Tuyển tập đề lý thuyết 2017 phần 1 VTC

23 406 1
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 23:33

TUYỂN TẬP ĐỀ THUYẾT 2017 Gv : Nguyễn Đức Dũng - Lương Văn Huy - Luyenthi.vtc.vn - Hoc.vtc.vn ĐỀ SỐ Câu 1: Phát biểu sau không đúng? A Tinh bột polime có cấu trúc dạng mạch phân nhánh không phân nhánh B Tinh bột không tan nước lạnh Trong nước nóng từ 650C trở lên, tinh bột chuyển thành dung dịch keo nhớt C Tinh bột không phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng, đun nóng D Etanol sản xuất phương pháp lên men nông sản chứa nhiều tinh bột Câu 2: Phát biểu sau đúng? A Hiđro hóa triolein trạng thái lỏng thu tripanmitin trạng thái rắn B Dầu mỡ bị ôi liên kết đôi C=C gốc axit không no chất béo bị oxi hóa chậm oxi không khí C Phản ứng xà phòng hóa xảy chậm phản ứng thủy phân chất béo môi trường axit D Phản ứng este hóa phản ứng thuận nghịch, cần đun nóng có mặt dung dịch H2SO4 loãng Câu 3: Phát biểu sau không đúng? A Vật liệu compozit gồm chất (là polime), chất độn, có chất phụ gia khác B Stiren, vinyl clorua, etilen, butađien, metyl metacrylat tham gia phản ứng trùng hợp để tạo polime C Tơ tằm tơ nilon-6,6 thuộc loại tơ poliamit D Etylen glicol, phenol, axit ađipic, acrilonitrin tham gia phản ứng trùng ngưng để tạo polime Câu 4: Cho loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ xenlulozơ axetat, tơ nilon-6, tơ lapsan Những tơ sau thuộc loại tơ nhân tạo? A tơ visco tơ nilon-6,6 B tơ visco tơ xenlulozơ axetat C tơ tằm tơ lapsan D tơ nilon-6,6 tơ nilon-6 Câu 5: Một hợp chất hữu X có công thức C3H9O2N Cho X phản ứng với dung dịch NaOH, đun nóng, thu muối Y khí Z làm xanh quỳ tím ẩm Nung Y với NaOH rắn (xúc tác CaO) thu CH4 Công thức cấu tạo thu gọn X A CH3COONH3CH3 B CH3CH2COONH4 C HCOONH3CH2CH3 D HCOONH2(CH3)2 Câu 6: Nhỏ từ từ dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 Hiện tượng xảy là: A có kết tủa keo trắng, sau kết tủa tan B có kết tủa keo trắng C có kết tủa keo trắng có khí bay lên D kết tủa, có khí bay lên Page TUYỂN TẬP ĐỀ THUYẾT 2017 Gv : Nguyễn Đức Dũng - Lương Văn Huy - Luyenthi.vtc.vn - Hoc.vtc.vn Câu 7: Cho phát biểu sau: (a) Nước cứng nước có chứa nhiều cation Ca2+, Mg2+ (b) Để làm tính cứng vĩnh cửu nước dùng dung dịch Ca(OH)2 dung dịch Na3PO4 (c) Không thể dùng nước vôi để làm mềm nước cứng tạm thời (d) Từ quặng đolomit điều chế kim loại Mg Ca riêng biệt (e) Các kim loại K, Ca, Mg, Al điều chế cách điện phân nóng chảy muối clorua tương ứng Số phát biểu A B C D Câu 8: Cho cặp kim loại tiếp xúc với qua dây dẫn là: Zn-Cu; Zn-Fe; Zn-Mg; Zn-Al; ZnAg nhúng vào dung dịch H2SO4 loãng Số cặp có khí H2 thoát phía kim loại Zn A B C D Câu 9: Nhận xét sau sai? A FeO có tính khử oxi hóa B Gang hợp kim Fe C, có từ 2-5% khối lượng C C Quặng hematit đỏ có thành phần Fe2O3 D Đồng thau hợp kim đồng thiếc Câu 10: Sự tạo thạch nhũ hang động đá vôi trình hóa học diễn hang động hàng triệu năm Phản ứng hóa học diễn tả trình A MgCO3 + CO2 + H2O → Mg(HCO3)2 B Ca(HCO3) → CaCO3 + CO2 + H2O C CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 D CaO + CO2 → CaCO3 Câu 11 Có số nhận xét cacbohidrat sau : (1) Saccarozơ, tinh bột xenlulozơ bị thủy phân (2) Glucozơ, fructozơ, saccarozơ tác dụng với Cu(OH)2 có khả tham gia phản ứng tráng bạc (3) Tinh bột xenlulozơ đồng phân cấu tạo (4) Phân tử xenlulozơ cấu tạo nhiều gốc α – Glucozơ (5) Thủy phân tinh bột môi trường axit sinh fructozơ Trong nhận xét trên, số nhận xét ; A B C D Câu 12 Trong loại tơ : bông, tơ capron, tơ xenlulozo axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon – 6,6 Số tơ tổng hợp là: A B C D Câu 13 Phát biểu sau không đúng? Page TUYỂN TẬP ĐỀ THUYẾT 2017 Gv : Nguyễn Đức Dũng - Lương Văn Huy - Luyenthi.vtc.vn - Hoc.vtc.vn A Đồng phân saccarozơ mantozơ B Saccarozơlà đường mía, đường nốt, đường củ cái, đường phèn C Saccarozơ thuộc loại disaccarit, phân tử cấu tạo gốc glucozơ D Saccarozơ dạng mạch hở dạng mạch vòng chuyển thành dạng mạch hở Câu 14 Phát biểu sau không đúng? A.Xenlulozơ tạo lớp màng tế bào thực vật B Thuốc thử để nhận biết hồ tinh bột iot C Tinh bột polime mạch không phân nhánh D Tinh bột hợp chất cao phân từ thiên nhiên Câu 15 Cho phát biểu sau : (1) Thủy phân este môi trường NaOH thu muối đơn chức dạng RCOONa (2) Người ta chuyển chất béo lỏng thành chất béo rắn (3) Dầu máy dầu ăn có chung thành phần nguyên tố (4) Cho axit hữu tác dụng với glixerol thu este ba chức gọi chất béo (5) Chất béo nhẹ nước không tan nước Số phát biểu : A.1 B.2 C.3 D.4 Câu 16.Phản ứng sau sai : A 2Cu  O2  HCl  2CuCl2  H 2O B Cu (OH )  HCl  CuCl2  H 2O C CuO  H SO4  CuSO4  H 2O D Cu  H SO4  CuSO4  H Câu 17: Cho hỗn hợp gồm Al, BaO Na2CO3 (có số mol) vào nước dư thu dung dịch X chất kết tủa Y Chất tan dung dịch X là: A NaAlO2 B NaOH NaAlO2 C NaOH Ba(OH)2 D Ba(AlO2)2 Ba(OH)2 Câu 18: Trong hỗn hợp sau: (1) 0,1mol Fe 0,1 mol Fe3O4; (2) 0,1mol FeS 0,1 mol CuS; (3) 0,1 mol Cu 0,1 mol Fe3O4; (4) 0,02 mol Cu 0,5 mol Fe(NO3)2; (5) 0,1 mol MgCO3 0,1 mol FeCO3 Những hỗn hợp tan hoàn toàn dung dịch H2SO4 loãng dư A (1), (3), (4), (5) B (1), (2), (5) C (1), (3), (5) D (1), (2), (4), (5) Câu 19: Trong phòng thí nghiệm, để tiêu hủy hết mẫu natri dư cách sau ? A Cho vào cồn 900 B Cho vào dd NaOH C Cho vào dầu hỏa D Cho vào máng nước thải Câu 20: Cho bột kim loại M vào dung dịch hỗn hợp gồm Fe(NO3)3 AgNO3 Sau phản ứng kết thúc, thu chất rắn X gồm M Ag với dung dịch Y chứa muối M(NO3)2 Fe(NO3)2 Kết luận Page TUYỂN TẬP ĐỀ THUYẾT 2017 Gv : Nguyễn Đức Dũng - Lương Văn Huy - Luyenthi.vtc.vn - Hoc.vtc.vn sau đúng? A Tính khử theo thứ tự: Fe2+ > M > Ag > Fe3+ B Tính oxi hoá theo thứ tự: Ag + > Fe3+ > M2+ > Fe2+ C Tính oxi hoá theo thứ tự: M2+ > Ag+ > Fe3+ > Fe2+ D Tính khử theo thứ tự: M > Ag > Fe2+ > Fe3+ Câu 21:Cho dãy chất sau: cumen ; striren ; cao su buna; etylen; axitfomic; axeton; andehit axetic; phenol.Số chất dãy phản ứng với dung dịch Br2 là: A.3 B.4 C.5 D.6 Câu 22: Đun nóng chất H2N-CH2 -CONH-CH(CH3)-CONH-CH2 -COOH dung dịch HCl (dư), sau phản ứng kết thúc thu sản phẩm là: A H2N-CH2-COOH; H2N-CH2-CH2-COOH B H3N+-CH2-COOHCl-; H 3N+-CH2-CH2-COOHCl- C H2N-CH2-COOH; H2N-CH(CH3)-COOH D H3N+-CH2-COOHCl-, H3N+-CH(CH3)-COOHCl- Câu 23: Cho chất: glucozơ, tinh bột, tơ nilon-6, protein, etylaxetat, alanin, saccarozơ Số chất tham gia phản ứng thuỷ phân là: A B C D Câu 24: Chọn phát biểu đúng: A Tiến hành phản ứng trùng ngưng đến 50 loại phân tử  -aminoaxit thu peptit B Trong phân tử peptit mạch hở chứa n gốc  -aminoaxit, số liên kết peptit (n-1) C Thuỷ phân hoàn toàn peptit X tổng khối lượng α-aminoaxit thu khối lượng X ban đầu D Dung dịch lòng trắng trứng tạo hợp chất màu với Cu(OH)2 HNO3 phản ứng tạo phức Câu 25: Cho sản phẩm: (a) tơ visco, (b) tơ xenlulozơ axetat, (c) nilon-6,6, (d) tơ nitron, (e) tơ tằm, (g) cao su Buna, (h) len, (i) thuốc súng không khói Số tơ tổng hợp bán tổng hợp là: A B C D Câu 26: Chọn phát biểu số phát biểu sau: a) Crom kim loại có tính khử mạnh sắt b) Crom kim loại tạo oxit bazơ c) Crom có số tính chất hóa học giống nhôm d) Crom có hợp chất giống hợp chất lưu huỳnh e) Trong tự nhiên crom dạng đơn chất f) Phương pháp sản xuất crom điện phân Cr2O3 nóng chảy g) Kim loại crom rạch thủy tinh h) Kim loại crom có cấu trúc mạng tinh thể lập phương tâm khối A a ,c, d ,g ,h B a ,c ,e ,g ,h C a ,b ,c ,d ,g D.b ,d ,f ,h Page TUYỂN TẬP ĐỀ THUYẾT 2017 Gv : Nguyễn Đức Dũng - Lương Văn Huy - Luyenthi.vtc.vn - Hoc.vtc.vn Câu 27 Tính chất chung kim loại tính dẻo, tính dẫn điện, dẫn nhiệt, có ánh kim Nguyên nhân chủ yếu gây tính chất chung là: A.Kim loại có tính khử B.Do kim loại chủ yếu tồn dạng chất rắn C.Kim loại có số electron lớn D.Các electron tự mạng tinh thể kim loại gây nên Câu 28: Có kim loại A,B,C,D đứng sau Mg dãy hoạt động hóa học ,biết rằng: - A,B tác dụng với dung dịch HCl giải phóng khí hiđro - C,D phản ứng với dung dịch HCl - B tác dụng với dung dịch muối A giải phóng kim loại A - D tác dụng với dung dịch muối C giải phóng kim loại C Hãy xác định thứ tự xếp theo chiều tính kim loại giảm dần A B,D,C,A B D,A,B,C C.B,A,D,C D.A,B,C,D Câu 29: Cho phản ứng sau: o t Cu + HNO3(đặc)   khí A NaHSO3+H2SO4→ khí C MnO2+HCl(đặc)→khí B Ba(HCO3)2+ HNO3→khí D Khẳng định sau không đúng? A A tác dụng với NaOH cho hai muối B B tác dụng với dung dịch KOH đun nóng cho muối C C không làm màu nước brom D A,B,C D tác dụng với dd Ca(OH) Câu 30: Cho hỗn hợp bột gồm Al,Fe,Mg Cu tác dụng với lượng dư dung dịch HCl Lọc bỏ phần chất rắn không tan thu dung dịch X Cho X tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH thu kết tủa Y Nung Y không khí đến khối lượng không đổi,thu chấ rắn Z Chất rắn Z gồm: A.Fe2O3;MgO;CuO B MgO;FeO C Fe2O3;MgO D Al2O3; Fe2O3;MgO Câu 31: Cho este: Benzyl fomat(1) vinyl axetat (2)tripanmitin(3)metyl acrylat(4).phenyl axetat(5) Dãy gồm este phản ứng với dd NaOH (đun nóng) sinh ancol là: A.(1),(2),(3) B.(2),(3),(5) C.(1),(3),(4) D.(3),(4),(5) Câu 32: Dãy gồm chất có phản ứng thủy phân : A.Tinh bột,xenlulozơ, protein,saccarozơ,PE B.Tinh bột,xenlulozơ, protein,saccarozơ,glucozơ C.Tinh bột,xenlulozơ, protein,saccarozơ,triglixerit D.Tinh bột,xenlulozơ, fructozơ, lipit Câu 33:Hai hợp chất X,Y có CTPT C3H6O2.Cả X Y tác dụng với Na,X tác dụng với Page TUYỂN TẬP ĐỀ THUYẾT 2017 Gv : Nguyễn Đức Dũng - Lương Văn Huy - Luyenthi.vtc.vn - Hoc.vtc.vn NaHCO3 Y có khả tham gia phản ứng tráng bạc;Công thức cấu tạo X Y : A.C2H5COOH CH3CH(OH)CHO B HCOOC2H5 HOCH2CH2CHO C C2H5COOH HCOOC2H5 D HCOOC2H5 HOCH2COCH3 Câu 34: Cho tất đồng phân đơn chức, mạch hở có công thức phân tử C3H6O2 tác dụng với Na, NaOH, NaHCO3 Số phản ứng xảy A B C D Câu 35: Phân tử khối trung bình cao su tự nhiên thủy tinh hữu plexiglat 36720 47300 (đvC) Số mắt xích trung bình công thức phân tử loại polime A 680 473 B 540 473 C 680 550 D 540 550 Câu 36: Kim loại sau phản ứng với dung dịch HCl Cl2 cho muối nhau? A Cu B Ag C Al D Fe Câu 37: Cho sơ đồ biến hóa: CaCO3  X(khí)  Y Với Y trường hợp sau không thỏa mãn với sơ đồ biến hóa (biết Y tác dụng với nước vôi trong)? A Al2(SO4)3 B Ca(HCO3)2 C Al(OH)3 D NaHCO3 Câu 38: Cho phát biểu nhận định sau : (1) Tác nhân chủ yếu gây mưa axit H2S NO (2) Khí CH4; CO2 gây tượng hiệu ứng nhà kính (3) Chất gây nghiện chủ yếu thuốc nicotin (4) Ozon khí nguyên nhân gây ô nhiễm không khí Số phát biểu : A.2 B.4 C.3 D.1 Câu 39: Tất kim loại dãy sau tan nước nhiệt độ thường tạo thành dung dịch kiềm? A K, Na, Zn, Al B K, Na, Fe, Al C Ba, K, Na D Na, K, Mg, Ca Câu 40: Một loại nước cứng đun sôi tính cứng Trong loại nước cứng có hòa tan hợp chất sau đây? A Ca(HCO3)2, MgCl2 B CaSO4, MgCl2 C Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2 D Mg(HCO3)2, CaCl2 Page TUYỂN TẬP ĐỀ THUYẾT 2017 Gv : Nguyễn Đức Dũng - Lương Văn Huy - Luyenthi.vtc.vn - Hoc.vtc.vn ĐỀ SỐ 02 Câu 1: Khi điều chế kim loại kiềm Na người ta thường dùng A Điện phân nóng chảy NaOH B Điện phân nóng chảy NaOH NaCl C Cho hỗn hợp rắn gồm NaCl K nung nóng D Điện phân nóng chảy NaCl Câu 2: Gang thép hợp kim sắt có nhiều ứng dụng công nghiệp đời sống Gang thép có điểm khác biệt sau không ? A Thép dẻo bền gang B Điều chế gang thường từ quặng hematit, điều chế Fe từ quặng pirit sắt C Hàm lượng cacbon gang cao thép D Gang giòn cứng thép Câu 3: Có cốc A, B chứa 100 ml dung dịch H2SO4 1M đinh sắt Nhỏ thêm vào cốc B vài giọt dung dịch CuSO4 Tìm phát biểu không số phát biểu sau ? A Bọt khí thoát cốc A nhanh cốc B B Quá trình hòa tan Fe cốc B nhanh cốc A C Trong cốc B có bọt khí H2 thoát bề mặt Cu D Trong cốc B có dòng electron di chuyển từ Fe sang Cu làm phát sinh dòng điện Câu 4: Trong bình nước chứa 0,3 mol Na+; 0,5 mol Ca2+; 0,3 mol Mg2+; 1,5 mol HCO3-; 0,4 mol Cl- Có thể dùng hoá chất sau để làm mềm nước bình trên? A Na2CO3 B HCl C Ca(OH)2 D Na2SO4 Câu 5: Nhận xét không Cr hợp chất Cr? A Cr(OH)2 hợp chất lưỡng tính B.Khi phản ứng với Cl2 dung dịch KOH ion CrO2 đóng vai trò chất khử C.Màu dung dịch K2Cr2O7 bị biến đổi cho thêm dung dịch KOH vào D Ancol etylic nguyên chất bốc cháy tiếp xúc với CrO3 điều kiên thường Câu 6: Phát biểu sau không đúng? A Tinh bột polime có cấu trúc dạng mạch phân nhánh không phân nhánh B Tinh bột không tan nước lạnh Trong nước nóng từ 650C trở lên, tinh bột chuyển thành dung dịch keo nhớt C Tinh bột không phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng, đun nóng D Etanol sản xuất phương pháp lên men nông sản chứa nhiều tinh bột Câu 7: Phát biểu không là: A Metyl-, đimetyl-, trimetyl- etylamin chất khí điều kiện thường B Tơ nilon-6,6 thuộc loại tơ poliamit Page TUYỂN TẬP ĐỀ THUYẾT 2017 Gv : Nguyễn Đức Dũng - Lương Văn Huy - Luyenthi.vtc.vn - Hoc.vtc.vn C Dung dịch saccarozơ không tham gia phản ứng tráng bạc D Tất peptit có phản ứng màu với Cu(OH)2/OH-. Câu 8: Sacarozơ, mantozơ glucozơ có chung tính chất A Đều bị thuỷ phân B Đều tác dụng với Cu(OH)2 C Đều tham gia phản ứng tráng bạc D Đều tham gia phản ứng với H2 (Ni, t0) Câu 9: Dung dịch sau làm phenolphtalein đổi hồng? A metylamin B alanin C glyxin D anilin Câu 10: Cho vật liệu polime sau: bông, tơ tằm, thủy tinh hữu cơ, nhựa PVC, tơ axetat, tơ visco, xenlulozơ len Số lượng polime thiên nhiên A B C D Câu 11: Vật làm hợp kim Zn-Cu môi trường không khí ẩm (hơi nước có hoà tan O2) xảy trình ăn mòn điện hoá Tại anot xảy trình A Khử O2 B Khử Zn C Ôxi hoá Cu D Ôxi hoá Zn Câu 12: Phát biểu sau sai ? A Hòa tan Al2(SO4)3 khan vào nước làm dung dịch nóng lên bị hiđrat hóa B Có chất lỏng pha loãng (thêm nước) nồng độ tăng C Các kim loại Na, K , Ba có mạng tinh thể lập phương tâm khối D Tất đám cháy dập tắt CO2 Câu 13: Bốn kim loại Na; Al; Fe Cu ấn định không theo thứ tự X, Y, Z, T biết rằng: - X; Y điều chế phương pháp điện phân nóng chảy - X đẩy kim loại T khỏi dung dịch muối - Z tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng không tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nguội X, Y, Z, T theo thứ tự là: A Al; Na; Cu; Fe B Na; Fe; Al; Cu C Na; Al; Fe; Cu D Al; Na; Fe; Cu Câu 14: Thạch cao sống có công thức A CaSO4 B CaSO4.2H2O C CaCO3 D CaSO4.H2O Câu 15: Thực thí nghiệm sau: (a) Đốt dây sắt khí clo dư (b) Đốt nóng hỗn hợp bột Fe S (không có oxi) (c) Cho FeO vào dung dịch HNO3 loãng (dư) (d) Cho Fe vào dung dịch AgNO3 dư (e) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng (dư) (f) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch HCl Trong thí nghiệm trên, số thí nghiệm tạo muối Fe(III) A B C D Câu 16 Dựa vào nguồn gốc, tơ sợi dùng công nghiệp dệt chia thành: Page TUYỂN TẬP ĐỀ THUYẾT 2017 Gv : Nguyễn Đức Dũng - Lương Văn Huy - Luyenthi.vtc.vn - Hoc.vtc.vn A Sợi hóa học sợi tổng hợp B Sợi hóa học sợi tự nhiên C Sợi tự nhiên sợi nhân tạo D Sợi tự nhiên sợi tổng hợp Câu 17 Nhận xét sau không tơ capton: A Một mắt xích có khối lượng 115 g/mol B Được tạo từ phản ứng trùng hợp trùng ngưng C Là tơ poliamit hay gọi tơ nilon – D Kém bề với nhiệt, mooit trường axit kiềm Câu 18 Lưu hóa cao su cao su có thuộc tính đàn hồi tốt vì: A Lưu huỳnh cắt mạch polime nhờ làm giảm nhiệt độ hóa rắn B Chuyển polime từ cấu trúc mạch thằng sang cấu trúc mạch không gian C Thêm lưu huỳnh để tăng thêm khối lượng phân tử polime D Lưu huỳnh chất rắn khó nóng chảy Câu 19.Dung dịch saccarozo tính khử đun nóng với dung dịch axit H2SO4 loãng lại cho phản ứng tráng gương.Đó do: A.Trong phân tử saccarozo có nhóm chức este bị thủy phân B Đã có tạo thành anđehit sau phản ứng C Saccarozo tráng gương môi trường axit D Thủy phân saccarozo tạo dung dịch Glucozo fructozo có phản ứng tráng gương Câu 20: Monome dùng để tạo polime sau ? CH CH C O OCH n A Etyl acrylat B Etyl axetat C Metyl axetat D Metyl acrylat o 2+ Câu 21: Cho giá trị điện cực chuẩn : E (Cu /Cu) = 0,34 V; Eo(Zn2+/Zn)= -0,76 V Khẳng định không ? A Cu 2+ có tính oxi hóa mạnh Zn2+ B Zn khử Cu 2+ thành Cu C Cu có tính khử yếu Zn D Zn2+ oxi hóa Cu Câu 22: Thêm bột sắt dư vào dd riêng biệt sau: FeCl3 , AlCl3 , CuSO4 , Pb(NO3)2 , NaCl, HCl, HNO3 (loãng), H2SO4 (đặc, nóng) Sau phản ứng xảy hoàn toàn , trường hợp phản ứng tạo muối Fe(II) là: A B C D.7 Câu 23: Phát biểu không đúng? A Tính chất hóa học đặc trưng kim loại tính khử B Bản chất ăn mòn kim loại trình oxi hóa-khử Page TUYỂN TẬP ĐỀ THUYẾT 2017 Gv : Nguyễn Đức Dũng - Lương Văn Huy - Luyenthi.vtc.vn - Hoc.vtc.vn C Ăn mòn hóa học làm phát sinh dòng điện D Nguyên tắc chung để điều chế kim loại khử ion kim loại thành nguyên tử kim loại Câu 24: Trong cốc nước có chứa 0,01 mol Na+ ; 0,02 mol Ca2+ ; 0,01 mol Mg2+ ; 0,05 mol HCO3và 0,02 mol Cl- Vậy nước cốc thuộc loại nước: A Có độ cứng tạm thời B Có độ cứng vĩnh cửu C Mềm D Có độ cứng toàn phần Câu 25: Phát biểu sau đúng: A Trong nhóm IIA, từ Be đến Ba, nhiệt độ nóng chảy kim loại giảm dần B Tất kim loại kiềm kiềm thổ phản ứng với nước nhiệt độ thường C Tính khử kim loại giảm dần theo thứ tự Na, K, Mg, Al D Trong kim loại, Cs kim loại mềm Câu 26: Cho chất: Phenol, alanin, axit glutamic, etylamin, phenylamoniclorua, anilin Số chất làm đổi màu dung dịch quỳ tím là? A B C D Câu 27: Cho chất: etyl axetat, anilin, ancol etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua, ancol benzylic, m-crezol, mono natriglutamat Trong chất này, số chất tác dụng với dung dịch NaOH là: A B C D Câu 28: Cho polime sau: tơ nilon-6,6(a); poli(phenol-fomanđehit)(b); tơ nitron(c); teflon(d); poli(metyl metacrylat)(e); tơ nilon-7(f) Dãy gồm polime điều chế phản ứng trùng hợp A (b), (c), (d) B (a), (b), (f) C (b), (c), (e) D (c), (d), (e) Câu 29: Phương trình hóa học sau không đúng? A 2CH3NH2 + H2SO4  (CH3NH3)2SO4 B C 6H5NO2 + 3Fe +6HCl  C6H5NH2 + 3FeCl2 + 2H2O C C6H5NH2 + 3Br2  2,4,6-Br3C6H2NH3Br + 2HBr D CH3NH2 + O2  CO2 + N2 + H2O Câu 30: Cho phản ứng sau (1) Tinh bột + H2O(H+, t0)  (2) Policaproamit + H2O(H+, t0)  (3) Polienantoamit + H2O(H+, t0)  (4) Poliacrilonitrin + Cl2(as)  (5) Pliisopren + nS  (6) Cao su Buna-N + Br2(CCl4)  (7) Poli(metyl acrylat) + NaOH(đun nóng)  (8) Nilon-6 + H2O(H+, t0)  (9) Amilopectin + H2O(H+, t0)  (10) Cao su thiên nhiên (t0)  (11) Rezol (đun nóng 1500C)  (12) Poli(hexa metylen-ađipamit) + + H2O(H , t ) Số phản ứng thuộc loại cắt mạch Polime là: Page 10 TUYỂN TẬP ĐỀ THUYẾT 2017 Gv : Nguyễn Đức Dũng - Lương Văn Huy - Luyenthi.vtc.vn - Hoc.vtc.vn A B C D Câu 31: Phát biểu không là: A Trong dung dịch, Fe3+ khử Cu tạo thành Cu2+ Fe2+ B Ag+ có tính oxi hóa mạnh Cu2+ C Cu 2+ tác dụng với dung dịch H2S tạo kết tủa màu đen D Tính oxi hóa ion tăng theo thứ tự: Fe2+, H+, Cu2+, Ag+ Câu 32: Cho bột Fe vào dung dịch NaNO3 HCl Đến phản ứng hoàn thu dd A, hỗn hợp khí X gồm NO H2 có chất rắn không tan Trong dd A chứa muối: A FeCl3 ; NaCl B Fe(NO3)3 ; FeCl3 ; NaNO3 ; NaCl C FeCl2 ; Fe(NO3)2 ; NaCl ; NaNO3 D FeCl2, ; NaCl 3+ Câu 33: Để khử ion Fe dung dịch thành ion Fe 2+ dùng lượng dư A kim loại Ag B kim loại Ba C kim loại Mg D kim loại Cu Câu 34: Khi điện phân 500ml dung dịch gồm NaCl 0,2M CuSO4 0,05M với điện cực trơ kết thúc điện phân thu dd X Phát biểu sau : A Dung dịch X hoà tan Al2O3 B Khí thu anot bình điện phân : Cl2, H2 C Ở catôt xảy oxi hoá Cu2+ D Dung dịch X hoà tan kim loại Fe Câu 35: Cho nhận xét sau: Na2CO3 làm mềm nước cứng Dung dịch Ca(OH)2 làm mềm nước cứng tạm thời làm mềm nước cứng vĩnh cửu Nước cứng làm giảm tác dụng xà phòng tạo kết tủa Phản ứng CaCO3 + CO2 + H2O  Ca(HCO3)2 phản ứng giải thích xâm thực nước tự nhiên vào núi đá vôi Số nhận xét là: A B C D Câu 36: Khi đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức số mol CO2 sinh số mol O2 phản ứng Tên gọi este A Etyl axetat B Metyl axetat C Metyl fomat D n-propyl axetat Câu 37: Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) sau đây? A Cu(OH)2 (ở điều kiện thường) B H2 (xúc tác Ni, đun nóng) C Dung dịch NaOH (đun nóng) D H2O (xúc tác H2SO4 loãng, đun nóng) Page 11 TUYỂN TẬP ĐỀ THUYẾT 2017 Gv : Nguyễn Đức Dũng - Lương Văn Huy - Luyenthi.vtc.vn - Hoc.vtc.vn Câu 38: Cho phát biểu sau: (a) Các chất CH3NH2, C2H5OH, NaHCO3 có khả phản ứng với HCOOH (b) Phản ứng brom vào vòng benzen phenol (C6H5OH) dễ benzen (c) Oxi hóa không hoàn toàn etilen phương pháp sản xuất anđehit axetic (d) Phenol (C6H5OH) tan etanol Trong phát biểu trên, số phát biểu A B C D Câu 39: Đi peptit X có công thức H2NCH2CONHCH(CH3)COOH Tên gọi X A Alanylglixyl B Alanylglixin C Glyxylalanin D Glyxylalanyl Câu 40: Phản ứng trùng hợp tổng quát mô tả sau: nA → (A)n Trong n A hệ số trùng hợp B số monome C hệ số polime hóa D số mắt xích Page 12 TUYỂN TẬP ĐỀ THUYẾT 2017 Gv : Nguyễn Đức Dũng - Lương Văn Huy - Luyenthi.vtc.vn - Hoc.vtc.vn ĐỀ SỐ 03 Câu Đặc điểm phản ứng thủy phân este no, đơn chức môi trường axit là: A Luôn sinh axit hữu ancol (3) B Không thuận nghịch (2) C (1), (3) D Thuận nghịch (1) Câu Cho câu sau: Chất béo thuộc loại chất este Tơ nilon – 6,6, tơ capron, tơ enang điều chế phản ứng trùng ngưng Vylin axetat không điều chế trực tiếp từ axit ancol tương ứng Nitro benzen phản ứng với HNO3 đặc (xúc tác H2SO4 đặc,nóng ) tạo thành m – đinitrobenzen Amilin phản ứng với nước Brom dư tạo thành p – bromalinin Số câu là: A B C D Câu Giữa Glucozơ saccarozơ có đặc điểm giống nhau: A Đều hòa tan Cu(OH) nhiệt độ thường tạo dd màu xanh lam B Đều lấy từ củ cải đường C Đều bị oxi hóa [Ag(NH ) ]OH D Đều có biệt dược “huyết ngọt” Câu Nhận xét sau không đúng? A Nhỏ dd iot vào hồ tinh bột thấy có màu xanh, đem đun nóng thấy màu, để nguội lại xuất màu xanh B Trong nhiều loại hạt cối có nhiều tinh bột C Cho axit nitric đậm đặc vào dd lòng trắng trứng không thấy có tượng D Nhỏ dd iot vào lát chuối xanh thấy màu miếng chuối chuyển từ trắng sang xanh nhỏ vào lát chuối chín tượng Câu Chất hữu E (C,H,O) đơn chức, có tỉ lệ m : m = 3:2 đốt cháy hết E thu n :n = 4: Thủy phân 4,3g E môi trường kiềm thu muối axit hữu A 2,9 g ancol B Nhận xét sau sai? A B ancol đứng đầu dãy đồng đẳng B Chất E dãy đồng đẳng với etylacrylat C A axit đứng đầu dãy đồng đẳng D Chất E tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime Câu 6: Có cốc chứa dung dịch HCl nồng độ thể tích Cho vào cốc (1) Zn, cho vào cốc (2) Fe, cho vào cốc (3) hai Fe Cu đặt tiếp xúc nhau, cho vào cốc (4) hai Page 13 TUYỂN TẬP ĐỀ THUYẾT 2017 Gv : Nguyễn Đức Dũng - Lương Văn Huy - Luyenthi.vtc.vn - Hoc.vtc.vn Zn Cu đặt tiếp xúc Giả thiết khối lượng kim loại Tốc độ giải phóng khí bốn cốc xếp theo chiều giảm dần A (4) > (3) > (2) > (1) B (4) > (3) > (1) > (2) C (3) > (4) > (1) > (2) D (1) > (2) > (3) > (4) Câu 7: Hỗn hợp X gồm Al, Fe xOy, Fe Hòa tan hoàn toàn X dung dịch H2SO4 loãng thấy thoát V lít khí (ở đktc) Nung X điều kiện không khí tới phản ứng xảy hoàn toàn thu hỗn hợp Y Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH dư khí bay Hòa tan Y dung dịch H2SO4 loãng thu V lít khí (ở đktc) Công thức oxit sắt hỗn hợp X A Fe2O3 B FeO C Fe3O4 D FeO Fe3O4 Câu 8: Dãy kim loại điều chế phương pháp nhiệt luyện công nghiệp A Ni, Zn, Fe, Cu B Cu, Fe, Pb, Mg C Na, Fe, Sn, Pb D Al, Fe, Cu, Ni Câu 9: Hai kim loại X, Y dung dịch muối clorua chúng có phản ứng hóa học sau: X + 2YCl3 → XCl2 + 2YCl2(1) Y + XCl2 → YCl2 + X (2) Phát biểu là: A Ion Y2+ có tính oxi hóa mạnh ion X2+ B Kim loại X khử ion Y2+ C Kim loại X có tính khử mạnh kim loại Y D Ion Y3+ có tính oxi hóa mạnh ion X2+ Câu 10 : Chất rắn X phản ứng với dung dịch HCl dung dịch Y Cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch Y, ban đầu xuất kết tủa xanh, sau kết tủa tan, thu dung dịch màu xanh thẫm Chất X A FeO B Fe C CuO D Cu Câu 11: Cho chất: amoniac (1); anilin (2); p-nitroanilin (3); p-metylanilin (4); metylamin (5); đimetylamin (6) Thứ tự tăng dần lực bazơ chất là: A (2) < (3) < (4) < (1) < (5) < (6) B (3) < (2) < (4) < (1) < (5) < (6) C (2) > (3) > (4) > (1) > (5) > (6) D (3) < (1) < (4) < (2) < (5) < (6) Câu 12: Nhận định sau không đúng? A Phân tử saccarozơ gốc –glucozơ β–fructozơ liên kết với qua nguyên tử oxi, gốc Page 14 TUYỂN TẬP ĐỀ THUYẾT 2017 Gv : Nguyễn Đức Dũng - Lương Văn Huy - Luyenthi.vtc.vn - Hoc.vtc.vn –glucozơ C1, gốc β–fructozơ C4(C1–O–C4) B Tinh bột có loại liên kết –[1,4]–glicozit –[1,6]–glicozit C Xenlulozơ có liên kết β–[1,4]–glicozit D Trong dung dịch glucozơ chủ yếu tồn dạng mạch vòng –glucozơ β–glucozơ Câu 13: Dãy chứa amino axit có số nhóm amino số nhóm cacboxyl là: A Gly, Ala, Glu, Tyr B Gly, Val, Lys, Ala C Gly, Ala, Glu, Lys D Gly, Val, Tyr, Ala Câu 14: Hai hợp chất hữu X, Y có công thức phân tử C3H6O2 Cả X Y tác dụng với Na; X tác dụng với NaHCO3 Y có khả tham gia phản ứng tráng bạc Công thức cấu tạo X Y A HCOOC2H5và HOCH2CH2CHO B HCOOC2H5 HOCH2COCH3 C C2H5COOH HCOOC2H5 D C2H5COOH CH3CH(OH)CHO Câu 15 : Chất X có công thức phân tử C4H9O2N Biết : X + NaOH  Y + CH4O Y + HCl (dư)  Z + NaCl Công thức cấu tạo X Z A H2NCH2CH2COOCH3 CH3CH(NH3Cl)COOH B CH3CH(NH2)COOCH3 CH3CH(NH3Cl)COOH C H2NCH2COOC2H5 ClH3NCH2COOH D CH3CH(NH2)COOCH3 CH3CH(NH2)COOH Câu 16: Kim loại sau tan hết nước dư nhiệt độ thường A Na B Fe C Mg D Al  CO2  H 2O  NaOH Câu 17: Cho dãy chuyển hóa sau: X  Y  X Công thức X A NaOH B Na 2CO3 C NaHCO3 D Na2O Câu 18: Dãy ion xếp theo chiều giảm dần tính oxi hoá (biết dãy điện hóa, cặp Fe3+/Fe2+ đứng trước cặp Ag+/Ag): A Ag+, Cu 2+, Fe3+, Fe2+ B Fe3+, Cu2+, Ag+, Fe2+ C Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+ D Fe3+, Ag +, Cu2+, Fe2+ Câu 19: Khi nung hỗn hợp chất Fe(NO3)2, Fe(OH)3 FeCO3 không khí đến khối lượng không đổi, thu chất rắn là: A Fe3O4 B FeO C Fe D Fe2O3 Câu 20: Trộn dung dịch chứa a mol AlCl3 với dung dịch chứa b mol NaOH Để thu kết tủa cần có tỉ lệ A a : b = : B a : b < : C a : b = : D a : b > : Câu 21 : Dãy gồm chất xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ từ trái sang phải Page 15 TUYỂN TẬP ĐỀ THUYẾT 2017 Gv : Nguyễn Đức Dũng - Lương Văn Huy - Luyenthi.vtc.vn - Hoc.vtc.vn A Etylamin, amoniac, phenylamin B Phenylamin, amoniac, etylamin C Etylamin, phenylamin, amoniac D Phenylamin, etylamin, amoniac Câu 22: Tơ thuộc loại tơ nhân tạo? A.Tơ capron B Tơ nilon-6,6 C Tơ tằm D Tơ axetat Câu 23: Số liên kết peptit có phân tử Ala-Gly-Val-Gly-Ala A B C D Câu 24: Cho phản ứng xảy theo sơ đồ sau: t X + NaOH   Y+Z o CaO,t Y (rắn) + NaOH (rắn)   CH4 + Na 2CO3 t Z + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O   CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag Chất X A etyl format B metyl acrylat C vinyl axetat D etyl axetat Câu 25: Tơ nitron dai, bền với nhiệt, giữ nhiệt tốt, thường dùng để dệt vải may quần áo ấm Trùng hợp chất sau tạo thành polime dùng để sản xuất tơ nitron? A CH2=CH-CN B CH2=CH-CH3 C H2N-[CH2]5-COOH D H2N-[CH2]6-NH2 Câu 26: Cho Al vào dung dịch HCl, có khí thoát Thêm vài giọt dung dịch CuSO4 vào A.phản ứng ngừng lại B tốc độ thoát khí không đổi C tốc độ thoát khí giảm D tốc độ thoát khí tăng Câu 27: Phát biểu sau sai? A Các kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy tăng dần từ Li đến Cs B Các kim loại kiềm kim loại nhẹ C Các kim loại kiềm có bán kính nguyên tử lớn so với kim loại chu kì D Các kim loại kiềm có màu trắng bạc có ánh kim Câu 28 Cho khí H2S tác dụng với: dung dịch NaOH, khí clo, nước clo, dung dịch KMnO4 / H+ ; khí oxi dư đung nóng, dung dịch FeCl3, dung dịch ZnCl2 Số trường hợp xảy phản ứng là: A B C D Câu 29 Cho Ba vào dung dịch riêng biệt sau : NaHCO3 ; CuSO4 ; (NH4)2CO3 ; NaNO3 ; AgNO3 ; NH4NO3 Số dung dịch tạo kết tủa : A B C D Câu 30 Nhiệt phân chất sau: (NH4)2Cr2O7; CaCO3; Cu(NO3)2; KMnO4; Mg(OH)2; AgNO3; NH4Cl Số trường hợp xảy phản ứng oxi hóa khử là: A B C D Câu 31: Hợp chất X có công thức C8H14O4 Từ X thực phản ứng (theo tỉ lệ mol): (a) X + 2NaOH  X1 + X2 + H2O (b) X1 + H2SO4  X3 + Na2SO4 Page 16 TUYỂN TẬP ĐỀ THUYẾT 2017 Gv : Nguyễn Đức Dũng - Lương Văn Huy - Luyenthi.vtc.vn - Hoc.vtc.vn (c) nX3 + nX4  nilon-6,6 + 2nH2O (d) 2X2 + X3  X + 2H2O Phân tử khối X5 A 198 B 202 C 216 D 174 Câu 32: Cho dãy chất: C6H5NH2 (1), C2H 5NH2 (2), (C6H5)2NH (3), (C2H5)2NH (4), NH3 (5) (C6H5 gốc phenyl) Dãy chất xếp theo thứ tự lực bazơ giảm dần : A (4), (1), (5), (2), (3) B (3), (1), (5), (2), (4) C (4), (2), (3), (1), (5) D (4), (2), (5), (1), (3) Câu 33: Loại tơ sau điều chế phản ứng trùng hợp? A Tơ visco B Tơ nitron C Tơ nilon-6,6 D Tơ xenlulozơ axetat Câu 34: Cho phát biểu sau: (a) Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở thu số mol CO2 số mol H2O (b) Trong hợp chất hữu thiết phải có cacbon hiđro (c) Những hợp chất hữu có thành phần nguyên tố giống nhau, thành phần phân tử hay nhiều nhóm CH2 đồng đẳng (d) Dung dịch glucozơ bị khử AgNO3 NH3 tạo Ag (e) Saccarazơ có cấu tạo mạch vòng Số phát biểu A B C D Câu 35: Phát biểu sau đúng? A Muối phenylamoni clorua không tan nước B Tất peptit có phản ứng màu biure C H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-COOH đipeptit D Ở điều kiện thường, metylamin đimetylamin chất khí có mùi khai Câu 36: Cho sơ đồ phản ứng sau: R + 2HCl(loãng) o t   RCl2 + H2; o t 2R + 3Cl2   2RCl3; R(OH)3 + NaOH(loãng)  NaRO2 + 2H2O; Kim loại R A Cr B Al C Mg Câu 37: Phương trình hóa học sau không đúng? A Ca + 2H2O  Ca(OH)2 + H2 D Fe o t B 2Al + Fe2O3   Al2O3 + 2Fe o t C 4Cr + 3O2   2Cr2O3 D 2Fe + 3H2SO4(loãng)  Fe2(SO4)3 + 3H2 Page 17 TUYỂN TẬP ĐỀ THUYẾT 2017 Gv : Nguyễn Đức Dũng - Lương Văn Huy - Luyenthi.vtc.vn - Hoc.vtc.vn Câu 38: Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch gồm chất tan: A Fe(NO3)2, AgNO3, Fe(NO3)3 B Fe(NO3)2, AgNO3 C Fe(NO3)3, AgNO3 D Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 Câu 39: Cho muối X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu dung dịch chứa hai chất tan Mặt khác, cho a gam dung dịch muối X tác dụng với a gam dung dịch Ba(OH)2, thu 2a gam dung dịch Y Công thức X A KHS B NaHSO4 C NaHS D KHSO3 Câu 40: Các dung dịch sau có tác dụng với Al2O3? A NaSO4, HNO3 B HNO3, KNO3 C HCl, NaOH D NaCl, NaOH Page 18 TUYỂN TẬP ĐỀ THUYẾT 2017 Gv : Nguyễn Đức Dũng - Lương Văn Huy - Luyenthi.vtc.vn - Hoc.vtc.vn ĐỀ SỐ 04 Câu 1: Hòa tan hết 8,1 gam kim loại X vào dung dịch HCl lấy dư thấy thu 10,08 lít H2 đktc Nhận xét sau kim loại X đúng? A X có độ dẫn điện lớn so với Cu B X kim loại nhẹ so với H2O C X tan dung dịch HCl dung dịch NH3 D Fe tạo nung hỗn hợp gồm Fe2O3 với X nhiệt độ cao Câu 2: Có nhận xét sau: 1; Các kim loại Na Ba kim loại nhẹ 2;Độ cứng Cr> Al 3;Cho K vào dung dịch CuSO4 tạo Cu 4;Về độ dẫn điện: Ag>Cu>Al 5; Có thể điều chế Mg cách cho khí CO khử MgO nhiệt độ cao Trong nhận xét số nhận xét là: A.3 B.4 C.5 D.2 Câu 3: Có phản ứng: 1) Cu + HNO3 loãng → khí X + ) MnO2 + HCl đặc → khí Y + 3) NaHSO3 + NaHSO4 → khí Z + 4) Ba(HCO3)2 + HNO3 → khí T + Các khí sinh tác dụng với dung dịch NaOH A X, Y, Z, T B Y, Z, T C Z, T D Y, T Câu 4: Hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3, Cu có số mol Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong: A NaOH dư B HCl dư C NH3 dư D AgNO3 dư Câu 5: Phát biểu sau sai? A Hỗn hợp mol Al mol K2O tan hết H2O dư B Hỗn hợp mol Cu mol KNO3 tan hết HCl dư C Hỗn hợp mol Cu mol FeCl3 tan hết H2O dư D Hỗn hợp mol Na2S mol CuS tan hết HCl dư Câu 6: Dãy kim loại sau điều chế công nghiệp phương pháp điện phân nóng chảy muối clorua oxit tương ứng A K, Mg, Ag B Mg, Fe, Pb C Na, Ca, Al D Na, Al, Cu Câu 7: Phát biểu sau ? A Hỗn hợp tecmit (dùng để hàn gắn đường ray) gồm bột Fe Al2O3 B Thành phần quặng boxit Al2O3.2H2O C Nước cứng nước chứa nhiều ion HCO 3 , SO 24  , Cl  D Các kim loại kiềm thổ kiểu mạng tinh thể lập phương tâm diện Câu 8: Cho phát biểu sau: (a) Chất béo trieste glixerol axit béo (b) Chất béo nhẹ nước, không tan nước tan nhiều dung môi hữu (c) Phản ứng thủy phân chất béo môi trường kiềm gọi phản ứng xà phòng hóa Page 19 TUYỂN TẬP ĐỀ THUYẾT 2017 Gv : Nguyễn Đức Dũng - Lương Văn Huy - Luyenthi.vtc.vn - Hoc.vtc.vn (d) Các este điều chế từ axit cacboxylic ancol (e) Tristearin, triolein có công thức là: (C17H35COO)3C3H5, (C17H33COO)3C 3H5 Số phát biểu A B C D Câu 9: Trong chất: etilen, benzen, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, cumen isopren số chất có khả tham gia phản ứng trùng hợp A B C D Câu 10: Cho sơ đồ biến hóa sau :   H 2O , xt H O2 , xt  Y1 , xt H SO4  Y2 , xt H SO4 C4H6O2  X2 + Y1 + Y2  C4H6O4   C7H12O4   C10H18O4  X1 X2 X3 X4 Biết X1 anđehit đa chức, mạch thẳng ; Y2 ancol bậc Phát biểu sau không đúng? A X1 vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử B X chứa chức este phân tử C X2 có tên axit butanđioic D X4 este no, chức, mạch hở Câu 11: Trong kim loại sau: K, Cs, Ba Ca Kim loại có tính khử mạnh nhất? A Ba B Cs C Ca D K Câu 12: Nhận xét sau đúng? A Trong công nghiệp, nhôm điều chế cách dùng CO khử Al2O3 B Các oxit hiđroxit crom hợp chất lưỡng tính C Kim loại Cu khử ion Fe2+ dung dịch D Kim loại Na bảo quản cách ngâm dầu hỏa Câu 13: Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch X, thấy xuất kết tủa, sau kết tủa tan dần Dung dịch X chứa chất tan sau đây? A MgCl2 B AlCl3 C Ca(HCO3)2 D FeCl3 Câu 14: Phương pháp sau dùng để điều chế kim loại Na công nghiệp? A Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn B Điện phân nóng chảy NaCl C Dùng khí CO khử Na 2O nhiệt độ cao D Dùng kim loại K khử ion Na+ dung dịch NaCl Câu 15: Hai kim loại sau phản ứng với dung dịch H2SO4 loảng không phản ứng với H2SO4 đặc, nguội A Cu, Ag B Zn, Al C Al, Fe D Mg, Fe Câu 16: Chất X có công thức phân tử C4H6O2 Cho m gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa gam Page 20 TUYỂN TẬP ĐỀ THUYẾT 2017 Gv : Nguyễn Đức Dũng - Lương Văn Huy - Luyenthi.vtc.vn - Hoc.vtc.vn NaOH, tạo 4,1 gam muối Y chất hữu Z Nhận xét sau sai ? A Y Z có số nguyên tử cacbon phân tử B Z có khả tham gia phản ứng tráng gương C X không tham gia phản ứng tráng gương có làm màu nước brom D Từ Z chuyển trực tiếp thành Y phản ứng hóa học Câu 17: Trong nhận xét sau: KLPT amin đơn chức số lẻ (1) ; amin độc (2) ; benzylamintan vô hạn nước làm xanh quỳ tím (3) ; anilin dể dàng phản ứng với dd brom ảnh hưởng nhóm NH2 đến nhân thơm (4) Số nhận xét là: A B C D Câu 18: Để phân biệt glucozơ fructozơ người ta dùng A Cu(OH)2/NaOH B nước brom C dung dịch AgNO3/NH3 D nước vôi Câu 19: Trong số loại tơ sau: tơ lapsan, tơ nitron, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ nilon-7 Có loại tơ thuộc loại tơ nhân tạo ? A B C D Câu 20: Este X có công thức phân tử C4H6O2 Thủy phân hoàn toàn X dung dịch NaOH, thu dung dịch Y chứa hai chất có khả tham gia phản ứng tráng bạc Chất X có công thức cấu tạo đây? A HCOO-CH=CH-CH3 B HCOO-CH2CH=CH2 C CH2=CH-COO-CH3 D CH3-COO-CH=CH2 Câu 21: Dãy sau gồm kim loại điều chế phương pháp thủy luyện: A Ca, Cu, Fe, Au B Cu, Hg, Ag, Sn C Ag, Cu, Au, Al D Au, Cu, Sr, Fe Câu 22: Phát biểu sau không đúng: A Cr2O3 oxit lưỡng tính, không tan dung dịch axit kiềm loãng B CrO oxit bazơ, tan dễ dàng dung dịch axit C CrO3 tan dễ nước, tác dụng dễ dàng với dung dịch kiềm loãng D Do Cr(OH)3 hiđroxit lưỡng tính nên crom tác dụng với dung dịch NaOH đặc Câu 23: Có dung dịch riêng biệt: Fe(NO3)3, AgNO3, CuSO4, ZnSO4, NaCl, MgSO4 Nhúng vào dung dịch Mn kim loại ( biết ion Mn2+ có tính oxi hóa yếu ion Zn2+), số trường hợp xảy ăn mòn điện hóa là: A B C D Page 21 TUYỂN TẬP ĐỀ THUYẾT 2017 Gv : Nguyễn Đức Dũng - Lương Văn Huy - Luyenthi.vtc.vn - Hoc.vtc.vn Câu 24: Cho giá trị điện cực chuẩn số cặp oxi hóa – khử : X 2+/X (E0 = -0,76V) ; Y2+/Y (E0 = -0,13V) ; Z2+/Z (E0 = +0,34V) ; M2+/M (E0 = -2,37V) Pin có suất điện động lớn nhỏ là: A pin X-Z pin Y-Z B pin X-Z pin X-Y C pin M-Z pin Y-Z D pin M-Z pin X-Y Câu 25: Phản ứng không đúng? A Fe + 3Ag+ (dư) Fe3+ + 3Ag B Mg (dư) + 2Fe3+ Mg2+ + 2Fe2+ C Fe + 2Fe3+ 3Fe2+ D Cu + 2Fe3+ Cu2+ + 2Fe2 Câu 26: Cho chất sau: CH3COOCH2CH2Cl, ClH3N-CH2COOH, C6H5Cl(thơm), HCOOC6H5(thơm), C6H5COOCH3(thơm), HO-C6H4-CH2OH(thơm), CH3COOCH=CH2 Có chất tác dụng với dung dịch NaOH đặc, nhiệt độ cao, áp suất cao cho sản phẩm có hai muối? A B C D Câu 27: Cho chất: C2H2, C2H4, C2H 5OH, CH3COOCH=CH2, CH2=CH-CH2Cl, CH3-CHCl2, CH3COOCH(Cl)-CH3 Số lượng chất tạo trực tiếp andehit phản ứng A B C D Câu 28: Từ hợp chất ứng với công thức phân tử C6H11NO diều chế tơ capron phản ứng C6H11NO có tên gọi là: A Axit ε-aminocaproic B Caprolactam C Axit α-aminocaproic D Axit ω-amino valeric Câu 29: Dung dịch hỗn hợp X chứa x mol axit glutamic y mol tyrosin Cho dung dịch X tác dụng với lượng dung dịch HCl vừa đủ dung dịch Y Dung dịch Y tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa z mol NaOH Mối liên hệ x,y z là: A z = 2x +2y B z =3x +2y C z= 3x+3y D z=2x+3y Câu 30: Cho chất : C2H4(OH)2,CH2(OH)CH2CH2OH ,CH3CH2CH2OH ,C3H5(OH)3,(COOH)2 ,CH3COCH3 ;HOCH2CHO.Có chất tác dụng với Na Cu(OH)2(các điều kiện phản ứng có đủ) A.5 B.6 C.4 D.7 Câu 31: Từ dung dịch CuCl2, có cách trực tiếp điều chế kim loại Cu A B C D Câu 32 Cho hỗn hợp Cu Fe ( Fe dư) vào dung dịch HNO3loãng dung dịch X Cho NaOH vào dung dịch X thu kết tủa Y Kết tủa Y chứa A Cu(OH)2 B Fe(OH)2 Cu(OH)2 C Fe(OH)2 D Fe(OH)3 Cu(OH)2 Câu 33 Phương trình điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ Page 22 TUYỂN TẬP ĐỀ THUYẾT 2017 Gv : Nguyễn Đức Dũng - Lương Văn Huy - Luyenthi.vtc.vn - Hoc.vtc.vn A CuSO4+ H2O →Cu(OH)2 + SO3 B 2CuSO4+ 2H2O →2Cu + 2H2SO4+ O2 C CuSO4 →Cu + SO2+ 2O2 D CuSO4 →Cu + S + 2O2 Câu 34 Để loại bỏ Al, Fe, CuO khỏi hỗn hợp gồm Ag, Al, Fe CuO dùng lượng dư dung dịch sau đây? A Dung dịch NaOH B Dung dịch HNO3 C Dung dịch Fe(NO3)3 D Dung dịch HCl Câu 35 Điện phân dung dịch hỗn hợp gồm NaCl KCl có vài giọt phenolphthalein; tượng quan sát là: A dung dịch không màu chuyển thành hồng B dung dịch không màu chuyển thành xanh C dung dịch không màu D dung dịch có màu hồng Câu 36: Gluxit (cacbohiđrat) chứa hai gốc glucozơ phân tử A xenlulozơ B tinh bột C saccarozơ D mantozơ Câu 37: Amino axit X có phân tử khối 89 Tên X A lysin B glyxin C alanin D valin Câu 38: Công thức phân tử tổng quát amino axit no, mạch hở, phân tử chứa nhóm chức amino hai nhóm chức cacboxyl A Cn+1H 2n+3O4N B CnH 2n+3O4N C C nH 2n -1O4N D CnH2n+1O4N Câu 39: Phát biểu sau không đúng? A Peptit mạch hở phân tử chứa hai liên kết peptit -CO-NH- gọi đipeptit B Các peptit chất rắn, nhiệt độ nóng chảy cao dễ tan nước C Peptit mạch hở phân tử chứa hai gốc α- aminoaxit gọi đipeptit D Các peptit mà phân tử chứa từ 11 đến 50 gốc α- aminoaxit gọi polipeptit Câu 40: Cặp chất sau đồng phân nhau? A Tinh bột xenlulozơ B Glucozơ fructozơ C Saccarozơ mantozơ D Ancol etylic đimetyl ete Page 23 ... Page 14 TUYỂN TẬP ĐỀ LÝ THUYẾT 2 017 Gv : Nguyễn Đức Dũng - Lương Văn Huy - Luyenthi .vtc. vn - Hoc .vtc. vn –glucozơ C1, gốc β–fructozơ C4(C1–O–C4) B Tinh bột có loại liên kết – [1, 4]–glicozit – [1, 6]–glicozit... Page 18 TUYỂN TẬP ĐỀ LÝ THUYẾT 2 017 Gv : Nguyễn Đức Dũng - Lương Văn Huy - Luyenthi .vtc. vn - Hoc .vtc. vn ĐỀ SỐ 04 Câu 1: Hòa tan hết 8 ,1 gam kim loại X vào dung dịch HCl lấy dư thấy thu 10 ,08...  (10 ) Cao su thiên nhiên (t0)  (11 ) Rezol (đun nóng 15 00C)  (12 ) Poli(hexa metylen-ađipamit) + + H2O(H , t ) Số phản ứng thuộc loại cắt mạch Polime là: Page 10 TUYỂN TẬP ĐỀ LÝ THUYẾT 2 017
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập đề lý thuyết 2017 phần 1 VTC , Tuyển tập đề lý thuyết 2017 phần 1 VTC , Tuyển tập đề lý thuyết 2017 phần 1 VTC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay