6 916 1395105330 vdvs

9 249 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 22:10

1/Tính tổng viết phép nhân tương ứng với tổng sau: 4+4+4+4 5+5+5+5 Toán Bảng nhân 4 lấy lần ,ta viết: 4x1=4 lấy lần , ta có : 4x2= 4+4= Vậy : x = lấy lần , ta có : x = + + = 12 Vậy : x = 12 4x1= 4x2= 4x3= 4x4= 4x5= 4x6= 4x7= 4x8= 4x9= x10 = 12 16 20 24 28 32 36 40 Toán Bảng nhân Luyện tập 1/Tính nhẩm: 4x2= x = 16 x = 24 4x1= 4 x = 12 x = 20 x = 32 x = 36 4x10 = 40 x = 28 2/ Tóm tắtô: tô có bánh xe Hỏi xe ô tô có Mỗi xe bánh Mỗixe xe?ô tô : bánh xe xe ô tô :…bánh xe ? 3/Đếm thêm viết số thích hợp vào ô trống: 12 16 20 24 28 32 36 40 4x3 36 4x2 4x7 40 16 12 4x5 4x1 32 4x8 4x6 x 10 20 24 4x4 4x9 28 4x3 12 4x1 4x8 x 10 32 40 4x2 4x5 4x6 20 24 4x7 4x9 4x4 28 36 16 ... hợp vào ô trống: 12 16 20 24 28 32 36 40 4x3 36 4x2 4x7 40 16 12 4x5 4x1 32 4x8 4x6 x 10 20 24 4x4 4x9 28 4x3 12 4x1 4x8 x 10 32 40 4x2 4x5 4x6 20 24 4x7 4x9 4x4 28 36 16 ... 4x1= 4x2= 4x3= 4x4= 4x5= 4x6= 4x7= 4x8= 4x9= x10 = 12 16 20 24 28 32 36 40 Toán Bảng nhân Luyện tập 1/Tính nhẩm: 4x2= x = 16 x = 24 4x1= 4 x = 12 x = 20 x = 32 x = 36 4x10 = 40 x = 28 2/ Tóm tắtô:
- Xem thêm -

Xem thêm: 6 916 1395105330 vdvs, 6 916 1395105330 vdvs, 6 916 1395105330 vdvs

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay