chuong 2 bai 17 1 722 1397531850

14 212 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 19:38

Bảng cộng bảng trừ phạm vi 10          Bảng cộng bảng trừ phạm vi 10 + = 10 10 - = 2+ = 10 10 - = +7 = 10 10 - = + = 10 10 - = + = 10 10 - = + = 10 10 – = + =10 10 – = + = 10 10 – = + = 10 10 – = Bảng cộng bảng trừ pham ̣ vi 10 + + + + + + + + + = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 – – – – – – – – – =9 =8 =7 =6 =5 =4 =3 =2 =1 Bảng cộng bảng trừ pham ̣ vi 10 + + + + + + + + + = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 – – – – – – – – – =9 =8 =7 =6 =5 =4 =3 =2 =1 Tính: a + = 10 3+5= 7+2=9 + =9 + = 10 9–2= 9- 1= - 1=8 10 – = 6 + = 10 b + 8 10 + 3 + Số ? 10 8 1 7 3 4 5 5 Vieát pheùp tính thích a hôïp: 43 + + 34 == 77 b 10 -Có : =10 7quả bóng Cho : bóng Còn : … bóng ? 10 - = 10 - 10 - 4+6 10 8-2 9+1 9-2
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 2 bai 17 1 722 1397531850 , chuong 2 bai 17 1 722 1397531850 , chuong 2 bai 17 1 722 1397531850

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay