Bài giảng kết cấu thép chương 4 cột thép

21 132 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 23:49

Bi ging: Kt Cu Thộp - Lp K12XC CHNG IV : CT THẫP Đ 4.1 KHI NIM CHUNG nh ngha Ct l kt cu thng ng lm nhim v cỏc kt cu khỏc nh: dm, dn v truyn ti trng nhn t cỏc kt cu ú xung múng Phõn loi ct - Theo s dng cú ct nh cụng nghip, ct khung nh nhiu tng, ct sn cụng tỏc, ct ng ng, ct ng dõy ti in, - Theo cu to cú ct c, ct rng, ct tit din khụng i, ct tit din thay i nh: ct bc, ct cú chiu cao tit din thay i theo lut bc nht, Ct bc hay s dng nh cụng nghip cú cu trc, dm cu trc ta vo chõn ct PHM VIT HIU - DTU CHNG IV : CT THẫP Đ 4.1 KHI NIM CHUNG nh ngha Ct l kt cu thng ng lm nhim v cỏc kt cu khỏc nh: dm, dn v truyn ti trng nhn t cỏc kt cu ú xung múng Phõn loi ct - Theo s chu lc cú ct nộn ỳng tõm lc dc trc t ỳng tõm tit din, ct nộn lch tõm lc dc t ngoi trng tõm tit din, ct nộn un ct va chu lc dc trc va chu lc vuụng gúc vi trc Trong thc t thng gp ct nộn lch tõm hay ct nộn un PHM VIT HIU - DTU CHNG IV : CT THẫP Đ 4.1 KHI NIM CHUNG Phõn loi ct ỏử u cọỹt Thỏn cọỹt 1 2 3 4 Chỏn cọỹt Moù4ng 1-1 2-2 3-3 PHM VIT HIU - DTU Khoa Xõy Dng - i Hc Duy Tõn 4-4 Bi ging: Kt Cu Thộp - Lp K12XC CHNG IV : CT THẫP Đ 4.1 KHI NIM CHUNG Cỏc b phn chớnh ca ct ỏửu cọỹt Thỏn cọỹt 1 2 3 4 Chỏn cọỹt Moùng 1-1 2-2 3-3 4-4 PHM VIT HIU - DTU CHNG IV : CT THẫP Đ 4.1 KHI NIM CHUNG S tớnh v chiu di tớnh toỏn ca ct + S tớnh: ph thuc vo liờn kt chõn ct v m ct Liờn kt chõn ct v múng cú th l ngm cng hay khp: s khp s dng ct chu nộn ỳng tõm hoc nn t yu Liờn kt m ct vi dm cú th l ngm cng hay khp: + Chiu di tớnh toỏn lo = àìl l - chiu di hỡnh hc ca ct - h s chiu di tớnh toỏn ca ct ph thuc vo s tớnh PHM VIT HIU - DTU CHNG IV : CT THẫP 1,0 0,5 0,7 2,0 1,0 2,0 PHM VIT HIU - DTU Khoa Xõy Dng - i Hc Duy Tõn 0,725 1,12 Bi ging: Kt Cu Thộp - Lp K12XC CHNG IV : CT THẫP Đ 4.2 CT C CHU NẫN NG TM Cỏc loi tit din 1.1 Tit din ch H b) c) x b x y y y x d) y x y y x y hx f) x y y x y y hx e) x x b a) y x Hỡnh 4.2 Cỏc dng tit din ch H ca ct c PHM VIT HIU - DTU CHNG IV : CT THẫP Đ 4.2 CT C CHU NẫN NG TM Cỏc loi tit din 1.2 Tit din ch thp b) x x b x c) y x y x x b y b a) y y b y b b Hỡnh 4.3 Cỏc dng tit din ch thp ca ct c PHM VIT HIU - DTU CHNG IV : CT THẫP Đ 4.2 CT C CHU NẫN NG TM Cỏc loi tit din 1.3 Tit din kớn b) y x x x y x x b x c) y y d) x y y y b e) y x b a) b g) y x x y x y x y Hỡnh 4.4 Cỏc dng tit din kớn ca ct c PHM VIT HIU - DTU Khoa Xõy Dng - i Hc Duy Tõn Bi ging: Kt Cu Thộp - Lp K12XC CHNG IV : CT THẫP Đ 4.2 CT C CHU NẫN NG TM Tớnh toỏn ct c chu nộn ỳng tõm 2.1 Bi toỏn kim tra a Kim tra ct theo iu kin bn: = N f c An N - lc dc tớnh toỏn; An - din tớch tit din thc PHM VIT HIU - DTU 10 CHNG IV : CT THẫP Đ 4.2 CT C CHU NẫN NG TM Tớnh toỏn ct c chu nộn ỳng tõm 2.1 Bi toỏn kim tra b Kim tra mnh: max = Max ( x v y) max [] [] = 120 - i vi ct chớnh [] = 150 - i vi ct ph (ct sn tng , v.v ) PHM VIT HIU - DTU 11 CHNG IV : CT THẫP Đ 4.2 CT C CHU NẫN NG TM Tớnh toỏn ct c chu nộn ỳng tõm 2.1 Bi toỏn kim tra c Kim tra n nh tng th: = A N A f c - din tớch tit din nguyờn - h s un dc theo phng cú cng nh nht, ph thuc v cng tớnh toỏn ca thộp f PHM VIT HIU - DTU Khoa Xõy Dng - i Hc Duy Tõn 12 Bi ging: Kt Cu Thộp - Lp K12XC CHNG IV : CT THẫP Đ 4.2 CT C CHU NẫN NG TM PHM VIT HIU - DTU 13 CHNG IV : CT THẫP Đ 4.2 CT C CHU NẫN NG TM Tớnh toỏn ct c chu nộn ỳng tõm 2.1 Bi toỏn kim tra d Kim tra n nh cc b: + Khi hw hw Tra bng vi t w t w = max f / E PHM VIT HIU - DTU 14 CHNG IV : CT THẫP Đ 4.2 CT C CHU NẫN NG TM Tớnh toỏn ct c chu nộn ỳng tõm 2.1 Bi toỏn kim tra d Kim tra n nh cc b: h h + Khi w w Tra bng vi tw tw + Khi hw > 2,3 E / f tw = max f / E t sn tng cng ngang a = (2,5 ữ 3)hw b b + Khi o o Tra bng vi = max f / E t f t f bo, tf - b rng v chiu dy ca bn cỏnh PHM VIT HIU - DTU Khoa Xõy Dng - i Hc Duy Tõn 15 Bi ging: Kt Cu Thộp - Lp K12XC CHNG IV : CT THẫP Đ 4.2 CT C CHU NẫN NG TM PHM VIT HIU - DTU 16 CHNG IV : CT THẫP Đ 4.2 CT C CHU NẫN NG TM 2.2 Bi toỏn thit k Bc 1: Chn v xỏc nh dng tit din cn thit: Ayc = N f c Ban u gi thit hoc xỏc nh theo gt Bc 2: Xỏc nh chiu cao hp lý h v chiu rng b: Bỏn kớnh quỏn tớnh theo hai phng t l vi b v h PHM VIT HIU - DTU 17 CHNG IV : CT THẫP Đ 4.2 CT C CHU NẫN NG TM PHM VIT HIU - DTU Khoa Xõy Dng - i Hc Duy Tõn 18 Bi ging: Kt Cu Thộp - Lp K12XC CHNG IV : CT THẫP Đ 4.2 CT C CHU NẫN NG TM 2.2 Bi toỏn thit k Bc 1: Chn v xỏc nh dng tit din cn thit: Ayc = N f c Ban u gi thit hoc xỏc nh theo gt Bc 2: Xỏc nh chiu cao hp lý h v chiu rng b: Bỏn kớnh quỏn tớnh theo hai phng t l vi b v h PHM VIT HIU - DTU 19 CHNG IV : CT THẫP Đ 4.2 CT C CHU NẫN NG TM 2.2 Bi toỏn thit k Bc 1: Chn v xỏc nh dng tit din cn thit: gt []; ct di ữ 6m cú th ly gt = 100 ữ 120 N nh, N 1500 kN; gt = 70 ữ 100 N = 1500 ữ 3000 kN; gt = 50 ữ 70 N = 3000 ữ 4000 kN; gt = 40 ữ 50 N rt ln, N 4000 kN PHM VIT HIU - DTU 20 CHNG IV : CT THẫP Đ 4.2 CT C CHU NẫN NG TM 2.2 Bi toỏn thit k ix = xh => h = iy = yb => b = ix x iy y ; ix = ; iy = lx x ly y ; => h ; => b lx x [ x ] ly y [ y ] ; ; Thng chn [x] = [y] = [] = 60 ữ 80 Cỏc giỏ tr x v y ph thuc hỡnh dng tit din ct (h s xỏc nh gn ỳng giỏ tr bỏn kớnh quỏn tớnh) tra theo bng sau: PHM VIT HIU - DTU Khoa Xõy Dng - i Hc Duy Tõn 21 Bi ging: Kt Cu Thộp - Lp K12XC CHNG IV : CT THẫP Đ 4.2 CT C CHU NẫN NG TM 2.2 Bi toỏn thit k + i vi ct tit din ch H tớnh h ri ly b h hoc h = (1 ữ 1,15)b; PHM VIT HIU - DTU 22 CHNG IV : CT THẫP Đ 4.2 CT C CHU NẫN NG TM 2.2 Bi toỏn thit k Bc 3: Chn tw, tf: (chiu dy bn bng v bn cỏnh) Chn tw hoc tớnh Aw => tw; tớnh Af => tf hoc chn tf Thng ta chn : tf = ữ 40 mm v tw = ữ 16 mm d ch to v ct cú hỡnh dỏng gn Bc 4: Kim tra mnh v n nh tng th: Kim tra mnh : Kim tra n nh tng th: max [] = N A f c PHM VIT HIU - DTU 23 CHNG IV : CT THẫP Đ 4.2 CT C CHU NẫN NG TM 2.2 Bi toỏn thit k Bc 5: Kim tra n nh cc b: + Kim tra n nh cc b ca bn cỏnh: bo bo tf t f + Kim tra n nh cc b ca bn bng: hw hw t w t w + Khi hw > 2,3 E / f thỡ phi t sn tng cng ngang tw h bsn w + 40mm 30 a = (2,5 ữ 3)hw b t sn sn 15 PHM VIT HIU - DTU Khoa Xõy Dng - i Hc Duy Tõn 24 Bi ging: Kt Cu Thộp - Lp K12XC CHNG IV : CT THẫP Đ 4.2 CT C CHU NẫN NG TM 2.2 Bi toỏn thit k Bc 6: Tớnh liờn kt cỏnh v bng ct: Thng dựng liờn kt hn v chn chiu cao ng hn theo cu to h f = ữ 8mm vỡ lc trt gia bng v cỏnh ct nh (vỡ V cú giỏ tr tng i nh ct b un dc hoc un ngu nhiờn) PHM VIT HIU - DTU 25 CHNG IV : CT THẫP Đ 4.2 CT C CHU NẫN NG TM 2.2 Bi toỏn thit k Chỳ ý: Nu thõn ct b gim yu thỡ phi kim tra thờm iu kin bn PHM VIT HIU - DTU 26 CHNG IV : CT THẫP Đ 4.2 CT C CHU NẫN NG TM Xỏc nh tit din thõn ct c chu nộn ỳng tõm N = 2800kN, ct cao 7,2m liờn kt ngm vi múng v Khp c nh nh u ct theo mi phng Thộp lm ct l CCT34, c = PHM VIT HIU - DTU Khoa Xõy Dng - i Hc Duy Tõn 27 Bi ging: Kt Cu Thộp - Lp K12XC CHNG IV : CT THẫP Đ 4.2 CT C CHU NẫN NG TM + Chn dng tit din v chng loi thộp: - Chn tit din i xng dng ch H - Dựng thộp tm vi t 20 mm, mỏc CCT34 cú f = 21 kN/cm2 + Chiu di tớnh toỏn v mnh ct: - ly = lx = x720 = cm - Gi thit mnh gt = , T gt v f tra bng cú = PHM VIT HIU - DTU 28 CHNG IV : CT THẫP Đ 4.2 CT C CHU NẫN NG TM + Din tớch yờu cu ca ca tit din ct: Ayc = N f c = 2800 = cm + Xỏc nh kớch thc ca bn cỏnh v bn bng: - B rng yờu cu: byc = ly gt = 504 = cm PHM VIT HIU - DTU 29 CHNG IV : CT THẫP Đ 4.2 CT C CHU NẫN NG TM Chn b = cm v hw = cm { h = (1ữ1,15)b } Chn tw, tf: 6mm < tw = 8mm < 16mm 8mm < tf = 16mm < 40mm x Vy cú tit din ct l: y 40 Bn cỏnh: 2x(.x.) = cm2 y Bn bng: .x = cm2 Ton ct: A = + = cm2 16 PHM VIT HIU - DTU Khoa Xõy Dng - i Hc Duy Tõn x 40 432 16 30 10 Bi ging: Kt Cu Thộp - Lp K12XC CHNG IV : CT THẫP Đ 4.3 CT RNG CHU NẫN NG TM Cỏc loi tit din x xo y xo xo xo y x xo x xo xo y y xo y x x b xo b y x b xo y x xo y xo x Hỡnh 4.5 Cỏc dng tit din ct rng PHM VIT HIU - DTU 31 CHNG IV : CT THẫP Đ 4.3 CT RNG CHU NẫN NG TM Cu to ca ging v bn ging a) 50 o Thanh ging: - b) 40 -4 60 o Thng lm bng mt loi thộp gúc a=l f a=l f /2 cú mnh gii hn [] =150 o Gúc xiờn: = 40o- 45o: h b = 50o- 60o: Khi khụng cú ngang h x y b Khi cú ngang; y x y x y x PHM VIT HIU - DTU 32 CHNG IV : CT THẫP Đ 4.3 CT RNG CHU NẫN NG TM Cu to ca ging v bn ging b) 40 c) -4 5o d) bb bb x y x lf a h x y y b y h x y b h x b b h y db db lf a a=l f a=l f /2 db 50 o - 60 o db a) x y y x x Hỡnh 4.6 Cỏc dng h bng rng ca ct a, b) h bng bng mt thộp gúc; c, d) h bn ging PHM VIT HIU - DTU Khoa Xõy Dng - i Hc Duy Tõn 33 11 Bi ging: Kt Cu Thộp - Lp K12XC CHNG IV : CT THẫP Đ 4.3 CT RNG CHU NẫN NG TM Cu to ca ging v bn ging Bn ging: Ch to n gin hn, p hn, bn ging l mt tn thộp bn liờn kt vi nhỏnh ct bng hn hoc bulụng Cu to ca bn ging phi tha mt s yờu cu sau õy: + Khong cỏch gia cỏc bn ging : a < 0,8 ữ 1m + Chiu dy, chiu rng v chiu di ca bn ging tha cỏc yờu cu: tb = ữ 12 mm; tb = ( 1 ữ )d b 10 30 bb 50 tb d b = (0,5 ữ 0.8)h PHM VIT HIU - DTU 34 CHNG IV : CT THẫP Đ 4.3 CT RNG CHU NẫN NG TM Cu to ca ging v bn ging Bn ging: + Cu to bn ging phi m bo ph lờn nhỏnh on 40 ữ 50mm d hn v khong cỏch b trớ bulụng + Ct ging dựng yờu cu cng ct ln, ti trng ln, chng xon tt + Ct bn ging dựng b rng ct b 0,8 ữ m + Ngoi cu to ct chng xon c khong ữ 4m ta b trớ mt vỏch cng PHM VIT HIU - DTU 35 CHNG IV : CT THẫP Đ 4.3 CT RNG CHU NẫN NG TM S lm vic ca ct rng 3.1 S lm vic theo trc thc y-y: Tit din lm vic nh ct c khụng b nh hng bi ging Chng minh iu ny, hai nhỏnh nh nhau: A = 2Af ; Iy = 2Iyo iy = y = ly Iy A = I yo Af = I yo Af = i yo - mnh theo trc thc (trc y) bng mnh nhỏnh i yo Af, iyo, Iyo - din tớch nhỏnh, bỏn kớnh quỏn tớnh, mụmen quỏn tớnh ca tit din nhỏnh i vi trc yo ca nú (hỡnh 4.5), trc yo trựng vi y PHM VIT HIU - DTU Khoa Xõy Dng - i Hc Duy Tõn 36 12 Bi ging: Kt Cu Thộp - Lp K12XC CHNG IV : CT THẫP Đ 4.3 CT RNG CHU NẫN NG TM S lm vic ca ct rng 3.2 S lm vic theo trc o x - x: - Mụmen quỏn tớnh ca ton ct i vi trc x - x: Ix = 2(Ixo + C2Af/4) Ixo mụmen quỏn tớnh ca mi nhỏnh i vi trc bn bng xo Af din tớch tit din tng nhỏnh C khong cỏch t trng tõm nhỏnh Cú Ix ta tớnh c ix = Ix A ặ x = lx ix PHM VIT HIU - DTU 37 CHNG IV : CT THẫP Đ 4.3 CT RNG CHU NẫN NG TM S lm vic ca ct rng 3.2 S lm vic theo trc o x - x: Nu dựng x ny tớnh toỏn tc l ó coi nh hai nhỏnh c ni tuyt i cng vi Thc t lm vic bn ging hoc ging s bin dng n hi vỡ vy mnh thc t ca ct s ln hn Gi mnh ny l t > x t mnh tng ng o = àx ( >1 ) * H s c tớnh nh sau: PHM VIT HIU - DTU 38 CHNG IV : CT THẫP Đ 4.3 CT RNG CHU NẫN NG TM S lm vic ca ct rng 3.2 S lm vic theo trc o x - x: * H s c tớnh nh sau: + i vi ct bn ging : tb d b3 12 a - khong cỏch tõm bn ging - Bin dng bn ging rt nh rt nh so vi Khi n bin dng thõn ct ta cú : Gi thit: n= I xoC Vi: Iba = + xo x Ib = xo = lf ixo PHM VIT HIU - DTU Khoa Xõy Dng - i Hc Duy Tõn 39 13 Bi ging: Kt Cu Thộp - Lp K12XC CHNG IV : CT THẫP Đ 4.3 CT RNG CHU NẫN NG TM S lm vic ca ct rng 3.2 S lm vic theo trc o x - x: = + xo x xo = lf ixo lf - Ly nh sau : Ct hn - Khong cỏch hai mộp, hai bn ging Ct bulụng - Khong cỏch trng tõm hai inh tỏn gia hai bn iox bỏn kớnh quỏn tớnh nhỏnh i vi trc bn thõn xo xo 2 o = à.x = x + xo o = x + xo x PHM VIT HIU - DTU 40 CHNG IV : CT THẫP Đ 4.3 CT RNG CHU NẫN NG TM S lm vic ca ct rng 3.2 S lm vic theo trc o x - x: + i vi ct rng ging : = 1+ A A o = 2x + Ad 12x Ad A - Din tớch tit din ca ct Ad1 - Tng din tớch cỏc ging hai mt liờn kt - H s ph thuc gúc xiờn ca ging so vi nhỏnh 30 45 40 31 45oữ60 28ữ26 PHM VIT HIU - DTU 41 CHNG IV : CT THẫP Đ 4.3 CT RNG CHU NẫN NG TM S lm vic ca ct rng 3.2 S lm vic theo trc o x - x: + i vi ct rng mt: A + Ad Ad o = 2max + max - mnh ln nht hai mnh x v y Ad1; Ad2 - Din tớch hai xiờn hai mt phng liờn kt 1, - H s ph thuc gúc xiờn ng vi hai mt phng tng ng PHM VIT HIU - DTU Khoa Xõy Dng - i Hc Duy Tõn 42 14 Bi ging: Kt Cu Thộp - Lp K12XC CHNG IV : CT THẫP Đ 4.3 CT RNG CHU NẫN NG TM S lm vic ca ct rng 3.2 S lm vic theo trc o x - x: Dựng Max(y, o) ặ Cú th tng C gim o (o y) ặ Chn tit din da vo y PHM VIT HIU - DTU 43 CHNG IV : CT THẫP Đ 4.3 CT RNG CHU NẫN NG TM S lm vic ca ct rng 3.3 S lm vic ca h ging H ging v bn ging ca ct rng c tớnh toỏn vi lc ct sinh ct b un dc quanh trc o Lc ct ny xem nh khụng i trờn chiu di ct, gi l lc ct qui c Vf, c xỏc nh theo cụng thc: V f = 7,15 ì 10 (2330 E N ) f Trong ú: N lc dc tớnh toỏn ca ct h s un dc ct xỏc nh theo o PHM VIT HIU - DTU 44 CHNG IV : CT THẫP Đ 4.3 CT RNG CHU NẫN NG TM Thit k ct rng 4.1 Xỏc nh din tớch cn thit ca nhỏnh Af * Tớnh theo trc thc y y: N gi thit y = 0,7 ữ 0,9 A fyc = y f c T Afyc tra bng thộp chn [ hoc thộp I tng ng cú Af, Ixo, iyo, ixo Sau ú tớnh li mnh thc ca nhỏnh i vi trc y y: y = ly iy = ly i yo Tin hnh kim tra bn, mnh v n nh i vi trc y y ging ct c PHM VIT HIU - DTU Khoa Xõy Dng - i Hc Duy Tõn 45 15 Bi ging: Kt Cu Thộp - Lp K12XC CHNG IV : CT THẫP Đ 4.3 CT RNG CHU NẫN NG TM Thit k ct rng 4.2 B trớ hai nhỏnh ct a i vi ct s dng bn ging: o = 2x + 2xo = y x = 2y 2xo Thng ly trc xo = 30 ữ 40 xỏc nh l f = (30 ữ 40).ixo ; x x ix = lx x I x = A.ix2 I x = 2( I xo + C A f / 4) = Ai x2 C / *Chỳ ý: n gin tớnh toỏn cú th xỏc nh khong cỏch nhỏnh bng cỏch da vo b cao tit din h i x = x h h = ix x = iy y PHM VIT HIU - DTU 46 CHNG IV : CT THẫP Đ 4.3 CT RNG CHU NẫN NG TM Thit k ct rng 4.2 B trớ hai nhỏnh ct a i vi ct s dng ging: o = 2x + A = y Ad xyc = 2y A Ad - tỡm x ta gi thit trc tit din cỏc ging v gúc nghiờng ca ging so vi ct xỏc nh Ad1 v - Khi cú x v lxo => ix v tin hnh ging ct bn ging PHM VIT HIU - DTU 47 CHNG IV : CT THẫP Đ 4.3 CT RNG CHU NẫN NG TM Thit k ct rng 4.3 B trớ ging, bn ging - Ly khong cỏch ging, bn ging cho mnh ca nhỏnh khụng ln hn mnh gii hn + i vi ct bn ging thng ly [ ]1 = 30 ữ 40 sau ú kim tra quan h cng n v ca bn v nhỏnh + i vi ct ging dựng [ ]1 bng mnh tng ng ca c ct o nhỏnh khụng b mt n nh trc ct Chỳ ý: Sau b trớ cn tớnh li x, o thc t Nu o y khụng cn kim tra n nh li Nu o > y- thỡ kim tra li theo o PHM VIT HIU - DTU Khoa Xõy Dng - i Hc Duy Tõn 48 16 Bi ging: Kt Cu Thộp - Lp K12XC CHNG IV : CT THẫP Đ 4.3 CT RNG CHU NẫN NG TM Kim tra h ging 5.1 Kim tra bn ging - Chu lc ct Vb v mụmen Mb lc ct qui c Vf gõy - Lc ct tỏc dng lờn mt phng rng ca ct: Vs = nrVf nr = 0,5: ct rng hoc nhỏnh nr = 0,8: ct mt rng nh - T iu kin cõn bng ni lc: Vs a a = Vs 2 M Va a Vb = b = s = Vs C C/2 C Mb = a - khong cỏch hai trng tõm bn ging PHM VIT HIU - DTU 49 CHNG IV : CT THẫP Đ 4.3 CT RNG CHU NẫN NG TM Kim tra h ging 5.1 Kim tra bn ging - Kim tra ng sut bn ging theo iu kin : = Mb c f Wb = Vb S b 1,5.Vb = c f I b tb d b tb PHM VIT HIU - DTU 50 CHNG IV : CT THẫP Đ 4.3 CT RNG CHU NẫN NG TM Kim tra h ging 5.1 Kim tra bn ging - Tớnh liờn kt bn ging vo ct: hỡnh thc liờn kt hn hoc bulụng chu ni lc gm c Mb v Vb +Hn: Chn trc lw sau ú tớnh c td = ( hf Mb V ) + ( b ) c (f w )min Wwf Awf 6M b Vb + lw ( f w ) lw PHM VIT HIU - DTU Khoa Xõy Dng - i Hc Duy Tõn 51 17 Bi ging: Kt Cu Thộp - Lp K12XC CHNG IV : CT THẫP Đ 4.3 CT RNG CHU NẫN NG TM Kim tra h ging 5.1 Kim tra bn ging - Tớnh liờn kt bn ging vo ct: hỡnh thc liờn kt hn hoc bulụng chu ni lc gm c Mb v Vb + Bulụng: 2 N b = N bM + N bV [N ]min b c b b PHM VIT HIU - DTU 52 CHNG IV : CT THẫP Đ 4.3 CT RNG CHU NẫN NG TM Kim tra h ging 5.2 Kim tra ging Thanh ging chu lc dc lc ct Vs gõy nờn Nd = Vs nt sin nt = : vi xiờn tam giỏc nt = : vi xiờn ch thp Thanh xiờn kim tra nh cu kin chu nộn ỳng tõm PHM VIT HIU - DTU 53 CHNG IV : CT THẫP Đ 4.3 CT RNG CHU NẫN NG TM Kim tra h ging 5.2 Kim tra ging Thanh xiờn kim tra nh cu kin chu nộn ỳng tõm = Nd Ad c f Ad1 tng din tớch cỏc bng xiờn trờn cựng mt tit din ct c = 0,75 h s iu kin lm vic ca xiờn k n s lch tõm liờn kt thộp gúc khụng u cnh, cỏnh liờn kt cỏnh Liờn kt xiờn vo cỏnh tớnh bỡnh thng nh liờn kt thộp gúc chng liờn kt Thanh ging ngang khụng chu lc ch cú tỏc dng gim chiu di tớnh toỏn ca cỏnh, chn kớch thc bng xiờn PHM VIT HIU - DTU Khoa Xõy Dng - i Hc Duy Tõn 54 18 Bi ging: Kt Cu Thộp - Lp K12XC CHNG IV : CT THẫP Đ 4.4 CT CHU NẫN LCH TM, NẫN UN b b Cu to h b b h h h PHM VIT HIU - DTU 55 CHNG IV : CT THẫP Đ 4.4 CT CHU NẫN LCH TM, NẫN UN Cu to y y b y x x1 x x1 y x x1 h b x x1 h y b y x1 x y2 x x1 y y x1 y1 b x x1 x y2 h y1 h PHM VIT HIU - DTU 56 CHNG IV : CT THẫP Đ 4.4 CT CHU NẫN LCH TM, NẫN UN Tớnh toỏn ct c chu nộn lch tõm 2.1 Kim tra tit din ct 2.2 Chn tit din ct Tớnh toỏn ct rng chu nộn lch tõm 3.1 Chn tit din ct 3.2 Kim tra tit din ct PHM VIT HIU - DTU Khoa Xõy Dng - i Hc Duy Tõn 57 19 Bi ging: Kt Cu Thộp - Lp K12XC CHNG IV : CT THẫP Đ 4.5 CU TO V TNH TON CC CHI TIT CT u ct v liờn kt x ngang vo ct - Cú hai hỡnh thc liờn kt l: x ngang t trờn nh ct hoc x ngang t trờn cnh ct X ngang t trờn nh ct: PHM VIT HIU - DTU 58 CHNG IV : CT THẫP Đ 4.5 CU TO V TNH TON CC CHI TIT CT u ct v liờn kt x ngang vo ct b la l1 lb z la b b) t2=16-25mm a) hw hw c) Hỡnh 4.8 Liờn ls kt x ngang trờn nh ct hw PHM VIT HIU - DTU 59 CHNG IV : CT THẫP Đ 4.5 CU TO V TNH TON CC CHI TIT CT u ct v liờn kt x ngang vo ct - X ngang liờn kt bờn cnh ct: a) b) c) d) 1 1 PHM VIT HIU - DTU Khoa Xõy Dng - i Hc Duy Tõn 60 20 Bi ging: Kt Cu Thộp - Lp K12XC CHNG IV : CT THẫP Đ 4.5 CU TO V TNH TON CC CHI TIT CT Chõn ct - Cu to chõn ct : a) c) C1 c h L ttd B b B B b ttd htd N htd b) l1 c L l1 l1 L l1 Hỡnh 4.10 Cu to chõn ct c liờn kt khp vi múng PHM VIT HIU - DTU 61 CHNG IV : CT THẫP Đ 4.5 CU TO V TNH TON CC CHI TIT CT Chõn ct - Cu to chõn ct : d) c 4 a1 3 b2 a2 b1 a2 b2 Hỡnh 4.10 Cu to chõn ct c liờn kt khp vi múng PHM VIT HIU - DTU 62 CHNG IV : CT THẫP Đ 4.5 CU TO V TNH TON CC CHI TIT CT Chõn ct - Cu to chõn ct: e) f) g) Hỡnh 4.11 Cu to chõn ct rng liờn kt ngm vi múng PHM VIT HIU - DTU Khoa Xõy Dng - i Hc Duy Tõn 63 21 ... Lp K12XC CHNG IV : CT THẫP Đ 4. 1 KHI NIM CHUNG Cỏc b phn chớnh ca ct ỏửu cọỹt Thỏn cọỹt 1 2 3 4 Chỏn cọỹt Moùng 1-1 2-2 3-3 4- 4 PHM VIT HIU - DTU CHNG IV : CT THẫP Đ 4. 1 KHI NIM CHUNG S tớnh v... xiờn: = 40 o- 45 o: h b = 50o- 60o: Khi khụng cú ngang h x y b Khi cú ngang; y x y x y x PHM VIT HIU - DTU 32 CHNG IV : CT THẫP Đ 4. 3 CT RNG CHU NẫN NG TM Cu to ca ging v bn ging b) 40 c) -4 5o d)... hai mt liờn kt - H s ph thuc gúc xiờn ca ging so vi nhỏnh 30 45 40 31 45 oữ60 28ữ26 PHM VIT HIU - DTU 41 CHNG IV : CT THẫP Đ 4. 3 CT RNG CHU NẫN NG TM S lm vic ca ct rng 3.2 S lm vic theo trc
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng kết cấu thép chương 4 cột thép , Bài giảng kết cấu thép chương 4 cột thép , Bài giảng kết cấu thép chương 4 cột thép

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay