Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 - Hợp đồng xây dựng vào việc hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí tại Công ty CP Xây dựng 4

26 101 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 19:07

Header Page of 134 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ KHÁNH PHƯỚC VẬN DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM SỐ 15 –HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG VÀO VIỆC HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CP XÂY DỰNG 47 Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - 2014 Footer Page of 134 Header Page of 134 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Ngô Hà Tấn Phản biện 1: PGS.TS Nguyễn Công Phương Phản biện 2: TS Văn Thị Thái Thu Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 26 tháng 03 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin học liệu - Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng Footer Page of 134 Header Page of 134 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Xây dựng ngành sản xuất vật chất quan trọng kinh tế quốc dân, thu hút quan tâm đầu tư nhiều tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt nhà đầu tư nước ngoài, với sức ép cạnh tranh lớn Mặt khác, chi phí cho đầu tư xây dựng chiếm tỷ trọng lớn tổng ngân sách Nhà nước ngân sách doanh nghiệp nên hoạt động đầu tư xây dựng lĩnh vực nhạy cảm Trong điều kiện khủng hoảng kinh tế nay, doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây dựng lĩnh vực ảnh hưởng nặng nề thị trường bất động sản đóng băng, chi phí đầu tư lớn mà không thu hồi vốn Mặt khác, công trình nhận thầu, định thầu vốn để thực hiện, nhiều công trình chậm tiến độ, thiếu tính khả thi không ảnh hưởng lớn đến tình hình tài doanh nghiệp mà gây nhiều khó khăn việc quản lý, hạch toán doanh thu chi phí dự án đầu tư Mặc dù Bộ Tài ban hành hệ thống chuẩn mực kế toán có chuẩn mực kế toán số 15 "hợp đồng xây dựng" áp dụng cho kế toán hợp đồng xây dựng lập báo cáo tài nhà thầu Tuy nhiên hầu hết doanh nghiệp xây dựng chưa vận dụng chuẩn mực vào thực tiễn Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế nay, kế toán đơn vị thực theo chuẩn mực chung thống nhu cầu tất yếu Chính vậy, việc vận dụng Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 vào hạch toán doanh thu, chi phí hợp đồng xây dựng doanh nghiệp xây dựng cần thiết cấp bách Xuất phát từ lý trên, tác giả lựa chọn đề tài: "Vận dụng Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 – Hợp đồng xây dựng vào việc hoàn thiện kế Footer Page of 134 Header Page of 134 toán doanh thu, chi phí Công ty cổ phần Xây dựng 47" làm đề tài luận văn thạc sĩ Mục tiêu đề tài Trên sở nghiên cứu nguyên tắc phương pháp kế toán doanh thu, chi phí hợp đồng xây dựng theo Chuẩn mực kế toán số 15, với thực trạng kế toán doanh thu, chi phí hợp đồng xây dựng Công ty cổ phần Xây dựng 47, đề tài đề xuất giải pháp vận dụng Chuẩn mực kế toán số 15 vào việc hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí hợp đồng xây dựng Công ty Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu việc vận dụng chuẩn mực hợp đồng xây dựng vào kế toán doanh thu, chi phí Công ty cổ phần Xây dựng 47 - Phạm vi nghiên cứu: Kế toán doanh thu, chi phí hợp đồng xây dựng Công ty cổ phần Xây dựng 47 năm 2013 Nguồn tài liệu sử dụng luận văn từ Phòng kế toán Công ty cổ phần Xây dựng 47 4.Phương pháp nghiên cứu: Phỏng vấn nhân viên kế toán, thu thập thông tin tài liệu nghiên cứu trực tiếp công việc kế toán hợp đồng xây dựng Công ty cổ phần Xây dựng 47 Qua đối chiếu thông tin thu thập để đánh giá vận dụng Chuẩn mực kế toán số 15 vào kế toán doanh thu, chi phí hợp đồng xây dựng Công ty * Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Đề tài góp phần làm rõ nguyên tắc phương pháp kế toán doanh thu, chi phí hợp đồng xây dựng đề cập Chuẩn mực kế toán số 15 Vận dụng Chuẩn mực kế toán số 15 vào thực tiễn công tác Footer Page of 134 Header Page of 134 kế toán Công ty cổ phần Xây dựng 47 nhằm bảo đảm thông tin doanh thu, chi phí kết kinh doanh báo cáo tài đắn Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn chia thành ba chương: Chương 1: Những vấn đề kế toán doanh thu, chi phí hợp đồng xây dựng theo Chuẩn mực kế toán số 15 Chương 2: Khái quát hoạt động sản xuất kinh doanh kế toán doanh thu, chi phí hợp đồng xây dựng Công ty cổ phần Xây dựng 47 Chương 3: Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí hợp đồng xây dựng theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 Công ty cổ phần Xây dựng 47 Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG THEO CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 15 1.1 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG 1.1.1 Đặc điểm hoạt động xây dựng doanh nghiệp Xây dựng ngành đặc thù: Chu kỳ sản xuất kinh doanh dài, yêu cầu vốn lớn, việc xây dựng phải theo thiết kế ban đầu, chi phí đầu vào lớn Hoạt động doanh nghiệp xây dựng mang tính lưu động rộng lớn phức tạp, nên kế toán doanh nghiệp xây dựng có đặc thù riêng, là: - Sản phẩm xây dựng mang tính đơn chiếc, địa điểm xây dựng khác Footer Page of 134 Header Page of 134 - Sản phẩm xây dựng thường có giá trị lớn thời gian thi công tương đối dài - Sản phẩm xây dựng có thời gian sử dụng tương đối dài, nên sai lầm thi công khó sửa chữa, phải phá làm lại - Sản phẩm xây dựng sử dụng chỗ gắn liền với địa điểm xây dựng, nơi sản xuất nơi tiêu thụ sản phẩm - Sản phẩm xây dựng tiêu thụ theo giá dự toán giá thỏa thuận với chủ đầu tư từ trước (giá dự thầu) Doanh thu sản phẩm xây dựng xác định trước sản xuất sản phẩm - Sản phẩm xây dựng thường tổ chức sản xuất trời, chịu tác động trực tiếp yếu tố môi trường, khí hậu, thời tiết 1.1.2 Những vấn đề hợp đồng xây dựng a Hợp đồng xây dựng b Phân loại hợp đồng xây dựng - Phân loại HĐXD vào phương thức toán: + HĐXD quy định nhà thầu toán theo tiến độ kế hoạch + HĐXD quy định nhà thầu toán theo giá trị khối lượng thực hiện: - Phân loại HĐXD vào phương thức để có hợp đồng: + HĐXD có đấu thầu + HĐXD có định thầu 1.2 KẾ TOÁN DOANH THU HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG 1.2.1 Nội dung doanh thu hợp đồng xây dựng Doanh thu HĐXD xác định giá trị hợp lý khoản thu thu từ việc thực hợp đồng Footer Page of 134 Header Page of 134 Theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 HĐXD doanh thu HĐXD bao gồm: - Doanh thu ban đầu ghi hợp đồng - Các khoản tăng, giảm thực hợp đồng, khoản tiền thưởng khoản toán khác khoản có khả làm thay đổi doanh thu xác định cách đáng tin cậy 1.2.2 Ghi nhận doanh thu hợp đồng xây dựng - Trường hợp HĐXD quy định nhà thầu toán theo tiến độ kế hoạch: Trong trường hợp này, kết thực HĐXD ước tính cách đáng tin cậy, doanh thu HĐXD ghi nhận tương ứng với phần công việc hoàn thành nhà thầu tự xác định vào ngày lập BCTC mà không phụ thuộc vào hóa đơn toán theo tiến độ kế hoạch lập hay chưa số tiền ghi hóa đơn - Trường hợp HĐXD quy định nhà thầu toán theo giá trị khối lượng thực hiện: Trong trường hợp này, kết thực HĐXD ước tính cách đáng tin cậy khách hàng xác nhận doanh thu HĐXD ghi nhận tương ứng với phần công việc hoàn thành khách hàng xác nhận kỳ phản ánh hóa đơn lập Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 có quy định: - Đối với HĐXD với giá cố định - Đối với HĐXD với chi phí phụ thêm Doanh nghiệp lập ước tính doanh thu HĐXD cách đáng tin cậy thỏa thuận hợp đồng điều khoản sau: + Trách nhiệm pháp lý bên tài sản xây dựng + Các điều kiện để thay đổi giá trị hợp đồng Footer Page of 134 Header Page of 134 + Phương thức thời hạn toán Cách xác định mức độ công việc hoàn thành HĐXD làm sở xác định doanh thu theo ba cách sau: - Tỷ lệ (%) chi phí thực tế phát sinh phần công việc hoàn thành thời điểm so với tổng chi phí dự toán hợp đồng - Đánh giá phần công việc hoàn thành - Tỷ lệ (%) khối lượng công việc hoàn thành với tổng khối lượng công việc phải hoàn thành 1.2.3 Kế toán doanh thu hợp đồng xây dựng a Đối với hình thức toán theo khối lượng thực b Đối với hình thức toán theo tiến độ kế hoạch c Kế toán khoản tiền thưởng, khoản bồi thường 1.3 KẾ TOÁN CHI PHÍ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG 1.3.1 Nội dung chi phí hợp đồng xây dựng Theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 HĐXD, chi phí HĐXD bao gồm: - Chi phí liên quan trực tiếp đến HĐXD - Chi phí chung liên quan đến hoạt động hợp đồng phân bổ cho hợp đồng cụ thể - Các chi phí khác thu lại từ khách hàng theo điều khoản hợp đồng Cụ thể: Chi phí liên quan trực tiếp đến HĐXD bao gồm: + Chi phí nhân công công + Chi phí giám sát công trình + Chi phí nguyên vật liệu cho công trình + Chi phí thiết bị cho công trình + Chi phí khấu hao máy móc, thiết bị TSCĐ khác dùng để thực hợp đồng + Chi phí vận chuyển, lắp đặt, tháo dỡ máy móc, thiết bị Footer Page of 134 Header Page of 134 nguyên liệu, vật liệu (NL, VL) đến khỏi công trình + Chi phí thuê nhà xưởng, máy móc, thiết bị để thực hợp đồng + Chi phí thiết kế trợ giúp kỹ thuật liên quan trực tiếp đến hợp đồng + Chi phí dự tính để sửa chữa bảo hành công trình + Các chi phí liên quan trực tiếp khác 1.3.2 Ghi nhận chi phí hợp đồng xây dựng Cùng với việc ghi nhận doanh thu theo hai trường hợp trên, theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 chi phí HĐXD ghi nhận theo hai trường hợp tương ứng: - Trường hợp HĐXD quy định nhà thầu toán theo tiến độ kế hoạch - Trường hợp HĐXD quy định nhà thầu toán theo giá trị khối lượng thực Tóm lại, loại bỏ yếu tố không chắn liên quan đến việc ước tính cách đáng tin cậy kết thực hợp đồng chi phí liên quan đến HĐXD ghi nhận tương ứng với phần công việc hoàn thành 1.3.3 Kế toán chi phí hợp đồng xây dựng a Đối tượng, phương pháp tập hợp chi phí tính giá thành + Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất doanh nghiệp xây dựng là: công trình, hạng mục công trình có giá trị dự toán riêng tương ứng với HĐXD ký + Phương pháp tập hợp chi phí Phương pháp tập hợp chi phí trực tiếp Phương pháp tập hợp phân bổ chi phí gián tiếp b Kế toán tập hợp chi phí hợp đồng xây dựng * Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp * Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp Footer Page of 134 Header Page 10 of 134 * Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công * Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung c Xác định ghi nhận chi phí phù hợp với doanh thu * Ghi nhận chi phí phát sinh kỳ để tính giá thành giá vốn: * Xác định ghi nhận giá trị dở dang cuối kỳ Theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15, công trình, hạng mục công trình mà hợp đồng quy định toán hoàn thành toàn công trình (đối với nhũng công trình có quy mô nhỏ, thời gian thi công ngắn) Khi sản phẩm dở dang tổng chi phí phát sinh từ lúc thi công đến thời điểm kiểm kê kết thúc kỳ kế toán Lúc này, giá vốn công trình toàn chi phí công trình chấp nhận theo nguyên tắc phù hợp * Ghi nhận chi phí thời kỳ - Chi phí quản lý doanh nghiệp - Chi phí tài 1.4 TRÌNH BÀY THÔNG TIN LIÊN QUAN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH Theo Chuẩn mực kế toán số 15 HĐXD DN cần phải trình bày thông tin có liên quan đến HĐXD sau BCTC: 1.4.1 Bảng cân đối kế toán - Số tiền phải trả (nhận trước) khách hàng: khoản tiền nhà thầu nhận trước công việc tương ứng HĐXD thực - Số tiền phải thu khách hàng: khoản tiền ghi hóa đơn toán theo tiến độ kế hoạch hóa đơn toán theo giá trị khối lượng thực hiện, chưa trả đáp ứng đầy đủ điều kiện chi trả theo quy định hợp đồng, sai sót sửa chữa Footer Page 10 of 134 Header Page 12 of 134 10 Bảng 2.1: Các dự án thực năm 2012, 2013 ĐVT: 1.000 đồng STT Tên dự án Cầu đường DT637 Cầu Cẩm Tiên Kênh tưới Vân Phong Hồ Cẩn Hậu Đường trục Nhơn Hội Tổng Giá trị hợp đồng 82.153.925 36.485.540 16.679.348 86.598.636 27.653.555 249.571.004 Số hợp đồng 01/HĐ-XD/2013 11/HĐ-XD/2012 03/HĐ-XD/2013 07/HĐ-XD/2012 10/HĐ-XD/2012 (Nguồn: Phòng Kế toán – Công ty CP xây dựng 47) Ngành nghề kinh doanh Công ty: - Xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện, giao thông, dân dụng - Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, rượu, thuốc lá, dịch vụ Massage - Kinh doanh cho thuê bất động sản b Đặc điểm qúa trình sản xuất kinh doanh công ty - Quá trình nhận Hợp đồng công trình - Quá trình sản xuất thi công - Quá trình nghiệm thu bàn giao 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty cổ phần Xây dựng 47 a Văn phòng b Phòng Tổ chức – Lao động Tiền lương c Phòng Kinh tế - Kế hoạch d Phòng Kế toán - Tài vụ e Phòng Quản lý Xe máy - Vật tư f Phòng Kỹ thuật g Phòng Đầu tư - Quản lý Dự án h Phòng Thí nghiệm i Các đơn vị trực thuộc: Footer Page 12 of 134 Header Page 13 of 134 11 Văn phòng, Phòng Tổ chức – Lao động Tiền lương, Phòng Kinh tế - Kế hoạch, Phòng Kế toán - Tài vụ, Phòng Quản lý Xe máy - Vật tư, Phòng Kỹ thuật, Phòng Đầu tư - Quản lý Dự án, Phòng Thí nghiệm, Các đơn vị trực thuộc, 17 Xí nghiệp xây lắp, Xưởng sửa chữa gia công khí, Khách sạn 2.1.3 Tổ chức công tác kế toán Công ty cổ phần Xây dựng 47 a Khái quát mô hình tổ chức máy kế toán công ty Các xí nghiệp, chi nhánh, đội xây lắp có tổ chức máy kế toán riêng, công việc kế toán hoạt động xây lắp phòng kế toán xí nghiệp, chi nhánh, đội xây lắp thực hiện, định kỳ tổng hợp số liệu gửi cho phòng Tài - Kế toán Công ty Tại Công ty, phòng Tài - Kế toán thực việc theo dõi hạch toán nghiệp vụ phát sinh Công ty, tập hợp số liệu báo cáo xí nghiệp, chi nhánh lập báo cáo kế toán định kỳ hàng quý, hàng năm b Hình thức kế toán áp dụng công ty Hình thức kế toán áp dụng Công ty cổ phần xây dựng 47 hình thức Chứng từ ghi sổ, thực phần mềm kế toán Bravo 6.0, nên công tác kế toán đơn giản mà mang lại hiệu cao c Vận dụng chế độ kế toán Công ty - Công ty áp dụng chế độ kế toán theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng Bộ Tài - Niên độ kế toán ngày 01/01 kết thúc ngày 31/12 dương lịch - Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính trị giá hàng xuất kho theo phương pháp thực tế đích danh Footer Page 13 of 134 Header Page 14 of 134 12 2.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG CUA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47 2.2.1 Đặc điểm hợp đồng xây dựng Công ty Công ty cổ phần Xây dựng 47 phân loại HĐXD theo phương thức để có hợp đồng, Hợp đồng có thông qua đấu thầu HĐXD có định thầu Các tài liệu sau coi tách rời HĐXD như: - Hồ sơ dự thầu, Hồ sơ đề xuất kỹ thuật, Hồ sơ đề xuất tài - Các văn phê duyệt kết đấu thầu - Thông báo trúng thầu; Quyết định định thầu - Bản vẽ thiết kế - Các phụ lục bổ sung có 2.2.2 Kế toán doanh thu hợp đồng xây dựng công ty a Nội dung doanh thu hợp đồng xây dựng Công ty Doanh thu HĐXD Công ty cổ phần Xây dựng 47 bao gồm: + Khoản tiền mà Công ty thu từ khối lượng hạng mục công trình hoàn thành nghiệm thu ghi phiếu giá bên chủ đầu tư chấp nhận toán + Khoản tiền thu từ trượt giá chi phí đầu vào (nếu hợp đồng có quy định chủ đầu tư chấp nhận toán) + Khoản tiền thu thay đổi thiết kế khối lượng công việc thực hợp đồng b Ghi nhận doanh thu hợp đồng xây dựng Công ty + Đối với HĐXD có quy mô lớn, thời gian thi công dài + Đối với HĐXD có quy mô nhỏ + Trong trường hợp HĐXD với giá cố định (giá trúng thầu) giá tăng lên mà hợp đồng có quy định điều chỉnh giá bên chủ đầu tư chấp thuận, Công ty làm phụ lục hợp Footer Page 14 of 134 Header Page 15 of 134 13 đồng điều chỉnh giá c Kế toán doanh thu hợp đồng xây dựng Công ty Hầu hết HĐXD Công ty quy định nhà thầu toán theo giá trị khối lượng thực nên Công ty hạch toán doanh thu HĐXD theo hình thức toán theo khối lượng thực Để hạch toán doanh thu, Công ty mở sổ doanh thu để theo dõi chi tiết cho công trình, hạng mục công trình Căn vào phiếu giá, kế toán ghi doanh thu hợp đồng vào sổ chi tiết doanh thu hợp đồng Cuối năm, Công ty tập hợp toàn doanh thu công trình, hạng mục công trình Báo cáo tổng hợp để xác định lãi, lỗ công trình, hạng mục công trình thi công năm 2.2.3 Kế toán chi phí hợp đồng xây dựng Công ty a Đối tượng phương pháp tập hợp chi phí Công ty - Xác định đối tượng tập hợp chi phí: Đối tượng tập hợp chi phí Công ty HĐXD ký kết Thông thường HĐXD công trình, nên nói đối tượng tập hợp chi phí Công ty theo công trình - Phương pháp tập hợp chi phí: Mỗi đội thi công có nhân viên kế toán làm nhiệm vụ tập hợp chứng từ chi phí phát sinh liên quan đến HĐXD Căn vào chứng từ phát sinh kế toán đội chuyển lên, kế toán xí nghiệp phản ánh vào sổ kế toán chi tiết b Kế toán chi phí HĐXD theo khoản mục chi phí - Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - Kế toán chi phí nhân công trực tiếp - Kế toán chi phí sử dụng máy thi công - Kế toán chi phí sản xuất chung - Kế toán chi phí phải trả cho nhà thầu phụ Footer Page 15 of 134 Header Page 16 of 134 14 - Kế toán chi phí bảo hành công trình c Ghi nhận giá vốn khối lượng xây dựng hoàn thành c.1 Xác định giá trị dở dang cuối kỳ c.2 Xác định giá vốn d Ghi nhận chi phí thời kỳ - Chi phí quản lý DN - Chi phí tài - Chi phí khác 2.2.4 Trình bày thông tin có liên quan hợp đồng xây dựng báo cáo tài Công ty lập BCTC theo quý theo năm, BCTC Công ty lập gồm: + Bảng cân đối kế toán + Báo cáo kết hoạt động kinh doanh + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ + Thuyết minh BCTC 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47 2.3.1 Về kế toán doanh thu hợp đồng xây dựng a Ưu điểm Hiện Công ty thường ký HĐXD hình thức toán theo khối lượng thực Theo cách doanh thu HĐXD ghi nhận tương đối chắn vào hồ sơ nghiệm thu khách hàng chấp thuận b Nhược điểm - Đối với khoản tiền thưởng mà chủ đầu tư trả cho Công ty hoàn thành hợp đồng trước thời hạn, hay khoản tiền phạt mà chủ đầu tư phải trả cho Công ty vi phạm điều khoản hợp đồng Footer Page 16 of 134 Header Page 17 of 134 15 Công ty không ghi nhận khoản vào doanh thu HĐXD mà ghi tăng thu nhập khác (TK 711) - Đối với khoản tiền phạt Công ty vi phạm điều khoản ghi hợp đồng, Công ty không điều chỉnh giảm doanh thu mà ghi tăng chi phí khác (TK811) - Về ghi nhận doanh thu: kết đo lường doanh thu chưa hợp lý 2.3.2 Về kế toán chi phí hợp đồng xây dựng a Ưu điểm + Công ty xây dựng dự toán chi phí từ ký kết hợp đồng + Các chi phí phát sinh tập hợp đầy đủ sổ chi phí SXKD theo khoản mục chi phí cho HĐXD b Nhược điểm - Việc xác định nội dung chi phí chưa với chuẩn mực, có nhiều khoản mục chi phí theo quy định tính vào chi phí HĐXD lại không tính Cụ thể: - Chi phí bảo hành công trình: Công ty không tiến hành trích trước chi phí bảo hành công trình mà thực tế phát sinh khoản chi phí này, Công ty hạch toán giảm doanh thu - Tất chi phí lãi vay Công ty ghi nhận chi phí tài mà chưa xác định khoản vốn hóa để ghi nhận chi phí sản xuất, chưa phân bổ chi phí lãi vay dài hạn cho công trình - Các khoản làm giảm chi phí HĐXD như: Thu hồi phế liệu, thu lý máy móc, thiết bị thi công HĐXD không hạch toán ghi giảm chi phí mà ghi tăng thu nhập khác (TK 711) - Về ước tính giá trị dở dang cuối kỳ mang tính chủ quan Công ty Footer Page 17 of 134 Header Page 18 of 134 16 2.3.3 Về trình bày thông tin liên quan hợp đồng xây dựng báo cáo tài a Ưu điểm Về nội dung trình bày BCTC phù hợp với yêu cầu Chế độ kế toán Chuẩn mực kế toán b Nhược điểm Trên BCTC Công ty trình bày thông tin tổng hợp chi phí, doanh thu, lợi nhuận, khoản phải thu, phải trả phát sinh toàn Công ty mà không tách riêng thông tin chi phí, doanh thu, kết kinh doanh, khoản phải thu, phải trả phát sinh từ HĐXD, phương pháp xác định doanh thu phương pháp xác định phần công việc hoàn thành HĐXD Điều chưa phù hợp với tinh thần Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 Công ty cần phải trình bày thông tin BCTC để người sử dụng thông tin biết lợi ích mà Công ty thu từ HĐXD, không cần phải xem thêm báo cáo khác KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG THEO CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 15 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47 3.1 YÊU CẦU VỀ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG THEO CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 15 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47 - Phải dựa qui định chuẩn mực kế toán số 15, đảm bảo theo qui định chuẩn mực - Phải phù hợp với đặc điểm SXKD ngành xây lắp cụ thể Footer Page 18 of 134 Header Page 19 of 134 17 đặc điểm sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Xây dựng 47 - Phải đảm bảo thông tin liên quan đến HĐXD thể báo cáo tài đầy đủ 3.2 NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG THEO CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 15 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47 3.2.1 Hoàn thiện kế toán doanh thu hợp đồng xây dựng Công ty a Hoàn thiện việc xác định nội dung doanh thu HĐXD Để tính đúng, tính đủ doanh thu HĐXD, làm sở để xác định xác lợi nhuận thu từ HĐXD, Công ty phải xác định đầy đủ khoản thu thuộc nội dung doanh thu HĐXD Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15, Công ty doanh thu phải bao gồm khoản sau: - Doanh thu ghi nhận hợp đồng ban đầu - Các khoản tăng, giảm thực hợp đồng, khoản tiền thưởng khoản toán khác khoản có khả làm thay đổi doanh thu xác định cách đáng tin cậy, bao gồm: + Các khoản thay đổi doanh thu theo yêu cầu chủ đầu tư công việc thực hợp đồng Các khoản chủ đầu tư đồng ý điều chỉnh doanh thu trường hợp giá có biến động thời gian thi công + Các khoản tiền thưởng phụ thêm chủ đầu tư trả cho Công ty + Trong trường hợp Công ty không thực tiến độ, vi phạm yêu cầu đảm bảo chất lượng công trình phải chịu khoản tiền phạt, khoản phải tính trừ vào doanh thu HĐXD mà không tính vào khoản chi phí khác Công ty thường ghi nhận + Các khoản toán khác Công ty thu từ chủ đầu tư bên khác để bù đắp cho chi phí không bao gồm giá ban đầu Footer Page 19 of 134 Header Page 20 of 134 18 hợp đồng phải phản ảnh vào doanh thu hợp đồng, như: khoản toán chủ đầu tư để bù đắp thiệt hại cho Công ty chậm trễ mà chủ đầu tư gây nên, sai sót tiêu kinh tế kỹ thuật thiết kế phải phá làm lại số phận, khoản toán bổ sung nhằm đền bù hư hại công trình lân cận Công ty không hạch toán khoản vào thu nhập khác để đảm bảo việc hạch toán theo chất nghiệp vụ, tính đúng, tính đủ doanh thu HĐXD b Hoàn thiện việc ghi nhận doanh thu hợp đồng xây dựng Do đặc điểm HĐXD phương thức toán khối lượng cho thấy toán khối lượng Công ty tiến hành theo phương thức “khối lượng thực hiện” Đặc điểm ảnh hưởng đến đo lường ghi nhận doanh thu Công ty Vào cuối kỳ kế toán theo thỏa thuận thời gian ghi hợp đồng, Công ty chủ đầu tư phải kiểm kê xác định khối lượng công việc hoàn thành kỳ Chủ đầu tư phải ký xác nhận phần công việc hoàn thành cam kết toán cho Công ty phần doanh thu tương ứng với khối lượng công việc Trên sở khối lượng công việc hoàn thành kỳ chủ đầu tư xác nhận, Công ty áp giá trúng thầu để lên phiếu giá, sau vào phiếu giá lập hóa đơn GTGT để ghi nhận doanh thu cho phần công việc hoàn thành HĐXD 3.2.2 Hoàn thiện kế toán chi phí hợp đồng xây dựng Công ty Chi phí phù hợp với doanh thu ghi nhận kỳ thông qua việc ghi nhận giá vốn công trình khối lượng hoàn thành tương ứng với doanh thu ghi nhận việc ghi nhận chi phí thời kỳ gồm chi phí QLDN, chi phí tài liên quan đến doanh thu tạo Như phân tích chương 2, công ty hạn chế việc xác Footer Page 20 of 134 Header Page 21 of 134 19 định nội dung chi phí phát sinh nên ảnh hưởng đến việc ghi nhận chi phí chưa tuân thủ theo chuẩn mực kế toán số 15 Công ty chủ đầu tư nghiệm thu, lên phiếu giá khối lượng hoàn thành theo giai đoạn thỏa thuận hợp đồng, Công ty không ghi nhận doanh thu kịp thời mà chờ nhận tiền xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu Vì toàn chi phí trở thành chi phí dỡ dang công trình chưa nhận tiền Với hạn chế đó, cần phải xác định lại chi phí xác định lại chi phí dỡ dang sở ghi nhận doanh thu tính giá vốn cho phần công việc, hạng mục hoàn thành a Nguyên tắc xác định chi phí phù hợp với doanh thu Để bảo đảm chi phí phù hợp với doanh thu, chi phí cho khối lượng công việc hoàn thành kỳ Công ty thực theo phương pháp sau: - Nếu Công ty hạch toán chi tiết chi phí phát sinh cho khối lượng công việc xây dựng theo điểm dừng kỹ thuật công việc xác định theo phương pháp trực tiếp Khi tổng chi phí phát sinh liên quan đến khối lượng công việc theo điểm dừng kỹ thuật tập hợp chi phí khối lượng công việc hoàn thành - Xác định chi phí cho khối lượng công việc hoàn thành sở dự toán chi phí Khi phần chi phí khối lượng công việc hoàn thành tổng chi phí dự toán tương ứng phần khối lượng công việc hoàn thành, chênh lệch chi phí thực tế phát sinh dự toán khối lượng công việc hoàn thành tính vào chi phí phần công việc chưa hoàn thành kỳ (chi phí dở dang) - Phân bổ chi phí thực tế phát sinh cho phần công việc hoàn thành chưa hoàn thành kỳ Tiêu chuẩn sử dụng để phân bổ dự toán chi phí dự toán doanh thu phần công việc hoàn Footer Page 21 of 134 Header Page 22 of 134 20 thành chưa hoàn thành kỳ Để xác định chi phí liên quan đến khối lượng hoàn thành kỳ việc xây dựng dự toán chi phí cho HĐXD quan trọng Mức độ hợp lý chi tiết dự toán định đến mức độ hợp lý ước tính kế toán liên quan đến chi phí khối lượng công việc hoàn thành kỳ b Xác định lại nội dung chi phí hợp đồng xây dựng b.1 Xác định lại chi phí vay Hiện nay, hình thức vay chủ yếu Công ty vay để trả nợ (trả lương, nhà cung cấp, đội nhân công) Chi phí vay để trả lương nhân viên không đủ điều kiện để vốn hóa Chi phí vay để trả cho đội nhân công thuê đủ điều kiện vốn hóa sở để ngân hàng giải ngân dựa vào hóa đơn hợp đồng nhân công chi tiết cho công trình, chi phí lãi vay trường hợp ghi nhận chi phí công trình b.2 Trích trước chi phí bảo hành công trình Thực tế sản phẩm xây lắp mà Công ty cung cấp lúc đạt tiêu chuẩn kỹ thuật chắn không cần bảo hành Do Công ty phải thực việc trích trước chi phí bảo hành Giá trị trích trước xác định vào điều kiện bảo hành ghi hợp đồng, thông thường 2%-5% giá trị công trình hoàn thành bào giao, đưa vào sử dụng b.3 Xác định lại khoản làm tăng giảm chi phí + Chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí triển khai Đây số tiền mà Công ty phải bỏ để giải phóng mặt triển khai xây dựng công trình giúp cho Chủ đầu tư (hoặc bên khác) chủ đầu tư (hoặc bên khác) cam kết toán cho Công ty mà không nằm giá trị hợp đồng ban đầu Footer Page 22 of 134 Header Page 23 of 134 21 + Các khoản chi phí mà Công ty phải bỏ thêm để đảm bảo hoàn thành sớm hợp đồng so với dự kiến ban đầu chủ đầu tư yêu cầu cam kết toán mà không nằm giá trị hợp đồng ban đầu + Các khoản chi phí mà công ty phải bỏ để bù tổn thất công trình thi công ảnh hưởng đến công trình lân cận chủ đầu tư chấp nhận toán cho Công ty số tiền c Tập hợp chi phí sau xác định lại theo nguyên tắc phù hợp Do thay đổi khoản mục chi phí nêu phần trên, phí công trình thay đổi Bảng 3.7: Bảng tổng hợp chi phí thay đổi ĐVT: 1.000đ Chỉ tiêu Chi phí sản xuất Chi phí nguyên vật liệu Chi phí nhân công Chi phí máy thi công Chi phí sản xuất chung - Chi phí lương,… - Chi phí bảo hành - Chi phí vay vốn hóa Chi phí thời kỳ Chi phí QLDN Chi phí vay Số liệu phản ánh BCTC Số liệu xác định lại 79.863.726 36.882.315 28.467.089 17.796.586 17.796.586 79.863.726 36.882.315 28.467.089 22.630.815 17.796.586 2.751.851 2.082.378 10.147.356 6.551.135 3.596.221 12.229.734 6.551.135 5.678.599 Chênh lệch Tăng (+) Giảm (-) 0 4.834.229 2.751.851 2.082.378 -2.082.378 -2.082.378 Trên sở doanh thu phần ghi nhận, kế toán tiến hành xác định giá vốn phần công việc/ hạng mục phù hợp với doanh thu (chỉ xác định giá vốn có liên quan đến việc tạo doanh thu) Việc xác định giá vốn tương ứng với doanh thu theo hai cách sau: + Đối với công trình thuộc loại kết thực không Footer Page 23 of 134 Header Page 24 of 134 22 ước tính cách đáng tin Đây trường hợp công trình đến cuối kỳ kế toán không xác định giá trị thực công trình kênh tưới Vân Phong thì: Chi phí dở dang = Tổng chi phí phát sinh lũy kế công trình Đến công trình kết thúc toàn thì: Giá vốn (giá thành công trình) = Tổng chi phí dỡ dang lũy kế + Đối với công trình xác định doanh thu theo giai đoạn có nghĩa xác định khối lượng hoàn thành cầu đường DT637, Cầu Cẩm Tiên, Hồ Cẩn Hậu, đường trục Nhơn Hội, thì: Chi phí dỡ dang cuối kỳ = Chi phí dở dang đầu kỳ + Chi phí sản xuất phát sinh kỳ - Chi phí dở dang chuyển thành giá thành công việc hoàn thành d Xác định lại giá trị dở dang cuối kỳ Đối với công trình mà hợp đồng quy định toán theo tiến độ kế hoạch theo khối lượng thực hiện: sản phẩm dở dang khối lượng thi công (chưa tới điểm dừng kỹ thuật) khối lượng hoàn thành chưa nghiệm thu Chi phí sản xuất sản phẩm xây dựng dở dang cuối kỳ phần lại sau phân bổ chi phí thực tế phát sinh kỳ có liên quan cho giai đoạn hoàn thành Việc phân bổ chi phí phát sinh cho khối lượng sản phẩm hoàn thành chưa hoàn thành thực theo tỷ lệ hoàn thành Trong tổng chi phí phát sinh xác định dựa vào báo cáo khối lượng công việc hoàn thành tháng phận kỹ thuật Dựa vào báo cáo xác định chi phí phát sinh kỳ, cuối kỳ kế toán vào giá trị này để tổng hợp chi phí phát sinh kỳ công trình Qua việc xác định lại giá trị dở dang cuối kỳ cho thấy: chi phí dở dang cuối kỳ giảm xuống thấp (từ 80.598.597.000đ xuống Footer Page 24 of 134 Header Page 25 of 134 23 57.140.633.000đ) làm cho tiêu hàng tồn kho giảm e Xác định lại giá thành công trình Do Công ty chờ nhận tiền phần khối lượng hoàn thành xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu, phí treo lại phần dở dang dẫn đến giá vốn kỳ giảm Sau xác định lại doanh thu ta nhận thấy giá vốn kỳ tăng cao (từ 97.373.445.000đ lên 123.167.355.000đ) 3.2.3 Hoàn thiện tiêu liên quan hợp đồng xây dựng báo cáo tài a Đối với Bảng cân đối kế toán Theo tác giả Công ty không nên lấy số dư bù trừ TK 337 “Thanh toán theo tiến độ kế hoạch HĐXD” mà phải dựa vào bảng tổng hợp chi tiết khách hàng toán theo tiến độ TK 337 để tổng hợp riêng số dư phải thu số dư phải trả b Đối với Báo cáo kết họat động kinh doanh Sau xác định lại doanh thu theo phương pháp đánh giá phần công việc hoàn thành chi phí theo nguyên tắc phù hợp, nguyên tắc thận trọng kết đo lường lợi nhuận lúc có chênh lệch so với thực tế Công ty c Đối với thuyết minh báo cáo tài - Bổ sung khoản 11 “ Phương pháp xác định phần công việc hoàn thành hợp đồng xây dựng” vào mục IV “ Chính sách kế toán áp dụng Công ty” thuyết minh BCTC - Bổ sung vào mục VI “ Thông tin bổ sung cho khoản mục trình bày báo cáo kết hoạt động kinh doanh” thuyết minh BCTC tiêu: Doanh thu hợp đồng xây dựng ghi nhận kỳ KẾT LUẬN CHƯƠNG Footer Page 25 of 134 Header Page 26 of 134 24 KẾT LUẬN Cùng với phát triển ngày lớn mạnh DN xây lắp, công tác quản lý doanh thu chi phí HĐXD DN xây lắp cần thiết nhằm nâng cao lực cạnh tranh Với việc vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 - HĐXD doanh nghiệp xây lắp cải tiến hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí HĐXD đơn vị giúp DN có điều kiện tiếp cận thông lệ, chuẩn mực quốc tế nhằm bước đáp ứng yêu cầu quản trị tiến trình hội nhập kinh tế Sau nghiên cứu thực đề tài: "Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 - Hợp đồng xây dựng vào việc hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí Công ty cổ phần Xây dựng 47 " luận văn có đóng góp sau: - Hệ thống hóa số vấn đề kế toán doanh thu, chi phí HĐXD DN xây dựng theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 - HĐXD Đây sở lý luận quan trọng để nghiên cứu triển khai thực thực tế - Phân tích, đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí HĐXD Từ nêu ưu điểm tồn công tác kế toán doanh thu, chi phí Công ty cổ phần xây dựng 47 - Luận văn đưa số giải pháp, hoàn thiện việc xác định nội dung phương pháp ghi nhận doanh thu, chi phí HĐXD, việc xác định lại khoản mục chi phí ghi nhận chi phí phù hợp doanh thu thực công trình; xác định ghi nhận giá vốn tương ứng với doanh thu ghi nhận, phương pháp hạch toán việc trình bày thông tin có liên quan HĐXD BCTC Footer Page 26 of 134 ... CHƯƠNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG THEO CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 15 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47 3.1 YÊU CẦU VỀ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG... THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG THEO CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 15 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47 3.2.1 Hoàn thiện kế toán doanh thu hợp đồng xây dựng Công ty a Hoàn thiện việc xác định... dụng chuẩn mực hợp đồng xây dựng vào kế toán doanh thu, chi phí Công ty cổ phần Xây dựng 47 - Phạm vi nghiên cứu: Kế toán doanh thu, chi phí hợp đồng xây dựng Công ty cổ phần Xây dựng 47 năm 2013
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 - Hợp đồng xây dựng vào việc hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí tại Công ty CP Xây dựng 4, Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 - Hợp đồng xây dựng vào việc hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí tại Công ty CP Xây dựng 4, Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 - Hợp đồng xây dựng vào việc hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí tại Công ty CP Xây dựng 4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay