Nhân tố ảnh hưởng đến quá trình lập quy và hình thành các chuẩn mực kế toán quốc gia

14 199 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 23:17

ĐỀ BÀI: Nhân tố ảnh hưởng đến trình lập quy hình thành chuẩn mực kế toán quốc gia/quốc tế, liên hệ Việt Nam Bài làm Kế toán có vai trò quan trọng phát triển kinh tế quốc gia Vì quan trọng tính phức tạp, kế toán quy định hướng dẫn thực Ở quốc gia khác có phương thức khác để quy định hướng dẫn kế toán: quy định phủ, quy định Sở giao dịch chứng khoán Chuẩn mực kế toán ban hành Uỷ ban chuẩn mực kế toán Hầu xây dựng phát triển hệ thống chuẩn mực kế toán quốc gia riêng (gọi GAAP) Tuy vậy, thập kỷ qua, hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế phát triển dần thay hệ thống chuẩn mực kế toán quốc gia Chuẩn mực Báo cáo tài quốc tế (IFRS) từ năm 2001 thay dần Chuẩn mực Kế toán quốc tế (IAS) trở thành ngôn ngữ kế toán quốc tế để phục vụ thị trường vốn toàn cầu Quá trình toàn cầu hóa với phát triển nhanh chóng thị trường vốn quốc tế đòi hỏi thông tin tài phải nâng cao chất lượng phải so sánh với nhau; để so sánh với thông tin tài phải ghi nhận hệ thống chuẩn mực kế toán chung, tiền đề để hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) hình thành Trên thực tế, quốc gia áp dụng chuẩn mực kế toán khác để lập báo cáo tài chuẩn mực kế toán có khác biệt Sự khác biệt hệ thống chuẩn mực kế toán xuất phát từ khác văn hóa, hệ thống pháp lý, trị, trình hình thành phát triển hiệp hội nghề nghiệp báo cáo tài doanh nghiệp lập hệ thống chuẩn mực khác có khác biệt Thực tế IAS/IFRS mang lại nhiều lợi ích phát triển kinh tế giới theo xu toàn cầu hoá ngày Trong năm gần đây, Uỷ ban chuẩn mực kế toán quốc tế tập trung nhiều nguồn lực để phát triển phổ biến hệ thống chuẩn mực Báo cáo tài quốc tế (IFRS) Trên giới có khoảng 113 quốc gia cho phép yêu cầu áp dụng IAS/IFRS doanh nghiệp niêm yết sàn; 27 quốc gia áp dụng toàn IAS/IFRS chấm dứt việc sử dụng chuẩn mực kế toán quốc gia họ; nhiều quốc gia có nước Mỹ có kế hoạch áp dụng toàn IAS/IFRS để thay chuẩn mực kế toán quốc gia Tuy nhiên, hầu bao gồm nước thuộc khối EU, việc áp dụng IFRS chưa phải toàn tồn số khác biệt định vấn đề gây tranh cãi Việt Nam đất nước giai đoạn chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế thị trường Về điểm này, Việt Nam có nhiều điểm tương đồng với Trung Quốc Nga Tuy nhiên, phương pháp tiếp cận Việt Nam Trung Quốc áp dụng sách mở cửa kinh tế bao gồm sách kế toán khác xa với Nga Từ lúc ban đầu, hai nước châu Á tiếp cận với kinh tế thị trường tự cách từ từ thận trọng chất văn hóa phương Đông Việt Nam Trung Quốc bước mở cửa đất nước thay đổi để làm quen với khái niệm phương pháp kinh tế thị trường tự phát triển lâu đời nước phương Tây Vì vậy, sách kinh tế thường áp dụng cách thận trọng Chính điều góp phần giúp hai đất nước tránh cú sốc sai lầm lớn Xây dựng phát triển kinh tế thị trường theo định hướng XHCN chiến lược đặc biệt Đảng cộng sản Việt Nam thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Áp dụng IAS/IFRS sách kinh tế Việt Nam giai đoạn chuyển giao để cải cách hệ thống kế toán XHCN phù hợp với kinh tế thị trường hỗ trợ sách kinh tế mở cửa Phương pháp tiếp cận IAS/IFRS Việt Nam thận trọng thích nghi, sở nhu cầu khả áp dụng đất nước Điều nhìn chung giải thích cho việc Việt Nam áp dụng có chọn lọc IFRS Mục đích hết tạo hệ thống chuẩn mực kế toán quốc gia phù hợp với điều kiện Kinh tế, trị, xã hội đất nước Từ đầu thập niên 90, Việt Nam bắt tay vào xây dựng kinh tế thị trường Do vậy, việc cải cách hệ thống kế toán quốc gia đề phù hợp với kinh tế thị trường điều bắt buộc Năm 2001, Vụ chế độ kế toán kiểm toán Bộ Tài ban hành lần đầu chuẩn mực kế toán quốc gia Trước đó, Việt Nam chưa có bầt kỳ chuẩn mực kế toán để hướng dẫn quy định hoạt động kế toán Bộ Tài định ban hành chuẩn mực kế toán quốc gia (VAS) sở vận dụng có chọn lọc chuẩn mực kế toán quốc tế xem cách phù hợp hiệu bối cảnh Việt Nam Việc áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế hỗ trợ cho việc xây dựng phát triển kinh tế thị trường Việt Nam làm tăng hội nhập vào kinh tế giới Hơn nữa, việc giúp tiết kiệm chi phí nguồn lực khác đất nước dành cho xây dựng hệ thống chuẩn mực kế toán khác không theo quốc tế Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) xây dựng dựa chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS/IFRS) từ năm 2000 đến 2005 theo nguyên tắc vận dụng có chọn lọc thông lệ quốc tế, phù hợp với đặc điểm kinh tế trình độ quản lý doanh nghiệp Việt Nam thời điểm ban hành chuẩn mực Đến nay, Việt Nam xây dựng ban hành 26 chuẩn mực kế toán Việc xây dựng dựa chuẩn mực kế toán quốc tế nhằm đảm bảo hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch báo cáo tài (BCTC) doanh nghiệp, phản ánh giao dịch kinh tế thị trường, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế Các nhân tố môi trường tác động đến hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam quan tâm nghiên cứu trước Vũ Hữu Đức (1999), Tăng Thị Thanh Thủy (2009), Trình Quốc Việt (2009), Phạm Thị Thanh Hà (2009)… Mỗi tác giảnhận định riêng yếu tố tác động tựu chung cho yếu tố môi trường có ảnh hưởng định đến trình hình thành phát triển hệ thống kế toán Việt Nam - Nhóm nhân tố trị tác động đến hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam Nhân tố trị có tác động mạnh mẽ đến trình hội tụ kế toán quốc tế trình hình thành hệ thống kế toán quốc gia Điều với Việt Nam Quá trình hình thành chuẩn mực kế toán Việt Nam phản ảnh ý chí Nhà nước Việt Nam trình hội nhập kinh tế toàn cầu để đạt mục tiêu trị kinh tế Nguyen & Richard (2011) cho Việt Nam ban hành chuẩn mực kế toán xuất phát từ áp lực để chấp nhận thành viên WTO Khi chuẩn bị gia nhập WTO thực chủ trương đa phương hóa quan hệ quốc tế, Việt Nam dứt khoát mạnh mẽ thực trình hình thành chuẩn mực kế toán với xuất phát điểm không Điều phù hợp với giải thích Ramanna (2011) tác động trị trình hội tụ kế toán quốc tế - Nhóm nhân tố pháp lý tác động đến hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam Nhìn chung, hoạt động kinh tế điều hành Luật qui định pháp lý Luật Kế toán (2003) quy định chi tiết kế toán so với quốc gia theo thông luật Hệ thống chuẩn mực kế toán Bộ Tài quan nhà nước ban hành Các qui định Luật Kế toán ảnh hưởng chi phối đến nguyên tắc phương pháp chuẩn mực kế toán Trong môi trường pháp lý trên, tổ chức nghề nghiệp chức lập quy Năm 2005, theo Quyết định 47/2005/QĐ-BTC, Bộ Tài giao bổ sung quyền hạn cho Hội Kế toán kiểm toán Việt Nam dừng lại việc Hội cử cán chuyên môn tham gia Hội đồng Kế toán quốc gia, ban soạn thảo chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán soạn thảo Chế độ kế toán (Bộ Tài chính, 2005a) Điều phù hợp với nhận định Robert et al (1998) cho hệ thống Luật, qui định liên quan vai trò tổ chức nghề nghiệp tác động đến hệ thống kế toán quốc gia - Nhóm nhân tố kinh tế tác động đến hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam Việt Nam quốc gia phát triển, chuyển từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa Mặc dù Nhà nước chủ trương đa dạng hóa thành phần kinh tế kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo phát triển kinh tế Trong chiến lược phát triển kinh tế nêu rõ Việt Nam cần phát triển nhanh, hài hòa thành phần kinh tế loại hình doanh nghiệp, đồng thời phải tăng cường tiềm lực nâng cao hiệu kinh tế nhà nước kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước định hướng điều tiết kinh tế, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2011) Ngoài ra, hầu hết doanh nghiệp Việt Nam DNNVV Trong giai đoạn 2011 – 2015, mục tiêu phát triển DNNVV việc thành lập 350.000 đến ngày 31/12/2015 có khoảng 600.000 DNNVV Các DNNVV đóng góp khoảng 40% GDP (Cao Sỹ Kiêm, 2012) Đối với thị trường tài Việt Nam năm gần có biến chuyển tích cực, đặc biệt thị trường chứng khoán có tiến triển định Trong giai đoạn 2000 – 2005 vốn hóa thị trường đạt xấp xỉ 1% GDP đến năm 2006 quy mô thị trường đạt 22,7% GDP tiếp tục đạt mức 43% GDP vào năm 2007 Do khủng hoảng kinh tế giới, mức vốn hóa năm sau có giảm, nhiên mức vốn hoá thị trường năm 2013 tăng so với năm 2012, đạt khoảng 964 nghìn tỉ đồng (tăng 199 nghìn tỉ đồng so với cuối năm 2012), tương đương 31% GDP Sự gia tăng số đưa thị trường chứng khoán Việt Nam trở thành mười quốc giamức độ phục hồi mạnh giới Tổng dòng vốn nước luân chuyển năm 2013 tăng 54% giá trị danh mục tăng khoảng 3,8 tỉ USD so với cuối năm 2012 Số tài khoản nhà đầu tư đạt khoảng 1,27 triệu tài khoản, số lượng tài khoản nhà đầu tư nước tăng 55% (Vũ Trọng, 2013) Với thị trường tài lành mạnh thị trường chứng khoán ổn định ngày có nhiều nhà đầu tư nước đòi hỏi chất lượng thông tin phải hợp lý để đáp ứng nhu cầu định kinh doanh Điều đồng nghĩa nguyên tắc, phương pháp kế toán cần phải chuẩn hóa theo hệ thống chuẩn mực kế toán Vấn đề tương tự quan điểm Robert et al (1998) cho hệ thống kế toán phát triển phù hợp với phát triển kinh tế quốc gia - Môi trường văn hóa tác động đến hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam Sự tác động văn hóa đến hệ thống kế toán Việt Nam chưa có nghiên cứu thống Trong hệ thống đo lường khuynh hướng văn hóa Hofstede, Việt Nam đánh giá với mức điểm tương ứng: chủ nghĩa cá nhân (70), khoảng cách quyền lực (20), né tránh vấn đề chưa chắn (40), định hướng dài hạn (30) nam tính (80) (Hofstede, 2012) Với thông số trên, áp dụng lý thuyết Gray (1988), hệ thống kế toán Việt Nam tính chất thận trọng đề cao, nhấn mạnh đến tuân thủ qui định, hạn chế vấn đề mang tính xét đoán Điều tỏ mâu thuẫn với thực tế Việt Nam nhanh chóng ban hành chuẩn mực kế toán dựa chuẩn mực quốc tế Tuy nhiên, phân tích trên, nhân tố trị lấn át nhân tố văn hóa Điều phù hợp kết luận Birt et al (2011) Borker (2012) nghiên cứu trình hội tụ quốc gia khác giới, văn hóa nhân tố định ảnh hưởng đến trình hội tụ Tóm lại, trị hệ thống pháp lý nhân tố tác động mạnh đến trình ban hành chuẩn mực kế toán Việt Nam, giải thích tốc độ nhanh chóng vai trò Nhà nước trình Các nhân tố kinh tế văn hóa vai trò rõ rệt giai đoạn hình thành chuẩn mực (2001 – 2006) phát huy tác dụng năm gần đây: – Khi mục tiêu trị đạt (Việt Nam gia nhập WTO năm 2007 gặt nhiều thắng lợi ngoại giao năm kế tiếp), trình ban hành cập nhật chuẩn mực chậm hẳn lại, khởi động gần – Vị trí hạn chế thị trường chứng khoán kinh tế không tạo sức đẩy Việt Nam phải tiếp tục cải cách kế toán – Văn hóa thận trọng khiến Việt Nam khó chấp nhận hàng loạt khái niệm chuẩn mực báo cáo tài quốc tế giá trị hợp lý thay đổi quy định báo cáo tài hợp Nói cách khác, 26 chuẩn mực kế toán ban hành, Việt Nam áp dụng hầu hết vấn đề tương đối phù hợp với văn hóa Việt Nam Những vấn đề lại nói trên, có nhiều thách thức cho việc chấp nhận thực tiễn Việt Nam Khi khởi động lại việc ban hành chuẩn mực mới, Bộ Tài chọn lựa lộ trình thận trọng nghiên cứu cập nhật chuẩn mực ban hành trước tiên Khi xây dựng các chuẩn mực kế toán, quan điểm xuyên suốt Việt Nam tuân thủ hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế VAS xây dựng dựa IAS/IFRS, theo nguyên tắc vận dụng có chọn lọc thông lệ quốc tế, phù hợp với đặc điểm kinh tế trình độ quản lý doanh nghiệp Việt Nam Do vậy, VAS tiếp cận với IAS/IFRS, phản ánh phần lớn giao dịch kinh tế thị trường, nâng cao tính công khai, minh bạch thông tin BCTC doanh nghiệp Mặc dù vậy, VAS bộc lộ nhiều điểm khác biệt với IAS/IFRS Điều thể qua số biểu chủ yếu sau: - Khác biệt VAS chưa có quy định cho phép đánh giá lại tài sản nợ phải trả theo giá trị hợp lý thời điểm báo cáo Điều ảnh hưởng lớn đến việc kế toán tài sản nợ phải trả phân loại công cụ tài chính, làm suy giảm tính trung thực, hợp lý BCTC chưa phù hợp với IAS/IFRS; - VAS 21 không quy định trình bày Báo cáo biến động vốn chủ sở hữu thành báo cáo riêng biệt IAS 1, mà yêu cầu trình bày thuyết minh BCTC Ngoài ra, chế độ kế toán Việt Nam quy định mẫu biểu báo cáo cách cứng nhắc, làm triệt tiêu tính linh hoạt đa dạng hệ thống BCTC, IAS/IFRS không đưa mẫu biểu cụ thể báo cáo; - Theo VAS 21, doanh thu chi phí tài tính vào lãi/lỗ hoạt động kinh doanh báo cáo kết hoạt động kinh doanh không phù hợp với thông lệ quốc tế, khoản lãi/lỗ bán cổ phiếu vốn hoạt động mang tính thường xuyên doanh nghiệp lại hiểu kết hoạt động kinh doanh chủ yếu; - IAS cho phép sử dụng phương pháp ước tính giá trị hàng tồn kho phương pháp chi phí định mức phương pháp giá bán lẻ, vấn đề không đề cập VAS VAS cho phép áp dụng phương pháp “Nhập sau - Xuất trước” (LIFO) IAS/ IFRS không cho phép áp dụng phương pháp này; - VAS cho phép đánh giá lại tài sản cố định bất động sản, nhà xưởng thiết bị trường hợp có định Nhà nước, đưa tài sản góp vốn liên doanh, liên kết, chia tách, sáp nhập doanh nghiệp không ghi nhận phần tổn thất tài sản hàng năm Trong đó, theo IAS 16, doanh nghiệp phép đánh giá lại tài sản theo giá thị trường xác định phần tổn thất tài sản hàng năm, đồng thời ghi nhận phần tổn thất theo quy định IAS 36; - VAS 11 quy định lợi thương mại phân bổ dần thời gian không 10 năm kể từ ngày mua giao dịch hợp kinh doanh Trong đó, IFRS quy định doanh nghiệp phải đánh giá giá trị lợi thương mại tổn thất; - VAS thiếu số chuẩn mực liên quan đến đối tượng giao dịch phát sinh như: toán cổ phiếu (IFRS 02); công cụ tài (IFRS 9); tổn thất tài sản (IAS 19) khoản tài trợ Chính phủ (IAS 20); nông nghiệp (IAS 41); phúc lợi nhân viên ( IAS 36)… Gần đây, có số nghiên cứu tiến hành nhằm xác định mức độ hòa hợp chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán quốc tế Kết nghiên cứu rằng, mức độ hòa hợp VAS với IAS/IFRS liên quan đến 10 chuẩn mực chọn nghiên cứu mức bình quân 68% Theo đó, chuẩn mực doanh thu chi phí có mức độ hòa hợp cao chuẩn mực tài sản Mức độ hòa hợp đo lường (81,2%) cao nhiều so với mức độ hài hòa khai báo thông tin (57%) [5; tr159] Như vậy, mức độ hòa hợp VAS IAS/IFRS thấp so với mục tiêu đề 90%, theo phát biểu ông Bùi Văn Mai – nguyên Vụ trưởng Vụ chế độ kế toán - Bộ Tài vấn báo Vnexpress, nghĩa tồn khoảng cách đáng kể chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán quốc tế Trong chừng mực đó, rõ ràng khác biệt có ảnh hưởng đến trình hội nhập quốc tế kế toán Việt Nam, dù rằng, nguyên nhân khách quan => Nguyên nhân tồn khác biệt Chuẩn mực kế toán Việt Nam chuẩn mực kế toán quốc tế Có nhiều lý để giải thích cho chưa hòa hợp VAS IAS/IFRS, có nguyên nhân trực tiếp nguyên nhân thuộc môi trường kế toán Nguyên nhân trực tiếp - VAS soạn thảo dựa IAS/IFRS tương ứng ban hành đến cuối năm 2003, sau không cập nhật sửa đổi IAS liên quan IFRS ban hành sau năm 2003; - IAS/IFRS ngày hướng tới đo lường tài sản dựa sở giá trị hợp lý nhằm đảm bảo tính ‘liên quan’ thông tin kế toán đối tượng sử dụng, giá gốc sở đo lường chủ yếu qui định VAS; - IAS/IFRS cho phép sử dụng xét đoán ước tính nhiều so với VAS, dẫn đến IAS/IFRS yêu cầu khai báo thông tin liên quan đến sử dụng xét đoán ước tính nhiều Nguyên nhân thuộc môi trường kế toán - Thứ nhất, văn hoá người Việt Nam tránh rủi ro không chắn Áp dụng IAS/IFRS, không chắn cao BCTC theo IAS/IFRS sử dụng nhiều ước tính kế toán, ví dụ giá trị hợp lý VAS với ước tính kế toán thận trọng làm hạn chế yếu tố không chắn, nhiên, điều giảm nhiều phù hợp thông tin BCTC Đặc điểm văn hoá yếu tố ảnh hưởng gián tiếp quan trọng đến việc VAS chưa áp dụng hoàn toàn IAS/IFRS - Thứ hai, kinh tế thị trường Việt Nam non trẻ, Việt Nam phát triển kinh tế thị trường từ năm cuối kỷ 20, thị trường vốn Việt Nam thị trường non trẻ giới, hình thành mười năm Đến nay, chưa thể rõ vai trò quan trọng kinh tế, phạm vi quốc gia, chưa liên thông với thị trường vốn giới Trong đó, định hướng IAS/IFRS xây dựng hệ thống chuẩn mực kế toán hoàn toàn thị trường hỗ trợ thị trường vốn, hệ thống chuẩn mực kế toán phục vụ cho lợi ích chung, chất lượng cao, dễ hiểu áp dụng toàn giới, nhằm giúp người tham gia vào thị trường vốn khác giới định kinh tế Do vậy, định hướng phát triển VAS để phục vụ cho nhà đầu tư thị trường vốn không mạnh IAS/IFRS; nhu cầu Việt Nam hệ thống kế toán phức tạp hợp lý IAS/IFRS để phục vụ thị trường vốn chưa cấp bách Ngoài ra, Việt Nam nay, nhiều đối tượng sử dụng BCTC chưa có nhu cầu thực đối vối thông tin tài chất lượng cao thông tin tài đóng vai trò thứ yếu việc định họ 10 - Thứ ba, Việt Nam nước theo hướng điển chế luật (code law) hay luật thành văn (civil law), khác với nước theo hướng thông luật (common law) Trong nước theo hướng điển chế luật, nhìn chung, bảo vệ quyền cổ đông yêu cầu tính minh bạch thông tin thấp nước theo hướng thông luật VAS xây dựng phù hợp với đặc điểm hệ thống luật nước theo hướng điển chế luật IAS/IFRS phát triển phù hợp với hệ thống luật nước theo hướng thông luật Ngoài ra, Việt Nam quốc gia mà sở, nguyên tắc kế toán quy chiếu vào chế độ kế toán quốc gia Theo đó, Nhà nước có vai trò kiểm soát kế toán phương pháp đo lường, đánh giá, soạn thảo trình bày báo cáo; việc soạn thảo, ban hành chuẩn mực kế toán hướng dẫn thực phải quan nhà nước thực đặt luật văn pháp lý luật Trong đó, quốc gia phát triển IAS/IFRS, sở, nguyên tắc kế toán không quy chiếu vào chế độ kế toán quốc gia; việc kiểm soát Nhà nước thực thông qua việc giải thích mục tiêu, nguyên tắc kế toán, phương pháp đo lường, đánh giá, soạn thảo trình bày BCTC; chuẩn mực, nguyên tắc kế toán thường thiết lập tổ chức tư nhân chuyên nghiệp, điều cho phép chúng trở nên dễ thích ứng với thực tiễn sáng tạo hơn, phần lớn nguyên tắc không quy định trực tiếp văn luật => Định hướng phát triển chuẩn mực kế toán Việt Nam hòa hợp với chuẩn mực kế toán quốc tế Có thể nói rằng, việc áp dụng IAS/IFRS mở thời kỳ làm thay đổi cách thức ghi nhận, đo lường trình bày yếu tố BCTC, loại trừ khác biệt chuẩn mực kế toán, điều kiện để đảm bảo doanh nghiệp tổ chức toàn giới áp dụng nguyên tắc kế toán cách thống lập trình bày BCTC IAS/IFRS chấp nhận chuẩn mực lập BCTC cho công ty tìm kiếm thừa nhận thị trường chứng khoán giới Việc sử dụng IAS/IFRS mang lại lợi ích rõ, : tiết kiệm chi phí soạn thảo chuẩn mực nhanh chóng hòa nhập vào chuẩn mực kế 11 toán quốc tế chấp nhận; hội nhập kế toán giúp cho công ty huy động vốn thị trường quốc tế Đến nay, có 119 quốc gia giới thực việc yêu cầu (bắt buộc) cho phép (không bắt buộc) công ty niêm yết thị truờng chứng khoán họ sử dụng IAS/IFRS lập trình bày BCTC Tuy nhiên, việc áp dụng IAS/IFRS hoàn toàn dễ dàng doanh nghiệp quốc gia Một thách thức phải có đội ngũ nhân viên kế toán chi phí Điều không đơn giản IAS/IFRS xem phức tạp nước phát triển Để áp dụng IAS/IFRS đơn vị phải bỏ chi phí ban đầu lớn, xây dựng lại hệ thống thu thập, xử lý trình bày thông tin tài Ngoài ra, phương pháp xây dựng IAS/IFRS theo mô hình Anglo-America, không phù hợp với nước phát triển có khác biệt lớn văn hóa môi trường kinh tế nước phát triển nước phát triển (PratherKinsey, 2006) Theo Carmona and Trombetta (2008), IAS/IFRS dựa nguyên tắc (principle-based IAS/IFRS) có tính linh hoạt cao nên khó vận dụng vào hoàn cảnh nước phát triển, vốn thiếu thị trường phát triển để áp dụng phương pháp dựa thị trường (market-base) để ước tính giá trị hợp lý Từ nguyên nhân chưa hòa hợp VAS với IAS/IFRS phân tích nêu trên, thấy, việc Việt Nam lựa chọn mô hình vận dụng có chọn lọc IAS/IFRS làm sở chủ yếu để xây dựng hệ thống chuẩn mực kế toán cho lựa chọn hợp lý Tuy nhiên, thời gian tới, để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế nói chung hội nhập kế toán nói riêng, số giải pháp mang tính định hướng cần xem xét cách tích cực, sau: Thứ nhất, phân tích trên, IAS/IFRS, giá trị hợp lý sử dụng ngày nhiều đo lường ghi nhận yếu tố BCTC Cuộc họp tháng 09/2009 Mỹ, nhóm nước G-20 xác nhận lại cam kết thúc 12 đẩy việc hội tụ hệ thống chuẩn mực BCTC quốc tế ( IFRS) có đề cập đến việc sử dụng giá trị hợp lý sở đo lường chủ yếu nhằm tăng cường tính thích hợp thông tin trình bày BCTC Cũng năm 2009, Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB) công bố dự thảo “Các quy định đo lường giá trị hợp lý’, đó, thống giá trị hợp lý “ giá trị đầu ra” tài sản hay nợ phải trả Trong đó, VAS1 đưa nguyên tắc giá gốc Việc sử dụng giá gốc làm sở đo lường chủ yếu đạt độ ‘tin cậy’ làm giảm tính ‘liên quan’ thông tin cung cấp BCTC Do vậy, tương lai không xa, việc nghiên cứu, xây dựng sở lý luận điều kiện, phương pháp vận dụng “Nguyên tắc giá trị hợp lý” trở thành vấn đề cần Việt Nam xem xét thực cách nghiêm túc; Thứ hai, cần khẩn trương đánh giá, sửa đổi, bổ sung cập nhật 26 chuẩn mực ban hành cho phù hợp với thay đổi IAS/IFRS thực tiễn hoạt động kinh doanh Việt Nam; Thứ ba, nhằm đáp ứng kịp thời đổi phát triển kinh tế, cần sớm ban hành chuẩn mực kế toán liên quan đến đối tượng giao dịch phát sinh đời sống kinh tế, bao gồm: Thanh toán cổ phiếu (IFRS 02); Tìm kiếm, thăm dò xác định giá trị nguồn tài nguyên khoáng sản (IFRS 06); Công cụ tài (IFRS 7; IFRS 9); Các khỏan tài trợ Chính phủ (IAS 20): Tổn thất tài sản (IAS 36) Một số chuẩn mực cần có bước chuẩn bị để ban hành thời gian như: Tài sản nắm giữ để bán hoạt động kinh doanh không liên tục; Phúc lợi nhân viên; Nông nghiệp; Thứ tư, Việt Nam cần bước tiếp tục hoàn thiện môi trường kinh tế luật pháp phù hợp với yêu cầu IAS/IFRS Chẳng hạn thị trường giao dịch tài sản cần phải ‘minh bạch’ ‘hoạt động’ để sử dụng giá trị hợp lý làm sở đo lường giá trị tài sản… 13 Kết luận Hiện nay, chuẩn mực kế toán Việt Nam chưa hòa hợp hoàn toàn với chuẩn mực kế toán quốc tế Sự khác biệt chủ yếu VAS IAS/IFRS khác biệt sở đo lường tài sản dựa sở giá trị hợp lý vấn đề khai báo thông tin Sự chưa hòa hợp VAS IAS/IFRS có nguyên nhân trực tiếp nguyên nhân thuộc yếu tố xã hội, kinh tế pháp luật Nhìn chung, việc Việt Nam lựa chọn mô hình vận dụng có chọn lọc IAS/IFRS làm sở chủ yếu để xây dựng hệ thống chuẩn mực kế toán cho lựa chọn hợp lý Trong thời gian tới, để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế kế toán, phù hợp trình hội nhập kinh tế đất nước, Việt Nam cần tiến hành số giải pháp vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính lâu dài, bao gồm giải pháp trực tiếp hệ thống chuẩn mực kế toán giải pháp thuộc môi trường kinh tế, pháp luật./ 14 ... Nam Nhân tố trị có tác động mạnh mẽ đến trình hội tụ kế toán quốc tế trình hình thành hệ thống kế toán quốc gia Điều với Việt Nam Quá trình hình thành chuẩn mực kế toán Việt Nam phản ảnh ý chí... yếu tố tác động tựu chung cho yếu tố môi trường có ảnh hưởng định đến trình hình thành phát triển hệ thống kế toán Việt Nam - Nhóm nhân tố trị tác động đến hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam Nhân. .. quy định hoạt động kế toán Bộ Tài định ban hành chuẩn mực kế toán quốc gia (VAS) sở vận dụng có chọn lọc chuẩn mực kế toán quốc tế xem cách phù hợp hiệu bối cảnh Việt Nam Việc áp dụng chuẩn mực
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhân tố ảnh hưởng đến quá trình lập quy và hình thành các chuẩn mực kế toán quốc gia, Nhân tố ảnh hưởng đến quá trình lập quy và hình thành các chuẩn mực kế toán quốc gia, Nhân tố ảnh hưởng đến quá trình lập quy và hình thành các chuẩn mực kế toán quốc gia

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay