Bài giảng kết cấu thép chương 2 liên kết

23 126 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 23:49

Bi ging: Kt Cu Thộp - K12XC CHNG II : LIấN KT Đ1 MT S KHI NIM CHUNG Liờn kt hn u im: Ch to nhanh, tit kim vt liu (vỡ khụng phi c l, tụn m inh, tn thộp lm bn ghộp, v v ), cú kh nng to dỏng phong phỳ, m bo tớn kớn ca vt liu (khụng thm nc v thm khớ , ) Nhc im: Trong quỏ trỡnh hn thng xy bin hỡnh hn v ng sut hn lm thộp dũn hn, kh nng chu lc ng, lc xung kớch kộm Vic kim tra cht lng khú khn PHM VIT HIU - DTU CHNG II : LIấN KT Đ1 MT S KHI NIM CHUNG Liờn kt bulụng u im: D thi cụng, thỏo lp nhanh khụng cn dựng mỏy múc hoc nng lng phc nờn c dựng nhiu cỏc cụng trỡnh lp rỏp, cụng trỡnh tm, liờn kt cỏc chi tit trờn cao Nhc im: Liờn kt bulụng chu lc khụng tt bng liờn kt inh tỏn, riờng bulụng cng cao cú kh nng chu lc nh inh tỏn PHM VIT HIU - DTU CHNG II : LIấN KT Đ1 MT S KHI NIM CHUNG Liờn kt inh tỏn u im: Chu lc tt v cú dai ln hn liờn kt hn, d m bo cht lng nờn trc õy c dựng nhiu cỏc kt cu chu lc ng, nh cú cn trc nng, cu thộp v cỏc kim loi khú hn Nhc im: Tn rt nhiu cụng ch to, tn kim loi v nng lng (nung núng tỏn inh) nờn ngy hu nh khụng dựng na PHM VIT HIU - DTU Khoa Xõy Dng - i Hc Duy Tõn Bi ging: Kt Cu Thộp - K12XC CHNG II : LIấN KT Đ2 LIấN KT HN 2.1 Cỏc phng phỏp hn kt cu thộp + Hn h quang in bng tay + Hn h quang in t ng v na t ng + Hn hi + Hn h quang in lp khớ bo v PHM VIT HIU - DTU CHNG II : LIấN KT Đ2 LIấN KT HN 2.1 Cỏc phng phỏp hn kt cu thộp a Hn h quang in bng tay Nguyờn lý: Tay cm Dõy dn mm Que hn Ngun in H quang U = 15ữ60V I = 200ữ500A Dõy dn Kim loi cn hn PHM VIT HIU - DTU CHNG II : LIấN KT Đ2 LIấN KT HN 2.1 Cỏc phng phỏp hn kt cu thộp a Hn h quang in bng tay que hn h quang mỏng chy git kim loi núng chy nc kim loi Bn cht ng hn l s liờn kt gia cỏc phn t kim loi b núng chy ng hn cú th chu lc tng ng thộp c bn PHM VIT HIU - DTU Khoa Xõy Dng - i Hc Duy Tõn Bi ging: Kt Cu Thộp - K12XC CHNG II : LIấN KT Đ2 LIấN KT HN 2.1 Cỏc phng phỏp hn kt cu thộp a Hn h quang in bng tay que hn chm nh vo kim loi, ch tip xỳc cú in tr ln, núng lờn, kim loi chy Nhc que hn cao 2ữ3 mm, kim loi chy thnh mỏng chy, kim loi que hn chy tng git ri xung lc hỳt tnh in (lc hỳt in trng v ỏp lc hi t Que hn) Mỏng chy sõu khong 1,5ữ2 mm PHM VIT HIU - DTU CHNG II : LIấN KT Đ2 LIấN KT HN 2.1 Cỏc phng phỏp hn kt cu thộp a Hn h quang in bng tay thuc hn Cu to que hn: 1ữ1,5mm Trong l lừi kim loi, ngoi bc thuc hn dy 1ữ1,5mm kim loi thuc hn gm 80% CaCO3 v bt cỏc hp kim Cỏch chn que hn: Que hn c phõn theo gii hn bn ca kim loi ng hn Vỡ vy chn que hn cho bn ca ng hn v kim loi xp x PHM VIT HIU - DTU CHNG II : LIấN KT Đ2 LIấN KT HN 2.1 Cỏc phng phỏp hn kt cu thộp a Hn h quang in bng tay Cỏch chn que hn: Loi que hn cú thuc bc Mỏc thộp TCVN 3223 : 1994 CCT34; CCT38; CCT42; CCT52 N42; N46 09Mn2; 14Mn2; 10Mn2Si1 N46; N50 09Mn2Si; PHM VIT HIU - DTU Khoa Xõy Dng - i Hc Duy Tõn Bi ging: Kt Cu Thộp - K12XC CHNG II : LIấN KT Đ2 LIấN KT HN 2.1 Cỏc phng phỏp hn kt cu thộp b Hn h quang in t ng v na t ng Nguyờn lý: ng hỳt thuc hn dõy hn trn dõy hn thuc hn phu ri thuc hn h quang chỡm mỏy hn trc di chuyn thuc hn thộp c bn PHM VIT HIU - DTU 10 CHNG II : LIấN KT Đ2 LIấN KT HN b Hn h quang in t ng v na t ng u im: - Nng sut cao, - ng hn chc, ng nht - Khụng cú la, hi c Nhc im: - Ch ựng c cho ng hn thng v liờn tc - i vi cỏc ng hn cong, ngn dựng hn bỏn t ng - Hin phng phỏp hn na t ng vi que hn rng (d < 3mm) cú nhi thuc dựng khỏ ph bin PHM VIT HIU - DTU 11 CHNG II : LIấN KT Đ2 LIấN KT HN 2.1 Cỏc phng phỏp hn kt cu thộp c Hn hi: - t chỏy C2H2 O2 lm to ti 3200o lm núng chy kim loi cn hn v kim loi ph (thay que hn lp y rnh hn) kim loi ngui i to nờn ng hn - Nng sut thp, ch yu c dựng sa cha, hn tm mng v ct thộp PHM VIT HIU - DTU Khoa Xõy Dng - i Hc Duy Tõn 12 Bi ging: Kt Cu Thộp - K12XC CHNG II : LIấN KT Đ2 LIấN KT HN 2.2 Cỏc yờu cu hn v phng phỏp kim tra cht lng ng hn a.Yờu cu chớnh hn: - Lm sch g trờn mt rónh hn - Cng dũng in phi thớch hp - m bo cỏc quy nh v gia cụng mộp bn thộp - Chn que hn phự hp b Phng phỏp kim tra cht lng ng hn - Kim tra bng mt thng - Dựng phng phỏp vt lý kim tra: in t, quang tuyn, siờu õm PHM VIT HIU - DTU 13 CHNG II : LIấN KT Đ2 LIấN KT HN 2.3 Cỏc loi ng hn v cng tớnh toỏn a ng hn i u 55o 55o t 1ữ2 =10ữ50 2 =12ữ60 Cỏc dng gia cụng mộp bn thộp hn PHM VIT HIU - DTU 14 CHNG II : LIấN KT Đ2 LIấN KT HN 2.3 Cỏc loi ng hn v cng tớnh toỏn a ng hn i u S lm vic v cng tớnh toỏn ng hn i u truyn lc tt, ng lc u, ng sut trung nh, chu lc thỡ ng sut c phõn b u trờn sut chiu di ng hn to nờn ng sut kộo ng hn cng ging nh s phõn b ng sut thộp c bn PHM VIT HIU - DTU Khoa Xõy Dng - i Hc Duy Tõn 15 Bi ging: Kt Cu Thộp - K12XC CHNG II : LIấN KT Đ2 LIấN KT HN 2.3 Cỏc loi ng hn v cng tớnh toỏn a ng hn i u Cng tớnh toỏn ca ng hn i u ph thuc vo vt liu que hn v phng phỏp kim tra cht lng ng hn Dng liờn kt Hn i u Hn gúc Ký hiu Trng thỏi lm vic Cng tớnh toỏn Nộn, kộo, v un kim tra Theo gii hn chy cht lng ng hn bng cỏc Theo sc bn kộo t phng phỏp vt lý fw fw = f fw fw = ft Kộo v un fw fw = 0,85f Trt fwv fwv = fv Theo kim loi mi hn fwf fwf = 0,55fwun/M Theo kim loi biờn núng chy fws fws = 0,45fu Ct (qui c) PHM VIT HIU - DTU 16 CHNG II : LIấN KT Đ2 LIấN KT HN b ng hn gúc: t t hh hh hh t1 h t1 h Qui nh v chiu cao hf nh sau: - trỏnh ng sut trung quỏ ln hf 1,2 tmin Trong ú tmin l chiu dy bn thộp mng nht cỏc bn thộp c liờn kt - trỏnh hn non, khụng u, khụng sõu hf hhmin; hhmin ph thuc vo chiu dy tmax ca bn thộp dy nht PHM VIT HIU - DTU 17 CHNG II : LIấN KT Đ2 LIấN KT HN b ng hn gúc: Tu theo v trớ ng hn so vi phng ca lc tỏc dng ta chia ra: - ng hn gúc cnh : song song vi phng ca lc - ng hn gúc u : vuụng gúc vi phng ca lc N N N N ng hn gúc cnh N N N N ng hn gúc u PHM VIT HIU - DTU Khoa Xõy Dng - i Hc Duy Tõn 18 Bi ging: Kt Cu Thộp - K12XC CHNG II : LIấN KT Đ2 LIấN KT HN b ng hn gúc: * S lm vic ca ng hn gúc: ng hn gúc cnh: A B N A-A B-B N A B tb max PHM VIT HIU - DTU 19 CHNG II : LIấN KT Đ2 LIấN KT HN ng hn gúc cnh: fhf hf - Khi truyn lc, ng sut phõn b khụng u theo chiu rng, chiu di ca bn thộp cng nh dc theo ng hn - Hai mỳt ca ng hn chu ng sut tip ln nht max gim bt s phõn b ng sut khụng u ca ng sut khụng nờn dựng ng hn quỏ di PHM VIT HIU - DTU 20 CHNG II : LIấN KT Đ2 LIấN KT HN ng hn gúc cnh: Thc cht ng hn gúc chu c un v ct nhng tớnh toỏn coi nh chỳng ch chu ct v phỏ hoi theo tit din + Tit din 1: dc theo kim loi ng hn ng vi chiu cao tớnh toỏn fhf + Tit din 2: dc biờn núng chy ca thộp c bn ng vi chiu cao tớnh toỏn shf f, s : H s chiu sõu núng chy ca ng hn ng vi tit din v 2, ph thuc vo phng phỏp v v trớ ca ng hn khụng gian (Vớ d: f = 0,7 v s = 1) PHM VIT HIU - DTU Khoa Xõy Dng - i Hc Duy Tõn 21 Bi ging: Kt Cu Thộp - K12XC CHNG II : LIấN KT Đ2 LIấN KT HN * S lm vic ca ng hn gúc: ng hn gúc u: ng hn lm vic chu c ct, kộo, un Trong tớnh toỏn coi nh ch chu ct qui c v b phỏ hoi theo tit din v ging ng hn gúc cnh * Cng tớnh toỏn ca ng hn gúc: - ng vi tit din l cng tớnh toỏn chu ct ca thộp ng hn fwf - ng vi tit din l cng tớnh toỏn ca thộp c bn trờn biờn núng chy ca nú vi ng hn fwt PHM VIT HIU - DTU 22 CHNG II : LIấN KT Đ2 LIấN KT HN * Cng tớnh toỏn ca ng hn gúc: Giỏ tr fwf ph thuc vo vt lờu que hn Loi que hn Cng kộo t tiờu chun Theo TCVN 3223 : 1994 fwun (daN/cm2) Cng tớnh toỏn fwf (daN/cm2) N42, N42 6B 4100 1800 N46, N46 6B 4500 2000 N50, N50 6B 4900 2150 Giỏ tr fws = 0,45 fu vi fu l cng tc thi tiờu chun ca thộp c bn PHM VIT HIU - DTU 23 CHNG II : LIấN KT Đ2 LIấN KT HN 2.4 Cỏc cỏch phõn loi khỏc ca ng hn ng hn chu lc v ng hn cu to Theo v trớ khụng gian: ng hn nm, ng hn ng, ng hn ngang v ng hn ngc Theo th t ng hn nm d hn nht, ng hn ngc khú hn nht v khụng nờn dựng loi ng hn ny o 60ữ120 120ữ180o ng (2) 0ữ60o nm ngc PHM VIT HIU - DTU Khoa Xõy Dng - i Hc Duy Tõn 24 Bi ging: Kt Cu Thộp - K12XC CHNG II : LIấN KT Đ2 LIấN KT HN 2.4 Cỏc cỏch phõn loi khỏc ca ng hn Theo tớnh liờn tc cú ng hn liờn tc v ng hn khụng liờn tc Theo a im ch to cú ng hn nh mỏy v ng hn cụng trng h nh mỏy h cụng trng h nh mỏy h cụng trng ng hn gúc ng hn i u h khụng liờn tc PHM VIT HIU - DTU 25 CHNG II : LIấN KT Đ2 LIấN KT HN 2.5 Cỏc loi liờn kt hn v phng phỏp tớnh toỏn a Liờn kt i u dựng ng hn i u: t N b t t N lw N N b t * Kim tra bn ca ng hn i u thng gúc: Khi chu lc trc: w = N Aw = N t.lw f wt c PHM VIT HIU - DTU 26 CHNG II : LIấN KT Đ2 LIấN KT HN w = N Aw = N t.lw f wt c Aw = t.lw - din tớch tớnh toỏn ca ng hn i u t - b dy tớnh toỏn ca ng hn, t = ttcb = min(ttcb1 v ttcb2) lw - chiu di tớnh toỏn ca ng hn lw = b 2t b- chiu di thc t ca ng hn, chớnh l chiu rng thộp c bn c - h s iu kin lm vic fwt - Cng tớnh toỏn ca ng hn i u chu kộo (chu nộn: fwc) PHM VIT HIU - DTU Khoa Xõy Dng - i Hc Duy Tõn 27 Bi ging: Kt Cu Thộp - K12XC CHNG II : LIấN KT Đ2 LIấN KT HN * Khi chu M: t w t b lw M M t w = M 6M = f wt c Ww t.lw2 Ww = t.l w2 PHM VIT HIU - DTU 28 CHNG II : LIấN KT Đ2 LIấN KT HN * Khi chu M v V ng thi: t w w t b lw M t w = V M 6M = Ww (t.l w2 ) M V V V = Aw (l w t ) w = t = w2 + w2 1,15 f wt c PHM VIT HIU - DTU 29 CHNG II : LIấN KT Đ2 LIấN KT HN * Khi chu M v N ng thi: t M N M N t b lw N M t w = M N + f wt c Ww Aw PHM VIT HIU - DTU Khoa Xõy Dng - i Hc Duy Tõn 30 10 Bi ging: Kt Cu Thộp - K12XC CHNG II : LIấN KT Đ2 LIấN KT HN * Kim tra bn ca ng hn i u xiờn gúc: Khi chu lc trc N: N t lw b w = N sin f wt ( wc ) c (t.lw ) lw = ( w w = N w t t N cos f wv c (t.lw ) b ) 2t sin PHM VIT HIU - DTU 31 CHNG II : LIấN KT Đ2 LIấN KT HN b Liờn kt ghộp chng dựng ng hn gúc t a5tmin N N * Cu to: Hai cu kin t chng lờn nhau, dựng ng hn gúc u hay gúc cnh ni chỳng li on chng lờn nhau: a 5.tmin Liờn kt ghộp chng thng dựng ni cỏc thộp bn cú chiu dy nh t = 2ữ5mm hoc liờn kt thộp hỡnh vo thộp bn PHM VIT HIU - DTU 32 CHNG II : LIấN KT Đ2 LIấN KT HN b Liờn kt ghộp chng dựng ng hn gúc Kim tra bn ca ng hn gúc: lw Tit din 1: kim tra theo vt liu ng hn, vi din tớch tớnh toỏn ca ng hn l f hflw v cng tớnh toỏn chu ct quy c ca thộp ng hn l fwf N f h f lw f wf c PHM VIT HIU - DTU Khoa Xõy Dng - i Hc Duy Tõn 33 11 Bi ging: Kt Cu Thộp - K12XC CHNG II : LIấN KT Đ2 LIấN KT HN b Liờn kt ghộp chng dựng ng hn gúc Kim tra bn ca ng hn gúc: Tit din 2: kim tra theo vt liu thộp trờn biờn núng chy, vi din tớch tớnh toỏn ca ng hn l s.hflw v cng tớnh toỏn chu ct quy c ca thộp trờn biờn núng chy l fws N s h f lw f ws c hf - Chiu cao ng hn lw - Tng chiu di tớnh toỏn ca cỏc ng hn lw - Chiu di tớnh toỏn ca mi ung hn, bng chiu di thc t tr i 10 mm k n cht lng khụng tt u v cui ng hn PHM VIT HIU - DTU 34 CHNG II : LIấN KT Đ2 LIấN KT HN b Liờn kt ghộp chng dựng ng hn gúc Kim tra bn ca ng hn gúc: f, s - H s chiu sõu núng chy ca ng hn ng vi tit din v Giỏ tr ph thuc phng phỏp hn v v trớ ng hn khụng gian Khi hn tay, v trớ bt k : f = 0,7; s = Trong hai tit din trờn tit din cú (.fw)min = min(f.fwf ; s.fws), l tit din cú kh nng chu lc yu hn Khi kim tra bn ca ng hn ch cn kim tra ti tit din ny PHM VIT HIU - DTU 35 CHNG II : LIấN KT Đ2 LIấN KT HN Khi chu lc trc N: N ( f w ) c h f lw Khi chu mụmen M: = M ( f w ) c Wf Wf = h f l w2 Khi chu lc ct V: V ( f w ) c h f lw PHM VIT HIU - DTU Khoa Xõy Dng - i Hc Duy Tõn 36 12 Bi ging: Kt Cu Thộp - K12XC CHNG II : LIấN KT Đ2 LIấN KT HN * Khi chu tỏc dng ng thi ca M v V: ng hn c kim tra theo ng sut tng ng: td = ( V M V ) +( ) ( f w )min c Wf hw lw k M lw PHM VIT HIU - DTU 37 CHNG II : LIấN KT Đ2 LIấN KT HN c Liờn kt cú bn ghộp dựng ng hn gúc: b thộp gúc bn ghộp vỏt 10ữ20 10ữ20 N N N N N N N 50 N 50 N N N N PHM VIT HIU - DTU 38 CHNG II : LIấN KT Đ2 LIấN KT HN Liờn kt cú bn ghộp dựng ni thộp tm, thộp hỡnh Khi ni thộp gúc dựng bn ghộp l mt thộp gúc, nu b rng b 130 ct vỏt thộp gúc ni cỏc ng hn gn trc truyn lc hn, lm vic tt hn Thộp gúc bn ghộp b 130 Vỏt ng hn gúc liờn kt cú bn ghộp c kim tra bn ging liờn kt ghộp chng dựng ng hn gúc PHM VIT HIU - DTU Khoa Xõy Dng - i Hc Duy Tõn 39 13 Bi ging: Kt Cu Thộp - K12XC CHNG II : LIấN KT Đ2 LIấN KT HN Tớnh toỏn liờn kt hn cú bn ghộp chu lc trc * Kim tra bn ca cỏc bn ghộp, yờu cu: A bg A Vi Abg - tng din tớch cỏc bn ghộp A - din tớch tit din cu kin c bn * Kim tra bn cỏc ng hn gúc, nh trờn PHM VIT HIU - DTU 40 CHNG II : LIấN KT Đ2 LIấN KT HN d Liờn kt hn hp dựng ng hn i u v ng hn gúc Cu to: L liờn kt i u dựng ng hn i u cú thờm bn ghộp vi cỏc ng hn gúc Bn ghộp cú tỏc dng tng cng cho ng hn i u nú khụng chu lc N N N N N N bn ghộp bn ghộp PHM VIT HIU - DTU 41 CHNG II : LIấN KT Đ2 LIấN KT HN Kim tra bn ca ng hn i u v ng hn gúc: * ng hn i u c kim tra vi gi thit ng hn i u v bn ghộp cựng chu tỏc dng ca ngoi lc * ng hn gúc c kim tra vi lc bng lc tỏc dng vo liờn kt tr i phn lc ng hn i u chu PHM VIT HIU - DTU Khoa Xõy Dng - i Hc Duy Tõn 42 14 Bi ging: Kt Cu Thộp - K12XC CHNG II : LIấN KT Đ2 LIấN KT HN e Trỡnh t gii cỏc bi toỏn liờn kt hn: Bi toỏn kim tra kh nng chu lc ca liờn kt: Kim tra kh nng chu lc ca thộp c bn: Kim tra kh nng chu lc ca bn ghộp: Abg A Kim tra kh nng chu lc ca ng hn Khi liờn kt khụng i xng Lc tỏc dng vo cỏc ng hn sng v mộp N1, N2, t l nghch vi khong cỏch t im t lc ti mi ng hn e1, e2 Ta cú cỏch phõn lc ca mt s thộp gúc PHM VIT HIU - DTU 43 CHNG II : LIấN KT Đ1 LIấN KT HN Bi toỏn kim tra kh nng chu lc ca liờn kt: N1 e1 e2 N2 hfs ,lws N hfm ,lwm ng hn sng ng hn mộp 0,7N 0,3N 0,75N 0,25N 0,6N 0,4N Bi toỏn thit k liờn kt: Kim tra kh nng chu lc ca thộp c bn: Thit k bn ghộp: Chn Abg = bbg.tbg chn t iu kin Abg A Thit k ng hn: PHM VIT HIU - DTU 44 CHNG II : LIấN KT Đ2 LIấN KT HN Bi toỏn thit k liờn kt: Chn chiu cao ng hn, da vo iu kin bn ca ng hn tớnh toỏn chiu di ca ng hn hoc ngc li Chiu di tớnh toỏn ca ng hn lw cn tha cỏc yờu cu sau : * Chiu di ti thiu lw 4hf v lw 40 mm * Riờng vi ng hn gúc cnh lw 85fhf Bi toỏn tớnh kh nng chu lc ca liờn kt: - Tớnh kh nng chu lc ca thộp c bn - Tớnh kh nng chu lc ca bn ghộp - Tớnh kh nng chu lc ca ng hn - Kh nng chu lc ca liờn kt l giỏ tr nh nht ba kh nng trờn PHM VIT HIU - DTU Khoa Xõy Dng - i Hc Duy Tõn 45 15 Bi ging: Kt Cu Thộp - K12XC CHNG II : LIấN KT Đ2 LIấN KT HN 2.6 ng sut hn v bin hỡnh hn a S phỏt sinh bin hỡnh hn v ng sut hn: - Khi hn xong nh hng ca nhit cu kin thng b cong vờnh gi l bin hỡnh hn ng thi thộp c bn v ng hn ny sinh ni ng sut gi l ng sut hn hay bin hỡnh hn ng sut ny khụng ti trng ngũai gõy - thy rừ quỏ trỡnh hỡnh thnh ng sut hn xột ngm u t núng t t1 n t2 dón thờm an l : l = l(t2 - t1) = l.t a - h s dón n nhit bng 0,000018 PHM VIT HIU - DTU 46 CHNG II : LIấN KT Đ2 LIấN KT HN a S phỏt sinh bin hỡnh hn v ng sut hn: Do b gi khụng di c nờn chu nộn vi ng sut : = E = El/l = Et - Khi to 600o; < 2400 vt liu lm vic giai an n hi, ngui ng sut s mt i - Khi to > 600o: ng sut t ti gii hn chy Thanh cú bin dng nộn cũn d Cho ngui i s co ngn li, b gi hai u nờn s b kộo PHM VIT HIU - DTU 47 CHNG II : LIấN KT Đ2 LIấN KT HN b Cỏc bin phỏp lm gim ng sut hn v bin hỡnh hn: Bin phỏp cu to: - Nờn gim s lng ng hn n mc ti a - Khụng nờn dựng ng hn quỏ dy (hf ln) vỡ bin dng t l thun vi lng thộp núng chy - Trỏnh trung ng hn ch, trỏnh ng hn kớn hoc ct lm cn tr bin dng t hn PHM VIT HIU - DTU Khoa Xõy Dng - i Hc Duy Tõn 48 16 Bi ging: Kt Cu Thộp - K12XC CHNG II : LIấN KT Đ2 LIấN KT HN b Cỏc bin phỏp lm gim ng sut hn v bin hỡnh hn: Bin phỏp thi cụng: - Chn trỡnh t hn hp lý - To bin dng ngc trc hn, hn xong s thng - Dựng khuụn c nh khụng cho kt cu bin dng hn PHM VIT HIU - DTU 49 CHNG II : LIấN KT Đ3 LIấN KT BULễNG 3.1 Cỏc loi bulụng dựng kt cu thộp a Phm vi dựng ca bulụng: - Trong cỏc kt cu lp ghộp - Trong cỏc kt cu tm cn thỏo lp nhanh - Trong cỏc kt cu chu lc ng lc xung kớch b Cu to chung ca mt bulụng: - Thõn bulụng l on thộp trũn cú d = 12 ữ 48mm (bulụng múng d 100mm), phn cú ren lo = 2,5d ; chiu di l = 35 ữ 300 mm tựy theo yờu cu s dng - M v c thng cú dng hỡnh lc giỏc, kớch thc nh - Long en (m) dựng phõn phi ỏp lc ộp mt ca ờcu lờn mt thộp c bn PHM VIT HIU - DTU 50 CHNG II : LIấN KT Đ3 LIấN KT BULễNG 3.1 Cỏc loi bulụng dựng kt cu thộp b Cu to chung ca mt bulụng: 30o h = 0,6d d d0 2d lo h = 0,6d l Hỗnh 2.23 Cỏỳu taỷo cuớa mọỹt bulọng PHM VIT HIU - DTU Khoa Xõy Dng - i Hc Duy Tõn 51 17 Bi ging: Kt Cu Thộp - K12XC CHNG II : LIấN KT Đ3 LIấN KT BULễNG 3.1 Cỏc loi bulụng dựng kt cu thộp c Cỏc loi bu lụng : Bulụng thụ v thng: Bulụng tinh: Bulụng cng cao : PHM VIT HIU - DTU 52 CHNG II : LIấN KT Đ3 LIấN KT BULễNG 3.2 S lm vic ca liờn kt bulụng & kh nng chu lc ca chỳng a S lm vic chu trt ca liờn kt bulụng thụ, thng v tinh: - Bulụng chng li s trt ca cỏc bn thộp - Khi lc tỏc dng vo bulụng vuụng gúc vi thõn bulụng ta gi bulụng chu trt a) b) PHM VIT HIU - DTU 53 CHNG II : LIấN KT Đ3 LIấN KT BULễNG a S lm vic chu trt ca liờn kt bulụng thụ, thng v tinh: Kh nng lm vic chu ct ca bulụng: Kh nng chu ct ca bulụng c tớnh theo cụng thc sau: [N] vb = fvb.b.A.nv fvb- Cng tớnh toỏn chu ct ca vt liu lm bulụng b- H s iu kin lm vic ca bulụng A- Din tớch tit din ngang ca thõn bulụng A = d d- ng kớnh thõn bulụng (phn khụng ren) PHM VIT HIU - DTU Khoa Xõy Dng - i Hc Duy Tõn 54 18 Bi ging: Kt Cu Thộp - K12XC CHNG II : LIấN KT Đ3 LIấN KT BULễNG [N] vb = fvb.b.A.nv nv - S lng mt ct tớnh toỏn, giỏ tr ph thuc vo s lng bn thộp liờn kt a) b) PHM VIT HIU - DTU 55 CHNG II : LIấN KT Đ3 LIấN KT BULễNG a S lm vic chu trt ca liờn kt bulụng thụ, thng v tinh: Kh nng chu ộp mt ca mt bulụng: Ta cú kh nng chu ộp mt bulụng ch cú mt bn thộp [N] cb = Sb = dtfcbb em x Khi cú nhiu bn thộp liờn kt vi nhau: l x y [N] cb = d (t)min fcb b y a fcb - cng ộp mt tớnh toỏn ca bulụng, ph thuc vo vt liu lm thộp liờn kt v phng phỏp to l bulụng PHM VIT HIU - DTU 56 CHNG II : LIấN KT Đ3 LIấN KT BULễNG b S lm vic chu trt i vi bulụng cng cao N N Trong liờn kt bulụng cng cao lc ma sỏt tip nhn ton b lc trt ngoi lc gõy nờn, Bulụng ch lm vic chu kộo lc xit ờcu PHM VIT HIU - DTU Khoa Xõy Dng - i Hc Duy Tõn 57 19 Bi ging: Kt Cu Thộp - K12XC CHNG II : LIấN KT Đ3 LIấN KT BULễNG b S lm vic chu trt i vi bulụng cng cao Lc kộo ca thõn bulụng sit ờcu: P = fhb Abn Kh nng chu trt ca bulụng cng cao: [N] b = fhb Abn bl (à /b2)nf fhb - cng chu kộo tớnh toỏn ca thộp lm bulụng fhb = 0,7 fub, theo bng 1.12 ph lc I Abn - din tớch tit din thc ca thõn bulụng bl - h s iu kin lm vic - h s ma sỏt liờn kt b2 - h s tin cy ca liờn kt PHM VIT HIU - DTU 58 CHNG II : LIấN KT Đ3 LIấN KT BULễNG c S lm vic ca bulụng chu kộo Lc tỏc dng dc theo thõn bulụng N Thõn bulụng b phỏ hoi ng sut thõn bulụng t cng tớnh toỏn chu kộo ca vt liu lm bulụng Kh nng chu lc kộo ca bulụng N/2 N/2 [N] tb = ftb Abn ftb - cng chu kộo tớnh toỏn ca thộp lm bulụng chu kộo Abn - din tớch tit din thc ca thõn bulụng (tr gim yu ren) PHM VIT HIU - DTU 59 CHNG II : LIấN KT Đ3 LIấN KT BULễNG 3.3 Cu to ca liờn kt bulụng a Cỏc hỡnh thc cu to i vi thộp tm PHM VIT HIU - DTU Khoa Xõy Dng - i Hc Duy Tõn 60 20 Bi ging: Kt Cu Thộp - K12XC CHNG II : LIấN KT Đ3 LIấN KT BULễNG 3.3 Cu to ca liờn kt bulụng a Cỏc hỡnh thc cu to i vi thộp hỡnh PHM VIT HIU - DTU 61 CHNG II : LIấN KT Đ3 LIấN KT BULễNG 3.3 Cu to ca liờn kt bulụng b B trớ bulụng, inh tỏn 1,5d N 1,5d N 2,5d 1,5d 2,5d 2,5d 2,5d 1,5d Khong cỏch nh nht 2d 2,5d 2,5d 2,5d 2,5d 2d PHM VIT HIU - DTU 62 CHNG II : LIấN KT Đ3 LIấN KT BULễNG 3.3 Cu to ca liờn kt bulụng b B trớ bulụng, inh tỏn Khong cỏch ln nht - Gia hai bulụng: chu kộo bng 16d hay 24tmin ; chu nộn bng 12d hay 18tmin - Gia bulụng n mộp thộp c bn bng 4d hay 8tmin b < 100 b b b i vi thộp gúc: b > 100 PHM VIT HIU - DTU Khoa Xõy Dng - i Hc Duy Tõn b > 100 63 21 Bi ging: Kt Cu Thộp - K12XC CHNG II : LIấN KT Đ3 LIấN KT BULễNG 3.4 Tớnh toỏn liờn kt bulụng 3.4.1 Bi toỏn kim tra kh nng chu lc a Kim tra kh nng chu lc ca thộp c bn b gim yu N f b1 An V f b1 An M f b1 Wn b1 - H s iu kin lm vic cho phộp k n s lm vic ca liờn kt Do mt phn lc trt dc tip nhn bng lc ma sỏt nờn: + Khi chu tỏc dng tnh: An = A nu An 0,85 A + Khi chu tỏc dng ng dựng An tớnh toỏn PHM VIT HIU - DTU 64 CHNG II : LIấN KT Đ3 LIấN KT BULễNG 3.4 Tớnh toỏn liờn kt bulụng 3.4.1 Bi toỏn kim tra kh nng chu lc b Kim tra kh nng chu lc ca bn ghộp b gim yu Abg A c Tớnh kh nng chu lc ca mt bulụng i vi bulụng thụ thng v tinh: Bulụng chu lc trt: [N] b = min{ [N] vb v [N] cb} Bulụng chu kộo: [N] bl = [N] tb PHM VIT HIU - DTU 65 CHNG II : LIấN KT Đ3 LIấN KT BULễNG 3.4 Tớnh toỏn liờn kt bulụng 3.4.1 Bi toỏn kim tra kh nng chu lc d Tớnh lc tỏc dng vo mt bulụng nguy him nht Khi liờn kt chu tỏc dng ca lc trc N hoc lc ct V: N V N blN = N blV = n n li Mlmax m li2 M l1 Nbl max = lmax Khi liờn kt chu tỏc dng ca mụmen M PHM VIT HIU - DTU Khoa Xõy Dng - i Hc Duy Tõn 66 22 Bi ging: Kt Cu Thộp - K12XC CHNG II : LIấN KT Đ3 LIấN KT BULễNG 3.4 Tớnh toỏn liờn kt bulụng 3.4.1 Bi toỏn kim tra kh nng chu lc d Tớnh lc tỏc dng vo mt bulụng nguy him nht Khi liờn kt chu M v V 2 N bl max = N blV + N blM Khi liờn kt chu M v N N bl max = N blN + N blM e So sỏnh kh nng chu lc ca mt bulụng v lc tỏc dng vo bulụng nguy him nht a kt lun PHM VIT HIU - DTU 67 CHNG II : LIấN KT Đ3 LIấN KT BULễNG 3.4 Tớnh toỏn liờn kt bulụng 3.4.2 Bi toỏn thit k bulụng a Kim tra kh nng chu lc ca thộp c bn b Chn tit din ca bn ghộp vi iu kin: Abg A c Chn loi bulụng, ng kớnh bulụng, tớnh kh nng chu lc ca mt bulụng d Tớnh s lng bulụng: N V hoc n= n= [N ]bl [N ]bl e B trớ liờn kt bulụng g Kim tra li thộp c bn sau b gim yu PHM VIT HIU - DTU 68 CHNG II : LIấN KT Đ3 LIấN KT BULễNG 3.4 Tớnh toỏn liờn kt bulụng 3.4.3 Bi toỏn tớnh kh nng chu lc a Tớnh kh nng chu lc ca thộp c bn ó gim yu b Tớnh kh nng chu lc ca bn ghộp ó gim yu c Tớnh kh nng chu lc ca mt bulụng ặ Kh nng chu lc ca tng s bulụng PHM VIT HIU - DTU Khoa Xõy Dng - i Hc Duy Tõn 69 23 ... liờn kt bulụng b B trớ bulụng, inh tỏn 1,5d N 1,5d N 2, 5d 1,5d 2, 5d 2, 5d 2, 5d 1,5d Khong cỏch nh nht 2d 2, 5d 2, 5d 2, 5d 2, 5d 2d PHM VIT HIU - DTU 62 CHNG II : LIấN KT Đ3 LIấN KT BULễNG 3.3 Cu to ca... 2 LIấN KT HN 2. 1 Cỏc phng phỏp hn kt cu thộp a Hn h quang in bng tay Cỏch chn que hn: Loi que hn cú thuc bc Mỏc thộp TCVN 322 3 : 1994 CCT34; CCT38; CCT 42; CCT 52 N 42; N46 09Mn2; 14Mn2; 10Mn2Si1... (daN/cm2) N 42, N 42 6B 4100 1800 N46, N46 6B 4500 20 00 N50, N50 6B 4900 21 50 Giỏ tr fws = 0,45 fu vi fu l cng tc thi tiờu chun ca thộp c bn PHM VIT HIU - DTU 23 CHNG II : LIấN KT 2 LIấN KT HN 2. 4
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng kết cấu thép chương 2 liên kết , Bài giảng kết cấu thép chương 2 liên kết , Bài giảng kết cấu thép chương 2 liên kết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay