Xây dựng chiến lược phát triển Tập đoàn Tâm Việt đến năm 202

26 101 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 19:08

Header Page of 134 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN LÊ LY XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TẬP ĐOÀN TÂM VIỆT ĐẾN NĂM 2020 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số : 60.34.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 Footer Page of 134 Header Page of 134 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN HIỆP Phản biện 1: TS Nguyễn Phúc Nguyên Phản biện 2: TS Huỳnh Tuy Hòa Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 27 tháng năm 2014 * Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 134 Header Page of 134 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Xây dựng chiến lược cho phép xác lập định hướng dài hạn cho doanh nghiệp, tập trung nỗ lực nguồn lực doanh nghiệp vào việc thực nhiệm vụ để đạt mục tiêu mong muốn, xác định phương thức tổ chức hành động định hướng mục tiêu đặt ra, xây dựng tính vững hài hòa tổ chức Tập đoàn Tâm Việt thành lập năm 2001 hoạt động thành công lĩnh vực đào tạo kỹ mềm 10 năm Tuy nhiên với mức độ phát triển giáo dục đào tạo thay đổi lớn nhìn nhận xã hội kỹ mềm năm gần cho thấy cấp thiết phải xây dựng chiến lược phát triển Tập đoàn Tâm Việt Với ý nghĩa đó, sau tham khảo tài liệu liên quan đến chiến lược, tìm hiểu, phân tích môi kinh doanh tìm hiểu họat động đào tạo, tình hình thực chiến lược Tập đoàn Tâm Việt, tác giả nhìn nhận thiết cần phải xây dựng chiến lược phát triển cách có hệ thống nhằm giúp tập đoàn đạt mục tiêu đề đến năm 2020 Xuất phát lý trên, tác giả chọn đề tài “Xây dựng chiến lược phát triển Tập đoàn Tâm Việt đến năm 2020” làm đề tài cho luận văn Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Luận văn nhằm: - Hệ thống hóa sở lý luận xây dựng chiến lược công ty - Đánh giá tình hình xây dựng chiến lược Tập đoàn Tâm Việt - Xây dựng chiến lược phát triển Tập đoàn nhằm đạt mục tiêu đề Footer Page of 134 Header Page of 134 Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu tình hình họat động sản xuất kinh doanh, tình hình xây dựng chiến lược Tập đoàn Tâm Việt Nghiên cứu xác định nguồn lực; phân tích đánh giá khả tiềm tàng, nhận diện lực cốt lõi; xác định điểm mạnh, điểm yếu Tập đoàn từ xây dựng chiến lược phát triển Tập đoàn Tâm Việt nhằm tận dụng tối đa hội thị trường hạn chế mối đe dọa - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển Tập đoàn Tâm Việt đến năm 2020 Phương pháp nghiên cứu Thông tin nguồn liệu: - Thu thập thông tin từ sách, tạp chí, số liệu thống kê quan thống kê nhà nước, trang thông tin điện tử Chính phủ, ban ngành nguồn liệu thống kê,… - Nguồn liệu nội Tập đoàn Tâm Việt Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp thống kê, phân tích, so sánh suy luận logic để tổng hợp số liệu, kiện nhằm xác định mục tiêu, phương án, giải pháp chiến lược lựa chọn Ngoài ra, sử dụng phương pháp chuyên gia để phân tích chiến lược Tập đoàn Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, phụ lục tài liệu tham khảo, Luận văn bao gồm nội dung chính: Chương 1: Cơ sở lý luận xây dựng chiến lược công ty Chương 2: Thực trạng chiến lược phát triển Tập đoàn Tâm Việt Chương 3: Xây dựng chiến lược phát triển Tập đoàn Tâm Việt đến năm 2020 Footer Page of 134 Header Page of 134 Tổng quan tài liệu nghiên cứu Với chủ đề trọng tâm xây dựng chiến lược phát triển công ty, tác giả tìm hiểu nghiên cứu số tài liệu quản trị chiến lược như: - Giáo trình Quản trị chiến lược, PGS.TS Lê Thế Giới – TS Nguyễn Thanh Liêm – ThS Trần Hữu Hải (2009) - Giáo trình Quản trị chiến lược, tác giả TS.Bùi Văn Danh, MBA.Nguyễn Văn Dung, Ths.Lê Quang Khôi (Nhà xuất Phương Đông, 2011) - Giáo trình Strategic Management and Business Policy Toward Global Sustainability 13th Edition, Thomas L.Wheelen, J.David Hunger (2012) - Tài liệu chiến lược Tập đoàn Tâm Việt Tài liệu chiến lược tập đoàn nêu toàn hoạt động kinh doanh với việc định hướng mô tả công tác xây dựng chiến lược công ty - Các trang thông tin điện tử Thông tin tập hợp từ tài liệu giúp phân tích môi trường kinh doanh Tập đoàn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 1.1.1 Các khái niệm chiến lược * Khái niệm chiến lược: Chúng ta tóm lược sau: “Chiến lược tổng thể định, hành động liên quan tới việc lựa chọn phương tiện phân bổ nguồn lực nhằm đạt mục tiêu chiến lược định” [2, tr.11] * Quản trị chiến lược: Là định quản trị hành động xác định hiệu suất dài hạn công ty Quản trị chiến Footer Page of 134 Header Page of 134 lược gồm hành động liên tục: rà soát môi trường; xây dựng chiến lược; thực thi chiến lược đánh giá kiểm soát, hiệu chỉnh chiến lược [2, tr.11] * Mục đích chiến lược: Hướng đến tư tưởng tiến công để giành ưu thị trường; Thông qua mục tiêu, biện pháp chương trình, sách để phác họa tranh toàn cảnh công ty tương lai; Định hướng tư hành động nhà quản trị đạo, thực * Vai trò chiến lược + Vai trò hoạch định;Vai trò dự báo; Vai trò điều khiển; * Hệ thống chiến lược doanh nghiệp + Chiến lược cấp công ty: Chiến lược cấp công ty hướng tới mục đích phạm vi tổng thể tổ chức + Chiến lược cấp kinh doanh (Strategic Business Unit viết tắt SBU): + Chiến lược cấp chức (hay chiến lược hoạt động): + Chiến lược toàn cầu: 1.1.2 Chiến lược phát triển công ty Chiến lược cấp công ty giải hai nội dung: Cách thức phát triển (đường hướng tương lai) ngành lĩnh vực kinh doanh (danh mục đầu tư) Nếu hiểu theo nghĩa rộng, chiến lược phát triển hiểu chiến lược công ty Tuy nhiên hiểu theo nghĩa hẹp, chiến lược phát triển hiểu chiến lược đường hướng tương lai (directional strategy) 1.2 QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY 1.2.1 Xác định viễn cảnh, sứ mệnh mục tiêu công ty * Viễn cảnh * Xác định sứ mệnh Footer Page of 134 Header Page of 134 * Các mục tiêu 1.2.2 Phân tích môi trường bên Các kỹ thuật để phân tích môi trường bên bao gồm: Rà soát, theo dõi, dự đoán đánh giá a Phân tích môi trường vĩ mô Môi trường kinh tế; Môi trường công nghệ; Môi trường văn hóa xã hội; Môi trường nhân học; Môi trường trị - luật pháp; Môi trường toàn cầu b Phân tích môi trường ngành * Mô hình năm lực lượng cạnh tranh Theo Porter có năm lực lượng định hướng cạnh tranh ngành, là: - Nguy nhập đối thủ cạnh tranh tiềm tàng - Mức độ cạnh tranh công ty có ngành - Sức mạnh thương lượng người mua - Sức mạnh thương lượng người bán - Đe dọa sản phẩm thay 1.2.3 Phân tích bên Phân tích bên xem xét lại vị công ty từ góc độ thực chiến lược tại, phân tích biểu bên điểm mạnh điểm yếu Từ cách thức xây dựng đường hướng phát triển công ty a Phân tích chiến lược doanh nghiệp Việc phân tích chiến lược doanh nghiệp thực thông qua đánh giá nội dung chủ yếu sau: * Công ty thực chiến lược ? * Các điểm mạnh điểm yếu công ty: Điểm mạnh: Là điều mà công ty làm tốt hay đặc tính giúp công ty nâng cao khả cạnh tranh chiến lược phát triển Footer Page of 134 Header Page of 134 mà công ty theo đuổi Điểm yếu: điều mà công ty thiếu, cỏi hay điều kiện đặt vào tình bất lợi cho việc thực thi chiến lược phát triển công ty b Bản chất lợi cạnh tranh Một công ty xem có lợi cạnh tranh tỷ lệ lợi nhuận cao tỷ lệ bình quân ngành Có bốn nhân tố tạo nên lợi cạnh tranh là: Hiệu quả, Chất lượng, Cải tiến, Đáp ứng khách hàng c Nguồn gốc lợi cạnh tranh bền vững Năng lực cốt lõi (năng lực tạo khác biệt) nguồn lực độc đáo cho phép công ty đạt vượt trội hiệu quả, chất lượng, cải tiến đáp ứng khách hàng, tạo giá trị vượt trội có lợi cạnh tranh phù hợp với chiến lược phát triển công ty * Các nguồn lực khả tiềm tàng + Các nguồn lực: Các nguồn lực chia làm hai loại: nguồn lực hữu hình nguồn lực vô hình + Các khả tiềm tàng * Khái niệm công cụ tạo dựng lực cốt lõi: Có hai công cụ giúp công ty nhận diện tạo dựng lực cốt lõi : Công cụ thứ bao gồm bốn tiêu chuẩn cụ thể lợi cạnh tranh bền vững; Công cụ thứ hai phân tích chuỗi giá trị Bốn tiêu chuẩn lợi cạnh tranh bền vững: + Đáng giá; Hiếm; Khó bắt chước; Không có khả thay thế; * Phân tích chuỗi giá trị Các hoạt động chính; Các hoạt động hỗ trợ; 1.2.4 Thiết kế lựa chọn chiến lược a Các loại hình chiến lược phát triển - Chiến lược tăng trưởng Footer Page of 134 Header Page of 134 Chiến lược tăng trưởng, có hai loại tăng trưởng tập trung (concentration) tăng trưởng đa dạng hoá (diversification) * Tăng trưởng tập trung: Tập trung chuyên biệt hóa vào ngành đơn lẻ; Tập trung theo kiểu hội nhập dọc;Tập trung theo kiểu hội nhập ngang * Tăng trưởng đa dạng hóa: Đa dạng hóa liên quan; Đa dạng hóa không liên quan; - Chiến lược ổn định: Chiến lược bao gồm hướng chiến lược: * Chiến lược thận trọng (Caution Strategy);* Chiến lược không thay đổi (No change Strategy); * Chiến lược thu hoạch (Profit Strategy) - Chiến lược rút lui: * Chiến lược xoay vòng (Turnaround Strategy): Chiến lược bao gồm hai giai đoạn: (1) Co cụm (Contraction): (2) Hợp (Consolidation): * Chiến lược phụ thuộc (Captive Company Strategy): Theo đuổi chiến lược doanh nghiệp đánh đổi tự chủ để đổi lấy an toàn * Chiến lược bán /thoái vốn (Sell-out/Divestment Strategy); * Chiến lược phá sản/ lý (Bankruptcy/ Liquidation Strategy) b Xây dựng chiến lược phát triển Công ty sử dụng ma trận lực cốt lõi để thiết lập lịch trình tạo lập thúc đẩy lực cốt lõi tạo hội kinh doanh Mỗi góc phần tư ma trận có tiêu đề, hàm ý chiến lược góc Khuôn khổ ma trận lực cốt lõi giúp nhận diện hội việc phân bổ nguồn lực Footer Page of 134 Header Page 10 of 134 c Lựa chọn chiến lược phát triển Từ chiến lược xây dựng, ta tiến hành đánh giá phương án lựa chọn thông qua việc cân nhắc nhiều yếu tố sử dụng phương pháp cho điểm trọng số để đánh giá Chiến lược có điểm quy đổi cao phương án chiến lược tối ưu lựa chọn 1.2.5 Lựa chọn phương án thực thi chiến lược Là cách thức mà công ty thiết lập đặt tổ chức để đảm bảo việc theo đuổi chiến lược cách hiệu a Thiết kế cấu trúc tổ chức Các khối cấu tổ chức phân công kết hợp: b Hệ thống kiểm soát chiến lược CHƯƠNG THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA TẬP ĐOÀN TÂM VIỆT 2.1 KHÁI QUÁT VỀ TẬP ĐOÀN TÂM VIỆT 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển a Giới thiệu chung Tập đoàn Tâm Việt (viết tắt Tâm Việt) thành lập ngày 21 tháng 10 năm 2001 có trụ sở đặt 44B Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội Hiện nay, Tập đoàn Tâm Việt gồm: - Công ty TNHH Tâm Việt Đào tạo & Tư vấn; Công ty CP Tâm Thế Việt - NLP Việt Nam; Trung tâm Phát triển Kỹ Con người Tâm Việt; Công ty Cổ phần Tâm Việt PR; Công ty CP Đào tạo & Tư vấn Tâm Việt Thái Nguyên; Công ty TNHH Đào tạo & Tư vấn Tâm Việt Đà Nẵng; Các chi nhánh Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nha Trang, Bình Dương b Quá trình hình thành phát triển Ngày 05 tháng 10 năm 2001, Công ty Tâm Việt đời Và sau đơn vị quản lý chung toàn hệ thống, thực đào tạo cho Footer Page 10 of 134 Header Page 12 of 134 10 - Viễn cảnh: Tâm Việt tổ chức hàng đầu giáo dục đào tạo, nhằm giúp người phát huy tối đa tiềm thân để sống hạnh phúc thành đạt, xây dựng giới hoà bình, thịnh vượng - Sứ mệnh: Tạo lập trường phái giáo dục giúp người khai sáng tiềm khẳng định tài để sống hạnh phúc thành đạt 2.2.2 Mục tiêu Trong năm 2013, Tâm Việt nỗ lực theo đuổi mục tiêu sau Bảng 2.1: Mục tiêu Tâm Việt 2013 Giai đoạn Mạng lưới Nhân viên Doanh thu 2013 15 500 triệu USD 2.3 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN HIỆN TẠI CỦA TẬP ĐOÀN 2.3.1 Chiến lược phát triển tại: * Chiến lược phát triển Tâm Việt tập trung vào lĩnh vực kinh doanh: chuyên sâu lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo huấn luyện kỹ cá nhân xây dựng văn hóa tổ chức a Các chiến lược cấp đơn vị kinh doanh (SBU) Các đơn vị kinh doanh Tâm Việt chi nhánh công ty thành viên b Marketing c Chiến lược nhân Chức Lãnh đạo Quản lý Hành Thị trường Hỗ trợ khách hàng Giảng viên Tổng nhân Footer Page 12 of 134 2013 23 36 Header Page 13 of 134 11 Ngoài giảng viên hữu, Tâm Việt có mạng lưới cộng tác viên rộng khắp đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng đào tạo chuyên nghiệp d Nghiên cứu phát triển 2.3.2 Đánh giá chiến lược phát triển a Ưu điểm: Khả đạt mục tiêu cao; Hạn chế rủi ro tham gia vào thị trường ngành nghề mới; Phù hợp với khả tài sẵn có b Nhược điểm Khi hội phát triển từ thị khác rõ ràng chiến lược chưa cho phép Tâm Việt khai thác tốt hội để tạo thêm giá trị cho khách hàng phát triển lên tầm cao mới; Chưa tận dụng lực cốt lõi; Không cải thiện vị cạnh tranh Footer Page 13 of 134 Header Page 14 of 134 12 CHƯƠNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TẬP ĐOÀN TÂM VIỆT ĐẾN NĂM 2020 3.1 RÀ SOÁT TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ MỤC TIÊU 3.1.1 Tầm nhìn Sứ mệnh Tầm Nhìn: Tâm Việt tổ chức hàng đầu giáo dục đào tạo nhằm giúp người phát huy tối đa tiềm thân để sống hạnh phúc thành đạt, xây dựng giới hoà bình, thịnh vượng Sứ mệnh: Tạo lập trường phái giáo dục giúp người khai sáng tiềm khẳng định tài để sống hạnh phúc thành đạt 3.1.2 Mục tiêu chiến lược Mục tiêu tổng quát Để trở thành công ty đứng đầu đào tạo kỹ sống làm việc Việt Nam Bảng 3.5: Bảng tóm tắt mục tiêu Tâm Việt Giai đoạn Mạng lưới Nhân viên Doanh thu 2013 15 500 triệu USD 2010-2020 50 1000 20 triệu USD 3.2 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TÂM VIỆT 3.2.1 Phân tích môi trường vĩ mô * Môi trường kinh tế: Cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu tiếp tục sa lầy mà lối thoát chưa thực rõ ràng Đối với kinh tế Việt Nam: Năm 2012 kinh tế Việt Nam có dấu hiệu thoát khỏi tình trạng trì trệ sở phục hồi mờ nhạt Ngoài kinh tế Footer Page 14 of 134 Header Page 15 of 134 13 Việt Nam dần chuyển đổi sang du lịch dịch vụ để thướng đến “nền kinh tế xanh” Năng lực cạnh tranh dựa vào yếu tố người * Môi trường công nghệ: Cuộc cách mạng truyền thông mạng xã hội tạo xu hướng hoàn toàn cho việc tiếp cận tri thức kỹ năng, học online * Môi trường văn hóa xã hội, nhân học: Nguồn nhân lực Việt Nam có đặc điểm sau: Nguồn nhân lực dồi dào, chưa quan tâm mức; chất lượng chưa cao; chưa quy hoạch, khai thác; chưa nâng cấp; chưa đào tạo đến nơi đến chốn * Môi trường trị - pháp luật: Việt Nam nước có tình hình trị ổn định, hệ thống pháp luật dần hoàn thiện Đối với lĩnh vực đào tạo kỹ mới, nhà nước chưa có điều kiện thành lập, chất lượng giảng viên, qui trình chuẩn đầu thống * Môi trường toàn cầu: Sự hội nhập khu vực quốc tế, tạo điều kiện cho đơn vị đào tạo nước gia nhập vào thị trường nước ta làm cho cường độ cạnh tranh tương đối áp lực 3.2.2 Phân tích phát triển ngành cạnh tranh ngành a Ngành mô tả ngành * Ngành giáo dục đào tạo: Ngành gồm: Các hoạt động giáo dục đào tạo cấp độ cho nghề thực nhiều hình thức phù hợp lời nói chữ viết qua phát truyền hình thông qua phương tiện khác thông tin liên lạc Nhóm ngành đào tạo giáo dục khác chưa phân vào đâu Nhóm gồm: Việc đưa cung cấp việc hướng dẫn đào tạo đặc biệt, thường cho người trưởng thành so sánh Footer Page 15 of 134 Header Page 16 of 134 14 với giáo dục thông thường nhóm Giáo dục tiểu học, Đào tạo cao đẳng, đại học sau đại học * Mô tả ngành: Nhóm ngành bao gồm tổ chức, doanh nghiệp hoạt động độc lập, phân tán khó có khả ảnh hưởng trực tiếp lẫn Ví dụ: Dạy ngoại ngữ dạy kỹ đàm thoại; Dạy lái xe cho người không hành nghề lái xe; Đào tạo sống; Đào tạo kỹ nói trước công chúng; Dạy máy tính Ở xét nhóm nhỏ nhóm doanh nghiệp ngành nghề với Tâm Việt, cung cấp sản phẩm dịch vụ: Các khoá đào tạo doanh nghiệp; Các khoá đào tạo chung cho cộng đồng; Nói chuyện trước công chúng;… Những đơn vị lớn hoạt động kể ra: PACE; AIT CV – Trung Tâm Viện Công nghệ châu Việt Nam; CFVG - Trung tâm Pháp Việt đào tạo Quản lý; BS NEU - Viện quản trị kinh doanh - ĐH KTQD; HSB Khoa QTKD - ĐHQG HN; Power up; TGM Corporation; b Phân tích tính biến đổi ngành - Phân tích phát triển năm lực lượng cạnh tranh + Nguy nhập đối thủ cạnh tranh tiềm tàng Đối với nhóm ngành này, việc đối thủ cành tranh tiềm tàng thâm nhập thị trường điều đơn giản - Sự trung thành nhãn hiệu: trung thành nhãn hiệu ảnh hưởng lớn đến định mua hàng - Lợi chi phí tuyệt đối: Lợi chi phí tuyệt đối khó rào cản nhập - Chi phí chuyển đổi: Đây không rào cản tổ chức muốn gia nhập ngành hợp đồng thường ngắn hạn có liên minh, cam kết lâu dài Tóm lại, rào cản nhập ngành không cao Footer Page 16 of 134 Header Page 17 of 134 15 + Mức độ cạnh tranh công ty ngành Cấu trúc cạnh tranh ngành: Đây ngành có cấu trúc phân tán Và với cấu trúc nên cạnh tranh ngành khốc liệt Các điều kiện nhu cầu: vấn đề tăng cường kỹ cho sinh viên trường trọng Rào cản rời ngành: Vì chi phí đầu tư nhỏ, hoạt động với hợp đồng đơn lẻ nên rào cản rời ngành Cạnh tranh đối thủ ngành: - Điểm mạnh đối thủ cạnh tranh: Có danh tiếng dựa vào tổ chức có danh tiếng; Cơ sở vật chất kỹ thuật tốt - Điểm yếu đối thủ cạnh tranh: Không có giảng viên hữu; Các giảng viên không gắn kết nên không tạo sức mạnh tập thể; Mục tiêu lợi nhuận đặt cao mục tiêu đào tạo + Sức mạnh thương lượng người mua Người mua nhóm ngành gồm nhóm chính: Nhóm cộng đồng: Nhóm khách hàng mong muốn học có bảng giá chung nên không thương lượng mà chọn đơn vị đào tạo; Nhóm tổ chức doanh nghiệp: Nhóm khách hàng thường cân nhắc kỹ trước mua hàng lực thương lượng tốt Năng lực thương lượng người mua cao + Sức mạnh thương lượng người bán Nhà cung cấp tổ chức đào tạo đơn giản, bao gồm: Nhà cung cấp văn phòng phẩm, cung cấp cho thuê văn phòng, địa điểm đào tạo, dụng cụ, thiết bị đào tạo Năng lực thương lượng nhà cung cấp thấp + Đe dọa sản phẩm thay Các dịch vụ đào tạo thay lớn Kết luận phát triển năm lực lượng cạnh tranh: Từ phân tích trên, ta tóm tắt bảng 3.5 Footer Page 17 of 134 Header Page 18 of 134 16 Bảng 3.1: Bảng tóm tắt tác động phát triển lực lượng cạnh tranh đến phát triển Tâm Việt Mức TT Các lực lượng Đối thủ cạnh tranh tiềm tang Đối thủ ngành Năng lực thương lượng người mua Năng lực thương lượng người cung cấp Đe dọa Xu hướng (-) Thấp Mạnh lên (-) Trung bình Mạnh lên ( ) Cao Mạnh lên (0) Thấp Yếu (-) Trung bình Yếu độ Các sản phẩm thay - Nhóm ngành chiến lược : Với đặc thù nhóm ngành ngành phân tán đơn vị ngành thường không cung cấp đầy đủ sản phẩm dịch vụ nên nhóm ngành chiến lược - Phân tích chu kỳ ngành Ngành nằm chu kỳ sàng lọc - Lực lượng dẫn dắt thay đổi ngành Những thay đổi mức tăng trưởng dài hạn ngành: Cải tiến sản phẩm, thay đổi công nghệ; Toàn cầu hóa: - Động thái đối thủ cạnh tranh Hiện đối thủ lớn có xu hướng mở rộng liên doanh liên kết với đơn vị nước ngoài, mua quyền Việt hóa chương trình đào tạo - Các yếu tố thành công ngành: Lực lượng, chất lượng nhân hiệu giảng viên, chuyên nghiệp hoạt động quản lý đến khâu tìm kiếm khách hàng, đàm phán ký kết hợp đồng, thực đào tạo đến hỗ trợ sau đào tạo, chăm sóc khách hàng định Footer Page 18 of 134 Header Page 19 of 134 17 thành bại đơn vị nhóm ngành 3.3 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG 3.3.1 Các nguồn lực khả tiềm tàng a Nguồn lực hữu hình * Nguồn vật chất: Những trang thiết bị tốt đại góp phần vào phát triển Tâm Việt * Nguồn tổ chức: Công ty thiết lập cấu tổ chức theo mối quan hệ trực tuyến – chức có kiểm soát từ xuống b Nguồn lực vô hình * Nhân sự: Con người xem tài nguyên quan trọng Tâm Việt, đem lại thương hiệu cho Tâm Việt Đội ngũ lãnh đạo chủ chốt Hội đồng quản trị Ban điều hành người có kinh nghiệm dày dạn đào tạo quản lý * Nguồn danh tiếng Tâm Việt tập đoàn hàng đầu đào tạo kỹ năng, có bề dày phát triển lâu đời gần nơi nghiên cứu áp dụng đào tạo kỹ mềm Việt Nam c Các khả tiềm tàng Tâm Việt có khả tiềm tàng sau: * Khả sáng tạo, qui trình hóa chương trình đào tạo chuẩn: Bộ phận viết tài liệu đào tạo ban đầu tập trung vào việc chuẩn hóa giảng xây dựng chuẩn hóa chương trình đào tạo Sau nâng cấp phận đủ lực để biên tập xuất sách * Khả thiết kế chương trình đào tạo hướng đối tượng thực đào tạo đồng tất lớp học với tất giảng viên * Khả tổ chức chương trình lớn loạt chương trình xảy đồng thời nhiều nơi khác Footer Page 19 of 134 Header Page 20 of 134 18 3.3.2 Phân tích lợi cạnh tranh Tâm Việt a Bản chất lợi cạnh tranh Trong bốn nhân tố tạo nên lợi cạnh tranh, Tâm Việt mạnh chất lượng, bên cạnh khả cải tiến đáp ứng khách hàng trọng để đạt lợi cạnh tranh b Nguồn gốc lợi cạnh tranh - Các nguồn lực đáng giá * Nguồn nhân lực * Nguồn danh tiếng - Các khả tiềm tàng Tâm Việt có khả tiềm tàng sau: * Khả sáng tạo, qui trình hóa chương trình đào tạo chuẩn: * Khả thiết kế chương trình đào tạo hướng đối tượng thực đào tạo đồng tất lớp học với tất giảng viên: * Khả tổ chức chương trình lớn loạt chương trình xảy đồng thời nhiều nơi khác nhau: c Tạo dựng lực cốt lõi Tâm Việt Qua việc nhận diện thông qua bốn tiêu chuẩn cụ thể đển xác định lực cốt lõi: đáng giá, hiếm, khó bắt chước không thay Tâm Việt xác định 02 lực cốt lõi tổ chức là: * Khả thiết kế chương trình đào tạo hướng đối tượng thực đào tạo đồng tất lớp học với tất giảng viên * Khả tổ chức chương trình lớn loạt chương trình xảy đồng thời nhiều nơi khác Footer Page 20 of 134 Header Page 21 of 134 19 3.4 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA TẬP ĐOÀN TÂM VIỆT 3.4.1 Cơ sở xây dựng phương án chiến lược Tác giả sử dụng ma trận phát triển khai thác lực cốt Mới lõi (hình 3.2) để thiết lập lực cốt lõi tạo hội Hàng đầu cộng 10 Các hội to lớn * Xây dựng trường phái đào - Khi nhà nước xã hội hóa việc tạo riêng Tâm Việt, phù hợp đào tạo kỹ năng, Tâm Việt với người Việt đơn vị hàng đầu cung cấp trọn * Xuất sách kỹ gói dịch vụ tư vấn, đào tạo chuyển giao công nghệ đào tạo Hiện có Năng lực cốt lõi kỹ Điền vào ô trống Các không gian trống * Thiết kế chương trình đào tạo * Tổ chức chương trình hướng đối tượng thực đào lớn với tham gia hàng tạo đồng tất lớp nghìn người không học với tất giảng viên gian rộng lớn loạt - Các khoá đào tạo doanh chương trình xảy đồng thời nghiệp nhiều nơi khác Mang tính - Các khoá đào tạo chung xã hội cộng đồng lớn - Nói chuyện trước công chúng - Cung cấp giảng viên chuyên nghiệp - Các dịch vụ khác tư vấn quản lý tổ chức hoạt động kiện, du lịch kết hợp đào tạo tập huấn Hiện có Mới Thị trường Footer Page 21 of 134 Header Page 22 of 134 20 Hình 3.2: Ma trận phát triển khai thác lực cốt lõi 3.4.2 Thiết kế phương án chiến lược phát triển a Chiến lược 1: Tập trung vào lĩnh vực đào tạo đơn lẻ mà Tâm Việt thực Chiến lược tập trung vào lĩnh vực kinh doanh: chuyên sâu lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo huấn luyện kỹ cá nhân xây dựng văn hóa tổ chức b Chiến lược 2: Đa dạng hóa địa phương liên quan Tâm Việt tăng cường mở rộng thêm chi nhánh trực thuộc, công ty con, câu lạc kỹ năng, đội nhóm hoạt động trường để trải rộng, phủ sóng địa bàn hoạt động lên dần khắp tỉnh thành nước c Chiến lược 3: Đa dạng hóa ngành liên quan Tâm Việt phát triển lĩnh vực dịch thuật, biên tập xuất sách kỹ sống vấn đề liên quan Để phát triển lĩnh vực này, Tâm Việt nâng cấp phận chuẩn hóa giáo trình thành đơn vị chuyên dịch thuật, biên tập xuất sách d Chiến lược 4: Kết hợp chiến lược 3.4.3 Xác định chiến lược phát triển a Đánh giá phương án chiến lược Chiến lược 1: - Ưu điểm: Tận dụng tối đa nguồn có để phát triển Tâm Việt theo chiều sâu Không phát sinh thêm chi phí, ổn định cấu cũ hệ thống quản lý sẵn có - Nhược điểm: Không thể phát triển theo chiều rộng Có thể lợi cạnh tranh việc bỏ qua nhiều thị trường tiềm Bỏ qua hội tạo giá trị nguồn lực lực cốt lõi Tâm Việt Footer Page 22 of 134 Header Page 23 of 134 21 Chiến lược 2: - Ưu điểm: Tận dụng nguồn lực có để phát triển thị trường tiềm Mở rộng cấu cũ tận dụng hệ thống quản lý sẵn có - Nhược điểm: Bỏ qua hội tạo giá trị nguồn lực lực cốt lõi Tâm Việt Không thể phát triển theo chiều rộng Có thể lợi cạnh tranh việc bỏ qua nhiều thị trường tiềm Chiến lược 3: Đa dạng hóa ngành liên quan - Ưu điểm: Tạo giá trị nguồn lực lực cốt lõi Tâm Việt Tận dụng nguồn lực có để phát triển lĩnh vực kinh doanh mới, thị trường - Nhược điểm: Không thể phát triển theo chiều rộng Tăng rủi ro tham gia vào lĩnh vực mà Tâm Việt chưa có kinh nghiệm Chiến lược 4: Kết hợp chiến lược - Ưu điểm: Phát triển Tâm Việt theo chiều rộng lẫn chiều sâu Tạo giá trị nguồn lực lực cốt lõi Tâm Việt Phát triển thị trường truyền thống vào lĩnh vực kinh doanh mới, thị trường tiềm - Nhược điểm: Sẽ phải thay đổi cấu nhân Tăng chi phí đầu tư giai đoạn đầu sở vật chất; tuyển dụng, đào tạo nhân (giảng viên) chi phí quản lý Khó kiểm soát Nhiều rủi ro thị trường tài b So sánh phương án chiến lược Để làm rõ tác giả xây dựng ma trận xây dựng chiến lược để có đánh giá mang tính định lượng qua phương pháp cho điểm để tìm phương án tối ưu Các nhân tố ma trận là: - Khả đạt mục tiêu - Tận dụng hội - Khắc phục điểm yếu Footer Page 23 of 134 Header Page 24 of 134 22 - Khả vận dụng lực cốt lõi - Hạn chế rủi ro - Phù hợp lực tài - Cải thiện vị cạnh tranh - Hiệu kinh tế Tiêu chí đáp ứng với chiến lược tốt đạt điểm, ngược lại đáp ứng thấp đạt điểm Qua kết khảo sát chuyên gia nội ta có bảng: Bảng 3.3: Ma trận xây dựng chiến lược định lượng Chiến lược Tiêu chí Hệ số Chiến lược Chiến lược Chiến lược Điểm hấp dẫn Điểm qui đổi Điểm hấp dẫn điểm Điểm Điểm Điểm Điểm qui hấp qui qui hấp đổi dẫn đổi đổi dẫn Khả đạt mục tiêu 0.16 5.00 0.80 4.00 0.64 4.00 0.64 4.00 0.64 Tận dụng hội Khắc phục điểm yếu 0.14 0.10 1.00 3.00 0.14 0.30 4.00 2.00 0.56 0.20 4.00 2.00 0.56 0.20 5.00 3.00 0.70 0.30 0.16 3.00 0.48 4.00 0.64 4.00 0.64 5.00 0.80 0.10 5.00 0.50 3.00 0.30 4.00 0.40 2.00 0.20 0.12 5.00 0.60 4.00 0.48 4.00 0.48 3.00 0.36 0.12 2.00 0.24 4.00 0.48 3.00 0.36 5.00 0.60 0.10 4.00 0.40 3.00 0.30 3.00 0.30 3.00 0.30 Khả vận dụng lực cốt lõi Hạn chế rủi ro Phù hợp lực tài Cải thiện vị cạnh tranh Hiệu kinh tế 1.00 3.46 3.60 3.58 3.90 Định lượng cho thấy chiến lược với 3.90 điểm phù hợp với phát triển Tâm Việt dựa tiêu chí đưa Chúng ta chọn chiến lược phát triển cho Tập đoàn Tâm Việt giai đoạn đến năm 2020 Footer Page 24 of 134 Header Page 25 of 134 23 3.5 XÁC ĐỊNH CÁC NỘI DUNG THỰC THI CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 3.5.1 Thiết kế cấu trúc tổ chức Tập đoàn Để triển khai thực thi chiến lược lựa chọn cần cấu trúc tổ chức phù hợp, cấu trúc thay đổi hoàn toàn để Tâm Việt họat động hiệu với chiến lược xây dựng Cấu trúc hình 3.3 có khả đáp ứng nhu cầu quản lý mở rộng tương lai Hình 3.3: Mô hình cấu trúc Công ty 3.5.2 Các sách thực chiến lược phát triển a Hoàn thiện quy trình định nội b Đào tạo phát triển nguồn nhân lực c Đổi công nghệ d Tăng cường hoạt động marketing e Tăng cường liên doanh liên kết 3.5.3 Kiểm soát chiến lược - Kiểm soát đầu - Kiểm soát hành vi văn hoá Tâm Việt Footer Page 25 of 134 Header Page 26 of 134 24 KẾT LUẬN Trên cở sở tảng lý thuyết tiếp cận với tình hình hoạt động đào tạo tư vấn Tập đoàn Tâm Việt, Luận văn sâu phân tích phát triển biến động môi trường vĩ mô môi trường ngành từ nhận dạng hội đe dọa tập đoàn; phân tích chiến lược từ định dạng lực cốt lõi điểm mạnh, điểm yếu Tập đoàn Qua xây dựng chiến lược sở khai thác phát triển lực cốt lõi, phát huy đỉểm mạnh hội thị trường khắc phụ điểm yếu đe dọa từ bên Luận văn mong muốn có đóng góp định cho lãnh đạo nhà quản lý nhìn nhận áp dụng vào trình xây dựng thực chiến lược Tâm Việt từ việc lựa chọn cấu trúc tổ chức, hệ thống kiểm soát, thực chiến lược Do giới hạn phạm vi nghiên cứu nên tác giả xác định xây dựng chiến lược phát triển Tập đoàn đến năm 2020 Luận văn hoàn thành nội dung: - Một: Cơ sở lý luận xây dựng chiến lược phát triển - Hai: Tình hình xây dựng chiến lược Tập đoàn Tâm Việt - Ba: Xây dựng chiến lược phát triển Tập đoàn Tâm Việt Trong trình hoàn thành đề tài, tác giả xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quí báu tận tình thầy Rất mong quí thầy cô, bạn bè nhà tư vấn giúp đỡ điểm chưa tốt để tác giả hoàn thiện với điều kiện thích hợp tương lai Footer Page 26 of 134 ... Tập đoàn đến năm 2020 Luận văn hoàn thành nội dung: - Một: Cơ sở lý luận xây dựng chiến lược phát triển - Hai: Tình hình xây dựng chiến lược Tập đoàn Tâm Việt - Ba: Xây dựng chiến lược phát triển. .. dựng chiến lược công ty Chương 2: Thực trạng chiến lược phát triển Tập đoàn Tâm Việt Chương 3: Xây dựng chiến lược phát triển Tập đoàn Tâm Việt đến năm 2020 Footer Page of 134 Header Page of 134... soát chiến lược CHƯƠNG THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA TẬP ĐOÀN TÂM VIỆT 2.1 KHÁI QUÁT VỀ TẬP ĐOÀN TÂM VIỆT 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển a Giới thiệu chung Tập đoàn Tâm Việt (viết
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chiến lược phát triển Tập đoàn Tâm Việt đến năm 202, Xây dựng chiến lược phát triển Tập đoàn Tâm Việt đến năm 202, Xây dựng chiến lược phát triển Tập đoàn Tâm Việt đến năm 202

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay