Hoạt động Giáo dục ở Trường THCS

70 211 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 23:58

Hoạt động Giáo dục ở Trường THCS là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) TR NGă IăH CăPH MăV Nă KHOA S NG PH M Xà H I BÀI GI NG H C PH N HO T NG GIÁO D C TR NG TRUNG H C C S (H C SP ậ ÀO T O GIÁO VIÊN THCS) GI NG VIÊN: NGỌ TH KIM NG C T B MỌN: TÂM Lệ ậ GIÁO D C (L U HÀNH N I B ) Qu ng Ngưi, n m 2013 L I NịI Ho tă đ ngă giáoă d că ă tr U ngătrungă h că c ăs ălƠă mônă h c c ăb nă trongă ch trìnhăđƠoăt o giáoăviênătrungăh căc ăs ,ăgiúpăsinhăviênă cóăđ thi tăh ngă căh ăth ngătriăth căc nă ngăd n k ăn ngăt ăch căth căhi năcácăho tăđ ngăgiáoăd c trongăth căti n ăh ătr ăvi căh căt păc aăsinhăviên caoăđ ngăs ăph măh ăđƠoăt oăgiáoăviênătrungă h căc ăs ,ăT ăTơmălí ậ Giáoăd c,ătr Ho tăđ ngăgiáoăd că ătr ngă iăh căPh măV nă ngătrungăh căc ăs ăg m ba ch ng: Ch ng Nh ngăv năđ ăc ăb năc aălíălu n giáoăd c Ch ng N iădungăgiáoăd că ătr Ch ng Ng ngătrungăh căc ăs iăgiáoăviênăch nhi măl pă ătr Trênăc ăs ăk ăth aăch ngăbiênăso năbƠiăgi ngă ngătrungăh căc ăs ngătrìnhăLíălu năgiáoăd cădoăB ăGiáoăd căvƠă Ơoăt oăbană hành,ătácăgi ăc pănh tăvƠăđi uăch nhăchoăphùăh păv iăxuăth ăphátătri năc aăth iăđ i, đápă ngă ph nă nƠoă yêuă c u c aă th că ti nă giáoă d c tr ngă iă h că Ph mă V nă ngă vƠă s ă mongăđ iăc aăcácăb năsinhăviên s ăph m BƠiăgi ng đ cătrình bày m tăcáchăh ăth ng,ăng năg n,ărõărƠngăcácăn iădungăc ă b năv ăquáătrìnhăgiáoăd că ătr ngătrungăh căc ăs ăvƠăsauăm iăch ngăcóăm căcơuăh iă ônăt p,ăth oălu n,ăth căhƠnhầăgiúpăsinhăviênăthu năl iătrongăquáătrìnhăn măb tătriăth că líăthuy tăvƠăluy năt păk ăn ngăt ăch căho tăđ ngăgiáoăd căchoăh căsinhătrungăh căc ăs Trongăquáătrìnhăbiênăso n,ăm cădùăđưăc ăg ng,ăsongăkhôngăth ătránhăkh iănh ngă thi uăsót.ăR tămongăcác th y côăvƠăcácăanhăch ăemăsinhăviênăgópăỦăđ ăbƠiăgi ngăngƠyă m tăhoƠnăthi năh n Ch NH NG V N C ng B N C A Lệ LU N GIÁO D C 1.1 Quá trình giáo d c (QTGD) 1.1.1 Khái ni m trình giáo d c V iăt ăcáchălƠăđ iăt ngăc aăgiáoăd căh c, quáătrìnhăgiáoăd c t ngăth ă(quá trình s ă ph mă t ngă th ) trình tácă đ ngă cóă m că đích,ă cóă k ă ho ch,ă cóă ph khoaăh c c aănhƠăgiáoăd c đ năđ iăt ngă phápă ngăgiáoăd c nh măhìnhăthƠnhăvƠăphátătri n nhân cách toƠnădi n choăh ,ăđápă ng yêuăc uăc aăxưăh i vƠăth iăđ i Quá trìnhăgiáoăd căt ngăth ăbaoăg măhaiăquáătrìnhăb ăph năth ngănh tăv iănhau:ă quáătrìnhăd yăh căvƠăquáătrìnhăgiáoăd că(theoăngh aăh p) CácăquáătrìnhănƠyăđ uăth că hi năm cătiêuăchungălƠăh ngăđ năhìnhăthƠnhănhơnăcáchătoƠnădi n.ăSong,ăm iăquáătrìnhă l iăcóănh ngăch ngătr iăriêng.ăN uăquáătrìnhăd yăh căcóăch ngăch ăy uălƠăgiúpă h căsinh n măv ngăki năth c,ăhìnhăthƠnhăk ăn ng,ăk ăx oăt ngă ngăvƠăphátătri nătríătu ă thìăquáătrìnhăgiáoăd că(theoăngh aăh p)ăcóăch ngăgiúpăh căsinhănh năth căđúngăv ă cácăyêuăc u c aăxưăh i,ăhìnhăthƠnhăni mătin, tháiăđ ,ăhƠnhăviăvƠ thóiăquenăphùăh păv iă chu năm căxưăh i.ăă Trongă nhƠă tr ng,ă d yă ki nă th că khoaă h că luônă điă đôiă v iă giáoă d că ph mă ch tă nhân cách,ă“d yăch ”ă g năli nă v iă“d yăng nayăl yăhaiătiêuăchíăc ăb nălƠmăth ng iăđ ngăgiáoăd căph ăthôngăhi nă căđoăđóălƠ:ăh căl căvƠăh nhăki măc aăh căsinh Trongăh căph nănƠy,ăQTGD đ s ă ph mă t ngă th ,ă trongă đóă d i”.ăCh tăl căhi uătheoăngh aăh p, lƠăb ăph năc aăquáătrìnhă iătácă đ ngă ch ă đ oă c aă nhƠă giáoă d c,ă hìnhă thƠnhă choă căgiáoăd cănh ngăph măch tănhơnăcáchăphùăh păv iăyêuăc uăc aăxưăh i.ă Nh ă v y,ă quáă trìnhă giáoă d că cóă haiă m tă t ngă tácă bi nă ch ngă v iă nhau,ă đóă lƠă nh ngătácăđ ngăcóăm căđích,ăcóăk ăho chăc aănhƠăgiáoăd căvƠăs ăh c aăcácăđ iăt ngăgiáoăd cătr ngă ngătíchăc că căcác tácăđ ngăđó.ăNh ngătácăđ ngăgiáoăd căđ hi năphùăh păv iăđ căđi măl aătu iăvƠăhoƠnăc nhăkháchăquanăs ăđ căth că căchuy năhóaăthƠnhă tơmălí,ăỦăth c,ăhành vi, hình thành nh ngăph măch tănhơnăcáchăt tăđ pă cácăđ iăt giáoăd c.ă ngă  Tóm l i: Giáo d c trình tác đ ng có m c đích, có h th ng c a nhà giáo d c đ n đ i t ng giáo d c, thông qua vi c t ch c ho t đ ng đa d ng, v i nh ng n i dung ph ng ng pháp phù h p nh m hình thành nh ng ph m ch t c a i công dân theo yêu c u c a xã h i th i đ i 1.1.2 Các thƠnh t c a trình giáo d c Quáătrìnhăgiáoăd c (QTGD) lƠăm tăch nhăth ăcóăc uătrúcăg mănhi uăthƠnh t :ă 1.1.2.1.ăM căđíchăgiáoăd c M căđíchăgiáoăd căv ăth căch tălƠăs ăđ nhăh ngăc aăth ăh ătr căđ iăv iăth ăh ă sau,ămongămu năth ăh ătr nhanhăchóngăti păthuătinhăhoaăc aădơnăt căvƠănhơnălo iăđ ă tr tăthƠnhănh ngăcôngădơnăt t,ăs ngăcóăíchăchoăb năthơn,ăgiaăđìnhăvƠăxưăh i.ăM căđíchă giáoăd căcóătínhăl chăs ,ăluônăbi năđ iăcùngăv iăs ăphátătri năc aăxưăh iăvƠăth iăđ i ă bìnhă di nă xưă h i,ă m că đíchă giáoă d că lƠă đƠoă t oă m tă th ă h ă côngă dơnă m iă cóă nh ngăph măch tăđápă ngăyêuăc uăc aăs ănghi pă côngănghi păhóaăậ hi năđ iăhóa đ tă n căvƠăh iănh păqu căt ăbìnhădi năcáănhơn,ăm căđíchăgiáoăd călƠăhìnhăthƠnhăcho h căsinhăỦăth c,ătháiăđ ă s ngătíchăc c,ăhòaănh păc ngăđ ng,ăbi tăph năđ uăv nălênăt ăkh ngăđ nhămình T ăm căđíchăgiáoăd căxưăh i,ăcácănhƠăgiáoăd căc ăth ăhóaăthƠnhăm cătiêuăgiáoăd că c aănhƠătr ng,ăc aăgiaăđình,ăc aăcácăđoƠnăth ătheoăt ngăc păh c,ăt ngăl aătu i.ăM că tiêuăc aăcácănhƠătr ngăph thông giúp h căsinhăph năđ uătr ăthƠnhăconăngoan,ătròă gi i,ăb năt tăvƠălƠănh ngăcôngădơnăcóăíchătrongăt M căđíchăgiáoăd căgi ăvaiătròăđ nhăh ngălai.ă ngăvƠăchiăph iătoƠnăb ăcácăho tăđ ngăgiáoă d c.ăV năđ ăđ tăraăđ iăv iăcácănhƠăgiáoăd căkhôngăch ălƠăxácăđ nhăđúngăm căđíchăgiáoă d cămƠăc năph iăt ăch căcácăho tăđ ngăgiáoăd căđaăd ngăđ ăđ t đ căm căđíchăđưăđ ăra 1.1.2.2.ăN iădungăgiáoăd c N iădungăgiáoăd călƠăh ăth ngătriăth căv ăcácăgiáătr ăv năhóaăxưăh iămƠăcácăđ iă t ngăgiáoăd căc năph iăn măv ngăđ ăbi nănóăthƠnhăỦăth c,ătháiăđ ăvƠăhƠnhăviăcáănhơn N iădungăgiáoăd cătrongănhƠătr vƠăđ tr ngăđ căthi tăk ătheoăm căđíchăgiáoăd c xưăh iă căchiăti tăhóaăthƠnhăt ngăm t giáoăd c:ătrí,ăđ c,ăth ,ăm ,ălaoăđ ngăậ k ăthu t,ămôiă ng,ădơnăs ăphùăh păv iătrìnhăđ ,ăl aătu iăvƠătìnhăhu ngăc ăth ă N iădungăgiáoăd căluônăđ căthayăđ i,ăc iăcáchăchoăphùăh păv iăyêuăc uăkháchă quanăc aăxưăh iăvƠăth iăđ i.ăN iădungăgiáoăd căquiăđ nhăn iădungăho tăđ ngăc aănhƠă giáoăd căvƠăđ iăt 1.1.2.3.ăPh Ph ngăgiáoăd c ngăphápăgiáoăd c ngă pháp giáoă d că h ă th ngă nh ngă cáchă th că tácă đ ngă c aă nhƠă giáoă d că đ năcácăđ iăt ngăgiáoăd cănh măgiúpăh ăchuy năhóaăcácăyêuăc u,ăchu năm căxưăh iă thƠnhăhƠnhăviăvƠăthóiăquenă ngăx ăv năhóa Nh ăv y, ph ngăphápăgiáoăd căth căch tă lƠăcáchăth căt ăch căcácăho tăđ ngătrongăcu căs ngăhàng ngày cho h căsinh Ph ngă phápă giáoă d că ch uă s ă quiă đ nhă c aă m că đích,ă n iă dungă giáoă d că c ngă nh ăcác uăki n,ăhoƠnăc nhănh tăđ nh Tuyăv y,ăph đ căl păt Ph m iăđ iăt ngăđ i, gi ăvaiătròăquanătr ng,ă nhăh ngăphápăgiáoăd căr tăđaăd ng,ăm tăph ngăphápăgiáoăd căc ngăcó tính ngăđ năthƠnhăb iăc aăQTGD ngăphápăkhôngăth ăthƠnhăcôngăchoă ng.ăDoăđó,ăkhôngăcóă“m uăchung”ăchoăm iătr ngăh p 1.1.2.4.ăNhƠăgiáoăd c NhƠăgiáoăd c lƠăch ăth ăc aăcácătácăđ ngăgiáoăd c.ăNhà giáoăd cătrongănhƠătr ngă lƠăth yăcôăgiáo,ăt păth ăs ăph m,ătrongăgiaăđìnhălƠăchaăm ,ăôngăbƠăh căsinhăvà xã h iălƠăcácăcánăb ăđoƠnăth ,ăng iăl năvƠăcácăm iăquanăh ăkhác NhƠăgiáoăd c đóngăvaiătròăch ăđ o,ăd năd tăs ăhìnhăthƠnhăvƠăphátătri năph măch tă nhân cách h căsinhătheoăm cătiêuăđưăđ ăra Vaiătròăđóăđ - Quánă tri tă m căđíchă giáoăd căvƠăđ nhăh theoăm căđíchăgiáoăd căc aă ng,ăNhƠăn căth ăhi năc ăth ănh ăsau: ngăs ăphátătri nănhơnăcáchă h că sinhă căvƠăm cătiêuăgiáoăd căc aănhƠătr - L păk ăho chăgiáoăd c,ăl aăch năn iădung,ăph ng ngăphápăt ăch căgiáoăd c,ăđ ngă th iăki mătra,ăđánhăgiáăvƠăgiúpăh căsinhăt ăki mătraăđánhăgiáăk tăqu ăquáătrìnhăgiáoăd c - Ph iăh pătácăđ ngăgi aăcácăl căl ngăgiáoăd cătrongăvƠăngoƠiănhƠătr ng,ăt oă m iăđi uăki năthu năl iăđ ăgiáoăd căhi uăqu ,ăphátăhuyăỦăth căt ăgiáoăd căc aăh căsinh 1.1.2.5.ă iăt iăt ngăgiáoăd c ngăgiáoăd călƠăcáănhơnăhayăt păth ăh căsinhăđ căth ăh ngăcácătácăđ ngă giáoăd c.ăH căsinhăv aălƠăkháchăth , v aălƠăch ăth c aăquáătrìnhăgiáoăd c.ă V iăt ăcáchălƠăkháchăth ,ă h căsinhăluônănh năs ătácăđ ngăcóăđ nhăh ng,ăcóăk ă ho chăc aănhƠăgiáoăd c.ăV iăt ăcáchălƠăch ăth ,ă h căsinhăti pănh năcácătácăđ ngăm tă cáchăch năl căquaăl ngăkínhăch ăquanăc aămìnhăđ ăbi năcácăyêuăc uăgiáoăd căbênăngoƠiă thƠnhănhuăc uăt ăgiáoăd căbênătrongăc aăb năthơn.ăT călƠăkhiăđ ngătr căcácătácăđ ngă giáoă d c,ă h că sinhă ti pă nh nă nóă theoă nhuă c u,ă Ủă th că vƠă kh ă n ngă riêngă m tă cáchă t ă giác, ch ăđ ng,ăkhôngăph ăthu căhoƠnătoƠnăvƠoănhƠăgiáoăd c Ch tăl ngăc aăquáătrìnhăgiáoăd căch ă y uăph thu căvƠoătrìnhăđ ănh năth c,ăỦă th căt ăgiác,ătíchăc c,ăn ngăđ ngătrongăh căt păvƠătuăd ngăc aăh căsinh Vìăv y,ăquáă trìnhăgiáoăd căph iăth ngănh tăbi năch ngăgi aăvaiătròăch ăđ oăc aănhƠăgiáoăd căvƠăvaiă tròăch ăđ ng,ăsángăt oăc aăh căsinh NhƠăgiáoăd căph iă“l yăh căsinh lƠmătrungătơm”,ă cóăph ngăphápăt ăch c,ăh 1.1.2.6.ăMôiătr Môiă tr ngăd n,ăkhuy năkhíchăh căsinhăbi t t ăgiáoăd c ngăgiáoăd c ngăgiáoă d c lƠă n iăs ngă vƠă ho tă đ ngă c aă cácă đ iă t ngă giáoă d c, bao g mătoƠnăb ăcácăy uăt ădi năraăxungăquanhăchúngăt ăgiaăđình,ănhƠătr Môiătr ngăvƠăxưăh i ngăm tă m tăđ ăraă yêuăc uăđ iăv iăquáătrìnhăgiáoăd c,ă m tăkhácălƠăđi uă ki năchiăph iăs ăphátătri năc aăt ngăthƠnhăt giáoăd c T tăc ăm iăquanăh ăt tăđ păgi aăcácăcáănhơnătrongăgiaăđình,ătrongăc ngăđ ngăxư h i,ăb uăkhôngăkhíătơmălí,ătruy năth ngăgiaăđình,ăt păth ,ăđ aăph tr ngăgiáoăd călƠnhăm nh.ăNg chi uă conă cái,ă thi uă quană tơm,ă g ngăt tăs ăt oăraămôiă căl i,ătr ăemăcóăquanăh ăv iăb năx u,ăgiaăđìnhănuôngă ngă m u ă s ă lƠă nguyênă nhơnă lƠmă saă sútă đ oăđ că ă m tăb ăph năthanh,ăthi uăniên,ăh căsinhăhi nănay Môiătr ngăgiáoăd cătrongăxưăh iăhi năđ iăkhôngăkhépăkínătrongăb năb căt c aăgiaăđìnhăhayătr ngă ngăh c mƠălƠăc ăxưăh iăsôiăđ ngăđangăm ăc aănhìnăraăth ăgi i ă v iăm tăh ăth ngăthôngătinăđaăchi u,ătácăđ ngăhƠngăngƠy,ăhƠngăgi ăvƠoăgi iătr ăVìăv y,ă giáoăd cănhƠătr ng,ăgiaăđìnhăvƠăxưăh iăph iăchungătayăkhaiăthácănh ngăy uăt ătíchăc c,ă ng nă ch n,ă h nă ch ă nh ngă tácă đ ngă tiêuă c că đ nă tr ,ă t oă choă tr ă cóă đ tr că m tă môiă ngăgiáoăd căthu năl i,ălƠnhăm nh 1.1.2.7.ăK tăqu ăgiáoăd c K tăqu ăgiáoăd călƠăthƠnhăt ăbi uăhi năt pătrungăk tăqu ăv năđ ngăvƠăphátătri nă c aăquáătrìnhăgiáoăd cănóiăchungăvƠăk tăqu ăhìnhăthƠnhătìnhăc m,ătháiăđ ,ăhƠnhăvi ănóiă riêngă ăHS theoăm cătiêu,ănhi măv ăgiáoăd c.ă N uăm căđíchăgiáoă d călƠăd ăki nămôă hìnhă giáoă d că ậ đƠoă t oă mongă mu nă thìă k tă qu ă giáoă d că lƠă cáiă đưă đ tă đ c,ă lƠă s nă ph măth căt ăc aăquáătrìnhăgiáoăd c K tăqu ăgiáoăd căv aălƠăs năph măcu iăcùngăc aăgiaiăđo năgiáoăd cănƠy,ăv aălƠă ti năđ ăchoăgiaiăđo năgiáoăd căti păsau  Tóm l i: Quáătrìnhăgiáoăd căcóăc uătrúcăg mănhi uăthƠnhăt ăM iăthƠnhăt ăgi ă m tăch ngăriêng, song chúng cóăm iăquanăh ăm tăthi t,ăluônăt năt iăth ngănh tăbi nă ch ngăv iănhau,ăt oănênăm tăch nhăth ăcóătínhăh ăth ng.ăCh tăl ph ăthu căvƠoăch tăl ngăquáătrìnhăgiáoăd c ngăc aăt ngăthƠnhăthƠnhăt ăc uăt oănênănó.ăDoăđó,ămu nănơngă caoăhi uăqu ăgiáoăd c,ăc năkhaiăthácătínhă uăvi tăc aăt ngăthƠnhăt 1.1.3 B n ch t c a trình giáo d c 1.1.3.1 C ăs ăđ ăxácăđ nhăb năch t c aăquáătrìnhăgiáoăd că a Các y u t nh h ng đ n trình giáo d c Giáoăd călƠăquáătrìnhăbi năch ng,ăch uăs ătácăđ ng,ăchiăph iăb iăr tănhi uăy uăt ă khách quan, ch ă quan,ă bên trong, bên ngoài, t ă phátă vƠă t ă giác nh :ă môiă tr nhiên, môiătr ngă t ă ngăxưăh i,ătrìnhăđ ănh năth c,ăv năkinhănghi măs ng,ăđ căđi măsinh lí, uă ki n,ă hoƠnă c nhă riêngă t c aă b nă thơnă h că sinh Nh ă v yă cóă th ă nói,ă quáă trìnhăgiáoăd căălƠăm tăquáătrìnhăxưăh iăhìnhăthƠnhăconăng i b D a vào k t qu c a trình giáo d c K tăqu ăgiáoăd călƠătoƠnăb ăh ăth ngătháiăđ ,ăph măch t,ăthóiăquenăhƠnhăviăc aăcáă nhơnă phùă h păv iăcácă chu nă m că xưă h iă đưă quiă đ nh K tă qu ă giáoă d că ch ă đ că th ă hi nă trongă th că ti nă cu că s ng.ă Chínhă th că ti nă cu că s ngă lƠă tiêuă chu nă đ ă ki mă tra,ă đánhăgiáăk tăqu ăgiáoăd c Doăđó, trình giáoăd c mu năđ tăk tăqu ,ăph iăđ aăh că sinh thamăgiaăvƠoăth căti năv iăcácăho tăđ ngăvƠăgiaoăl uăphongăphú,ăđaăd ng c D a vào m i quan h gi a nhà giáo d c h c sinh Quáă trìnhă giáoă d c cóă tínhă haiă m t,ă đóă lƠă nh ngă tácă đ ngă cóă m că đích,ă cóă k ă ho chăc aănhƠăgiáoăd căvƠăs ăh ngă ngătíchăc c,ăt ărènăluy n c aăh căsinhănh măti pă thuănh ngăgiáătr ,ăchu năm căxưăh i,ătinhăhoaăv năhóaăc aădơnăt căvƠăth iăđ i Nói cách khác, quanăh ăgi aănhƠăgiáoăd căvƠăh căsinhălƠ quanăh ăc ăb n,ăth ngănh tăbi năch ng.ă Trongăđó,ănhƠăgiáoăd căgi ăvaiătròăch ăđ o.ăH căsinhăm tăm tăch uăs ătácăđ ngăc aănhƠă giáoăd c,ăm tăkhácălƠăch ăth ătíchăc căc aăquáătrìnhăt ăgiáoăd c Quáătrìnhăgiáoăd c ch ă đ tăhi uăqu ăkhiăh căsinhăt ănguy n,ăt ăgiác,ătíchăc căthamăgiaăvƠoăcácăho tăđ ngăvƠă giaoăl uăd iăđ nhăh ngăc aănhƠăgiáoăd c 1.1.3.2.ăB năch tăc aăquáătrìnhăgiáoăd că T ăvi c phân tích nh ngăc ăs ătrên,ăcóăth ăk tălu n:ă B n ch t c a trình giáo d c trình t ch c h p lí cu c s ng, ho t đ ng giao l u cho h c sinh, v i nh ng tác đ ng có m c đích, có h th ng c a nhà giáo d c, giúp h c sinh t đ nh h ng giá tr , bi n yêu c u khách quan c a xã h i thành yêu c u ch quan c a cá nhân, chuy n đ i ý th c thành hành vi, thói quen phù h p 1.1.4 c m c a trình giáo d c 1.1.4 Quáătrìnhăgiáoăd c mangătínhăm căđích Quáătrìnhăgiáoăd c lƠăquáătrìnhătácăđ ngăcóăđ nhăh d căđ iăv iăth ăh ătr ngăgiáătr ăxưăh iăc aănhƠăgiáoă óălƠăho tăđ ngăt ăgiácăc aănhƠăgiáoăd c luônăh tiêuăc ăth ălƠăhìnhăthƠnhăvƠăb iăd ngăđ năm că ngăỦăth c,ătháiăđ ,ăhƠnhăvi,ăthóiăquenăphùăh păchu nă m căxưăh iăvƠăth iăđ i Vìă v y, cácă m că đíchă giáoă d că c aă giaă đình,ă nhƠă tr ngầ ph iă xu tă phátă t ă nh ngă yêuăc u,ăđòiăh i c aăxưăh iăv ăph mă ch tănhơnăcáchăconăng th iăkìăphátătri n c aăl chăs đ nhăh i m iătheoăt ngă ngăth i, cácăm cătiêuăph iărõărƠng,ăc ăth ,ăcóătácăd ngă ngăchoătoƠnăb ăquáătrìnhăgiáoăd c 1.1.4.2.ăQuáătrìnhăgiáoăd c mangătínhăph căh p Quáă trìnhă giáoă d c lƠă m tă d ngă quáă trìnhă xưă h i,ă cóă s ă thamă giaă c aă nhi uă l că l ngăgiáoăd căkhácănhau,ădi n raă ănhi uă môiătr d că di nă raă theoă nhi uă chi u,ă nhi uă h h ngăkhácănhau Cácătácăđ ngăgiáo ngă v iă nhi uă m că đ ă khácă nhau, cóă th ă nhă ngătíchăc căho cătiêuăc căđ iăv iăquáătrìnhăgiáoăd c Vìă v y,ă nhƠă giáoă d că c nă t ă ch că ph iă h p,ă uă ch nhă cácă tácă đ ng theoă chi uă h ngătíchăc c,ătrongăđóănhƠătr ngăgi ăvaiătròăch ăđ o t iăđaă nh ngă tácă đ ngă tiêuă c c.ă T ngă c môiătr ngăth i ng năch n,ăh năch ă ngă côngă tácă xưă h iă hóaă giáoă d c,ă xơyă d ngă ngăgiáoăd căth ngănh t,ălƠnhăm nh.ă 1.1.4.3.ăQuáătrìnhăgiáoăd c mang tính lâu dài Quáătrìnhăgiáoăd c đ căth căhi nătrongăsu tăc ăcu căđ iăconăng iă ậ giáoăd că su tăđ i.ăK tăqu ăc aăquáătrìnhăgiáoăd c lƠăs ăchuy năbi nătrongănh năth c,ătìnhăc m,ăỦă chí, thói quen ă ơyă lƠă nh ngă thu că tínhă tơmă líă r tă khóă hìnhă thƠnh,ă đòiă h i m tă quáă trìnhănh năth c,ăth ănghi m,ăđ uătranh,ărènăluy nălơuădƠiăc aăb năthơn.ă H năn a,ăk tăqu ăgiáoăd căkhông nhìnăth y ngayăvƠăkhóăđánhăgiáăchínhăxác.ă bi t, đ iăv iănh ngăthóiăquenăc ,ăl căh uăth că ngăt năt iădaiăd ng,ăc năcóăỦăchíăvƠăth iă gianăđ ăthayăđ i Vìă v y, côngă tácă giáoă d că khôngă đ th că giánă đo nă mƠă ph iă ti nă hƠnhă liênă t c,ă ngăxuyên,ăcóăh ăth ngătrongăth iăgianădƠi ngăth iăph iăk tăh păv iăph ăhuynhă vƠăcácăđoƠnăth ăxưăh iăđ ăgiáoăd căh căsinh m tăcáchăđ ngăb ,ăkiênătrì,ăb năb ,ătránhă nôn nóng,ăv iăvƠng,ăđ tăcháyăgiaiăđo n 1.1.4.4.ăQuáătrìnhăgiáoăd c mangătínhăc ăth ă(cáăbi t) Quáătrìnhăgiáoăd căđ căth căhi nătrongăcu căs ng,ăho tăđ ngăvƠăgiaoăl uăhƠngă ngƠyăc aăm iăh căsinh.ăV iăt ăcáchălƠăng iăđ căgiáoăd c,ăh căsinhăti pănh năcácătác đ ngăgiáoăd cătheoănh ngăquiălu tăchung,ămangătínhăkháiăquát,ăđ ngăth iă b ăchiăph iă b i nh ngăđ căđi măriêngăbi t, c ăth ăc aăcá nhân M iă h că sinh cóă đ că mă tơmă sinhă líă riêng,ă khácă nhauă v ă kh ă n ngă ti pă nh n,ă ph nă ngătr cănh ngătácăđ ngăgiáoăd c;ăkhácănhauăv ăhoƠnăc nh,ăv năs ng Các tình hu ngăgiáoăd căc ngăr tăđaăd ng,ăphongăphú,ămangănhi uămƠuăs c,ătínhăch tăkhácănhau Vìăv y,ănhƠăgiáoăd căph iăhi uărõăh căsinh, n măch căc ăs ălíălu năchung, c ăb nă đ ngăth iălinhăho t,ăm măd oătrongăvi căv năd ngăcácăph ngăpháp,ănguyênăt căgiáoă d căchoăphùăh păv iăt ngă h că sinh vƠăhoƠnă c nh,ătìnhăhu ngă giáoă d căc ăth ă Tránh giáoăd căr păkhuôn,ămáyămóc,ăgiáoăđi u.ă 1.1.4.5.ăQuáătrìnhăgiáoăd c th ngănh tăbi năch ngăv iăquáătrìnhăd yăh că Giáoăd căđ căth căhi năb ngănhi uăconăđ ng,ătrongăđóăd yăh călƠăconăđ ngă ng nă nh tă vƠă có hi uă qu ă nh tă trongă vi că th că hi nă cácă m că tiêuă giáoă d c,ă gópă ph nă hìnhăthƠnhăni mătin,ălíăt ng,ăth ăgi iăquanăkhoaăh căchoăh căsinh Tínhăđaăd ngăc aăcácăho tăđ ngăgiáoăd călƠmăchoăquá trìnhăgiáoăd c tr ănênăh pă d năđ iăv iăh căsinhăvƠădoăđóăđ tăđ h căhi uăqu ă ănhi uăm t.ăCóăth ănói,ăgiáo d căđ nhă ngăvƠăthúcăđ yăquáătrìnhăd yăh c đ tăk t qu ,ăgópăph năhìnhăthƠnhăđ ngăc ,ătháiăđ ă h căt păđúngăđ n choăh căsinh Vìăv y,ăquáătrìnhă d yă h căph iăkhaiăthácătri tăđ ă y uăt ăgiáoăd cătrongăt ngăbƠiă h c Quaăđó,ăhình thành ăh căsinhăỦăth căt ăgiác,ătíchăc cătrongăh căt păvƠărènăluy n.ă 1.1.5 ng l c c a trình giáo d c 1.1.5.1.ăQuanăni măv ăđ ngăl căc aăquáătrìnhăgiáoăd că Theoăquanăđi mătri tăh cămac-xít, quáătrìnhăgiáoăd c luônăv năđ ngăvƠăphátătri nă nh ăkhôngăng ngăgi iăquy tănh ngămơuăthu năn iăt i.ăCóă2ălo iămơuăthu n: - Mơuă thu nă bênă trong:ă mơuă thu nă gi a cácă y uă t ă c uă trúcă v iănhauă ho c mâu thu năgi aăcácăthƠnhăph nătrongăcùngăm tăy uăt ăc uătrúc Víăd :ămơuăthu năgi aăm că đíchă giáoă d că đ ă raă caoă đ pă v iă n iă dungă giáoă d că cònă l că h u;ă mơuă thu nă gi aă n iă dungăgiáoăd căđưăđ căđ iăm iăv iăph ngăphápăgiáoăd căl iăth i ầăVi căgi iăquy tă mơuăthu năbênătrongăs ăt oăraăđ ngăl căthúcăđ yăQTGDăv năđ ngăvƠăphátătri n lƠălíădoăt năt iăc aăt păth ,ăđóălƠătrauăd iăki năth c,ăđ oăđ c,ăchu năb ănh ngăph măch tă vƠăn ngăl căc năthi tăđ ăti păt căh călênăho căđiăvƠoăcu căs ngălaoăđ ngăxưăh i - Cóăch ngătrình,ăk ăho chăho tăđ ngăchung.ăM căđíchăchungăc aăt păth ăđ că th căhi năthôngăquaăcácăho tăđ ngăchung.ă óălƠăcùngănhauăh căt p,ălaoăđ ng,ăsinhăho tă v năhóa,ăv năngh ,ăth ăd c,ăth ăthao,ăvuiăch i,ăgi iătríầ - Có c ăquanăt ăqu n.ă đ ăti năhƠnhăcácăho tăđ ngăchung,ăt păth ăh căsinhăph iă căxơyăd ngăthƠnhăm tăt ăch căch tăch ,ăt ăqu n;ăđ iăng ăcánăb ăt ăqu nădoăt păth ă b uăraăvƠăđ căphơnăcôngătráchănhi mărõărƠng,ăho tăđ ngătheoăc ăch ădơnăch - Cóăk ălu tăv ngăch căvƠăd ălu nălƠnhăm nh K ălu tăt păth ălƠăk ălu tăt ăgiác,ă m iăthƠnhăviênăt ănguy nătuơnătheoăn iăqui,ăk ălu tăl păh căvƠăđi uăl ănhƠătr ng;ăD ă lu năt păth ăcóăkh ăn ngăđi uăch nhăhi uăqu ăđ iăv iăhƠnhăviăc aăcáănhơn,ăđ măb oăchoă m iăng iăcóăđi uăki năph năđ u,ăphátăhuyătínhătíchăc c,ăt ăch ăc aămình.ăCóăth ănói,ă k ălu tăv ngăch căvƠăd ălu nălƠnhăm nhălƠăs căm nhăc aăt păth ă - T păth ăh căsinh lƠăb ăph năh uăc ăc aăt păth ănhƠătr ngăvƠ xưăh i T păth ă h căsinhăcóăquanăh ăm tăthi tăv iăcácăt păth ăkhác,ăph cătùngăvƠăth ngănh tăgi aăl iăíchă xưăh i,ăl iăíchăt păth ăvƠăl iăíchăcáănhơn - ThƠnhă ph nă c aă t pă th ă h că sinhă lƠă cácă emă ăcùngă đ ă tu i,ă cóă trìnhă đ ă t đ ngănhau.ăS ăt năt iăc aăt păth ăđ ngă cătínhătheoăn măh c,ăkhóaăh c * Các lo i t p th h c sinh (TTHS) - T păth ăh căsinhătoƠnătr ng - T păth ăh căsinhătheoăl păh c - TTHSămangătínhăch tăc aăt ăch căqu năchúng:ă oƠnăthanhăniên, iăthi uăniên,ă cácăđ i,ăt ,ănhóm chínhăth căvƠăkhôngăchínhăth cầă b Ch c n ng c a t p th h c sinh * Ch c n ng t ch c T păh p,ălôiăcu năh căsinh vƠoăm tăt ăch căcóăk ălu t,ăn ăn p,ăv iăcácăho tăđ ngă đaăd ngăđ ăh căsinhăh căt p,ărènăluy năvƠătuăd 55 ng * Ch c n ng giáo d c T pă th ă h că sinh môi tr ng,ă ph ngă ti nă giáoă d că h că sinh Thông qua ho tăđ ngăvƠăgiaoăl uăphong phú trongăt păth ,ăgiúpăh căsinh hìnhăthƠnhăvƠăphátătri nă nh ngăn ngăl căvƠăph măch tănhơnăcáchăc năthi t * Ch c n ng kích thích, u ch nh ngăviên,ăkhuy năkhíchătínhătíchăc c,ăt ăgiácăc aăh căsinh trongăcácăho tăđ ng,ă uăch nhăhƠnhăviă ngăx ătrongăcácăm i quanăh ăgi aăcác thành viên c Các giai đo n phát tri n c a t p th h c sinh * Giai đo n 1: “T p th m i hình thành” - căđi m: + T păth ăch aăcóăkh ăn ngăt ăqu n; + Cácăquanăh ătrongăt păth ăcònăr iăr c; + Ch aăcóătruy năth ng,ăd ălu n; + Giáo viên ch ănhi măl p tr căti p gi iăquy tăm iăcôngăvi căc aăt păth - Côngătácălưnhăđ oăs ăph m: + ăraăcácăyêuăc uăc ăth ăvƠăgi iăthíchăt ăm ăm iăcôngăvi căchoăh căsinh làm + T ăch cătri năkhaiăvƠăch ăđ oăhsăth căhi năcácăyêuăc u + ngăviên,ăkhíchăl ăhsăho t đ ng,ăđ aăchúngăvƠoăn ăn p * Giai đo n 2: “T p th b t đ u n đ nh” - căđi m: + Banăt ăqu nălƠănh ngăthƠnhăviênătíchăc cătrongăh căt p,ăt ăd + Cácăquanăh ăđaăd ngătrongăt păth ăđ ng; căhìnhăthƠnhănh ngăcóăs ăphơnăhoáăthƠnhă nhi uănhómăkhácănhau; + Các thành viên trongăl pă b tăđ uăcóă s ăđòiăh iăl nănhau,ăcùngăph năđ uă theoă m cătiêuăchung; + N ăn păsinhăho tăc aăt păth ăđiăvƠoăth ă năđ nh 56 - Côngătácălưnhăđ oăs ăph m: + GVCN t ăch c,ăh + T ăch căb iăd uyătínăchoăh ,ăt ngăc ngăd năt păth ăho tăđ ngăthôngăquaăc ăquanăt ăqu n ngăph ngăphápăho tăđ ngăchoăđ iăng ăcánăb ăl p,ăxơyăd ngă ngă nhăh ngăc aăh ăđ năt păth + KíchăthíchăỦăth căđoƠnăk t,ăthiăđua,ăt oăd ălu nălƠnhăm nh * Giai đo n 3: “T p th - n đ nh phát tri n ” căđi m: + Banăt ăqu n nh ngăthƠnhăviênăm uăm c,ăcóăn ngăl c; + CóăcácăphongătrƠoăthiăđua,ăhìnhăthƠnhătruy năth ngăt tăđ p; + T păth ăđ aăraăyêuăc uăđ iăv iăt ngăthƠnhăviên,ăm iăthƠnhăviênăt ăđ aăraăyêuă c uăđ iăv iăb năthơn; + M iăthƠnhăviênătíchă c căho tă đ ng,ăs năsƠngăph căv ăchoăl iăíchăc aăt păth ,ă hìnhăthƠnhăd ălu nărõăr t,ălƠnhăm nh; + Các quanăh ătrongăt păth ăthơnăm t,ăc iăm ,ăđoƠnăk tầ - Côngătácălưnhăđ oăs ăph m: + GVCN đóngăvaiătròăc ăv n,ăthamăm u,ăch ăđ oăchoăc ăquanăt ăqu năho tăđ ng + GVCN giámăsát,ăki mătraăđ ăk păth iăđi uăch nhăcácăho tăđ ng + Ti păt căb iăd + nhăh ngăchoăđ iăng ăcánăb l p ngăph năđ uăchoăt păth ăho tăđ ng 3.2.2.2.ăTh căti năxơyăd ngăvƠăphátătri năt păth ăh căsinhăc aăGVCNăl p a Xây d ng b máy t ch c t qu n c a l p * Tiêu chu n đ i v i cán b l p - H căl căkháă- gi i,ăđ oăđ căt t; - Nhi tătình,ătíchăc cătrongăm iăho tăđ ng; - Cóăn ngăkhi uăvƠăk ăn ngăqu nălí; -G ngăm u,ăuyătín,ăđ căđaăs ăh căsinhăb uăch n 57 * Cách l a ch n cán b l p có uy tín n ng l c - Ch ăđ nhătrênăc ăs ătìmăhi u,ăn măv ngăh căsinhăl păph ătrách - T păth ăđ ăc vƠăb ăphi uăb uăch năcông khai *B id ng ý th c n ng l c t qu n cho cán b l p - GVCNăquiăđ nhărõăv ătrí,ăch ng,ănhi măv ăc aăt ngălo iăcánăb ; -H ngăd năt ngălo iăcánăb ăv ăn iădung, ph ngăphápăth căhi nănhi măv ; - T ăch căcácăho tăđ ngăđ ărènăluy năk ăn ngăt ăqu n; - Theoădõi,ăđ ngăviên,ăgiúpăđ ăcánăb ăl p kh căph căkhóăkh n,ănơngăcaoăuyătínă c aăh ătr căt păth * Nguyên t c làm vi c c a GVCN v i cán b l p - Không làm thay, khôngăápăđ t - C ăv n,ăđ nhăh ng,ăh ătr - ônăđ c,ănh cănh ăđ ăcánăb ăl p bámăsátăm cătiêu - T oăđi uăki năphátăhuyăt iăđaăn ngăl căc aăcánăb ăl p b Thi t l p m i quan h t t t p th h c sinh * Quan h tình c m: b năbèăđoƠnăk t,ăthơnăái,ăđ ng viên, giúpăđ ănhauătrongăh că t păvƠătuăd ng Cácăquanăh ănƠyăn yăsinhătrongăho tăđ ngăgiaoăti păvƠănóăt oăđ ngăl că thúcăđ yăs ăphátătri năc aăt păth ăTrongăt păth ăth ngăcóăhaiălo iănhómăb n:ănhómă chínhă th că g mă cácă thƠnhă viênă cùngă t ,ă đ iầ ch iă v iă nhóm không th c,ăhìnhăthƠnhăt ăphátădoăcácăemăh pănhauăv ăxuăh ng,ătínhăcách,ătìnhăc mầăthơnă GVCN c năl uăỦăt năd ngăcácăm iăquanăh ănƠyăph căv ăchoăm căđíchăgiáoăd c * Quan h ch c n ng: quanăh ăliênăđ iătráchănhi mătrongăcôngăvi căc a thành viên,ăth ăhi nătinhăth năh pătác,ătuơnăth ăcácăyêuăc uăvƠăk ăho chăchungăc aăt păth Trongăt păth ,ăm iăng iăcóăv ătrí,ăvaiătròăvƠătráchănhi mănh tăđ nhătrongăvi căth căhi nă nhi mă v ă chung.ă Xơyă d ngă quană h ă ch că n ngă lƠă t oă uă ki nă choă m iă thành viên hoƠnăthƠnhăt tănhi măv ăc aămình,ăđoƠnăk t,ăg năbó,ă tíchăc căph iăh păho tăđ ngăđ ă hoƠnăthƠnhănhi măv chungăc aăt păth 58 * Quan h t ch c: quanăh ăc aăcácăcáănhơnătheoăn iăqui,ăk ălu tăc aăt păth T tă c ăthƠnhăviênăph iăt ăgiácătuơnăth ăn iăquiăl păh c,ăđi uăl ănhƠătr đoƠnăth ,ă đ măb oăchoăt păth ăphátătri năđúngăh Giáoăviênăch ănhi măl p c năh ngă vƠă đ tăđ ng,ătônăch ăc aăcácă c m cătiêuăđưăđ ăra ngăd n,ăgiúpăđ ăt păth ăxơyăd ng,ăth căhi năvƠăgiámă sát vi căth căhi n n iăquiăđưăđ ăra c Xây d ng vi n c nh, truy n th ng d lu n - Xơyă d ngă h ă th ngă vi nă c nhă cóă h ă th ng,ă hi nă th c,ă phùă h pă v iă h că sinh nh mămangăl i ni măvui,ăhiăv ng,ăđ ngăviênăh căsinh v nălênăđ ăđ tăt i - T ăch cănhi uăho tăđ ngăỦăngh aăgiáoăd căđ ăt oătruy năth ngăt tăđ păchoăl p.ă Khuy năkhíchăh căsinhăgi ăgìnăvƠăphátăhuyătruy năth ngăt tăđ păc aăl p,ătr ng - T ăch căcácăbu iănóiăchuy năc iăm ,ăth oă lu n,ăphơnătích,ăđánhă giáănh ngăs ă ki năx yăraătrongăl păvƠăngoƠiăxưăh iănh măgiúpăh căsinhănh năraăquanăđi măđúng, sai đ ăđi uăch nhătháiăđ ,ăhƠnhăvi,ărútătaăquanăđi măchínhăth ngătrongăt păth d T ch c t t phong trào thi đua - Ph iăh păv iăcácăđoƠnăth ,ăcácăgiáoăviênăb ămôn t ăch căcácăđ tăthiăđuaănhơnă cácăngƠyăl ,ăh iăho cănh ngăs ăki năchínhătr ă- xưăh iăđ tăxu t - T ăch căthiăđuaăgi aăcácăt ,ăcácăl p,ăkh iăl p,ăcácătr - Cóăt ngăk t,ăđánhăgiá,ăkhenăth ngătrongăkhuăv c ngănh ngăcáănhơnăvƠăt păth ăđ t thành tích cao 3.2.3 T ch c ho t đ ng đa d ng cho t p th h c sinh 3.2.3.1.ăT ăch căcácăho tăđ ngăh căt păchoăt păth ăh căsinhă a Hình thành ý th c, thái đ h c t p đ n, thói quen h c gi , đ y đ b ng cách: - Cóăm tătr căbu iăh că10ăphútăđ ănh cănh ,ăduyătrìăn ăn p - ThƠnhăl păđ iă“saoăđ ” đ ătheoădõiăthiăđuaăgi aăcácănhóm,ăt ătrongăl p; - T ăch cătruyăbƠiătheoănhómăđ uăgi ăh c m iăngƠy,ăgiúpăh căsinhăônăt pănhanh,ă chu năb ăs năsƠngăchoăngƠyăh căm i 59 b ôn đ c h c sinh h c t p tích c c, nâng cao thành tích b ng cách: - ăraăyêuăc uăh căt păchoăl p,ăt ,ănhóm; - T ăch căthiăđuaăgi aăcácăt ,ănhóm;ă - B iăd ngăph ngăphápăh căt p,ăgi iăthi uătƠiăli u choăh căsinh; - T ăch căcácănhómăngo iăkhoá,ănhómăt ăh c;ă - B iăd ngăh căsinhăgi i,ăkèmăc păh căsinh y uă- kém; - Ki mătra,ăđônăđ căti nătrìnhăh căt păc aăh căsinh; - T ăch căkhen th - Ph iăh păth ngănh ngăh căsinh ti năb ;ă ngăxuyên,ăch tăch ăv iăgiaăđình h căsinh 3.2.3.2.ăT ăch căho tăđ ngăc aăcácăđoƠnăth a T ch c đoàn th tr ng THCS g m: chiă i Thi uăniênăTi năphongăvƠ chi oƠn ThanhăniênăC ngăs n ơyălƠăcácăt ăch căđ c l p,ădoăcácăemăt ăqu n b N i dung ho t đ ng c a đoàn th :ăt pănghiăth că ni măngƠyătruy năth ng,ăk tăn pă i,ăsinhăho tăđ nhăkì,ăk ă iăviên,ă oƠnăviên,ăthamăquan,ăduăl ch,ăc mătr i c Nhi m v c a giáo viên ch nhi m l p: - Cùngăv iăt ngăph ătráchă i thi uăniên, bíăth ă oƠnăthanhăniênăc aătr ngăthamă m uăchoăcácăemăho tăđ ng.ă - Giúpăđ ăchiă oƠn,ăchiă - B iăd ngăph - Quană tơm,ă th iăxơyăd ngăvƠăth căhiênăk ăho chăcôngătác ngăphápăt ăch căvƠăt oăđi uăki năthu năl iăcho l p ho tăđ ng ngă xuyênă k tă h pă v iă chiă oƠn,ă chi iă đ ă t ă ch că cácă ho tă đ ngăc aăl p 3.2.3.3 T ăch căcácăho tăđ ngăv năhoá,ăv năngh ,ăth ăd căth ăthao - T ăch căt tăcácăho tăđ ngăv năhoá:ăt ăch căcácăcơuăl căb ăv năhoá,ăv năngh thu hútăcácăemăcóăn ngăkhi u,ăh ngăthúăv iăv n, th ,ănh c,ăh aầ; t ăch căcácăh iăthi,ăh i di năv năngh ,ăcácăl ăh iătruy năth ng,ăgiaoăl uăv năhóaầ; t ăch căbáoăt caădaoăt căng ,ăcácăv tăph măv năhóaầ 60 ng,ăs uăt mă - T ăch căt tăcácăho tăđ ngăth ăd căth ăthao:ăduyătrìăth ăd căgi aăgi ;ăthƠnhăl pă cácăđ i bóngăđá,ăbóngăbƠn ;ăthiăđ uăgi aăcácănhóm,ăl p,ăkh i ; thƠnhăl păcácăcơuăl că b ăth ăd c,ăcácăh iăthi,ăh iăthaoăgi aăcácătr ng,ăđ aăph ng; t ăch căthamăquan,ăduă l ch,ăc mătr i - T ăch căcácăho tăđ ngăyăt ăh căđ ng:ăk tăh păcácăc ăquanăyăt ănh măgiáoăd că h căsinh Ủăth căgi ăgìnăv ăsinh,ăphòngăng aăb nhăt t,ăb oăv ămôiătr 3.2.4 Ph i h p v i l c l ng ng giáo d c 3.2.4.1.ăPh iăh păch tăch ăv iăgiáoăviên b ămônă - Cùngăv iăgiáoăviênăb ămônăth ngănh tăyêuăc uăgiáoăd căđ iăv iăl păch ănhi m; - Theoădõiăs ăsáchăc aăl păđ ăn măk tăqu ăh căt păc aăl p đ iăv iăt ngămôn; - D ăgi ,ăquanăsátătháiăđ ,ăh ngăthúăh căt p, th mădòănguy năv ngăvƠănh ngăkhó kh năc aăh căsinh trongăh căt p; - Traoă đ iă v iă giáoă viênă b ă mônă v ă nh ngă khóă kh nă c aă h că sinh, l ngă nghe ý ki năgópăỦăđ ăcùngăph iăh păgiáoăd c 3.2.4.2 Ph iăh păv iăcácăl căl ngăgiáoăd c trongătr - K tăh păv iăcácăt ăch că oƠn,ă ng iăphátăđ ngăcácăphongătrƠoăthiăđuaănh măgiáoă d cătoƠnădi năchoăl păch ănhi m; - Ph iăh păv iăbanăgiámăhi u,ăđ măb oăthôngătinăthôngăsu t,ăk păth i; - Th ngă xuyênă liênă h ă v iă cácă cánă b ,ă nhơnă viên c aă tr ngă đ ă t oă uă ki nă giúpăđ ăh căsinhăv ăm iăm t 3.2.4.3.ăPh iăh păv iăcácăl căl ngăgiáoăd c ngoƠiătr - V iăchaăm ăh căsinh: liênăl căth ng ngăxuyênăb ngăcáchăth m nhà,ăđi nătho i,ăg iă th năt ,ăs ăliênăl c nh mătraoăđ i,ăn măb tăk păth iătìnhăhìnhăh căt păc aăh căsinhă ătr ngăvƠă ănhƠăđ ăph iăh păgiáoăd c - V i H iă ph ă huynhă h că sinh:ă t ă ch că cácă cu că h pă ph ă huynhă h că sinhă theoă đ nhăkì:ăđ uăn m,ăcu iăh căkìă1 vƠăcu iăn măh c;ăđ ngăth iăliênăl căth ngăxuyênăv iă banăđ iădi n đ ătheoădõiătìnhăhìnhăvƠăth ngănh tăyêuăc u,ăbi năphápăgiáoăd căh căsinh 61 - V iăcácăt ăch căxưăh iă ăđ aăph ng:ăt ăch căcácăcu căh păliênăt ch,ăcácăbu iă thamăquan,ăbáoăcáo,ăto ăđƠm,ăk tăngh a cùngăv iăchínhăquy năđ aăph ngăvƠăcácăt ă ch căđoƠnăth ,ăxưăh iăđóngătrênăđ aăbƠnăđ ăbƠnăb căcácăbi năphápăph iăh păxưăh iăhóaă giáoăd c;ăđ ngăth iăv năđ ngăthƠnhăl păcácăqu ăhi uăh c,ăqu ăh căsinhănghèoăv h ătr ăchoăho tăđ ngăgiáoăd căc aănhƠătr 3.3 Ph 3.3.1 tăkhó, ng.ă ng pháp công tác c a giáo viên ch nhi m c m công tác c a giáo viên ch nhi m - Côngă tácă ch ă nhi mă lƠă côngă tácă giáoă d că v aă mangă tínhă khoaă h c,ă v aă mangă tínhăth căti n.ăTh căch tăđóălƠăcôngătácăt ăch căcácăho tăđ ngăđaăd ngăvƠăsinhăho tăt pă th ăchoăl păch ănhi m - T păth ăh căsinhăv aălƠămôiătr ng,ăv aălƠăph ngăti năgiáoăd c.ăDoăđó,ăcông tác ch ănhi m ph iăphátăhuyătínhătíchăc c,ăch ăđ ng,ăsángăt oăc aăt ngăcáănhơnăvƠăc ă t păth ăh căsinh - Côngătácăch ănhi măg năli năv iănhi uăl căl ngănh ăchaăm ăh căsinh,ăgiáoăviênă b ămôn,ăcácăđoƠnăth ầăVìăv y, giáoăviênăch ănhi măl p luônăđóngăvaiătròăch ăđ oăvà ph iăth 3.3.2 Ph ngăxuyênăph iăh păv iănhi uăl căl ngăgiáoăd căkhác ng pháp công tác c a giáo viên ch nhi m 3.3.2.1 Ph ngăphápănghiênăc uăđ iăt ng Ti năhƠnhăquanăsát,ăđƠmătho i,ăđi uătra, nghiênăc uăh ăs ,ă s năph măho tă đ ngă c aăh căsinhầ đ ăthuă th păthôngătin v ăđ că m tâm sinh lí c a cácăđ iăt d c,ăhoƠnăc nhăgiaăđình,ătìnhăhìnhăkinhăt ,ăv năhóa,ăgiáoăd căc a đ aăph ngăgiáoă ng;ăD aăvƠoă k tă qu nghiênă c u đ ă phơnă lo iă h că sinhă theoă h că l c,ă h nhă ki m,ă s că kh e,ă n ngă uầăTrênăc ăs ăphơnălo iăcóăth ăđ nhăh ngăcácăbi năphápăgiáoăd căphùăh păv iă t ngăh căsinh vƠăhoƠnăc nhăc ăth 3.3.2.2 Ph ngăphápăv năđ ngăqu năchúng Trênăc ăs ăn măv ngăđ iăt ng giáoăd c, ti măn ngăc aăc ngăđ ngăđ aăph giáoăviênăch ănhi măl p l păk ăho ch, ch ng,ă ngătrìnhăho tăđ ngăh păd n,ăt oăvi năc nhă 62 t tăđ pănh măv năđ ngăh căsinhăthamăgiaăvƠoăho tăđ ngăchungăc aăt păth ăđ ăt oăn ă n p,ăk ălu t;ăV nă đ ngăgiaăđìnhă h căsinhăvƠă cácăđoƠnăth ăxưăh iăthamăgiaăth ngănh tă m cătiêu,ăn iădungăvƠăph ngăphápăgiáoăd căchung; huyăđ ngăm iăti măl c v tăch tăvƠă tinhăth năh ătr ăcho cácăho tăđ ngăc aăl p, tr 3.3.2.3 Ph LƠăph ng ngăphápăt ăch căsinhăho tăt păth ngăphápăthi tăk ,ăch ăđ oăt ăch că sinhăho tăchoăl păch ănhi m theo ch ă đ ă giáoă d că h că đ ng,ă phùă h pă v iănhuă c u,ă nguy nă v ngă c aă h că sinh.ă Chínhă vi căt ăch căcácăbu iăsinhăho tăl pănghiêmătúc,ăcóătr ngătơmălƠănh ngăv năđ ăgiáoăd că mang tính th iăs s giúpăcácăemănh năraăvaiătròăc aăt ăch c,ăc aăn iăquiăt păth ămƠă chúngăđangăthamăgia,ăquaăđóăxácăđ nhăchoămìnhănh ngăquy năl iăvƠăngh aăv ătuăd ng,ă ph năđ uăvìăm cătiêuăchungăc aăt păth 3.3.2.4 Ph LƠăph ngăphápătácăđ ngăsongăsong ngăphápăgiáo viên ch ănhi măkhôngătr căti pătácăđ ngăt iăt ngăh căsinhă mƠăthôngăquaăd ălu năt păth ,ăquaăn iăqui,ăquiăch ăvƠăh ăth ngăk ălu tăc aăl p;ăthôngă quaăcácăthƠnhăviênăc aăt păth ănh ăcánăb ăl p,ănhómăb năbèầăđ ătácăđ ngăđ năm iăcáă nhơn,ăđ ngăth iălƠmăchoăcác thƠnhăviênătrongăt păth ăcóătráchănhi mănh cănh ănhau,ătácă đ ngăl nănhauăvƠăki mătraănhauầ Nh ăv y,ăgiáoăviênăch ănhi măcùngăm tălúcăv aătácă đ ngăđ năt păth ăv aătácăđ ngăđ năcáănhơnăh căsinh 3.3.2.5.ăPh LƠă ph ngăphápăch măsóc,ăgiáoăd căcáăbi t ngă pháp nhƠă giáoă d că tácă đ ngă tr că ti pă t iă t ngă h că sinhă m tă cáchă chuyênăbi t,ăđ măb oătínhăphùăh păv iăt ngăcáănhơnăv ăđi uăki nătơmăsinhălí,ăhoƠnăc nhă s ngăc ăth ầnh măđ aăraănh ngăyêuăc u,ăc ngăđ ,ăcáchăth căt ăch căgiáoăd căphùă h păv iăm iăthƠnhăviên.ă Ph ngăphápănƠyăcònăg iălƠăph ti pă tácă đ ngă vƠoă đ iă t l nhăhayăc ngăphápăgiáoăd cătayăđôi.ăNg ng,ă đ iă di nă v iă đ iă t iăgiáoăviênătr că ngă đ ă c mă hóa,ă thuy tă ph c,ă m nhă ngăb c,ăbu căh căsinhăph iăth căhi nă yêuăc u,ăs aăch aănh ngăl chăl c,ă ch pănh nănh ngăchu năm căhƠnhăviădoăgiáoăviênăch ănhi măđ aăra 63 3.3.2.6 Ph ngăphápăt ăch căcácăho tăđ ng Nghiênăc u,ăxơyăd ngăcácălo iăk ăho chăho tăđ ngătheoătiêuăvƠăch ăđ ăđaăd ng, phùăh păv iăl aătu iăvƠănhuăc u,ăh ngăthúăc aăh căsinh nh ăk ăho chăb iăd ng,ănơngă cao thƠnhă tíchăh căt p,ăk ăho chăvuiăch i,ăgi iătríăcu iătu n,ă k ăho chăthamăquan,ăduă l chă hèầă Giáoă viênă ch ă nhi mă l pă k tă h pă v iă ph ă huynhă vƠă cácă đoƠnă th ă nhƠă tr ngă đ ă t ă ch că ho tă đ ngă v nă hóa,ă v nă ngh ,ă th ă d c,ă th ă thaoă v iă nhi uăhình th căvƠăn iădungăphong phú, h păd n,ăđemăl iăgiáătr ăgiáoăd căcao.ă  L u ý: Cácăph ngăphápănêuătrênălƠăph ngăphápătácăđ ngăgiáoăd căc aăgiáoă viênăch ănhi măl păđ iăv iăh căsinh,ănóămangătínhăkháiăquát.ăMu năápăd ngăhi uăqu ă nh tăthi tăph i s ăd ngăk tăh păcácăph ngăphápăgiáoăd căđưătrìnhăbƠyă ăch ngăm t 3.4 Nh ng yêu c u đ i v i giáo viên ch nhi m l p Giáoăviênăch ănhi m l pălƠăng iăthayă m tă hi uătr ngă t ăch căqu nălíăvƠăgiáoă d cătoƠnădi năt păth ăh căsinhăm tăl păh cătheoăm cătiêuăc aănhƠătr nhi măv , giáo viên ch ănhi măc năđ tăđ 3.4.1 Giáo viên ch nhi m l p lƠ ng GVCNăl păth ngă đ ng ălƠmăt tă căm tăs ăyêuăc uăsau: i có n ng l c chuyên môn t t căphơnăcôngăgi ngăd yă nhi uăti tă ăl păch ă nhi măđ ăcóă uăki năg năg i,ătheoădõi,ăgiúpăđ ăh căsinhăh căt păm tăcáchăth ngăxuyên.ă N uă giáoă viênă ch ă nhi mă có trìnhă đ chuyênă mônă v ngă vƠng,ă sơuă r ng,ă cóă ph ngăphápăt ăch căbƠiăd yăh păd n,ăt oăh ngăthúăh căt p,ănơngăcaoăthƠnhătíchăh că t păchoăh căsinhầăthìăđ ngăth iăs ănơngăcaoăuyătínăc aăb năthơn tr giáoăviênăd ădƠng, nhanhăchóngăc măhóaăđ căh căsinh,ăgiúpă căh căsinh ăgi ngăd yăt t,ăgiáoăviênăch ănh măph iăỦăth căkhôngăng ngăh căh i,ănơngăcaoă trìnhăđ ăchuyênămôn,ănghi păv ,ăgi ngăd yăb ngăc ăb uănhi tăhuy t,ăc ăl ngătơmăvƠă tráchănhi măc aămìnhătheoătinhăth nă“T tăc ăvìăh căsinhăthơnăyêu” 3.4.2 Giáo viên ch nhi m lƠ ng GVCNălƠăng i có kinh nghi m, trình đ nghi p v cao iăn măv ngălíălu năs ăph m,ăcóăhi uăbi tăđ yăđ ăv ăđ căđi mătơmă sinhălíăh căsinh, v n iădungăvƠăph ngăphápăqu nălí,ăgiáoăd căt păth ,ăgiáoăd căcáăbi t; 64 đ ngăth iăph iăn măv ngăm cătiêu,ăk ăho chăgiáoăd căc aănhƠătr ng,ăn măv ngăquiă ch ,ă quiă đ nhă v ă côngă tácă qu nă lí,ă cáchă th că ti nă hƠnhă ph iă h pă gi aă giáoă viên ch ă nhi măv iăcácăl căl ngăgiáoăd cătrongăvƠăngoƠiătr Giáoăviênăch ănhi măl p lƠăng ng iăcóăk ăn ngăqu nălíăvƠăgiáoăd căh căsinhănh ăk ă n ngă thi tă k ă vƠă ch ă đ oă t ă ch că tri nă khaiă cácă ho tă đ ngă giáoă d c,ă k ă n ngăthi tă l pă quanăh ăt tăv iăh căsinh,ăgiaăđìnhăvƠăcácăcáănhơnăliênăquan,ăk ăn ng ki mătra,ăgiámăsátă ho tăđ ngăgiáoăd căh căsinh Giáoă viênă ch ă nhi mă l p lƠă ng cácăho tăđ ngăphùăh păv iăđ iăt iă nh yă bén,ă linhă ho t, cóă kinhă nghi m t ă ch că ngăvƠăhoƠnăc nhăth căt 3.4.3 Giáo viên ch nhi m lƠ ng i có t cách đ o đ c t t, g ng m u Mu nă giáoă d că h că sinhă toƠnă di n,ă giáoă viênă ch ă nh mă l pă ph iă lƠă ng m c,ăth căs ălƠăt măg ngăsángăv ăm iăph ngădi năchoăh căsinhănoiătheo Bênăc nhănh ngăph măch tăc năcóăc aăng ng ăxưăh iăch ăngh aă vƠălíăt iă m uă iăgiáoăviênănh ălòngăyêuăn c,ăgiácă ngăngh ănghi p,ă giáo viênăch ănhi m ph iăxácă đ nhărõă tráchă nhi mă c aă mình,ă luônă gi ă gìnă ph mă ch t,ă uyă tín,ă danhă d ă c aă nhƠă giáo,ă khôngă ng ngă h că t pă nơngă caoă trìnhă đ ă chuyênă mônă nghi pă v ,ă yêuă th tơmă chiaă s ă côngă vi că c aă nhƠă tr ngă h că sinh,ă quană ngă vƠă đ ngă nghi p,ă lƠmă ch ă b n thân công vi căvƠăcu căs ngầ 3.4.4 Giáo viên ch nhi m l p lƠ ng i có k n ng ho t đ ng xư h i Giáoăviênăch ănhi măl p lƠăc uăn iăgi aăcácăl căl tr ngăgiáoăd cătrongăvƠăngoƠiă ngă v iă t pă th ă h că sinh.ă Ch că n ngă nƠyă đòiă h iă giáoă viênă ch ă nhi m ph iă cóă k ă n ngăgiaoăti p, k ăn ngăt ăch căho tăđ ng xưăh i,ăbi tăđ ng viên,ălôiăcu năh căsinhăvƠoă ho tăđ ngăchungăc aăt păth ;ăv năđ ng,ăthuăhútăs ă ngăh ăc aăcácăl căl đ iăv iăho tăđ ngăc aăl p,ătr ngăgiáoăd că ng.ă Giáoăviênăch ănhi măl p ph iătíchăc căthamăgiaăcácăho tăđ ngăv năhóa xưăh i, rèn luy năkh ăn ngăv năngh ,ăth ăd c, th ăthao.ăM nhăd n,ăt ătinăt ăch căvƠăkhuy năkhíchă h căsinhăthamăgiaăcácăho tăđ ngăxưăh i,ăcácăsinhăho tăv năhóaăchung 65  Tóm l i: Côngătácăc aăgiáoăviênăch ănhi măl pămangăn ngătínhăkhoaăh căvƠă ngh ă thu t.ă ơyă lƠă nhi mă v ă n ngă n ,ă đ yă khóă kh nă v tă v ,ă đòiă h iă ng ph iăcóăngh ăl c,ăth căs ăyêuăth t păvƠărènăluy năđ ăcóăđ iă giáoă viênă ngăh căsinh,ăsayămêăv iăcôngăvi c,ăkhôngăng ngăh că cănh ngăph măch tăvƠăn ngăl căc năthi t,ăđápă ng yêuăc uă kháchăquanăc aăs ănghi păgiáoăd căvƠăs ăkìăv ngăc aătoàn xưăh i Cơu h i ôn t p vƠ th o lu n: 1.ăPhơnătíchăvaiătròăc aăgiáoăviênăch ănhi măl pă ătr ngătrungăh căph ăthông? 2.ăPhơnătíchăcácănhi măv ăc aăgiáoăviênăch ănhi măl păvƠăm iăquanăh ăgi aăcác nhi măv ăđó 3.ăTh ănƠoălƠăm tăt păth ?ăTrình bày d uăhi uăđ cătr ngăc aăt păth ăh căsinh 4.ăPhơnătíchăvƠăch ngăminhătrìnhăđ ăphátătri năc aăt păth ăl păanhă(ch ) 5.ăTrìnhăbƠyăn iădungăvƠăph ngăphápăxơyăd ngăt păth ăh căsinhăv ngăm nh 6.ă Th oă lu nă v ă nh ngă ph mă ch tă vƠă n ngă l că c nă cóă c aă ng iă giáoă viênă ch ă nhi măl p.ăTrìnhăbƠyănh ngăd ăki năc aăanhă(ch )ăđ ăph năđ uătr ăthƠnhăgiáoăviênă ch ănhi măl păgi iătrongăt ngălai BƠi t p th c hƠnh: 1.ăMôăt ăn iădungăvƠăph ngăphápăt ăch căm tăho tăđ ngăngoƠiăgi ălênăl păchoă h căsinhăl păch ănhi m 2.ăThi tăk ăn iădungăvƠăph ngăphápăt ăch căho tăđ ngătheoăch ăđ ă“ChƠoăm ngă ngƠyăph ăn ăVi tăNamă8/3” 3.ăThi tăk ăn iădungăphátăđ ngăđ tăthiăđuaăchƠoăm ngăngƠyăNhƠăgiáoăVi tăNam 4.ă Xơyă d ngă k ă ho chă t ă ch că đ iă h iă l pă vƠoă đ uă n mă h c,ă k ă ho chă t ă ch că bu iăsinhăho tăl păcu iătu n 5.ăL păk ăho chăđiăth mă15ăgiaăđìnhăh căsinhăt iăm tăthônăcáchătr ngă3ăkm 6.ăVi tăm tăb năbáoăcáoăđ ăđánhăgiáătìnhăhìnhăgiáoăd căđ oăđ că ăl păch ănhi mă trongăđ tăth căt păv aăqua.ăTheoăb n,ăc năcóănh ngăbi năphápăgìăđ iăv iăm tăs ăh că sinhăkhôngăcóăs ăti năb ăv ăđ oăđ c 66 TÀI LI U THAM KH O 1.ăB ăGiáoăd că&ă Ơoăt oă(2011), h c ph thông tr i u l Tr ng trung h c c s , tr ng trung ng ph thông có nhi u c p h c, V năphòngăChínhăph ,ăHƠăN i 2.ăNguy năH uăD ngă(1995),ăNhà tr ng trung h c ng i giáo viên trung h c, NXBăGiáoăd c,ăHƠăN i 3.ăPh măMinhăH că (2002),ă Giáo d c th gi i vào th k XXI,ăNXBăChínhătr ă Qu căgia,ăHƠăN i 4.ăTr năBáăHoƠnhă(2006),ăV n đ giáo viên – Nh ng nghiên c u lí lu n th c ti n, NXBă iăh căS ăph m,ăHƠăN i 5.ăNguy năSinhăHuyă(1998),ăăM t s v n đ c b n c a giáo d c trung h c c s , NXBăGiáoăd c,ăHƠăN i 6.ăNguy năThƠnhăLongă(2011),ăTìm hi u lu t giáo d c, NXBăLaoăđ ng,ăHƠăN i Phan Thanhă Longă vƠă cácă tácă gi ă (2010),ă Lí lu n giáo d c,ă NXBă iă h că S ă ph mỘăHƠăN i 8.ăHƠăTh ăNg ă(2001),ăGiáo d c h c - M t s v n đ lí lu n th c ti n, NXB iăh căQu căgia,ăHƠăN i 9.ăTr năTh ăTuy tăOanhăvƠăcácătácăgi ă(2013),ăGiáo trình giáo d c h c – T p 2, NXBă iăh căS ăph m,ăHƠăN i 10.ă Ph mă Trungă Thanhă (2004),ă Rèn luy n Nghi p v s ph m th NXBă ng xuyên, iăh căS ăph m,ăHƠăN i 11.ăHƠăNh tăTh ngă(1998),ăTh c hành t ch c ho t đ ng giáo d c, NXBăGiáoăd c, HƠăN i 12 Ph măVi tăV NXBă ng (2005), Lí lu n giáo d c – D án đào t o giáo viên THCS, iăh căS ăph m,ăHƠăN i 13 Ph măVi tăV ngă(2012),ăGiáo d c h c,ăNXBă 67 iăh căS ăph m,ăHƠăN i M CL C L IăNịIă Ch U ngă1.ăNH NGăV Nă ăC ăB NăC AăLệăLU NăGIÁOăD C 1.1.ăQuáătrìnhăgiáoăd că(QTGD) 1.1.1.ăKháiăni măquáătrìnhăgiáoăd c 1.1.2.ăCácăthƠnhăt ăc aăquáătrìnhăgiáoăd c 1.1.3.ăB năch tăc aăquáătrìnhăgiáoăd c 1.1.4.ă căđi măc aăquáătrìnhăgiáoăd c 1.1.5.ă ngăl căc aăquáătrìnhăgiáoăd c 1.1.6.ăLogicăc aăquáătrìnhăgiáoăd c 11 1.1.7.ăT ăgiáoăd căvƠăgiáoăd căl i 13 1.2.ăNguyênăt căgiáoăd c 17 1.2.1.ăKháiăni măchungăv ănguyênăt căgiáoăd c 17 1.2.2.ăH ăth ngăcácănguyênăt căgiáoăd că ătr 1.3.ăPh ngăphápăgiáoăd c 26 1.3.1.ăKháiăni măph ngăphápăgiáoăd c 26 1.3.2.ăPhơnălo iăph ngăphápăgiáoăd c 26 1.3.3.ăH ăth ngăcácăph ngăphápăgiáoăd că ătr 1.3.4.ăV năđ ăl aăch năvƠăs ăd ngăcácăph Ch ngăph ăthông 17 ngăph ăthông 27 ngăphápăgiáoăd c 36 ngă2.ăN IăDUNGăGIÁOăD C 38 2.1.ăKháiăni măn iădungăgiáoăd c 38 2.1.1.ă nhăngh aăn iădungăgiáoăd c 38 2.1.2.ăC ăs ăl aăch năvƠăthi tăk ăn iădungăgiáoăd c 38 2.2.ăN iădungăgiáoăd că ătr ngăph ăthông 38 2.2.1.ăGiáoăd căỦăth căcôngădơn 38 2.2.2.ăGiáoăd căv năhoáă- th măm 43 68 2.2.3.ăGiáoăd călaoăđ ngă- h ngănghi p 47 2.2.4.ăGiáoăd căth ăch t 49 2.2.5.ăCácăm tăgiáoăd căkhác 51 Ch ngă3.ăCỌNGăTÁCăCH ăNHI MăL Pă ăTR NGăTHCS 53 3.1.ăVaiătròăc aăgiáoăviênăch ănhi măl pă(GVCN) 53 3.1.1.ăQuanăh ăv iăhi uătr ng 53 3.1.2.ăQuanăh ăv iăh iăđ ngăs ăph m 53 3.1.3.ăQuanăh ăv iăc ăquanăt ăqu năvƠăt păth ăl păch ănhi m 53 3.1.4.ăQuanăh ăv iăcácăl căl ngăgiáoăd căngoƠiătr ng 53 3.2.ăNhi măv ăc aăgiáoăviênăch ănhi măl p 54 3.2.1.ăNghiênăc u,ăn măv ngătìnhăhìnhăh căsinhăc aăl p 54 3.2.2.ăT ăch căvƠăxơyăd ngăt păth ăh căsinhăv ngăm nh 54 3.2.3.ăT ăch căcácăho tăđ ngăđaăd ngăchoăt păth ăh căsinh 59 3.2.4.ăPh iăh păv iăcácăl căl 3.3.ăPh ngăgiáoăd c 61 ngăphápăcôngătácăc aăgiáoăviênăch ănhi m 62 3.3.1.ă 3.3.2.ăPh căđi măcôngătácăc aăgiáoăviênăch ănhi m 62 ngăphápăcôngătácăc aăgiáoăviênăch ănhi m 62 3.4.ăNh ngăyêuăc uăđ iăv iăgiáoăviênăch ănhi măl p 64 3.4.1.ăGiáoăviênăch ănhi măl pălƠăng iăcóăn ngăl căchuyênămônăt t 64 3.4.2.ăGiáoăviênăch ănhi mălƠăng iăcóăkinhănghi m,ătrìnhăđ ănghi păv ăcao 64 3.4.3.ăGiáoăviênăch ănhi mălƠăng iăcóăt ăcáchăđ oăđ căt t,ăg 3.4.4.ăGiáoăviênăch ănhi măl pălƠăng ngăm u 65 iăcóăk ăn ngăho tăđ ngăxưăh i 65 TÀIăLI UăTHAMăKH O 67 69 ... giáo d căv iăt ăh c,ăt ăh căsu tăđ i 1.1.7.2. Giáo d căl i a Khái ni m giáo d c l i Giáo d căl iălƠăquáătrìnhăs ăph m đ căbi tăv iănh ngătácăđ ng giáo d căcóătínhă chuyênăbi t c aăcácănhƠ giáo d... cătiêu,ănhi măv giáo d c.ă N uăm căđích giáo d călƠăd ăki nămôă hìnhă giáo d că ậ đƠoă t oă mongă mu nă thìă k tă qu ă giáo d că lƠă cáiă đưă đ tă đ c,ă lƠă s nă ph măth căt ăc aăquáătrình giáo d c... h iă hóaă giáo d c,ă xơyă d ngă ng giáo d căth ngănh t,ălƠnhăm nh.ă 1.1.4.3.ăQuáătrình giáo d c mang tính lâu dài Quáătrình giáo d c đ căth căhi nătrongăsu tăc ăcu căđ iăconăng iă ậ giáo d că
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động Giáo dục ở Trường THCS, Hoạt động Giáo dục ở Trường THCS, Hoạt động Giáo dục ở Trường THCS

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay