Tâm lý học đại cương

82 204 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 00:00

Tâm lý học đại cương là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) TR NGă IăH CăPH MăV Nă KHOAăS ăPH MăXÃăH I NG IăGI NGăH CăPH N TỂMă ụăH Că IăC NG Gi ng viên: Nguy n V n Kính T b môn: Tâm – Giáo d c - CT u h nh n i b u ng Ng i - 2013 IăNịIă Tâm h c ng h m h nh nh ng ic ng l m h o ong ch d c Tâm h c l u i ng m hi u âm v l m c nh nh Tâm h c ic n i dung liên u n ng h n ánh há ic h h h v i i gi ng Tâm h c y ác h m nh c nh b y ho o oc ic cd u b n v ch n l c ích h nh ong vi c h c b môn ng: ch ng l ch ng há lu n ch ng ng h : Nh n h c T nh c m ụ chí T í nh âm h c v ng g i ng i giáo viên c g ng ong ch c ch n b i gi ng c n c biên o n giáo inh viên ch ng ôi biên o n b i gi ng ng g m ch ng âm c nh b y v n mong nh n c v ác u n i m hi n nh b y nh ng hái ni m hái uá nh m ng ính h ng i h nh cho vi c nghiên c u ng nh m o i u i n hu n l i cho h h n h c hi n m c iêu ch ong ý lu n d y h c v Tâm h c T ên c g v o o: Tâm h c d y h c Tâm h c giáo T ong nhi u n m u nh nghiên c u ong n Tâm h c o o nghi ng b cho inh viên nh ng i n h c c n b n v âm ng n ng nghiên c u h c h n i ong nh ng môn h c ý chân h nh c uý ng nghi nhi u h n ch ch ng ôi Ch M c tiêu: -Xác ngă1 TÂM H C LÀ M T KHOA H C nh c - Phân ích ng nhi m v c b n ch ý gi i - i 1.1.1ă iăt Tâm h c (TLH) h n ánh v xã h i - l ch s c c hi n hi n ng âm ng âm h o u n i m ho h c v c b i h c cho vi c 1.1ă ý ngh c n luy n b n hân v giáo d c h c inh ng,ănhi măv ,ăv ătrí,ăýăngh aăc aătâmălýăh c iăt ngăc aăT H Tâm tâm h c ng “ âm h c” b Thu ngu n t ti ng Hy l tâm h n, h n” “logo ” “l i nói, l ” T “ ych ” ngh “ inh h n, ng “ ychology” hình thành thu ti ng Anh v i ý ngh “Tâm h c” Trong ti ng Vi hi u nh m tính t “ âm lý” c hi u “ ch tính ch c Ch ng h n “ Anh r tâm ng, tinh th n” v i nh ng qui t c ng x hành vi phù h ” T ong Tâm h c “ âm lý” l hi n ng tinh th n hi n th c khách quan tác ng vào não sinh ra, g n li n i u n m i hành vi ho i ng c c ng c ng i TLH: TLH nghiên c u h nh h nh v n h nh v há i nc ho ng âm 1.1.2 Nhi măv ăc aăT H T H c nhi m v nghiên c u b n ch ho hác ng âm m i u n h gi c uy lu hi n n y inh v ng âm gi há i nc âm v i hi n ng h l : - Nh ng y u hách u n ch uan n o - C ch h nh h nh bi u hi n c ho - Tâm lí ng h n o? - Ch c n ng v i T ên c vi c h nh h nh i ho c h nh há ng nh âm lí âm lí ng i v i ho ng c ng i nh ng gi i há h u hi u cho d ng âm lí ong nhân i? ng âm lí u nghiên c u T H i n âm lí o ng i c hi u u nh h c hi n nhi m v ên T H h i liên h ih ch ch v i nhi u ho h c hác 1.1.3ăV ătrí,ăýăngh aăc aăT H 1.1.3.1 V trí c TLH: TLH thu c ho h c ch y u c h i & nhân v n l m ho h c nghiên c u v ng ong nh ng b môn ho h c i T H u n h ch ch v i ng nh ho h c hác: V iTi h c: T i nghiên c u T H Ng h c cung c c l i c lí lu n v nhi u h nh u c h ng há lu n cho vi c T H l m cho T i h c nên phong phú TLH c u n h ch ch v i ho h c inh h n inh c c o l c TLH có u n h ch h nh uc v nh T H ngh hu n i dung h c ch v i ho h c Kho h c giáo d c i c bi l ho iv i n i chung h c i inh y há ng: Y u i n inh h i c l i nhi u há lu yh c h nh uc T Hm ch c giáo d c h c inh ý ngh ol n ng d y h c giáo d c c ng il y u iv i ng i ng c i giáo viên h ng u ong há h nh l c l nh ng i h c gi c cách giáo d c cách d y h h h ng v ho i nx h i ng c i h i Vi c nghiên c u âm h c c n gi 1.2 ên c i h y giáo: T H cung c ng âm i nhân h i & nhân v n v ng n i iêng Do v y âm h c ng y c ng i v i ng cách ng âm lí T H: Vi c nghiên c u T H c m ng i inh nh du l ch ng há h nh h c 1.1.3.2 ụ ngh c hi n c ng d ng ong l nh v c inh giáo d c T Hl c nhiên c nhiên nh Gi i h u inh lí ng h y , n luy n m nh h h năch t,ăch ng,ăphânălo iăcácăhi năt ngătâmălý o ng i h y hi u c hi u u c o ng h ng há v c 1.2.1.ă năch tăc aăhi năt ngătâmălýătheoăquanăđi măduyăv tăbi năch ngăvàăduyă v tăl chăs n ch h n ánh c quan v o n o ng i hông u ch Ph n ánh l ác âm ng h m i h ng n y lên h v l iv h n ánh h chi u v b n ch c Ph n ánh di n h n ánh v lí h n v h c c u ng l l i “d u v ” h n ên b ng v ng ác n h c n h n ánh inh-h ng v n c cl i ) h m gi ác n gi n ng l iv ên viên h n hu c v o ính ch nh ng hi n h ng hác hai h h ng ví d : viên h n vi lên b ng b ng l m m n viên h n h n ánh hi n h c hách h hu c ính chung c ng u l i gi i: Tâm lí l ng c h ng ng v c v ng chuy n h l n nh u T h n ánh h i ong : l ác ng c i– ch c c o nh c h n ánh tâm lí Ph n ánh âm lí l m hách u n v o h Ch c h h n o im ic c ch c ác c chuy n v o ong hi n h c v ng c ác ch hi n n i: “ inh u c bi n i m c ” hi n ng Ph n ánh âm lí o nh âm lí hác v ch giác u n não h nh nh v ng i bi c ng ong g âm ng chuông ch ch ng D v hác v i m i ác i h ng lo hi n ng c liên ng v cu c ng ong hi n h c Song hình ch : o Ví d : h nh nh cu n ách ong ng i hông bi m h nh nh âm h nh ng hông gi ng nh máy ghi âm c nh ng uy H nh nh âm lí o v i h nh nh hác H nh nh âm lí m ng ính inh c m h n ng nh n ên n o h nh nh inh h n âm lí Nh C ng âm lí ch ng u l v v um c bi h n inh v o n o b ng h n inh v n o ng h c hách u n ong lo i h n ánh ng uy c m ch hác v i h nh nh ch c ong l ng ng c h o ch ng h n ngh ic ong i ng h d y lên nh ng H nh nh âm lí m ng ính ch o c h h nh nh âm v h gi i m nh nhu c u m u c ch uh ng ính hí u n Tính ch C ng m v h mm u c cá nhân: m i ch v n hi u bi v n inh nghi m v o ong h nh nh ng ác ng nh ng ng nh ng h nh nh âm lí v i nh ng m c C ng m v i m ho n c nh hi n ong hi iêng l m cho n m ng ong h n ánh âm lí h hi n hi n h m ch : i hác nh u c h o c hái hác nh u ng ác ng v o m ng hái âm inh lí hác nh u c ng i nh ng h h nh nh âm lí hác o nh ng h i Chính ch h âm lí l ng i c m nh n c m nghi m n V y âu m âm lí ng i u nhi u y u iêng v c h i n y hác v i ng chi h i T giác u n h ch ho Tâm ng nh ng v ho c i m i c ho n c nh ng iêng m i cá nhân h hi n m c ích c c ng V v y âm lí c ng in y h m i c ngu n g c l lu n h m h gi i hách u n v h u: hi nghiên c u c ng i h i nghiên c u ho n c nh ong ng i ng Tâm ng ng i m ng ính ch h h i ch ý nguyên v h ong d y h c giáo d c c ng nh c i ng ch ý ong n iêng c m i inh nghi m h i i n ch – l ch h i – l ch c âm ng i: Tâm lí ng il bi n h nh inh nghi m cá nhân Không ch ng ng c hi h nh h nh c i o âm ng u n h i c nh ng i i T lu n i m ên ng c bi i ng ng ích c c gi o l u hác nh u ong cu c hác v i ng i i ? m i ng h n inh n o b i u i n giáo d c hông gi ng nh u õ nh i hác v ch h i – l ch ic o v i âm lí âm lí m ng v ng v c o c n ch n y h hi n: c ng c âm lí ch : Tâm lí ng ong âm lí i c b n ch Tâm lí ng ngu n g c i c ngu n g c h i l uy Th gi i h gi i hách u n h i ong nh nhiên b o g m ng y c ch ng c ng nhiên v c v hi n ng c n thiên nhiên h i hoá ch ng h n d nh l m h ng c nh v ng linh thiêng Ph n h i b o g m m i u n h : inh m i u n h ng u nh h i i – ng i l uy u n h ng i m âm c c o: i – ng i u o nh âm lí ng c há lu i Thoá ly h i m i l m cho âm m b n ính ng ng ngôn ng nh c m i hông c c h nh thành) Tâm c nghi m m i ng m i cá nhân l h i n nv nh i hông u ho u c uá nh l nh h i i hu v n inh h i bi n h nh inh nghi m iêng âm ý h c c ng v gi o i c h Ho ng V n inh ngh m n n VHXH Tâm lí ý h c cá nhân Gi o i Tâm lí c c l ch cc m i ng cá nhân l ch l ch Tâm ng c há i n bi n ng Tâm lí c i c ng v i há i n m i cá nhân ch u ch ng h h i u n h ng gi i o n l ng c v c ng m i c ngu n g c ch c c hi u u ho o dân cá nhân v c ng T lu n i m ên n n v n hoá i h nh h nh lu n h i, th h i ong h m u: h i nghiên c u môi ng i ng v ho ng ng C n h i ng d y v h c ong giáo d c c ng nh ho u i hác nh u nghiên c u h nh h nh v h i há ng ch i nT i Tâm ng ic ính l ch h v o nh ng i u i n l ch mu n nghiên c u âm ng m é i ch ng h i 1.2.2.ăCh ngăc aătâmălý 1.2.2.1 Ch c n ng nh h Th hi n ng iv u y u ng: ng c m c ích c h h nv n âm hác gi nghi m chu n b há h ng i h c hi n h nh Tâm i u hi n ng Tâm l i m c ích ng 1.2.2.2 Ch c n ng i u hi n ho y H nh nh âm v m c ích v d ng giác u n c b i h c inh ng i m : i m ho ng b ng ch ng h c i n h nh ho ng o ánh v i i n nên c ý h c, ng l c h c m l i hi u u nh ng nh ho ch h ng nh h c hi n l m cho ho nh 1.2.2.3 Ch c n ng i u ch nh: Tâm i u ch nh ho ng cho h h v i m c iêu nh v i ho n c nh cho Nh c ch c n ng âm m ng c nc i ov o i hông ch hích ng v i ho n c nh m h gi i Chính ong uá nh ng i nh n h c v ho n hi n b n hân m nh 1.2.3ăPhânălo iăhi năt ngătâmălý C nhi u cách hân lo i hi n 1.2.3.1 C n c v o h i gi n cách, hi n ng âm Các uá n iv v nh nh n h c ng âm i uh ng ic hi n ng âm lí ong nhân c m u di n bi n v h c cc m ng âm di n ong h i gi n d i m u ng ch ý Các hu c ính âm lí: l nh ng m í ng âm di n ng hái âm lí: Hi n h c hông õ y hu c v o iêu chí hân lo i c chi h nh: nh âm lí: Hi n rõ ràng (các Các ng âm lí ng ính cách c i m âm n hí ch 1.2.3.2 C n c v o ính ý h c âm c chi h nh: Các hi n ng âm lí c ý h c ý h c Các hi n ng âm lí hông ý h c vô h c nh h h nh h nh h 1.2.3.3 Ngoài ng v hi n i ng âm lí chi hi n h i ho c hi n ng âm lí h nh: hi n ng âm lí ng ng âm lí cá nhân ng v hi n ng âm lí i m tàng 1.3ăCácăph 1.3.1ăPh ngăphápănghiênăc uătâmălý ngăphápăquanăsát Quan sát l lo i i giác c ch c i ho ch nh m ác ng u nh ng bi u hi n nh h nh Phân lo i u n : b nh c h n nh c i m ng c ch n i n ng u n c nhi u h nh h c: c i h y gián i o n di n h y nhiên h y h c nghi m u i m: Thu h Nh i li u hách u n c c i m: h i gi n công u n u n Xác h c u c o c n ch ý yêu c u: nh m c ích n i dung ho ch u n Chu n b chu áo v m i m Ti n h nh u n m Ghi ché 1.3.2ăPh i li u u n m cách hách u n ung h c ngăphápăđàmătho i h i cách c n h n c h h ng ng há nghiên c u ng v d v o câu l ic C m ho i c i i ng v v n ong ng i nghiên c u h nh m hu h câu h i cho hông in v v n c n nghiên c u h liên u n gi m ho i mu n hu Xác nh õ T m hi u C 1.3.3ăPh c ng ong ng h h i h ng h y h i gián i tùy u c n: c hông in v ch c c n i u yêu c u v n ho ch ch C n linh ho h y gián i c n m hi u i ng c n chuy n héo léo m ho i v i m “ lái câu chuy n” h o nhiên ngăphápăđi uătra i mc h m hi u i u l h ng há d ng m ng nghiên c u nh m hu h câu h i nh ý i n ch u i m: T ong h i gi n ng n c u nc h nh cho m h v v n hu h cl i n o ng hông in l n v v n c n nghiên c u Nh c i m: in c y hông c o l i câu h i ng hu h hu c y u ch u nc c hông in h n ch câu h i m l ng i i u ng hông in l n ch m 1.3.4ăPh ngăphápăth cănghi m Th c nghi m l nh ng i u i n c u c h l nh ác c h ng ch il nghi m gây l i nhi u l n o Th c nghi m h ng c ng v o c i y i nh l ng ng m cách ch ng ong ng nh ng bi u hi n c n nghiên nh ính m cách hách u n lo i: Th c nghi m ong h ng hí nghi m v h c nhiên: Th c nghi m h ng hí nghi m h ng ch m cách nghiêm h c nh h c h c hi n ong i u i n ng bên ngo i ch ng o c i u i n l m n y inh n i dung âm lí c n nghiên c u Th c nghi m nhiên s ng Khác v i u n h ng ch m c n hi c Ng c i n h nh ong h c nghi m nhân hông c n hi ong di u i n b nh h ng c nhiên nhà nghiên c u c h ch cho vi c nghiên c u l m n i b cu c ng y u h c nghi m i c n c h hân lo i h c nghi m nh n nh v h c nghi m hình thành Th c nghi m nh n m h i di m c nh ch y u nêu lên h c ng c v n h Th c nghi m h nh h nh c n g i l h c nghi m giáo d c ho ng giáo d c n luy n nh m h nh h nh m h 1.3 ăPh c n nghiên c u ngăphápătr cănghi măă Test h m ch ong i n h nh n o nghi m Ch ngă7 NHỂNăCÁCHăV ăS ăHÌNHăTH NH,ăPHÁTăTRI N NHỂNăCÁCH 7.1ăKháiăni măchungăv ănhânăcách 7.1.1ă nhăngh aănhânăcách hái ni m liên u n 7.1.1.1 Con ng i: v nhiên v m l m h c h nhiên v l m h i h ng nh v i nh u o h nh m Cá nhân cá h ng h nh viên c m h xem xét c iêng i : D ng c u ch m ng h i Cá nhân c ng l m h c h ng ng i v i h c h c i mv h i c ch nh h - ng ic h c nhiên – m i c ng ng h i nh ng c inh âm v h i hân bi n v i cá nhân hác Cá tính: D ng ch n nh c m hông h i hông l l i ong âm lí cá nhân Ch h ym h : Khi cá nhân h c hi n m u nh cách c ý h c c m c ích m h i h cá nhân c coi l ch cách l h nh viên c h i l ch h c ng c ý h c N i cách hác nhân cách l c ng h Nhân cách: Khái ni m nhân cách ch b o h m h n v i ho h i – âm lí c m i u n h cách l m ng ic cá nhân h i v ho cá nhân Khái ni m nhân cách Tâm h c nh ngh : Nhân cách l cá nhân uy T nh b n ch c c v giá nhân cách ch b o h m nh ng h h ic hông h i l c i m uy h i n i lên b m nh ng Nhân cách không h i l m v c né m c ch nh h Nói cách khác nhân cách l v im c c u ác ng i c c i m cá h c nh ng h i giá nh 67 c i m nh ng hu c ính âm c i nh l m cách l m ng h m ch ng h ch ic h ng m h nh viên m i cá nhân âm iêng l m l m nh ng im c i m âm c u c ng Không ph i ng d n ong uá ng il m nh ho i inh l ng gi o i h c h nh b n inh viên Vi N m ên b nh di n nhân cách c ng cá nhân u c nh ng ong ng m cá nhân u l nhân cách nh v i l c nh ng c i m âm chung c ng h ng nh bi n i bi u Ví d : m i c i m iêng bi c i Vi Nam) căđi măc aănhânăcách Tính h ng nh c ic m i cá nhân c iêng c ch ng v i chung h bi n c 7.1.2ă c c h nh h nh inh h nh Nhân cách uy m nh ong c nhân cách m nhân cách nhân cách Nhân cách l m ch nh h h ng nh gi ng i gi c nh c nhân cách h m ch v n ng l c gi : bên ong cá nhân c cv liên cá nhân v c siêu cá nhân 7.1.2.2 Tính n Nhân cách l h m i cá nhân í h y Chính v h nh ng hu c ính âm i ong m gi i o n há ng né nhân cách c nh ng nh n m cách h m ic nh b n v ng ong c i ng h y i ong uá h d i n c u c nh c i l u i i ng c ng i ng i nv n c h nh vi c m nhân ong ho n c nh n y h y ho n c nh hác 7.1.2.3 Tính ích c c c nhân cách Nhân cách l ch ho cá nhân ch i nn o ng h h ch ng v n o h nh m nh Chính v v y ch ng cách n o i n c i m nhân cách h h nh h nh v c ng h m T ong h c n ng h c c ng v gi o i m l nhân cách hi cá nhân nên nhân cách m ng ính ích c c ho ng ích c c c i o hi n h c v b n hân 7.1.2.4 Tính giao i c Nhân cách ng h i u gi o i nhân cách c h nh h nh há i n bi u h ên u m i u n h h nhân cách m i 68 c ánh giá Thông u gi o i h i ng i l nh h i n n v n h c i mc h i nhân cách h nh h nh nhân cách c cb cl ong uá m nh ng h i nh ng nh gi o i 7.2ăC uătrúcăc aănhânăcách C n h ng iêng l m h nh ng âm ng h ng c u nh ng h nh c m ng ính h ng nh ch m ng ính c b n ch c ho ng h nh ính ích c c ho Nh v y u h hu c ính âm b o g m m ng v uy nh ính l ch n c h hi c nh ng i u i n b bu c ch n m ng h c hi n õ ong ính ích c c c cá nhân l h ng hái ng bi u hi n õ ong nh ng nh hu ng ong ính ích c c ho v n ng l c ng l g ? Xu hu ng l ch n m nhân cách g m b n h nh h n ngăc aănhânăcách Xu h l Vi c hân chi nhân cách g m o i u i n cho vi c nghiên c u âu ong Tâm h c ng ính cách hí ch 7.2.1 Xuăh i nh m in i ng âm u n i m h bi n nh : Xu h i n i chung v nhân cách ng cá nhân i h i nhân cách h i ong nh ng l ch n y (ví d : l i v i nh ng ho c ng l c ui ch n c h v ch n ngh nghi ng h h v i uh ng c h Nh ng c i m âm c uh ng u n h h u c n n l n nh u ch m n n iv c l n nh u Các m bi u hi n c uh ng Nhu c u: Nhu c u l ih i y u m ng ic n c h hát i n Các lo i nhu c u: C Nhu c u v ch ch c ch y u l nhu c u c h chi l m hai lo i h : g m nh ng nhu c u m h : n m c 69 i ng h m nl v Nhu c u inh h n: i ng h m nl inh h n: nhu c u nh n h c h m m c i m nhu c u: N i dung c nh ví d : ng ng m c n ng nhu c u nh ng i u i n v i n i dung c ính chu Nhu c u c ng i m ng b n ch ng v m nn uy hõ m n nhu c u hông ch h hi n i i hác v ch ng v nhu c u c h i ng ong i Ng y c n i dung c i u i nv h ng h i nhu c u v ng h c h : nhu c u l h c u l nhân v i nhu c u c hông c nhu c u inh h n nh ng nhu c u inh h n h nh h nh há i n ong ho V i ng h c h cách h c hõ m n Nhu c u c nh u v h ch ng ng v hác m n nhân ong c u ch y u chi h i u h i c ng hác ng c nhân cách ng l c c h b c nhu nhân cách H ng h : nh ngh : H ng h l hái ngh ong cu c ng v c i ung ch ý c o iv i i ng v c ý y mê h d n b i n i dung ng H ng h l m n y sinh hác v ng h nh ho cá nhân h n ng m ng l i hoái c m cho cá nhân H ng h bi u hi n c c bi c ng H ng h nhu c u l m ng ng h nh h n ong h c l m vi c h ng ng hi u u ng l c c nhân cách ý ng: nh ngh : ý cá nhân v n ng l h nh nh m u m c m cá nhân cho l in ng v m ng ính hi n h c v 70 m ng ính l ng m n lôi cu n ý ong ng m ng ính hi n h c v n i ng v c ng v h ý c ây d ng ng m ng ính ng m ng ính l ng m n: ý ng i c cu c ý ng v ng l m h nh h n hác c bi u hi n uh li u”c h c h i - l ch ng l c h n ánh u h nh ng “ch há h i nc ung c uh i ong ng ng l i i ng v n ch ng c ng Th gi i u n: nh ngh : Th gi i u n l h h ng u n i m v h gi i nhiên h i Th gi i u n c n h cá nhân hu c v o v n hi u bi v c c h nh h nh ch y u ong ho ng nh n h c ung c m ý chí Ni m in: nh ngh : m h m ch i h c ung c m ý chí c c ng h gi i u n l i h nghi m v inh c u n i m h nh chân bên ong m i cá nhân Ni m in nhân ch o nên ngh l c ý chí h nh ng h o nh ng u n i m m cá nh n H h ng ng c c ng c l hi n h c h h c hi g i nhân cách: y ng ng c i ho ng n b ngu n h m n nhu c u l c y ng nhu c u v c i i n h nh ho ng Toàn b h nh h n ong u h h h ng ng c c Các lo i nhân cách ng c : ng c : G n - Xa ng c : Cá nhân - X h i 7.2.2 Tính cách 7.2.2.1 Tính cách gì? 71 ng c nhân cách l h nh h n ong m n h h ng âm h c h c cá nhân b o g m m h h ng hái i v i hi n h c h hi n ong h h ng h nh vi c ch cách n i Tính cách m ng ính n hi n ính c áo iêng bi 7.2.2.2 C u cc nh b n v ng ính h ng nh ng ng v ng h i c ng h i n h nh cho m i cá nhân ính cách: H h ng hái c cá nhân h v i v i hi n h c ung u nh v b n hân Thái iv i Thái iv il o Thái i v i ng Thái i v i b n hân: hiêm H c h i: Yêu n ng: Yêu l o c inh h n h ác ng c n c i hác: v h o n ng n ng h ng h nh vi c ch cách n i n ng: h hi n bên ngo i c h h ng hái Ng ic ính cách nh uán h hái l n i dung c n h nh vi l h nh h c bi u hi n c ng ng v i h nh vi Thái ính cách ch ng c m i u n h h u c 7.2.3ăKhíăch tă Khí ch t gì? c nh n ng c c hu c ính âm h c h ho c ng âm h hi n cá nhân bi u hi n c ng c hái h nh vi c ch cách n i cá nhân T nh ngh ên h y hí ch l c hái bi u hi n h nh vi c nhân cách Các i u hí ch : Ki u h n inh: P lov d ính linh ho c b n i u T h i uá v o h b hu c ính: c nh h n inh l h ng h n v ng ng v i m i i u h n inh uy nh m c ch ng ính cân b ng chi h n inh l m i u hí ch Các i u hí ch : Ki u hí ch H ng hái i u h n inh: m nh-cân b ng- linh ho c i m: 72 m nh: Nh n h c nh nh linh ho u n h gi o i inh h n ôi n i c i m d hi l d hích ng v i ho n c nh y u: Không ng n n hi u c n Ki u hí ch b nh h n: ng nh c m ôi n i nh ng hông b n i u h n inh: m nh- cân b ng- hông linh ho c i m: m nh: Các uá nh ng ch c nh âm di n nh c m n nh b n v ng hu ng u n hu c h ho y u: Í h c ch m h ch m nh ng cân b ng nh n h c ch m ng u n âm iên c hi u u n nh ng ng ng ém linh ho Ki u hí ch n ng n y nh n n i c ý chí T ong nh i ung u nh h v i ng i hác nh n o i u h n inh: m nh- hông cân b ng c i m: m nh: Nh n h c ng i nh nh nh c m ôi n i ính nh ung h c h ng h n y u: V i v ng h Do uá nh âm di n hi u l m h nh vi ng hi u iên h o ng c n nên d b i hác d n Ki u hí ch u nh c m m nh li nh ng hông b n ích ng h i m ch v h d n ung i u h n inh y u c i m: m nh: R nh y c m nh l iv i nhiên hu n l i ong ho ng v n h c ngh hu y u: Nh n h c y u nh i i u hí ch hích h c v d n ch u nh h nhá c nh ng m ng hí ch ng c ng m nh y u iêng c n c y u h h inh h n inh ui h iv c h bi n i bi n há giáo d c nh nh ng bi u hi n n luy n v giáo d c 7.2.4ăN ngăl că N ng l c l g ? N ng l c l v i nh ng yêu c u c m ho h hu c ính âm c ng nh nh 73 m b o cho ho cá nhân ng c h h u Các m c c n ng l c: C n c v o m c ho n h nh nhi m v m ng i chi n ng l c h nh b m c N ng l c: Ho n h nh nhi m v T i n ng: Ho n h nh nhi m v m Thiên ch nh nh i: l m c Ng i c o nh c cách o n ng l c bi u h c n d ng “ hiên i” ch ng ic m c i u ho n i n ng ong nhi u l nh v c Các lo i n ng l c: N ng l c chung: N ng l c c n hi d : nh ng n ng l c í u ng hác nh u ví ngôn ng N ng l c iêng bi : chuyên bi v c ho cho nhi u l nh v c ho ng nh m chuyên môn N ng l c c n hi ng yêu c u c l nh v c ho ng chuyên bi cho m l nh v i u cao H i n ng l c n y b i u n h gi N ng l c v i ho cho nh u n ng l c v i ch hiên h ng ch : T ch : Nh ng ính ch ung v h c i m iêng v ng c h h n inh c inh h c c i m gi i h u inh c u n hân ích o nên hác bi h gi cá nhân Ngo i nh ng c i m b m inh c n c nh ng c i m y u o hu c ch u n h : T ch v m c há i nc l i u i n h nh h nh n ng l c n n ng l c nh ng hông uy nh nh h ng n h nh h nh há c i n n ng l c v : Nh ng c i m di uy n c ho n c nh uy T ch c cb o nv h hi n h h u h y hông nh h há i n ho c m i m v giáo d c 74 ho n c nh uy nh môi ng T ch hông uy nh c há i n cho m l nh v c m cho nhi u lo i n ng l c hác nh u N ng l c v hiên h Thiên h u hi n h ng: ng: Khuynh h m ong i ng c cá nhân ng nhân T bé iv im lo i ho ng n o hích v h y v v v l hiên ng h i h u n h : Thiên h ho ng n o h n ng l c u hi n hi ng v n ng l c h ng i ôi ng ng c n ng l c v ho m ong i ng iv i ng l d u hi u c ng cá h n ng o: N ng l c v n ng o hông v i nh u T i h c hiên h ng y hiên h N ng l c v i i h c i h c ic n ng ol ng nh ch ng c i u i n c n hi v c n ng l c l m cho vi c l nh h i i h c n ng u nh m h nh h nh n ng l c o ng ng m cách d d ng h n 7.3ăCácăy uăt ăchiăph iăs ăhìnhăthànhăvàăphátătri nănhânăcách Nhân cách c h nh h nh há di uy n môi gi o i i n ch u ng giáo d c v ho h c v i uy chi h i c nhi u y u ng cá nhân T ong : m inh – giáo d c ho ng nh 7.3.1ăGiáoăd căvàănhânăcách:ă Giáo d c: l nh ng ác ng i ng c m c ích c c giáo d c nh m h nh h nh Giáo d c ng v i ch ng h ng v n o há ho ch c i n nhân cách ng iv i h nh h nh ng i giáo d c n i c giáo d c há i n nhân cách v c h hi n: V ch c uc h ác nh m c ích m u ng h ng yêu h i Nh giáo d c cá nhân l nh h i inh nghi m cách c ic h i- l ch bi n h nh nhân m nh T o há i n nh nh m nh ác 75 ng h o h ng há ho h c Phá huy nh ng hi u i m m nh c y u : h i ho n c nh c h b b m inh ho c ho n c nh 7.3.2ăHo tăđ ngăvàănhânăcách:ă Ho ng l nhân c i h nh h nh há uá nh nh âm: nhân cách c h nh h nh u uá nh u âm: nhân cách c bi u hi n o l há i n nhân cách c i n nhân cách m l i ch m i ng i h ng hu c v o ho ng u i K lu n n o nh u m i h i ch uy c n h m: u n h nh h nh há i nh yc i ch c cho h c inh h m gi v o m lo i h nh ho om c i m âm ng h h 7.3.3ăGiaoăti păvàănhânăcách: C ng nh ho há ng gi o i i n nhân cách Gi o i l há hình thành v m l i ch giá c i h nh h nh v h i l nhân c b n ong nhân cách hông ng ic c h nh h nh i l nh h i n n v n h h i gi nh m nh cho ng h i ng g h i u n h ng nh nhân cách u gi o i c n cá nhân v o nên b n ch ng h ic nh i n nhân cách V nh ng do: Thông u gi o i h i uy ng i u i nc Không c gi o i h l nhân nh n h c ng i hông ch nh n h c c i o h gi i ung u nh m ánh giá b n hân ngh l h nh h nh n ng l c ý h c 7.3.4ăT păth ăvàănhânăcách:ă T ong hi n h nh h nh há i n nhân cách h c v i u n ng Th ch : Thông u nhu c u ho T h ng ng gi o i h l môi nh ng n ng l c c u ng i m h yv í nhân cách c h nh h nh o i u i n b n hân 76 ng l c h ic ng m nh v há ho m n i n i h hi n h nh h nh T h h ác ng n nhân cách hông u lo i h nh ho uy n h ng b u hông hí âm lí viên luôn nhân c i u ch nh h i u hi n Nh h h ng u d lu n nhân cách c m i h nh v i u n h h i m cá h m gi ng h i m i cá nhân c ng ác hác hông u V v y b ng h c ng i c ng ng i h i i cá nhân m nh ong giáo d c h i ch ng n nguyên c giáo d c ong h v h CỂ ăH IăỌNăT P T nh b y ni m nhân cách Phân ích h nh c b n ong c u cc nhân cách v m i u n h gi chúng Phân ích y u T Iă I nh h ng n h nh h nh v há i n nhân cách ăTHAMăKH O Ph m T Dong – Tâm h c đ i c ng – NX H n i 99 Ph m inh H c ch biên – Tâm h c – NXB GD 1997 Nguy n u ng U n ch biên – Tâm h c đ i c ng- NX H P 00 Nguy n u ng U n ch biên – Tâm h c đ i c ng- NX H P 00 b nl n h V 77 M Că C U IN I Ch ng TÂ i 1.1 ụH C À ng nhi m v i Nhi m v c T H V í ý ngh c n ch ch c n ng T H hân lo i hi n hi n ng âm ng âm h o u n i m v bi n ch ng v Ch c n ng c âm Phân lo i hi n ng âm Các h C âm h c T H v l ch ng í ý ngh c ng c n ch c Ch v T KHOA H C ng há nghiên c u âm Ph ng há u n Ph ng há m ho i Ph ng há i u Ph ng há h c nghi m Ph ng há Ph ng há Ph ng há nghiên c u i u C T nhiên c c nghi m T hân ích n h mc NHI N VÀ C ho ng 10 cá nhân 10 X H I C A TÂ ụ 11 âm 11 Di uy n v âm 11 2.1.2 Não tâm 11 Ph n c i u i n v âm 11 H h ng ín hi u h h i v âm 13 C h ic u nh âm 15 h i n nv nh h i v âm 15 78 Ho ng v âm 16 Gi o i v âm 18 Tâm l Ch ng n h mc ng v gi o i 19 HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N TÂ ụ ụ TH C 21 h nh h nh v há ho i n âm 21 h nh h nh âm v há i n âm v h nh h nh v há n ch v c u Các c HO T ng di n cá h 22 i n ý h c 23 cc ý h c 23 há 3.2.4 Chú ý – i u i n c ng h ng di n lo i 21 ý h c 25 h nh h nh v Ch h i n ý h c 26 ho ng c ý h c 28 NG NH N TH C 31 Nh n h c c m ính 31 Khái ni m c m giác Các lo i c m giác i giác 31 i giác 33 Các uy lu c b n c Các hu c ính c b n c c m giác 34 tri giác 35 Nh n h c ính 36 T 36 T ng ng 42 Ngôn ng 45 Ch ng TÌNH C – Ý CHÍ 49 T nh c m 49 Khái ni m nh c m – c c m 49 Nh ng ng c Các m c c i m c nh c m 51 v lo i nh c m 51 Các uy lu c nh c m 54 79 5.1.5 Vai trò c nh c m 56 5.2 Ý chí 56 5.2.1 Ý chí 56 Ch ng H nh ng ý chí v c u H nh ng cc ng h : n 57 o v h i u n 59 TRÍ NH 62 Khái ni m í nh 62 T í nh l g ? 62 c i m h n ánh c V i Các uá c í nh 62 í nh 62 nh c b n c í nh 63 Ghi nh 63 Gi g n: 64 Nh n l i v nh l i: 64 uên v uy lu c uên: 64 T í nh 65 R n luy n í nh Ch ng 65 m h n o ghi nh m h n o gi g n ôn m h n o h i NHÂN CÁCH VÀ ? 65 ng ? 65 ? 65 HÌNH THÀNH PHÁT TRI N 67 Khái ni m chung v nhân cách 67 nh ngh nhân cách 67 c i mc C u cc Xu h nhân cách 68 nhân cách 69 ng c nhân cách 69 7.2.2 Tính cách 71 N ng l c 73 80 Các y u chi h i h nh h nh v há i n nhân cách 75 Giáo d c v nhân cách: 75 Ho ng v nhân cách: 76 Gi o i T h v nhân cách: 76 TÀI I U THA C v nhân cách: 76 KH O 77 C 78 81 ...IăNịIă Tâm lý h c ng h m h nh nh ng ic ng l m h o ong ch d c Tâm lý h c l u i ng m hi u âm lý v l m c nh nh Tâm lý h c ic n i dung liên u n ng h n ánh há ic h h h v i i gi ng Tâm lý h c y ác... lu n d y h c v Tâm lý h c T ên c g v o o: Tâm lý h c d y h c Tâm lý h c giáo T ong nhi u n m u nh nghiên c u ong n Tâm lý h c o o nghi ng b cho inh viên nh ng i n h c c n b n v âm lý ng n ng nghiên... inh ng,ănhi măv ,ăv ătrí,ăýăngh aăc a tâm lý h c iăt ngăc aăT H Tâm lý tâm lý h c ng “ âm lý h c” b Thu ngu n t ti ng Hy l tâm h n, h n” “logo ” “l i nói, lý l ” T “ ych ” ngh “ inh h n, ng “
- Xem thêm -

Xem thêm: Tâm lý học đại cương, Tâm lý học đại cương, Tâm lý học đại cương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay