Cong thuc luong giac tiet 2

3 600 2
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2013, 01:26

Bài 3 : công thức lợng giác ( Tiết :58-59 PPCT) 1. Mục tiêu 1.1 Kiến thức -Hiểu công thức tính sin,cóin,tang và cotang của tổng hiệu hai góc - Từ các công thức cộng suy ra công thức góc nhân đôi - Hiểu công thức biến đổi tích thành tổng và công thức biến đổi tổng thành tích 1.2 Kỹ năng -Vận dụng đợc công thức tính sin,cóin,tang ,côtang của tổng ,hiệu hai góc ,công thức góc nhân đôi để giải các bài toán nh tính giá trị lợng giác của một góc,rút gọn những biểu thức lợng giác cơ bản và chứng minh một số đẳng thức - Vận dụng đợc công thức biến đổi tích thành tổng , công thức biế đổi tổng thành tích vào một số công thức biến đổi ,rút gọn biểu thức 1.3 T duy và thái độ - Phát triển t duy lôgíc - Cẩn thận chính xác 2. Các ph ơng tiện dạy học -Ggk -Mô hình đờng tròn lợng giác 3 . Ph ơng pháp - Phơng pháp gợi mở vấn đáp, có vận dụng qua phơng pháp hoạt động nhóm trong quá trình dạy học 4. Tiến trình bàI học và các hoạt động Tiết 59 Ngày soạn: Ngày dạy: Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ GV:Gọi 3 học sinh thực hiện BT1 : b BT2: a BT5: c HĐGV HĐHS Gọi bài tập 1và 2 : ĐT học sinh tb BT5c: HS khá BT1: b + Kiểm tra bài tập làm ở nhà của học sinh dới lớp , có giải đáp các thắc mắc của học sinh dới lớp Sin 7 2(1 3) sin( ) 12 4 3 4 + = + = 2(1 3) cos( ) cos( ) 12 4 3 4 + = = tan 13 tan( ) 2 3 12 12 = + = BT2:a KQ: 1 6 cos( ) ( 1) 3 2 3 + = BT5:c KQ: sin2a=-3/4 ; cos2a= 7 4 tan2a= 3 7 Hoạt dộng 2: Xây dựng công thức biến đổi tích thành tổng- ví dụ vận dụng HĐGV HĐHS Ghi bảng Nhắc lại công thức cộng ( yêu cầu học sinh nhắc lại) + Hớng dẫn phơng pháp chứng minh công thức từ công thức cộng + Khuyến khích học sinh cho điểm nếu học sinh nào trả lời tốt câu hỏi + Học sinh có thể hiểu đợc ý nghĩa của công thức + Học sinh trao đổi theo bàn gọi đại diện học sinh nêu phơng pháp cos(a+b)=cosacosb- sinasinb(1) cos(a- b)=cosacosb+sinasinb(2) sin(a+b)=sinacosb+sinbcos a(3) sin(a- b)=sinacosb+sinbcosa(4) (1)-(2) ; (1)+(2) KQ (4)-(3) KQ Học sinh nêu cách chứng minh III/ Công thức biến đổi tích thành tổng, tổng thành tích 1. Công thức biến đổi tích thành tổng (SGK) VD1: Tính giá trị của biểu thức A= 3 sin cos 8 8 = .= 1 2 (1 ) 2 2 VD2: CM đẳng thức sin(a+b)sin(a-b)=sin 2 a-sin 2 b =cos 2 b-cos 2 a CM: VT: 1/2[cos2b-cos2a]= 1/2[1-2sin 2 b- 1+2sin 2 a]=sin 2 a-sin 2 b Hoạt động 3: Xây dựng công thức biến đổi tổng thành tích- Vận dụng HĐGV HĐHS Ghi bảng +Hớng dẫn cách đặt đăt u=a-b 2. Công thức biến đổi a+b=v; a-b=u Cách biểu diễn avà b theo u và v Tham khảo SGK ví dụ 3 v=a+b Ta có a= 2 u v+ b= 2 u v Thay vào công thức biến đổi tích thành tổng ta có điều phải CM tổng thành tích (SGK) VD: Tính A=cos 5 7 cos cos 6 9 9 + + Giải: KQ: 0 Hoạt động 4: Củng cố bài thông qua các bài tập BT7: Biến đổi thành tích các biểu thức sau a. 1-sinx=sin 2 x/2+cos 2 x/2-2sinx/2cosx/2=2cos 2 ( 4 2 x + ) b. Tơng tự cho các phần khác BTVN: 7,8 3,4( SGK Trang 154-155) . 1 2 (1 ) 2 2 VD2: CM đẳng thức sin(a+b)sin(a-b)=sin 2 a-sin 2 b =cos 2 b-cos 2 a CM: VT: 1 /2[ cos2b-cos2a]= 1 /2[ 1-2sin 2 b- 1+2sin 2 a]=sin 2 a-sin 2 b. BT7: Biến đổi thành tích các biểu thức sau a. 1-sinx=sin 2 x /2+ cos 2 x /2- 2sinx/2cosx /2= 2cos 2 ( 4 2 x + ) b. Tơng tự cho các phần khác BTVN: 7,8 3,4( SGK
- Xem thêm -

Xem thêm: Cong thuc luong giac tiet 2, Cong thuc luong giac tiet 2, Cong thuc luong giac tiet 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn