chuong 2 bai 16 2 40 1397704916

24 216 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 19:38

10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – =           10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = Thư giãn 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = Bài a) : Tính 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 5 10 -10 b) + = + = + = + = + =1 0 0 10 - = 10 - = 10 - = 10 - = 10 - = 10 - = 10 - = 10 - = 10 - = 10-0 =1 - 10 = 5 10 Bài 4: Viết phép tính thích hợp : 10 - 10 10 Hoan hô, em làm ! Dặn dò:  Học thuộc bảng trừ phạm vi 10  Làm tập tập  Chuẩn bị bài: Luyện tập
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 2 bai 16 2 40 1397704916 , chuong 2 bai 16 2 40 1397704916 , chuong 2 bai 16 2 40 1397704916

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay