Vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Kiểm toán Pricewaterhousecoopers

26 134 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 19:08

Header Page of 134 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẶNG THỊ NGỌC VI VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN PRICEWATERHOUSE COOPERS Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 134 Header Page of 134 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS ĐOÀN THỊ NGỌC TRAI Phản biện 1: PGS.TS NGUYỄN CÔNG PHƢƠNG Phản biện 2: TS TRẦN THỊ CẨM THANH Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 01 tháng 07 năm 2014 * Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 134 Header Page of 134 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thủ tục phân tích có nhiều ưu điểm, đóng vai trò quan trọng việc nâng cao hiệu kiểm toán Phân tích thủ tục kiểm toán có hiệu cao tốn thời gian, chi phí thấp cung cấp chứng đồng bộ, hợp lý chung số liệu, đồng thời giúp cho kiểm toán viên không sa nhiều vào nghiệp vụ cụ thể Thủ tục phân tích áp dụng ba giai đoạn quy trình kiểm toán nhằm thu thập chứng để đến kết luận hợp lý hay bất thường số liệu Tuy nhiên việc áp dụng thủ tục công ty kiểm toán Việt Nam hạn chế dường trọng sử dụng Khác với công ty kiểm toán Việt Nam, công ty kiểm toán nước thường xuyên áp dụng thủ tục phân tích kiểm toán báo cáo tài thủ tục bắt buộc Công ty kiểm toán PricewaterhouseCoopers công ty hàng đầu kiểm toán, có lịch sử phát triển lâu đời Thủ tục phân tích kỹ thuật kiểm toán công ty sử dụng thường xuyên kiểm toán báo cáo tài mang lại hiệu cao Nhận thức tầm quan trọng thủ tục phân tích kiểm toán báo cáo tài chính, tác giả xin chọn đề tài: “Vận dụng thủ tục phân tích kiểm toán báo cáo tài công ty kiểm toán PricewaterhouseCoopers” để nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ Mục tiêu nghiên cứu Trong đề tài nghiên cứu mình, tác giả hướng đến 02 mục tiêu sau: Footer Page of 134 Header Page of 134 Một là, tìm hiểu thủ tục phân tích công ty kiểm toán PricewaterhouseCoopers thực kiểm toán báo cáo tài khoản mục doanh thu chi phí; Hai là, đưa giải pháp đề xuất nhằm vận dụng hiệu thủ tục phân tích kiểm toán báo cáo tài công ty khoản mục doanh thu chi phí Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: việc vận dụng thủ tục phân tích công ty PricewaterhouseCoopers giai đoạn quy trình kiểm toán báo cáo tài thông qua khoản mục doanh thu chi phí Phạm vi nghiên cứu: hồ sơ kiểm toán công ty thực mùa kiểm toán năm 2012, 2013 Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng vật lịch sử trình nghiên cứu Các phương pháp cụ thể sử dụng đề tài Phương pháp điều tra, vấn Nghiên cứu hồ sơ, tài liệu Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận nội dung luận văn chia thành chương: Chương 1: Cơ sở lý luận thủ tục phân tích kiểm toán báo cáo tài Chương 2: Thực trạng việc vận dụng thủ tục phân tích kiểm toán báo cáo tài công ty kiểm toán PricewaterhouseCoopers Footer Page of 134 Header Page of 134 Chương 3: Các giải pháp đề xuất nhằm vận dụng hiệu thủ tục phân tích kiểm toán báo cáo tài công ty Kiểm toán PricewaterhouseCoopers Tổng quan tài liệu nghiên cứu Đối với nghiên cứu có liên quan đến vận dụng thủ tục phân tích kiểm toán báo cáo tài số công ty kiểm toán, có số tác giả nghiên cứu luận văn thạc sỹ sau: “Hoàn thiện thủ tục phân tích tiến trình lập kế hoạch công ty kiểm toán Việt Nam” tác giả Nguyễn Duy Vũ (2007) tiến hành phân tích hệ thống hóa số thủ tục phân tích vận dụng phổ biến tiến trình lập kế hoạch kiểm toán công ty kiểm toán Việt Nam Tác giả sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp, đối chiếu lý luận thực tiễn nhằm phân loại hệ thống thủ tục phân tích để đưa mô hình hoàn thiện quy trình vận dụng thủ tục phân tích tiến trình lập kế hoạch kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán công ty kiểm toán Việt Nam Quy trình nhận diện giảm thiểu rủi ro mà Kiểm toán viên, công ty kiểm toán gặp phải, đồng thời đáp ứng nhu cầu thời gian, nhân chất lượng kiểm toán Ngoài ra, tác giả tiến hành điều tra công ty kiểm toán kể công ty kiểm toán nước ngoài, để khảo sát đánh giá tình hình thực thủ tục phân tích tiến trình lập kế hoạch kiểm toán Việc khảo sát công ty kiểm toán nước mang tính chất tham chiếu, để từ giúp cho công ty kiểm toán Việt Nam hoàn thiện Tuy nhiên đề tài tác giả dừng lại việc tìm hiểu giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán; “Vận dụng thủ tục phân tích kiểm toán báo cáo tài Footer Page of 134 Header Page of 134 công ty TNHH Kiểm toán tư vấn thuế ATAX” tác giả Nguyễn Thu Phương (2011) Tác giả tập trung nghiên cứu trình vận dụng thủ tục phân tích kiểm toán báo cáo tài mặt lý luận thực tế áp dụng thủ tục phân tích công ty TNHH Kiểm toán tư vấn thuế ATAX, đánh giá thủ tục phân tích quy trình kiểm toán báo cáo tài đưa số kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện việc áp dụng thủ tục phân tích kiểm toán báo cáo tài công ty ATAX; Trong luận văn “Kỹ thuật thu thập chứng thử nghiệm công ty TNHH Kiểm toán tư vấn S&S” tác giả Trần Thị Yến Phượng (2012) Tác giả tiến hành khảo sát kỹ thuật thu thập chứng kiểm toán có kỹ thuật phân tích công ty S&S áp dụng thử nghiệm thực kiểm toán báo cáo tài khoản mục doanh thu nợ phải thu Đối với khoản mục doanh thu phải thu khách hàng, thực thử nghiệm bản, KTV công ty S&S tích cực vận dụng thủ tục phân tích để nhận định tình hình xu hướng biến động khoản mục Qua kết khảo sát hồ sơ kiểm toán có 90% hồ sơ có áp dụng thủ tục phân tích Tuy nhiên, tác giả nhận thấy công ty kỹ thuật phân tích thường KTV áp dụng cách đơn giản riêng lẽ, kết hợp kết phân tích khoản mục liên quan để nhận định tình hình xu hướng biến động Trong đề tài này, tác giả tiến hành khảo sát hồ sơ kiểm toán khách hàng đưa tranh thực trạng việc thực kỹ thuật thu thập chứng thử nghiệm có thủ tục phân tích; Trong đề tài luận văn thạc sỹ mình, tác giả tiến hành nghiên cứu lý luận thực tiễn áp dụng thủ tục phân tích Footer Page of 134 Header Page of 134 công ty kiểm toán PricewaterhouseCoopers giai đoạn lập kế hoạch, thử nghiệm soát xét tổng thể kiểm toán thông qua khoản mục doanh thu chi phí mô tả lại cách thực thủ tục phân tích khách hàng cụ thể Từ tác giả nhận định đắn việc thực thủ tục phân tích công ty để có đề xuất phù hợp nhằm vận dụng hiệu thủ tục phân tích kiểm toán báo cáo tài công ty CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1 TỔNG QUAN VỀ THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1.1 Khái niệm thủ tục phân tích Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam VSA 520 – Thủ tục phân tích : “Thủ tục phân tích chuẩn mực kiểm toán Việt Nam hiểu việc đánh giá thông tin tài qua việc phân tích mối quan hệ hợp lý liệu tài phi tài Thủ tục phân tích bao gồm việc điều tra cần thiết biến động mối quan hệ xác định không quán với thông tin liên quan khác có chênh lệch đáng kể so với giá trị dự tính” 1.1.2 Mục đích thủ tục phân tích Thủ tục phân tích sử dụng cho mục đích sau: − Giúp kiểm toán viên xác định nội dung, lịch trình phạm vi thủ tục kiểm toán khác − Thủ tục phân tích thực thử nghiệm việc sử dụng thủ tục có hiệu so với kiểm tra chi Footer Page of 134 Header Page of 134 tiết việc giảm bớt rủi ro phát liên quan đến sở dẫn liệu báo cáo tài − Thủ tục phân tích để kiểm tra toàn báo cáo tài khâu soát xét cuối kiểm toán 1.1.3 Vai trò thủ tục phân tích kiểm toán báo cáo tài − Thủ tục phân tích giúp cho Kiểm toán viên (KTV) có nhìn tổng quát tình hình hoạt động kinh doanh kì khách hàng thông qua việc đánh giá sơ BCTC − Thủ tục phân tích giúp KTV nhận diện chênh lệch bất thường, nhằm xác định khu vực khoản mục có độ rủi ro cao Dựa vào đó, KTV xác định nội dung, phạm vi thời gian thủ tục kiểm toán khác, giúp cho KTV định nên thu hẹp hay mở rộng thủ tục kiểm tra chi tiết − Thủ tục phân tích giúp KTV đánh giá khả hoạt động liên tục khách hàng Thông qua liệu từ kết việc áp dụng thủ tục phân tích, KTV thấy khả tài doanh nghiệp dấu hiệu khả tài doanh nghiệp − Thủ tục phân tích phương pháp cần thực để hạn chế rủi ro kiểm toán giảm bớt khối lượng công việc thực đặc biệt điều kiện hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp tốt, việc thực thủ tục phân tích giúp KTV không sa vào nghiệp vụ cụ thể mà đảm bảo không xảy sai sót trọng yếu 1.1.4 Các loại thủ tục phân tích kiểm toán báo cáo tài − Phân tích xu hướng − Phân tích tỷ suất Footer Page of 134 Header Page of 134 − Phân tích tính hợp lý − Phân tích rà soát 1.1.5 Các nhân tố ảnh hƣởng đến thủ tục phân tích a Hệ thống kiểm soát nội b Bản chất khoản mục cần kiểm toán c Mục tiêu kiểm toán d Độ tin cậy thông tin 1.2 VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG CÁC GIAI ĐOẠN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.2.1 Thủ tục phân tích áp dụng tiến trình lập kế hoạch Phương pháp tiến hành thủ tục phân tích Bước 1: Thu thập thông tin tài phi tài Bước 2: So sánh thông tin thu thập Bước 3: Đánh giá kết so sánh ban đầu 1.2.2 Thủ tục phân tích áp dụng giai đoạn thực kiểm toán Phương pháp tiến hành thủ tục phân tích: Bước 1: Phát triển mô hình – kết hợp với biến tài hoạt động Bước 2: Xem xét tính độc lập tin cậy liệu tài nghiệp vụ Bước 3: Ước tính giá trị so sánh với giá trị ghi sổ Bước 4: Phân tích nguyên nhân chênh lệch Bước 5: Xem xét phát qua kiểm toán 1.2.3 Thủ tục phân tích áp dụng giai đoạn kết thúc kiểm toán Phương pháp tiến hành thủ tục phân tích: Footer Page of 134 Header Page 10 of 134 Bước 1: So sánh thông tin Bước 2: Phân tích kết 1.3 ƢU NHƢỢC ĐIỂM CỦA VIỆC ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG QUÁ TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.3.1 Ƣu điểm − Thủ tục phân tích tương đối đơn giản, có hiệu cao tốn thời gian, chi phí cho kiểm toán thấp mà cung cấp chứng đồng bộ, xác có giá trị số liệu kế toán; − Giúp KTV đánh giá tổng thể không bị sa lầy vào nghiệp vụ cụ thể; − Có thể sử dụng tất khoản mục báo cáo tài chính; − Được sử dụng tất giai đoạn quy trình kiểm toán 1.3.2 Nhƣợc điểm − Không phải lúc tạo chứng có độ tin cậy cao Bởi hiệu thủ tục phân tích phụ thuộc vào nhiều yếu tố tính trọng yếu tài khoản loại hình nghiệp vụ, thủ tục kiểm toán khác có mục tiêu kiểm toán, rủi ro tiềm tàng rủi ro kiểm soát; − Không phát sai sót có giá trị nhỏ sai sót có giá trị lớn vận động ngược chiều nhau, bù trừ nhau; − Phải dựa mối quan hệ chất tiêu so sánh; Footer Page 10 of 134 Header Page 12 of 134 10 CHƢƠNG THỰC TẾ ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN PRICEWATERHOUSECOOPERS 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY KIỂM TOÁN PRICEWATERHOUSECOOPERS (PWC) 2.1.1 PricewaterhouseCoopers toàn cầu a Lịch sử, trình hình thành PricewaterhouseCoopers thành lập năm 1998, sở sáp nhập từ hai công ty Price Waterhouse Coopers & Lybrand Cả hai công ty có lịch sử lâu đời từ kỷ XIX thành lập Anh b Cơ cấu tổ chức lĩnh vực hoạt động + Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức PricewaterhouseCoopers, hầu hết công ty kiểm toán khác, phân hóa thành nhiều cấp, cấp đảm đương vai trò khác biệt có mối quan hệ khăng khít với (Xem hình 2.1) Footer Page 12 of 134 Header Page 13 of 134 11 Hình 2.1: Sơ đồ cấu tổ chức PricewaterhouseCoopers + Lĩnh vực hoạt động PricewaterhouseCoopers cung ứng nhiều loại hình dịch vụ, chia thành ba nhóm bao gồm: dịch vụ bảo đảm, thuế tư vấn 2.1.2 PricewaterhouseCoopers Việt Nam a Giới thiệu PricewaterhouseCoopers Việt Nam Tuy tất công ty quốc gia giới hoạt động chung tên PricewaterhouseCoopers thực tế, PricewaterhouseCoopers nước doanh nghiệp độc lập có tư cách pháp nhân riêng, chủ phần hùn công ty quản lý PricewaterhouseCoopers Việt Nam phận PricewaterhouseCoopers Seapen, bao gồm nước Việt Nam, Thái Footer Page 13 of 134 Header Page 14 of 134 12 Lan, Malaysia, Cambodia Laos, thành lập từ tháng 7/2008 sở hợp PricewaterhouseCoopers Malaysia PricewaterhouseCoopers Mekong Riêng PricewaterhouseCoopers Việt Nam thành lập ngày 14/5/1994 với giấy phép kinh doanh số 862/GP Bộ Kế hoạch Đầu tư cấp Trụ sở công ty đặt Tầng - Tòa nhà Saigon Tower; 29 Lê Duẩn, quận 1; Thành phố Hồ Chí Minh; Điện thoại: (84 38) 8230796; Website: http://www.pwc.com/ Văn phòng Hà Nội Tầng – International Centre; 17 Ngô Quyền; Hà Nội 2.2 THỰC TẾ ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TẠI PRICEWATERHOUSECOOPERS VIỆT NAM 2.2.1 Giới thiệu chung quy trình kiểm toán Trong mục này, tác giả xin giới thiệu sơ lược quy trình thực tế kiểm toán PricewaterhouseCoopers − Quy trình kiểm toán: Như biết, quy trình kiểm toán bao gồm ba phần: Lập kế hoạch kiểm toán; Thu thập chứng kiểm toán, bao gồm thử nghiệm kiểm soát thử nghiệm bản; Hoàn tất kiểm toán - Tại PricewaterhouseCoopers, thông thường kiểm toán năm bao gồm ba đợt + Kiểm toán niên độ (interim) + Kiểm toán cuối niên độ (final) + Kiểm tra kiện sau ngày kết thúc niên độ (subsequent events) Footer Page 14 of 134 Header Page 15 of 134 13 2.2.2 Trình tự áp dụng thủ tục phân tích chung Thủ tục phân tích thử nghiệm thường xuyên sử dụng công ty kiểm toán PricewaterhouseCoopers Theo hướng dẫn kiểm toán PricewaterhouseCoopers, thủ tục phân tích áp dụng theo bốn bước sau: Bước Xây dựng ước tính Bước Xác định mức chênh lệch chấp nhận Bước Tính toán chênh lệch Bước Điều tra chênh lệch đưa kết luận Hình 2.5: Sơ đồ thủ tục phân tích bốn bước Bước 1: Xây dựng ước tính Ước tính dự đoán giá trị hay tỷ suất Dự đoán số cụ thể, tỷ lệ phần trăm, xu hướng hay phép tính xấp xỉ dựa độ xác kỳ vọng Để có ước tính có chất lượng, kiểm toán viên cần có hiểu biết chi tiết ngành nghề, môi trường lĩnh vực kinh doanh khách hàng Bước 2: Xác định mức chênh lệch chấp nhận Thông thường, ước tính kiểm toán viên không trùng khớp với số liệu sổ sách khách hàng Vì vậy, bước hai thủ tục phân tích xác định xem độ chênh lệch trọng yếu mà kiểm toán viên cần phải điều tra Việc xác định độ chênh lệch xem trọng yếu phụ thuộc vào xét đoán nghề nghiệp kiểm toán viên Bước 3: Tính toán chênh lệch Footer Page 15 of 134 Header Page 16 of 134 14 Bước thứ ba thủ tục phân tích bốn bước PricewaterhouseCoopers việc so sánh giá trị ước tính kiểm toán viên số liệu sổ sách khách hàng Sau đó, kiểm toán viên xác định chênh lệch có Bước 4: Điều tra chênh lệch đáng kể đưa kết luận Bước thứ tư điều tra chênh lệch đáng kể sau xác định chênh lệch đưa kết luận Ghi nhận kết phân tích Việc ghi nhận kết phân tích kiểm toán viên phải tuân theo tiêu chuẩn PricewaterhouseCoopers, cho phép người xem xét (thường chủ nhiệm kiểm toán cao hơn) tiếp cận sở để kiểm toán viên đưa kết luận 2.2.3 Vận dụng thủ tục phân tích giai đoạn quy trình kiểm toán a Thủ tục phân tích giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán − Áp dụng thủ tục phân tích giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán: Nghiên cứu phân tích giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán đóng vai trò quan trọng phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa rủi ro Mục đích thủ tục phân tích giai đoạn giúp kiểm toán viên hiểu rõ lĩnh vực kinh doanh khách hàng xác định thay đổi bất thường hay thiếu vắng thay đổi mà kiểm toán viên nghĩ xảy báo cáo tài chính, giúp kiểm toán viên xây dựng quan điểm khoản mục rủi ro vấn đề then chốt doanh nghiệp Bên cạnh đó, thủ tục phân tích giúp kiểm toán viên lập kế hoạch nội dung, thời gian phạm vi thủ tục kiểm toán Kiểm toán viên không thực thủ tục phân tích giai đoạn lập kế hoạch Footer Page 16 of 134 Header Page 17 of 134 15 kiểm toán để đạt mức độ bảo đảm mà để “chẩn đoán” hướng ý vào hiểu biết sâu doanh nghiệp để từ hướng trọng tâm thử nghiệm trình kiểm toán − Các bước thực thủ tục phân tích Bước 1: xây dựng ước tính Việc định chọn lựa thực loại thủ tục phân tích vấn đề thuộc xét đoán nghề nghiệp Kiểm toán viên dựa vào chất tài khoản, mục đích thủ tục phân tích (trong giai đoạn tìm hiểu hoạt động kinh doanh hay tập trung thực thử nghiệm kiểm toán) độ xác kỳ vọng ước tính để lựa chọn loại thủ tục thích hợp Bước 2: Xác định mức chênh lệch chấp nhận Kiểm toán viên sử dụng xét đoán nghề nghiệp để ước đoán mức chênh lệch chấp nhận sau xem xét kỹ yếu tố mức trọng yếu năm trước, kinh nghiệm với khách hàng tương tự, mức trọng yếu độ lớn giá trị tài khoản Bước 3: Tính toán chênh lệch Như nêu phần trước, bước thủ tục phân tích bốn bước PricewaterhouseCoopers đơn việc tính toán số liệu thu thập giá trị chênh lệch số liệu tính toán kiểm toán viên khách hàng Bước 4: Điều tra chênh lệch đáng kể Minh họa việc áp dụng thủ tục phân tích giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán Hồ sơ kiểm toán minh họa với khách hàng công ty trách nhiệm hữu hạn A chuyên sản xuất kinh doanh mặt hàng điện lạnh năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 b Thủ tục phân tích giai đoạn thực kiểm toán Footer Page 17 of 134 Header Page 18 of 134 16 Mục đích thủ tục phân tích giai đoạn giúp kiểm toán viên đạt tính đảm bảo sở dẫn liệu cho hay nhiều khoản mục kiểm toán Thủ tục phân tích thử nghiệm cần thực tất khoản mục có số dư trọng yếu hay nghiệp vụ có số dư trọng yếu Thủ tục phân tích thử nghiệm so sánh số liệu sổ sách khách hàng với ước tính kiểm toán viên xây dựng cách khách quan với mục đích đưa kết luận số liệu sổ sách có sai lệch trọng yếu không? Các bước thực Bước 1: Xây dựng ước tính Việc xây dựng ước tính xác, chủ quan bước quan trọng thực thủ tục phân tích thử nghiệm Thủ tục phân tích giai đoạn phải thiết kế để giúp kiểm toán viên đạt độ đảm bảo kỳ vọng Độ đảm bảo kỳ vọng cao, độ xác ước tính yêu cầu cao Ước tính phải xác đủ để chênh lệch số liệu sổ sách giá trị ước tính tín hiệu sai lệch trọng yếu báo cáo tài Bước 2: Xác định mức chênh lệch chấp nhận Đối với thủ tục phân tích thử nghiệm bản, mức chênh lệch chấp nhận nhỏ mức trọng yếu khoản mục Ước tích xác, mức chênh lệch chấp nhận thấp Việc xác định thưc thông qua kỹ thuật thống kê hay xét đoán nghề nghiệp Bước 3: Tính toán chênh lệch Kiểm toán viên phải thực bước sau xây dựng ước tính xác định mức chênh lệch chấp nhận Footer Page 18 of 134 Header Page 19 of 134 17 Bước 4: Điều tra chênh lệch đưa kết luận Các chênh lệch vượt mức chấp nhận cần điều tra xác định sai lệch trọng yếu chấp nhận dựa lý giải từ khách hàng cho sai lệch Minh họa áp dụng thủ tục phân tích khoản mục doanh thu Hồ sơ kiểm toán tiếp tục với khách hàng A minh họa trình bày Hồ sơ kiểm toán minh họa với khách hàng công ty cổ phần S Khách hàng S công ty thuộc tập đoàn T chuyên buôn bán gỗ sản phẩm từ gỗ, báo cáo tài cho niên độ kế toán 01/07/2012 – 30/06/2013 Thủ tục phân tích loại chi phí Thủ tục phân tích nhằm thỏa mãn mục tiêu: đầy đủ, xác, hữu, ghi nhận niên độ, đánh giá khoản mục chi phí  Những điểm cần lưu ý Đối với loại chi phí, kiểm toán viên Pricewaterhouse Coopers thường sử dụng phân tích hợp lý Ước tính xây dựng sở dựa số liệu kiểm toán niên độ tính lại hồ sơ kiểm toán năm trước năm hành thay đổi lớn Sau xác định mức chênh lệch chấp nhận được, kiểm toán viên tiến hành tính toán chênh lệch điều tra xem chênh lệch lớn có lý giải hợp lý hay không Đối với loại chi phí biến động có quy luật (chi phí khấu hao, điện nước…), kiểm toán viên phân tích hợp lý dựa mối quan hệ số liệu sẵn có (tình hình tăng giảm tài sản cố định, Footer Page 19 of 134 Header Page 20 of 134 18 nguyên giá…) từ xác định chi phí có hợp lý với tình hình kinh doanh hay không Đối với chi phí lương, kỉểm toán viên thường chọn tháng để làm thử nghiệm chi tiết chi phí phát sinh (bao gồm kiểm tra chi tiết bảng tính lương, xét duyệt bảng lương ban giám đốc, giấy báo ngân hàng phiếu chi bảng xác nhận lãnh lương nhân viên) Sau đó, kiểm toán viên ước tính chi phí lương 12 tháng dựa số liệu năm trước, số lượng nhân viên tỷ lệ tăng lương năm Tiếp theo đó, kiểm toán viên thực bước thủ tục phân tích, tức đánh giá chênh lệch điều tra chênh lệch lớn mức chênh lệch chấp nhận Cũng phần này, kiểm toán viên áp dụng thủ tục phân tích để đánh giá bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thuế thu nhập cá nhân… Đối với khoản chi phí phát sinh không ổn định công tác phí (chi phí lại, nhà nghỉ, vé máy bay…) loại phí khác, kiểm toán viên tiến hành thử nghiệm chi tiết để đảm bảo sai lệch việc ghi nhận chi phí  Minh họa với số liệu khách hàng: Hồ sơ kiểm toán minh họa số liệu khách hàng B sau: Khách hàng B công ty chuyên cung cấp dịch vụ giao nhận theo quy định thời gian địa điểm cụ thể, thành lập từ năm 1995 Tài khoản chi phí khách hàng B bao gồm nhiều khoản mục nhỏ ứng với nhiều loại chi phí khác Vì lý bảo mật giới hạn đề tài, tác giả xin trình bày chi phí kiểm toán viên áp dụng thủ tục phân tích thực kiểm toán Các khoản mục phân tích bao gồm: Footer Page 20 of 134 Header Page 21 of 134 19 − Chi phí khấu hao − Chi phí hoa hồng chiết khấu cho khách hàng − Chi phí lương ( cụ thể chi phí BHXH, BHYTT) c Thủ tục phân tích giai đoạn soát xét tổng thể kiểm toán Kiểm toán viên thực thủ tục phân tích giai đoạn soát xét tổng thể kiểm toán nhằm đảm bảo tất chênh lệch trọng yếu yếu tố bất thường giải thích hợp lý Thông qua thủ tục phân tích, kiểm toán viên đạt hiểu biết báo cáo tài đảm bảo báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý tình hình hoạt động khách hàng Các bước thực Bước 1: Xây dựng ước tính Loại thủ tục phân tích sử dụng giai đoạn soát xét tổng thể kiểm toán phần lớn phân tích xu hướng phân tích tỷ suất Khi xây dựng ước tính, kiểm toán viên xem xét xu hướng kết quả, thông tin ngành nghề, đối thủ cạnh tranh thu thập suốt trình thực thủ tục phân tích giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán Ước tính thường số liệu kiểm toán năm trước Bước 2: Xác định mức chênh lệch chấp nhận Mức chênh lệch phải đủ thấp để đạt mục tiêu kiểm toán nói chung thường thấp mức xác định giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán Bước 3: Tính toán chênh lệch Ở bước đơn việc tính toán nêu Bước 4: Điều tra chênh lệch đưa kết luận Minh họa: Trở lại với trường hợp công ty cổ phần S Footer Page 21 of 134 Header Page 22 of 134 20 2.3 ĐÁNH GIÁ VIỆC VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY PWC 2.3.1 Ƣu điểm − Về quy trình kiểm toán: Việc thực thủ tục phân tích công ty PwC áp dụng theo quy định chuẩn mực kiểm toán quốc tế chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Thủ tục phân tích kỹ thuật kiểm toán đơn giản không phần hiệu Chính vậy, việc hướng dẫn bước trình kiểm toán từ hướng dẫn PwC tương đối dễ hiểu, dễ áp dụng kiểm toán viên − Về công cụ hỗ trợ công việc kiểm toán: Đối với tổng thể công việc, kết công việc kiểm toán lưu trữ sở liệu (database) chung My client file Điều giúp kiểm toán viên dễ dàng tiếp cận hồ sơ kiểm toán cần thiết năm trước thông tin khách hàng thủ tục đơn giản mức độ bảo mật cao 2.3.2 Nhƣợc điểm Thủ tục phân tích phụ thuộc nhiều vào xét đoán nghề nghiệp kiểm toán viên mang tính chất ước tính, kinh nghiệm hiểu biết kiểm toán viên khó khăn cho kiểm toán viên vào nghề, chưa có kinh nghiệm Công ty chưa có hệ thống hướng dẫn cụ thể trường hợp nào, khoản mục áp dụng thủ tục Các kết công việc kiểm toán lưu trữ sở liệu (database) chung My client file nên xảy cố (virus máy tính, điện…), kiểm toán viên gặp khó khăn việc thu thập, xem xét hồ sơ kiểm toán Footer Page 22 of 134 Header Page 23 of 134 21 CHƢƠNG CÁC GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT NHẰM VẬN DỤNG HIỆU QUẢ THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN PWC 3.1 VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN Có thể xếp linh hoạt lịch công việc kiểm toán viên Tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề, tạo hội cho kiểm toán viên trẻ trao đổi học hỏi kinh nghiệm, nhằm nắm vững kiến thức ngành nghề Công ty đưa hướng dẫn cụ thể sơ lược – khoản mục nào, ứng với sở dẫn liệu thủ tục kiểm toán (thủ tục phân tích) đạt hiệu cao gợi ý cho kiểm toán viên tham khảo Kiểm toán viên cần trau dồi kỹ kiến thức chuyên môn, thường xuyên cập nhật tình hình kinh tế xã hội 3.2 VỀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ KIỂM TOÁN Cần phải có biện pháp lưu trữ quản lý hữu hiệu 3.3 THỦ TỤC PHÂN TÍCH ÁP DỤNG TRONG GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN Trong giai đoạn lập kế hoạch, Kiểm toán viên áp dụng thêm thủ tục phân tích tỷ suất Tỷ suất sinh lời doanh thu Tỷ suất sinh lời doanh thu (ROS) = Lợi nhuận sau thuế TNDN Doanh thu Khi tiến hành phân tích KTV việc phân tích số liệu doanh nghiệp cần kết hợp so sánh, đánh giá số liệu, Footer Page 23 of 134 Header Page 24 of 134 22 tiêu doanh nghiệp với số liệu, tiêu trung bình ngành doanh nghiệp khác Bảng phân tích số liệu đơn vị so với toàn ngành lập theo mẫu sau: Bảng 3.1: Bảng phân tích số liệu đơn vị so với toàn ngành Chỉ tiêu Đơn vị (1) (2) Năm trước Chênh Ngành lệch (3) (4)=(2) – (3) Tỷ lệ (5) = (4)/( 3) Đơn vị (6) Năm Chênh Ngành lệch (7) (8)=(6) – (7) Tỷ lệ (9) = (8)/( 7) 3.4 THỦ TỤC PHÂN TÍCH ÁP DỤNG TRONG GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN KIỂM TOÁN 3.4.1 Đối với khoản mục doanh thu Các kỹ thuật phân tích mà KTV áp dụng với khoản mục doanh thu là: Lập bảng phân tích doanh thu theo tháng, đơn vị trực thuộc, so sánh với số liệu kỳ trước xem xét trường hợp tăng giảm bất thường So sánh doanh thu kỳ với kỳ trước theo tháng Các biến động bất thường cần giải thích nguyên nhân Tính tỷ lệ lãi gộp mặt hàng, dịch vụ chủ yếu so sánh với năm trước Phát giải thích thay đổi quan trọng Sử dụng biểu đồ, đồ thị để đánh giá tính hợp lý số liệu kế toán Đối với loại hình doanh nghiệp, KTV phân tích biến động doanh thu mối liên hệ với biến động loại Footer Page 24 of 134 Header Page 25 of 134 23 chi phí khác Từ nhận diện rõ ràng gian lận xảy khoản mục doanh thu chi phí  Doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực sản xuất: KTV phân tích biến động doanh thu mối liên hệ với biến động giá vốn, bao gồm loại chi phí cấu thành giá vốn: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung  Doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực thương mại KTV tiến hành xem xét doanh nghiệp doanh thu có mối liên hệ với chi phí Giả sử, doanh nghiệp Y, doanh thu có mối liên hệ với hoa hồng chi phí vận chuyển KTV tiến hành phân tích biến động doanh thu mối liên hệ với biến động chi phí bán hàng (gồm hoa hồng chi phí vận chuyển)  Doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực dịch vụ Khách sạn: KTV xem xét, lựa chọn chi phí có mối liên hệ với doanh thu Có thể chi phí điện, nước; chi phí nhân viên phục vụ phòng khách sạn trả lương nhân viên phục vụ phòng theo suất… Sau đó, KTV tiến hành phân tích biến động doanh thu với chi phí Du lịch: KTV xem xét mối liên hệ doanh thu tiền công tác phí hướng dẫn viên du lịch Vận tải: KTV phân tích biến động doanh thu với chi phí xăng, dầu phân tích biến động doanh thu với tiền lương tài xế, phụ xe doanh nghiệp trả lương theo suất 3.4.2 Đối với khoản mục chi phí - Chi phí lãi vay Footer Page 25 of 134 Header Page 26 of 134 24 Thủ tục phân tích mà KTV áp dụng dự tính chi phí lãi vay dựa số dư trung bình khoản nợ kì lãi suất trung bình - Đối với khoản mục chi phí tiền lương khoản trích theo lương So sánh chi phí lương năm kiểm toán với năm trước, với số kế hoạch hay số dự toán có điều chỉnh thay đổi mức lương, số lượng nhân viên số công, giải thích biến động lớn KẾT LUẬN Qua thời gian tìm hiểu trình áp dụng thủ tục phân tích công ty kiểm toán PricewaterhouseCoopers, tác giả nhận thấy việc áp dụng thủ tục phân tích kiểm toán quan trọng góp phần to lớn đến hiệu quả, chất lượng kiểm toán Trong điều kiện cạnh tranh thị trường kiểm toán Việt Nam, công ty kiểm toán phải không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ bảo đảm thời gian chi phí mức tối ưu Các thủ tục phân tích thủ tục kiểm toán đại, mang tính khoa học không tiết kiệm thời gian chi phí mà giảm bớt rủi ro kiểm toán Do đó, đề tài nghiên cứu vận dụng thủ tục phân tích kiểm toán báo cáo tài thực đề tài hấp dẫn phức tạp thân với kinh nghiệm kiến thức hạn chế, chắn đề tài không tránh khỏi hạn chế Tác giả hi vọng có điều kiện nghiên cứu sâu sắc vấn đề hi vọng thủ tục phân tích ngày áp dụng chặt chẽ để nâng cao chất lượng báo cáo kiểm toán Footer Page 26 of 134 ... sử dụng Khác với công ty kiểm toán Việt Nam, công ty kiểm toán nước thường xuyên áp dụng thủ tục phân tích kiểm toán báo cáo tài thủ tục bắt buộc Công ty kiểm toán PricewaterhouseCoopers công ty. .. trình vận dụng thủ tục phân tích kiểm toán báo cáo tài mặt lý luận thực tế áp dụng thủ tục phân tích công ty TNHH Kiểm toán tư vấn thuế ATAX, đánh giá thủ tục phân tích quy trình kiểm toán báo cáo. .. LUẬN VỀ THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1 TỔNG QUAN VỀ THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1.1 Khái niệm thủ tục phân tích Theo chuẩn mực kiểm toán Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Kiểm toán Pricewaterhousecoopers, Vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Kiểm toán Pricewaterhousecoopers, Vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Kiểm toán Pricewaterhousecoopers

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay