Đánh giá tình trạng dinh dưỡng ở bệnh nhân bệnh thận mạn

199 116 0
  • Loading ...
1/199 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 22:16

Header Page of 134 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƢỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRẦN VĂN VŨ ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƢỠNG Ở BỆNH NHÂN BỆNH THẬN MẠN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC TP HỒ CHÍ MINH – Năm 2015 Footer Page of 134 Header Page of 134 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƢỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRẦN VĂN VŨ ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƢỠNG Ở BỆNH NHÂN BỆNH THẬN MẠN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Chuyên ngành: Nội Thận - Tiết niệu Mã số: 62720146 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS TS ĐẶNG VẠN PHƢỚC PGS TS TRẦN THỊ BÍCH HƢƠNG TP HỒ CHÍ MINH – Năm 2015 Footer Page of 134 Header Page of 134 iii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu thực Các số liệu, kết luận án trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả Trần Văn Vũ Footer Page of 134 Header Page of 134 iv MỤC LỤC Trang phụ bìa Trang Lời cam đoan iii Mục lục iv Danh mục ký hiệu, chữ viết vi Danh mục bảng ix Danh mục hình, biểu đồ xii ĐẶT VẤN ĐỀ Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Bệnh thận mạn 1.2 Suy dinh dƣỡng bệnh nhân bệnh thận mạn 1.3 Các phƣơng pháp đánh giá tình trạng dinh dƣỡng Tình hình nghiên cứu tình trạng dinh dƣỡng bệnh nhân bệnh thận mạn giới Việt Nam 32 Chƣơng 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 2.1 Thiết kế nghiên cứu 34 2.2 Đối tƣợng nghiên cứu 34 2.3 Cỡ mẫu phƣơng pháp chọn mẫu 35 2.4 Các bƣớc tiến hành nghiên cứu 36 2.5 Các định nghĩa khác 44 2.6 Các biến số nghiên cứu 45 2.7 Kiểm soát sai lệch nghiên cứu 46 2.8 Y đức nghiên cứu 47 2.9 Phân tích số liệu 47 Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 49 3.1 Đặc điểm chung mẫu nghiên cứu 49 3.2 Đánh giá tình trạng dinh dƣỡng hội chứng suy mòn 51 3.3 Phƣơng pháp đánh giá dự trữ protein nội tạng 53 3.4 Đánh giá tình trạng dinh dƣỡng phƣơng pháp theo dõi trọng lƣợng thể65 Footer Page of 134 Header Page of 134 v 3.5 Đánh giá tình trạng dự trữ chất béo thể 66 3.6 Đánh giá tình trạng dự trữ lƣợng protein khối vân 68 3.7 Đánh giá tình trạng dinh dƣỡng phƣơng pháp đánh giá tổng thể tình trạng dinh dƣỡng theo chủ quang 71 3.8 So sánh phƣơng pháp đánh giá tình trạng dinh dƣỡng thực nghiên cứu 80 Chƣơng 4: BÀN LUẬN 84 4.1 Về đặc điểm nhóm nghiên cứu 84 4.2 Đánh giá tình trạng dinh dƣỡng hội chứng suy mòn 90 4.3 Phƣơng pháp đánh giá dự trữ protein nội tạng 92 4.4 Đánh giá tình trạng dinh dƣỡng phƣơng pháp theo dõi trọng lƣợng thể 108 4.5 Đánh giá tình trạng dự trữ chất béo thể 112 4.6 Đánh giá tình trạng dự trữ lƣợng protein khối vân 113 4.7 Đánh giá tình trạng dinh dƣỡng phƣơng pháp đánh giá tổng thể tình trạng dinh dƣỡng theo chủ quang 116 4.8 So sánh phƣơng pháp đánh giá tình trạng dinh dƣỡng thực nghiên cứu 123 4.9 Hạn chế nghiên cứu 126 KẾT LUẬN 127 KIẾN NGHỊ 129 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ 130 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Footer Page of 134 Header Page of 134 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ CÁC KÝ HIỆU Chữ viết tắt tiếng Việt BTM : Bệnh Thận Mạn ĐTĐ : Đái Tháo Đƣờng HT Huyết : KTC : Khoảng Tin Cậy SDD : Suy Dinh Dƣỡng Chữ viết tắt tiếng Anh ABW: Actual Body Weight Trọng lƣợng thể AHA: American Heart Association Hội tim Hoa Kỳ AMA: Arm Muscle Area Diện tích cánh tay BCG: Bromocresol Green Bromocresol xanh BCP: Bromocresol Purple Bromocresol tím BIA: Bioelectrical Impedance Phân tích quang phổ đối kháng Analysis điện sinh học BMI: Body Mass Index Chỉ số khối thể BSF: Biceps Skinfold Nếp gấp da nhị đầu CANUSA: Canada-USA Peritoneal Nghiên cứu lọc máu thẩm Dialysis Study Group phân phúc mạc Canada – Hoa Kỳ CAPD: Continuous Ambulatory Thẩm phân phúc mạc Peritoneal Dialysis CHI: Creatinine Heigh Index Chỉ số Creatinine so với chiều cao ClCr: Clearance Creatinine Độ thải creatinine Clcre24h: 24h Creatinine Clearance Độ lọc creatinine với nƣớc tiểu lƣu giữ 24 CRN: Footer Page of 134 Council on Renal Nutrition Hội đồng dinh dƣỡng thận Header Page of 134 vii CRP: C-Reactive Protein Protein phản ứng C CV: Coefficient of Variation Hệ số biến thiên DEXA: Dual Energy X-ray Độ hấp thụ X-quang lƣợng Absorptiometry kép DH: Delayed Hypersensitivity Phản ứng mẫn dƣới da chậm DMS: Dialysis Malnutrition Score Chỉ số suy dinh dƣỡng lọc máu eGFR: Estimated Glomerular Filtration Độ lọc cầu thận ƣớc đoán Rate eClcre: Estimated Clearance Creatinine Độ lọc creatinine ƣớc đoán EPB: Estimated Protein Balance Cân protein ƣớc đoán EPO: Erythropoietin Erythropoietin FFMI: Fat-free Mass Index Chỉ số khối không mỡ GFR: Glomerular Filtration Rate Độ lọc cầu thận Hb: Hemoglobin Huyết sắc tố HD: Hemodialysis Lọc máu IBW: Ideal Body Weight Trọng lƣợng thể lý tƣởng ICC: Intraclass Correlation Hệ số tƣơng quan nhóm IGF-1: Insulin-like Growth Factor-1 ISRNM The International Society of Hội Dinh Dƣỡng Chuyển Hóa Renal Nutrition and Metabolism Thận giới IVN: Intravenous Nutrition Dinh dƣỡng tĩnh mạch KDIGO Kidney Disease Improving Hội Thận Học Thế Giới Global Outcomes, International Society of Nephrology MAC: Mid Arm Circumference Chu vi cánh tay MAMC: Mid-Arm Muscle Chu vi cánh tay Circumference MDRD: Footer Page of 134 Modification of Diet in Renal Điều chỉnh chế độ ăn uống Disease bệnh thận Header Page of 134 MIS: viii Malnutrition-Inflammation Chỉ số suy dinh dƣỡng – viêm Score Malnutrition-Inflammation- Hội chứng suy dinh dƣỡng, viêm - cachexia syndrom suy mòn MS: Malnutrition Score Chỉ số suy dinh dƣỡng NB: Nitrogen Balance Cân Nitơ NI: Nitrogen Index Chỉ số Nitơ MICS NECOSAD: Netherlands Cooperative Study Nghiên cứu Hà Lan mức độ lọc on the Adequacy of Dialysis máu đầy đủ National Health and Nutrition Khảo sát y tế dinh dƣỡng quốc Evaluation Survey gia NKF- National Kidney Hội Đồng Lƣợng giá Kết bệnh KDOQI: Foundation Kidney Disease thận Quốc Gia Hoa Kỳ NHANES: Outcomes Quality OR: Odds Ratio Tỉ số chênh SCSF: Subscapular Skinfold Nếp gấp da dƣới xƣơng bả vai SCWD: Society for Cachexia and Hội chứng rối loạn suy mòn Wasting Disorders SGA: Subjective Global Assessment Đánh giá toàn thể theo chủ quan SISF: Suprailliac Skinfold Nếp gấp da mạn sƣờn TBN: Total Body Nitrogen Tổng lƣợng nitơ thể TIBC: Total Iron-Binding Capacity Tổng lƣợng sắt kết hợp toàn phần TLC: Total Lymphocyte Count Tổng số lƣợng tế bào lympho TSF: Triceps Skinfold Nếp gấp da tam đầu UBW: Usual Body Weight Trọng lƣợng thể thông thƣờng USRDS: United States Renal Data Hệ thống liệu thận học Hoa Kỳ System WHO: World Health Organization Tổ chức y tế giới WL: Weight Loss Giảm trọng lƣợng Footer Page of 134 Header Page of 134 ix DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1: Các giai đoạn bệnh thận mạn theo KDOQI năm 2002 Bảng 1.2: Các giai đoạn bệnh thận mạn theo KDIGO năm 2012 Bảng 1.3: Các phƣơng pháp đánh giá tình trạng dinh dƣỡng 10 Bảng 1.4: Bảng câu hỏi phƣơng pháp SGA_3 thang điểm Detsky 11 Bảng 1.5: Đánh giá thay đổi trọng lƣợng theo thời gian 15 Bảng 1.6: Phƣơng trình đánh giá tỷ trọng thể từ tổng bốn số đo nếp gấp da 20 Bảng 1.7: Chỉ số lý tƣởng creatinin 24 theo chiều cao 27 Bảng 2.1: Các biến số nghiên cứu 45 Bảng 3.1: Đặc điểm chung nhóm nghiên cứu phân theo giới 50 Bảng 3.2: Đặc điểm giai đoạn bệnh thận mạn độ lọc cầu thận nhóm nghiên cứu theo giới 51 Bảng 3.3: Đặc điểm phân loại tình trạng dinh dƣỡng theo hội chứng suy mòn 52 Bảng 3.4: Giá trị kết phần đánh giá hội chứng suy mòn 52 Bảng 3.5: Đặc điểm phân loại tình trạng dinh dƣỡng theo định lƣợng albumin huyết 54 Bảng 3.6: độ nhạy, độ đặc hiệu số albumin HT với chuẩn đánh giá hội chứng suy mòn 55 Bảng 3.7: Điểm cắt số albumin HT với độ nhạy độ đặc hiệu tƣơng ứng 55 Bảng 3.8: Đặc điểm nồng độ prealbumin huyết theo tuổi, giới tính giai đoạn bệnh thận mạn 57 Bảng 3.9: Phân nhóm prealbumin huyết theo giai đoạn bệnh thận mạn 57 Bảng 3.10: Phân tích tỷ số chênh mức độ giảm prealbumin huyết 58 Bảng 3.11: Điểm cắt số prealbumin HT với độ nhạy độ đặc hiệu tƣơng ứng cho BTM giai đoạn 59 Bảng 3.12: Điểm cắt số prealbumin HT với độ nhạy độ đặc hiệu tƣơng ứng cho BTM giai đoạn 4-5 60 Bảng 3.13: Phân loại tình trạng dinh dƣỡng theo định lƣợng prealbumin HT 61 Footer Page of 134 Header Page 10 of 134 x Bảng 3.14: Đặc điểm phân loại tình trạng dinh dƣỡng theo định lƣợng transferrin huyết 62 Bảng 3.15: Đặc điểm tình trạng bổ sung sắt vấn đề điều trị Erythropoietin 63 Bảng 3.16: Đặc điểm phân loại tình trạng dinh dƣỡng theo BMI 65 Bảng 3.17: Phân loại BMI bệnh nhân bệnh thận mạn ĐTĐ type bệnh thận mạn không ĐTĐ 66 Bảng 3.18: Đặc điểm phân loại tình trạng dinh dƣỡng theo TSF 67 Bảng 3.19: Đặc điểm phân loại tình trạng dinh dƣỡng theo MAC 68 Bảng 3.20: Đặc điểm phân loại tình trạng dinh dƣỡng theo MAMC 69 Bảng 3.21: Đặc điểm phân loại tình trạng dinh dƣỡng theo AMA 70 Bảng 3.22: Đặc điểm phân loại tình trạng dinh dƣỡng theo SGA_3 thang điểm 72 Bảng 3.23: Tƣơng quan SGA_3 thang điểm số đánh giá khác .72 Bảng 3.24: Đặc điểm phân loại tình trạng dinh dƣỡng theo SGA_7 thang điểm .73 Bảng 3.25: Tƣơng quan SGA_7 thang điểm số đánh giá khác 74 Bảng 3.26: Giá trị kết đánh giá phần SGA dựa theo phân loại đánh giá tổng thể phƣơng pháp SGA_3 thang điểm 74 Bảng 3.27: Hệ số tƣơng quan phần đánh giá SGA so với kết đánh giá tổng thể SGA_3 thang điểm 75 Bảng 3.28: Hệ số hồi quy phần đánh giá SGA so với kết đánh giá tổng thể SGA_3 thang điểm 75 Bảng 3.29: Điểm cắt chẩn đoán SDD nhẹ - trung bình Mini_SGA với độ nhạy độ đặc hiệu tƣơng ứng 76 Bảng 3.30: Điểm cắt chẩn đoán SDD nặng Mini_SGA với độ nhạy độ đặc hiệu tƣơng ứng 77 Bảng 3.31: Đặc điểm phân loại tình trạng dinh dƣỡng theo Mini_SGA 79 Bảng 3.32: Tƣơng quan Mini _SGA số đánh giá khác 80 Footer Page 10 of 134 Header Page 185 of 134 52 18824 17/05/2011 PHẠM THỊ C 1954 Nữ 53 357 21919 01/07/2011 PHẠM THÀNH C 1959 Nam 54 251 24919 22/06/2011 ĐẶNG VĂN C 1951 Nam 55 45 17469 12/05/2011 LÊ THỊ KIM C 1960 Nữ 56 210 14041 14/06/2011 NGUYỄN THỊ C 1953 Nữ 57 326 56569 07/07/2010 NGUYỄN THỊ HỒNG C 1991 Nữ 58 383 907 06/07/2011 TRẦM PHI D 1980 Nam 59 113 19880 25/05/2011 VÕ VĂN D 1990 Nam 60 253 21445 22/06/2011 PHẠM D 1940 Nam 61 398 24355 13/07/2011 NGUYỄN TIẾN D 1972 Nam 62 213 19243 14/06/2011 ĐỖ THỊ HỮU D 1987 Nữ 63 377 3747 06/07/2011 HỨA THÀNH D 1968 Nam 64 151 17651 09/06/2011 NGUYỄN VĂN D 1978 Nam 65 436 64591 18/07/2011 NGUYỄN THỊ D 1935 Nữ 66 249 11127 22/06/2011 VÕ CHÍ D 1974 Nam 67 239 19172 21/06/2011 NGUYỄN TIẾN D 1962 Nam 68 268 2760 10/01/2011 NGUYỄN THANH D 1970 Nam 69 211 2041 14/06/2011 PHẠM NGỌC D 1982 Nam 70 425 34916 22/07/2011 NGUYỄN THỊ TRUNG D 1962 Nữ 71 235 21536 17/06/2011 NGUYỄN THỊ D 1970 Nữ 72 348 4380 30/06/2011 VÕ HOÀNG D 1950 Nam 73 352 8229 30/06/2011 KIM THỊ D 1982 Nữ 74 96 18469 24/05/2011 PHAN NGỌC D 1988 Nữ 75 363 672 01/07/2011 TRƢƠNG D 1966 Nữ 76 280 67242 09/08/2010 NGUYỄN THÀNH Đ 1932 Nam 77 426 21487 22/07/2011 LÊ THỊ Đ 1965 Nữ 78 319 92099 25/10/2010 LÊ VĂN Đ 1987 Nam 79 273 84729 14/09/2011 TRẦN PHƢƠNG Đ 1972 Nam Footer Page 185 of 134 Header Page 186 of 134 80 263 642 03/01/2011 LƢU KIM Đ 1934 Nữ 81 304 71004 20/08/2010 NGUYỄN THỊ Đ 1935 Nữ 82 281 60831 20/07/2010 LÊ HỒNG Đ 1947 Nam 83 275 86672 20/09/2011 PHÙNG VĂN Đ 1953 Nam 84 354 26904 30/06/2011 NGUYỄN QUANG Đ 1973 Nam 85 157 24293 07/06/2011 NGUYỄN XUÂN Đ 1949 Nam 86 283 44054 28/05/2010 NGUYỄN THỊ Đ 1942 Nữ 87 267 90297 29/09/2011 NGUYỄN Đ 1958 Nam 88 54 921 15/04/2011 HUỲNH THỊ Đ 1954 Nữ 89 335 14219 28/06/2011 NGUYỄN THỊ Đ 1958 Nữ 90 468 73310 11/08/2011 VÕ VĂN Đ 1929 Nam 91 294 71186 20/08/2010 NGUYỄN THỊ BÍCH Đ 1044 Nữ 92 422 8829 21/07/2011 NGUYỄN CÔNG Đ 1982 Nam 93 220 29733 16/06/2011 NGUYỄN VĂN Đ 1956 Nam 94 16867 17/05/2011 PHẠM ÚT E 1962 Nam 95 325 88340 13/10/2010 NGUYỄN VĂN TRỀ E 1959 Nam 96 394 57528 28/06/2011 NGUYỄN VĂN E 1949 Nam 97 44 13674 12/05/2011 PHẠM THỊ G 1958 Nữ 98 342 468 03/01/2011 TRỊNH TRƢỜNG G 1935 Nam 99 123 8221 30/05/2011 LÊ THỊ HUỲNH G 1977 Nữ 100 33 20544 07/04/2011 TRẦN VĂN G 1959 Nam 101 46 37983 12/05/2011 TRẦN THỊ H 1943 Nữ 102 344 26763 30/06/2011 HUỲNH LỆ H 1941 Nữ 103 155 17494 08/06/2011 LÊ THỊ H 1934 Nữ 104 255 21145 23/06/2011 NGUYỄN VĂN H 1965 Nam 105 397 13937 14/07/2011 PHẠM THỊ H 1942 Nữ 106 442 22399 02/08/2011 LÊ VĂN H 1960 Nam 107 449 9170 09/08/2011 NGUYỄN TƢỜNG H 1968 Nam Footer Page 186 of 134 Header Page 187 of 134 108 159 13217 07/06/2011 NGUYỄN THỊ NGỌC H 1989 Nữ 109 28 10543 08/04/2011 NGUYỄN THỊ H 1968 Nữ 110 57 18283 15/04/2011 PHAN THỊ TUYẾT H 1973 Nữ 111 166 21416 10/06/2011 ĐÀM LỆ H 1983 Nữ 112 295 72332 24/08/2010 NGUYỄN THỊ THU H 1993 Nữ 113 392 20371 07/07/2011 CAO VŨ H 1993 Nam 114 242 7874 02/08/2011 HÀ VĂN H 1942 Nam 115 346 5413 30/06/2011 NGUYỄN VĂN H 1956 Nam 116 101 26397 24/05/2011 NGÔ VĂN H 1972 Nam 117 215 25023 14/06/2011 TRẦN VĂN H 1966 Nam 118 11 9017 17/05/2011 NGUYỄN MINH H 1972 Nam 119 102 26616 24/05/2011 NGUYỄN THỊ H 1966 Nữ 120 236 9956 17/06/2011 TRƢƠNG VĂN H 1949 Nam 121 331 18170 27/06/2011 DƢƠNG THỊ H 1954 Nữ 122 29 23682 08/04/2011 NGUYỄN THỊ H 1963 Nữ 123 66 17043 19/05/2011 NGUYỄN THỊ H 1948 Nữ 124 258 12689 23/06/2011 LÊ THỊ KIM H 1958 Nữ 125 432 36391 27/07/2011 PHẠM THỊ XUÂN H 1971 Nữ 126 92 23231 24/05/2011 VŨ THỊ H 1985 Nữ 127 140 15206 01/06/2011 TRẦN THỊ H 1969 Nữ 128 453 6533 21/07/2011 NGUYỄN VĂN H 1958 Nam 129 167 30061 10/06/2011 PHẠM LÊ H 1989 Nam 130 374 14393 04/07/2011 THÁI THỊ H 1950 Nữ 131 402 16017 14/07/2011 LÊ VĂN H 1967 Nam 132 261 1824 06/01/2011 ĐỔ HUY H 1959 Nam 133 64 13888 12/05/2011 TRẦN THỊ H 1959 Nữ 134 93 17450 24/05/2011 ĐOÀN THỊ H 1967 Nữ 135 384 6021 07/07/2011 BÙI THỊ H 1948 Nữ Footer Page 187 of 134 Header Page 188 of 134 136 368 77936 24/08/2011 TRẦN THỊ CẨM H 1977 Nữ 137 252 4172 22/06/2011 CAO VĂN H 1962 Nam 138 108 19842 25/05/2011 QUÁCH NGỌC H 1966 Nữ 139 172 24226 10/06/2011 NGUYỄN KHẮC H 1949 Nam 140 391 6146 7/72011 1954 Nam 141 270 2398 08/01/2011 TRẦN THỊ THANH H 1981 Nữ 142 193 25452 24/03/2011 NGUYỄN VĂN H 1954 Nam 143 370 11848 04/07/2011 MAI VĂN H 1962 Nam 144 375 11106 05/07/2011 NGUYỄN VĂN H 1964 Nam 145 452 16614 09/08/2011 TRẦN NGỌC H 1980 Nam 146 317 89388 16/10/2010 TRẦN THANH H 1979 Nam 147 406 11717 14/07/2011 TẢI THỊ H 1969 Nữ 148 39 14391 15/04/2011 NGUYỄN THỊ NGỌC H 1991 Nữ 149 52 13882 15/04/2011 NGUYỄN THỊ H 1965 Nữ 150 53 1287 15/04/2011 UNG THỊ THU H 1957 Nữ 151 82 4023 20/05/2011 NGUYỄN THỊ THU H 1976 Nữ 152 144 16065 09/06/2011 LÊ THỊ H 1963 Nữ 153 231 9249 17/06/2011 TẠ THỊ THU H 1981 Nữ 154 412 13328 18/07/2011 ĐỖ THỊ H 1980 Nữ 155 456 65687 21/07/2011 NGUYỄN THỊ MỸ H 1981 Nữ 156 63 14036 19/05/2011 LÊ THỊ KIM H 1967 Nữ 157 69 24294 19/05/2011 NGUYỄN THỊ H 1950 Nữ 158 205 87789 15/10/2009 NGUYỄN THỊ H 1940 Nữ 159 459 14769 19/05/2011 LÊ XUÂN H 1993 Nam 160 356 5087 01/07/2011 ĐỖ NGỌC H 1989 Nam 161 462 4761 12/08/2011 LÊ THỊ H 1978 Nữ 162 103 5466 24/05/2011 NGUYỄN TUẤN K 1930 Nam 163 149 8106 09/06/2011 VÕ TẤN K 1968 Nam Footer Page 188 of 134 LÊ NGỌC H Header Page 189 of 134 164 390 12531 07/07/2011 NGUYỄN DUY K 1989 Nam 165 403 26864 14/07/2011 LÊ VĂN K 1957 Nam 166 247 3966 22/06/2011 DƢƠNG NGỌC K 1976 Nam 167 316 86656 07/10/2010 ĐẶNG DUY K 1987 Nam 168 260 19891 22/06/2011 BÙI K 1926 Nam 169 309 74328 30/08/2010 ĐỖ K 1939 Nam 170 435 66510 23/07/2011 ĐẶNG THANH K 1985 Nam 171 226 8533 16/06/2011 VÕ ĐĂNG K 1992 Nam 172 185 28699 03/04/2011 LÝ K 1986 Nam 173 292 68025 11/08/2010 THẠCH THỊ K 1968 Nữ 174 36 21531 07/04/2011 NGUYỄN VĂN K 1978 Nam 175 284 45621 02/06/2010 NGUYỄN VĂN K 1978 Nam 176 389 8715 07/07/2011 HÀ VĂN K 1974 Nam 177 339 15616 28/06/2011 HỨA MỸ K 1958 Nữ 178 469 72816 10/08/2011 PHAN THỊ K 1943 Nữ 179 16774 17/05/2011 NGUYỄN THÀNH L 1991 Nam 180 21 26879 04/04/2011 NGUYỄN THỊ L 1972 Nữ 181 61 12600 19/05/2011 PHẠM KIM L 1963 Nữ 182 120 10902 26/05/2011 LÊ THANH PHONG L 1981 Nữ 183 125 6836 31/05/2011 NGUYỄN THỊ NGỌC L 1979 Nữ 184 221 16280 16/06/2011 NGUYỄN THỊ L 1975 Nữ 185 271 2234 08/01/2011 NGUYỄN NGỌC L 1922 Nữ 186 262 1929 07/01/2011 HÀU NHỘC L 1985 Nữ 187 77 3352 20/05/2011 NGUYỄN THỊ L 1951 Nữ 188 431 24065 26/07/2011 LÂM THỊ L 1935 Nữ 189 27 23180 08/04/2011 PHAN VĂN L 1964 Nam 190 80 24816 20/05/2011 VÕ TRẦN PHA L 1989 Nữ 191 224 17565 16/06/2011 MAI THỊ L 1950 Nữ Footer Page 189 of 134 Header Page 190 of 134 192 51 3239 15/04/2011 NGUYỄN THỊ L 1983 Nữ 193 129 3213 31/05/2011 NGUYỄN THANH L 1961 Nam 194 345 26951 30/06/2011 LÊ THANH L 1967 Nam 195 420 518 21/07/2011 NGUYỄN THỊ L 1966 Nữ 196 361 31118 01/07/2011 HỒ VĂN L 1991 Nam 197 50 5481 15/04/2011 LÊ THỊ TRÚC L 1976 Nữ 198 116 32787 26/05/2011 NGUYỄN THỊ PHƢƠNG L 1982 Nữ 199 173 22341 10/06/2011 VÕ ĐÌNH L 1952 Nam 200 240 21944 21/06/2011 NGUYỄN VĂN L 1949 Nam 201 55 15100 12/05/2011 HỒ THỊ HỒNG L 1969 Nữ 202 65 15448 19/05/2011 NGUYỄN THỊ NGỌC L 1986 Nữ 203 86 19029 23/05/2011 NGUYỄN THỊ BÍCH L 1969 Nữ 204 139 14241 01/06/2011 HÀ THỊ L 1962 Nữ 205 141 19142 01/06/2011 LƢƠNG THỊ L 1980 Nữ 206 214 17141 14/06/2011 TRẦN THỊ THANH L 1984 Nữ 207 415 22068 20/07/2011 PHẠM THỊ L 1935 Nữ 208 274 110977 21/12/2010 DƢƠNG THỊ L 1974 Nữ 209 160 7040 07/06/2011 NGUYỄN THỊ L 1972 Nữ 210 13 20265 08/04/2011 TRỊNH VĂN L 1960 Nam 211 458 23415 21/06/2011 CAO THỊ L 1942 Nữ 212 18 24446 21/03/2011 NGUYỄN VĂN THỔ L 1954 Nam 213 169 950 10/06/2011 TRẦN THỊ L 1976 Nữ 214 336 22598 28/06/2011 PHẠM ĐÌNH L 1988 Nam 215 450 35938 10/08/2011 TRẦN ANH L 1978 Nam 216 305 72714 25/08/2010 TRẦN THỊ L 1960 Nữ 217 323 86286 06/10/2010 NGUYỄN THÀNH L 1970 Nam 218 279 87863 23/09/2011 LÊ HOÀNG L 1940 Nam 219 372 757 04/07/2011 VÕ THỊ L 1952 Nữ Footer Page 190 of 134 Header Page 191 of 134 220 14 9803 07/04/2011 NGÔ THỊ L 1961 Nữ 221 337 23473 28/06/2011 TRƢƠNG THỊ L 1975 Nữ 222 241 7503 21/06/2011 NGUYỄN THỊ L 1978 Nữ 223 161 23827 27/06/2011 BÙI THỊ L 1940 Nữ 224 206 14669 14/06/2011 HUỲNH TUYẾT M 1970 Nữ 225 225 27085 16/06/2011 PHẠM THỊ TUYẾT M 1958 Nữ 226 439 66689 24/07/2011 QUÁCH THỊ M 1956 Nữ 227 416 18132 20/07/2011 NGUYỄN THỊ M 1937 Nữ 228 94 17447 24/05/2011 ĐOÀN THỊ M 1966 Nữ 229 470 73363 11/08/2011 PHAN THỊ M 1965 Nữ 230 95 20692 24/05/2011 HUỲNH DŨNG M 1979 Nam 231 156 10201 08/06/2011 PHẠM TẤN M 1944 Nam 232 163 8637 07/06/2011 NGUYỄN THỊ M 1935 Nữ 233 250 8845 22/06/2011 TRẦN VĂN M 1952 Nam 234 447 23744 09/08/2011 DƢƠNG THÀNH M 1967 Nam 235 31 34194 08/04/2011 NGUYỄN HỮU N 1972 Nam 236 88 1707 23/05/2011 LÝ HOÀNG N 1963 Nam 237 128 12589 31/05/2011 PHẠM VĂN N 1962 Nam 238 180 24349 13/06/2011 VÕ NGUYÊN N 1966 Nam 239 245 20435 21/06/2011 NGUYỄN VĂN N 1946 Nam 240 430 12560 26/07/2011 TRƢƠNG VÕ NHẬT N 1987 Nam 241 320 67828 10/08/2010 NGUYỄN HOÀI N 1956 Nam 242 327 110695 28/12/2009 NGUYỄN THỊ N 1937 Nữ 243 421 19620 21/07/2011 PHAN THỊ N 1952 Nữ 244 203 96710 13/11/2009 NGUYỄN THỊ N 1930 Nữ 245 297 66726 07/08/2010 NGUYỄN THỊ N 1938 Nữ 246 24 8983 08/04/2011 NGUYỄN THỊ N 1974 Nữ 247 223 14178 16/06/2011 LÊ VĂN N 1967 Nam Footer Page 191 of 134 Header Page 192 of 134 248 164 3410 07/06/2011 PHẠM HỮU N 1985 Nam 249 395 16730 14/07/2011 TĂNG HOÀNG N 1982 Nam 250 448 1369 09/08/2011 HUỲNH VĂN N 1974 Nam 251 59 26332 15/04/2011 VÕ BẢO N 1986 Nữ 252 60 577 19/05/2011 NGUYỄN THỊ HỒNG N 1976 Nữ 253 153 51 08/06/2011 ĐINH N 1937 Nam 254 170 3471 10/06/2011 NGUYỄN THỊ NHƢ N 1992 Nữ 255 186 27115 29/03/2011 NGUYỄN THỊ N 1950 Nữ 256 199 72052 23/08/2010 ĐỔ XUÂN N 1969 Nam 257 332 19847 27/06/2011 LÊ THỊ N 1965 Nữ 258 6118 17/05/2011 LÊ THỊ N 1931 Nữ 259 15 3395 05/04/2011 PHẠM THỊ LỆ N 1982 Nữ 260 178 20663 13/06/2011 HOÀNG MINH N 1985 Nam 261 362 6884 01/07/2011 NGUYỄN HOÀNG N 1966 Nam 262 396 40596 12/07/2011 NGUYỄN HÙNG N 1989 Nam 263 428 20360 25/07/2011 VÕ THANH N 1989 Nam 264 302 70499 18/08/2010 NGUYỄN TRUNG KHÔI N 1992 Nam 265 414 16863 20/07/2011 TRẦN VĂN N 1952 Nam 266 42 3716 15/04/2011 LÊ THỊ N 1953 Nữ 267 399 11557 13/07/2011 NGUYỄN ĐỨC N 1981 Nam 268 134 29208 31/05/2011 PHẠM THỊ N 1974 Nữ 269 285 45061 01/06/2010 ĐỔ THỊ N 1941 Nữ 270 222 5778 16/06/2011 NGUYỄN THỊ N 1983 Nữ 271 67 16975 19/05/2011 VÕ THỊ MINH N 1987 Nữ 272 411 15977 18/07/2011 CHÂU VĂN N 1955 Nam 273 385 18605 07/07/2011 TRẦN HỮU N 1945 Nam 274 130 76150 19/08/2011 PHAN VĂN N 1959 Nam 275 256 6766 23/06/2011 NGUYỄN THỊ N 1950 Nữ Footer Page 192 of 134 Header Page 193 of 134 276 34 382 07/04/2011 TRỊNH LÊ TUYẾT N 1992 Nữ 277 35 1248 07/04/2011 NGUYỄN THỊ TUYẾT N 1977 Nữ 278 117 578 26/05/2011 NGUYỄN THỊ HỒNG N 1990 Nữ 279 341 30821 29/06/2011 KHÊ CHÂU N 1971 Nam 280 353 207 30/06/2011 TRẦN THANH N 1975 Nam 281 455 2226 12/07/2011 PHẠM VĂN N 1978 Nam 282 366 55681 22/06/2011 TÔ THỊ N 1925 Nữ 283 16328 17/05/2011 ĐÀO VĂN N 1950 Nam 284 81 11837 20/05/2011 THÁI THỊ N 1952 Nữ 285 194 26179 26/03/2011 NGUYỄN THỊ N 1944 Nữ 286 145 6073 09/06/2011 LÝ HOÀNG TIỂU N 1987 Nữ 287 70 13133 19/05/2011 ĐỖ THỊ O 1968 Nữ 288 451 19514 28/06/2011 NGUYỄN THỊ NGỌC O 1962 Nữ 289 195 26072 26/03/2011 PHẠM THỊ KIM O 1949 Nữ 290 40 411 07/04/2011 HUỲNH MỸ P 1983 Nữ 291 460 22926 12/08/2011 TRẦN THỊ P 1960 Nữ 292 314 90080 29/09/2011 HUỲNH VĂN P 1957 Nam 293 269 2684 10/01/2011 HÀ THỊ P 1948 Nữ 294 257 16522 23/06/2011 NGUYỄN P 1993 Nam 295 313 103134 27/11/2010 LÊ HỒNG P 1976 Nam 296 74 12095 19/05/2011 LÊ VĂN P 1965 Nam 297 83 7155 20/05/2011 NGUYỄN TẤN P 1945 Nam 298 238 11389 21/06/2011 NGUYỄN VĂN P 1978 Nam 299 359 5513 01/07/2011 LÊ HỮU P 1950 Nam 300 72 12841 19/05/2011 NGUYỄN THỊ TRÚC P 1979 Nữ 301 150 28291 09/06/2011 NGUYỄN THỊ BÌNH P 1965 Nữ 302 208 23777 14/06/2011 DƢƠNG THỊ TUYẾT P 1988 Nữ 303 237 17952 17/06/2011 HỨA NGỌC P 1925 Nữ Footer Page 193 of 134 Header Page 194 of 134 304 334 10903 28/06/2011 ĐÀO THỊ P 1973 Nữ 305 58 95 15/04/2011 NGUYỄN THỊ BÍCH P 1991 Nữ 306 73 25331 19/05/2011 LIỄU YẾN P 1972 Nữ 307 79 14458 20/05/2011 NGUYỄN THỊ P 1973 Nữ 308 126 14731 31/05/2011 ĐỖ THỊ P 1977 Nữ 309 187 26982 29/03/2011 NGUYỄN THỊ P 1966 Nữ 310 216 390 14/06/2011 TRƢƠNG MINH Q 1991 Nam 311 373 12298 04/07/2011 CAO THÀNH Q 1951 Nam 312 71 379 19/05/2011 NGUYỄN ĐỨC Q 1945 Nam 313 355 687 30/06/2011 HỒ VĂN Q 1958 Nam 314 41 22507 07/04/2011 TRẦN NGỌC Q 1993 Nam 315 347 1154 30/06/2011 TRƢƠNG VĂN Q 1931 Nam 316 234 11744 17/06/2011 DƢƠNG THỊ Q 1946 Nữ 317 330 536 27/06/2011 LÊ PHÚ Q 1984 Nam 318 146 23182 09/06/2011 PHẠM THỊ THẢO Q 1986 Nữ 319 404 15144 14/07/2011 NGUYỄN THỊ R 1946 Nữ 320 454 11373 13/07/2011 NGUYỄN VĂN R 1985 Nam 321 381 6831 06/07/2011 NGUYỄN HỮU R 1939 Nam 322 68 16321 19/05/2011 NGUYỄN THỊ S 1956 Nữ 323 228 2562 16/06/2011 BÙI THỊ S 1954 Nữ 324 91 17274 24/05/2011 TRẦN THỊ S 1966 Nữ 325 56 106 15/04/2011 LÊ THỊ S 1969 Nữ 326 417 18208 20/07/2011 NGUYỄN THỊ S 1941 Nữ 327 196 26135 26/03/2011 NGUYỄN THỊ S 1931 Nữ 328 99 16425 24/05/2011 LÊ THỊ S 1962 Nữ 329 409 16209 18/07/2011 LƢƠNG VĂN S 1965 Nam 330 367 23745 04/07/2011 TẠ THANH S 1954 Nam 331 461 19599 12/08/2011 LÊ VĂN S 1971 Nam Footer Page 194 of 134 Header Page 195 of 134 332 286 68280 11/08/2010 ĐIỀU THỊ S 1961 Nữ 333 418 21537 21/07/2011 NGUYỄN THỊ S 1973 Nữ 334 26 8645 08/04/2011 TRẦN THỊ THU S 1980 Nữ 335 84 16173 20/05/2011 NGUYỄN THỊ S 1931 Nữ 336 243 23323 21/06/2011 NGUYỄN HỮU PHÚC T 1983 Nam 337 254 6954 22/06/2011 VÕ TẤN T 1959 Nam 338 410 9923 18/07/2011 NGUYỄN TẤN T 1971 Nam 339 110 502 25/05/2011 NGUYỄN THỊ T 1976 Nữ 340 376 8212 05/07/2011 NGUYỄN VĂN T 1953 Nam 341 289 65900 04/08/2010 HUỲNH THỊ T 1971 Nữ 342 23948 17/05/2011 NGUYỄN THỊ MINH T 1961 Nữ 343 248 5742 22/06/2011 TRẦN VĂN T 1950 Nam 344 382 7434 06/07/2011 HUỲNH VĂN T 1964 Nam 345 393 7834 07/07/2011 NGUYỄN VĂN T 1953 Nam 346 364 88367 22/09/2011 LIÊU THANH T 1954 Nam 347 76 25171 20/05/2011 LÊ DUY T 1927 Nam 348 121 2930 26/05/2011 LÂM BỬU T 1973 Nam 349 386 26794 07/07/2011 BÙI THỊ T 1982 Nữ 350 190 26134 26/03/2011 HOÀNG TRUNG T 1961 Nam 351 322 86229 06/10/2010 PHẠM VĂN T 1966 Nam 352 158 21693 07/06/2011 NGUYỄN VĂN T 1944 Nam 353 351 11445 30/06/2011 NGUYỄN VĂN T 1986 Nam 354 407 24982 14/07/2011 PHẠM VĂN T 1982 Nam 355 464 11876 21/06/2011 TRÀ NGỌC T 1993 Nam 356 293 70229 17/08/2010 PHẠM THỊ T 1925 Nữ 357 218 20130 14/06/2011 KIỀU THỊ T 1968 Nữ 358 246 24611 22/06/2011 ĐỒNG MINH T 1993 Nam 359 446 17695 03/08/2011 VŨ VĂN T 1969 Nam Footer Page 195 of 134 Header Page 196 of 134 360 106 13759 25/05/2011 HOÀNG THỊ KIM T 1992 Nữ 361 124 31762 30/05/2011 TRẦN THỊ T 1982 Nữ 362 265 2284 08/01/2011 TRẦN VĂN T 1945 Nam 363 85 22484 23/05/2011 PHAN HỮU T 1955 Nam 364 109 13712 25/05/2011 NGUYỄN CHÍ T 1954 Nam 365 233 28785 17/06/2011 NGUYỄN VĂN T 1964 Nam 366 340 16095 29/06/2011 TRẦN HỮU T 1963 Nam 367 443 5823 03/08/2011 LÊ TẤN T 1970 Nam 368 136 20671 09/06/2011 NGUYỄN THỊ THU T 1991 Nữ 369 360 5537 01/07/2011 HUỲNH THỊ THANH T 1983 Nữ 370 288 68940 13/08/2010 NGUYỄN THỊ T 1930 Nữ 371 131 3472 31/05/2011 LÂM PHƢỚC T 1945 Nam 372 427 8878 25/07/2011 LÊ HOÀNG T 1993 Nam 373 207 24261 14/06/2011 LÊ VĂN T 1990 Nam 374 47 422 05/04/2011 LÊ HỮU T 1962 Nam 375 369 422 04/07/2011 LÊ HỮU T 1962 Nam 376 276 111866 23/12/2010 NGUYỄN THỊ T 1945 Nữ 377 135 12533 09/06/2011 NGUYỄN THỊ T 1991 Nữ 378 111 6260 25/05/2011 NGUYỄN VĂN T 1966 Nam 379 413 61549 10/07/2011 ĐOÀN VĂN T 1964 Nam 380 38 12436 15/04/2011 NGUYỄN THỊ T 1955 Nữ 381 437 66322 23/07/2011 TRẦN THỊ KIM T 1965 Nữ 382 105 23782 24/05/2011 DƢƠNG THỊ NGỌC T 1953 Nữ 383 143 23153 01/06/2011 HÀ THỊ T 1983 Nữ 384 463 14916 12/08/2011 TRẦN MINH T 1988 Nam 385 127 24642 31/05/2011 LÊ THỊ T 1983 Nữ 386 438 65128 19/07/2011 LÊ THỊ HOÀI T 1990 Nữ 387 30 2962 08/04/2011 LIỄU KIM T 1990 Nam Footer Page 196 of 134 Header Page 197 of 134 388 118 589 26/05/2011 HOÀNG VIẾT T 1960 Nam 389 179 6045 13/06/2011 NGUYỄN VĂN T 1980 Nam 390 184 28940 04/04/2011 BÙI HIẾU T 1952 Nam 391 423 9376 21/07/2011 NGUYỄN VĂN T 1948 Nam 392 308 95614 04/11/2010 MAI VĂN T 1963 Nam 393 244 3079 21/06/2011 NGUYỄN THỊ PHƢƠNG T 1969 Nữ 394 10 11410 17/05/2011 ĐỔ THỊ T 1950 Nữ 395 90 16627 24/05/2011 PHAN THỊ T 1962 Nữ 396 311 61661 22/07/2010 VŨ ĐÌNH T 1924 Nam 397 25 997 08/04/2011 VÕ THỊ HOA THỦY T 1974 Nữ 398 98 16337 24/05/2011 QUÁCH VIỆT T 1970 Nam 399 400 16106 14/07/2011 ĐẶNG QUỐC T 1954 Nam 400 291 67901 10/08/2010 THÁI THỊ T 1935 Nữ 401 324 72103 23/08/2010 TRỊNH THỊ T 1923 Nữ 402 465 11553 02/08/2011 TRẦN NGỌC T 1964 Nam 403 209 23362 14/06/2011 PHAN VĂN T 1974 Nam 404 264 1763 06/01/2011 PHẠM QUỐC T 1987 Nam 405 201 108292 20/12/2009 NGUYỄN THỊ T 1932 Nữ 406 318 81373 22/09/2010 VƢƠNG TÚ T 1937 Nữ 407 49 11854 15/04/2011 NGUYỄN THỊ T 1983 Nữ 408 142 1079 01/06/2011 NGUYỄN THỊ KIM T 1972 Nữ 409 148 13645 09/06/2011 NGUYỄN THỊ MỸ T 1969 Nữ 410 321 71891 23/08/2010 NGUYỄN THỊ THÙY T 1979 Nữ 411 343 73587 28/08/2010 NGUYỄN THỊ THÙY T 1985 Nữ 412 22210 17/05/2011 NGUYỄN TRUNG T 1944 Nam 413 350 6830 30/06/2011 LÊ HỒNG T 1982 Nam 414 177 8209 13/06/2011 HOÀNG VĂN T 1977 Nam 415 329 22907 27/06/2011 NGUYỄN VĂN T 1957 Nam Footer Page 197 of 134 Header Page 198 of 134 416 380 560 06/07/2011 NGUYỄN VĂN T 1940 Nam 417 306 85526 04/10/2010 PHAN VĂN T 1973 Nam 418 333 9719 27/06/2011 HUỲNH THỊ T 1960 Nữ 419 192 26890 29/03/2011 NGUYỄN VĂN T 1921 Nam 420 174 2809 10/06/2011 NGUYỄN VĂN T 1980 Nam 421 175 14339 10/06/2011 LÊ T 1969 Nam 422 189 26761 28/03/2011 NGUYỄN THỊ HOÀI T 1988 Nữ 423 165 6711 07/06/2011 PHẠM PHƢỚC T 1991 Nam 424 17 23737 19/03/2011 TRẦN VĂN T 1983 Nam 425 75 17375 20/05/2011 THÁI THIÊN T 1983 Nam 426 282 45505 02/06/2010 LÊ TRUNG T 1989 Nam 427 299 73367 27/08/2010 NGUYỄN ĐÌNH T 1954 Nam 428 48 10595 12/05/2011 NGUYỄN VĂN T 1957 Nam 429 379 19444 06/07/2011 TRẦN VĂN T 1990 Nam 430 445 7250 03/08/2011 NGUYỄN THÀNH T 1974 Nam 431 200 107258 09/12/2010 NGUYỄN VĂN T 1929 Nam 432 217 10701 14/06/2011 NGUYỄN VĂN T 1976 Nam 433 387 17039 07/07/2011 NGUYỄN THANH T 1982 Nam 434 277 112459 26/12/2010 HUỲNH THỊ T 1922 Nữ 435 168 1388 10/06/2011 TRẦN THỊ KIM T 1979 Nữ 436 22 24132 04/04/2011 NGUYỄN THỊ MỘNG T 1988 Nữ 437 176 11822 10/06/2011 LÊ THỊ THANH T 1976 Nữ 438 183 26898 29/03/2011 ĐỖ THỊ KIM T 1961 Nữ 439 147 5872 09/06/2011 PHẠM THỊ NGỌC T 1979 Nữ 440 272 2049 07/01/2011 HOÀNG THỊ T 1967 Nữ 441 188 27000 29/03/2011 NGUYỄN THỊ U 1968 Nữ 442 419 19967 21/07/2011 NGUYỄN THỊ U 1945 Nữ 443 266 1114 07/01/2011 MAI VĂN U 1962 Nam Footer Page 198 of 134 Header Page 199 of 134 444 112 23902 25/05/2011 LÊ HOÀNG U 1982 Nam 445 89 17696 23/05/2011 TRẦN THỊ HỒNG V 1969 Nữ 446 97 24163 24/05/2011 LÊ THỊ CẨM V 1983 Nữ 447 278 112115 24/12/2010 NGUYỄN THỊ THU V 1958 Nữ 448 219 1567 14/06/2011 LÊ THỊ V 1980 Nữ 449 32 433 31/08/2011 VÕ PHƢỢNG V 1982 Nữ 450 388 15920 07/07/2011 LÂM HOÀNG V 1962 Nam 451 328 63675 15/07/2011 NGUYỄN THANH V 1981 Nam 452 20 380 04/04/2011 HỒ HUYỀN V 1961 Nam 453 229 13577 16/06/2011 PHẠM THỊ XUÂN V 1983 Nữ 454 408 5033 14/07/2011 NGUYỄN THỊ V 1982 Nữ 455 37 55 05/04/2011 TRẦN THỊ X 1974 Nữ 456 107 20645 25/05/2011 HỒ VĂN X 1939 Nam 457 152 9652 09/06/2011 ĐẶNG VĂN X 1944 Nam 458 371 13629 04/07/2011 LÊ VĂN X 1951 Nam 459 444 9561 04/08/2011 VÕ VĂN MƢỜI X 1980 Nam 460 43 23763 12/05/2011 VÕ THỊ THANH X 1962 Nữ 461 433 16896 27/07/2011 TRẦN THỊ X 1954 Nữ 462 119 8768 26/05/2011 NINH THỊ CẨM X 1993 Nữ 463 191 24941 23/03/2011 NGUYỄN THỌ Y 1947 Nam 464 78 16121 20/05/2011 NGUYỄN THỊ KIM Y 1990 Nữ 465 171 14102 10/06/2011 LÂM THỊ KIM Y 1955 Nữ 466 424 5982 22/07/2011 HOÀNG THỊ Y 1945 Nữ 467 457 61075 08/07/2011 TRỊNH VĂN Y 1937 Nam XÁC NHẬN CỦA PHÕNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP BỆNH VIỆN CHỢ RẪY Footer Page 199 of 134 ... 1.1 Bệnh thận mạn 1.2 Suy dinh dƣỡng bệnh nhân bệnh thận mạn 1.3 Các phƣơng pháp đánh giá tình trạng dinh dƣỡng Tình hình nghiên cứu tình trạng dinh dƣỡng bệnh nhân bệnh. .. 3.5 Đánh giá tình trạng dự trữ chất béo thể 66 3.6 Đánh giá tình trạng dự trữ lƣợng protein khối vân 68 3.7 Đánh giá tình trạng dinh dƣỡng phƣơng pháp đánh giá tổng thể tình trạng dinh. .. ghi nhận tỷ lệ SDD bệnh nhân BTM chƣa điều trị thay thận 1.2.3 Các nguyên nhân gây suy dinh dƣỡng bệnh nhân bệnh thận mạn: có nhiều nguyên nhân gây nên tình trạng SDD bệnh nhân BTM bao gồm [81]:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tình trạng dinh dưỡng ở bệnh nhân bệnh thận mạn, Đánh giá tình trạng dinh dưỡng ở bệnh nhân bệnh thận mạn, Đánh giá tình trạng dinh dưỡng ở bệnh nhân bệnh thận mạn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay