Đề chuyên vinh lần 3 giải chi tiết hinta vũ ngọc anh

12 546 9
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 23:34

Hinta Ngọc Anh Website: https://hoc24h.vn/ _ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN III NĂM 2017 Bài thi: Khoa học tự nhiên Môn: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi gồm có 05 trang) Mã đề thi: 485 Group học tập: https://www.facebook.com/groups/vatly24h/ Facebook: https://www.facebook.com/hinta.ngocanh ĐÁP ÁN THAM KHẢO MÃ ĐỀ 485 Thực hiện: Hinta Ngọc Anh 01 A 11 A 21 C 31 B 02 C 12 A 22 B 32 D 03 B 13 B 23 D 33 B 04 A 14 D 24 A 34 A 05 C 15 D 25 A 35 C 06 C 16 C 26 D 36 D 07 C 17 A 27 B 37 A 08 C 18 B 28 C 38 B 09 A 19 D 29 B 39 D 10 D 20 B 30 C 40 D Trong trình soạn lời giải, khó tránh khỏi sai sót, mong em góp ý phản hồi ! Câu 1: Máy phát điện xoay chiều hoạt động dựa A tượng cảm ứng điện từ B tác dụng từ trường lên dòng điện C tượng quang điện D tác dụng dòng điện lên nam châm HD: Máy phát điện xoay chiều hoạt động dựa tượng cảm ứng điện từ Chọn A Câu 2: Mạch điện chứa phần tử sau không cho dòng điện không đổi qua ? A Cuộn dây cảm B Cuộn dây không cảm C Điện trở nối tiếp với tụ điện D Điện trở nối tiếp với cuộn dây cảm HD: Tụ điện không cho dòng điện không đổi (dòng điện chiều) qua Vì hai hai tụ điện lớp điện môi cách điện Dòng điện xoay chiều chạy qua tụ điện Chọn C Câu 3: Một vật dao động điều hòa với tần số f (Hz), chu kì T (s) tần số góc ω (rad/s) Biểu thức liên hệ sau không ? 2 A T  B T = 2πω C   D ω = 2πf T f HD: 2π Ta có: T   f ω Chọn B _ Group học tập: https://www.facebook.com/groups/vatly24h Trang Hinta Ngọc Anh Website: https://hoc24h.vn/ _ Câu 4: Số nơtron hạt nhân 235 92 U nhiều số nơtron hạt nhân 206 82 Pb A 19 B 10 C 29 HD: Số nơtron hai hạt (235 ‒ 92) = 143 hạt (206 ‒ 82) = 124 hạt 235 206 U nhiều hạt 82 Vậy hạt 92 Pb 19 hạt nơtron D Chọn A Câu 5: Hiện tượng chùm ánh sáng trắng qua lăng kính, bị phân tách thành chùm sáng đơn sắc tượng A phản xạ ánh sáng B phản xạ toàn phần C tán sắc ánh sáng D giao thoa ánh sáng HD: Chùm sáng trắng chùm sáng đa sắc, qua lăng kính bị tán sắc ánh sáng thành chùm sáng đơn sắc Chọn C Câu 6: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(100πt + π/6) V vào hai đầu đoạn mạch chứa cuộn cảm có độ tự cảm L  H Cảm kháng cuộn dây 2 A 200 Ω B 100 Ω C 50 Ω D 20 Ω HD:  50 Ω Ta có: ZL  ωL  100π 2π Chọn C Câu 7: Biết bán kính Bo r0 = 5,3.10−11 m Bán kính quỹ đạo dừng N nguyên tử hiđrô A 47,4.10−11 m B 132,5.10−11 m C 84,8.10−11 m D 21,2.10−11 m HD: Ta có: rN  n r0  rN  42.5,3.1011  84,8.1011 Chọn C Câu 8: Trong chân không, bước sóng ánh sáng đỏ A 750 mm B 750 µm C 750 nm HD: Trong chân không, bước sóng ánh sáng đỏ λ = 750 nm = 0,75 μm Chọn C D 750 pm Câu 9: Khi nói sóng âm, phát biểu sau sai ? A Đơn vị mức cường độ âm W/m2 B Siêu âm có tần số lớn 20000 Hz C Hạ âm có tần số nhỏ 16 Hz D Sóng âm không truyền chân không HD: Đơn vị mức cường độ âm B (Ben) Đơn vị cường độ âm W/m2 _ Group học tập: https://www.facebook.com/groups/vatly24h Trang Website: https://hoc24h.vn/ Hinta Ngọc Anh _ Chọn A Câu 10: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện cường độ dòng điện đoạn mạch A pha với điện áp hai đầu cuộn cảm B trễ pha π/2 so với điện áp hai tụ điện C sớm pha π/2 so với điện áp hai đầu cuộn cảm D pha với điện áp hai đầu điện trở HD: Dòng điện tức thời mạch pha với uR, trễ pha π/2 so với uL sớm pha π/2 so với uC Chọn D Câu 11: Để phân loại sóng ngang sóng dọc người ta dựa vào A phương dao động phương truyền sóng B lượng sóng tốc độ truyền sóng C phương truyền sóng tần số sóng D tốc độ truyền sóng bước sóng HD: Để phân loại sóng ngang sóng dọc người ta dựa vào phương dao động phương truyền sóng Vì sóng ngang phần tử sóng dao động vuông góc với phương truyền sóng, sóng dọc phần tử sóng dao động trùng với phương truyền sóng Chọn A Câu 12: Trên sợi dây AB dài 90 cm, hai đầu cố định, có sóng dừng với tần số 50 Hz Biết tốc độ truyền sóng dây 10 m/s Số bụng sóng dây A B C D 10 HD: Ta có: λ = v/f = 10/50 = 0,2 m = 20 cm Một bó sóng có độ dài L = λ/2 = 10 cm Sợi dây có chiều dài  = 90 = 9L → dây có bó sóng → có bụng sóng Chọn A Câu 13: Mạch dao động máy thu sóng vô tuyến có tụ điện với điện dung C cuộn cảm với độ tự cảm L, thu sóng điện từ có bước sóng 25 m Để thu sóng điện từ có bước sóng 50 m, người ta phải mắc song song với tụ điện mạch dao động tụ điện có điện dung C' A 4C B 3C C 2C D C HD: Ta có: λ  2πc LC  λ2 ~ C Khi λ tăng lần → λ2 tăng lần → C tăng lần Vậy gần ghép song song tụ C với tụ C' = 3C để C0 = C + C' = 4C Chọn B Câu 14: Trong thí nghiệm Y−âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe a = 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát D = 2,0 m Nguồn sáng phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 µm Trên khoảng cách vân sáng vân tối cạnh A 2,0 mm B 0,5 mm C 4,0 mm D 1,0 mm HD: Ta có: i = λD/a = 0,5.2/0,5 = mm _ Group học tập: https://www.facebook.com/groups/vatly24h Trang Hinta Ngọc Anh Website: https://hoc24h.vn/ _ Khoảng cách vân sáng vân tối cạnh d = i/2 = 1,0 mm Chọn D Câu 15: Khi nói tia gamma (γ), phát biểu sau sai ? A Tia γ có khả đâm xuyên mạnh tia X B Tia γ có tần số lớn tần số tia X C Tia γ không mang điện D Tia γ sóng điện từ HD: Tia γ sóng điện từ photon mang lượng cao Chọn D Câu 16: Đặt điện áp xoay chiều ổn định u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây cảm điện π trở R cường độ dòng điện qua mạch trễ pha so với điện áp hai đầu mạch Tổng trở đoạn mạch A R B R C 2R HD: Ta có: uR trễ pha π/3 so với u → u i lệch pha π/3 → φ0 = π/3 R π R Vậy: cos φ   cos    Z  2R Z Z Chọn C D R Câu 17: Chiếu xạ đơn sắc có tần số f vào kim loại có giới hạn quang điện λ0 thấy có tượng quang điện xảy (electron bứt khỏi kim loại) Khi đó, ta có mối quan hệ (c vận tốc ánh sáng chân không) c  c A   B f < cλ0 C f  D f  c f 0 HD: Để xảy tượng quang điện     c  0 f Chọn A Câu 18: Ban đầu mẫu chất phóng xạ nguyên chất có N0 hạt nhân Biết chu kì bán rã chất phóng xạ T Sau thời gian 3T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt chưa phân rã mẫu chất phóng xạ 7N N N 3N A B C D 8 4 HD: Ta có: N  N0  t T  N  N0 23  N0 Chọn B Câu 19: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo quỹ đạo thẳng dài 10 cm Quãng đường vật chu kì dao động A 10 cm B cm C 40 cm D 20 cm _ Group học tập: https://www.facebook.com/groups/vatly24h Trang Hinta Ngọc Anh Website: https://hoc24h.vn/ _ HD: Quỹ đạo dao động L = 2A = 10 cm → A = cm Trong chu kì dao động quãng đường vật S = 4A = 20 cm Chọn D Câu 20: Một mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự với điện tích cực địa tụ điện Q0 cường độ dòng điện cực đại mạch I0 Dao động điện từ tự mạch có tần số 2Q0 Q I I A f  B f  C f  D f  2Q0 Q0 I0 I0 HD: Ta có: I0  Q0  I0  2f.Q0  f  I0 2.Q0 Chọn B Câu 21: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt (với U0, ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở 120 V, hai đầu cuộn dây cảm 90 V hai đầu tụ điện 180 V Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch A 210 V HD: B 120 V C 150 V D 120 V Ta có: U  U2R   UL  UC   1202   90  180  150 V 2 Chọn C Câu 22: Theo thuyết lượng tử ánh sáng lượng A photon phụ thuộc vào khoảng cách tử photon tới nguồn phát B photon chùm sáng đơn sắc C photon tỉ lệ thuận với bước sóng ánh sáng tương ứng với photon D photon lượng nghỉ electron HD: Trong chùm sáng đơn sắc, photon mang lượng ε = hf (vì tần số f) Chọn B Câu 23: Cho khối lượng hạt proton, notron hạt nhân Heli ( 42 He ) 1,0073u; 1,0087u 4,0015u Biết 1u = 931,5 MeV/c2 Năng lượng liên kết hạt nhân 42 He xấp xỉ A 35,79 MeV HD: B 21,92 MeV C 16,47 MeV D 28,41 MeV Năng lượng liên kết hạt nhân Wlk   Z.mp   A  Z mn  mHe  c2 Suy ra: Wlk   2.1, 0073u  2.1, 0087u  4, 0015u  c  0, 0305u.c  0, 0305.931,5 MeV c  28, 41 MeV c2 Chọn D Câu 24: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox, gốc tọa độ O vị trí cân Biết phương trình vận tốc chất điểm v = 20πcos(2πt + π/6) cm/s Phương trình dao động chất điểm có dạng A x = 10cos(2πt − π/3) cm B x = 10cos(2πt + 2π/3) cm C x = 20cos(2πt + 5π/6) cm D x = 20cos(2πt + π/3) cm HD: _ Group học tập: https://www.facebook.com/groups/vatly24h Trang Hinta Ngọc Anh Website: https://hoc24h.vn/ _ Biên độ dao động A = vmax/ω = 20π/2π = 10 cm Pha ban đầu li độ φ0 = π/6 − π/2 = −π/3 rad (vì v sớm pha π/2 so với x) Phương trình dao động li độ x = 10cos(2πt − π/3) cm Chọn A Câu 25: Tại nơi Trái Đất có gia tốc rơi tự g, lắc đơn mà dây treo  thực dao động điều hòa Thời gian ngắn để vật nhỏ lắc từ vị trí biên vị trí cân A t   s g B t  2 C t  g  g D t   g HD: Chu kì lắc đơn T  2 g Thời gian ngắn từ biên VTCB t  T  g Chọn A Câu 26: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(100πt + π/3) V vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm L = 1/2π H Ở thời điểm điện áp hai đầu cuộn cảm u  100 V cường độ dòng điện qua cuộn cảm i = 2,0 A Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm     A i  2 cos 100t   A B i  2 cos 100t   A 6 6       C i  cos 100t   A D i  cos 100t   A 6 6   HD: Ta có: ZL = 50 Ω Mạch gồm L → uL = u Dòng điện mạch trễ pha π/2 so với u → φi = −π/6  100 u i2 Mặt khác: uL i vuông pha → 2L    U0L I0 I02 ZL2   22   I0  A I02   Vậy i  cos 100 t   A 6  Chọn D Câu 27: Cho hạt nhân vững hạt nhân A m1 m  A1 A2 A2 Z2 A1 Z1 X hạt nhân A2 Z2 Y có độ hụt khối ∆m1 ∆m2 Biết hạt nhân A1 Z1 X bền Y Hệ thức B m1 m  A1 A2 C A1 > A2 D ∆m1 > ∆m2 HD: Hạt X bền vững hạt Y → lượng liên kết riêng hạt X lớn hạt Y m1 m  Vậy: A1 A2 Chọn B _ Group học tập: https://www.facebook.com/groups/vatly24h Trang Website: https://hoc24h.vn/ Hinta Ngọc Anh _ Câu 28: Giới hạn quang điện Nhôm Natri 0,36 µm 0,50 µm Biết eV = 1,6.10−19 J, h = 6,625.10−34 J.s c = 3.108 m/s Công thoát electron khỏi Nhôm lớn công thoát electron khỏi Natri lượng A 0,140 eV B 0,322 eV C 0,966 eV D 1,546 eV HD: hc Công thoát electron:   0 1    Vậy:   1  2  hc     6,625.1034.3.108   6  1,546.1019  0,966 eV   0,36 0,5  10  1   Chọn C Câu 29: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox nằm ngang với động cực đại W0, lực kéo có độ lớn cực địa F0 Vào thời điểm lực kéo có độ lớn nửa F0 động vật 2W0 3W0 W W A B C D 4 HD: Ta có: F = −mω2x → Fmax = mω2A F A W 3W  Wd  Khi: F  max  x   Wt  2 4 Chọn B Câu 30: Một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây cuộn sơ cấp 5000 vòng, số vòng dây cuộn thứ cấp 250 vòng Biết điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp 220 V Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp A 5,5 V B 4400 V C 11 V D 55 V HD: U N 220 5000 Ta có:     U  11 V U2 N2 U2 250 Chọn C Câu 31: Phát biểu sau nói quang phổ ? A Để thu quang phổ hấp thụ nhiệt độ đám khí hay hấp thụ phải cao nhiệt độ nguồn sáng phát quang phổ liên tục B Mỗi nguyên tố hóa học trạng thái khí hay nóng sáng áp suất thấp cho quang phổ vạch riêng, đặc trưng cho nguyên tố C Quang phổ hấp thụ quang phổ ánh sáng vật rắn phát vật nung nóng D Quang phổ liên tục nguồn sáng phụ thuộc thành phần cấu tạo nguồn sáng HD: Chọn B Câu 32: Cho đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm tụ điện, cuộn dây biến trở R Điện áp xoay chiều hai đầu đoạn mạch ổn định Cho R thay đổi ta thấy: Khi R = R1 = 76 Ω công suất tiêu thụ biến trở có giá trị lớn P0, R = R2 công suất tiêu thụ mạch AB có giá trị lớn 2P0 Giá trị R2 _ Group học tập: https://www.facebook.com/groups/vatly24h Trang Hinta Ngọc Anh Website: https://hoc24h.vn/ _ A 12,4 Ω HD: Khi R = R1 = 76 Ω ta có: PR  I2 R  B 60,8 Ω U2 R  r  Z2LC R C 45,6 Ω D 15,2 Ω U2 U2   R1  r  ZLC 2 r  Z2LC r  Z  2r LC R  2r R  U2 P  P   R max r  Z2LC  2r Vậy:   2  R  r  ZLC Khi R = R2 ta có: PAB  I  R  r   U2  R  r  R  r  Z2LC  U2 Z2  R  r   LC Rr U2 2ZLC R  r  ZLC R  ZLC  r  U2 PABmax  2P0  2ZLC Vậy:  R  Z  r LC  Mặt khác: PR max P ZLC     2ZLC  r  r  Z2LC  ZLC  r (*) PABmax 2P0 r  r  ZLC ZLC  r R  Ta có:  R1 r  ZLC rr 4  r2   r  3   1  R  R1  15,  5 Chọn D P/s: Đến (*) ta đặt r = → ZLC = 4/3 để giải toán cho dễ dàng Câu 33: Thực thí nghiệm Y−âng giao thoa với ánh sáng có bước sóng λ Khoảng cách hai khe hẹp 1,0 mm Trên quan sát, điểm M cách vân trung tâm 4,5 mm có vân sáng bậc Giữ cố định điều kiện khác, di chuyển dần quan sát dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe xa vân giao thoa M chuyển thành vân tối lần thứ khoảng dịch 0,9 m Bước sóng λ thí nghiệm A 0,65 µm B 0,75 µm C 0,45 µm D 0,54 µm HD: λD λD   1,125 (1) Ban đầu: x M  4i  4,5  a a k1 = k1 = k1 = k1 = k1 = Vân sáng M k2 = k2 = k2 = k2 = Vân tối _ Group học tập: https://www.facebook.com/groups/vatly24h Trang Hinta Ngọc Anh Website: https://hoc24h.vn/ _ Lúc sau: tăng D (D' = D + 0,9) → i tăng (các khoảng vân mở rộng ra) Suy M chuyển thành vân tối lần thứ M thuộc vân tối k2 = Nên: x M  2,5i '  4,5  2,5 Từ (1) (2) suy ra: λD ' λD '   1,8 (2) a a D  mà D' = D + 0,9 → D = 1,5 m D' Thay vào (1) suy λ = 0,75 μm Chọn B Câu 34: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox, với gia tốc cực đại 320 cm/s2 Khi chất điểm qua vị trí gia tốc có độ lớn 160 cm/s2 tốc độ 40 cm/s Biên độ dao động chất điểm A 20 cm B cm C 10 cm D 16 cm HD: Ta có: a v hai đại lượng vuông pha nên: 2  40   160 2  v   a               v max  80 cm  v max   a max   v max   320   v max  ωA  80 v2max ω2A 80  A     20 cm Vậy  a max ω A 320 a max  ω A  320 Chọn A Câu 35: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch nối thứ tự R1, R2 tụ điện có điện dung C thay đổi Biết R1  2R  50 Ω Điều chỉnh giá trị C đến điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch lệch pha cực đại so với điện áp hai đầu đoạn mạch chứa R2 C Giá trị ZC A 200 Ω B 100 Ω C 75 Ω D 20 Ω HD: tan φ0  tan φR 2C Ta có: φ  φR 2C  φ0  tan φ  tan φR 2C  φ0   tan φ0 tan φR 2C   Biến đổi: tan φ0  φ R 2C   ZC ZC 1   R R1  R R R1  R   ZC Z ZC 1 C  R  R R ZC  R  R  R   ZC  Để tan φ0  φR 2C   max Z R  R R   C 2     Dấu "=" xảy khi: ZC  R  R1  R   75 Ω Chọn C Câu 36: Tại mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt A B cách 14 cm, dao động điều hòa tần số, pha, theo phương vuông góc với mặt nước Sóng truyền mặt nước với bước sóng 1,2 cm Điểm M nằm đoạn AB cách A đoạn cm Ax, By hai nửa đường thẳng mặt nước, phía so với AB vuông góc với AB Cho điểm C di chuyển Ax điểm D di chuyển By cho MC _ Group học tập: https://www.facebook.com/groups/vatly24h Trang Hinta Ngọc Anh Website: https://hoc24h.vn/ _ vuông góc với MD Khi diện tích tam giác MCD có giá trị nhỏ số điểm dao động với biên độ cực đại có đoạn CD A 12 B 13 C 15 D 14 HD: Các em vận trước nội công làm toán ! :P x y C D α A α M B Ta có: góc CMA  MDB  α AM MB Suy ra: CM  MD  (AM MB không đổi) cos α sin α CM.MD AM.MB  Nên: SΔCDM  2 sin α.cos α Do AM MB không đổi → S∆CMDmin (sinα.cosα)max sin α  cos2 α  (sin2α + cos2α = 1) 2 Dấu "=" xảy khi: sinα = cosα → α = 450 → ∆CAM vuông cân A ∆DBM vuông cân B Nên: CA = AM = cm DB = MB = cm Số điểm dao động với biên độ cực đại CD là: Lại có: sin α.cos α  CA  CB  kλ  DA  DB   62  142  kλ  82  142   7,7  k  6,7 Vậy có 14 giá trị k → CD có 14 điểm dao động với biên độ cực đại Chọn D Câu 37: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số, vuông pha nhau, có biên độ tương ứng A1 A2 Biết dao động tổng hợp có phương trình x = 16cosωt (cm) lệch pha so với dao động thứ góc α1 Thay đổi biên độ hai dao động, biên độ dao động thứ hai tăng lên 15 lần (nhưng giữ nguyên pha hai dao động thành phần) dao động tổng hợp có biên độ không đổi lệch pha so với dao động thứ góc α2, với α1 + α2 = π/2 Giá trị ban đầu biên độ A2 A cm B 13 cm C cm D cm HD: Ta có: x = x1 + x2, x1 vuông pha x2 → A0  A12  A22  16 cm Độ lệch pha hai dao động không đổi ∆φ = π/2 _ Group học tập: https://www.facebook.com/groups/vatly24h Trang 10 Hinta Ngọc Anh Website: https://hoc24h.vn/ _ α1 Đề cho: α1  α   α2 π  sin α1  cos α (công thức lượng giác) A A1 '   A  A1 '  A  A02   A '  A 22  A 02  15A 22  16A 22  162  A  cm A0 A0 Chọn A Câu 38: Dùng proton có động 5,45 MeV bắn vào hạt nhân 94 Be đứng yên Phản ứng tạo hạt nhân X hạt α Hạt α bay theo phương vuông góc với phương tới hạt proton hạt nhân có động 4,0 MeV Khi tính động hạt, lấy khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị khối lượng nguyên tử số khối chúng Năng lượng tỏa phản ứng A 1,145 MeV B 2,125 MeV C 4,225 MeV D 3,125 MeV HD: pX Phản ứng hạt nhân: 11 p 94 Be 36 X  42 He Áp dụng định luật bảo toàn động lượng: pp  pX  pα Lại có: pα  pp  pX2  pα2  pp2 (p2 = 2.K.m) pα Suy ra: K X m X  K α mα  K p m p  K X  4.4  5, 45  K X  3,575 MeV Năng lượng tỏa phản ứng E  K X  K α  K P  2,125 MeV pp Chọn B Câu 39: Cho ba lắc lò xo dao động điều hòa theo phương nằm ngang Biết ba lò xo giống hệt vật nặng có khối lượng tương ứng m1, m2, m3 Lần lượt kéo ba vật cho ba lò xo giãn đoạn A thả nhẹ cho ba vật dao động điều hòa Khi qua vị trí cân vận tốc hai vật m1, m2 có độ lớn v1 = 20 cm/s, v2 = 10 cm/s Biết m3 = 9m1 + 4m2, độ lớn vận tốc cực đại vật m3 A v3max = cm/s B v3max = cm/s C v3max = 10 cm/s D v3max = cm/s HD: k 1 A  v ~  m ~ m m v Vậy: m3  9m1  4m2     v3  cm/s v3 v1 v2 Ta có: v max  A  v  Chọn D Câu 40: Trong môi trường đẳng hướng không hấp thụ âm, mặt phẳng nằm ngang có điểm O, M, N tạo thành tam giác vuông O, với OM = 80 m, ON = 60 m Đặt O nguồn điểm phát âm công suất P không đổi mức cường độ âm M 50 dB Mức cường độ âm lớn đoạn MN xấp xỉ A 80,2 dB B 50 dB C 65,8 dB D 54,4 dB _ Group học tập: https://www.facebook.com/groups/vatly24h Trang 11 Hinta Ngọc Anh Website: https://hoc24h.vn/ _ HD: Gọi H MN mà H đo mức cường độ âm lớn Để H đo mức cường độ âm lớn OHmin → H hình chiếu O xuống MN Xét ∆OMN vuông O có: N 1 OH  MN     OH  48 cm H OH OM ON Áp dụng công thức DASA ta có: OM 80 L H  L M  20 log  L H  50  20 log  54, 44 dB O OH 48 Chọn D M ‒‒‒ HẾT ‒‒‒ Sưu tầm giải chi tiết: Hinta Ngọc Anh Đăng kí LUYỆN THI ONLINE https://hoc24h.vn/ Trong trình gõ máy không tránh khỏi sai sót, mong bạn thông cảm !!! Đáp án lời giải chi tiết xin cập nhật tại: https://www.facebook.com/hinta.ngocanh _ Group học tập: https://www.facebook.com/groups/vatly24h Trang 12 ... HẾT ‒‒‒ Sưu tầm giải chi tiết: Hinta Vũ Ngọc Anh Đăng kí LUYỆN THI ONLINE https://hoc24h.vn/ Trong trình gõ máy không tránh khỏi sai sót, mong bạn thông cảm !!! Đáp án lời giải chi tiết xin cập... 4m2, độ lớn vận tốc cực đại vật m3 A v3max = cm/s B v3max = cm/s C v3max = 10 cm/s D v3max = cm/s HD: k 1 A  v ~  m ~ m m v Vậy: m3  9m1  4m2     v3  cm/s v3 v1 v2 Ta có: v max  A  v... động tụ điện có điện dung C' A 4C B 3C C 2C D C HD: Ta có: λ  2πc LC  λ2 ~ C Khi λ tăng lần → λ2 tăng lần → C tăng lần Vậy gần ghép song song tụ C với tụ C' = 3C để C0 = C + C' = 4C Chọn B Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề chuyên vinh lần 3 giải chi tiết hinta vũ ngọc anh , Đề chuyên vinh lần 3 giải chi tiết hinta vũ ngọc anh , Đề chuyên vinh lần 3 giải chi tiết hinta vũ ngọc anh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay