Hoạt động dạy học ở Trường THCS

74 213 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 23:56

Hoạt động dạy học ở Trường THCS là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) TR NG I H C PH M V N KHOA S NG PH M XÃ H I BÀI GI NG H C PH N HO T NG D Y H C TR NG TRUNG H C C S (H : C SP – ÀO T O GIÁO VIÊN TRUNG H C C S ) Gi ng viên: Nguy n L p T b môn: Tơm lỦ - Giáo d c - CT (L U HÀNH N I B ) Qu ng Ngưi, n m 2013 L i nói đ u c ng bƠi gi ng h c ph n t ch c ho t đ ng d y h c tr ng trung h c c s lƠ nh ng v n đ c b n ti p n i nh ng c s lí lu n c a giáo d c h c Trong ph n này, trình bƠy nh ng v n đ c b n c a lí lu n d y h c nh m giúp cho sinh viên h c t p thu n l i vƠ có k t qu môn ph ng pháp d y h c b môn, qua có c s ti n hƠnh ho t đ ng d y h c có hi u qu tr c ng trung h c s s ng bƠi gi ng nh m cung c p cho sinh viên nh ng ki n th c , thái đ vƠ k n ng ngh nghi p, đáp ng yêu c u đ i m i n i dung, ph giai đo n th c hi n công nghi p hóa hi n đ i hóa đ t n BƠi gi ng g m hai ch c hi n ng: Ch ng 1: Nh ng v n đ c b n c a trình d y h c Ch ng 2: T ch c d y h c c ng pháp d y h c tr ng trung h c s s ng bƠi gi ng mang tính ch t tham kh o n i b : m t khác trình đ bi n so n c a h n ch nên tƠi li u ch c ch n nhi u thi u sót R t mong đ c s góp Ủ c a đ ng nghi p vƠ sinh viên Ch ng NH NG V N C B N C A QUÁ TRÌNH D Y H C 1.1.Quá trình d y h c 1.1.1 Khái ni m v trình d y h c - LƠ trình ho t đ ng th ng nh t gi a giáo viên vƠ h c sinh, d i s t ch c vƠ u n c a giáo viên, h c sinh t giác tích c c, ch đ ng, t t ch c, t u n trình nh n th c - h c t p c a b n thơn nh m th c hi n t t nhi m v h c t p - Tính ch t hai m t c a trình d y h c Quá trình d y h c bao g m trình b ph n: Quá trình d y vƠ trình h c, hai trình g n bó h u c , b sung, h tr phát tri n đ đ t đ n m c tiêu c a d y h c, thi u m t hai trình b ph n trình d y h c không di n Ho t đ ng d y + Giáo viên lƠ ch th c a ho t đ ng d y, đóng vai trò lƠ ng i t ch c, u n ho t đ ng nh n th c c a HS + it ng lƠ ho t đ ng h c c a h c sinh + M c đích lƠ phát tri n trí tu , n ng l c nh n th c, nhơn cách c a h c sinh + N i dung d y lƠ h th ng ki n th c, k n ng, k x o, ph ng pháp ho t đ ng nh n th c + Ph ng pháp d y lƠ s ph i h p ph ng pháp t ch c ho t đ ng nh n th c vƠ phát tri n trí tu cho h c sinh Ho t đ ng h c + H c sinh lƠ ch th ho t đ ng tích c c, sáng t o nh m chi m l nh tri th c, k n ng, k x o, phát tri n trí tu , n ng l c nh n th c, phát tri n nhơn cách + M c đích ho t đ ng h c lƠ chuy n hóa n n v n hóa nhơn lo i thƠnh n ng l c b n thơn + N i dung h c lƠ h th ng tri th c, k n ng, k x o, ph ng pháp h c, ph pháp nh n th cầ + Ph ng pháp h c lƠ ph ng pháp nh n th c vƠ th c hƠnh 1.1.2 Quá trình d y h c lƠ m t h th ng toƠn v n ng - C s xác đ nh: + Các y u t c u thƠnh + M i quan h gi a y u t + Ch c n ng c a t ng y u t + Môi tr ng mƠ y u t t n t i - C u trúc + M c đích, nhi m v d y h c M c đích, nhi m v d y h c ph n ánh t p trung nh t nh ng yêu c u c a xư h i đ i v i trình d y h c Nó g n v i m c đích giáo d c nói chung, m c đích c a t ng c p h c nói riêng Nó lƠ đích mƠ trình d y h c c n đ t t i Nhi m v d y h c lƠ s c th hóa c a m c đích d y h c, quy đ nh nh ng yêu c u v b i d ng h th ng tri th c, k n ng, k x o; phát tri n n ng l c vƠ ph m ch t trí tu ; hình thƠnh th gi i quan, lỦ t ng đ o đ c M c đích, nhi m v có v trí hƠng đ u trình d y h c v i ch c n ng đ nh h ng s v n đ ng c a nhơn t vƠ c a c trình d y h c + N i dung d y h c N i dung d y h c quy đ nh h th ng tri th c, k n ng, k x o mà ng ih cc n l nh h i Nó t o nên n i dung ho t đ ng c a giáo viên vƠ h c sinh N i dung d y h c b chi ph i b i m c đích, nhi m v d y h c vƠ ph c v tr c ti p cho vi c th c hi n t t m c đích, nhi m v d y h c c a nhƠ tr vi c l a ch n vƠ v n dung ph + Ph Ph ng pháp, ph ng pháp, ph ng pháp, ph ng; quy đ nh ng ti n d y h c ng ti n d y h c ng ti n d y h c lƠ nh ng cách th c vƠ công c ho t đ ng c a th y vƠ trò trình d y h c; có ch c n ng xác đ nh ph ng th c ho t đ ng d y h c theo n i dung nh t đ nh nh m th c hi n t t m c đích d y h c + Giáo viên v i ho t đ ng d y Giáo viên v i ho t đ ng d y lƠ ch th c a trình d y h c, có ch c n ng t ch c, u n, lưnh đ o ho t đ ng h c c a h c sinh c s : m c đích yêu c u nh n th c-h c t p V ch k ho ch d y h c T ch c ho t đ ng d y-ho t đ ng h c Kích thích thái đ h c t p tích c c c a h c sinh Theo dõi, ki m tra vƠ đánh giá + H c sinh v i ho t đ ng h c: H c sinh v a lƠ đ i t ng tác đ ng c a giáo viên; v a lƠ ch th c a ho t đ ng h c, có vai trò tích c c, ch đ ng, đ c l p, t giác, sáng t o c s : Ti p nh n nhi m v vƠ k ho ch h c t p giáo viên đ .Th c hi n nh ng hƠnh đ ng vƠ thao tác nh n th c đ gi i quy t v n đ nhi m v h ct p T u ch nh ho t đ ng nh n th c c a b n thơn .T phơn tích, t đánh giá k t qu h c t p + Hình th c t ch c d y h c: Hình th c t ch c d y h c lƠ nh ng cách th c ti n hƠnh ho t đ ng d y vƠ h c c a giáo viên vƠ h c sinh, đ gian, đ a m, v i ph c th c hi n theo ch đ vƠ trình t nh t đ nh v th i ng pháp, ph ng ti n d y h c nh m đ m b o nhi m v d y h c + K t qu d y h c: K t qu d y h c ph n ánh k t qu v n đ ng, phát tri n c a trình d y h c nói chung vƠ k t qu v n đ ng, phát tri n c a h c sinh nói riêng, lƠ m xu t phát c a m i liên h ng c trình d y h c ToƠn b trình d y h c bao gi c ng g n li n v i hoƠn c nh kinh t , tr , v n hoá – xã h i, khoa h c- công ngh h i nh t đ nh 1.1.3 B n ch t c a trình d y h c - C s xác đ nh: V m t bi n ch ng: Quá trrình d y h c th hi n s th ng nh t bi n ch ng gi a d y-h c, ch th -khách th c a h c V m t xư h i: th hi n m i quan h gi a nh n th c - d y h c, ng ng i h c, ng i h c -ng i h c - M t s quan ni m v b n ch t c a trình d y h c: V m t tơm lí: Quá trình d y h c đ c xem lƠ trình tơm lí i d y- V m t xư h i; Quá trình d y h c lƠ m t trình xư h i (th hi m c đích, n i dung, quan h giáo viên- h c sinh, h c sinh - h c sinh) Theo quan m h th ng: Quá trình d y h c lƠ m t h th ng Theo quan m u n: Quá trình d y h c lƠ m t h u n, có s th ng nh t h u c gi a u n (d y) v i đ c u n, t u n (h c) Theo lí thuy t thông tin: Quá trình d y h c lƠ trình thu nh n, l u tr , x lí vƠ v n d ng thông tin 1.1.4 B n ch t c a ho t đ ng h c: - Nh ng c s xác đ nh b n ch t ho t đ ng h c D a vƠo hai m i quan h c b n đ xác đ nh b n ch t c a ho t đ ng h c: + M i quan h gi a ho t đ ng nh n th c có tính ch t l ch s xư h i c a loài ng i (th hi n ho t đ ng nghiên c u c a nhƠ khoa h c) v i ho t đ ng d y h c: t n t i vƠ phát tri n, loƠi ng i không ng ng nh n th c th gi i khách quan xung quanh mình, d n d n tích l y, h th ng hóa, khái quát hóa, nh ng tri th c đư thu l mđ ng ng đ tr đ c H th ng nh ng tri th c nƠy đ c truy n l i cho th h sau vƠ không c lƠm sơu s c, phong phú thêm Quá trình truy n th tri th c cho th h c g i lƠ trình d y h c Nh v y, xư h i di n ho t đ ng nh n th c c a loƠi ng d y h c cho th h tr , ho t đ ng nh n th c tr i vƠ ho t đ ng c ho t đ ng d y h c Ho t đ ng nh n th c c a h c sinh di n u ki n t ch c s ph m đ c bi t Nó không l p l i toƠn b trình nh n th c c a loƠi ng i + M i quan h gi a d y vƠ h c, th y vƠ trò: Quá trình d y h c có hai nhơn t trung tơm lƠ ho t đ ng d y c a th y vƠ ho t đ ng h c c a trò Hai ho t đ ng nƠy th ng nh t v i vƠ ph n ánh tính hai m t c a trình d y h c Xét cho m i tác đ ng c a giáo viên đ n h c sinh đ u nh m thúc đ y m i quan h gi a h c sinh vƠ tƠi li u h c t p, t c thúc đ y ho t đ ng nh n th c tƠi li u h c t p c a h c sinh K t qu d y h c ph n nh t p trung qu nh n th c c a h c sinh k t Nh v y, ch có th tìm th y b n ch t trình d y ho t đ ng nh n th c c a h c sinh * S gi ng gi a trình nh n th c c a h c sinh vƠ c a nhƠ khoa h c: u lƠ trình ph n ánh th gi i khách quan vƠo Ủ th c cá nhơn; huy đ ng t i đa thao tác t duy; tuơn theo qui lu t nh n th c chung; k t qu đ u lƠm cho v n hi u bi t c a ch th nh n th c phong phú thêm * Nh ng nét riêng trình nh n th c c a h c sinh: Quá trình nh n th c c a h c sinh có nh ng nét c b n gi ng v i trình nh n th c c a nhƠ khoa h c, c a loƠi ng i, nh ng có nh ng đ c m riêng - V u ki n nh n th c: Quá trình nh n th c c a nhƠ khoa h c vƠ trình nh n th c c a h c sinh di n u ki n khác Quá trình nh n th c c a nhƠ khoa h c lƠ m t trình đ c l p; nhƠ khoa h c ph i mò m m, th sai, đ ng lƠm vi c quanh co, khúc khu u, g p nhi u khó kh n, gian kh Còn trình nh n th c c a h c sinh l i theo đ ng đư đ c khám phá, di n u ki n t ch c s ph m đ c bi t, có s lưnh đ o, t ch c, u n c a ng i giáo viên, nên không l p l i toƠn b trình nh n th c c a nhƠ khoa h c, v y, trình nh n th c c a h c sinh thu n l i h n - V k t qu nh n th c: NhƠ khoa h c phát hi n vƠ ch ng minh nh ng m i đ i v i nhơn lo i, tìm nh ng chơn lỦ ch a đ c khám phá Còn h c sinh ch nh n th c nh ng m i đ i v i b n thơn mình, rút t kho tƠng hi u bi t chung c a loƠi ng i - V logic nh n th c: Quá trình nh n th c c a nhƠ khoa h c tr i qua b c: tri giác tƠi li u m i, hình thƠnh khái ni m, ki m nghi m th c ti n Trong trình nh n th c c a h c sinh di n s c ng c , ôn t p vƠ ki m tra, đánh giá - V tính ch t c a ho t đ ng nh n th c: Quá trình nh n th c c a h c sinh mang tính giáo d c Thông qua vi c n m tri th c, k n ng, k x o, phát tri n n ng l c nh n th c h c sinh d n d n đ d c hình thƠnh th gi i quan khoa h c, b i ng ph m ch t đ o đ c Nh ng nét đ c thù nƠy trình nh n th c c a loƠi ng i S khác bi t nƠy t o nên tính đ c đáo trình nh n th c c a h c sinh V y b n ch t trình d y h c lƠ trình nh n th c đ c đáo c a h c sinh T đó, giáo viên c n có nh ng bi n pháp h p lỦ đ t ch c, u n ho t đ ng nh n th c c a h c sinh đ t k t qu t t 1.1.5 D y h c theo h ng ti p c n “ l y h c sinh lƠm trung tơm” 1.1.5.1 B n ch t: M i tác đ ng s ph m ph i c n c vƠo đ c m c a ng cho h c sinh suy ngh vƠ ho t đ ng nhi u, h ti m n ng i h c, t o điêù ki n ng vƠo vi c kh i d y vƠ phát tri n h c sinh H c sinh ch đ ng ho t đ ng, khám phá d is h ng d n c a giáo viên đ hình thƠnh vƠ phát tri n n ng l c vƠ ph m ch t theo yêu c u c a m c tiêu d y h c .1.1.5.2 c m: - V m c tiêu d y h c: H ng vƠo vi c chu n b cho h c sinh s thích ng xư h i, tôn tr ng nhu c u, ti m n ng c a h c sinh - V n i dung d y h c: NgoƠi h th ng tri th c lí thuy t, c n tr ng k n ng th c hƠnh, v n d ng ki n th c vƠo th c ti n - V ph ng pháp d y h c: H ng vƠo vi c t ch c cho h c sinh ho t đ ng, v n dung s hi u bi t c a b n thơn vƠo trình chi m l nh tri th c, rèn luy n cho h c sinh ph ng pháp t h c, t p d t nghiên c u - V hình th c t ch c d y h c: T h c, th o lu n, h c theo nhómầ - V đánh giá: H c sinh t đánh giá vƠ tham gia đ nh giá l n trình h c t p 1.1.6 Nhi m v d y h c 1.1.6.1 T ch c, u n h c sinh n m v ng h thông tri th c khoa h c vƠ h th ng k n ng, k x o t ng ng - Trong trình d y h c c n trang b cho h c sinh h th ng tri th c ph thông, c b n vƠ hi n đ i phù h p v i th c ti n c a đ t n c v t nhiên, xư h i vƠ t - Trên c s h th ng tri th c d n d n hình thƠnh cho h c sinh h th ng k n ng, k x o nh t đ nh, đ c bi t lƠ nh ng k n ng t h c, t nghiên c u - Bi t v n d ng h th ng tri th c m t cách linh ho t đ gi i quy t tình hu ng khác nh n th c vƠ th c ti n cu c s ng 1.1.6.2 T ch c, u n h c sinh hình thƠnh vƠ phát tri n n ng l c vƠ nh ng ph m ch t trí tu , đ c bi t lƠ n ng l c t sáng t o -S phát tri n trí tu nói chung đ c đ c tr ng b i s tích l y v n tri th c vƠ s thƠnh th o thao tác trí tu -N ng l c trí tu : LƠ n ng l c v n d ng thao tác trí tu vƠo trình chi m l nh tri th c vƠ vi c gi i quy t tình hu ng cu c s ng -Trong trình d y h c, c n t ch c, u n h c sinh phát huy tính tích c c nh n th c, rèn luyy n thao tác trí tu , d n d n hình thƠnh ph m ch t trí tu c n thi t nh : Tính đ nh h ng, b r ng, chi u sơu, tính linh ho t, tính m m d o, tính đ c l p, tính phê phán, tính khái quátầ 1.1.6.3.T ch c, u n h c sinh hình thƠnh th gi i quan khoa h c, nhơn sinh quan vƠ ph m ch t đ o đ c c a nhơn cách - Trên c s n m v ng h th ng tri th c, k n ng, k x o vƠ phát tri n n ng l c ho t đ ng trí tu , trình d y h c góp ph n hình thƠnh cho h c sinh nh ng ph m ch t c n thi t c a ng i công dơn, ng i lao đ ng t ng lai - D y h c vƠ giáo d c có m i quan h bi n ch ng v i nhau, giáo d c th gi i quan vƠ đ o đ c v a lƠ m c tiêu v a lƠ k t qu đ ng th i lƠ c s , đ ng c thúc đ y s chi m l nh tri th c, k n ng, k x o vƠ phát tri n trí tu 1.2 Tính quy lu t, đ ng l c vƠ lôgic c a trình d y h c 1.2.1 Quy lu t vƠ tính quy lu t - Qui lu t: Ph n ánh m i liên h t t y u, khách quan, ch y u, b n v ng v n có, l p l p l i c a s v t, hi n t ng - Tính qui lu t: Nh lƠ qui lu t đ c nh n th c ch a đ xác, ch a di n đ t m t cách ch t ch c v đ nh tính l n đ nh l ng 1.2.2 Tính quy lu t c a trình d y h c - Qui lu t v tính qui đ nh c a môi tr ng đ i v i trình d y h c - Qui lu t v s th ng nh t bi n ch ng gi a ho t đ ng d y vƠ ho t đ ng h c - Qui lu t th ng nh t bi n ch ng gi a d y h c vƠ s phát tri n trí tu c a ng i h c - Qui lu t th ng bi n ch ng gi a d y h c vƠ giáo d c - Qui lu t thông nh t gi a n i dung, ph ng pháp vƠ hình th c t ch c d y h c 1.2.3 - ng l c c a trình d y h c ng l c c a trình d y h c: -Quá trình d y h c luôn v n đ ng vƠ phát tri n không ng ng, s v n đ ng vƠ phát tri n đ + c bi u hi n thông qua t ng nhơn t c a c h th ng i v i ho t đ ng d y: LƠ trình giáo viên không ng ng nơng cao trình đ chuyên môn, nghi p v c a b n thơn đ đáp ng trình phát tri n không ng ng c a d y h c nói chung vƠ ho t đ ng h c nói riêng + i v i ho t đ ng h c: LƠ s hoƠn thi n không ng ng tơm lí, nhơn cách c a h c sinh thông qua s chi m l nh tri th c, k n ng, k x o LƠ trình ng ih ct ch ch a bi t đ n bi t, bi t m t cách đ y đ vƠ sơu s c, t ch n m tri th c đ n hình thƠnh k n ng, k x o, đ n s phát tri n trí tu , phát tri n nhơn cách +LƠ trình không ng ng c i ti n vƠ hoƠn thi n n i dung, ph ph ng pháp, ng ti n vƠ hình th c t ch c d y h c cho phù h p v i xu th phát tri n c a th i đ i -Nguyên nhơn c a s v n đ ng vƠ phát tri n c a trình d y h c lƠ s xu t hi n n y sinh vƠ gi i quy t mơu thu n c a b n thơn trình d y h c + Mơu thu n bên ngoƠi: Là mâu thu n gi a trình d y h c v i môi tr ng; ví d ; Mâu thu n gi a u ki n kinh t , khoa h c phát tri n cao v i m t bên m c đích, n i dung d y h c l c h u Vi c gi i quy t mâu thu n s t o u ki n cho trình d y h c v n đ ng vƠ phát tri n + Mơu thu n bên trong: Là mâu thu n gi a thành t c a trình d y h c; gi a y u t t ng thành t , ví d : M c đích, yêu c u d y h c cao v i m t bên n i dung, ph ng pháp d y h c l c h u Vi c gi i quy t mâu thu n s t o đ ng l c cho s v n đ ng vƠ phát tri n - Mơu thu n c b n vƠ đ ng l c ch y u c a trình d y h c: 10 bƠi h c d i d ng tình hu ng nêu v n đ Nh có tranh, nh d y h c giáo viên có th truy n đ t l ng tin v nh ng đ i t ng ho c trình khó quan sát tr c ti p Tranh, nh d y h c có th d dƠng s d ng ph i h p v i nh ng ph ng ti n d y h c khác Khi lƠm tranh nh d y h c c n Ủ đ n yêu c u: + L a ch n n i dung tƠi li u: tranh nh d y h c có th có nhi u đ ng nét ph c t p, ch a nhi u n i dung có liên h m t thi t v i Không lƠm thƠnh tranh nh d y h c có th dùng hình v b ng + L a ch n mƠu s c: Ph i l a ch n mƠu s c cho phù h p v i n i dung vƠ c u trúc c a b ph n tranh, lƠm n i b t quan h b ng mƠu t ng ph n - Mô hình, makét, v t đúc Mô hình lƠ ph ng ti n d y h c hình kh i (3 chi u) ph n ánh tính ch t, c u t o c b n c a v t th t Mô hình th ph m c a mô hình lƠ ng đ c thay đ i v t l so v i v t th t Giá tr s ch có kh n ng truy n đ t l ng tin v s phơn b vƠ tác đ ng qua l i gi a b ph n mô hình Mô hình c n ph i ph n ánh đ c nh ng đ c m c b n c a v t th t mƠ thay th M t s mô hình ph ng lƠm b ng v t li u su t có th đ nh ph c s d ng ng ti n dùng đ chi u lên mƠn nh Mô hình th ng đ c s d ng v i danh ngh a lƠ ngu n thông tin đ di n gi i tƠi li u vƠ ki m tra ki n th c Mô hình không th dùng đ rèn luy n k n ng, k x o cho h c sinh Trong th c t trình gi ng d y, s d ng mô hình c ng có hi u qu t đ ng v i s d ng v t th t Tuy nhiên ch t o mô hình th ti n nên ng i ta ch s d ng mô hình tr ng ng r t ph c t p vƠ đ t ng h p ph ng ti n nƠo khác đ thay th Maket khác v i mô hình c ađ it ng nghiên c u vƠ đ ch không th truy n thông tin v s ho t đ ng c ch t o tr c có v t th t Maket ch ph n ánh c u trúc bên ngoƠi c a v t th t mƠ không th th hi n n i dung bên c a nó, v l ng tin maket nghèo nƠn h n mô hình nhi u 60 V m t thông tin v t đúc khuôn không khác v i maket Nh có v t đúc khuôn ta có th truy n đ t l ng ng tin v th gi i đ ng v t, v b ph n c a c th i, v chi ti t máy Các ph ng ti n thu c lo i nƠy ch đ c s d ng không th dùng tr c ti p v t th t trình d y h c - M u v t: + V t th t V t th t đ c dùng trình d y h c lƠ nh ng máy móc, thi t b , b ph n, chi ti t máy có th s d ng th c t s n xu t Tính ch t đ c tr ng c a lo i ph ng ti n nƠy lƠ tính xác th c vƠ nguyên b n Chúng có th đ l p v i danh ngh a lƠ ph c s d ng ng ti n chung ho c cá bi t tùy theo công d ng c a chúng Ph tr ng ti n nƠy bao g m thi t b thí nghi m, trang thi t b c a x ng ng, m u chi ti t máy, b s u t p khoáng s n, b m u th c - đ ng v t Trong trình d y h c lỦ thuy t v t th t ch có th đ th dùng ph ng ti n nƠo khác Nh ng v t th t có kích th không c n thi t không dùng đ l p Trong tr c dùng không c vƠ kh i l ng l n n u c v i danh ngh a ngu n tin cho vi c d y h c ng h p nƠy t t nh t lƠ nên dùng hình th c tham quan V i danh ngh a lƠ ngu n tin, gi ng d y th t có kích th l p không nên dùng nh ng v t c nh Nh ng ti n hƠnh công vi c thí nghi m ho c trình d y s n xu t có th s d ng b t k loƠi v t th t nƠo, không ph thu c vƠo kh i l coi lƠ ph ng vƠ kích th c c a chúng Trong tr ng h p nƠy, chúng đ ng ti n đ hình thƠnh k n ng, k x o cho h c sinh V t th t, n u đ c s d ng nh ph ng ti n cung c p thông tin, giúp cho h c sinh d dƠng chuy n ti p t hình nh c th đ n t tr u t đ ng V t th t có th c quan sát bao lơu tùy Ủ vƠ t nh ng góc nhìn khác H c sinh s có khái ni m đ n v hình dáng, mƠu s c vƠ kích th Trong m i tr h c c c a v t ng h p s d ng lƠm vi c v i v t th t, h c sinh ph i đ ng d n c a giáo viên ho c lƠm vi c v i phi u ghi ho c phi u công ngh 61 cs Các v t th t đ ph c b c t lƠ ph ng ti n lo i nƠy không nh ng ch đ ng ti n đ c s d ng r ng rưi Các c ch t o t nh ng máy móc, thi t b c mƠ c t máy móc thi t b m i, hi n đ i M c đích c a vi c b c t lƠ lƠm cho h c sinh có th quan sát đ c chi ti t bên máy k t c u vƠ ho t đ ng th c t Vi c tháo l p v t th t th c t giúp cho h c sinh kh n ng tìm hi u c u t o c a chúng vƠ k t c u gi a chi ti t D y h c b ng v t th t có giá tr b ch giúp cho vi c đƠo t o cho h c sinh c vƠo công vi c s n xu t th c t d dƠng vƠ lƠm vi c s m thƠnh th o * Cách s d ng m t s ph ng ti n k thu t d y h c - Các ph ng ti n nghe nhìn Các ph ng ti n nghe nhìn đ qu cao S d ng ph c đánh giá lƠ ph ng ti n d y h c có hi u ng ti n nghe nhìn gi h c t o u ki n cho h c sinh ti p thu bƠi h c t t h n, nh bƠi lơu h n nh s d ng nhi u ngu n kích thích s Ủ c a h c sinh (hình nh, ơm thanh, hình nh đ ng ) Ph đ c giáo viên s d ng h c Ph l p nh lƠ m t công c minh h a lƠm sáng t n i dung bƠi ng ti n nghe nhìn c ng có th đ hình d y h c, b ng t , ch ng ti n nghe nhìn có th c h c sinh s d ng đ t h c (truy n ng trình vi tính ) 2.6 ánh giá k t qu d y h c tr ng THCS 2.6.1 Khái ni m ki m tra, đánh giá Theo T n Ti ng Vi t, ki m tra đ c hi u lƠ: Xem xét tình hình th c t đ đánh giá, nh n xét Nh v y, vi c ki m tra s cung c p nh ng d ki n, nh ng thông tin c n thi t lƠm c s cho vi c đánh giá h c sinh Theo T n Ti ng Vi t (1997), đánh giá đ c hi u lƠ: Nh n đ nh giá tr Các k t qu ki m tra thƠnh tích h c t p, rèn luy n c a h c sinh đ đánh giá nh ng thƠnh tích h c t p, rèn luy n c th hi n vi c ánh giá lƠ trình hình thƠnh nh ng nh n đ nh, phơn đoán v k t qu c a công vi c, d a vƠo s phơn tích nh ng thông tin thu đ c, đ i chi u v i nh ng m c tiêu, tiêu chu n đư đ ra, nh m đ xu t nh ng quy t đ nh thích h p đ c i t o th c tr ng, u ch nh n ng cao ch t l hi u qu công vi c 62 ng vƠ 2.6.2 Ý ngh a c a vi c ki m tra, đánh giá tri th c, k n ng, k x o c a h c sinh Trong trình d y h c, ki m tra, đánh giá m c đ n m tri th c, k n ng, k x o c a h c sinh có Ủ ngh a r t l n đ i v i cán b qu n lỦ giáo d c, nh t lƠ đ i v i giáo viên vƠ h c sinh a i v i h c sinh: Vi c ki m tra, đánh giá tri th c, k n ng, k x o m t cách có h th ng vƠ th ng xuyên s giúp cung c p k p th i nh ng thông tin liên h ng c giúp h c sinh t u ch nh ho t đ ng h c t p c a v c ba m t giáo d ng, phát tri n n ng l c nh n th c vƠ giáo d c - V giáo d ng: giúp h c sinh bi t l nh h i đ n ng, k x o gì, đ t đ c nh ng yêu c u nƠo ph i b khuy t đ ti p thu ch c nh ng tri th c, k m c đ nƠo c a ch ng trình, ng trình m i t t h n - V m t phát tri n n ng l c nh n th c: giúp h c sinh có u ki n đ rèn luy n n ng l c ho t đ ng trí tu nh ghi nh , khái quát hóa, h th ng hóa ki n th c, phát tri n trí thông minh sáng t o, linh ho t v n d ng tri th c đ gi i quy t v n đ c a th c ti n - V m t giáo d c: giáo d c tinh th n, Ủ th c trách nhi m h c t p, c ng c lòng t tin vƠo kh n ng c a mình, kh c ph c tính ch quan t mưn, có Ủ th c v n lên đ đ t hi u qu cao h c t p b i v i giáo viên: Qua ki m tra, đánh giá giúp giáo viên thu đ c nh ng thông tin liên h ng c ngoƠi v k t qu h c t p c a cá nhơn vƠ t p th h c sinh, c s u ch nh vƠ giúp h c sinh t u ch nh ho t đ ng h c t p b ng nh ng bi n pháp giúp đ phù h p Qua ki m tra, đánh giá k t qu h c t p c a h c sinh t o c h i cho giáo viên xem xét l i cách th c d y c a đ t không ng ng u ch nh ho t đ ng d y c a cho ngƠy cƠng phù h p c i v i cán b qu n lỦ giáo d c: Cung c p thông tin v đ n v giáo d c, c s đ có nh ng ch đ o k p th i, u n n n nh ng l ch l c, k p th i đ a nh ng quy t đ nh qu n lỦ phù h p, lƠ c s đ đ ch tr ng, ph ng h ng k p th iầ 63 2.6.3 Ch c n ng c b n c a vi c ki m tra, đánh giá tri th c, k n ng, k x o c a h c sinh a.Ch c n ng phát hi n, u ch nh c a ki m tra, đánh giá tri th c,k n ng, k x o: Thông qua vi c ti n hƠnh hình th c ki m tra k t qu h c t p c a h c sinh, giáo viên có th k p th i phát hi n trình đ vƠ n ng l c nh n th c c a h , c v kh i l ng vƠ ch t l ng chi m l nh n i dung h c v n; k p th i phát hi n xem xét nh ng ch sai, m c đ nông sơu, r ng h p v n hi u bi t c a h , c s đ i chi u v i yêu c u đư đ t T đó, giáo viên có nh n xét, đánh giá, xác đ nh k t qu đư đ t đ cv s l ng vƠ ch t l ng, kh ng đ nh nh ng h n ch , s y u vƠ tìm nh ng nguyên nhơn ch quan vƠ khách quan nh h ng t i ho t đ ng h c t p c a h M t khác, giáo viên vƠ c p qu n lỦ c n c vƠo nh ng liên h ng nh t k t qu ki m tra, đánh giá đ k p th i có ph ng h c ph n ng, bi n pháp kh c ph c, hoƠn thi n trình d y h c, đ c bi t lƠ u ch nh nh ng sai sót, l ch l c mƠ h c sinh đư b c l thông qua hình th c ki m tra b.Ch c n ng c ng c tri th c, k n ng, k x o vƠ phát tri n trí tu c a h c sinh thông qua ki m tra, đánh giá h Trong su t trình chu n b đ t ki m tra, nh t lƠ k thi, h c sinh ph i h c t p tích c c, ch đ ng tái hi n, v n đ ng m t cách sáng t o tri th c, k n ng, k x o, nh mƠ xác hóa, hoƠn thi n vƠ kh c sơu m t cách có h th ng nh ng tri th c đư thu l mđ c Trên c s lƠm phát tri n nh ng n ng l c, ph m ch t trí tu vƠ nh ng ph m ch t, Ủ chí, đ o đ c c a h c sinh c.Ch c n ng giáo d c c a ki m tra, đánh giá tri th c k n ng, k x o ThƠnh tích h c t p c a h c sinh đ c ph n ánh qua thái đ nghiêm túc h c t p su t trình chu n b vƠ th c hi n nhi m v c a bƠi ki m tra, thái đ đ i v i k t qu đánh giá vƠ t đánh giá C th lƠ, vi c ki m tra vƠ đánh giá ph i giúp cho h c sinh có nhu c u, đ ng c đ n h c t p, có thói quen t giác, tích c c, t l c huy đ ng v n tri th c, k n ng, k x o c a đ gi i quy t nhi m v h c t p ng th i, m i h c sinh ph i có n ng l c t ki m tra, t đánh giá vƠ t hoƠn thi n h c v n c a mình, có Ủ th c trách nhi m cao, có Ủ chí v lên đ t k t qu cao h c t p c bi t, ph i quan tơm giáo d c Ủ th c t ch c k 64 n lu t, t đ i tránh nh ng bi u hi n sai trái v thái đ , hƠnh vi, thói quen lƠm bƠi Nh v y, ch c n ng giáo d c c a ki m tra, đánh giá k t qu h c t p c a h c sinh đư th hi n s th ng nh t gi a ho t đ ng d y h c vƠ s giáo d c ph m ch t nhơn cách cho h c sinh, th hi n s th ng nh t gi a ki m tra vƠ t ki m tra, gi a s đánh giá c a th y vƠ t đánh giá c a trò, gi a d y h c vƠ t h cầ 2.6.4 Yêu c u đ i v i ki m tra, đánh giá a m b o tính khách quan trình ki m tra, đánh giá k t qu h c t p: Tính khách quan c a vi c ki m tra, đánh giá tri th c, k n ng, k x o lƠ s ph n ánh trung th c k t qu l nh h i n i dung tƠi li u h c t p c a h c sinh so v i yêu c u ch ng trình quy đ nh Tính khách quan nƠy th hi n nh ng u sau: - N i dung ki m tra ph i phù h p v i yêu c u chung c a ch không th theo Ủ ch quan c a giáo viên hay ng ng trình đ ra; i đ thi - T ch c ki m tra ph i nghiêm minh theo nh ng quy đ nh c a c p đ nh bí m t đ thi, coi thi, ki m tra nghiêm túc đ tránh nh ng hi n t ng tiêu c c có th x y - Tính khách quan vi c đánh giá tri th c, k n ng, k x o c a h c sinh th hi n ch chu n đánh giá đ n, rõ rƠng, toƠn di n, t ch c ch m bƠi ph i nghiêm minh, ng i ch m bƠi có trách nhi m vi c đánh giá, tránh thƠnh ki n - Trong th c ti n ti n hƠnh ki m tra, đánh giá tri th c, k n ng, k x o c a h c sinh tr ng hi n nay, hi n t ng vi ph m tính khách quan di n ph bi n khơu đ , t ch c thi vƠ ki m tra, đ c bi t r t ph bi n vƠ nghiêm tr ng khơu ch m bƠi, đánh giá k t qu h c t p c a h c sinh đ m b o tính khách quan ki m tra, đánh giá tri th c, k n ng, k x o c a h c sinh, c n c i ti n, đ i m i ph ng pháp, hình th c ki m tra, đánh giá, t khơu đ , t ch c thi, ki m tra t i khơu cho m Cho đ n nay, th gi i vƠ n c đư có nhi u công trình nghiên c u chuyên bi t v v n đ nƠy Xu h chung lƠ tùy theo đ c tr ng c a môn h c, đ c m c a lo i hình tr ng ng mƠ có th ki m tra, thi theo hình th c t lu n hay tr c nghi m khách quan v i ngơn hƠng đ thi ph kín n i dung môn h c, ho c k t h p hai hình th c y, song dù v i 65 hình th c ki m tra nƠo, v n đ l ng hóa n i dung môn h c theo đ n v tri th c đ lƠm chu n cho vi c đánh giá, cho m khách quan lƠ c c k quan tr ng b.Yêu c u đ m b o tính toƠn di n trình ki m tra, đánh giá tri th c, k n ng, k x o c a h c sinh ki m tra, đánh giá đ c kh i l ng vƠ ch t l ng l nh h i tri th c, k n ng, k x o thu c môn h c, k t qu phát tri n n ng l c ho t đ ng trí tu , đ c bi t lƠ n ng l c t đ c l p, sáng t o, Ủ th c, tinh th n, thái đ h c t p t giác, tích c c c a h c sinhầ, không ch Ủ đánh giá s l vƠ ch t l ng n i dung tri th c đ ng c l nh h i mƠ c hình th c di n đ t, trình bƠy n i dung n a c Yêu c u đ m b o tính th ng xuyên vƠ h th ng c a vi c ki m tra,đánh giá k t qu h c t p c a h c sinh: Trong trình d y h c, vi c ki m tra, đánh giá tri th c, k n ng, k x o c a h c sinh c n đ c ti n hƠnh th ng xuyên, liên t c vƠ có h th ng, có nh v y giáo viên m i thu đ c nh ng thông tin ng c v k t qu h c t p c a h c sinh đ t có c s th c ti n k p th i đánh giá vƠ u ch nh ho t đ ng h c t p c a h c sinh, u ch nh trình d y h c nói chung M c khác, ki m tra th ng xuyên, có h th ng t o nên ngu n kích thích h c sinh tích c c h c t p, không ng ng v n lên đ t nh ng thƠnh tích m i môn h c Chính v y, trình d y h c nh ng tr ng ph thông quy đ nh ch đ ki m tra vƠ thi m t cách nghiêm ng t theo t ng môn h c: ki m tra th ng xuyên, ki m tra đ nh k , ki m tra t ng k t môn h c, thi lên l p, t t nghi pầ chu n b cho k ki m tra vƠ thi, h c sinh c n ôn t p, c ng c , luy n t p đ n m v ng tri th c, k n ng th c hƠnh vƠ t trang b ph ph ng pháp suy ngh , cách th c lƠm bƠi đ có th đ t đ ng pháp h c t p, c k t qu mong mu n d Yêu c u đ m b o tính phát tri n trình ki m tra, đánh giá k t qu h c t p c a h c sinh: Quá trình d y h c v n đ ng vƠ phát tri n Ki m tra, đánh giá tri th c, k n ng, k x o lƠ m t khơu c a trình d y h c nên ti n hƠnh quy trình ki m tra, đánh giá thƠnh tích h c t p c a h c sinh c n xem xét theo h t ng lai c a ng i h c ng phát tri n i u có ngh a lƠ, ki m tra, đánh giá c n nhìn chung 66 c trình c s xem xét, đánh giá t ng giai đo n, t ng khơu c a ho t đ ng h c t p, rèn luy n c a em 2.6.5 Ki m tra a Hình th c ki m tra - Ki m tra th ng ngƠy (ki m tra th ng xuyên) - Ki m tra đ nh k : d ng ki m tra nƠy th m t ch ng, m t s ch ng, kh i l ng đ c th c hi n sau h c xong ng tri th c, k n ng, k x o n i dung ki m tra l n vƠ có tính t ng quát h n so v i ki m tra th - Ki m tra t ng k t: D ng ki m tra nƠy đ ng ngƠy c th c hi n vƠo cu i h c k , cu i n m h c, nh m đánh giá k t qu chung c a nh ng tri th c đư h c ho c m t b ph n giáo trình, ho c toƠn b giáo trình b Ph ng pháp ki m tra * Ph ng pháp ki m tra v n đáp: - Khái ni m: Ki m tra v n đáp lƠ ph gi a giáo viên vƠ h c sinh, qua thu đ ng pháp giáo viên t ch c h i vƠ đáp c thông tin v k t qu h c t p c a h c sinh Ph ng pháp nƠy có th đ c s d ng m i th i m ti t h c c ng nh thi cu i h c k ho c cu i n m h c - i m m nh vƠ h n ch : + i m m nh: Ph ng pháp nƠy cho phép giáo viên có u ki n ti p xúc tr c ti p v i h c sinh, nh ngoƠi vi c ki m tra trí nh , t có th đánh giá đ c thái đ c a h c sinh; ngoƠi vi c phát hi n kh n ng c a h c sinh theo tiêu chu n chung có th phát hi n n ng l c đ c bi t, ho c nh ng khó kh n vƠ thi u sót c a h c sinh; Ph ng pháp có tính linh ho t, c đ ng, v y có th dùng đ ki m tra- đánh giá ki n th c c ho c m i h c c a h c sinh + H n ch : V i cơu h i nên khó bao quát h t ch h i; vi c ki m tra b nh h giáo viênầ), nh h ng trình m t vƠi cơu ng b i y u t ch quan (thái đ , cách đ t cơu h i c a ng đ n tính khách quan; th ng t n nhi u th i gian; khó so sánh gi a h c sinh; nhi u h c sinh ng i ti p xúc, ng i nói tr viên - Yêu c u s d ng: 67 c m t giáo + Khi đ a cơu h i ph i xác, ng pháp, g n gon, rõ rƠng, sát v i trình đ c a h c sinh; + Cơu h i ph i phát huy, kích thích tính tích c c c a h c sinh; + Khi v n đáp, giáo viên ph i ch m theo dõi cơu tr l i, bình t nh, không nên c t ngang cơu tr l i; + Có t hai giáo viên tr lên tham gia đánh giá nh ng k thi v n đáp cho c l p đ đ m b o tính khách quan * Ph ng pháp ki m tra vi t - BƠi ki m tra vi t yêu c u h c sinh xơy d ng cơu tr l i ho c lƠm bƠi t p giáo viên giao cho d - i hình th c vi t ơy lƠ hình th c ki m tra ph bi n u m vƠ h n ch c a ki m tra vi t: + u m: ki m tra vi t có m t s u m h n so v i ki m tra v n đáp, c th lƠ: có th ki m tra đ ng th i t t c h c sinh toƠn l p m t th i gian nh t đ nh; d dƠng th ng nh t yêu c u ki m tra vƠ đánh giá; giúp h c sinh rèn luy n vi c bi u đ t Ủ ngh c a b ng ngôn ng vi t; cho phép s d ng ti t ki m th i gian h c t p + H n ch : Bên c nh c ng có nh ng h n ch , c th lƠ: ki m tra vi t thi u s ti p xúc gi a ng i giáo viên vƠ h c sinh, vƠ u có nh h ng t i n i dung cơu tr l i c a h - Các hình th c ki m tra vi t: Trong ki m tra vi t, phơn chia theo d ng c a bƠi ki m tra vi t có ki m tra vi t d ng t lu n vƠ ki m tra vi t d ng tr c nghi m khách quan Ph - Ph ng pháp ki m tra vi t d ng t lu n: ng pháp ki m tra vi t d ng t lu n lƠ ph ng pháp giáo viên thi t k cơu h i, bƠi t p, h c sinh xơy d ng cơu tr l i ho c lƠm bƠi t p b ng cách vi t gi y BƠi ki m tra t lu n th ng có cơu h i, m i cơu h i ph i vi t nhi u cơu đ tr l i vƠ c n có nhi u th i gian đ tr l i m i cơu, cho phép m t s t t ng đ i nƠo đ tr l i cơu h i đ t Nh v y, ph ng pháp ki m tra d ng t lu n c n ph i có cơu h i t lu n Cơu t lu n th hi n hai d ng: 68 + Cơu có s tr l i m r ng, lƠ lo i cơu có ph m vi r ng vƠ khái quát H c sinh t bi u đ t t t ng vƠ ki n th c + Cơu t lu n có s tr l i có gi i h n, cơu h i đ vi cơu h i đ c nêu rõ, th c di n đ t chi ti t, ph m ng có nhi u cơu h i h n m t bƠi ki m tra - i m m nh vƠ h n ch c a ph ng pháp ki m tra vi t d ng t lu n + i m m nh: Trong m t th i gian có th ki m tra đ h c sinh; giúp thu đ cm ts l ng l n c thông tin v ki n th c, k n ng vƠ ho t đ ng trí tu , thái đ c a h c sinh; có kh n ng đo l ng đ c m c tiêu đư xác đ nh; t o c h i đ h c sinh th hi n kh n ng t do, đ c l p suy ngh , phát huy tính sáng t o, Ủ ki n m i, kh n ng phê phán vƠ c m xúc c a h c sinh; vi c chu n b cơu h i t lu n không khó kh n c ng nh không m t nhi u th i gian - H n ch : Khó bao quát đ c h t n i dung ch ng trình, th ng ch t p trung vƠo m t s ph n chính; khó xác đ nh tiêu chí đánh giá, v y khó ch m; ch m lơu, m t nhi u th i gian; b nh h ng b i y u t ch quan ng i ch m nên khó đ m b o tính khách quan - Yêu c u s d ng: + Cơu h i c n đ c di n đ t rõ rƠng, c u trúc ng pháp, t ng khoa h c, xác, tránh vi c lƠm khó cơu h i b ng cách di n đ t ph c t p gơy khó hi u, tránh t ho c cơu th a + Khi t ch c ki m tra c n đ m b o phù h p v th i gian lƠm bƠi, tránh y u t gơy nhi u t bên ngoƠi, đ m b o nghiêm túc lƠm bƠi + Khi ch m bƠi c n xác đ nh thang m m t cách chu n xác vƠ chi ti t, nên d ki n đ a m t s v n đ có th xu t hi n bƠi lƠm đ có cách x lỦ vƠ cho m Ng i ch m không nên bi t tên vƠ l p h c sinh, vi c ch m c n có s đ c l p gi a nh ng ng i ch m Ki m tra vi t d ng tr c nghi m khách quan: - Tr c nghi m khách quan th đ ng bao g m nhi u cơu h i, m i cơu th c tr l i b ng m t d u hi u đ n gi n hay m t t , m t c m t - Câu tr c nghi m khách quan bao g m lo i sau: 69 ng + Lo i cơu nhi u l a ch n: lƠ cơu thông d ng nh t, g i lƠ cơu đa ph ng án, g m hai ph n lƠ ph n cơu d n vƠ ph n l a ch n Ph n cơu d n lƠ m t cơu h i hay m t cơu b l ng (cơu ch a hoƠn t t) t o c s cho s l a ch n Ph n l a ch n g m nhi u ph ph ng án tr l i (th ng lƠ ho c ph ng án tr l i), có m t ng án nh t theo n i dung c a ph n d n, ph ng án l i có tác d ng gơy nhi u + Lo i cơu – sai: lƠ lo i cơu kh ng đ nh ho c ph đ nh v m t v n đ nƠo Ng i tr l i ph i đ c, suy ngh vƠ nh n đ nh l i kh ng đ nh ho c ph đ nh lƠ hay sai + Lo i cơu n vƠo ch tr ng (đi n th , n khuy t): lo i cơu nƠy đòi h i tr l i b ng m t hay m t c m t cho m t cơu h i tr c ti p hay m t cơu nh n đ nh ch a đ yđ + Cơu ghép đôi lƠ lo i cơu có hai ph n: ph n d n vƠ ph n tr l i Ph n d n th ng bên trái, lƠ cơu, m nh đ nêu thu t ng , n i dung, đ nh ngh a vvầ Ph n tr l i bên ph i, c ng bao g m cơu, m nh đ vvầ mƠ n u đ c ghép vƠo m nh đ d n bên trái s tr thƠnh m t ph ch nh Nhi m v c a ng i tr l i lƠ ghép m nh đ có ph n tr l i vƠo m nh đ t th ng ng ph n d n ng nhi u h n s cơu ng án đúng, m t Ủ hoƠn t ng đ khó c a cơu tr c nghi m, s cơu ph n tr l i ph n d n - u m vƠ h n ch c a hình th c tr c nghi m khách quan: + u m: N u xơy d ng đ m b o tính khoa h c vƠ s d ng có hi u qu h th ng tr c nghi m khách quan ch ng m c nh t đ nh, có th kh c ph c đ c nh ng h n ch c a hình th c ki m tra t lu n Trong th i gian ng n có th ki m tra kh i l ng tri th c r t l n Do đ m b o tính toƠn di n c a vi c ki m tra, đánh giá, vi c ch m bƠi đ c ti n hƠnh nhanh, g n, vi c đánh giá đ m b o tính khách quan + H n ch : Hình th c tr c nghi m khách quan m i giúp cho giáo viên bi t k t qu ki m tra nh ng ch a giúp h bi t đ c trình d n t i k t qu r t nhi u nguyên nhơn tích c c, tiêu c c khác Vì v y mƠ giáo viên khó xác đ nh nh ng bi n pháp d y h c có hi u qu 70 - Yêu c u s d ng tr c nghi m khách quan: đ m b o tr c nghi m khách quan có hi u qu cao vi c ph n ánh trình đ tri th c, k n ng, k x o vƠ thái đ h c t p c a h c sinh c n: + H th ng cơu h i tr c nghi m ph i đ m yêu c u v tính đ y đ c a n i dung h c v n ph thông + H th ng cơu h i ph i có tác d ng phát tri n trí tu cho h c sinh, b i d vƠ rèn luy n ph ng pháp h c t p, ph ng ng pháp t đ c l p, sáng t o c a h c sinh * Yêu c u t ch c ki m tra vi t: - Trong ti n hƠnh ki m tra t o u ki n cho h c sinh bình t nh, t p trung t t ng vƠ t tin, t giác lƠm bƠi đ y đ vƠ c n th n - Thu bƠi gi quy đ nh - áp án ch m ph i xác, rõ rƠng, m i ng i đ u hi u nh nhau, thang m t ng cơu, t ng Ủ phù h p v i yêu c u n i dung ph i tr l i - Ch m bƠi c n th n, có l i nh n xét xác, rõ rƠng - Tr bƠi h n, có nh n xét chung v k t qu , nh ng sai l m ph bi n chung c a l p, v k t qu , v m t s ng i, v hình th c, ph ng pháp lƠm bƠi, thái đ lƠm bƠiầ * Ph ng pháp ki m tra th c hƠnh - Ph ng pháp ki m tra th c hƠnh lƠ ph ng pháp giáo viên t ch c cho h c sinh ti n hƠnh ho t đ ng th c ti n, qua thu nh n đ c thông tin v k n ng th c hƠnh c a h c sinh - Ph ng pháp nƠy b tr cho ph ng pháp khác nhi u y u t c a h c sinh không th b c l h t qua vi c tr l i gi y - Quan sát tr c ti p, có h th ng vƠ c n c vƠo s n ph m lƠ k thu t quan tr ng đ thu th p s li u đánh giá v k n ng vƠ thái đ h c sinh - ánh giá k n ng bao g m đánh giá cách th c ti n hƠnh ho t đ ng vƠ đánh giá s n ph m 71 - i m m nh n i b t c a ph ng pháp nƠy lƠ ki m tra đ c k n ng th c hƠnh c a h c sinh, giúp vƠo vi c rèn luy n k n ng, kh c ph c tình tr ng lỦ lu n xa r i th c ti n - H n ch c a ph vi c chu n b th ng pháp nƠy lƠ c n có nhi u th i gian, công tác t ch c vƠ ng công phu h n - Ki m tra th c hƠnh có th ti n hƠnh v i t ng cá nhơn vƠ hình th c nhóm n u vi c ki m tra t ng cá nhơn không th đ t đ c k t qu ch c ch n 2.6.6 ánh giá k t qu h c t p c a h c sinh (Quy ch ánh giá, x p lo i h c sinh trung h c c s vƠ h c sinh trung h c ph thông) (Ban hƠnh kèm theo Thông t s : 58/2011/TT-BGD T ngƠy 12 tháng 12 n m 2011 c a B tr ng B Giáo d c vƠ Ơo t o) Cơu h i ôn t p Hưy trình bƠy khái ni m ph Nhóm ph ng pháp d y h c ng pháp d y h c dùng l i g m nh ng ph ng pháp nƠo? Hưy trình bƠy khái ni m, u m, h n ch vƠ cách s d ng ph Hưy trình bƠy nhóm ph ng pháp ng pháp d y h c tr c quan: Khái ni m, u m, h n ch , yêu c u s d ng Hãy trình bƠy khái ni m hình th c lên l p, nh ng yêu c u đ i v i bƠi h c Hưy trình bƠy hình th c d y h c theo nhóm nh t i l p h c TÀI LI U THAM KH O Nguy n ng c B o, Tr n ki m Lí lu n d y h c tr ng trung h c c s NXB i h c s ph m 2006 Nguy n Ng c B o, HƠ Th c Ho t đ ng d y h c tr ng trung h c NXB Giáo d c HN 2001 ng V Ho t, Nguy n Sinh Huy, HƠ Th c iáo d c h c đ i c i H c, B Giáo d c – Ơo t o HN 1995 HƠ Th ng , ng V Ho t Giáo d c h c 72 NXB Giáo d c 1998 ng V M CL C L i nói đ u Ch ng NH NG V N C B N C A QUÁ TRÌNH D Y H C .3 1.1.Quá trình d y h c 1.1.1 Khái ni m v trình d y h c 1.1.2 Quá trình d y h c lƠ m t h th ng toƠn v n 1.1.3 B n ch t c a trình d y h c .5 1.1.4 B n ch t c a ho t đ ng h c: 1.1.5 D y h c theo h ng ti p c n “ l y h c sinh lƠm trung tơm” 1.1.6 Nhi m v d y h c .8 1.2 Tính quy lu t, đ ng l c vƠ lôgic c a trình d y h c .9 1.2.1 Quy lu t vƠ tính quy lu t .9 1.2.2 Tính quy lu t c a trình d y h c 1.2.3 ng l c c a trình d y h c 10 1.2.4 Lôgic c a trình d y h c 11 1.3 H th ng nguyên t c d y h c 13 1.3.1 Khái ni m nguyên t c d y h c .13 1.3.2 H th ng nguyên t c d y h c .13 Ch ng T CH C D Y H C TR NG TRUNG H C C S 18 2.1 Nh ng đ c m c a ho t đ ng d y h c tr ng THCS 18 2.1.1 V m c tiêu .18 2.1.2 V n i dung d y h c .18 2.1.3.V ho t đ ng d y h c 18 2.1.4 V đ c m đ i t ng 18 2.1.5 V đ c m v th i đ i 18 2.2 N i dung d y h c 19 2.2.1 Khái ni m n i dung d y h c 19 2.2.2 Nh ng thƠnh ph n c a n i dung d y h c .19 2.2.3 K ho ch, ch 2.3 Ph ng trình d y h c, sách giáo khoa 20 ng pháp d y h c 22 2.3.1 Khái ni m ph ng pháp d y h c 22 73 2.3.2 H th ng ph ng pháp d y h c .23 2.3.3 Vi c l a ch n vƠ v n d ng ph ng pháp d y h c 33 2.4 Hình th c t ch c d y h c .34 2.4.1 Khái ni m v hình th c t ch c d y h c 34 2.4.2 Nh ng hình th c t ch c d y h c 2.5 Ph tr ng THCS 35 ng ti n d y h c 54 2.5.1 Khái ni m v ph ng ti n d y h c 54 2.5.2 Vai trò tác d ng c a ph 2.5.3 Các lo i ph ng ti n d y h c 54 ng ti n d y h c 55 2.5.4 Cách s d ng, b o qu n vƠ t lƠm ph 2.6 ánh giá k t qu d y h c tr ng ti n d y h c 56 ng THCS .62 2.6.1 Khái ni m ki m tra, đánh giá 62 2.6.2 ụ ngh a c a vi c ki m tra, đánh giá tri th c, k n ng, k x o c a h c sinh 63 2.6.3 Ch c n ng c b n c a vi c ki m tra, đánh giá tri th c, k n ng, k x o c a h c sinh 64 2.6.4 Yêu c u đ i v i ki m tra, đánh giá 65 2.6.5 Ki m tra 67 2.6.6 ánh giá k t qu h c t p c a h c sinh 72 TÀI LI U THAM KH O 72 M C L C 73 74 ... C TR 2.1 Nh ng đ c m c a ho t đ ng d y h c NG TRUNG H C C tr S ng THCS 2.1.1 V m c tiêu - Hình thƠnh đ c c s h c v n ph thông THCS, hình thƠnh cho thi u niên có m t trình đ v n hóa ph thông -... u ki n cho h c sinh b c vƠo cu c s ng, h c lên 2.1.2 V n i dung d y h c Ho t đ ng d y h c tr ng THCS t o u ki n cho h c sinh nghiên c u c s c a nh ng khoa h c v i s phong phú, đa d ng c a nh ng... ng b môn, kh i l ng tri th c l n, ph c t p, sơu s c, h th ng h n Các n i dung ch ng trình tr ng THCS đ c thi t k theo m c đích v ch s n, lƠm phát tri n nhơn cách toƠn n cho h c sinh Các n i dung
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động dạy học ở Trường THCS, Hoạt động dạy học ở Trường THCS, Hoạt động dạy học ở Trường THCS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay