4 274 1395105377 sdfdsf

7 222 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 22:09

Toán • Kiểm tra cũ: 1/ Viết tổng dạng tích: 2+2+2+2= 2x4 2/ Nêu tên thành phần kết phép tính nhân : Thừa số x Thừa số = Tích 1-Lập bảng nhân 2: Toán bảng nhân 2 lấy lần, ta viết: x = 2 lấy lần, ta có: 2x2= 2+2= Vậy: x = lấy lần, ta có: x = + 2+ = Vậy: x = x1 = 2x2= 2x3= x = x = 10 x = 12 x = 14 x = 16 x = 18 x10= 20 Môn Toán Bảng nhân 2x1=2 2x2=4 2x3=6 2x4=… 2x5=… 2x6=… 2x7=… 2x8=… 2x9=… x 10 =… 1-Lập bảng nhân 2: lấy lần, ta có: x = + 2+ = Vậy: x = 2-Luyện tập – thực hành: Bài 1: Tính nhẩm: 2x2= x = 16 2x4= x 10 = 20 x = 12 2x1 = 2 x = 14 x = 10 x = 18 2x3= Môn Toán Bảng nhân 2x1=2 2x2=4 2x3=6 2x4=… 2x5=… 2x6=… 2x7=… 2x8=… 2x9=… x 10 =… 1-Lập bảng nhân 2: lấy lần, ta có: x = + 2+ = Vậy: x = 2-Luyện tập – thực hành: Bài 1: Tính Nhẩm Bài 2: Mỗi chim có chân Hỏi 10 chim có chân? Tóm tắt: chim: chân 10con chim:… chân? Giải Số chân 10 chimø có là: x 10 = 20 (chân) Đ áp số: 20 chân Môn Toán Bảng nhân 1-Lập bảng nhân 2: lấy lần, ta có: x = + 2+ = Vậy: x = 2x1=2 2x2=4 2x3=6 2x4=… 2x5=… 2x6=… 2x7=… 2x8=… 2x9=… x 10 =… 2-Luyện tập – thực hành: Bài 1: Tính Nhẩm Bài 2: Bài 3: Đếm thêm viết số thích hợp vào ô trống: 10 12 14 16 18 20
- Xem thêm -

Xem thêm: 4 274 1395105377 sdfdsf, 4 274 1395105377 sdfdsf, 4 274 1395105377 sdfdsf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay