5 689 1395105980 vdvd

8 241 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 22:10

CÁC SỐ TỪ 111 ĐẾN 200 Trăm Chục 1 Đ ơn Viết vị số 111 Đ ọc số trăm mười 1 1 1 112 115 118 trăm mười hai trăm mười lăm trăm mười tám CÁC SỐ TỪ 111 ĐẾN 200 Trăm Chục Đ ơn Viết vị số 120 Đ ọc số trăm hai mươi 1 2 2 trăm 121 hai mươi mốt 122 127 trăm hai mươi hai trăm hai mươi bảy CÁC SỐ TỪ 111 ĐẾN 200 Trăm Chục 1 1 Đ ơn Viết vị số Đ ọc số trăm ba mươi lăm 135 trăm 153 năm mươi ba 141 162 trăm bốn mươi mốt trăm sáu mươi hai 2/ Điền số thích hợp vào chỗ trống 111 112 191 … 114 115 … 116 117 118 … 119 113 … 120 192 … 193 194 … 195 … 196 197 … 198 199 … 200 3/ Điền dấu ( >, < , = ) < 123………124 < 120………152 > 129…… 120 = 186…… 186 = 136…….136 > 128 148…… < 158 155…… < 200 199……
- Xem thêm -

Xem thêm: 5 689 1395105980 vdvd, 5 689 1395105980 vdvd, 5 689 1395105980 vdvd

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay