doanh Xây d ng ch tiêu phù h p phân tích l i nhu n ho t đ ng kinh doanh Qua đó, phân tích nhân t nh h ng đ n bi n đ ng l i nhu n kinh doanh qua n m Bài 4: tài li u t i m t doanh nghi p nh sau: Tài li u v s n ph m t n kho, s n xu t k : 13 n v tính: t n T nđ uk S n ph m S n xu t k T n kho cu i k K Th c K Th c K Th c ho ch hi n ho ch hi n ho ch hi n A 5.000 4.000 70.000 64.000 4.000 4.000 B 10.000 9.000 60.000 62.000 2.700 2.800 C 3.000 4.000 30.000 32.000 3.000 2.000 Bi t lo i s n ph m A, B, C nh ng s n ph m đ c tiêu th theo đ n đ t hàng Tài li u v giá v n giá bán c a t ng m t hàng n v tính: 1.000 đ ng S n Giá bán đ n v s n ph m ph m K ho ch Giá v n đ n v s n ph m Th c hi n K ho ch Th c hi n A 16 17 10 11 B 14 13 C 10 12 Tài li u v chi phí bán hàng chi phí qu n lý doanh nghi p n v tính: 1.000 đ ng Ch tiêu K ho ch Th c hi n Chi phí bán hàng 16.200 10.500 Chi phí qu n lý doanh nghi p 12.000 9.000 Yêu c u: Xác đ nh kh i l ng s n ph m tiêu th k ánh giá chung tình hình th c hi n k ho ch tiêu th s n ph m c a doanh nghi p Phân tích tình hình th c hi n k ho ch l i nhu n t ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p 14 H NG D N GI I Bài : Xây d ng ch tiêu phù h p phân tích l i nhu n thu n ho t đ ng kinh doanh Qua đó, phân tích nhân t T ng h p m c đ nh h nh h ng đ n bi n đ ng l i nhu n qua hai n m ng c a nhân t : - nh h ng c a nhân t kh i l - nh h ng c a nhân t k t c u tiêu th : +5.441,46 nghìn đ ng - nh h ng c a nhân t giá bán đ n v : + 7.200 nghìn đ ng - nh h ng c a nhân t giá v n hàng bán :-7.100 nghìn đ ng - nh h ng c a nhân t chi phí s n xu t : -14.600 nghìn đ ng T ng h p nh h ng tiêu th : +1.758,54 nghìn đ ng ng c a nhân t : 1.758,54 + 5.441,46 + (-14.500) = -7.300 nghìn đ ng * Nh n xét: Qua k t qu phân tích, so sánh n m v i n m tr c, l i nhu n tiêu th lo i s n ph m c a doanh nghi p X gi m 7.300 nghìn đ ng Ð c s đánh giá, nh n xét tìm hi u nguyên nhân nh h xét xét nhân t Tr nh h c h t, kh i l ng đ n l i nhu n, c n ph i ng tr c ti p ng tiêu th c a lo i s n ph m t ng, gi m, nh ng n u xét tính bình quân chung t ng lên 4,74% (t c t ng 104,74%) th làm t ng l i nhu n lên 1.758,54 nghìn đ ng Ðây thành qu ch quan c a doanh nghi p; b i đ t ng đ c 4,74% kh i l ng tiêu th đòi h i doanh nghi p ph i đ y nhanh ti n đ s n xu t tiêu th , c i ti n công tác qu n lý s n xu t Nh v y, th nói đ ng đ u tiên mu n nâng cao l i nhu n c a t t c doanh nghi p ph i t ng kh i l ng s n xu t tiêu th Nhân t th hai làm t ng l i nhu n nhân t giá bán đ n v s n ph m Nhân t làm l i nhu n t ng lên 7.200 nghìn đ ng Trong tr không ph i Nhà n tr ng h p giá bán c u ch nh ho c không ph i bi n đ ng giá c a th ng vi c t ng giá h qu c a vi c t ng ch t l ng s n ph m N u v y, v n đ kh ng đ nh doanh nghi p quan tâm đ n ch t l ng s n ph m m t thành tích ch quan c a doanh nghi p K t qu c ng nói lên 15 r ng đ ng th hai đ nâng cao l i nhu n nâng cao ch t l ph m N u tr ng s n ng h p bi n đ ng giá hay l m phát c n ph i th n tr ng xem xét đ nh n xét xác Vi c thay đ i c c u tiêu th c ng góp ph n tích c c nâng cao l i nhu n c a doanh nghi p, n m DN l a ch n m t c u c u s n xu t tiêu th t ng đ i h p lý Tuy nhiên, n u xem xét nhân t l i: Giá v n hàng bán (chi phí s n xu t) chi phí bán hàng qu n lý DN l i nh ng nhân t quy t đ nh gi m l i nhu n c a doanh nghi p (gi m: 14.600 + 7.100 = 21.700 nghìn) K t qu ph n ánh nh c m l n c a doanh nghi p thu c v công tác qu n lý chi phí s n xu t giá thành s n ph m Rõ ràng, bên c nh thành tích không th ph nh n, k t qu phân tích l i ph n ánh nh c m ch quan c a doanh nghi p v qu n lý chi phí, giá thành t ch c công tác tiêu th s n ph m doanh nghi p c n xem xét đ đ xu t nh ng gi i pháp phù h p nh m c i ti n tình hình th c t i v i mong mu n nâng cao l i nhu n tiêu th c a doanh nghi p Bài 3: Phân tích khái quát l i nhu n qua báo cáo k t qu kinh doanh VT:1.000 đ Ch tiêu N m N m Chênh l ch tr M c c ±% T ng doanh thu 26.725 25.530 -1.195 -4,47% Doanh thu thu n 26.725 25.530 -1.195 -4,47% Giá v n hàng bán 14.900 14 -14.886 -99,91% - - 800 760 -40 -5,00% Chi phí bán hàng 1.900 2.500 600 31,58% Chi phí qu n lý doanh nghi p 3.215 4.000 785 24,42% L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh 5.910 -1.480 -25,04% Doanh thu ho t đ ng tài Chi phí tài ( chi phí lãi vay) 16 4.430 L i nhu n thu n t H KD n m so v i n m tr đ ng, t c gi m 1.480 nghìn ng ng v i t l gi m 25,04% Tình hình doanh thu n m so v i n m tr c gi m 1.195 nghìn đ ng, t ng ng v i t l gi m 4,47% chi phí t ng v i t c đ t ng cao (chi phí bán hàng t ng 600 nghìn đ ng, t t l t ng 31,5%; chi phí qu n lý t ng 785 nghìn đ ng, t ng ng v i ng ng t l t ng 24,4%) i v i t c đ t ng c a chi phí c n sâu phân tích đ h ng gi i quy t 2) Xây d ng ch tiêu phù h p phân tích l i nhu n thu n ho t đ ng kinh doanh Qua đó, phân tích nhân t nh h ng đ n bi n đ ng l i nhu n kinh doanh qua n m? Ch tiêu phân tích: L i nhu n Doanh thu thu n t ho t = đ ng kinh thu n v bán hàng, cung c p d ch v doanh Giá - Chi v n hàng bán phí + tài Chi - phí bán Chi phí - hàng qu n lý doanh nghi p LN  i 1 Q x( Pi  Z i)  TC L  TC b  TC q n i V i : Qi : s l ng s n ph m i tiêu th kì Pi : đ n giá bán s n ph m i Zi : giá thành (giá v n) đ n v s n ph m i TCL: t ng chi phí lãi vay TCb : t ng chi phí bán hàng TCq : t ng chi phí QLDN T ng h p VT: 1.000đ Nhân t làm t ng K tc u 158,95 Giá bán 30 CP lãi vay 40 Giá v n 220 C ng 448,95 Nhân t làm gi m SL tiêu th 543,95 CP bán hàng 600 CP QLDN 785 1.928,95 - 1.480 17 BÀI T P CH NG Bài 1: T i m t công ty thông s kh n ng toán hi n hành b ng nh ng v n không th đ i phó đ c v i kho n n Bài 2: Công ty A xây d ng k ho ch v n l u đ ng doanh thu cho n m tài N nh sau: - Doanh thu bán hàng: 95 tri u đ ng - V n l u đ ng bình quân: 10 tri u đ ng Theo s li u tài công ty s d v n l u đ ng th c t n m N nh sau: Ngày 1/1/N: tri u đ ng Ngày 31/3/N: tri u đ ng Ngày 30/6/N: 9,5 tri u đ ng Ngày 30/9/N: 11 tri u đ ng Ngày 31/12/N: 10,4 tri u đ ng Doanh thu bán hàng th c t n m N 112.200.000 đ ng; Các kho n gi m giá hàng bán tr giá: 3.900.000 đ ng Yêu c u: Phân tích tình hình th c hi n k ho ch l u chuy n v n l u đ ng Anh (ch ) đ xu t nh ng gi i pháp đ đ y nhanh t c đ l u chuy n v n l u đ ng c a công ty A So v i k ho ch, công ty ti t ki m hay lãng phí v n l u đ ng Bài 3: s li u v tình hình l u chuy n v n l u đ ng c a hai công ty: Công ty A Ch tiêu Công ty B N mN N m N+1 N mN N m N+1 V n l u đ ng bình quân (tri u đ ng) 20.000 20.000 20.000 16.000 Doanh thu thu n (tri u đ ng) 60.000 80.000 720.000 720.000 S vòng quay VL ? ? S ngày m t vòng quay VL ? ? 10 Yêu c u: Anh (ch ) nh n xét v t c đ l u chuy n v n l u đ ng c a hai công ty nói 18 H NG D N GI I Bài - V n l u đ ng bình quân c a m t n m đ c tính toán nh sau: V V1  V2   Vn  n 1 V  n Trong đó: V1 , V2, , V n+1 s d VL vào đ u k th 1, th 2, , th n+1  VL bình quân k th c t : V  /   9,5  11  10,4 /  9,8 Áp d ng công th c ta s li u sau: K ho ch Th c hi n Doanh thu thu n bán hàng (1.000đ) 95.000 108.300 V n l u đ ng bình quân (1.000đ) 10.000 9.800 9,50 11,05 38 33 CH TIÊU S vòng quay v n l u đ ng S ngày m t vòng quay v n l u đ ng Nh n xét: 19 BÀI T P TR C NGHI M Ch n đáp án nh t cho câu h i sau : it Câu ng nghiên c u c a phân tích kinh t : a) Các hi n t ng kinh t b) Các ch tiêu kinh t c) Các nhân t kinh t d) Các k t qu c a trình s n xu t kinh doanh, thông qua ch tiêu kinh t d i s tác đ ng c a nhân t kinh t Câu Theo tính ch t c a nhân t , nhân t kinh t đ a) Nhân t s l ng nhân t ch t l c chia thành : ng b) Nhân t tích c c nhân t tiêu c c c) Nhân t ch quan nhân t khách quan d) T t c ph Câu Khi v n d ng ph ng án ng pháp s chênh l ch phân tích kinh doanh, c n ph i ý u ki n nào? a) Các nhân t quan h v i ch tiêu d i d ng tích b) Các nhân t s p x p theo m t trình t nh t đ nh tuân theo quy lu t l ng bi n d n đ n ch t bi n c) Các nhân t quan h d i d ng t ng d) C a b Câu Xác đ nh t l hoàn thành k ho ch s n xu t m t hàng ch y u, tính b ng s nl ng th c t : a) i v i m t hàng hoàn thành v t k ho ch s n xu t b) i v i m t hàng hoàn thành ch a hoàn thành k ho ch s n xu t c) i v i m t hàng ch a hoàn thành k ho ch s n xu t d) Ba câu a,b,c đ u Câu Phân tích k t qu s n xu t v ch t l ng đ i v i s n ph m đ th h ng ph m c p, h s ph m c p th c t k l n h n k tr a) a K t qu s n xu t v ch t l ng t t b) b K t qu s n xu t v ch t l ng x u 20 c: c chia thành c) c Ch a th k t lu n đ c k t qu s n xu t v ch t l ng d) d Ba câu a,b,c đ u sai Câu C c u s d ng lao đ ng c a môt doanh nghi p th ng ph thu c vào nh ng y u t nào? a) c m ho t đ ng kinh doanh, ngành ngh kinh doanh c a doanh nghi p b) Tính ch t c a s n ph m, tình hình trang b tài s n c đ nh c) Trình đ tay ngh c a lao đ ng d) T t c ph Câu Các nhân t ng án nh h ng phân tích kho n m c chi phí nguyên v t li u tr c ti p s n xu t m t lo i s n ph m : a) S l b) ng s n ph m s n xu t, đ nh m c tiêu hao nguyên v t li u n giá thu mua nguyên v t li u, tình hình thu h i ph li u s n xu t c) C a b d) T t c ph Câu ng án u sai đánh giá khái quát tình hình th c hi n k ho ch v ch tiêu giá thành s n xu t c a toàn b s n ph m (Q: s l ng s n ph m s n xu t, Z: giá thành đ n v s n ph m; P : giá bán đ n v s n ph m;) ta th a) k  b) k  c) k  Q Z Q Z 1i 1i 1i 0i Q Z Q Z 1i 1i 0i 0i Q Z Q Z 1i 0i 0i 0i ng s d ng ch tiêu nào? x100% x100% x100% d) T t c ph ng án đ u sai Câu T ng l i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh không ch u tác đ ng tr c ti p c a nhân t nhân t d i đây: a) Giá v n c a hàng xu t bán; b) Chi phí khác c) Chi phí bán hàng; d) Chi phí qu n lý doanh nghi p; 21 Câu 10 Phân tích kh n ng toán n ng n h n, ta th a) k = b) k = c) k = ng s d ng ch tiêu nào? T ng tài s n ng n h n T ng n ng n h n T ng tài s n T ng n ng n h n T ng tài s n thu n T ng n ng n h n d) T t c ph ng án Câu 11 tài li u c a doanh nghi p A nh sau: K Th c Chênh l ch ho ch hi n +/- % Doanh thu tiêu th (tri u đ ng) 5.000 7.000 +2.000 40% T ng qu l 800 1.000 +200 25% Ch tiêu ng (tri u đ ng) ánh giá ch tiêu t ng qu ti n l ng m i quan h v i ch tiêu doanh thu tiêu th : a) Doanh nghi p ti t ki m h n 200 tri u đ ng b) Doanh nghi p s d ng lãng phí 200 tri u đ ng c) Qu l ng s d ng không hi u qu d) Doanh nghi p ti t ki m đ Câu 12 nh h c 120 tri u đ ng t ng qu l ng c a t ng gi công t i kh i l ng ng s n ph m s n xu t bao nhiêu, d a vào tài li u c a doanh nghi p X nh sau: Ch tiêu Kh i l Th c Chênh l ch ho ch hi n +/- % 1.064 +44 +4,31 136 133 -3 -2,2 7,5 +0,5 +6,67 ng s n ph m s n xu t (t n) 1.020 T ng gi công s n xu t (gi ) Kh i l K ng s n ph m s n xu t m t gi công (t n/gi ) a) 40 t n b) -22,5 t n c) 40,8% 22 d) Không đáp án nh h Câu 13 l ng c a kh i l ng s n ph m s n xu t m t gi công t i kh i ng s n ph m s n xu t (d a vào tài li u câu 12)? a) 0,47 t n b) 62,04 t n c) 6,52% d) Không đáp án Câu 14 tài li u v m t doanh nghi p nh sau: ( V i Qk : s n l ng k k ho ch; Q1: s n l n v tính: tri u đ ng) ng k th c t Z0: giá thành đ n v k g c; Zk: giá thành đ n v k k ho ch; Z1: giá thành đ n v k th c t S n ph m T ng giá thành tính theo s n l QkZ0 T ng giá thành tính theo s n ng k ho ch QkZk l QkZ1 Q1Z0 ng th c t Q1Zk Q1Z1 A 380 350 350 456 420 420 B 368 360 352 414 405 396 C ng 748 710 702 870 825 816 M c h giá thành s n ph m k ho ch là: a) -38.000 tri u đ ng b) -37.000 tri u đ ng c) -36.000 tri u đ ng d) -35.000 tri u đ ng Câu 15 Nhân t đ nh m c tiêu hao v t li u nh h ng đ n chi phí v t li u bao nhiêu, d a vào tài li u c a doanh nghi p X nh sau: S l ng s n xu t (s n ph m) k ho ch: 100 ; th c hi n: 1.200 Tên v t n giá thu mua v t li u (1.000đ/kg) nh m c tiêu hao (kg/s n ph m) li u K ho ch Th c hi n K ho ch Th c hi n A 10 9,6 4,4 B 7,6 12 14 a) 1.980 nghìn đ ng b) 1.920 nghìn đ ng 23 c) 1.940 nghìn đ ng d) 1.900 nghìn đ ng Câu 16: L i nhu n g p v tiêu th s n ph m k th c hi n cao h n k ho ch bao nhiêu, d a vào tài li u c a doanh nghi p X nh sau: Kh i l S n ph m ng s n ph n Giá thành đ n v s n ph m Giá bán đ n v s n ph m tiêu th (s n ph m) (1000 đ ng/s n ph m) K ho ch (1000 đ ng/s n ph m) K ho ch Th c hi n Th c hi n K ho ch Th c hi n A 1000 1100 40 45 60 80 B 600 600 30 30 60 75 a) 32.000 nghìn đ ng b) 33.500 nghìn đ ng c) 31.000 nghìn đ ng d) Không đáp án Câu 17: tài li u t i m t doanh nghi p nh sau: ( S n S n l ph m n v tính: 1000 đ) ng tiêu th (cái) Giá bán bình quân đ n v s n ph m K ho ch Th c t K ho ch Th c t A 1.000 1.100 20 22 B 1.600 1.400 40 38 C 2.000 1.800 50 55 T l hoàn thành k ho ch tiêu th toàn b s n ph m là… a) 91,3% b) 90% c) 110% d) 105% Câu 18: Ch n ph ng án d a vào tài li u c a doanh nghi p Y nh sau: Ch tiêu n v tính S ti n T ng đ nh phí Tri u đ ng 5.000 Chi phí bi n đ i đ n v s n ph m Tri u đ ng Giá bán đ n v s n ph m Tri u đ ng 24 a) Doanh nghi p s n xu t tiêu th 3.600 s n ph m đ t l i nhu n thu n b ng 5.000 tri u đ ng b) Doanh nghi p s n xu t tiêu th 1.600 s n ph m m i l i nhu n c) Doanh nghi p s n xu t tiêu th thêm 2.000 s n ph m m hòa v n đ t l i nhu n thu n b ng 5.000 tri u đ ng d) T t c ph ng án đ u Câu 19 Tài li u doanh nghi p X nh sau Ch tiêu n v tính N mN-1 N mN 1.T ng doanh thu bán hàng Tri u đ ng 380.500 420.500 2.T ng l i nhu n tr c thu Tri u đ ng 8.448 11.214 T ng ti n vay bình quân Tri u đ ng 30.400 38.200 Chi phí lãi vay Tri u đ ng 3.040 3.820 T ng tài s n bình quân Tri u đ ng 52.800 62.300 T su t l i nhu n tr c thu so v i tài s n bình quân N cao h n n m N-1 bao nhiêu? a) 2% b) 4% c) 1% d) 3% Câu 20 Tài li u doanh nghi p Y nh sau: Ch tiêu n v N mN-1 N mN tính 1.T ng doanh thu bán hàng Tri u đ ng 380.500 420.500 2.T ng l i nhu n tr c thu Tri u đ ng 8.448 11.214 T ng ti n vay bình quân Tri u đ ng 30.400 38.200 Chi phí lãi vay Tri u đ ng 2.040 2.820 T ng tài s n bình quân Tri u đ ng 62.800 60.300 C 100 đ ng doanh thu bán hàng, mang l i cho doanh nghi p n m N cao h n n m N-1 đ ng l i nhu n tr c thu ? a) 4,46 đ ng l i nhu n 25 b) đ ng l i nhu n c) đ ng l i nhu n d) Các ph ng án u sai 26 ... u: Phân tích khái quát l i nhu n qua báo cáo k t qu kinh doanh Xây d ng ch tiêu phù h p phân tích l i nhu n ho t đ ng kinh doanh Qua đó, phân tích nhân t nh h ng đ n bi n đ ng l i nhu n kinh doanh. .. phí c n sâu phân tích đ có h ng gi i quy t 2) Xây d ng ch tiêu phù h p phân tích l i nhu n thu n ho t đ ng kinh doanh Qua đó, phân tích nhân t nh h ng đ n bi n đ ng l i nhu n kinh doanh qua n... u: Phân tích tình hình tiêu th t i doanh nghi p Xây d ng ch tiêu phù h p phân tích l i nhu n thu n ho t đ ng kinh doanh Qua đó, phân tích nhân t nh h ng đ n bi n đ ng l i nhu n qua hai n m Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập Phân tích hoạt động kinh doanh có hướng dẫn, Bài tập Phân tích hoạt động kinh doanh có hướng dẫn, Bài tập Phân tích hoạt động kinh doanh có hướng dẫn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay