PHƯƠNG PHÁP 30s GIẢI cực TRỊ hàm CHỨA THAM số

10 219 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 23:32

Video h ng d n k thu t casio gi i nhanh có t i FB th y: Tr n Hoài Thanh PH NG PHÁP 30S GI I C C TR HÀM CH A THAM S Biên so n: Tr n Hoài Thanh ậTHPT Khúc Th a D , Ninh Giang, H i D FB: ng https://www.facebook.com/tranhoaithanhvicko H C CASIO FREE T I: https://tinyurl.com/casiotracnghiem Group: TH THU T CASIO THPT https://fb.com/groups/casiotracnghiem Ph ng pháp casio gi i toán c c tr hàm s Tìm c c tr hàm s D u hi u 1: B c 1: TX B c Gi i ph B c L p b ng bi n thiên K t lu n ng trình y’=0 D u hi u 2:   f '  x0    x0 la CD   f x ''   0 +)    f '  x0    x0 la CT  f x ''      +) N u f ''  x0   quay v cách làm Bài t p t ng t : Câu 1: Cho hàm s y = f(x) xác đ nh liên t c liên t c R có b ng bi n thiên nh sau:
- Xem thêm -

Xem thêm: PHƯƠNG PHÁP 30s GIẢI cực TRỊ hàm CHỨA THAM số , PHƯƠNG PHÁP 30s GIẢI cực TRỊ hàm CHỨA THAM số , PHƯƠNG PHÁP 30s GIẢI cực TRỊ hàm CHỨA THAM số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay