thầy đặng đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán trường THPT chuyên sư phạm hà nội lần 4

6 180 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 23:29

Thy ng Toỏn chia s - follow thy nhn ti liu phớ www.facebook.com/thaydangtoan I HC SPHMH NI TRNG THPT CHUYấN THI THTHPT QUC GIA NM 2017 BI THI MễN: TON Thi gian lm bi 90 phỳt, khụng kthi gian phỏt ổỗ y x ữử - ln ữ Mnhno saoõy ỳng ỗỗln y - x ố 1-y - x ữứ B m < C m = D m < Cõu 1: Cho < x < y < 1, t m = A m > x2 + -2 x2 -1 Cõu 2: Tỡm tt ccỏcng tim cn cathhm s y = A x = 1, y = B x = 1, y = D x = C y = Cõu 3: Hm sno sauõy l mt nguyờn hm ca hm s y = tan x - cot x ? 1 A y = B y = tan x - cot x sin x cos x 1 + C y = D y = tan x + cot x sin x cos x Cõu 4: Tớnho hm ca hm s y = e x (x 2x + 2) A y = -e -x (-x + 4x + 4) B y e x x x C y e x x x D y e x x x Cõu 5: Tỡm hm s F x bit rng F ' x sin x C F (x ) = tan x + A F x vthca F x i quaim M ;0 sin x B F (x ) = cot x + D F (x ) = - cot x + Cõu 6: Cho hm s y = x - 3x Khong cỏch gia cỏcim cci, cc tiu cathhm s l A B C D Cõu 7: Tỡm tt ccỏc giỏ trthc ca tham smthhm s y = 2x -1 cúng tim cn 3x - m ng Cõu 8: Mt ming ghỡnh lp phng cnh 2cm coi to thnh mt tr( T ) cú chiu cao ming gv cú thtớch ln nht cú th.Din tớch xung quanh ca ( T ) l A m A cm C m R B m = B cm C 2 cm D m D cm Cõu 9: Tmụ tmiờng s ttõy hi nhtro nba nki nhR, ta c t i mụ thi nhqua tva cuụn phõ nco nlai tha nhmụ tca iphờ uhinh no n.Sụ o cung cua hi nhquat bi c t i bao nhiờuụ (ti nhxõp xi ) hi nhno nco dungtich l nnhõ t A 650 B 900 C 450 D 600 Trang 1/6 - Mó thi A Thy ng Toỏn chia s - follow thy nhn ti liu phớ www.facebook.com/thaydangtoan Cõu d1 : 10: Trong khụng gian ụ Oxyz , v i hờ to a cho hai ng th ng x y z x y2 z3 M tph ng (P ) ch a d1 va song song v i d2 Khong ; d2 : 3 cach tiờ m M (1; 1; 1) n (P ) la A B C D Cõu 11: Giỏ trnhnht ca hm s y x x trờn ộở-2; 2ựỷ bng: A B C D 18 Cõu 12: Cho hm sbc ba y = ax + bx + cx + d cúthnhhỡnh v: Du ca a ;b ; c ; d l: A a < 0; b < 0; c < 0; d < C a < 0; b > 0; c < 0; d < B a < 0; b < 0; c > 0; d < D a > 0; b > 0; c > 0; d < Cõu 13: Mt ụ tụang chuynngu vi tc a (m/s) thỡ ngi lỏi xep phanh Tthi im ú ụ tụ chuyn ng chm dn u vi tc v (t ) = -5t + a (m/s), ú t l thi gian tớnh bng giõy ktlỳcp phanh Hi tc banu a ca ụ tụ l bao nhiờu, bit t lỳcp phanhn dng hn, ụ tụ di chuync 40 m A 10 m/s B 20 m/s C 40 m/s D 25 m/s Cõu 14: Cho hm s y f x liờn tc trờn v tha f x f x x , x Tớnh I f x dx A I B I = C I = D I = Cõu 15: Cho lng trng ABC A B C cú cỏc cnh bng a Thtớch ca tdin ABAC l 3a A 12 B 3a C 3a 3a D Cõu 16: Cho lng tr ng ABC A ' B ' C ' cú ỏy l tam giỏc vuụng cõn v cú cỏc cnh AB = BC = 2; AA = 2 Thtớch ca cu ngoi tip tdin ABAC l 16p 32p A B 16 C D 32p 3 Cõu 17: Cho hm s y = ax + bx + c cúthnhhỡnh v Du ca a, b, c l: A a 0, b 0, c B a 0, b 0, c C a < ,b > ,c < D a > ,b < ,c < Cõu 18: Trong khụng gian vi h ta Oxyz , cho cỏcim A(1; 2; 4), B(1; 3;1), C(2; 2; 3) Mt cu (S) i qua 3im A, B, C v cú tõm thuc mt phng (xOy) cú bỏn kớnh l A 34 B 26 C 34 D 26 Trang 2/6 - Mó thi A Thy ng Toỏn chia s - follow thy nhn ti liu phớ www.facebook.com/thaydangtoan Cõu 19: Ham sụ y ln x nghich biờn trờn: A (-Ơ; 0) B (1; +Ơ) C (0; 1) Cõu 20: Cho ham sụ y = f (x ) liờn tuc trờn va D (-Ơ; -1) f x dx , A 12 B f x dx Khio C -2 ũ f (x )dx bng: D Cõu 21: Xỏcnh hp tt cnhngim mt phng tobiu din sphc z () cho z = z {(x ; 0) , x ẻ } ẩ {(0; y ) ,y ẻ } C 0; y , y A x; y , x y D x; , x B Cõu 22: Gi z1 , z2 l cỏc nghim ca phng trỡnh i z i Giỏ trbiu thc T z1 z2 l A B C 10 D Cõu 23: Trong khụng gian vi h ta Oxyz , cho ba im A(5; 3; -1), B (2; 3; -4) v C (1; 2; 0) Taim D i xng C quang thng AB l? A (6; -5; 4) B (-5; 6; 4) C ( 4; 6; -5) D (6; 4; 5) Cõu 24: Trong khụng gian vi hta Oxyz , cho cỏcim A(2; 3; 1), B(1; 2; 3) ng thng SA bng : AB ct mt phng ( P) : x y z tiim S Ts SB 1 A B C D Cõu 25: Ngi ta cn mt tm st tõy hỡnh chnht cú kớch thc 30 cm x 48 cmlm mt cỏi hp khụng np bng cỏch ct bi bn hỡnh vuụng bng nhaubn gúc ri gp lờn Thtớch ln nht ca hp l: A 3886cm B 3880cm C 3990cm D 3888cm Cõu 26: Tớch cỏc nghim ca phng trỡnh (log2 x ) + log x - = bng: A B C D Cõu 27: Cho hỡnh chúp S ABC cú cỏc mt bờn (SAB ) , (SBC ) , (SCA) ụi mt vuụng gúc vi v cú din tớch ln lt l cm , 9cm v 25cm Thtớch ca chúp l: A 60cm B 40cm C 30cm D 20cm Cõu 28: Tỡm tt ccỏc giỏ trca tham s m phng trỡnh 2x + 2-x = m cú nghim nht: A m = B m C m D m Cõu 29: Trong khụng gian vi htaOxyz, taimi xng viim A(1; 2; 1) qua mt phng (P ) : y - z = l A (1; -2; 1) B (2; 1; 1) C 1;1; D (1; 1; 2) Cõu 30: Xỏcnh hp tt cnhngimtrong mt phng tabiu din sphc z cho z l sthc õm A {(0; y ) , y ẻ R} B {(x ; 0) , x ẻ R} C {(0; y ) , y 0} D x;0 , x Trang 3/6 - Mó thi A Thy ng Toỏn chia s - follow thy nhn ti liu phớ www.facebook.com/thaydangtoan Cõu 31: Tỡm a < ũ (3-2 x - 2.3-x ) dx a A -1 Ê a < B a Ê -1 D a = -3 C a Ê -3 Cõu 32: Cho hỡnh hp chnht ABCD ABCD cú AB = 3a , AD = AA = 2a Tớnh thtớch tdin ACBD 2a 4a 3 A 2a B C D 4a 3 Cõu 33: So sỏnh cỏc s e v A 2e B e 4 2 = + C e > + D e < + Cõu 34: Cho hỡnh chúpu S ABC cú cnhỏy bng a, khong cỏch gia cnh bờn SA v cnh 3a ỏy BC bng Tớnh thtớch chúp S ABC 3a 3 a3 a3 3a 3 A B C D 16 12 8 Cõu 35: Tỡm tt c cỏc giỏ tr thc ca tham s m phng trỡnh sau cú nghim: 2x + x + m - 2m = A m = B m = D m C m = 1 i x 96 94 i i i 100 Cõu 36: Cho sphc A z B z = Khiú: C z D z Cõu 37: Cho f (x ) = 2.3log81 x + Tớnh f (1) A f (1) = B f ' C f ' D f ' Cõu 38: Cho hỡnh chúp S.ABCD cúỏy l hỡnh vuụng cnh a, cnh bờn SA vuụng gúc viỏy, mt bờn (SCD) to viỏy mt gúc j = 60o Thtớch chúp S.ABCD l: A a3 B a 3 C a3 D a3 3 Cõu 39: Cho hm s y = x - 2x + Khong cỏch gia hai im cc tiu ca th hm s bng: A B C D Cõu 40: Tớnh din tớch S hỡnh phng gii hn bi cỏcng y x , y x 3 A S = B S C S D S = 12 Cõu 41: Trong khụng gian vi htaOxyz, Cho hỡnh lp phng ABCD.ABCD cú ta cỏc nh A(0; 0; 0) , B (2; 0; 0) ; D (0; 2; 0) , A (0; 0; 2) ng thng d song song vi AC, ct c hai ng thng AC v BD cú phng trỡnh l: x -1 y -1 z - = = A -1 1 x -1 y -1 z - = = C 1 x y z 1 x y z D 1 B Trang 4/6 - Mó thi A Thy ng Toỏn chia s - follow thy nhn ti liu phớ www.facebook.com/thaydangtoan Cõu 42: Trong khụng gian vi h ta Oxyz, Cho cỏc im A(2; 0; 0) , B (0; 4; 0) ; C (0; 0; 6) v D (2; 4; 6) Tp hpim M tha món: MA + MB + MC + MD = , l mt cu cú phng trỡnh: Cõu 43: Tp hp nghim ca bt phng trỡnh log (2x - 1) > log l: ổ1 A ỗỗ ; +Ơữữữ ốỗ ứ ổ1 5ử B ỗỗ ; ữữữ ốỗ 2 ứ ổ1 3ử C ỗỗ ; ữữữ ốỗ 2 ứ D ; C a D a a Cõu 44: Tỡm a ẻ ũ (a - 4x )dx - 5a B a = A a ẻ ặ Cõu 45: Tớnh din tớch S ca hỡnh phng gii hn bi cỏcng y = 1, y = A S = 3 B S = C S = 15 6x - x ( D S = ) 16 15 Cõu 46: Tỡm hm F (x ) bit F (x ) = 3x - 4x v F (0) = A F (x ) = x - 2x + 1 C F (x ) = x - x + B F (x ) = x - 4x + D F (x ) = x + 2x + Cõu 47: Tỡm tt ccỏc giỏ trthc ca tham s m hm s y = mx + (m + 2) x + x - cú cc i v cc tiu: A m > B m -2 C m D "m ẻ Cõu 48: Trong khụng gian vi h ta Oxyz, cho hai mt phng: (P ) : x + 2y - 2z - = , (Q ) : x + 2y - 2z + = Mt cu (S ) cú tõm thuc trc Ox v tip xỳc vi hai mt phngó cho cú phng trỡnh l B (x - 1) + y + z = 2 D (x - 1) + y + z = A (x - 3) + y + z = C (x + 1) + y + z = x - 3x + x3 -1 C x = 1; y = D x = 1, y = Cõu 49: Tỡm tt ccỏcng tim cn cathhm s y = A x = 1; y = B y = Cõu 50: Trong khụng gian vi htaOxyz , cho cỏcim A (a, 0, a ), B (0, a, a ),C (a, a, 0) Mt phng (ABC ) ct cỏc trc Ox ,Oy,Oz ti cỏcim M , N , P Thtớch tdin OMNP l A 4a B 8a 3 C 8a D 4a 3 HT Trang 5/6 - Mó thi A PN Cõu1 A Cõu11 C Cõu21 A Cõu31 B Cõu41 A Cõu2 C Cõu12 C Cõu22 A Cõu32 D Cõu42 A Cõu3 D Cõu13 B Cõu23 D Cõu33 C Cõu43 B Cõu4 C Cõu14 D Cõu24 A Cõu34 B Cõu44 B Cõu5 D Cõu15 A Cõu25 B Cõu35 C Cõu45 D Cõu6 B Cõu16 C Cõu26 C Cõu36 A Cõu46 A Cõu7 D Cõu17 C Cõu27 D Cõu37 B Cõu47 C Cõu8 A Cõu18 B Cõu28 A Cõu38 D Cõu48 C Cõu9 A Cõu19 D Cõu29 D Cõu39 A Cõu49 B Cõu10 C Cõu20 B Cõu30 C Cõu40 B Cõu50 D Trang 6/6 - Mó thi A ... Trong khụng gian vi h ta Oxyz , cho ba im A(5; 3; -1 ), B (2; 3; -4 ) v C (1; 2; 0) Taim D i xng C quang thng AB l? A (6; -5 ; 4) B (-5 ; 6; 4) C ( 4; 6; -5 ) D (6; 4; 5) Cõu 24: Trong khụng gian vi... trỡnh l: x -1 y -1 z - = = A -1 1 x -1 y -1 z - = = C 1 x y z 1 x y z D 1 B Trang 4/ 6 - Mó thi A Thy ng Toỏn chia s - follow thy nhn ti liu phớ www.facebook.com/thaydangtoan Cõu 42 : Trong... x Trang 3/6 - Mó thi A Thy ng Toỏn chia s - follow thy nhn ti liu phớ www.facebook.com/thaydangtoan Cõu 31: Tỡm a < ũ ( 3-2 x - 2.3-x ) dx a A -1 Ê a < B a Ê -1 D a = -3 C a Ê -3 Cõu 32: Cho
- Xem thêm -

Xem thêm: thầy đặng đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán trường THPT chuyên sư phạm hà nội lần 4 , thầy đặng đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán trường THPT chuyên sư phạm hà nội lần 4 , thầy đặng đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán trường THPT chuyên sư phạm hà nội lần 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay