Bài giảng kết cấu thép chương 5 dàn thép

18 138 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 23:49

Bi ging: Kt Cu Thộp - Lp K12XC CHNG V : DN THẫP Đ 5.1 I CNG V DN THẫP Phõn loi dn 1.1 Theo yờu cu s dng: Dn mỏi: Xõy dng dõn dng v cụng nghip Dn cu: Giao thụng Dn thỏp vụ tuyn: Lnh vc vin thụng Tr in: Lnh vc truyn ti in Dn khoan: Lnh vc du khớ Cn trc: Lnh vc c khớ PHM VIT HIU - DTU CHNG V : DN THẫP Đ 5.1 I CNG V DN THẫP Phõn loi dn 1.2 Theo cu to dn: Dn nh: Mi dn ch l thộp gúc hoc thộp trũn Dn thng: ch yu tit din dựng l tit din ghộp t thộp gúc Dựng ph bin l dn mỏi nh cụng nghip a) d) c) b) e) f) PHM VIT HIU - DTU CHNG V : DN THẫP Đ 5.1 I CNG V DN THẫP Phõn loi dn 1.2 Theo cu to dn: - Dn nng: Thng l dn cu, liờn kt dn vo bn mó dựng liờn kt bu lụng Tit din c ghộp t cỏc thộp hỡnh Ni lc cỏnh cú th lờn n 500T a) b) c) PHM VIT HIU - DTU Khoa Xõy Dng - i Hc Duy Tõn Bi ging: Kt Cu Thộp - Lp K12XC CHNG V : DN THẫP Đ 5.1 I CNG V DN THẫP a) Phõn loi dn 1.3 Theo s cu to: b) c) - Dn kiu dm e) - Dn kiu dm liờn tc d) - Dn kiu dm cú nỳt tha - Dn kiu khung f) - Dn kiu thỏp g) PHM VIT HIU - DTU CHNG V : DN THẫP Đ 5.1 I CNG V DN THẫP Hỡnh dng dn - Dng tam giỏc: Ch cú th liờn kt khp c vi ct, cng ngoi mt phng dn kộm, s thay i v lc ca cỏc cỏnh v bng chờnh lch nhiu, cú mt s xiờn chu nộn nhng nhp ln (khụng hp lý) Dn ny s phự hp vi vt liu lp cn cú dc ln - Dng hỡnh thang - Dng cú cỏnh song song PHM VIT HIU - DTU CHNG V : DN THẫP Đ 5.1 I CNG V DN THẫP Hỡnh dng dn a) b) L L d) c) L L e) L f) L L PHM VIT HIU - DTU Khoa Xõy Dng - i Hc Duy Tõn Bi ging: Kt Cu Thộp - Lp K12XC CHNG V : DN THẫP Đ 5.1 I CNG V DN THẫP H bng ca dn Cỏc loi bng: - H bng tam giỏc - H bng xiờn - H bng phõn nh - H bng hỡnh thoi v h bng ch K Yờu cu thit k h bng : - Tng chiu di ca cỏc bng l nht - X g t ỳng mt dn - Gúc gia cỏc dn khụng quỏ PHM VIT HIU - DTU CHNG V : DN THẫP Đ 5.1 I CNG V DN THẫP H bng ca dn a) b) d) c) e) f) g) h) PHM VIT HIU - DTU CHNG V : DN THẫP Đ 5.2 CU TO DN Kớch thc ca dn 1.1 Nhp dn: Dn liờn kt khp vi ct: Nhp bng khong cỏch tõm gi ta Dn liờn kt cng vi ct: Nhp bng khong cỏch gia mộp ca ct Nhp nh cụng nghip: thng ly theo mụun 6m PHM VIT HIU - DTU Khoa Xõy Dng - i Hc Duy Tõn Bi ging: Kt Cu Thộp - Lp K12XC CHNG V : DN THẫP Đ 5.2 CU TO DN Kớch thc ca dn 1.2 Chiu cao dn: 1 ữ )l 10 15 hd : T yờu cu dc ca vt liu lp - Dn hỡnh thang: ho = ( - Dn tam giỏc: 1 i=( ữ ) 1 Mỏi lp tụn thng i = ( ữ ) 1 Mỏi lp ngúi i=( ữ ) Mỏi Fibro ximng PHM VIT HIU - DTU 10 CHNG V : DN THẫP Đ 5.2 CU TO DN Kớch thc ca dn 1.3 Khong cỏch nỳt dn: - L khong cỏch gia cỏc tõm nỳt trờn hoc nỳt di - Mỏi cng, mỏi lp panen: Khong cỏch tõm nỳt ca cỏnh trờn thng ly 3m, vi panen cú b rng 1,5m thỡ phi a thờm vo h bng phõn nh - Mỏi tụn, Fibro ximng: Phi cú x g, khong cỏch x g 1,2 ữ 1,5m - Khong cỏch tõm nỳt dúi ữ 6m PHM VIT HIU - DTU 11 CHNG V : DN THẫP Đ 5.2 CU TO DN Kớch thc ca dn 1.4 Bc dn (B): - L khong cỏch gia hai bc ct k tip - Chn B t cỏc yờu cu sau: + Yờu cu dõy chuyn cụng ngh + Yờu cu kinh t + Yờu cu kin trỳc - Thụng thng ly B = 6m - Nu B = 12m thỡ lm thờm dn kốo PHM VIT HIU - DTU Khoa Xõy Dng - i Hc Duy Tõn 12 Bi ging: Kt Cu Thộp - Lp K12XC CHNG V : DN THẫP Đ 5.3 H GING KHễNG GIAN GIA CC DN - Dn l kt cu rt mnh theo phng ngoi mt phng dn nờn d b mt n nh theo phng ngoi mt phng dn B trớ h ging khụng gian ging cỏc dn li to thnh khụng gian n nh, m bo s lm vic khụng gian ca cỏc dn - Ngoi h ging cũn cú cỏc tỏc dng sau: + Gim chiu di ca cỏc cỏnh + To thun li cho vic thi cụng PHM VIT HIU - DTU 13 CHNG V : DN THẫP Đ 5.3 H GiNG KHễNG GIAN GiA CC DN - H ging khụng gian ca dn mỏi cú s loi sau: Ging cỏnh trờn, ging cỏnh di, ging ng - Cỏnh trờn: thng b trớ theo phng ngang nh, cỏc khoang u, cui v gia - Cỏnh di: + Nu nhp nh khụng cn trc: B trớ ti v trớ ging cỏnh trờn + Nu nhp ln, Q 30T: B trớ thờm phng dc nh PHM VIT HIU - DTU 14 CHNG V : DN THẫP Đ 5.3 H GING KHễNG GIAN GiA CC DN a e b' a' e' b g g' c' c d' d Hỡnh 5.6 H ging khụng gian ca dn PHM VIT HIU - DTU Khoa Xõy Dng - i Hc Duy Tõn 15 Bi ging: Kt Cu Thộp - Lp K12XC CHNG V : DN THẫP Đ 5.4 TNH TON DN Chiu di tớnh toỏn ca cỏc dn 1.1 Chiu di tớnh toỏn mt phng lx: l c - d b + - + + a e lx = l Xột vớ d : Chiu di tớnh toỏn lx ca ac nh sau: l PHM VIT HIU - DTU 16 CHNG V : DN THẫP Đ 5.4 TNH TON DN Chiu di tớnh toỏn ca cỏc dn 1.1 Chiu di tớnh toỏn mt phng lx: Nỳt a: khp (do nhiu nộn hn) Nỳt c: khp (do nhiu nộn hn) l c - d b + - + + a e l lx = lx = àl = l Cỏc khỏc xột tng t - Nỳt b: khp - Nỳt d: khp - Nỳt e: ngm n hi l PHM VIT HIU - DTU 17 CHNG V : DN THẫP Đ 5.4 TNH TON DN Chiu di tớnh toỏn ca cỏc dn 1.1 Chiu di tớnh toỏn mt phng lx: - Thanh ab (thanh ng u dn): u khp: = 1, lx = 1ìl - Thanh bc, cd (thanh cỏnh trờn): u khp : = 1, lx = 1ìl - Thanh xiờn u dn (thanh ac): u khp : = 1, lx = l - Thanh fe, de, (thanh bng dn chu nộn): u khp, mt u ngm n hi:à = 0,8 lx= 0,8l PHM VIT HIU - DTU Khoa Xõy Dng - i Hc Duy Tõn 18 Bi ging: Kt Cu Thộp - Lp K12XC CHNG V : DN THẫP Đ 5.4 TNH TON DN Chiu di tớnh toỏn ca cỏc dn 1.1 Chiu di tớnh toỏn mt phng lx: Da vo kt qu phõn tớch trờn ta ly: - cỏnh trờn: lx = l - cỏnh di: lx = l - xiờn u dn: lx = l - cỏc bng cũn li: lx = 0,8l PHM VIT HIU - DTU 19 CHNG V : DN THẫP Đ 5.4 TNH TON DN Chiu di tớnh toỏn ca cỏc dn 1.1 Chiu di tớnh toỏn ngoi mt phng ly: cng ca bn mt ặ mt dn u xem l khp + ly ca cỏc bng dn: ly = l (chiu di hỡnh hc) + ly ca cỏc cỏnh trờn cỏnh di: ly l khong cỏch hai im c kt ca cỏnh trờn v di bng khong cỏch gia hai im ging cỏnh trờn v di PHM VIT HIU - DTU 20 CHNG V : DN THẫP Đ 5.4 TNH TON DN Tớnh toỏn dn 2.1 Cỏc gi thit tớnh toỏn: + Mt dn xem l khp + Trc cỏc dn ng qui ti mt + Ti trng t ti mt dn cú dn chu kộo v nộn ỳng tõm PHM VIT HIU - DTU Khoa Xõy Dng - i Hc Duy Tõn 21 Bi ging: Kt Cu Thộp - Lp K12XC CHNG V : DN THẫP Đ 5.4 TNH TON DN Tớnh toỏn dn 2.2 Cỏc bc tớnh toỏn dn mỏi: Bc : Chn s kt cu ca dn Bc : Xỏc nh ti trng tỏc dng lờn dn Bc : Gii dn tỡm ni lc Bc : Chn v kim tra tit din dn PHM VIT HIU - DTU 22 CHNG V : DN THẫP Đ 5.4 TNH TON DN Tớnh toỏn dn 2.2 Cỏc bc tớnh toỏn dn mỏi: Bc 1: Chn s kt cu ca dn Chn hỡnh dng dn v h bng PHM VIT HIU - DTU 23 CHNG V : DN THẫP Đ 5.4 TNH TON DN Tớnh toỏn dn 2.2 Cỏc bc tớnh toỏn dn mỏi: Bc 1: Chn s kt cu ca dn Chn hỡnh dng dn v h bng Bc 2: Xỏc nh ti trng tỏc dng lờn dn + Tnh ti + Hot ti mỏi + Ti trng giú + Mụmen u dn PHM VIT HIU - DTU Khoa Xõy Dng - i Hc Duy Tõn 24 Bi ging: Kt Cu Thộp - Lp K12XC CHNG V : DN THẫP Đ 5.4 TNH TON DN * Tnh ti + Trng lng kt cu mỏi Vi L = 10 ữ 30m Mỏi nng: Tm lp panen BTCT ỳc sn : g 40kg/m2 Mỏi nh : Tm lp tụn, fibro ximang, ngúi: g 10 ữ 20 kg/m2 + Trng lng tm lp mỏi: Mỏi nng: Cng tt c cỏc lp mỏi Mỏi nh: Tụn : 15 kg/m2 , t = 0,4 1mm Fibrụ ximang : 20 kg/m2 Ngúi :45kg/m2 + Trn vỏn ộp + g (nu cú): Ly 35 kg/m2 PHM VIT HIU - DTU 25 CHNG V : DN THẫP Đ 5.4 TNH TON DN * Tnh ti a v trung ti nỳt dn: G1 = g ic a B. g G2 = g ic a.B. g a - Khong cỏch mt dn B - Bc dn theo phng dc nh g = 1,1 - H s vt ti cho tnh ti PHM VIT HIU - DTU 26 CHNG V : DN THẫP Đ 5.4 TNH TON DN * Hot ti mỏi v trn L trng lng ngi tỏc dng lờn mỏi trn v thit b cm theo Mỏi nng: pc = 70 kg/m2 Mỏi nh : pc = 35 kg/m2 Ti trng ny cng a v ti trung tỏc dng lờn nỳt dn p: H s vt ti cho hot ti p = 1,3 pc 200 kg/m2 p = 1,2 pc > 200 kg/m2 PHM VIT HIU - DTU Khoa Xõy Dng - i Hc Duy Tõn 27 Bi ging: Kt Cu Thộp - Lp K12XC CHNG V : DN THẫP Đ 5.4 TNH TON DN * Ti trng giú g1 = gc ì g ì B ì Ce1 ì k g2 = gc ì g ì B ì Ce2 ì k gc - ỏp lc giú tiờu chun g - h s vt ti cho ti trng giú bng 1,3 B - bc dn Ce1, Ce2 - h s khớ ng, ph thuc theo dng cụng trỡnh, kớch thc chiu di, rng ca cụng trỡnh k - h s gia tng ỏp lc giú ph thuc vo cao ti im ang tớnh toỏn v a hỡnh ặ Ti trng giú qui v trung ti mt dn PHM VIT HIU - DTU 28 CHNG V : DN THẫP S nh, cụng trỡnh cỏc cu kin V s ti trng giú Ch dn xỏc nh H s khớ ng Các mặt phẳng thẳng đứng: - ón gió - Khuất gió Các mặt phẳng thẳng đứng hay nghiêng với phơng đứng không 150 nằm nhà nhiều cửa trời nhà có mặt phức tạp khác (nếu sơ đồ tơng ứng bng này) : - Mặt biên hay mặt trung gian nhô cao lên : ón gió Khuất gió - Mặt trung gian khác ón gió Khuất gió PHM VIT HIU - DTU c = + 0,8 c = - 0,6 c = + 0,7 c = - 0,6 c = - 0,5 c = - 0,5 29 CHNG V : DN THẫP PHM VIT HIU - DTU Khoa Xõy Dng - i Hc Duy Tõn 30 10 Bi ging: Kt Cu Thộp - Lp K12XC CHNG V : DN THẫP PHM VIT HIU - DTU 31 CHNG V : DN THẫP PHM VIT HIU - DTU 32 CHNG V : DN THẫP Đ 5.4 TNH TON DN * Moment u dn Cú mụmen gia ct v dn ặ Khi tỏch dn gii riờng ặ Lỳc ú ta xem dn l khp ặ Phi tớnh toỏn thờm mụmen u dn tỏc dng PHM VIT HIU - DTU Khoa Xõy Dng - i Hc Duy Tõn 33 11 Bi ging: Kt Cu Thộp - Lp K12XC CHNG V : DN THẫP Đ 5.4 TNH TON DN Bc : Gii dn tỡm ni lc - Gii bng tay : Gin Cremona - Gii bng mỏy: s dng phn mm Sap2000 - Khi gii dn tỡm ni lc, gii cho tng trng hp riờng bit sau ú t hp li vi PHM VIT HIU - DTU 34 CHNG V : DN THẫP Đ 5.4 TNH TON DN Bc : Chn v kim tra tit din dn Nguyờn tc chung chn tit din dn: - Tit din dn (nh nht) dựng L50ì5 - L 24m, thay i tit din dn cỏnh trờn v cỏnh di - Chn chiu dy bn mó (bn dựng liờn kt dn) N max tbm PHM VIT HIU - DTU 35 CHNG V : DN THẫP Đ 5.4 TNH TON DN Bc : Chn v kim tra tit din dn a Chn tit din chu nộn: Act = N c f N - Lc nộn tớnh bng daN; f - cng tớnh toỏn ca thộp tớnh bng daN/cm2; c - h s iu kin lm vic; - h s dc Gi thuyt = 60 ữ 80 ( i vi cỏnh trờn, di) = 100 ữ 120 ( i vi khỏc) PHM VIT HIU - DTU Khoa Xõy Dng - i Hc Duy Tõn 36 12 Bi ging: Kt Cu Thộp - Lp K12XC CHNG V : DN THẫP Đ 5.4 TNH TON DN PHM VIT HIU - DTU 37 CHNG V : DN THẫP Đ 5.4 TNH TON DN PHM VIT HIU - DTU 38 CHNG V : DN THẫP Đ 5.4 TNH TON DN Bc : Chn v kim tra tit din dn b Kim tra tit din chu nộn: Cú Act ặ c trng hỡnh hc ca tit din ix, iy, Ag Kim tra li tit din ó chn theo cụng thc: N = c f A A - din tớch tit din, A = 2Ag - h s, tra bng ph thuc mnh max max l tr s ln hn t l l x = x v y = y iy ix PHM VIT HIU - DTU Khoa Xõy Dng - i Hc Duy Tõn 39 13 Bi ging: Kt Cu Thộp - Lp K12XC CHNG V : DN THẫP Đ 5.4 TNH TON DN Bc : Chn v kim tra tit din dn b Kim tra tit din chu nộn: CH í mnh ln nht (max) phi tha iu kin max [] Nu khụng tha thỡ phi tin hnh chn li tit din PHM VIT HIU - DTU 40 CHNG V : DN THẫP Đ 5.4 TNH TON DN Bc : Chn v kim tra tit din dn c Chn tit din chu kộo Din tớch cn thit Act = N c f PHM VIT HIU - DTU 41 CHNG V : DN THẫP Đ 5.4 TNH TON DN d Kim tra tit din chu kộo Cú Act ặ c trng hỡnh hc ca tit din ix, iy, Ag Kim tra li tit din ó chn theo cụng thc = Vi N c f An max [] Act - din tớch cn thit ca tit din (cm2) N - lc kộo tớnh bng daN An - din tớch thc t + Khi khụng cú gim yu : An = Ang = 2.Ag + Khi cú gim yu : An = Ang - Al PHM VIT HIU - DTU Khoa Xõy Dng - i Hc Duy Tõn 42 14 Bi ging: Kt Cu Thộp - Lp K12XC CHNG V : DN THẫP Đ 5.4 TNH TON DN e Chn tit din theo mnh gii hn i xct = i yct = lx [ ] ly [ ] Cú ixct, iyct tra bng chn thộp gúc PHM VIT HIU - DTU 43 CHNG V : DN THẫP Đ 5.4 TNH TON DN Chn tit din cỏnh thng ca dn chu lc nộn N = - 725kN Vt liu thộp CCT34, c = Kớch thc dn v b trớ h ging (hỡnh v) Liờn kt hn PHM VIT HIU - DTU 44 CHNG V : DN THẫP Đ 5.5 CU TO V TNH TON CC NT DN Nguyờn tc chung - Trc cỏc dn ng quy ti tim nỳt, tim nỳt phi nm trờn trc cỏnh - Bn mó nờn chn hỡnh dỏng n gin, d ch to, lp rỏp - Khi cú thay i tit din cỏnh theo chiu di dn, thỡ phi c ni ti nỳt dn, vi khong h l 50mm - Khong cỏch u bng v cỏnh khụng nh hn (tbm-20) hoc 50mm v khụng ln hn 80mm Vi tbm l chiu dy bn mó PHM VIT HIU - DTU Khoa Xõy Dng - i Hc Duy Tõn 45 15 Bi ging: Kt Cu Thộp - Lp K12XC CHNG V : DN THẫP Đ 5.5 CU TO V TNH TON CC NT DN Nỳt gi 50 2.1 Cu to m cu to nỳt gi cho phự hp 50 Khong cỏch gia mt di >=150 Tu theo liờn kt dn vi ct cỏnh di v bn gi ly b b ln hn hoc bng 150mm a PHM VIT HIU - DTU 46 CHNG V : DN THẫP Đ 5.5 CU TO V TNH TON CC NT DN Nỳt gi 2.2 Tớnh toỏn - Bn tớnh toỏn tng t nh chõn ct thộp, chỳ ý tbd 30mm - Chiu di ng hn liờn kt bn mó, ng (hoc sn gia cng) vo bn cú phn lc u dn F: l w F c h f (f w )min PHM VIT HIU - DTU 47 CHNG V : DN THẫP Đ 5.5 CU TO V TNH TON CC NT DN Nỳt gi 2.2 Tớnh toỏn - Chiu di liờn kt cỏc dn vo bn mó (nu lm bng thộp gúc): k N + ng hn sng: l w1 c h f (f w )min + ng hn mộp: l w2 c h f (f w )min (1 k ).N k h s gn ỳng, c tra bng PHM VIT HIU - DTU Khoa Xõy Dng - i Hc Duy Tõn 48 16 Bi ging: Kt Cu Thộp - Lp K12XC CHNG V : DN THẫP Đ 5.5 CU TO V TNH TON CC NT DN Nỳt trung gian 3.1 Cu to Phi tho tt c cỏc nguyờn tc chung ó nờu b) a) Hỡnh 5.9 Cu to nỳt trung gian PHM VIT HIU - DTU 49 CHNG V : DN THẫP Đ 5.5 CU TO V TNH TON CC NT DN Nỳt trung gian 3.2 Tớnh toỏn - p dng cụng thc tng t nh nỳt ti gi Thay th N bng N = N N1 (vi N1, N2 ni lc ca hai cỏnh) Nu N = thỡ ly 10% giỏ tr ni lc ca tớnh - Nu cú thờm lc P trung tỏc dng vo nỳt (nỳt cỏnh trờn) thỡ tớnh ng hn sng ly ni lc: ng hn mộp ly ni lc: P R1 = (k N ) + 2 P R2 = [( k 1).N ]2 + PHM VIT HIU - DTU 50 CHNG V : DN THẫP Đ 5.5 CU TO V TNH TON CC NT DN Nỳt nh bg bg 2bg 4.1 Cu to 4.2 Tớnh toỏn PHM VIT HIU - DTU Khoa Xõy Dng - i Hc Duy Tõn 51 17 Bi ging: Kt Cu Thộp - Lp K12XC CHNG V : DN THẫP Đ 5.5 CU TO V TNH TON CC NT DN Nỳt cỏnh di 42 42 5.1 Cu to 5.2 Tớnh toỏn PHM VIT HIU - DTU Khoa Xõy Dng - i Hc Duy Tõn 52 18 ... : DN THẫP Đ 5. 5 CU TO V TNH TON CC NT DN Nỳt gi 50 2.1 Cu to m cu to nỳt gi cho phự hp 50 Khong cỏch gia mt di >= 150 Tu theo liờn kt dn vi ct cỏnh di v bn gi ly b b ln hn hoc bng 150 mm a PHM VIT... cỏc lp mỏi Mỏi nh: Tụn : 15 kg/m2 , t = 0,4 1mm Fibrụ ximang : 20 kg/m2 Ngúi :45kg/m2 + Trn vỏn ộp + g (nu cú): Ly 35 kg/m2 PHM VIT HIU - DTU 25 CHNG V : DN THẫP Đ 5. 4 TNH TON DN * Tnh ti a... DN THẫP Đ 5. 5 CU TO V TNH TON CC NT DN Nỳt trung gian 3.1 Cu to Phi tho tt c cỏc nguyờn tc chung ó nờu b) a) Hỡnh 5. 9 Cu to nỳt trung gian PHM VIT HIU - DTU 49 CHNG V : DN THẫP Đ 5. 5 CU TO V
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng kết cấu thép chương 5 dàn thép , Bài giảng kết cấu thép chương 5 dàn thép , Bài giảng kết cấu thép chương 5 dàn thép

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay