chuong 3 bai 19 228 1397552154

3 215 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 20:02

BÀI 19 ĐIỂM Ở TRONG ĐIỂM Ở NGOÀI MỘT HÌNH I MỤC TIÊU : + Giúp học sinh: - Nhận biết bước đầu điểm trong, điểm hình - Củng cố cộng trừ số tròn chục giải toán II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Bảng phụ ghi tập : 1, 2, 3, / 133, 134 SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn Định : + Hát – chuẩn bị SGK Phiếu tập 2.Kiểm tra cũ : + Tiết trước em học ? ( Luyện tập ) + Nhận xét làm học sinh Bài tập toán Sửa / 28/ Vở Bài tập + Giáo viên treo bảng phụ, gọi học sinh đọc lại toán.Hỏi : Mu ốn gi ải toán trước hết em cần làm ? (Đổi 2chục nhãn = 20 nhãn ) + học sinh lên bảng sửa Giáo viên chốt cách thực trìn h bày giải + Nhận xét cũ – KTCB Bài : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động : Giới thiệu điểm hình Mt: Học sinh nhận biết bước đầu điểm trong, điểm hình -Hình vuông -Giáo viên vẽ hình vuông hỏi : Đây hình ? -5 em lặp lại -Giáo viên vẽ điểm A nói :” Điểm A hình vuông “ -5 em lặp lại -Giáo viên vẽ điểm N nói : “ Điểm N hình vuông” -Hình tròn -Giáo viên vẽ hình tròn hỏi : Đây hình ? -5 em lặp lại điểm P hình tròn -Giáo viên vẽ điểm P hỏi : “ Điểm P hình tròn hay hình tròn “ -5 em lặp lại điểm O nằm hình -Giáo viên vẽ điểm O nói : “ Điểm O hay tròn hình tròn “ -Giáo viên vẽ hình tam giác, hỏi học sinh : “ Đây -Hình tam giác hình ? “ -Giáo viên vẽ điểm E hình tam giác, hỏi -Điểm E nằm hình tam giác học sinh : “ Điểm E nằm hay hình tam giác “ -Điểm B nằm hình tam giác -Vẽ Điểm B nằm hình tam giác, hỏi học sinh : “ Điểm B nằm vị trí hình tam giác ? “ -Gọi học sinh lặp lại : “ Điểm E hình tam giác Điểm B nằm hình tam giác “ Hoạt động : Thực hành Mt : Nhận biết điểm trong, hình qua việc vẽ hình Củng cố cộng trừ số tròn chục giải toán -Cho học sinh mở SGK đọc câu phần học ( phần đóng khung ) -Cho học sinh nêu yêu cầu tập -Giáo viên đọc qua câu cho học sinh nghe -Giáo viên gắn bảng phụ có tập yêu cầu h ọc sinh cử học sinh đội lên chơi gắn chữ hay sai sau câu -Giáo viên hỏi lại : “ Những điểm hình tam giác? Những điểm hình tam giác ?” • Bài : Vẽ hình Sử dụng phiếu tập -Cho học sinh nêu yêu cầu tập -Cho học sinh làm phiếu tập -Quan sát tranh,đọc câu giải thích -Câu ghi Đ cau sai ghi S -6 em / đội thi đua gắn em câu – Đội nhanh, thắng -Điểm A,B,I hình tam giác -Điểm C,D,E hình tam giác -a) Vẽ điểm hình vuông, điểm hình vuông -b) Vẽ điểm hình tròn, điểm hình tròn -Học sinh làm em lên bảng chữa -Giáo viên nhận xét, quan sát học sinh làm -Học sinh nêu yêu cầu tập -Muốn lấy 20 + 10 + 10 phải lấy 20 cộng 10 trước, cộng tiếp • Bài : Tính với 10 -Cho học sinh nêu cách tính -Học sinh lớp làm vào bảng -Yêu cầu học sinh lên bảng làm bi ểu thức / -2 biểu thức dãy em -Nêu cách nhẩm -Giáo viên chốt Lưu ý : 30 + 10+20= - Tính chất giao hoán 30 + 10 + 20 = 60 – 10 – 20 = -Hoa có 10 nhãn vở, Mẹ mua thêm cho Hoa - Số trừ giống 60 – 20 – 10 = 20 nhãn vở.Hỏi Hoa có tất • Bài : Giải toán nhãn ? -Gọi học sinh đọc toán -Giáo viên treo tóm tắt đề toán Học sinh tự giải toán vào phiếu tập -Đề toán cho biết ? Đề toán hỏi ? -Muốn tìm số nhãn Hoa có tất em phải làm ? -Cho học sinh sửa Nhận xét làm c học sinh 4.Củng cố dặn dò : - Hôm em học ? Nhận xét tiết học Tuyên dương học sinh hoạt động tốt - Dặn học sinh xem lại làm tập Bài tập toán - Chuẩn bị : Luyện tập chung Rút kinh nghiệm : Nghỉ phút
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 3 bai 19 228 1397552154 , chuong 3 bai 19 228 1397552154 , chuong 3 bai 19 228 1397552154

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay