4 689 1395105980 vdsvd

8 227 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 22:10

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN: TOÁN LỚP BÀI 4: CÁC SỐ TỪ 101 ĐẾN 110 Toán Các số từ 101 đến 110 Trăm Chục Đơn vị Viết số Đọc số 1 10 trăm linh 102 trăm linh hai 103 trăm linh ba Trăm Chục Đơn vị 1 … … … 1… 0… … 1… 0… 6… Viết số 101 102 103 104 105 Đọc số trăm linh một trăm linh hai trăm linh ba m…………………… ột trăm linh bốn m……………………… ột trăm linh năm 106 trăm linh sáu ……………………… m ột trăm linh bảy ……………………… 1… … … … … … 107 108 …1 … 9… trăm linh chín 109 ……………………… … … … trăm mười 110 …………………… m ột trăm linh tám ……………………… Trăm Chục Đơn vị Viết số Đọc số 1 101 trăm linh 102 trăm linh hai 103 trăm linh ba …… …… …… …… 104 ……………………… mộ t trăm linh bốn …… …… …… …… 105 mộ……………………… t trăm linh năm …… …… …… …… 106 mộ……………………… t trăm linh sáu …… …… …… …… 107 mộ……………………… t trăm linh bảy …… …… …… …… 108 mộ……………………… t trăm linh tám …… …… …… …… 109 mộ……………………… t trăm linh chín …… …… …… …… 110 mộ……………………… t trăm mười Toán Các số từ 101 đến 110 Bài 1: Mỗi số ứng với cách đọc nào? a) Một trăm linh bảy 102 109 b) Một trăm linh chín c) Một trăm linh tám 108 105 d) Một trăm linh hai e) Một trăm linh năm 103 107 g) Một trăm linh ba Toán Các số từ 101 đến 110 Bài 1: Bài 2: Số ? Bài 3: > 101< = ? … 104 105 … 102 103 101 106 107 … 108 … 109 … < 102 > 102 109 … > 101 102 … = 103 108 … 106 … 109 104 105 … = 105 110 Toán Các số từ 101 đến 110 Bài 1: Bài 2: Bài 3: 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 106; 108; 108; 103; 103; 105; 105; 107 107 theo thứ tự từ bé đến lớn Bài 4: Viết số 106; 103; 105; 106; 107; 108; …………………………………………………………… …………………………… Viết số 106; 106; 108; 108; 103; 103; 105; 105; 107 107 theo thứ tự từ lớn đến bé …………………………………………………………… 108; 107; 106; 105; 103 ……………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: 4 689 1395105980 vdsvd, 4 689 1395105980 vdsvd, 4 689 1395105980 vdsvd

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay