Xây dựng và phát triển khung năng lực công nghệ thông tin dành cho giáo viên tiếng Anh

26 103 1
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 19:08

Header Page of 134 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KHUNG NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DÀNH CHO GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Mã số: Đ2014-05-35 Chủ nhiệm đề tài: TS NGUYỄN VĂN LONG Đà Nẵng, 12/2014 Footer Page of 134 Header Page of 134 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KHUNG NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DÀNH CHO GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Mã số: Đ2014-05-35 Xác nhận quan chủ trì đề tài (ký, họ tên, đóng dấu) Đà Nẵng, 12/2014 Footer Page of 134 Chủ nhiệm đề tài (ký, họ tên) Header Page of 134 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào tiến trình giảng dạy học tập nói chung đào tạo ngoại ngữ nói riêng phát triển sâu rộng nước khu vực giới Hiện nay, mối quan tâm nhà nghiên cứu nhà giáo dục không có nên giới thiệu ứng dụng CNTT vào trình đào tạo hay không, mà làm để cao hiệu học tập sinh viên thông qua việc ứng dụng thành tựu CNTT Điều chứng minh thực tế hành trình đưa ứng dụng công nghệ vào lớp học xu mới, quay ngược Thêm vào đó, giúp sinh viên tiếp cận làm quen với phương tiện hỗ trợ học tập cách hỗ trợ họ chuẩn bị hành trang bước đường hòa nhập vào thị trường lao động đại, nơi mà bóng CNTT khắp nơi, len lỏi vào công việc sống họ Việc ứng dụng CNTT thực triển khai nước khu vực giới; giáo dục Việt Nam, lý tưởng cần vươn tới Mặc dầu có đầu tư đáng kể hạ tầng sở CNTT vào giáo dục năm gần đây, hạ tầng CNTT rượt đuổi với phát triển vượt bậc CNTT giới Việc đào tạo ngoại ngữ có hỗ trợ công nghệ Internet xuất cấp đại học, trung học dạy nghề nhiều nước giới Ngay Việt Nam việc ứng dụng công nghệ giảng dạy trường học đà phát triển, dù giai đoạn manh mún Ngày nay, việc học tiếng Anh qua máy tính việc học cách sử dụng thành thạo máy tính qua tiếng Anh khuynh hướng chung chương trình đào tạo ngoại ngữ Ứng dụng CNTT vào tiến trình giảng dạy học tập nói chung đào tạo ngoại ngữ nói riêng phát triển sâu rộng Footer Page of 134 Header Page of 134 nước khu vực giới Hiện nay, mối quan tâm nhà nghiên cứu nhà giáo dục không có nên giới thiệu ứng dụng CNTT vào trình đào tạo hay không, mà làm để cao hiệu học tập sinh viên thông qua việc ứng dụng thành tựu CNTT Điều chứng minh thực tế hành trình đưa ứng dụng công nghệ vào lớp học xu mới, quay ngược Thêm vào đó, giúp sinh viên tiếp cận làm quen với phương tiện hỗ trợ học tập cách hỗ trợ họ chuẩn bị hành trang bước đường hòa nhập vào thị trường lao động đại, nơi mà bóng CNTT khắp nơi, len lỏi vào công việc sống họ Khung lực Công nghệ Thông tin dành cho giáo viên tiếng Anh Việt Nam xây dựng giúp chuẩn hóa nâng cao nhận thức giáo viên tiếng Anh việc ứng dụng Công nghệ Thông tin vào hoạt động dạy học; nghiên cứu trao đổi thầy cô giáo Đó mục đích công tác xây dựng Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục tiêu đề tài nghiên cứu phát triển chuẩn lực công nghệ thông tin, dựa Quyết định số 1400/QĐTTg ngày 30 tháng năm 2008 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Đề án “Dạy học ngoại ngữ hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”; - Ứng dụng công nghệ để lưu trữ, phản hồi đánh giá kết học tập phát triển - Ứng dụng Công nghệ Thông tin kiểm tra đánh giá người học ngoại ngữ Nghiên cứu, tìm giải pháp nhằm đưa ứng dụng mạng xã hội vào trình đào tạo; biến trình học tập không bó gọn bốn tường lớp học Việc ứng dụng Web2.0 vào trình giảng dạy nhằm nâng cao tính tự chủ Footer Page of 134 Header Page of 134 động học tập sinh viên; đặc biệt mở rộng khả tương tác (tương tác với nội dung môn học, với giảng viên, với bạn học) sinh viên ba hướng: (1) kéo giới vào lớp học; (2) mang lớp học khỏi bốn tường; (3) đặc biệt là, đó, tăng lực tiếp cận, xử lý, điều tiến thông tin để tạo thông tin người học Ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài Xây dựng khung lực Công nghệ Thông tin dành cho giáo viên Giáo dục kỹ thuật số phương thức học tập làm việc với Công nghệ Thông tin liên lạc tạo thuận lợi cho trải nghiệm học tập chất lượng người học kỹ thuật số kỷ 21 Thực quản lý hệ thống thông tin quản lý giáo dục trực tuyến sở liệu ngành.” Yêu cầu giáo viên, sinh viên học sinh phải đạt chuẩn kiến thức Công nghệ Thông tin Cấu trúc đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận kiến nghị, tài liệu tham khảo phụ lục; nội dung đề tài trình bày chương, cụ thể: Chương Cơ sở lý luận Chương Phương pháp nghiên cứu Chương Khung lực công nghệ thông tin cho giáo viên CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Cơ sở lý thuyết 1.1.1 Giáo dục kỹ thuật số Giáo dục kỹ thuật số phương thức học tập làm việc với Công nghệ Thông tin liên lạc tạo thuận lợi cho trải nghiệm học tập chất lượng người học kỹ thuật số kỷ 21 Nó định nghĩa hội tụ kỹ công nghệ, hoạt động sư phạm hiểu biết thiết kế chương trình giảng Footer Page of 134 Header Page of 134 dạy phù hợp với người học kỹ thuật số Nó chuyển tập trung từ công cụ kỹ Công nghệ Thông tin liên lạc đến phương thức làm việc giới kỹ thuật số 1.1.2 Các đường hướng ứng dụng Công nghệ Thông tin Khi xây dựng khung lực Công nghệ Thông tin cho giáo viên dựa vào đường hướng ứng dụng Công nghệ Thông tin để làm sở cho lựa chọn tiêu chí lực mô tả mục tiêu Giáo viên muốn đạt mục tiêu tiêu chuẩn lực bồi dưỡng kiến thức khả ứng dụng Công nghệ Thông tin mà phải biết lựa chọn phương pháp hay đường hướng sư phạm phù hợp giảng dạy ngoại ngữ có ứng dụng Công nghệ Thông tin Đồng thời, xác định đường hướng sở lý thuyết phương pháp, qua thể lực giáo viên Các mục tiêu tiêu chí lực phát triển có nội hàm đường hướng sau lẽ đương hướng phù hợp với tất ứng dụng môi trường công nghệ có ứng dụng công nghệ dùng đường hướng 1.1.2.1 Đường hướng hành vi (behavioural approach) Đường hướng hành vi đường hướng trình dạy học Nó nhấn mạnh tầm quan trọng việc bắt chước luyện tập trình thiết yếu việc phát triển ngôn ngữ Chính vậy, theo đường hướng hành vi giảng dạy ngôn ngữ, việc thiết kế trang web học trực tuyến hay phần mềm giảng dạy cần phải theo cấu trúc đặt sẵn, khối lượng kiến thức định để hiểu chủ đề Giáo viên cần phải hiểu có lực sử dụng Công nghệ Thông tin kết hợp với lực ngôn ngữ phương pháp sư phạm để phát huy tối đa vai trò giáo viên ứng dụng Công nghệ Thông tin dạy học ngoại ngữ Footer Page of 134 Header Page of 134 1.1.2.2 Đường hướng tri nhận - kiến tạo (cognitive-constructivist approach) Những giáo viên theo đường hướng tri nhận sử dụng chiến lược điều tiết tiếp thu để giúp người học chiếm lĩnh tri thức tích cực hơn, hướng dẫn người học học, ghi nhớ, suy nghĩ cách phê phán, khuyến khích người học vận dụng tập trung vào thành tích làm cho người học hiểu cách thụ động Khái niệm lược đồ nguyên tắc quan trọng đường hướng tri nhận-xây dựng - tiến trình tổ chức khái niệm thông tin thành cấu trúc tri nhận hỗ trợ cho việc sử dụng ngôn ngữ sau việc nhớ lại kiến thức Hình thức học cách khám phá, tiếp nhận, xử lý thông tin đặc trưng việc áp dụng nguyên tắc tri nhận giảng dựa công nghệ dạy học Vì vậy, kiến thức khả sử dụng Công nghệ Thông tin giáo viên phân loại theo cấp độ 1.1.2.3 Đường hướng nhận thức (cognitive approach) Đường hướng nhận thức nhấn mạnh tầm quan trọng người học trình lĩnh hội kiến thức Người học chịu trách nhiệm việc học người dạy đóng vai trò khác Đường hướng nhận thức chuỗi liên kết tập biểu điểm liên kết chuỗi liên kết mà người học phải có trách nhiệm gắn kết điểm lại với điểm liên kết yếu, hay nói cách khác người học chưa hiểu vấn đề người học cần làm học tập để bổ sung kiến thức Chính vậy, việc giáo viên có lực ứng dụng đường hướng nhận thức vào việc sử dụng Công nghệ Thông tin dạy học phải tạo môi trường học giống với thực tế sống Hơn nữa, học sinh cần hướng dẫn để mở rộng kiến thức sử dụng họ học Footer Page of 134 Header Page of 134 1.1.2.4 Đường hướng văn hóa - xã hội (sociocultural theory) Lý thuyết văn hóa xã hội nhấn mạnh đến việc học diễn thông qua phương tiện ngôn ngữ, ký hiệu, hình ảnh, chữ viết thiết bị công nghệ Để phần mềm hay chương trình học ngoại ngữ trực tuyến bồi dưỡng cho người học phát triển khả xử lý thông tin tốt hơn, phần mềm phải tạo môi trường học đa dạng loại hình tập rèn luyện kỹ Từ đó, người học có thói quen tự phản ánh trình học tự tìm chiến lược học tập có định hướng hoạt động học Thuyết văn hóa xã hội trọng đến cộng đồng thực hành tiếng Như vậy, việc ứng dụng Công nghệ Thông tin phải cung cấp cho người học lời nhận xét, đánh giá phù hợp với lực họ hướng dẫn sử dụng công nghệ Đường hướng văn hóa xã hội thể mục tiêu khung lực Công nghệ Thông tin Tức khả sử dụng công nghệ để nâng cao lực giao tiếp, khả hợp tác tính hiệu giảng dạy giáo viên xã hội học tập với Công nghệ Thông tin 1.1.3 Năng lực Công nghệ Thông tin Bảng phân loại lực công nghệ bao gồm bậc cấp độ phát triển từ đơn giản đến phức tạp, từ bậc đến bậc cuối cùng, từ khái quát đến chi tiết Sáu cấp độ liên kết chặt chẽ khả đọc hiểu, hợp tác, định, hướng dẫn, tích hợp xem xét cách nhìn việc học môi trường công nghệ Bảng lực Tomei (2003) phân bố theo trục dọc, tổng hợp cấp độ theo trục ngang để phân loại lực: tiêu chí thể tiêu chí thể cấp độ chuyên nghiệp xây dựng thành cấp độ lực cho giáo Footer Page of 134 Header Page of 134 viên tiếng Anh Việt Nam: thể cấp độ thể cấp độ chuyên nghiệp Mỗi mục tiêu lực khác Trong mục tiêu có tiêu chuẩn thể khía cạnh lực Công nghệ Thông tin Chúng chia tiêu chuẩn thành hai tiêu chí thể phân tích trên: tiêu chí thể cấp độ tiêu chí thể cấp độ chuyên nghiệp Mục đích bồi dưỡng lực Công nghệ Thông tin cho giáo viên để giáo viên đạt lực cao cấp độ chuyên nghiệp giáo viên có đam mê công nghệ 1.2 Cơ sở thực tiễn 1.2.1 Nhu cầu xã hội Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành thị “tăng cường giảng dạy, đào tạo ứng dụng Công nghệ Thông tin ngành Giáo dục giai đoạn 2013-2018 Như vậy, yêu cầu giáo viên, sinh viên học sinh phải đạt chuẩn kiến thức Công nghệ Thông tin Đối với giáo viên tiếng Anh, để nâng cao lực chuyên môn triển khai Đề án “Dạy học ngoại ngữ hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”, sở đào tạo Đề án giao nhiệm vụ Trung tâm Ngoại ngữ khu vực tổ chức đợt bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giáo viên Tiếng Anh cấp Trung học Cơ sở Sở GDĐT toàn quốc Đợt bồi dưỡng hướng tới nâng cao bậc lực tiếng Anh, cập nhật phương pháp giảng dạy sử dụng sách giáo khoa hiệu cho giáo viên Tiếng Anh cấp THCS từ Sở GDĐT có trình độ tương đương bậc (B1-CEFR) bậc (A2- CEFR) địa bàn khó khăn Từ sở thực tiễn muốn nghiên cứu xây dựng khung lực kiến thức Công nghệ Thông tin ứng dụng Công nghệ Thông tin giáo viên nhằm đạt hiệu cao Footer Page of 134 Header Page 10 of 134 giảng dạy, đáp ứng nhu cầu giáo dục xã hội 1.2.2 Sự cần thiết lực ứng dụng CNTT giảng dạy Để ứng dụng Công nghệ Thông tin hiệu việc giảng dạy đòi hỏi người dạy phải có kiến thức thiết bị kỹ thuật số đường hướng ứng dụng Công nghệ Thông tin Hiện nay, Công nghệ Thông tin gần trở thành phương tiện môi trường học tập, giảng dạy tách rời với trình giáo dục Chính vậy, lực CNTT giáo viên yêu cầu thiếu trình dạy học người giáo viên Nếu lực ứng dụng Công nghệ Thông tin giáo viên khó thực nhiệm vụ trọng tâm năm học sau (Trích Bộ GD&ĐT, 2007b; Bộ GD&ĐT, 2012) Từ nhiệm vụ trọng tâm, phát triển mục tiêu triển khai tiêu chuẩn mục tiêu - Triển khai mạng giáo dục (Mục tiêu 4) - Tăng cường phát triển nội dung thông tin số (Mục tiêu 1) - Triển khai chương trình công nghệ giáo dục (Mục tiêu 1, Mục tiêu 2) - Phát động phong trào thi đua soạn giảng điện tử để đổi cách dạy học (Mục tiêu 2) - Tăng cường việc tổ chức họp, hội nghị giảng dạy qua mạng (Mục tiêu 4) - Tiếp tục thực việc xử lý, phân tích liệu kết kì thi (Mục tiêu 3) - Xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức kĩ CNTT cho cán quản lý giáo viên quản lý giáo dục giảng dạy (Mục tiêu 2, Mục tiêu 4) Footer Page 10 of 134 Header Page 12 of 134 10 - Giáo viên tiếng Anh bậc tiểu học sở - Giáo viên tiếng Anh bậc trung học sở - Giáo viên tiếng Anh bậc trung học phổ thông - Giảng viên tiếng Anh bậc đại học, cao đẳng trung học chuyên nghiệp Tuy có khác biệt nội dung ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy, giáo viên tiếng Anh bốn bậc có nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy Các cấp độ lực Công nghệ Thông tin sau: ghi nhớ, hiểu, áp dụng, phân tích, đánh giá, sáng tạo Tuy nhiên, để tạo điều kiện dễ dàng cho việc tiếp cận chuẩn hội nhập với xu hướng chung giáo dục giới, hai khái niệm cấp độ cấp độ chuyên nghiệp sử dụng đề án này, đề xuất khung lực Công nghệ Thông tin TESOL 1.3.2 Tình hình ứng dụng Công nghệ Thông tin giảng dạy Từ năm 1990, nhiều chương trình, dự án triển khai nhằm đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ Thông tin dạy học Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng chưa triệt để, nhiều địa phương, cá nhân chưa hiểu rõ xem nhẹ việc phát triển ứng dụng Công nghệ Thông tin dạy học Để nâng cao hiệu giao tiếp với đồng nghiệp nhà quản lý giáo dục, giáo viên cần phải tham gia vào cộng đồng mạng, trang mạng xã hội Giáo viên cần phải thường xuyên giao tiếp, hợp tác có hiệu với đồng nghiệp nhà quản lý thông qua trang mạng, diễn đàn nhằm tận dụng tối đa lợi ích trang mạng mang lại Giáo viên người hiểu rõ hiệu việc ứng dụng công nghệ giảng dạy Nhờ đó, họ tham mưu, tư vấn cho nhà quản lý giáo dục việc liệu có nên sử Footer Page 12 of 134 Header Page 13 of 134 11 dụng rộng rãi chương trình công cụ hỗ trợ cho việc dạy học hay không Một điểm đặc biệt quan trọng việc tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên cần phải làm nghiên cứu khoa học chia sẻ kết nghiên cứu cho cộng động Các nghiên cứu nên dựa thực trạng việc ứng dụng công nghệ dạy học để từ đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu trình ứng dụng Tóm lại, giáo viên phải không ngừng đọc tài liệu, báo liên quan đến công nghệ dạy học, làm nghiên cứu, báo cáo kết nghiên cứu hội thảo, hội nghị chia sẻ kết cho cộng đồng Ngoài việc ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao giao tiếp hợp tác, giáo viên cần tích hợp việc soạn giảng, chấm điểm lưu trữ kết học tập học sinh Giáo viên cần nhiều nguồn tài liệu hỗ trợ phục vụ giảng dạy, Internet kho tài liệu quý báo họ Việc kiểm tra, đánh giá có nhiều thay đổi kể từ công nghệ ứng dụng rộng rãi việc chấm điểm, nhận xét, báo cáo lưu trữ kết học tập học sinh Thông qua phương tiện đại, giáo viên tiết kiệm thời gian gửi kết nhận xét đến học sinh nhanh chóng hiệu 1.4 Ứng dụng chuẩn CNTT giảng dạy trực tuyến Phần tập trung vào việc áp dụng tiêu chuẩn vào việc giảng dạy trực tuyến, nhằm cách áp dụng tiêu chuẩn có tham gia giảng dạy cấp quản lý Các chuẩn Công nghệ Thông tin áp dụng cho hoàn cảnh dạy học, kể môi trường trực tuyến Những điều bao gồm việc tạo sở vật chất phù hợp, tạo môi trường học Footer Page 13 of 134 Header Page 14 of 134 12 tập phù hợp, quản lý mặt thời gian có diện giáo viên người học 1.4.1 Hạ tầng Công nghệ Thông tin Giáo viên khóa học trực tuyến cần phải hiểu rõ xảy vấn đề kỹ thuật, người học không tham gia khóa học Giáo viên cần phải có biện pháp giải vấn đề để giúp đỡ người học theo khóa học cách đầy đủ Những vấn đề bao gồm việc nâng cấp phần mềm, có chương trình chống chặn web, chống vi-rút mạng… Tiếp cận với công nghệ mới, bao gồm trang thiết bị trợ giúp người khuyết tật Để mang lại kết tốt cho người học, trang web thông tin trực tuyến khác cần phải thiết lập theo Nguyên tắc Thiết kế Phổ quát: “việc thiết kế sản phẩm môi trường phải thực cho người sử dụng với mục đích cao mà không cần phải điều chỉnh thiết kế đặc biệt” Một trang web tài liệu thiết kế đúng, chúng sẵn sàng sử dụng với thiết bị hỗ trợ cần 1.4.2 Môi trường học tập Một môi trường học tập tích cực bao gồm nhiều yếu tố Trong môi trường thế, người học thoải mái trình bày ý kiến họ cảm thấy bạn học lớp giáo viên ủng hộ Người học cần phải tham gia nhiều vào hoạt động thảo luận cộng tác làm tập Để việc học đạt kết tốt nhất, môi trường học tập trực tuyến cần phải có tính hỗ trợ việc tương tác hợp tác người học để tạo nên môi trường học tập tốt Để việc học tập đạt kết tốt môi trường học tập trực tuyến, giáo viên cần phải đào tạo liên tục, có đủ thời gian chuẩn bị tham gia vào khóa học trực tuyến, kích cỡ lớp Footer Page 14 of 134 Header Page 15 of 134 13 học phù hợp có mức lương xứng đáng (Colwell & Jenks, 2004) Một lớp học với 50-70 người học cho dù học trực tuyến hay học truyền thống hiệu lớp học với từ 15-20 người học Việc thay đổi hình thức học tạo thay đổi tổng thể Năm mươi luận dạng điện tử cần đến lượng thời gian đọc chấm 50 giấy 1.4.3 Thời gian học Nhiều người học lớn tuổi tham gia khóa học trực tuyến họ phải đối mặt nhiều yêu cầu công việc, gia đình học tập Họ cần phải có hạn mốc thời gian rõ ràng để xếp ổn thỏa công việc gia đình Như vậy, hạn mốc thời gian cần phải xác định rõ ràng để người học xếp (Shi, Mishra, Bonk, Tan, & Zhao, 2006) Vì thế, cần có hoạt động trực tuyến lúc ta cần phải có kế hoạch trước để người học tham gia 1.4.4 Đặc điểm người dạy người học Giáo viên người học cần phải phối hợp với việc tạo diện mặt xã hội khóa học, nơi mà người học cảm thấy thoải mái việc tương tác với người học khác Giáo viên, thông thường người thiết kế khóa học, nhân tố trung tâm việc diện mặt nhận thức khóa học trực tuyến 1.5 Thực trạng lực ứng dụng Công nghệ Thông tin giáo viên 1.5.1 Thực trạng ứng dụng Công nghệ Thông tin dạy học Trong năm gần trường phổ thông đạo Bộ GDĐT trang bị phòng máy, phòng đa năng, nối mạng Internet Tin học giảng dạy thức, số Footer Page 15 of 134 Header Page 16 of 134 14 trường trang bị thêm Thiết bị ghi âm, chụp hình, quay phim (Sound Recorder, Camera, Camcorder), máy quét hình (Scanner), số thiết bị khác, tạo sở hạ tầng Công nghệ Thông tin cho giáo viên sử dụng vào trình dạy học (Robinson, 1988) Công nghệ phần mềm phát triển mạnh, phần mềm giáo dục hỗ trợ tích cực cho trình giảng dạy như: Office, Cabri, Crocodile, SketchPad/Geomaster SketchPad, Maple/Mathenatica, ChemWin, LessonEditor/ VioLet … hệ thống mạng, Elearning phần mềm đóng gói, tiện ích khác Hiện nay, công ty thiết bị giáo dục thường xây dựng video quay tiết giảng mẫu để đưa trường 1.5.2 Khảo sát thực tiễn 1.5.2.1 Khảo sát giáo viên trung học Khảo sát đối tượng 350 giáo viên tiếng Anh cấp thuộc tỉnh miền Trung Tây Nguyên Hình thức khảo sát: Bảng hỏi điều tra, vấn trực tiếp trực tuyến (qua skype, viber phương tiện khác) a) Thái độ giáo viên việc sử dụng công nghệ dạy học Qua phân tích số liệu nhận định rằng, đại phận giáo viên có thái độ nhận thức tích cực với việc ứng dụng công nghệ giảng dạy 75% giáo viên khảo sát cho họ cảm thấy thích thú ứng dụng Công nghệ Thông tin dạy học Theo kết thống kê, có đến ¼ giáo viên cho cảm thấy không tự tin sử dụng công cụ công nghệ giảng dạy, ½ giáo viên cảm thấy tự tin ứng dụng công nghệ Hay nói cách khác, đa số họ cảm thấy chưa hoàn toàn tự tin để tìm tòi biến Công nghệ Thông tin thành công cụ cho việc dạy học theo phương pháp đại Thực tế việc giáo Footer Page 16 of 134 Header Page 17 of 134 15 viên cảm nhận khả sử dụng công nghệ thân hạn chế cho thấy việc giúp cho giáo viên cảm thấy tự tin đủ lực để tích hợp công nghệ dạy học nhiệm vụ cấp bách cần thiết ngành giáo dục b) Mức độ thường xuyên giáo viên sử dụng công nghệ giảng dạy giao tiếp Kết điều tra cho thấy đa số giáo viên dùng Internet công cụ hỗ trợ tìm kiếm thông tin nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ phận giáo viên chưa tận dụng triệt để mạng Internet Ngoài ra, giáo viên sử dụng hình thức liên lạc khác như: email, diễn đàn …để liên lạc có hiệu với đồng nghiệp Tuy nhiên, gần giáo viên tham gia khảo sát cho biết họ không thường xuyên sử dụng công nghệ giao tiếp Một điểm đáng lưu ý đa số giáo viên tích hợp công nghệ đại vào giảng khoảng 6% giáo viên thường xuyên sử dụng Qua phân tích kết quả, nhận thấy số lượng giáo viên ứng dụng công nghệ vào giảng dạy giao tiếp với đồng nghiệp hạn chế Footer Page 17 of 134 Header Page 18 of 134 16 Hình GV ứng dụng CN mới, Internet, diễn đàn giảng dạy c) Các công cụ công nghệ giáo viên sử dụng giảng dạy Hình Các phương tiện công nghệ GV hay sử dụng để hỗ trợ giảng dạy Hình Phần mềm, chương trình công nghệ để hỗ trợ giảng dạy Hình Giáo trình giảng có ứng dụng công nghệ Footer Page 18 of 134 Header Page 19 of 134 17 Khi phân tích phương tiện công nghệ ứng dụng vào dạy học, thấy, đại phận giáo viên sử dụng máy cassette, máy chiếu, máy tính, sử dụng máy thu âm cho việc dạy, công nghệ phần mềm online, platform tương tác giúp cho việc học từ xa không phát huy 1.5.2.2 Khảo sát giáo viên phổ thông, giảng viên đại học nhà quản lý Đối tượng khảo sát rộng rãi hơn, bao gồm giáo viên phổ thông, giảng viên đại học nhà quản lý Các vấn đề tập trung khảo sát diện rộng bao gồm: - Tính cấp thiết đời khung lực ứng dụng Công nghệ Thông tin dành cho giáo viên tiếng Anh - Khả tự đánh giá mức độ thành thạo xử dụng thiết bị Công nghệ thông tin giảng dạy tiếng Anh - Đánh giá tính gắn kết phương pháp giảng dạy việc ứng dụng Công nghệ Thông tin giảng dạy - Đánh giá mức độ ứng dụng Công nghệ thông tin giảng dạy, từ việc lưu trữ liệu, thông tin liên lạc đến khai thác tài nguyên trực tuyến để giảng dạy Với 207 phiếu điều tra thu với tổng số 69 giáo viên tiếng Anh phổ thông, 82 giảng viên tiếng Anh bậc đại học, 51 cán quản lý đến từ ngành nghề khác với tỉ lệ vùng miền tham gia khảo sát là: Miền Bắc: 19%, Miền Trung 65%, Miền Nam 16% a) Thái độ giáo viên tính cần thiết khung lực Công nghệ Thông tin Kết thu từ khảo sát cho thấy có đến 89% cho cần phải có khung chuẩn lực áp dụng Công nghệ Thông tin giảng dạy ngoại ngữ Tuy nhiên, có 55% số người tham gia khảo sát sử dụng thành thạo trang thiết bị giảng dạy tiếng Anh, điều cho thấy Footer Page 19 of 134 Header Page 20 of 134 18 việc sử dụng trang thiết bị vấn đề dễ dàng giáo viên tiếng Anh b) Thái độ giáo viên việc tích hợp công nghệ với phương pháp sư phạm Đối với việc kết hợp việc kết hợp phương pháp giảng dạy ứng dụng Công nghệ Thông tin giảng dạy, với mức đánh giá: a) Rất cần: 60% b) Cần: 32% c) Không cần: 8% Về việc đánh giá mức độ ứng dụng Công nghệ Thông tin giảng dạy, từ việc lưu trữ liệu, thông tin liên lạc đến khai thác tài nguyên trực tuyến để giảng dạy, khảo sát có kết sau c) Mức độ thường xuyên giáo viên sử dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu giao tiếp giảng dạy Mức độ thường xuyên sử dụng tài nguyên Công nghệ thông tin để nâng cao tính hiệu việc giảng dạy tiếng Anh (với mức: a có, thường xuyên: 39%; b có, thỉnh thoảng: 44; c không: 17%) Độ thường xuyên sử dụng Công nghệ thông tin để liên lạc với đồng nghiệp, chia sẻ tài liệu (với mức: a có, thường xuyên: 113; b có, thỉnh thoảng: 81; c không:13) Độ thường xuyên việc sử dụng công nghệ thông tin để lưu trữ thông tin (với mức: a có, thường xuyên: 56%; b có, thỉnh thoảng: 38%; c không: 6%) Như vậy, thấy rằng: - Đa số giáo viên ý thức tầm quan trọng việc Ứng dụng Công nghệ thông tin giảng dạy tiếng Anh - Cần phải có khung chuẩn để đánh giá lực ứng dụng Công nghệ thông tin dành cho giáo viên tiếng Anh Footer Page 20 of 134 Header Page 21 of 134 19 - Giáo viên tiếng Anh cần phải biết kết hợp phương pháp giảng dạy việc ứng dụng Công nghệ thông tin giảng dạy - Giáo viên tiếng Anh cần phải biết sử dụng Công nghệ thông tin để lưu trữ, thông tin liên lạc với đồng nghiệp sử dụng tài nguyên công nghệ thông tin để nâng cao hiệu công việc giảng dạy CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu - Các khung lực Công nghệ Thông tin áp dụng cho giáo viên tiếng Anh Việt Nam 2.2 Khách thể nghiên cứu: - Giáo viên tiếng Anh trường phổ thông; - Giảng viên tiếng Anh trường Đại học, Cao đẳng; - Các nhà quản lý giáo dục cấp 2.3 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quát chương trình nghiên cứu, giới thiệu hệ thống tiêu chuẩn ứng dụng Công nghệ Thông tin mà giáo viên tiếng Anh cần đạt được, cần trang bị Các tiêu chuẩn cần thể đặc điểm môi trường Việt Nam Áp dụng khung lực Công nghệ Thông tin giúp giáo viên tiếng Anh nâng cao lực giảng dạy, học tập nghiên cứu Đây thang đo giúp giáo viên nhà quản lý cấp kiểm tra, theo dõi làm phương tiện đánh giá lực giáo viên quản lý 2.4 Phạm vi nghiên cứu Đề án tiến hành nhằm xây dựng khung chuẩn Công nghệ Thông tin cho giáo viên tiếng Anh Việt Nam, thực thời gian năm, tháng 01/2013 đến tháng 12/2013 Footer Page 21 of 134 Header Page 22 of 134 20 2.5 Tiến trình thực - Nghiên cứu khảo sát tình hình ứng dụng Công nghệ Thông tin giáo viên cấp tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung, Tây Nguyên nhằm phản ánh nhu cầu cân đo mức độ ứng dụng Công nghệ Thông tin giáo viên tiếng Anh địa phương điển hình - Nghiên cứu khảo sát trực tuyến toàn quốc với đa dạng đối tượng gồm nhà quản lý, giảng viên đại học giảng dạy môn tiếng Anh giáo viên phổ thông giảng dạy môn tiếng Anh nội dung liên quan đến chuẩn lực áp dụng Công nghệ Thông tin giảng dạy tiếng Anh - Nghiên cứu khảo sát tài liệu liên quan nước, gồm: + Khung “TESOL Technology Standard” (Healey et al., 2008) + Khung “TESOL Technology Standard” (Healey et al., 2011) + Khung chuẩn Công nghệ Thông tin UNESCO (UNESCO, 2008a, 2008b, 2008c) + Khung chuẩn Công nghệ Thông tin Viện Giáo dục Quốc gia ISTE (Kelly & McAnear, 2008) + Các chuẩn nghề nghiệp giáo viên cấp Bộ GD&ĐT ban hành (Bộ GD&ĐT, 2007a, 2009) + Khung lực giáo viên tiếng Anh Diana Dudzik (Dudzik, 2013) + Các Quyết định Chính phủ Công nghệ Thông tin (Thủ tướng Chính phủ, 2009) - Xây dựng Khung lực Công nghệ Thông tin phù hợp với môi trường Việt Nam sở phân tích chọn lọc lấy ý kiến từ khung chuẩn Công nghệ Thông tin giới thiệu Footer Page 22 of 134 Header Page 23 of 134 21 2.6 Nguyên tắc xây dựng - Có tham khảo khung lực Công nghệ Thông tin dành cho giáo viên quốc gia khác - Phát triển bổ sung lực ứng dụng đặc thù cho giáo viên dạy tiếng Anh Việt Nam - Đảm bảo tối đa việc tuân thủ quy định hành, không làm trái văn quy định - Phù hợp với thông lệ quốc tế đặc điểm Việt Nam - Điều chỉnh, bổ sung yếu tố riêng Việt Nam - Phải phù hợp với cách nghĩ, cách làm người Việt Nam 2.7 Đối tƣợng áp dụng Khung lực Công nghệ Thông tin áp dụng cho giáo viên dạy tiếng Anh Việt Nam Trong thực tế, giáo viên tiếng Anh Việt Nam bao gồm cấp độ: - Giáo viên tiếng Anh cấp tiểu học - Giáo viên tiếng Anh cấp Trung học Cơ sở - Giáo viên tiếng Anh cấp Trung học Phổ thông - Giảng viên tiếng Anh bậc đại học, cao đẳng trung học chuyên nghiệp Không có cấp độ cụ thể cho bậc dạy giáo viên mà có hai bậc: chuyên nghiệp đề xuất khung Footer Page 23 of 134 Header Page 24 of 134 22 CHƢƠNG KHUNG NĂNG LỰC CNTT CHO GIÁO VIÊN Ở VIỆT NAM Mục tiêu Có kiến thức kỹ sử dụng Công nghệ Thông tin phù hợp với mục tiêu nghề nghiệp Mục tiêu Tích hợp kiến thức kỹ sư phạm với công nghệ nhằm nâng cao hiệu việc dạy học Mục tiêu Ứng dụng công nghệ để lưu trữ, phản hồi đánh giá kết học tập Mục tiêu Sử dụng công nghệ để nâng cao lực giao tiếp, khả hợp tác tính hiệu giảng dạy Dựa Khung TESOL Technology Standards) KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Khung lực ứng dụng Công nghệ Thông tin (CNTT) dành cho giáo viên tiếng Anh Việt Nam thành đúc kết từ năm nghiên cứu, với kết hợp hài hoà chuẩn công nghệ áp dụng nước (đặc biệt chuẩn công nghệ TESOL) kết khảo sát thực trạng lực CNTT giáo viên tiếng Anh toàn quốc Việt Nam Khung bao gồm bốn mục tiêu, 22 tiêu chuẩn với nhiều tiêu chí thể cấp: chuyên nghiệp (trang 51) Trong trình xây dựng khung lực Công nghệ Thông tin dành cho giáo viên tiếng Anh Việt Nam, nhóm biên soạn gặp nhiều thuận lợi khó khăn Trong số thuận lợi, phải kể đến khung lực tương tự có giới, làm cho trình xây dựng khung có tính đến hoàn cảnh cụ thể Việt Nam Thuận lợi hỗ trợ đắc lực nhóm công nghệ Tech Team, gồm chuyên gia hàng đầu ứng dụng Công nghệ Thông tin giảng dạy, học tập nghiên cứu ngoại ngữ Việt Nam Bảng danh sách thành viên Tech Team liệt kê phần giới thiệu Footer Page 24 of 134 Header Page 25 of 134 23 Bên cạnh thuận lợi kể trên, nhóm biên soạn gặp phải khó khăn như: làm để thiết kế tích hợp đặc điểm khu biệt môi trường Việt Nam vào tiêu chí đánh giá khung Các điểm khu biệt bao gồm hạ tầng sở Công nghệ Thông tin địa phương, lực nhận thức Công nghệ Thông tin giáo viên tiếng Anh, nhận thức lãnh đạo cấp, v.v… Do vậy, khung lực Công nghệ Thông tin bước khởi đầu, mang tính tổng quan, với mong muốn góp phần thay đổi cục diện ứng dụng Công nghệ Thông tin cách giúp giáo viên tiếng Anh tự xác định lực CNTT (xem Phụ lục B), từ có định hướng tham gia khoá tập huấn ứng dụng CNTT nhằm nâng cao hiệu giảng dạy học tập giáo viên Một số kiến nghị đề xuất: Đối với nhà hoạch định sách: nên áp dụng khung lực CNTT để đánh giá lực CNTT giáo viên tiếng Anh phạm vi toàn quốc; dựa vào cấp chứng lực sử dụng CNTT cho giáo viên, coi phần chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiếng Anh kỷ 21; gắn kết khung lực với nội dung đào tạo kỹ ứng dụng CNTT vào dạy-học tiếng Anh; xây dựng chế độ khen thưởng thoả đáng tương xứng với lực CNTT giáo viên; Đối với giáo viên tiếng Anh: nâng cao nhận thức lợi ích việc ứng dụng CNTT vào dạy-học ngoại ngữ; ý thức trình độ ứng dụng CNTT thân thông qua Bảng tự đánh giá (Phục lục B); từ có kế hoạch bồi dưỡng tham gia khoá tập huấn ứng dụng CNTT vào dạy-học ngoại ngữ; Đối với chuyên gia CNTT: xây dựng mô-đun đào tạo kỹ CNTT, đặc biệt cách ứng dụng cụ thể vào việc dạy-học kỹ thực hành tiếng Anh Footer Page 25 of 134 Header Page 26 of 134 24 Mặc dầu có tồn cần cân nhắc, phát triển Công nghệ Thông tin mang lại cách mạng đào tạo ngoại ngữ Công cụ giảng dạy đại trở nên ngày đáng tin cậy dễ sử dụng Internet chứa lượng thông tin khổng lồ chưa thấy lịch sử loài người Tuy nhiên, chất đặc thù chủ thể, tài nguyên công nghệ đại cần hỗ trợ chuyên gia nhằm tối ưu hóa tính ưu việt CNTT đào tạo ngoại ngữ Giáo viên tiếng Anh cần lưu ý rằng, giống tài nguyên công cụ hỗ trợ giảng dạy khác, CNTT nói chung tài nguyên số nói riêng, người thầy nhân tố quan trọng cho thành công hay thất bại trình dạy-học (Nguyen, 2012) World Wide Web (WWW) trở nên vô ích chuẩn bị tổ chức lớp học kỹ Vì thế, giáo án soạn kỹ, quản lý lớp học tốt chắn yêu cầu trước việc khai thác tính giáo dục CNTT đào tạo ngoại ngữ Cuối cùng, điều thật cần để tối ưu hóa tiến trình học tập thay đổi tư giáo viên “… từ suy nghĩ công nghệ hỗ trợ cho người học đến tư người học khai thác từ công nghệ Internet” (Godwin-Jones, 1999, p 49) Footer Page 26 of 134 ... để khung lực Công nghệ Thông tin tổ chức TESOL lựa chọn để xây dựng Khung lực Công nghệ Thông tin dành cho giáo viên tiếng Anh Việt Nam: - Khung lực Công nghệ Thông tin tổ chức TESOL thiết kế dành. .. lỏi vào công việc sống họ Khung lực Công nghệ Thông tin dành cho giáo viên tiếng Anh Việt Nam xây dựng giúp chuẩn hóa nâng cao nhận thức giáo viên tiếng Anh việc ứng dụng Công nghệ Thông tin vào... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KHUNG NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DÀNH CHO GIÁO VIÊN TIẾNG ANH
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng và phát triển khung năng lực công nghệ thông tin dành cho giáo viên tiếng Anh, Xây dựng và phát triển khung năng lực công nghệ thông tin dành cho giáo viên tiếng Anh, Xây dựng và phát triển khung năng lực công nghệ thông tin dành cho giáo viên tiếng Anh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay