Đánh giá sự thay đổi đa dạng cây gỗ trước và sau khai thác cho kiểu rừng lá rộng thường xanh ở khu vực Tây Nguyên

216 96 0
  • Loading ...
1/216 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 22:16

Header Page of 134 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ƢỜ BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT ỌC NGUYỄN QUỐC Á Á SỰ AY Ổ Ệ ƢƠ A D NG CÂY GỖ KHAI THÁC CHO KIỂU RỪNG LÁ RỘ ƢỚC VÀ SAU ƢỜNG XANH Ở KHU VỰC TÂY NGUYÊN LUẬN ÁN TIẾN SĨ HÀ NỘI – 2016 Footer Page of 134 ỆP Header Page of 134 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ƢỜ BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT ỌC NGUYỄN QUỐC Á Á SỰ AY Ổ Ệ ƢƠ A D NG CÂY GỖ KHAI THÁC CHO KIỂU RỪNG LÁ RỘ ƢỚC VÀ SAU ƢỜNG XANH Ở KHU VỰC TÂY NGUYÊN Chuyên ngành: iều tra Quy hoạch rừng Mã số: 62 62 02 08 LUẬN ÁN TIẾ SĨ gƣời hƣớng dẫn khoa học: ỆP S S Vũ iến Hinh HÀ NỘI – 2016 Footer Page of 134 Header Page of 134 Footer Page of 134 Header Page of 134 LỜ CA OA Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết phân tích nêu luận án trung thực chƣa đƣợc công bố công trình Những số liệu kế thừa đƣợc rõ nguồn đƣợc cho phép sử dụng tác giả ác giả luận án Nguyễn Quốc hƣơng i Footer Page of 134 Header Page of 134 LỜI CẢ Ơ Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Khoa Lâm học, Phòng Đào tạo Sau đại học Trƣờng Đại học Lâm nghiệp; Lãnh đạo Trƣờng Trung học Lâm nghiệp Tây Nguyên quan tâm, đạo tạo điều kiện thuận lợi trình đào tạo nghiên cứu xây dựng luận án Trong thời gian thực luận án, tác giả nhận đƣợc giúp đỡ, bảo tận tình, chu đáo thầy giáo hƣớng dẫn khoa học GS.TS Vũ Tiến Hinh để hoàn thành luận án Qua đây, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới GS.TS Vũ Tiến Hinh Nhân dịp này, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn tới Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sơ Pai, Hà Nừng, Đăk Tô, M’Đrăk giúp đỡ thu thập số liệu hoàn thành luận án Tác giả xin trân trọng cảm ơn nhà khoa học có ý kiến góp ý quý báu để tác giả bổ sung hoàn thiện luận án Tác giả xin chân thành cảm ơn quý Thầy giáo, Cô giáo, gia đình bạn bè đồng nghiệp động viên, hỗ trợ vật chất tinh thần để tác giả có thêm nghị lực hoàn thành luận án Với tất nỗ lực thân nhƣng trình độ thời gian hạn chế nên luận án tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp quý báu nhà khoa học bạn bè đồng nghiệp Hà Nội, tháng năm 2016 Tác giả Nguyễn Quốc hƣơng ii Footer Page of 134 Header Page of 134 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT Viết tắt/ký hiệu Nội dung diễn giải BNN&PTNT Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn CTTT Công thức tổ thành CCR Chứng rừng D Chỉ số đa dạng Simpson D1,3, (cm) Đƣờng kính ngang ngực ĐDSH Đa dạng sinh học EU Cộng đồng chung châu Âu FAO Tổ chức Nông Lƣơng - Liên Hợp Quốc FSC Hội đồng quản trị rừng G, (m2/ha) Tiết diện ngang lâm phần G0, (m2/ha) Tiết diện ngang trƣớc khai thác Gkt, (m2/ha) Tiết diện ngang phận khai thác Gđg, (m2/ha) Tiết diện ngang phận đổ gãy G1, (m2/ha) Tiết diện ngang khai thác đổ gãy: G1 = (Gkt + Gđg) G2, (m2/ha) Tiết diện ngang sau khai thác: G2= (G0 - G1) Hecta H Chỉ số đa dạng Shannon-Wiener Hvn, (m) Chiều cao vút HL1 Tỷ lệ hỗn loài chung HL2 Tỷ lệ hỗn loài loài có độ nhiều >5% IVI: Chỉ số quan trọng (Importance Value Index) I%đg Tỷ lệ đổ gãy I%thskt Cƣờng độ tổng hợp sau khai thác ki0 Hệ số tổ thành trƣớc khai thác ki2 Hệ số tổ thành sau khai thác iii Footer Page of 134 Header Page of 134 Viết tắt/ký hiệu Nội dung diễn giải LSNG Lâm sản gỗ M0, (m3/ha) Trữ lƣợng rừng trƣớc khai thác Mkt, (m3/ha) Trữ lƣợng phận khai thác Mđg, (m3/ha) Trữ lƣợng phận đổ gãy Mmdkt, (m3/ha) Trữ lƣợng rừng khai thác đổ gãy: Mmdkt = (Mkt + Mđg) M2, (m3/ha) Trữ lƣợng rừng sau khai thác: M2= (M0 – Mmdkt) mtg Số loài tham gia công thức tổ thành mtg- Số loài công thức tổ thành sau khai thác mtg+ Số loài thêm vào công thức tổ thành sau khai thác M Số loài ô tiêu chuẩn NGO Tổ chức phi Chính phủ N0, (cây/ha) Mật độ rừng trƣớc khai thác Nkt, (cây/ha) Mật độ phận khai thác Nđg, (cây/ha) Mật độ phận đổ gãy Nmdkt, (cây/ha) Mật độ rừng khai thác đổ gãy: Nmdkt = (Nkt + Nđg) N2, (cây/ha) Mật độ rừng sau khai thác: N2= (N0 – Nmdkt) OTC, ODB Ô tiêu chuẩn, Ô dạng QLRBV Quản lý rừng bền vững R Mức độ phong phú SPSS VQG (Statistical Package and Social Sciences) Gói phân tích thống kê dành cho khoa học xã hội Vƣờn quốc gia iv Footer Page of 134 Header Page of 134 MỘT SỐ THUẬT NGỮ DÙNG TRONG LUẬN ÁN Khai thác chọn: Là việc chặt hạ gỗ nhằm lợi dụng lƣợng tăng trƣởng rừng để đạt mục đích kinh tế chính, nhƣng phải đảm bảo phát triển, sử dụng rừng bền vững xác định phƣơng án điều chế rừng phƣơng án quản lý rừng bền vững phƣơng án khai thác Khai thác tác động thấp: Là hệ thống biện pháp từ khâu lập kế hoạch (kế hoạch dài hạn, kế hoạch giai đoạn kế hoạch năm) đến thiết kế khai thác; triển khai hoạt động phụ trợ nhƣ làm đƣờng, kho bãi, chặt hạ, vận xuất, xử lý rừng sau khai thác… đồng thời giám sát, đánh giá nhằm thực tốt cho mục tiêu quản lý rừng bền vững hóm loài ƣu thế: Là tập hợp loài chiếm tỷ trọng lớn quần xã thực vật rừng, có tổng hệ số tổ thành ki ≥ 50% Loài đi: Là loài có mặt công thức tổ thành trƣớc khai thác nhƣng sau khai thác tỷ trọng loài bị giảm sút không xuất công thức tổ thành sau khai thác Loài thêm vào: Là loài mặt công thức tổ thành trƣớc khai thác nhƣng sau khai thác có biến động tỷ trọng loài loài lại xuất công thức tổ thành sau khai thác Trữ lƣợng khai thác: Là trữ lƣợng khai thác (m3/ha) Trữ lƣợng đổ gãy: Là trữ lƣợng đổ gãy trình khai thác (m3/ha) Trữ lƣợng sau khai thác: Là tổng trữ lƣợng khai thác đổ gãy (m3/ha) Cƣờng độ khai thác: Đƣợc tính theo tỷ lệ phần trăm (viết tắt %) trữ lƣợng gỗ chặt ô so với tổng trữ lƣợng rừng ô thời điểm thiết kế (không tính chặt thải đổ vỡ) v Footer Page of 134 Header Page of 134 Cƣờng độ đổ gãy: Đƣợc tính theo tỷ lệ % trữ lƣợng gỗ đổ gãy trình khai thác ô với tổng trữ lƣợng ô trƣớc khai thác Cƣờng độ tổng hợp sau khai thác: Đƣợc tính theo tỷ lệ % trữ lƣợng gỗ sau khai thác ô với tổng trữ lƣợng ô trƣớc khai thác Cây phẩm chất A: Là thân thẳng, đẹp, đoạn gỗ thân dài Cây phẩm chất B: Là có khuyết tật nhƣng lợi dụng đƣợc từ 50 ÷ 70% thể tích thân Cây phẩm chất C: Là cong queo sâu bệnh cụt ngọn, rỗng ruột, sử dụng dƣới 50% thể tích thân vi Footer Page of 134 Header Page 10 of 134 MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT .iii MỘT SỐ THUẬT NGỮ DÙNG TRONG LUẬN ÁN v MỤC LỤC vii DANH MỤC BẢNG, BIỂU x DANH MỤC HÌNH VẼ xii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết luận án Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận án Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Những đóng góp luận án Cấu trúc luận án Chƣơng TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Ở nƣớc 1.1.1 Phƣơng thức khai thác 1.1.2 Quản lý rừng bền vững chứng rừng 1.1.3 Tái sinh rừng 10 1.1.4 Cấu trúc tổ thành 13 1.1.5 Đa dạng tầng gỗ 15 1.1.6 Ứng dụng số đa dạng sinh học nghiên cứu đa dạng thực vật 16 1.1.7 Các yếu tố ảnh hƣởng đến tính đa dạng thực vật 17 1.2 Ở nƣớc 20 1.2.1 Phƣơng thức khai thác 20 1.2.2 Quản lý rừng bền vững chứng rừng 24 1.2.3 Tái sinh rừng 26 vii Footer Page 10 of 134 Header Page 202 of 134 Bảng 3.7-b: Sự thay đổi tổ thành nhóm gỗ theo trữ lƣợng M% gỗ trƣớc sau khai thác chọn ắk Lắk hóm gỗ ki0 ki2 hóm gỗ ki0 ki2 hóm gỗ ki0 ki2 hóm gỗ ki0 ki2 hóm gỗ ki0 OTC 11 OTC 12 OTC 13 OTC 14 OTC 15 VII 40,4u 51,9u II 33,2u IV 45,2u IV5 35,2u 9,1 VII 43,0u IV 26,5u VII2 25,7u 28,2u VII1 33,5u 42,2u VII1 24,5u 36,2u II 18,9u VI 20,3 IV4 16,1 8,1 V4 11,9 7,4 II 15,5 V4 14,4 u II 19,1 III 9,1 10,4 II 5,5 III 12,3 22,7 IV 11,8 u 3 III 16,3 VI 7,6 6,4 III 33,7 V 11,9 14,9 III 11,4 u Nhóm khác V 5,2 39,0 VI 12,0 VI 16,1 VI 12,7 12,7 Nhóm khác Nhóm khác Nhóm khác Nhóm khác 3,2 7,9 3,9 4,8 0,6 0,9 0,5 3-2 3+2 6-1 4-2 4+2 5-1 5+1 5-1 mtg 2-1u 2-1u 2+1 2-1u 2+1u 2-1 2+1 mut 2-1u 5 mtđvt OTC 16 OTC 17 OTC 18 OTC 19 OTC 20 u u u u u u u u VII 55,9 54,9 VII 48,9 61,5 VII 57,0 54,4 VII 64,1 61,6 II 32,2u II 13,7 III 18,0u II6 11,0 5,4 II 13,5 VII1 31,5u III3 10,9 11,5 II 17,3 IV5 10,9 5,8 V2 8,6 14,7 III5 9,3 2 IV 10,4 12,4 IV 8,5 17,8 V 10,5 15,5 IV 8,4 5,8 VI 8,9 3 V 7,9 10,3 V 5,9 8,2 VI 5,1 9,0 III 9,2 IV 8,1 VI 9,0 VI 5,2 III 8,1 VI 7,2 V 5,6 Nhóm khác Nhóm khác Nhóm khác Nhóm khác Nhóm khác 1,3 2,0 1,5 7,3 5,5 1,8 5,3 1,6 4,4 -1 +1 -2 +1 +1 -1 +2 5 5 6 mtg -1u mut 1 1 1 2-1 mtđvt Footer Page 202 of 134 ki2 49,3u 10,3 5,3 17,0 17,9u 0,2 5+1 2+1u 12,8 30,2u 10,1 6,4 11,6 26,9u 2,0 2+1 Header Page 203 of 134 Bảng 3.7-c: Sự thay đổi tổ thành nhóm gỗ theo trữ lƣợng M% gỗ trƣớc sau khai thác tác động thấp Kon Tum hóm gỗ ki0 ki2 hóm gỗ ki0 ki2 hóm gỗ ki0 ki2 hóm gỗ ki0 ki2 hóm gỗ ki0 OTC 21 OTC 22 OTC 23 OTC 24 OTC 25 u u u u u u u IV 32,8 16,3 VII 31,1 37,5 VII 34,7 35,4 V 29,3 26,5 IV 28,0u VII1 28,6u 29,0u V 25,8u 22,4u IV3 26,8u 17,3 VI1 24,7u 32,3u VII1 27,2u V2 18,4 21,9u VI 24,7 21,0 V2 19,1 23,8u IV4 23,9 12,7 V4 23,9 3 VI 11,2 18,6 IV 16,0 15,2 VI 13,0 13,7 VI 16,6 19,5 VI 14,3 III 7,2 11,4 Nhóm khác III 7,0 III 5,1 III 2,5 3,9 Nhóm khác Nhóm khác Nhóm khác Nhóm khác 1,7 2,8 6,3 2,8 5,6 3,9 6,6 +1 +1 5 5 5 mtg mut mtđvt 2-1 OTC 26 IV 38,1u VII1 29,0u V2 19,7 VI 8,7 Nhóm khác 4,5 mtg mut mtđvt Footer Page 203 of 134 -1 2+1 16,1 43,1u 20,7u 13,3 6,8 +1 OTC 27 VII 31,6u IV4 25,3u V2 20,2 VI 16,6 III 5,7 Nhóm khác 0,7 -1 2-1 u 35,9 14,8 22,8u 16,3 9,1 1,0 OTC 28 VII 28,7u IV 26,2u V 24,0 VI 16,1 III Nhóm khác 5,1 2+1 2 u 34,8 19,3u 19,0 18,8 5,7 2,4 OTC 29 IV 35,5u VII1 24,4u V 17,2 VI 14,7 III 6,3 Nhóm khác 1,9 u 20,1 35,6u 17,2 16,4 7,4 3,3 5+1 5 +1 2 2 2 2-1 OTC 30 IV 28,7u V3 25,6u VII1 23,9 VI 13,9 VIII III Nhóm khác 7,9 4 2-2 ki2 19,7 38,2u 14,0 19,9u 5,6 2,6 5+1 2+1 13,9 20,0 33,5u 20,1u 7,0 5,5 0,0 6+2 2+2 Header Page 204 of 134 Phụ biểu 3.8: a dạng loài theo cấp kính trƣớc khai thác D\OTC 10 11 D=8 20 12 17 20 18 24 18 11 20 16 10 8 12 28 30 25 26 37 26 30 20 36 33 17 20 16 20 19 16 25 31 31 26 27 27 27 26 29 28 18 19 15 18 21 20 20 20 19 24 22 19 22 21 21 21 17 14 11 14 24 19 14 16 20 14 20 17 12 18 21 13 18 12 10 28 12 14 12 18 17 16 11 16 13 17 15 14 32 16 13 13 14 12 11 10 10 12 13 12 36 14 11 17 9 11 10 14 12 40 17 15 14 16 14 14 16 15 11 44 16 12 11 16 20 14 13 19 16 12 48 52 10 11 12 14 12 16 16 18 16 18 16 14 13 15 14 15 19 21 16 15 11 56 11 10 13 16 15 16 12 18 17 60 4 1 64 10 68 12 14 10 72 3 4 76 2 3 80 5 84 2 88 92 2 96 100 Footer Page 204 of 134 2 2 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 14 17 18 11 13 15 18 17 13 22 18 19 15 19 17 16 18 21 14 14 15 20 18 12 20 19 23 22 16 18 14 16 19 13 13 15 15 17 12 22 18 22 26 18 17 21 15 14 15 14 10 20 19 11 20 18 19 20 16 19 12 11 10 11 11 14 15 11 19 15 17 14 12 18 15 12 10 13 12 22 13 16 17 12 19 13 14 17 10 16 12 10 17 13 16 17 23 11 15 11 11 11 7 10 12 12 12 14 11 11 9 8 10 7 11 12 12 9 5 6 8 7 6 5 5 1 10 7 11 3 7 10 10 12 11 7 3 10 11 9 12 11 4 1 3 11 3 1 2 12 3 2 1 1 3 1 4 1 1 2 1 2 1 1 5 2 2 1 1 1 1 1 1 12 13 14 1 15 16 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 Header Page 205 of 134 Phụ biểu 3.9: a dạng loài theo cấp kính sau khai thác D\OTC 10 11 D=8 18 12 17 15 20 14 17 10 12 27 30 24 25 31 25 29 18 29 30 16 25 29 28 26 26 27 26 25 28 27 20 20 20 19 24 22 19 22 21 21 24 19 14 16 20 14 20 17 12 28 12 14 12 18 17 16 11 32 16 13 13 14 36 14 11 17 40 17 15 14 16 44 16 12 11 48 10 12 52 11 56 60 64 3 9 68 8 12 10 12 72 76 84 Footer Page 205 of 134 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 13 11 11 14 13 13 11 18 18 16 10 12 17 14 16 15 12 16 20 12 12 13 17 16 11 20 19 19 11 16 18 11 18 18 13 16 13 14 16 13 13 15 13 13 10 20 18 16 20 21 17 12 15 13 15 15 14 13 13 19 16 10 17 18 15 19 18 21 13 14 11 10 14 10 11 10 10 11 13 15 10 17 15 12 14 16 13 17 13 14 12 18 14 12 10 13 11 21 13 15 17 10 15 12 11 10 10 12 13 12 13 14 17 10 16 11 6 10 17 13 16 17 22 11 10 14 12 11 15 11 11 11 6 10 12 12 12 14 11 11 14 14 16 15 11 9 8 10 7 11 12 12 15 20 14 13 19 16 12 9 5 6 8 7 12 16 16 16 13 14 19 16 11 5 10 5 11 6 10 11 14 16 18 18 14 15 15 21 15 5 4 7 9 10 11 10 13 16 15 16 12 18 17 10 11 9 11 11 3 3 2 2 1 1 1 1 12 1 Header Page 206 of 134 Phụ biểu 3.10: a dạng loài theo nhóm gỗ trƣớc khai thác OTC 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Footer Page 206 of 134 I 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 II 0 0 0 0 0 3 2 2 0 1 1 0 III 1 1 1 1 1 5 4 3 1 3 1 1 1 IV 9 10 8 10 3 4 3 5 5 6 hóm gỗ V 9 10 11 9 12 10 3 5 3 3 3 VI 9 10 11 12 5 4 2 5 4 VII 10 12 10 10 11 10 11 11 10 10 10 11 11 11 10 10 7 VIII 2 2 3 0 1 1 2 1 Header Page 207 of 134 Phụ biểu 3.11: a dạng loài theo nhóm gỗ sau khai thác OTC 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Footer Page 207 of 134 I 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 II 0 0 0 0 0 1 2 2 0 1 1 0 III 1 1 1 1 1 4 3 1 3 1 1 1 IV 9 8 8 2 4 3 5 5 5 hóm gỗ V 9 10 10 7 11 3 4 3 3 3 8 VI 9 11 11 4 4 2 5 4 VII 10 10 10 11 10 10 10 10 8 9 11 10 10 9 VIII 2 2 1 0 1 1 2 1 1 Header Page 208 of 134 Phụ biểu 3.12-a: Sự thay đổi tổ thành tái sinh trƣớc sau khai thác chọn Gia Lai OTC Loài ki0 Trâm sừng 16,7 OTC ki2 17,3 Loài ki0 Trâm sừng Kháo 12,2 13,0 Kháo Ngát 10,0 11,4 Dẻ xanh Xoay Re 7,2 6,8 Gội trung 6,3 6,5 5,4 Re 15,2 Trƣờng mật 5,4 Xoay ki2 15,1 Loài ki0 Cáng lò 15,7 OTC ki2 14,8 Loài OTC ki0 Kháo 14,8 ki2 15,3 11,5 11,9 Chay 17,0 20,6 11,3 10,2 Ngát 9,7 10,2 Trƣờng mật 9,6 9,7 Ngát 13,9 12,3 8,3 6,8 Trâm sừng 9,1 8,5 Bứa 10,8 12,3 7,9 8,0 Re 6,7 6,3 Lim xẹt 8,8 - 8,8 9,6 10,2 9,6 Kháo Bứa Trƣờng mật 6,0 5,7 Thông nàng - Dẻ xanh - 6,5 4,8 4,8 5,1 5,7 CLK 30,4 32,9 Loài OTC 10 ki0 ki2 9,0 7,8 Chay Xoan mộc - 5,1 5,1 Cáng lò Chay6 Máu chó9 Trƣờng mật10 5,0 5,0 5,4 4,9 CLK 15,2 12,0 CLK 38,9 30,1 Ngát9 Xoay7 4,8 4,8 5,1 5,7 19,9 OTC ki0 19,5 CLK 23,0 26,7 Chay Ngát 12,6 12,6 16,2 14,9 12,2 Lim xẹt Bứa Dẻ xanh 10,5 8,4 7,4 11,5 7,4 - Kháo6 6,3 7,4 CLK 20,5 30,4 Footer Page 208 of 134 OTC ki0 Trâm sừng Ngát Chay Lim xẹt Bứa CLK 23,9 ki2 22,0 Loài Trâm sừng OTC ki0 19,7 ki2 21,0 Loài OTC ki0 Trâm sừng 6,2 8,3 6,9 21,6 15,5 Bứa Ngát Bứa8 Trâm sừng 19,1 14,2 8,8 Loài ki2 13,4 5,4 5,9 ki2 Trâm sừng ki0 Trâm sừng 5,4 5,4 Loài 16,3 Bứa Dung5 CLK Loài 14,7 10,8 OTC 18,3 ki2 17,8 Trâm sừng 15,2 10,1 14,7 13,8 13,6 12,1 Ngát 17,6 17,8 Kháo 16,3 16,3 Ngát 9,7 10,6 Chay 14,5 15,9 Bứa 9,3 10,1 Bứa 13,0 12,2 9,7 9,1 34,1 12,1 7,1 36,2 Giổi Bứa4 Cáng lò5 7,3 6,7 6,7 7,6 6,4 Dẻ xanh Trƣờng mật Re 8,9 7,7 6,1 8,2 8,2 - Trƣờng mật Chay Kháo 10,4 6,5 6,1 12,2 7,4 6,9 CLK 27,5 31,2 Xoay6 6,1 6,7 Lim xẹt - 6,3 CLK 27,2 32,7 CLK 34,2 31,2 Header Page 209 of 134 Phụ biểu 3.12-b: Sự thay đổi tổ thành tái sinh trƣớc sau khai thác chọn ắk Lắk OTC 11 Loài ki0 Dẻ xanh 16,9 Máu chó 13,5 Chò xót 12,8 Trâm sừng 10,8 Bình linh 8,8 Bứa7 5,4 Ngát6 5,4 Trƣờng mật 5,4 CLK 20,9 OTC 16 Loài ki0 Dẻ xanh 24,5 Máu chó 20,2 Trâm sừng 18,4 Chò xót 12,9 CLK 23,9 Footer Page 209 of 134 ki2 13,3 17,7 13,3 11,5 8,8 5,3 7,1 5,3 17,7 ki2 28,0 17,8 16,9 13,6 23,7 OTC 12 Loài ki0 Dẻ xanh 23,1 Trâm sừng 17,4 Chò xót 7,4 Máu chó 7,4 Sp 7,4 Trƣờng mật4 6,6 Giổi6 5,8 CLK 24,8 ki2 20,0 18,9 7,8 6,7 7,8 6,7 32,2 OTC 17 Loài ki0 Dẻ xanh 26,9 Trâm sừng 23,1 Bứa 14,8 Re 11,0 Chò xót 8,8 Giổi 7,7 CLK 7,7 ki2 25,8 18,8 15,6 14,1 11,7 14,1 OTC 13 Loài ki0 Máu chó 20,1 Giổi 12,1 Trâm sừng 11,5 Dẻ xanh 10,3 Chò xót 8,6 Ngát5 6,9 Bứa8 5,2 Re 5,2 CLK 20,1 OTC 18 Loài ki0 Dẻ xanh 24,0 Chò xót 16,4 Máu chó 9,4 Bình linh 7,0 Trám đen 7,0 Sữa CLK 36,3 ki2 20,0 13,3 11,1 8,9 6,7 7,4 5,2 5,9 21,5 ki2 26,4 17,1 9,3 7,8 7,8 31,8 OTC 14 Loài ki0 Dẻ xanh 21,5 Máu chó 19,9 Trâm sừng 11,5 Ngát 10,5 Chò xót 7,3 Giổi 6,8 Bình linh CLK 22,5 OTC 19 Loài ki0 Máu chó 11,3 Trâm sừng 11,3 Dẻ xanh 10,7 Giổi 8,3 Trám đen 7,7 Sữa 6,5 Chò xót 6,0 Re7 6,0 Ngát8 5,4 Trƣờng mật 4,2 CLK 22,6 ki2 19,4 18,8 11,1 12,5 6,9 6,3 6,3 18,8 ki2 11,2 10,4 11,2 9,6 8,8 5,6 5,6 5,6 32,0 OTC 15 Loài ki0 Chò xót 15,7 Trâm sừng 13,0 Máu chó 12,5 Dẻ xanh 9,3 Giổi 7,4 Bứa 6,0 Sp 6,0 Re 5,6 CLK 24,5 OTC 20 Loài ki0 Dẻ xanh 25,6 Trâm sừng 10,9 Máu chó 10,4 Chò xót3 8,1 Bình linh 6,6 Trƣờng mật CLK 38,4 ki2 14,8 13,0 11,7 9,3 8,0 6,8 5,6 30,9 ki2 28,6 9,7 7,1 9,1 6,5 39,0 Header Page 210 of 134 Phụ biểu 3.12-c: Sự thay đổi tổ thành tái sinh trƣớc sau khai thác tác động thấp Kon Tum OTC 21 Loài ki0 Trƣờng vải 17,2 Trâm tía 15,6 Dẻ trắng 8,2 Kháo 7,4 Hồi 6,6 Ngát 5,9 Bứa 3,5 Re 3,5 Săng đá 3,5 Gội nếp 3,1 Nhọc 3,1 CLK 22,3 ki2 18,5 14,9 5,9 6,8 7,7 6,3 4,1 3,6 3,6 28,8 OTC 26 Loài ki0 ki2 Dẻ trắng 13,6 13,6 Trâm tía 9,3 9,1 Thạch đảm 8,9 9,1 Footer Page 210 of 134 OTC 22 Loài ki0 Dẻ trắng 17,4 Trâm tía 14,7 Kháo 12,8 Thạch đảm 10,1 Bứa 9,6 Hồi 6,4 Bời lời 5,0 Sến đất 4,6 CLK 19,3 ki2 18,4 15,3 13,7 10,5 9,5 4,7 5,3 22,6 OTC 27 Loài ki0 ki2 Trâm tía 14,8 15,5 Trƣờng vải 12,8 8,7 Dẻ trắng 10,7 11,2 OTC 23 Loài ki0 Dẻ trắng 18,5 Kháo 11,2 Thạch đảm 11,2 Trâm tía 10,3 Hồi 9,4 Bứa 7,3 Trƣờng vải 5,2 Sến đất 4,3 Săng đá 3,4 CLK 19,3 ki2 16,3 11,2 11,7 9,7 9,2 6,1 6,1 5,1 4,1 20,4 OTC 28 Loài ki0 ki2 Dẻ trắng 16,8 17,1 Trâm tía 10,5 8,8 Thạch đảm 9,5 9,9 OTC 24 OTC 25 Loài ki0 ki2 Loài ki0 ki2 Dẻ trắng 12,0 11,4 Dẻ trắng 11,6 11,0 Trâm tía 11,1 9,8 Ngát 8,4 8,3 Bứa 7,2 8,2 Hồi 8,0 7,3 Trƣờng vải 6,3 5,4 Trâm tía 7,6 7,8 Re 5,3 5,4 Trƣờng vải 7,2 8,3 Ngát 4,8 4,9 Cóc đá 5,6 5,0 Kháo 4,3 4,3 Kháo 5,2 5,0 Bời lời 3,8 4,3 Thạch đảm 4,4 4,6 Cáng lò 3,8 3,8 Mã 4,0 4,1 11 Mã 3,8 3,3 Re 3,6 4,1 10 Gội tẻ 3,4 3,8 Nang 2,8 Săng đá 3,3 Sụ 2,8 3,2 CLK 34,1 32,1 CLK 29,1 31,2 OTC 29 OTC 30 Loài ki0 ki2 Loài ki0 ki2 Trƣờng vải 11,4 12,7 Dẻ trắng 11,9 12,2 Dẻ trắng 8,9 8,9 Ngát 9,2 10,1 Trâm tía 8,9 7,5 Trâm tía 9,2 9,5 Header Page 211 of 134 OTC 21 Loài ki0 Hồi 8,1 Kháo 7,2 Ngát 7,2 Dung 4,2 Gội nếp 4,2 Bứa 3,8 Trƣờng vải 3,4 Mã 3,0 Săng đá 3,0 CLK 24,2 Footer Page 211 of 134 ki2 8,1 8,1 7,1 4,5 4,0 3,5 32,8 OTC 22 Loài ki0 ki2 Kháo 8,2 6,8 Ngát 7,1 8,1 Săng đá 4,6 5,0 Côm nhỏ 4,1 5,0 Nang 3,6 3,7 Thạch đảm 3,6 3,1 Gội nếp 3,1 3,1 Bứa 3,1 CLK 27,6 26,7 OTC 23 Loài ki0 ki2 Trƣờng vải 9,1 9,9 Kháo 8,6 8,3 Sến đất 7,3 7,7 Hồi 5,0 6,1 Mã 3,6 3,9 Ngát 3,6 3,9 Bứa 3,9 CLK 25,9 20,4 OTC 24 Loài ki0 ki2 Kháo 7,3 8,5 Thạch đảm 7,3 7,0 Hồi 4,5 4,7 Re 4,1 4,2 Côm nhỏ 3,7 3,8 Ngát 3,7 3,3 Cóc đá 2,8 Săng đá 2,8 2,8 Sến đất 2,8 2,8 Mã 2,8 CLK 31,7 31,0 OTC 25 Loài ki0 ki2 Dung 6,0 5,8 Thạch đảm 6,0 5,8 Trƣờng vải 5,5 5,8 Cóc đá 5,0 4,8 10 Kháo 5,0 3,7 Mã sƣa 4,6 4,8 11 Mã 4,1 3,7 Hồi 3,7 4,2 Gội tẻ 3,2 CLK 29,8 26,5 Header Page 212 of 134 Phụ biểu 3.13: Phẩm chất nguồn gốc tái sinh Trƣớc khai thác OTC (cây/ha) Sau khai thác hẩm chất Tốt TB Xấu (cây/ha) (cây/ha) (cây/ha) guồn gốc %Tốt %TB %Xấu Hạt (cây/ha) Chồi (cây/ha) %Hạt %Chồi (cây/ha) hẩm chất Tốt (cây/ha) TB (cây/ha) guồn gốc Xấu (cây/ha) %Tốt %TB %Xấu Hạt (cây/ha) Chồi (cây/ha) %Hạt %Chồi 2.560 1.090 1.400 70 42,6 54,7 2,7 2.480 80 96,9 3,1 2.220 940 1.220 60 42,3 55,0 2,7 2.140 80 96,4 3,6 2.180 760 1.210 210 34,9 55,5 9,6 2.140 40 98,2 1,8 1.900 660 1.050 190 34,7 55,3 10,0 1.860 40 97,9 2,1 2.330 790 1.410 130 33,9 60,5 5,6 2.240 90 96,1 3,9 1.960 660 1.170 130 33,7 59,7 6,6 1.880 80 95,9 4,1 2.080 660 1.250 170 31,7 60,1 8,2 1.940 140 93,3 6,7 1.840 590 1.100 150 32,1 59,8 8,2 1.710 130 92,9 7,1 2.510 1.090 1.400 20 43,4 55,8 0,8 2.440 70 97,2 2,8 2.180 960 1.200 20 44,0 55,0 0,9 2.110 70 96,8 3,2 2.360 780 1.490 90 33,1 63,1 3,8 2.310 50 97,9 2,1 1.980 690 1.200 90 34,8 60,6 4,5 1.930 50 97,5 2,5 1.960 950 950 60 48,5 48,5 3,1 1.910 50 97,4 2,6 1.610 720 840 50 44,7 52,2 3,1 1.560 50 96,9 3,1 2.200 740 1.410 50 33,6 64,1 2,3 2.150 50 97,7 2,3 1.810 610 1.170 30 33,7 64,6 1,7 1.770 40 97,8 2,2 2.460 750 1.500 210 30,5 61,0 8,5 2.420 40 98,4 1,6 2.130 630 1.310 190 29,6 61,5 8,9 2.100 30 98,6 1,4 10 2.180 720 1.280 180 33,0 58,7 8,3 2.090 90 95,9 4,1 1.890 640 1.090 160 33,9 57,7 8,5 1.810 80 95,8 4,2 11 1.480 980 480 20 66,2 32,4 1,4 1.410 70 95,3 4,7 1.130 770 350 10 68,1 31,0 0,9 1.070 60 94,7 5,3 12 1.210 650 490 70 53,7 40,5 5,8 840 370 69,4 30,6 900 450 390 60 50,0 43,3 6,7 620 280 68,9 31,1 13 1.740 1.300 430 10 74,7 24,7 0,6 1.650 90 94,8 5,2 1.350 1.010 330 10 74,8 24,4 0,7 1.280 70 94,8 5,2 14 1.910 890 1.000 20 46,6 52,4 1,0 1.860 50 97,4 2,6 1.440 620 810 10 43,1 56,3 0,7 1.410 30 97,9 2,1 15 2.160 1.260 840 60 58,3 38,9 2,8 2.090 70 96,8 3,2 1.620 900 670 50 55,6 41,4 3,1 1.560 60 96,3 3,7 16 1.630 1.240 380 10 76,1 23,3 0,6 1.570 60 96,3 3,7 1.180 930 240 10 78,8 20,3 0,8 1.130 50 95,8 4,2 17 1.820 880 860 80 48,4 47,3 4,4 1.770 50 97,3 2,7 1.280 670 540 70 52,3 42,2 5,5 1.240 40 96,9 3,1 18 1.710 790 830 90 46,2 48,5 5,3 1.660 50 97,1 2,9 1.290 640 570 80 49,6 44,2 6,2 1.250 40 96,9 3,1 Footer Page 212 of 134 Header Page 213 of 134 Trƣớc khai thác OTC (cây/ha) Sau khai thác hẩm chất Tốt TB Xấu (cây/ha) (cây/ha) (cây/ha) guồn gốc %Tốt %TB %Xấu Hạt (cây/ha) Chồi (cây/ha) %Hạt %Chồi (cây/ha) hẩm chất Tốt (cây/ha) TB (cây/ha) guồn gốc Xấu (cây/ha) %Tốt %TB %Xấu Hạt (cây/ha) Chồi (cây/ha) %Hạt %Chồi 19 1.680 820 810 50 48,8 48,2 3,0 1.630 50 97,0 3,0 1.250 640 570 40 51,2 45,6 3,2 1.210 40 96,8 3,2 20 2.110 1.020 1.060 30 48,3 50,2 1,4 2.070 40 98,1 1,9 1.540 780 740 20 50,6 48,1 1,3 1.510 30 98,1 1,9 21 2.210 740 1.400 70 33,5 63,3 3,2 2.130 80 96,4 3,6 1.850 620 1.170 60 33,5 63,2 3,2 1.790 60 96,8 3,2 22 2.040 660 1.170 210 32,4 57,4 10,3 2.000 40 98,0 2,0 1.660 550 920 190 33,1 55,4 11,4 1.630 30 98,2 1,8 23 2.160 740 1.320 100 34,3 61,1 4,6 2.070 90 95,8 4,2 1.760 610 1.050 100 34,7 59,7 5,7 1.680 80 95,5 4,5 24 2.090 640 1.260 190 30,6 60,3 9,1 1.970 120 94,3 5,7 1.760 530 1.090 140 30,1 61,9 8,0 1.650 110 93,8 6,3 25 1.940 620 1.250 70 32,0 64,4 3,6 1.890 50 97,4 2,6 1.550 490 1.000 60 31,6 64,5 3,9 1.500 50 96,8 3,2 26 1.900 700 1.150 50 36,8 60,5 2,6 1.850 50 97,4 2,6 1.480 520 910 50 35,1 61,5 3,4 1.430 50 96,6 3,4 27 1.760 670 1.040 50 38,1 59,1 2,8 1.710 50 97,2 2,8 1.410 510 850 50 36,2 60,3 3,5 1.360 50 96,5 3,5 28 1.930 720 1.150 60 37,3 59,6 3,1 1.890 40 97,9 2,1 1.570 560 970 40 35,7 61,8 2,5 1.540 30 98,1 1,9 29 2.460 730 1.530 200 29,7 62,2 8,1 2.380 80 96,7 3,3 2.080 640 1.270 170 30,8 61,1 8,2 2.010 70 96,6 3,4 30 2.310 820 1.330 160 35,5 57,6 6,9 2.230 80 96,5 3,5 1.890 650 1.110 130 34,4 58,7 6,9 1.810 80 95,8 4,2 TB 2.036 840 1.103 93 42,4 53,1 4,4 1.960 76 95,9 4,1 1.650 673 897 81 42,4 52,9 4,7 1.585 65 95,6 4,4 Footer Page 213 of 134 Header Page 214 of 134 Phụ biểu 3.14-a: Hình thái phân bố tái sinh trƣớc khai thác S^2 Sw W T tính Kết luận N 256 25,6 7,82 0,0886 0,3056 -7,8414 1,9693 Đều 218 21,8 12,18 0,096 0,5586 -4,5976 1,9710 Đều 233 23,3 15,34 0,0928 0,6586 -3,6774 1,9702 Đều 208 20,8 9,29 0,0983 0,4466 -5,6302 1,9715 Đều 251 25,1 24,10 0,0894 0,9602 -0,4454 1,9695 Ngẫu nhiên 236 23,6 18,49 0,0923 0,7834 -2,3476 1,9701 Đều 196 19,6 10,27 0,1013 0,5238 -4,7020 1,9722 Đều 220 22,0 9,33 0,0956 0,4242 -6,0249 1,9709 Đều 246 24,6 6,93 0,0904 0,2818 -7,9485 1,9697 Đều 10 218 21,8 5,29 0,096 0,2426 -7,8892 1,9710 Đều 11 148 24,7 5,87 0,1166 0,2378 -6,5342 1,9762 Đều 12 121 20,2 2,57 0,1291 0,1273 -6,7601 1,9799 Đều 13 174 17,4 2,71 0,1075 0,1558 -7,8514 1,9738 Đều 14 191 19,1 14,32 0,1026 0,7499 -2,4381 1,9725 Đều 15 216 21,6 24,04 0,0964 1,1132 1,1734 1,9711 Ngẫu nhiên 16 17 18 19 163 182 171 168 16,3 18,2 17,1 16,8 1,57 3,51 4,10 3,07 0,1111 0,1051 0,1085 0,1094 0,0961 0,1929 0,2398 0,1825 -8,1350 -7,6779 -7,0090 -7,4698 1,9747 1,9732 1,9740 1,9743 Đều Đều Đều 20 211 21,1 17,66 0,0976 0,8368 -1,6728 1,9713 Ngẫu nhiên 21 221 22,1 12,77 0,0953 0,5777 -4,4294 1,9708 Đều 22 204 20,4 7,16 0,0993 0,3508 -6,5409 1,9717 Đều 23 216 21,6 6,93 0,0964 0,3210 -7,0401 1,9711 Đều 24 209 20,9 10,32 0,0981 0,4939 -5,1614 1,9714 Đều 25 194 19,4 8,93 0,1018 0,4605 -5,2999 1,9723 Đều 26 190 19,0 6,44 0,1029 0,3392 -6,4239 1,9726 Đều 27 176 17,6 5,16 0,1069 0,2929 -6,614 1,9736 Đều 28 193 19,3 6,23 0,1021 0,3230 -6,6335 1,9724 Đều 29 246 24,6 9,60 0,0904 0,3902 -6,7488 1,9697 Đều 30 231 23,1 7,43 0,0933 0,3218 -7,2730 1,9703 Đều Footer Page 214 of 134 Xtb tra bảng OTC Đều Header Page 215 of 134 Phụ biểu 3.14-b: Hình thái phân bố tái sinh sau khai thác OTC N 222 tra bảng Kết luận S^2 Sw W T tính 22,2 10,40 0,0951 0,4685 -5,5874 1,9708 Đều 190 19,0 18,44 0,1029 0,9708 -0,2842 1,9726 Ngẫu nhiên 196 19,6 11,60 0,1013 0,5918 -4,0303 1,9722 Đều 184 18,4 10,93 0,1045 0,5942 -3,8817 1,9730 Đều 218 21,8 24,40 0,0960 1,1193 1,2423 1,9710 Ngẫu nhiên 198 19,8 23,51 0,1008 1,1874 1,8602 1,9721 Ngẫu nhiên 161 16,1 8,77 0,1118 0,5445 -4,0740 1,9749 Đều 181 18,1 9,21 0,1054 0,5089 -4,6590 1,9732 Đều 213 21,3 6,46 0,0971 0,3031 -7,1753 1,9712 Đều 10 189 18,9 8,54 0,1031 0,4521 -5,3122 1,9727 Đều 11 114 19,0 16,40 0,1330 0,8632 -1,0286 1,9812 Ngẫu nhiên 12 90 15,0 7,20 0,1499 0,4800 -3,4688 1,9870 Đều 13 135 13,5 3,83 0,1222 0,2840 -5,8611 1,9778 Đều 14 143 14,3 5,12 0,1187 0,3582 -5,4079 1,9768 Đều 15 160 16,0 17,78 0,1122 1,1111 0,9907 1,9750 Ngẫu nhiên 16 118 11,8 1,51 0,1307 0,1281 -6,6691 1,9804 Đều 17 128 12,8 5,07 0,1255 0,3958 -4,8144 1,9788 Đều 18 129 12,9 5,21 0,1250 0,4040 -4,7683 1,9787 Đều 19 125 12,5 3,61 0,1270 0,2889 -5,5993 1,9793 Đều 20 21 22 154 185 166 15,4 18,5 16,6 13,38 12,28 9,38 0,1143 0,1043 0,1101 0,8687 0,6637 0,5649 -1,1485 -3,2260 -3,9518 1,9756 1,9729 1,9744 Ngẫu nhiên Đều 23 176 17,6 5,60 0,1069 0,3182 -6,3778 1,9736 Đều 24 25 26 176 155 148 17,6 15,5 14,8 10,04 9,39 3,73 0,1069 0,1140 0,1166 0,5707 0,6057 0,2523 -4,0157 -3,4597 -6,4106 1,9736 1,9755 1,9762 Đều Đều Đều 27 141 14,1 3,43 0,1195 0,2435 -6,3293 1,9771 Đều 28 158 15,8 6,84 0,1129 0,4332 -5,0219 1,9752 Đều 29 208 20,8 5,96 0,0983 0,2863 -7,2606 1,9715 Đều 30 188 18,8 12,18 0,1034 0,6478 -3,4061 1,9727 Đều Footer Page 215 of 134 Xtb Đều Header Page 216 of 134 Footer Page 216 of 134 ... trƣớc sau khai thác 145 1.2 Sự thay đổi tổ thành gỗ trƣớc sau khai thác 145 1.3 Sự thay đổi đa dạng gỗ trƣớc sau khai thác 145 1.4 Sự thay đổi tái sinh rừng trƣớc sau khai thác. .. chung Đánh giá đƣợc thay đổi đa dạng gỗ trƣớc sau khai thác cho kiểu rừng rộng thƣờng xanh khu vực Tây Nguyên làm sở khoa học cho đề xuất biện pháp kỹ thuật khai thác nuôi dƣỡng rừng tự nhiên rộng. .. nhiên rộng thƣờng xanh sau khai thác vùng Tây Nguyên b Mục tiêu cụ thể - Đánh giá đƣợc thay đổi tổ thành gỗ trƣớc sau khai thác - Đánh giá đƣợc thay đổi đa dạng gỗ trƣớc sau khai thác - Đề xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá sự thay đổi đa dạng cây gỗ trước và sau khai thác cho kiểu rừng lá rộng thường xanh ở khu vực Tây Nguyên, Đánh giá sự thay đổi đa dạng cây gỗ trước và sau khai thác cho kiểu rừng lá rộng thường xanh ở khu vực Tây Nguyên, Đánh giá sự thay đổi đa dạng cây gỗ trước và sau khai thác cho kiểu rừng lá rộng thường xanh ở khu vực Tây Nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay