De thi dap an tat ca cac mon THPT chuyen DH vinh lan 3 nam 2017

35 303 1
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 23:31

ĐỀ THI & ĐÁP ÁN TẤT CẢ CÁC MÔN THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH LẦN NĂM 2017 Sưu tầm giới thiệu by Vũ Văn Bắc Facebook: https://www.facebook.com/vuvanbac.xy.abc TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017LẦN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề (50 câu hỏi trắc nghiệm) (Đề thi gồm 06 trang) Mã đề thi 123 Câu 1: Cho hàm số y  f (x ) có đồ thị hình vẽ bên Biết f (x ) bốn hàm số đưa phương án A, B, C, D Tìm f (x ) y x A f (x )  e x 3 B f (x )      C f (x )  ln x D f (x )  e x x O Câu 2: Cho hàm số y  f (x ) liên tục, đồng biến đoạn [a; b ] Khẳng định sau đúng? A Hàm số cho có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ khoảng (a; b) B Hàm số cho có cực trị đoạn [a; b ] C Hàm số cho có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ đoạn [a; b ] D Phương trình f (x )  có nghiệm thuộc đoạn [a; b ]  Câu 3: Cho tích phân I   x cos x dx u  x , dv  cos x dx Khẳng định sau đúng? A I  x sin x  C I  x sin x    2 x sin x dx B I  x sin x  0    x sin x dx D I  x sin x  0 Câu 4: Cho hàm số y  f (x ) có bảng biến thiên hình vẽ bên Khẳng định sau đúng? A Hàm số có hai điểm cực trị B Hàm số nghịch biến khoảng xác định C Hàm số có điểm cực trị D Giá trị lớn hàm số    x sin x dx   2 x sin x dx  x y'    y 1  Câu 5: Đạo hàm hàm số y  log2 (e x  1) A y '  ex (e x  1)ln B y '  2x ln 2x  C y '  2x (2x  1)ln Câu 6: Gọi M N điểm biểu diễn số phức z1, z hình vẽ bên Khi khẳng định sau sai? A z1  z  MN C z  ON B z1  OM D y ' e x ln ex  y N M D z1  z  MN O x Trang 1/6 - Mã đề thi 123 Câu 7: Cho hàm số y  f (x ) xác định, liên tục đoạn [  1; 3] có đồ thị hình vẽ bên Khẳng định y sau đúng? A Hàm số có hai điểm cực đại x  1, x  B Hàm số có hai điểm cực tiểu x  0, x  O C Hàm số đạt cực tiểu x  0, cực đại x  D Hàm số đạt cực tiểu x  0, cực đại x  1 x Câu 8: Số giao điểm đồ thị hai hàm số y  x  3x  3x  y  x  x  A B C D Câu 9: Cho hai số thực dương x, y Khẳng định sau đúng? A log2 x 2 log2 x  y log2 y B log2 (x 2y )  log2 x  log2 y C log2 (x  y )  log2 x log2 y D log2 (x 2y )  log2 x  log2 y Câu 10: Trong hình đa diện lồi, cạnh cạnh chung tất mặt? A B C D Câu 11: Cho z số phức tùy ý khác Khẳng định sau sai? z A số ảo B z  z số ảo C z.z số thực D z  z số thực z Câu 12: Tập xác định hàm số y  (1  2x )3 A  1 B  ;  2    D  ;   C 0;   1  2 Câu 13: Cho hàm số y  x  2x  Khẳng định sau đúng? A Hàm số nghịch biến (0;  ) B Hàm số đồng biến (; 0) C Hàm số nghịch biến (1; 1) D Hàm số đồng biến (1; 0) Câu 14: Tìm m để hàm số y  x  2x  mx  đồng biến 4 4 A m   B m   C m   D m   3 3 Câu 15: Khẳng định sau đúng? A  tan x dx   ln cos x  C B  cot x dx   ln sin x  C x x C  sin dx  cos  C 2 D x Câu 16: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng  : hình chiếu vuông góc điểm A(2;  3; 1) lên  A H (3;  1;  2) B H (1;  2; 0) x  cos dx  2 sin  C x 1 y 2 z   Tìm tọa độ điểm H 1 C H (3;  4; 4) D H (1;  3; 2) Câu 17: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai mặt phẳng (P ) : 2x  ay  3z   (Q) : 4x  y  (a  4)z   Tìm a để (P ) (Q) vuông góc với A a  B a  C a  1 D a  Trang 2/6 - Mã đề thi 123 Câu 18: Cho biểu thức P  x x với x số dương khác Khẳng định sau sai? 13 A P  x B P  13 x6 C P  x x x D P  x x Câu 19: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) : 2x  2y  z   Tìm tọa độ điểm M thuộc tia Oz cho khoảng cách từ M đến (P ) A M (0; 0; 21) B M (0; 0; 3) C M (0; 0; 3), M (0; 0;  15) D M (0; 0;  15) Câu 20: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, tìm tất giá trị tham số m để phương trình x  y  z  4x  2my  6z  13  phương trình mặt cầu A m  B m  C m  D m  Câu 21: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng d1 : x 1 y 2 z    2 x   kt  d2 : y  t Tìm giá trị k để d1 cắt d2 z  1  2t  A k  C k  1 B k  Câu 22: Cho hàm số y  f (x ) thỏa mãn f '(x )  (x  1)e x số Khi A a  b  B a  b    D k    f (x )dx  (ax  b)e C a  b  x  c, với a, b, c D a  b  Câu 23: Tập xác định hàm số y  ln  x  A [  1; 0] B [  1;  ) C (  1; 0) D [  1; 0) Câu 24: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M (1; 1; 2), N (1; 4; 3), P (5; 10; 5) Khẳng định sau sai? A M , N , P ba đỉnh tam giác B MN  14 C Trung điểm NP I (3; 7; 4) D Các điểm O, M, N , P thuộc mặt phẳng Câu 25: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S ) : (x  2)2  (y  1)2  (z  4)2  10 mặt phẳng (P ) : 2x  y  5z   Gọi (Q) tiếp diện (S ) M (5; 0; 4) Tính góc (P ) (Q) A 600 B 1200 C 300 D 450 Câu 26: Nghiệm bất phương trình log2 (x  1)  log x   A 1  x  B 1  x  C 1  x  D x  Câu 27: Biết phương trình z  bz  c  (b, c  ) có nghiệm phức z1   2i Khi A b  c  B b  c  C b  c  D b  c  Câu 28: Giá trị nhỏ hàm số y  ln(x  2x  1)  x đoạn [2; 4] A ln2  B ln  C 2 D 3 Trang 3/6 - Mã đề thi 123 Câu 29: Thể tích khối tròn xoay thu quay hình phẳng giới hạn đường y   x , y  x , y  xung quanh trục Ox tính theo công thức sau đây? 2 A V    (2  x )dx    x dx B V    (2  x )dx 1 D V    x dx    (2  x )dx C V    xdx     x dx 2 1 Câu 30: Cho số phức z1   2i, z   3i Khẳng định sau sai số phức w  z1.z ? B Số phức liên hợp w  i D Phần thực w 8, phần ảo 1 A Môđun w 65 C Điểm biểu diễn w M (8; 1) Câu 31: Cho I   x  x dx t   x Khẳng định sau sai? A I  B I  t2 3 C I   t dt D I  0 Câu 32: Cho hàm số y  ax  bx  c có đồ thị hình vẽ bên Khẳng định sau đúng? A a  0, b  0, c  t3 3 y B a  0, b  0, c  C a  0, b  0, c  x O D a  0, b  0, c  Câu 33: Cho hình lăng trụ tam giác ABC A ' B 'C ' có AA '  a Gọi I giao điểm AB ' A ' B Cho biết khoảng cách từ I đến mặt phẳng (BCC ' B ') a Tính thể tích khối lăng trụ ABC A ' B 'C ' 3a a3 D 4 Câu 34: Cho hình nón đỉnh S Xét hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác ngoại tiếp đường tròn đáy hình nón có AB  BC  10a, AC  12a, góc tạo hai mặt phẳng (SAB) (ABC ) 450 A 3a B a Tính thể tích khối nón cho A 9 a B 27 a C C 3 a D 12 a Câu 35: Gọi M , m giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y  x   x Khi A M  m  2  B M  m  C M  m  2  Câu 36: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : D M  m  2 x 1 y z 2   hai điểm 2 1 A(1; 3; 1), B(0; 2;  1) Tìm tọa độ điểm C thuộc d cho diện tích tam giác ABC 2 A C (1; 0; 2) B C (1; 1; 1) C (3;  1; 3) Câu 37: Tất đường tiệm cận đồ thị hàm số y  D C (5;  2; 4) x  x2  A y  x  x  4x  B y  0, y  x  C y  0, x  x  D y  x  Trang 4/6 - Mã đề thi 123 Câu 38: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật, mặt bên SAD tam giác cạnh 2a nằm mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy Tính thể tích khối chóp S ABCD biết mặt phẳng (SBC ) tạo với mặt phẳng đáy góc 300 A 3a B 3a C 3a D Câu 39: Cho hàm số y  f (x )  ax  b có đồ thị hình vẽ cx  d bên Tất giá trị m để phương trình f (x )  m có y nghiệm phân biệt A m  m  3a B  m  m  C m  m  D  m  O x Câu 40: Cho hàm số y  log2 x Khẳng định sau sai? A Tập xác định hàm số (0;  ) B Đồ thị hàm số cắt đường thẳng y  x C Tập giá trị hàm số (;  ) D Đồ thị hàm số cắt đường thẳng y  x  hai điểm phân biệt Câu 41: Ông B có khu vườn giới hạn đường parabol đường thẳng Nếu đặt hệ tọa độ Oxy hình vẽ y 25 bên parabol có phương trình y  x đường thẳng y  25 Ông B dự định dùng mảnh vườn nhỏ chia từ khu vườn đường thẳng qua O điểm M parabol để trồng loại hoa Hãy giúp ông B xác định điểm M cách tính độ dài OM để diện tích mảnh vườn nhỏ M x O A OM  B OM  15 C OM  10 Câu 42: Một người thợ có khối đá hình trụ Kẻ hai đường kính MN , PQ hai đáy cho MN  PQ Người thợ cắt khối đá theo mặt cắt qua điểm M, N , P, Q để D OM  10 O M N thu khối đá có hình tứ diện MNPQ Biết MN  60 cm thể tích khối tứ diện MNPQ 30 dm Hãy tìm thể tích lượng đá bị cắt bỏ (làm tròn kết đến chữ số thập phân) Q O' P A 101, dm B 141, dm C 121, dm D 111, dm Trang 5/6 - Mã đề thi 123 Câu 43: Cho số phức z thay đổi có z  Khi tập hợp điểm biểu diễn số phức w  (1  2i)z  3i A Đường tròn x  (y  3)2  20 B Đường tròn x  (y  3)2  C Đường tròn x  (y  3)2  20 D Đường tròn (x  3)2  y  Câu 44: Cho hình chóp S ABC có SC  2a SC  (ABC ) Đáy ABC tam giác vuông cân B có AB  a Mặt phẳng ( ) qua C vuông góc với SA, ( ) cắt SA, SB D, E Tính thể tích khối chóp S CDE 4a A B 2a C 2a D a3 Câu 45: Cho số phức z, w khác thỏa mãn z  w  z  w Phần thực số phức u  A a  C a  B a  1 z w D a   Câu 46: Cho số thực x, y thỏa mãn x  2xy  3y  Giá trị lớn biểu thức P  (x  y )2 A max P  B max P  C max P  12 D max P  16 C 70 cm D 60 cm Câu 47: Bạn A có cốc thủy tinh hình trụ, đường kính lòng đáy cốc cm, chiều cao lòng cốc 10 cm đựng lượng nước Bạn A nghiêng cốc nước, vừa lúc nước chạm miệng cốc đáy mực nước trùng với đường kính đáy Tính thể tích lượng nước cốc A 60 cm B 15 cm Câu 48: Cho tứ diện ABCD có AB  4a, CD  6a, cạnh lại a 22 Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD A 5a B 3a C a 85 D a 79 Câu 49: Tất giá trị m để phương trình e x  m(x  1) có nghiệm A m  B m  0, m  C m  0, m  D m  Câu 50: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(1; 2;  3) mặt phẳng (P) : 2x  2y  z   Đường thẳng d qua A có véctơ phương u(3; 4;  4) cắt (P ) B Điểm M thay đổi (P ) cho M nhìn đoạn AB góc 900 Khi độ dài MB lớn nhất, đường thẳng MB qua điểm điểm sau? A H (2;  1; 3) B I (1;  2; 3) C K (3; 0; 15) D J (3; 2; 7) - - HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 123 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊNđề 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Đáp án A C A C A D C D B D A B D B A D C D B B A A D A A A B C D C B D A A C B D B B B D D A C C C A C C B Mã đề 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2017 MÔN TOÁN Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Đáp án B D A A D C A C B A D D C C A D D B A B A D A C A C B A B B D A D C B B D B B A D C B C C B C C B D Mã đề 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Đáp án C A C A A B C A D A C D A A B D A C A B B D A D B D B D C D A B B B D D C D C C C B D A C C D B B D Mã đề 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Đáp án A C C D B A C D B C B C D A D A C C B B D B C B A C A C D D A D D A C D A C B B A C D B D B A B C A TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN (Đề thi gồm 04 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN III NĂM 2017 Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ tên thí sinh: Số báo danh: đề thi 132 Câu 1: Hiện tượng chùm ánh sáng trắng qua lăng kính, bị phân tách thành chùm sáng đơn sắc tượng A phản xạ toàn phần B phản xạ ánh sáng C tán sắc ánh sáng D giao thoa ánh sáng Câu 2: Một vật dao động điều hòa với tần số f ( Hz ), chu kỳ T ( s ) tần số góc  ( rad / s ), biểu thức liên hệ sau không 2 A T  B   C T  2 D   2 f T f Câu 3: Khi nói sóng âm, phát biểu sau sai? A Siêu âm có tần số lớn 20000 Hz B Đơn vị mức cường độ âm W / m2 C Sóng âm không truyền chân không D Hạ âm có tần số nhỏ 16 Hz Câu 4: Mạch điện chứa phần tử sau không cho dòng điện không đổi chạy qua? A Điện trở nối tiếp với tụ điện B Cuộn dây cảm C Cuộn dây không cảm D Điện trở nối tiếp với cuộn dây cảm Câu 5: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện cường độ dòng điện đoạn mạch  A sớm pha so với điện áp hai đầu cuộn cảm B pha với điện áp hai đầu cuộn cảm  C trễ pha so với điện áp hai tụ điện D pha với điện áp hai đầu điện trở Câu 6: Đặt điện áp xoay chiều u  U0 cos( 100 t   / ) vào hai đầu đoạn mạch chứa cuộn cảm có độ tự cảm L  H Cảm kháng cuộn dây 2 A 100 B 200 C 50 D 20 Câu 7: Máy phát điện xoay chiều hoạt động dựa A tượng cảm ứng điện từ B tác dụng từ trường lên dòng điện C tượng quang điện D tác dụng dòng điện lên nam châm 235 Câu 8: Số nơtrôn hạt nhân 92U nhiều số nơtrôn hạt nhân 206 82 Pb A 19 B 29 C 10 D 11 Câu 9: Biết bán kính Bo r0  5,3.10 m Bán kính quỹ đạo dừng N nguyên tử hiđrô A 84,8.1011 m B 132,5.1011 m C 47,7.1011 m D 21, 2.1011 m Câu 10: Trong chân không, bước sóng ánh sáng đỏ A 750 nm B 750  m C 750 mm D 750 pm Câu 11: Trên sợi dây AB dài 90 cm, hai đầu cố định, có sóng dừng với tần số 50Hz Biết tốc độ truyền sóng dây 10 m/s Số bụng sóng dây A B C 10 D Câu 12: Chiếu xạ đơn sắc có tần số f vào kim loại có giới hạn quang điện 0 thấy có tượng quang điện xảy (electron bứt khỏi kim loại) Khi đó, ta có mối quan hệ (c vận tốc ánh sáng chân không) c  c A f  c0 B 0  C f  D f  c f 0 Trang 1/4 - Mã đề thi 132 Câu 13: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo quỹ đạo thẳng dài 10 cm Quãng đường vật chu kỳ dao động A 10 cm B 20 cm C cm D 40 cm Câu 14: Một mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự với điện tích cực đại tụ điện Q0 cường độ dòng điện cực đại mạch I Dao động điện từ tự mạch có tần số 2 Q0 Q I I A f  B f  C f  D f  2 Q0 Q0 I0 I0 Câu 15: Để phân loại sóng ngang sóng dọc người ta dựa vào A tốc độ truyền sóng bước sóng B phương truyền sóng tần số sóng C lượng sóng tốc độ truyền sóng D phương dao động phương truyền sóng Câu 16: Khi nói tia gamma (  ), phát biểu sau sai? A Tia  có tần số lớn tần số tia X B Tia  không mang điện C Tia  sóng điện từ D Tia  có khả đâm xuyên mạnh tia X Câu 17: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe a  0,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát D  2m Nguồn sáng phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 m Trên khoảng cách vân sáng vân tối cạnh A mm B 1mm C mm D 0,5 mm Câu 18: Đặt điện áp xoay chiều ổn định u  U cos( t ) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây cảm điện trở R cường độ dòng điện qua đoạn mạch trễ pha  / so với điện áp hai đầu mạch Tổng trở đoạn mạch A R B 2R C 2R D R Câu 19: Ban đầu mẫu chất phóng xạ nguyên chất có N0 hạt nhân Biết chu kì bán rã chất phóng xạ T Sau thời gian 3T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa phân rã mẫu chất phóng xạ N0 N N 3N A B C D 8 Câu 20: Mạch dao động máy thu sóng vô tuyến có tụ điện với điện dung C cuộn cảm với độ tự cảm L, thu sóng điện từ có bước sóng 25 m Để thu sóng điện từ có bước sóng 50 m, người ta phải mắc song song với tụ điện mạch dao động tụ điện có điện dung C' A 2C B 4C C 3C D C Câu 21: Cho khối lượng hạt prôtôn, nơtron hạt nhân Heli ( 24 He ) 1,0073u; 1,0087u 4,0015u Biết 1u  931,5MeV / c2 Năng lượng liên kết hạt nhân 24 He xấp xỉ A 21,92 MeV B 35,79 MeV C 16, 47 MeV D 28, 41 MeV Câu 22: Đặt điện áp xoay chiều u  U cos( 100 t   )V vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm ( H ) Ở thời điểm điện áp hai đầu cuộn cảm u  100 V cường độ dòng điện qua 2 cuộn cảm i  A Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm L A i  cos( 100 t  C i  cos( 100 t    ) (A) B i  2 cos( 100 t  ) (A) D i  2 cos( 100 t   ) (A)  ) (A) 6 Câu 23: Một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây cuộn sơ cấp 5000 vòng, số vòng dây cuộn thứ cấp 250 vòng Biết điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp 220V Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp A 5,5 V B 4400 V C 11 V D 55 V Trang 2/4 - Mã đề thi 132 Câu 19: Ở loài động vật, xét tính trạng gen gồm hai alen R r quy định Các quần thể thuộc loài có số lượng thể sau: Quần thể Kiểu gen RR Rr rr 288 384 128 490 260 250 60 480 960 500 0 700 Có quần thể đạt trạng thái cân di truyền? A B C D Câu 20: Đặc điểm di truyền bệnh mù màu đỏ xanh lục A tỉ lệ mắc bệnh nam nữ ngang B mẹ bình thường sinh trai bị bệnh C bố mẹ bình thường chắn sinh trai bình thường D bố bị bệnh chắn sinh trai bị bệnh Câu 21: Cho đặc điểm (1) Trong trình nhân đôi ADN, enzim ADN pôlimeraza kết hợp với đầu 5’P mạch gốc (2) Trong trình phiên mã, enzim ARN pôlimeraza có chức tháo xoắn phân tử ADN (3) Mã mở đầu mARN mã hóa axit amin mêtiônin (4) Gen mã hóa liên tục (5) Phân tử ADN mạch thẳng dạng xoắn kép Có nhận xét nói vật chất chế di truyền sinh vật nhân thực? A B C D Câu 22: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt Hai gen nằm cặp NST thường, có xảy tượng hoán vị gen với tần số 17% Cho ruồi giấm thân xám, cánh dài giao phối với ruồi giấm đực thân xám, cánh dài thu đời F1 có kết phân li kiểu hình A 250 thân xám, cánh dài; 75 thân xám, cánh cụt; 75 thân đen, cánh dài B 17 thân xám, cánh dài; 83 thân xám, cánh cụt; 83 thân đen, cánh dài; 217 thân đen, cánh cụt C 100 thân xám, cánh dài; 200 thân xám, cánh cụt; 100 thân đen, cánh dài D 283 thân xám, cánh dài; 17 thân xám, cánh cụt; 17 thân đen, cánh dài; 83 thân đen, cánh cụt Câu 23: Cho nhận xét sau: (1) Khi nguồn sống môi trường không cung cấp đủ, thể quần thể xuất cạnh tranh (2) Đảm bảo quần thể tồn ổn định, khai thác tối đa nguồn sống (3) Đảm bảo phân bố số lượng thể trì mức phù hợp với môi trường (4) Là đặc điểm thích nghi quần thể Số nhận xét mối quan hệ cạnh tranh thể quần thể A B C D Câu 24: Giả sử rừng số lượng loài chim phụ thuộc vào phân tầng thực vật Khu hệ sinh vật sau có số lượng loài chim nhiều nhất? A Savan B Rừng rụng ôn đới C Rừng mưa nhiệt đới D Đồng cỏ ôn đới Câu 25: Giả sử lưới thức ăn quần xã sinh vật gồm loài A, B, C, D, E, G, H Trong A sinh vật sản xuất, loài lại sinh vật tiêu thụ Các loài sinh vật quần xã có mối quan hệ dinh dưỡng thể sơ đồ sau E B A C D H G Có nhận xét nói lưới thức ăn trên? (1) Chuỗi thức ăn dài có bậc dinh dưỡng Trang 3/6 - Mã đề thi 132 (2) Trong lưới thức ăn có chuỗi thức ăn (3) Khi kích thước quần thể loài E bị giảm số lượng thể loài B D tăng (4) Khi loài A bị nhiễm độc loài H có khả bị nhiễm độc nặng A B C D Câu 26: Để tổng hợp insulin công nghệ gen, người ta gắn gen quy định tổng hợp insulin người vào plasmit vi khuẩn tạo ADN tái tổ hợp Sau cho ADN tái tổ hợp xâm nhập vào vi khuẩn E coli nhờ nhân lên vi khuẩn E coli để tạo số lượng lớn sản phẩm Có kết luận trình trên? (1) Phân tử ADN tái tổ hợp nhân đôi độc lập với ADN vi khuẩn E coli (2) Sau ADN tái tổ hợp xâm nhập vào tế bào vi khuẩn E coli gen quy định tổng hợp insulin tách nhân lên độc lập (3) Phân tử ADN tái tổ hợp cài xen vào hệ gen vùng nhân vi khuẩn E coli (4) Sản phẩm thu sau nuôi cấy vi khuẩn E coli số lượng lớn phân tử ADN tái tổ hợp A B C D Câu 27: Cho biết côđon mã hóa axit amin tương ứng bảng sau: 5’UUA3’, ’XUU3’, 5’XXU3’, 5’AXU3’, 5’AGA3’, Côđon 5’XUG3’ 5’XXX3’ ’AXG3’ 5’AGG3’ Axit amin Lơxin (Leu) Prôlin (Pro) Threônin (Thr) Acginin (Arg) tương ứng 5’AAA3’ Lizin (Lys) Ở loài sinh vật nhân sơ, chuỗi pôlipeptit có trình tự axit amin: Pro – Arg – Lys – Thr Trình tự nuclêôtit đoạn mạch gốc gen mang thông tin mã hóa chuỗi pôlipeptit A 3’ GGG TXT AAT TXG 5’ B 3’ GGA TXT AAT TGX 5’ C 5’ GGA TXX TTT TXG 3’ D 5’ XGT TTT TXT GGG 3’ Câu 28: Cho đặc điểm: (1) Diễn thời gian dài (2) Hình thành loài cách nhanh chóng (3) Trải qua dạng trung gian chuyển tiếp (4) Thường xảy loài thực vật (5) Có tác động yếu tố ngẫu nhiên, giao phối không ngẫu nhiên nhân tố tiến hóa khác Những đặc điểm hình thành loài cách li sinh thái A (1), (3), (4) B (1), (3), (5) C (2), (3), (5) D (2), (3), (4) Câu 29: Ở loài động vật, tính trạng màu lông hai gen không alen nằm hai cặp nhiễm sắc thể thường khác quy định Trong kiểu gen có mặt alen B biểu kiểu hình lông đen; alen A át chế biểu kiểu hình alen B b; mặt hai alen A B biểu kiểu hình lông vàng Biết không xảy đột biến, có phép lai hai thể có kiểu hình khác cho đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ : : 1? A B C D Câu 30: Có nhận xét diễn nguyên sinh? (1) Sinh vật phát tán đến môi trường thường nấm, địa y (2) Số lượng loài tăng dần, số lượng thể giảm dần (3) Sự biến đổi xảy môi trường có quần xã sinh vật sinh sống (4) Kết thúc trình diễn hình thành quần xã suy thoái A B C D Trang 4/6 - Mã đề thi 132 Câu 31: Khi nói chu trình nitơ, có phát biểu đúng? (1) Vi khuẩn nitrat hóa chuyển hóa NH4+ thành NO2- (2) Để hạn chế thất thoát nitơ đất cần có biện pháp làm đất tơi xốp (3) Lượng nitơ đất tổng hợp nhiều đường tổng hợp phân bón hóa học (4) Vi khuẩn nốt sần rễ họ đậu chuyển hóa N2 thành NH3 cung cấp cho (5) Nguồn dự trữ nitơ chủ yếu khí quyển, phần trầm tích đất, ao, hồ, sông … A B C D Câu 32: Sắp xếp mối quan hệ sau theo nguyên tắc: Mối quan hệ có loài có lợi → Mối quan hệ có loài bị hại → Mối quan hệ có nhiều loài bị hại (1) Tảo giáp nở hoa gây độc cho (2) Chim mỏ đỏ linh dương (3) ép sống bám lớn (4) Cú chồn (5) Cây nắp ấm bắt ruồi A (2) → (3) → (5) → (4) → (1) B (2) → (1) → (5) → (3) → (4) C (2) → (3) → (5) → (1) → (4) D (3) → (2) → (5) → (1) → (4) Câu 33: Theo thuyết tiến hóa đại, có phát biểu nói di - nhập gen? (1) Luôn làm phong phú vốn gen quần thể (2) Thường xảy quần thể có kích thước nhỏ (3) Là lan truyền gen từ quần thể sang quần thể khác (4) Thúc đẩy phân hóa vốn gen quần thể (5) Làm thay đổi tần số alen A B C D Câu 34: Khi nói chế cách li phát biểu sau không xác? A Cách li sinh sản trở ngại thể sinh vật ngăn cản giao phối ngăn cản việc tạo lai hữu thụ B Cách li sinh sản tiêu chuẩn xác để phân biệt hai quần thể loài hay khác loài C Cơ chế cách li giúp trì toàn vẹn loài D Cách li trước hợp tử gồm loại: Cách li nơi ở, cách li tập tính, cách li địa lí, cách li học Câu 35: Ở loài động vật, xét hai gen nằm hai cặp nhiễm sắc thể khác nhau; gen có hai alen quy định tính trạng, alen trội trội hoàn toàn Cho hai thể chủng có kiểu hình khác hai tính trạng giao phối với thu F1 Cho thể F1 giao phối với thu F2 có kiểu hình Biết không phát sinh đột biến biểu gen không phụ thuộc vào điều kiện môi trường Có tối đa phép lai F1 thỏa mãn? A B C D Câu 36: Ở loài động vật, xét hai gen nằm nhiễm sắc thể thường Mỗi gen gồm hai alen quy định tính trạng Alen trội trội hoàn toàn, có trao đổi chéo xảy giới với tần số Cho hai thể dị hợp tử hai cặp gen giao phối với thu đời có tỉ lệ kiểu hình : : Theo lí thuyết, có tối đa phép lai phù hợp với kết trên? A B C D Câu 37: Cho chua thân cao, vàng lai với chua thân thấp, đỏ thu F1 toàn chua thân cao, đỏ Cho F1 giao phấn với thu F2 718 thân cao, đỏ; 241 thân cao, vàng; 236 thân thấp, đỏ; 80 thân thấp, vàng Biết gen quy định tính trạng Cho hai F có kiểu hình khác hai tính trạng giao phấn với Có tối đa phép lai mà đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ : 1? A B C D Trang 5/6 - Mã đề thi 132 Câu 38: Cho sơ đồ phả hệ: Có nhận định đúng? (1) Xác suất sinh bình thường cặp vợ chồng II-4 II-5 41,67% (2) Có người chắn xác định kiểu gen phả hệ (3) Người phụ nữ II-3 kết hôn với người bị mắc hai bệnh G H, họ có tối đa kiểu hình (4) Gen quy định bệnh G H gen trội nằm NST giới tính X alen tương ứng Y A B C D Câu 39: Hai quần thể chuột đồng (I II) có kích thước lớn Alen A quy định lông xám trội hoàn toàn so với alen a quy định lông nâu Quần thể I gồm toàn thể lông xám chủng, quần thể II gồm toàn thể lông nâu chủng Tỉ lệ nhập cư từ quần thể I vào quần thể II 1%/năm Biết không phát sinh đột biến Sau năm tần số alen A quần thể II đạt 2,9%? A B C D Câu 40: Ở loài động vật, có cặp nhiễm sắc thể giới tính XX; đực có cặp nhiễm sắc thể giới tính XY; tất cặp nhiễm sắc thể gồm hai nhiễm sắc thể có cấu trúc khác Số loại giao tử tối đa mà loài tạo 384 Biết không xảy đột biến trao đổi chéo Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội loài A 2n = 14 B 2n = 16 C 2n = D 2n = 18 - HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 132 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN III NĂM 2017 Môn: SINH HỌC Mã đề Câu hỏi Đáp ánđề Câu hỏi Đáp ánđề Câu hỏi Đáp ánđề Câu hỏi Đáp án 132 C 209 C 357 A 485 B 132 C 209 A 357 B 485 D 132 C 209 A 357 C 485 C 132 C 209 D 357 B 485 D 132 C 209 C 357 D 485 A 132 D 209 A 357 B 485 D 132 A 209 B 357 D 485 C 132 B 209 A 357 C 485 A 132 B 209 C 357 B 485 A 132 10 A 209 10 B 357 10 C 485 10 C 132 11 A 209 11 B 357 11 C 485 11 D 132 12 B 209 12 C 357 12 D 485 12 B 132 13 C 209 13 D 357 13 B 485 13 A 132 14 D 209 14 D 357 14 A 485 14 D 132 15 B 209 15 A 357 15 D 485 15 D 132 16 A 209 16 D 357 16 A 485 16 C 132 17 D 209 17 A 357 17 C 485 17 C 132 18 A 209 18 B 357 18 B 485 18 B 132 19 B 209 19 B 357 19 A 485 19 B 132 20 B 209 20 D 357 20 C 485 20 D 132 21 C 209 21 C 357 21 B 485 21 A 132 22 D 209 22 A 357 22 D 485 22 C 132 23 B 209 23 B 357 23 B 485 23 A 132 24 C 209 24 B 357 24 A 485 24 B 132 25 D 209 25 A 357 25 B 485 25 B 132 26 C 209 26 C 357 26 A 485 26 C 132 27 D 209 27 D 357 27 C 485 27 D 132 28 B 209 28 D 357 28 A 485 28 B 132 29 D 209 29 B 357 29 A 485 29 A 132 30 A 209 30 A 357 30 D 485 30 C 132 31 A 209 31 C 357 31 D 485 31 D 132 32 C 209 32 D 357 32 C 485 32 B 132 33 B 209 33 C 357 33 A 485 33 C 132 34 D 209 34 C 357 34 D 485 34 A 132 35 A 209 35 D 357 35 A 485 35 A 132 36 D 209 36 D 357 36 C 485 36 C 132 37 D 209 37 A 357 37 C 485 37 A 132 38 A 209 38 B 357 38 D 485 38 B 132 39 A 209 39 B 357 39 D 485 39 B 132 40 B 209 40 C 357 40 B 485 40 D TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN (Đề thi gồm trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017LẦN Bài thi: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề (50 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi 126 Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions Question 1: A mineral B miniature C minimum D minor Question 2: A instant B resistance C informant D essential Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions Question 3: A equal B campus C mountain D perform Question 4: A atmosphere B exhausted C variety D computer Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions Question 5: _ the water clear but also prevent the river from overflowing A Keep not only the hippo’s eating habits B Not only keep the hippo’s eating habits C The hippo’s eating habits not only keep D Not only the hippo’s eating habits keep Question 6: Drivers must go to garages periodically to _ A get their cars to serviced B get their cars serviced C service their cars D their cars be serviced Question 7: Rebecca _ on our conversation to tell us that James had just been rushed to hospital A faced up B broke up C cut in D got ahead Question 8: Only three of the students in my class are girls; _ are all boys A other student B others C the others D the other Question 9: The philosopher _ theories I am writing went insane before he died A for whom B with whom C about whose D in which Question 10: The guests having checked in our hotel have the _ pleasant manner I have seen A lessen B little C least D less Question 11: I can’t believe that you _ all the three exercises! You just started five minutes ago A finished B have finished C are finishing D have been finishing Question 12: I saw him taking out something pointed in a _ box A plastic small yellow B yellow small plastic C small plastic yellow D small yellow plastic Question 13: The change in the upcoming high school curriculum requires a great deal of _ and budget A preparing B prepared C preparation D prepare Question 14: When you use the Internet, you have so much information at your _ A fingertips B thumbs C hands D fingers Question 15: Had you _ up before the journey, we wouldn’t have lost half an hour looking for a petrol station in an unknown city A remembered fill B remembered to fill C remembered filling D remember filling Question 16: Is it a compulsion that the scheme _ next Friday? A be carried out B carry out C carried out D will carry out Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions Question 17: His physical condition was not an impediment to his career as a violinist He has won a lot of prizes A advantage B obstacle C barrier D disadvantage Question 18: We have to husband our resources to make sure we make it through these hard times A spend B manage C use up D marry Mark the letter A, B , C or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction in each of the following questions Question 19: Little have people done to alleviate the sea pollution caused by the factories in central Vietnam, A B C haven’t they? D Trang 1/4 - Mã đề thi 126 Question 20: The economy of Maine is based to a great extent in its forests, which cover 80 percent of its surface area A B C D Question 21: Sometimes it takes me about three hours finishing my round A B C D Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions Shyness may not seem to be a serious complaint, but for some who suffer from it, it can become unbearable Even talking to a small group of people you know can seem like an ordeal – it can feel as if you’ve been asked to give a speech on a topic you know very little about to a number of experts You start to feel hot and shaky, your heart beats faster, your knees feel weak, you begin to stutter and the whole experience seems to last forever The fact of the matter is that shyness is something we often recognize in others: blushing is one of the more visible sighs, for example Yet we not judge someone harshly because of this But shyness does mean you are harder to approach, so you become more isolated As one shy person put it, “It’s like being in a prison, and it’s very hard to break out.” Experts on the subject have come up with various possible solutions, and one has been singled out as being the key to success, namely, finding an interest in common with other people Spending a lot of time on the sidelines watching other people and envying them because they are much more outgoing doesn’t help; remembering that some of the people you envy most are probably shy themselves The secret is how you deal with it And experts have come up with four things you can today to help Firstly, you can start by listening to other people You will find yourself getting interested in what they’re talking about and asking questions, and before you know it, you’ll be having a conversation Secondly, you could try asking neighbors if you can walk their dog Like children, pets can be excellent icebreakers for conversations with passers-by Thirdly, try joining a class to learn something like tapdancing or flamenco, where people are likely to laugh a lot You’ll feel relaxed, and also you’ll be much too busy concentrating on what you are doing to feel shy Lastly, try telling yourself that it doesn’t matter if you say or something silly Most people make a fool of themselves every so often, and it’s not the end of the world if you Question 22: One of the symptoms of shyness in a stressful situation is _ A sweating a lot B an increased heart rate C pain in the knees D excessive talkativeness Question 23: Why shy people become more reserved? A Their social unease makes them more difficult to talk to B They see that others are shy too C Other people lack the patience to talk to them D They dread being judged by others Question 24: The word "blushing" in paragraph is closest in meaning to _ A going green B going red C smiling D sweating Question 25: What experts believe is the most essential measure to be taken? A Studying others’ behavior in social situations B Discovering shared interests with others C Comparing yourself to other people D Finding out what makes other people shy Question 26: How can listening to others prove helpful in combating shyness? A You develop useful psychological skills B It’s the first step to getting into conversation C People will see you care about their interests D It’s a visible sign of becoming less shy Question 27: It’s suggested in the text that a shy person should _ A learn to laugh more B learn to relax C take up a social hobby D help other people in the community Question 28: Shy people should realize that everybody _ A says stupid things sometimes B makes jokes sometimes C is foolish D is self-conscious Question 29: The major aim of the author of the text is to _ A give important advice on how to deal with shy people B raise the readers’ interest in shyness as a social problem C present recent findings about the nature of shyness D offer useful hints on how shy people can help themselves Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions Question 30: The company director decided to raise the workers’ wages He did not want them to leave A The company director decided to raise the workers’ wages in order not to want them to leave B The company director decided to raise the workers’ wages though he wanted them to leave C The company director decided to raise the workers’ wages so that he did not want them to leave D The company director decided to raise the workers’ wages because he did not want them to leave Trang 2/4 - Mã đề thi 126 Question 31: Tuition fees were increased There were many objections from students and parents A There were many objections from students and parents, so tuition fees were increased B Tuition fees were increased because there were many objections from students and parents C Tuition fees were increased despite the fact that there were many objections from students and parents D There were many objections from students and parents while tuition fees were increased Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions Picture a society where learning can happen at any time, in any place and can be completed without ever going to class This could be the new wave of education and the Internet technology now exists to support such a system The virtual classroom is here If you are interested in English, or Civil Engineering, then head to the university and click yourself a degree Well, maybe it’s not that easy, but you would be on the right track The flexibility of studying at your own pace, and the money you save with online courses are two of the main attractions The Web is a powerful educational tool Yet some feel that virtual classrooms will isolate students from each other, which will result in problems developing interpersonal relationships and that these skills are much more important than computer skills Should teachers teach kids how to behave in society, how to respect others and how to cooperate or should kids have already learned this from their parents? No one is saying that social skills aren’t important; however, virtual classrooms are far about more than just computer skills Some strongly believe that education can be taught via the Web and social skills can be gained from joining sports teams, summer camps, or just hanging out! Others argue that this virtual classroom may place pressure on students: to become computer literate or be left behind in life Is this undue pressure or reality? Maybe being left behind in life is a little dramatic, but the reality is that the computer age is here Whether you want to pay for your new jeans with your debit card, or check to see if the library has the book you want, you’re going to need some computer skills The development of flexible, inquiring minds has rarely been the main concern in the design of educational systems After all, if you have over thirty inquiring minds and only one teacher, flexibility could be a problem It seems that developing students’ proper social behavior has always exceeded the concern to develop students’ creativity Computer technology can make individualized attention a real possibility At the Institute for the Learning Sciences, systems are being developed to allow people to try out things in simulated worlds This technology will allow for the individual creative growth in students The Web will provide amazing opportunities for the education of our society Anyone with a phone line and a computer has access to unlimited amounts of knowledge and programs designed to help them learn and understand The teachers and parents involved with these programs will be given the job of making sure that students lead well- balanced lives that combine Web-based education and positive social interaction with their friends and neighbors Imagine your recreation room has now become your classroom, and your parents seem to be doing as much homework as you are! So, be prepared as the virtual classroom may find its way to a computer screen near you! Question 32: What is the author’s overall attitude towards a virtual classroom? A He is skeptical B He is enthusiastic C He is indifferent D He is disapproving Question 33: Why are people attracted to online education? A Because it is cheap and flexible B Because it is fashionable and new C Because it is powerful and easy D Because it is unlimited and fast Question 34: What the opponents of online education maintain? A The virtual classroom will result in dramatic changes B The virtual classroom will place a burden on students C Students’ academic performance will suffer D Students cannot ignore the reality of the computer age Question 35: The word “computer literate " in paragraph is closest in meaning to _ A unable to use computer B able to use computer C computerized D computer based Question 36: What the advocates of online education maintain? A It increases students’ social skills B It develops computer skills C It complements education at home D It will boost students’ creativity Question 37: Why does the author mention “over thirty inquiring minds and only one teacher” in paragraph 3? A To prove that inquiring minds have been the main concern of the educational system B To prove that teachers overestimate the value of students’ social behavior C To prove that teachers feel no special concern for developing students’ flexibility D To prove that individualized attention is hardly possible in a traditional classroom Question 38: What role are parents supposed to play in the web-based education of society? A They will have to home assignments together with their kids B They will have to balance social activities and learning of their kids, C They will have to control the virtual and real-life activities of their kids D They will have to help their kids get access to the virtual classroom Trang 3/4 - Mã đề thi 126 Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges Question 39: Lucy is going to some shopping, Ann offers to help her Ann: “Would you like me to get you a taxi?” Lucy: “ ” A That would be delightful Thanks B Well, let’s see C Yes, I see D Yes, please, if it’s no bother Question 40: Jeanne and Mike are talking about Bonnie Jeanne: “ _” Mike: “Really? What did he say?” A Can you call Bonnie tomorrow? B Is Bonnie the one who won the lottery? C I ran into Bonnie on the way to work D Bonnie just went to California for a holiday Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks A book has just been published to help parents to deal with their children’s naughty behavior at home The author, Dr James Bruno, says that the first positive discipline technique is for parents to remain (41) _ because nervous parents don’t get good results Parents who often (42) _ their temper find that their children stop taking any notice of them When parents yell at their children to make them (43) an order, children often act as if they did not hear them The second challenge is to know how to correct bad behavior in an effective way (44) _ children by preventing them from watching their favorite TV programme is not at an ideal solution Nor is telling them off when their friends are present Dr Bruno believes parents should (45) _ clear rules for children to follow If children refuse to follow these, they know they will be disciplined Question 41: A still B quiet C calm D silent Question 42: A forget B lose C break D leave Question 43: A hear B obey C comply D accept Question 44: A Harming B Hurting C Damaging D Punishing Question 45: A establish B draw C install D design Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions Question 46: We had better leave him a note because it is possible they will arrive late A We had better leave him a note in case they may arrive late B We had better leave him a note in case they will arrive late C We had better leave him a note in case they are likely to arrive late D We had better leave him a note in case they arrive late Question 47:“It would be a good idea that we should try to get local support for the new motorway”, said Joe A Joe suggested that they try to get local support for the new motorway B Joe claimed we should try to get local support for the new motorway C Joe suggested they should try getting local support for the new motorway D Joe wanted to know why they shouldn’t try getting local support for the new motorway Question 48: The rate of inflation has fallen steadily during recent months A There has been a steady decline of the rate of inflation during recent months B There is a steady decline of the rate of inflation during recent months C There is a steady decline in the rate of inflation during recent months D There has been a steady decline in the rate of inflation during recent months Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in the following questions Question 49: The new cowboy film catches the fancy of the children A satisfies B amuses C attracts D surprises Question 50: TV commercials that sell household products have often been accused of reinforcing stereotypes of societal roles A strengthening B modifying C contrasting D exposing - - THE END Trang 4/4 - Mã đề thi 126 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2017 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG ANH Mã đề Câu hỏi Đáp ánđề Câu hỏi Đáp ánđề Câu hỏi Đáp ánđề Câu hỏi Đáp án 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 D D D A C B C C C C B D C A B A A C D C D B A B B B C A D D C B A B B D D C D C C B B D A D A D C A 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B C D B D C D B B B C B A A A A A D C D A D B D C C D A A B D C B A C D C C B B D C C D D B A C C D 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A B B B D B D A C C B D B A D D C B D C A D D C C D C C C B D C C D D B C D B B A C A A D B C A B B 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C D A A B C D C D A D D A B D B A C D C C C B D C C D D B B A C A A D D C B A B C B B C D D A B C A TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN (Đề thi gồm 01 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN III NĂM 2017 Bài thi: NGỮ VĂN Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề I PHẦN ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) Đọc văn sau thực yêu cầu từ Câu đến Câu 4: Rất nhiều người xem múa rối Mỗi rối đóng vai trò khác nhau, gương mặt biểu cảm, cử sống động thật Nếu nhìn kĩ thấy rối bị sợi dây mảnh điều khiển Mỗi biểu cảm, động tác bị đôi tay mà không nhìn thấy khống chế Trên sân khấu đời, nhiều người giống chúng sao? Chúng ta làm gì, làm vậy, không dừng lại được, giống để mặc cho đôi bàn tay vô hình đặt Tôi nghĩ lòng người có bóng dáng lí tưởng mình, làm chuyện khiến thân vui vẻ, thân không muốn làm lại không làm? Bạn biết không? Bạn hỏi lại làm không? (…) Trong đời, chạy hướng đám đông hướng Chúng ta theo bước chân người khác thế, chạy ngược chạy xuôi phía đám đông Cuối cùng, tiền không kiếm mà việc muốn làm không làm Nếu tâm vào việc muốn làm, cộng với tinh thần sức lực dùng để chạy theo người khác có thành công Liệu nghĩ lại bị nhấn chìm đám đông thoát chưa? Lẽ thật muốn gì, muốn làm sao? Tôi nghĩ có thứ muốn việc thích làm (Trích Tìm lại cứu vãn đời không vui vẻ - Trình Chí Lương, Nxb Văn học, tr 160 - 161) Câu Xác định thao tác lập luận sử dụng văn (0,5 điểm) Câu Dựa vào văn trên, anh/chị nêu đặc điểm rối môn nghệ thuật múa rối Vì tác giả cho rằng: Trên sân khấu đời, có nhiều người giống rối? (0,5 điểm) Câu Gọi tên nêu tác dụng kiểu câu phân loại theo mục đích nói mà tác giả sử dụng văn (1,0 điểm) Câu Anh/chị đánh giá thái độ, quan điểm tác giả trước tượng đề cập văn (1,0 điểm) II PHẦN LÀM VĂN (7,0 điểm) Câu (2,0 điểm) Hãy viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ anh/chị vấn đề đặt văn phần Đọc hiểu: Hiệu ứng đám đông Câu (5,0 điểm) Phân tích đối thoại Hồn Trương Ba với Đế Thích cảnh VII, trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt Lưu Quang Vũ (Ngữ văn 12, Tập hai, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2016) Từ đó, anh/chị nhận xét chiều sâu triết lý tác giả chuyển tải qua đoạn trích -Hết Ghi chú: Kỳ thi thử THPTQG lần chót năm 2017 tổ chức vào chiều ngày 27 ngày 28/5/2017 Đăng ký dự thi Văn phòng Trường THPT Chuyên từ ngày 29/4/2017 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN III NĂM 2017 ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM Môn thi: NGỮ VĂN (Đáp án – thang điểm 04 trang) Phần I Câu II NỘI DUNG ĐỌC HIỂU Thao tác lập luận chính: Bình luận - Đặc điểm rối môn nghệ thuật múa rối: + Mỗi rối đóng vai trò khác nhau, gương mặt biểu cảm, cử sống động thật + Mỗi biểu cảm, động tác bị đôi tay mà không nhìn thấy khống chế - Tác giả cho rằng: Trên sân khấu đời, có nhiều người giống rối Vì: họ làm gì, lại vậy, không dừng lại được, giống để mặc cho bàn tay vô hình đặt Gọi tên, nêu tác dụng kiểu câu phân loại theo mục đích nói mà tác giả sử dụng văn bản: - Câu trần thuật: dùng để kể, tả, nhận định, thông báo, bộc lộ cảm xúc … Trong văn bản, tác giả dùng câu trần thuật để nêu lên tượng phổ biến đời sống người; thể quan điểm, đánh giá trước tượng - Câu nghi vấn chức hỏi, thực chức năng: cầu khiến, khẳng định, phủ định, bộc lộ cảm xúc Trong văn bản, tác giả sử dụng nhiều câu nghi vấn chủ yếu nhằm bộc lộ thái độ, cảm xúc trước tượng đời sống tiêu cực Đồng thời, việc sử dụng câu nghi vấn nhằm tác động vào nhận thức, suy nghĩ người để hướng tới lối sống, hành động Đánh giá thái độ, quan điểm tác giả trước tượng đề cập tới văn bản: - Hiện tượng đề cập tới văn tượng tâm lý đám đông theo chiều hướng tiêu cực Cụ thể, người hành động thiếu lĩnh, kiến, a dua, bị giật dây - Thái độ, quan điểm tác giả: không đồng tình, phê phán; trăn trở, day dứt trước tượng không tích cực người - Thái độ, quan điểm tác giả đắn, có tác động sâu sắc tới nhận thức người, đem lại học cần thiết, từ nhằm định hướng lối sống, cách hành động (Lưu ý: Thí sinh có số cách đánh giá khác, phải phù hợp với nội dung văn bản, có tính hợp lý thuyết phục) LÀM VĂN Viết đoạn văn 200 chữ trình bày suy nghĩ vấn đề đề cập văn phần Đọc hiểu: Hiệu ứng đám đông a Đảm bảo cấu trúc đoạn văn nghị luận 200 chữ Có đủ phần mở đoạn, phát triển đoạn, kết đoạn Mở đoạn nêu vấn đề, phát triển đoạn triển khai vấn đề, kết đoạn kết luận vấn đề Điểm 3.0 0,5 0,5 1,0 1,0 7.0 2,0 0,25 b Triển khai vấn đề nghị luận thành luận điểm; vận dụng tốt thao tác lập luận; 1.5 kết hợp chặt chẽ lí lẽ dẫn chứng; rút học nhận thức hành động * Làm rõ tượng 0,25 - Hiệu ứng đám đông tác động đám đông đến suy nghĩ hành vi người, khiến người phải làm theo điều mà số đông cho hay, sáng suốt mà thân lại suy nghĩ, kiến điều - Biểu hiệu ứng đám đông: nỗi sợ hãi bị đám đông phán xét bị loại khỏi nhóm; người không quen biết hùa phán xét, “ném đá” người chưa hiểu nguồn việc; ăn mặc theo trào lưu, nói theo số đông điều chưa hẳn có nghĩa chưa hẳn phong cách thân; hành vi phản cảm mạng dễ dàng nhận hàng nghìn like lượt share đám đông cổ vũ…Đây tượng phổ biến, thấy đâu, cần cảnh báo nguy hại 0.25 * Nguyên nhân hiệu ứng đám đông - Con người sống xã hội nên chịu tác động, chi phối quy luật chung, số đông; tâm lý chủ quan “số đông đúng”; đám đông có quyền lực đáng sợ, kiểm soát định hướng hành vi người - Do thân người thiếu thông tin, mơ hồ nhận thức, thiếu kiến, yếu đuối, không suy nghĩ chín chắn … nên dễ bị đám đông chi phối, lôi kéo * Bàn luận mặt tích cực tiêu cực tượng - Nếu đám đông có ảnh hưởng tích cực hiệu ứng đám đông giúp người kết nối với nhau; bắt kịp trào lưu, xu hướng để tránh lạc hậu; tham vấn định hướng hành động đắn; tập hợp đông đảo người hưởng ứng phong trào tích cực xã hội… - Tuy nhiên, nay, hiệu ứng đám đông có nhiều tác động tiêu cực hơn: + Làm người bị thủ tiêu kiến, tư độc lập, sáng tạo mải chạy theo điều đám đông nghĩ làm Điều tất yếu khiến người trở thành bóng, không dám sống thật với mình, không làm chủ thân đời mình, thực muốn cần phải làm + Khiến cho người không hiểu, không nắm bắt chất cốt lõi việc, vật bị che lấp ý kiến đám đông Lúc lời đánh giá số đông trở thành tiêu chuẩn chân lý Thực tế chứng minh nhiều trường hợp số đông chưa + Gây hậu đáng tiếc, khôn lường người xung quanh xã hội: nhiều người phải chạy trốn, trầm cảm tự sát bị đám đông lên án; nhiều vụ phạm tội tập thể diễn ra; tệ nạn xã hội gia tăng… Học sinh liên hệ thực tế để làm sáng rõ vấn đề lý luận * Rút giải pháp, học nhận thức hành động đắn, phù hợp c Sáng tạo: có cách diễn đạt sáng tạo, thể suy nghĩ sâu sắc, mẻ vấn đề nghị luận 0.75 Phân tích đối thoại thứ ba cảnh VII trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt Từ đó, nhận xét chiều sâu triết lý mà tác giả chuyển tải đoạn trích a Đảm bảo cấu trúc nghị luận: có đủ phần mở bài, thân bài, kết Mở nêu vấn đề, thân triển khai vấn đề, kết kết luận vấn đề b Xác định vấn đề cần nghị luận: Phân tích đối thoại thứ ba cảnh VII trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt Từ đó, nhận xét chiều sâu triết lý mà tác giả chuyển tải đoạn trích c Triển khai vấn đề nghị luận thành luận điểm; có phân tích sâu sắc vận dụng tốt thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ lí lẽ dẫn chứng Thí sinh triển khai làm theo nhiều cách phải đảm bảo nội dung sau: a Vài nét tác giả tác phẩm đoạn trích Lưu Quang Vũ kịch gia tài nhất, tượng đặc biệt sân khấu kịch trường nước nhà năm 80 kỷ XX Kịch ông thường sắc sảo dội, đề cập đến vấn đề mang tính thời ẩn chứa sau triết lí nhân sinh sâu sắc, thấm đượm chất nhân văn 5,0 0,25 0,25 0,25 0,5 3.5 0.5 Tác phẩm Hồn Trương Ba, da hàng thịt viết năm 1981, có nguồn gốc từ truyện cổ dân gian, công diễn lần đầu vào năm 1984, kịch xuất sắc Lưu Quang Vũ Đoạn trích thuộc phần cảnh VII, gần kết kịch, tái lại đối thoại hồn Trương Ba Đế Thích, tô đậm bi kịch nhân vật Qua trích đoạn này, người đọc thu nhận nhiều thông điệp bổ ích b Phân tích đối thoại * Hoàn cảnh dẫn đến đối thoại: Trương Ba người làm vườn lương thiện, có tài đánh cờ giỏi, không may bị chết oan tắc trách quan trời Đế Thích, ông tiên cao cờ, yêu quý, mến tài đánh cờ Trương Ba giúp Hồn Trương Ba sống lại thể xác anh hàng thịt Hành động vô tình đẩy Hồn Trương Ba vào bi kịch đau đớn, nghiệt ngã: bị tha hoá, bị thể xác sai khiến trở nên tầm thường, bị người thân hắt hủi xa lánh Đau khổ, tuyệt vọng, Trương Ba định tìm sống đích thực dù phải đánh đổi chết Quyết định thúc đẩy nhân vật lấy hương thắp gọi để nhờ Đế Thích giúp đỡ * Phân tích đối thoại: - Hồn Trương Ba định rời bỏ xác Hàng Thịt, từ chối sống thân thể Hàng Thịt + Trương Ba Một mặt thừa nhận thắng thể xác, mặt khác kiên đấu tranh đến lựa chọn dứt khoát: gọi Đế Thích, bày tỏ tâm chối từ sống Đưa lí lẽ sâu sắc để giải thích cho định “không thể sống bên đằng bên nẻo Tôi muốn toàn vẹn" + Đế Thích Đầy sốt sắng, lo lắng cho Trương Ba Rất ngạc nhiên, khó hiểu trước định Trương Ba Khi Trương Ba giải thích định mình, để thuyết phục Hồn Trương Ba thay đổi ý định, Đế Thích đưa hàng loạt dẫn chứng sống trái tự nhiên Mặc cho Trương Ba giải thích, Đế Thích không hiểu - Hồn Trương Ba đề nghị Đế Thích sửa sai + HồnTrương Ba Đề nghị Đế Thích làm cho linh hồn anh hàng thịt sống lại nhập vào xác anh ta, hồn trả lại xác hàng thịt “lành lặn, nguyên vẹn” Với thái độ dứt khoát, kiên + Đế Thích Không đồng tình trước định Trương Ba trả lại thân xác hàng thịt cho phần hồn Băn khoăn tìm chỗ trú khác cho hồn Trương Ba Thấy Trương Ba thật rắc rối Khuyên Trương Ba nên nhập vào xác cu Tị sức thuyết phục ông thực theo lời khuyên Thậm chí, vị tiên viện dẫn đến để thuyết phục Trương Ba + HồnTrương Ba Trăn trở, phân vân trước lời đề nghị Đế Thích làm cho sống lại nhập vào xác cu Tị Lời đề nghị Đế Thích thử thách lớn với nhân vật Tuy nhiên cuối cùng, Hồn Trương Ba từ chối lời đề nghị vị tiên trời, ông hình dung rắc rối xảy đến tiếp tục trì sống thân thể thằng bé lên mười Đề nghị Đế Thích trả lại hồn cho cu Tị để sống lại Quyết định chết không nhập vào thù “Tôi chết rồi, để chết hẳn" Đây lựa chọn đầy khó khăn với Trương Ba “sau hồi lâu nghĩ kĩ" nhân vật đưa định + Đế Thích: Đành phải chấp nhận “làm cho cu Tị sống lại" 0,25 0.5 0,75 * Đánh giá Qua đoạn trích ta thấy được: - Cảnh ngộ bi kịch Hồn Trương Ba: phải hứng chịu sai đáng tiếc quan trời phải khó khăn trên đường sửa sai, làm lại đời - Vẻ đẹp tâm hồn đáng trân trọng nhân vật: nhân hậu, vị tha, sẵn sàng chết để tránh đau khổ cho người khác dành sống cho người xung quanh; dũng cảm, có lĩnh; có quan niệm sâu sắc, thấm đẫm chất nhân văn ý nghĩa đích thực sống c Chiều sâu triết lý mà tác giả chuyển tải qua đoạn trích - Một sống hạnh phúc phải có hài hoà đời sống vật chất tinh thần, thể xác linh hồn, phải sống - Cuộc sống thật có ý nghĩa người tìm tình yêu thương, sẻ chia, kính trọng từ người xung quanh, đặc biệt từ người thân gia đình - Được sống điều may mắn, sống quan trọng - Có nhiều trở lực ngăn cản người vượt lên hoàn cảnh, người phải biết đấu tranh với nghịch cảnh, với để hoàn thiện nhân cách vươn tới giá trị tinh thần cao quý d Nghệ thuật - Khắc họa nhân vật chân thực, sống động - Tác giả tạo xung đột kịch căng thẳng khác quan niệm sống - Ngôn ngữ kịch giàu tính thể - Giọng điệu đa thanh, phức điệu, vừa hướng nội vừa hướng ngoại, vừa dí dỏm, hóm hỉnh vừa giàu triết lý Những triết lý có tính gợi mở, lột mặt nạ giải thiêng thần thánh mà mục đích tôn vinh người với ước mơ, khát vọng đời thường - Với đối thoại này, tác giả cởi nút cho xung đột tác phẩm d Sáng tạo: Có cách diễn đạt sáng tạo, thể suy nghĩ sâu sắc, mẻ vấn đề nghị luận e Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc tả, dùng từ, đặt câu ĐIỂM TOÀN BÀI THI : I + II = 10,0 điểm 1,0 0.5 0,5 0,25 Do đặc trưng môn Ngữ văn, làm thí sinh cần đánh giá tổng quát, tránh đếm ý cho điểm Chỉ cho điểm tối đa theo thang điểm với viết đáp ứng đầy đủ yêu cầu nêu câu, đồng thời phải chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, có cảm xúc Khuyến khích viết có sáng tạo Bài viết không giống đáp án, có ý đáp án, phải có xác đáng lí lẽ thuyết phục Không cho điểm cao nêu chung chung, sáo rỗng phần thân câu nghị luận văn học viết đoạn văn Cần trừ điểm lỗi hành văn, ngữ pháp tả ... 33 3 33 3 33 3 33 3 33 3 33 3 33 3 33 3 33 3 33 3 33 3 33 3 33 3 33 3 33 3 33 3 33 3 33 3 33 3 33 3 33 3 33 3 33 3 33 3 33 3 33 3 33 3 33 3 33 3 33 3 33 3 33 3 33 3 33 3 33 3 33 3 33 3 33 3 33 3 33 3 33 3 33 3 33 3 33 3 33 3 33 3 33 3 33 3... đề 36 7 36 7 36 7 36 7 36 7 36 7 36 7 36 7 36 7 36 7 36 7 36 7 36 7 36 7 36 7 36 7 36 7 36 7 36 7 36 7 36 7 36 7 36 7 36 7 36 7 36 7 36 7 36 7 36 7 36 7 36 7 36 7 36 7 36 7 36 7 36 7 36 7 36 7 36 7 36 7 36 7 36 7 36 7 36 7 36 7 36 7 36 7 36 7... VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN Mã đề Câu hỏi Đáp án 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi dap an tat ca cac mon THPT chuyen DH vinh lan 3 nam 2017 , De thi dap an tat ca cac mon THPT chuyen DH vinh lan 3 nam 2017 , De thi dap an tat ca cac mon THPT chuyen DH vinh lan 3 nam 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay