chuong 2 bai 15 2 40 1397704916

15 206 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 19:38

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÀI GIẢNG MÔN TOÁN LỚP PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10 PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10 5+5= 10 + 10 1+0+7= 10 – = 9… 10 – = 1… 10 – = … 10 – = 2… 10 – = … 10 – = 3… 10 – = … 10 – = 4… 10 – = … 10 – = … Nguyên ̃ Thị Thuỷ 10 – =1 10 – =9 10 – =2 10 – =8 10 – =3 10 – =7 10 – = 10 – = 10 – = Nguyên ̃ Thị Thuỷ 10 – 1= 10 – 9= 10 – 2= 10 – 8= 10 – 3= 10 – 7= 10 – 4= 10 – 6= 10 – 5= 10 - = 10 - = 10 - = 10 - = 10 - = 10 - = 10 - = 10 - = 10 - = 10 - = 10 - = 10 - = 10 - = 10 - = 10 - = 10 - = 10 - = 10 - = GIẢI LAO LUYỆN TẬP Bài 1a : Tinh ́ 10 - 10 10 10 - - 82 73 Nguyên ̃ Thị Thuỷ 10 - 10 - 5 10 Bài 1b: Tính + = 10 10 - = 10 - = + = 10 + = 10 10 - = 10 - = 10 - = 10 - = + = 10 + = 10 10 - = 10 - = 10 - = 10 10 - = Bài 2: Số + + + -1 +0 10 -2 + Bài 3: Viết phép tính thích hợp + = 10 –9 3– =3 6= 99 ++ 00==9 Có thưởng 5++55==10 –9 0– =0 9= 44++66 == 10 DẶN DÒ -Xem lại tập -Học thuộc bảng cộng phạm vi 10 -Xem trước tập bài: Luyện tập Nguyên ̃ Thị Thuỷ
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 2 bai 15 2 40 1397704916 , chuong 2 bai 15 2 40 1397704916 , chuong 2 bai 15 2 40 1397704916

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay