Vận dụng chính sách kế toán tại Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Vạn Tường

26 86 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 19:07

Header Page of 134 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THANH PHƢƠNG VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VẠN TƢỜNG Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 134 Header Page of 134 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN ĐÌNH KHÔI NGUYÊN Phản biện 1: TS PHẠM HOÀI HƢƠNG Phản biện 2: TS LÊ XUÂN LÃM Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 06 tháng 10 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 134 Header Page of 134 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Báo cáo tài kết công tác kế toán doanh nghiệp, nguồn thông tin quan trọng tình hình tài doanh nghiệp, cần thiết cho định kinh tế nhiều đối tượng sử dụng thông tin có liên quan khác Do đó, mức độ trung thực hợp lý thông tin báo cáo tài vấn đề doanh nghiệp trọng Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng Vạn Tường doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu lĩnh vực xây dựng Mặc dù, công ty hoạt động lâu, việc vận dụng sách kế toán theo thói quen nhân viên kế toán chưa có hợp lý để đạt mục tiêu quản trị lợi nhuận Ban quản trị Công ty chưa tuân thủ quy định kế toán Ý thức tầm quan trọng thiết vấn đề này, tác giả chọn đề tài “Vận dụng sách kế toán Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng Vạn Tường” để làm luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu đề tài Luận văn tìm hiểu đánh giá thực trạng vận dụng sách kế toán Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng Vạn Tường Từ đó, luận văn đề giải pháp hoàn thiện việc vận dụng sách kế toán cho phù hợp với yêu cầu quản lý đặc thù hoạt động Công ty Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tìm hiểu nghiên cứu thực trạng vận dụng sách kế toán, mục tiêu nhà quản trị, đặc điểm quản lý kinh doanh Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng Vạn Tường Footer Page of 134 Header Page of 134 - Phạm vi nghiên cứu: Chính sách kế toán Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng Vạn Tường giai đoạn 2013 - 2014 Phƣơng pháp nghiên cứu Để tìm hiểu việc vận dụng sách kế toán Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng Vạn Tường nhằm đưa giải pháp hoàn thiện, luận văn sử dụng phương pháp vấn, so sánh, quan sát tổng hợp đối chiếu Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn chia thành ba chương: Chương 1: Cơ sở lý luận sách kế toán doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng vận dụng sách kế toán Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng Vạn Tường Chương 3: Hoàn thiện vận dụng sách kế toán Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng Vạn Tường Tổng quan tài liệu nghiên cứu Trong trình thực luận văn, số tài liệu có liên quan sử dụng để phục vụ nghiên cứu đề tài sau: - TS Trần Đình Khôi Nguyên (2012), “Chính sách kế toán doanh nghiệp”, Tạp chí phát triển kinh tế, số 260, tr.41-46 Tác giả đề cập đến sở lý thuyết đề xuất khung sở xây dựng sách kế toán doanh nghiệp Việt Nam - Mai Thị Hạnh (2013), “Xây dựng sách kế toán Chi nhánh Công ty cổ phần Nam Việt Úc Đà Nẵng”, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng Tác giả nghiên cứu thực trạng sách kế toán Chi nhánh Công ty cổ phần Nam Việt Úc Đà Nẵng với Footer Page of 134 Header Page of 134 hoạt động kinh doanh sản xuất, thương mại, thi công nội thất nhà Từ đó, tác giả đề xuất xây dựng số sách kế toán công ty - Ngô Lê Phương Thúy (2012), “Nghiên cứu việc vận dụng sách kế toán công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Đà Nẵng”, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng Tác giả sâu nghiên cứu việc vận dụng sách kế toán công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Đà Nẵng với hoạt động kinh doanh lĩnh vực tư vấn thiết kế - Lê Thị Chi (2012), “Hoàn thiện sách kế toán Công ty cổ phần vật tư tổng hợp Phú Yên”, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng Tác giả nghiên cứu việc vận dụng sách kế toán cụ thể Công ty cổ phần vật tư tổng hợp Phú Yên với hoạt động kinh doanh thương mại xăng dầu hạt điều - Nguyễn Thị Kim Oanh (2012), “Đánh giá vận dụng sách kế toán Công ty cổ phần lương thực dịch vụ Quảng Nam”, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng Với đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại lương thực, thực phẩm Công ty Thông qua phần thực trạng Công ty, tác giả nêu giải pháp hoàn thiện để đáp ứng mục tiêu thuế Công ty Qua tham khảo, số vấn đề nghiên cứu đề tài luận văn chưa làm được, là: - Ở phần sở lý luận, đề tài chưa nghiên cứu đến lý thuyết liên quan đến xây dựng lựa chọn sách kế toán công bố quốc tế nhân tố có ảnh hưởng đến vận dụng sách kế toán mục tiêu tiền lương, tiền thưởng nhà quản trị; quy mô doanh nghiệp cấu trúc vốn - Ở phần giải pháp hoàn thiện: Footer Page of 134 Header Page of 134 + Đối với sách khấu hao tài sản cố định hữu hình, đề tài chưa nghiên cứu hướng đến tổng quát xây dựng thời gian khấu hao cho loại tài sản cụ thể + Đối với sách kế toán doanh thu hợp đồng xây dựng, đề tài Ngô Lê Phương Thúy (2012) chưa nghiên cứu sâu cụ thể phương pháp ghi nhận doanh thu theo tiến độ kế hoạch, đề tài chưa phân tích ưu, nhược điểm phương pháp + Đối với sách kế toán chi phí trả trước, đề tài Ngô Lê Phương Thúy (2012) đưa giải pháp thời gian phân bổ công cụ dụng cụ xuất dùng tối đa năm không phù hợp với quy định kế toán Như vậy, đề tài luận văn nghiên cứu sách kế toán công ty cụ thể Hiện chưa có đề tài vận dụng sách kế toán nghiên cứu Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng Vạn Tường CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÕ CỦA CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN 1.1.1 Khái niệm sách kế toán Trong chuẩn mực kế toán Việt Nam số 21 - Trình bày báo cáo tài chuẩn mực kế toán Việt Nam số 29 - Thay đổi sách kế toán, ước tính kế toán sai sót thuật ngữ “Chính sách kế toán” hiểu nguyên tắc, sở phương pháp kế toán cụ thể doanh nghiệp áp dụng việc lập trình bày báo cáo tài Footer Page of 134 Header Page of 134 1.1.2 Vai trò sách kế toán - Đối với đối tượng bên doanh nghiệp: + Đối với kế toán viên + Đối với nhà quản trị - Đối với đối tượng doanh nghiệp: + Đối với quan thuế, tổ chức kiểm toán độc lập + Đối với nhà đầu tư, ngân hàng, tổ chức tín dụng 1.2 CÁC LÝ THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN 1.2.1 Lý thuyết đại diện (Agency theory) Lý thuyết đại diện phát triển Jensen Meckling công bố năm 1976 Lý thuyết nghiên cứu mối quan hệ bên ủy quyền bên ủy quyền - Quan hệ nhà quản lý cổ đông: Các giải pháp để giảm chi phí ủy quyền thông qua hợp đồng cổ đông nhà quản lý theo hướng khuyến khích nhà quản lý tối đa hóa giá trị thị trường công ty tối đa hóa lợi nhuận công ty Phần lớn kế hoạch khen thưởng dựa số kế toán, nhà quản lý tìm cách tác động vào báo cáo tài thông qua vận dụng sách kế toán để đạt mục đích hưởng lợi cá nhân - Quan hệ cổ đông chủ nợ: Để giảm chi phí ủy quyền, chủ nợ đưa vào hợp đồng điều khoản hạn chế như: kiểm soát việc chia cổ tức, kiểm soát hoạt động đầu tư, yêu cầu thông tin để giám sát tình hình hoạt động doanh nghiệp Việc sử dụng điều khoản hạn chế nói phải dựa số liệu kế toán doanh nghiệp Do đó, nhà quản lý tìm cách vận dụng sách kế toán lập báo cáo tài có lợi cho doanh nghiệp doanh nghiệp gần đến tình trạng vi phạm hợp đồng vay Footer Page of 134 Header Page of 134 1.2.2 Lý thuyết bất cân xứng thông tin (Asymetric information) Lý thuyết bất cân xứng thông tin lần xuất vào năm 1970 George Akerlo Ngoài ra, nghiên cứu Myers Majluf vào năm 1984, việc bất cân xứng thông tin ảnh hưởng lên định đầu tư tài trợ doanh nghiệp Theo đó, so với nhà đầu tư bên ngoài, nhà quản lý thường có thông tin đầy đủ tình hình hoạt động triển vọng tương lai doanh nghiệp Vì vậy, nhà quản lý xây dựng sách kế toán theo hướng làm tăng lợi nhuận để tăng giá cổ phiếu, thực kết kinh doanh doanh nghiệp không 1.2.3 Lý thuyết chi phí trị (Political cost) Chi phí trị đề cập công bố lý thuyết kế toán thực chứng Watts Zimmerman vào năm 1986 Trong tác phẩm này, Watts Zimmerman xây dựng giả thuyết chi phí trị Chi phí trị chi phí mà doanh nghiệp phải chịu thông qua hành vi mang tính trị từ tác động bên (Nhà nước, nghiệp đoàn hay nhóm cộng đồng) Những chi phí trị ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp, điều dẫn đến khả nhà quản lý hạn chế chi phí trị cách lựa chọn sách kế toán 1.3 MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP 1.3.1 Mục tiêu quản trị lợi nhuận - Tiền lương, tiền thưởng dành cho nhà quản trị: Nghiên cứu EI-Habashy (2004) cho thấy nhà quản lý có “kế hoạch lương thưởng” từ công ty thích thông qua sách kế toán làm tăng thu Footer Page of 134 Header Page of 134 nhập so với nhà quản lý “kế hoạch lương thưởng” từ công ty - Vì lợi ích chủ sở hữu: Nghiên cứu Ilia D Dichev et al (2013) khảo sát 169 giám đốc tài công ty đại chúng niêm yết thị trường Mỹ, kết lý ảnh hưởng đến giá cổ phiếu công ty đứng đầu lý dẫn đến hành vi quản trị lợi nhuận - Tối thiểu chi phí thuế: Theo nghiên cứu Nguyễn Thị Phương Thảo (2011) công ty niêm yết Việt Nam có xu hướng điều chỉnh giảm lợi nhuận chịu thuế năm 2008 nhằm mục tiêu tiết kiệm thuế thu nhập doanh nghiệp trường hợp thuế suất năm 2008 28% giảm xuống 25% từ năm 2009 1.3.2 Cấu trúc vốn doanh nghiệp Nghiên cứu Duncan (1992), cho kết nợ vay có quan hệ tích cực đến lựa chọn phương pháp kế toán chiến lược thu nhập doanh nghiệp Một nghiên cứu Astamin Tower (2006) cho thấy tình hình doanh nghiệp có nợ vay thấp có mối quan hệ tích cực với việc tăng thu nhập kỹ thuật kế toán Trong đó, nghiên cứu Danutė Zinkevičienė Kristina Rudžionienė (2005); Waweru et al (2011) mối quan hệ việc sử dụng nợ vay doanh nghiệp với lựa chọn phương pháp kế toán 1.3.3 Quy mô doanh nghiệp Cũng nghiên cứu Duncan (1992), cho kết quy mô doanh nghiệp có quan hệ tiêu cực đến lựa chọn phương pháp kế toán chiến lược thu nhập doanh nghiệp Trong đó, nghiên cứu V Gopalakrishnan (1994) thấy có mối quan hệ quy mô doanh nghiệp lựa chọn phương pháp kế toán, đặc biệt công Footer Page of 134 Header Page 10 of 134 ty nhỏ ưa thích sử dụng phương pháp kế toán hàng tồn kho nhập trước xuất trước khấu hao tài sản cố định theo đường thẳng Tuy nhiên, theo EI-Habashy (2004); Astamin Tower (2006) cho kết mối quan hệ quy mô doanh nghiệp lựa chọn sách kế toán để làm giảm thu nhập 1.3.4 Trình độ kế toán 1.4 CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.4.1 Chính sách kế toán hàng tồn kho Nguyên tắc đo lường hàng tồn kho Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02, hàng tồn kho tính theo giá gốc Giá gốc hàng tồn kho bao gồm: Chi phí mua, chi phí chế biến chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có hàng tồn kho địa điểm trạng thái Lựa chọn phương pháp kế toán - Hệ thống quản lý tồn kho: phương pháp kê khai thường xuyên phương pháp kiểm kê định kỳ - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: phương pháp tính theo giá đích danh; phương pháp bình quân gia quyền; phương pháp nhập trước xuất trước; phương pháp nhập sau xuất trước Xây dựng ước tính kế toán - Xác định giá trị sản phẩm dở dang: Trong phạm vi đề tài liên quan đến lĩnh vực xây lắp, nên việc xác định giá trị sản phẩm dở dang việc xác định chi phí khối lượng xây lắp chưa hoàn thành - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 1.4.2 Chính sách kế toán tài sản cố định Nguyên tắc ghi nhận đo lường Các tài sản ghi nhận tài sản cố định (TSCĐ) phải thỏa Footer Page 10 of 134 Header Page 12 of 134 10 trăm (%) khối lượng xây lắp hoàn thành so với tổng khối lượng xây lắp phải hoàn thành hợp đồng 1.4.4 Chính sách kế toán chi phí a Giá vốn doanh nghiệp Nguyên tắc ghi nhận: Giá vốn ghi nhận theo nguyên tắc phù hợp Để xác định giá vốn khối lượng xây lắp hoàn thành bàn giao, toán trước tiên phải tính giá thành công việc liên quan đến khối lượng hoàn thành toán Việc tính giá thành tập hợp tất chi phí phát sinh: nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí máy thi công chi phí sản xuất chung b Chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp c Chi phí trả trước Nguyên tắc ghi nhận Những khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến việc tạo lợi ích kinh tế nhiều kỳ kế toán để đảm bảo nguyên tắc phù hợp chi phí ghi nhận chi phí chờ phân bổ dần vào chi phí SXKD kỳ kế toán liên quan Xây dựng ước tính kế toán Chi phí trả trước phân bổ dần vào kết kinh doanh khoảng thời gian mà lợi ích kinh tế dự kiến tạo doanh nghiệp tự ước tính d Chi phí phải trả e Chi phí dự phòng phải trả Nguyên tắc ghi nhận xây dựng ước tính kế toán Các khoản dự phòng phải trả bao gồm: Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp; Dự phòng phải trả tái cấu doanh nghiệp; Dự phòng phải trả hợp đồng có rủi ro lớn, Dự phòng phải trả khác Footer Page 12 of 134 Header Page 13 of 134 11 KẾT LUẬN CHƢƠNG Chương luận văn giới thiệu tổng quan sách kế toán Theo đó, vài chuẩn mực kế toán Việt Nam cho phép doanh nghiệp lựa chọn áp dụng phương pháp kế toán khuôn khổ chuẩn mực; doanh nghiệp ước tính kế toán số nghiệp vụ kinh tế Điều làm cho nhà quản trị thông qua vận dụng sách kế toán để thực quản trị lợi nhuận theo mục tiêu doanh nghiệp Qua nội dung chương tảng sở lý luận để tác giả nghiên cứu cho chương sau luận văn CHƢƠNG THỰC TRẠNG VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VẠN TƢỜNG 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VẠN TƢỜNG 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Công ty Vạn Tường doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ tư lệnh quân khu - Bộ quốc phòng, thành lập theo định số 480/QĐ-QP ngày 17 tháng 04 năm 1996 Bộ trưởng Bộ quốc phòng, sở sáp nhập doanh nghiệp thuộc Quân khu 2.1.2 Chiến lƣợc kinh doanh mục tiêu quản trị Công ty Để bảo toàn nguồn vốn kinh doanh gia tăng nguồn vốn chủ sở hữu, hàng năm Lãnh đạo Quân khu giao kế hoạch tiêu sản xuất kinh doanh vào đầu năm cho Công ty thực hiện, Footer Page 13 of 134 Header Page 14 of 134 12 với mức tăng trưởng hàng năm doanh thu lợi nhuận từ 5% đến 10% so với năm trước (Bảng 2.1) Do đó, mục tiêu đạt kế hoạch tiêu tài năm tăng doanh thu, tăng lợi nhuận … nhà quản trị Công ty đặt lên hàng đầu 2.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý Công ty a Sơ đồ tổ chức Bộ máy quản lý Công ty thể qua Sơ đồ 2.1 b Chức năng, nhiệm vụ phận, đơn vị 2.1.4 Đặc điểm tổ chức kế toán Công ty a Sơ đồ tổ chức Bộ máy kế toán Công ty thể qua Sơ đồ 2.2 b Chức năng, nhiệm vụ phần hành c Chế độ kế toán hình thức sổ kế toán 2.2 THỰC TRẠNG VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VẠN TƢỜNG 2.2.1 Chính sách kế toán hàng tồn kho a Đặc điểm hàng tồn kho Công ty Nhằm tận dụng, khai thác nguồn tài nguyên nguyên vật liệu sẵn có địa phương nơi công trình thi công tiết kiệm chi phí vận chuyển, Công ty tiến hành ký kết hợp đồng mua vật tư nhà cung cấp địa phương gần công trình thi công xuất thẳng giao cho Ban huy công trường quản lý b Vận dụng sách kế toán hàng tồn kho Nguyên tắc đo lường hàng tồn kho Qua khảo sát chứng từ thực tế Công ty, hàng tồn kho mua vào xác định theo giá gốc Phiếu nhập kho thể Bảng 2.2 Footer Page 14 of 134 Header Page 15 of 134 13 Nhận xét: Qua việc tính giá trị ban đầu hàng tồn kho, thể Công ty tuân thủ nguyên tắc giá gốc quy định chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02 - Hàng tồn kho Lựa chọn phương pháp kế toán hàng tồn kho Công ty áp dụng hệ thống quản lý hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên Để tính giá xuất kho hàng tồn kho Công ty lựa chọn áp dụng phương pháp bình quân gia quyền cuối quý cho tất loại vật tư Nhận xét: - Việc lựa chọn phương pháp tính giá bình quân cuối quý phù hợp kế toán Công ty chưa sử dụng phần mềm kế toán làm thủ công phương pháp tỏ hiệu với cách tính toán đơn giản, tiết kiệm thời gian - Tuy nhiên, nhiều năm gần lại đây, giá vật tư ngành xây lắp thường có xu hướng biến động tăng ảnh hưởng chung kinh tế giới giá xăng dầu thay đổi chi phí cước vận chuyển tăng, chi phí sản xuất vật tư tăng Các ước tính kế toán Cách xác định giá trị dở dang khối lượng xây lắp chưa hoàn thành Công ty, cụ thể sau: - Cuối quý, kỳ Công ty có xác định khối lượng nghiệm thu bàn giao giai đoạn, hạng mục công việc công trình cho chủ đầu tư doanh thu ghi nhận cho khối lượng nghiệm thu Công ty tiến hành đánh giá khối lượng xây lắp dở dang giai đoạn, hạng mục công trình chưa hoàn thành Giá trị khối Footer Page 15 of 134 Header Page 16 of 134 14 lượng xây lắp dở dang tính toán dựa đơn giá dự toán khối lượng dở dang quy định hợp đồng Nhận xét: Nhiều khả nhà quản trị Công ty với mục tiêu tăng lợi nhuận, Công ty đánh giá cao khối lượng dở dang để giá thành (giá vốn) thấp việc đánh giá phụ thuộc vào phận kỹ thuật Công ty mà xác nhận khối lượng chủ đầu tư Ngoài ra, cách tính giá trị dở dang việc lấy khối lượng dở dang nhân với đơn giá dự toán tương ứng Hợp đồng chưa phù hợp 2.2.2 Chính sách kế toán tài sản cố định a Đặc điểm tài sản cố định Công ty Nhìn chung, tài sản cố định Công ty gồm nhiều chủng loại, phân bố rộng khắp công trình thi công, có giá trị lớn Mặt khác, đa số đặc điểm tài sản ngành xây lắp không mang tính chất công nghệ cao b Vận dụng sách kế toán tài sản cố định Nguyên tắc ghi nhận đo lường tài sản cố định Nhận xét: Công ty tuân thủ nguyên tắc giá gốc quy định chuẩn mực kế toán thông tư hướng dẫn hành tài sản cố định việc ghi nhận đo lường Lựa chọn phương pháp khấu hao tài sản cố định Công ty lựa chọn khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng, vào thời gian sử dụng hữu ích ước tính tài sản Nhận xét: - Tại Công ty chưa ban hành sách nội khấu hao TSCĐ cụ thể nhóm tài sản để nhằm đáp ứng mục tiêu tăng lợi nhuận nhà quản trị Footer Page 16 of 134 Header Page 17 of 134 15 Các ước tính kế toán Hiện tại, Công ty chưa lập kế hoạch sửa chữa TSCĐ theo hàng năm, phát sinh thực tế chi phí sửa chữa tính vào chi phí kỳ giá trị nhỏ phân bổ dần chi phí vào kỳ sau giá trị lớn với thời gian phân bổ không năm Nhận xét: Căn vào Thông tư 45/2013/TT-BTC, cho thấy Công ty tuân thủ thời gian phân bổ chi phí sửa chữa tài sản cố định 2.2.3 Chính sách kế toán doanh thu a Đặc điểm hợp đồng xây dựng Công ty Các loại Hợp đồng xây dựng Đặc điểm tiến độ toán quy định Hợp đồng xây dựng - Tạm ứng - Thanh toán định kỳ - Thanh toán đợt cuối Từ đặc điểm Hợp đồng xây dựng ký kết, cho thấy quy định toán khối lượng xây lắp Công ty tiến hành theo phương thức “giá trị khối lượng thực hiện” b Vận dụng sách kế toán doanh thu Xác định phần công việc hoàn thành hợp đồng Nhận xét: Việc tính giá trị phần công việc hoàn thành hợp đồng có xác nhận chủ đầu tư thể kết thực giá trị phần công việc hoàn thành hợp đồng Công ty đáng tin cậy Footer Page 17 of 134 Header Page 18 of 134 16 Ghi nhận doanh thu: Nhận xét: Kế toán Công ty ghi nhận doanh thu theo sở dồn tích thời điểm chủ đầu tư ký xác nhận phiếu giá toán, biên nghiệm thu… sở theo hóa đơn Công ty phát hành, theo sở tiền 2.2.4 Chính sách kế toán chi phí a Giá vốn doanh nghiệp a1 Thời điểm xác định giá vốn - Là vào thời điểm mà Công ty ghi nhận doanh thu cho Hợp đồng trọn gói hoàn thành nghiệm thu toàn bộ, bàn giao cho chủ đầu tư - Là vào cuối Quý Công ty ghi nhận doanh thu quý Hợp đồng đơn giá điều chỉnh cho khối lượng công việc hoàn thành theo giai đoạn chủ đầu tư đồng ý nghiệm thu, toán a2 Nguyên tắc ghi nhận xác định giá vốn Do Công ty lựa chọn hình thức toán theo giá trị khối lượng thực nên giá vốn hoạt động xây lắp ghi nhận hợp đồng, hạng mục công trình riêng biệt hoàn thành nghiệm thu kỳ tương ứng với doanh thu hợp đồng, hạng mục công trình kỳ ghi nhận Để xác định giá vốn Công ty thực công tác tính giá thành b Chi phí trả trước Nguyên tắc ghi nhận Nhận xét: Kế toán Công ty hạch toán khoản chi phí trả Footer Page 18 of 134 Header Page 19 of 134 17 trước vào tài khoản chi phí trả trước (TK 142, TK 242) tuân thủ quy định Chế độ kế toán theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 Các ước tính kế toán Nhận xét: Công ty xác định thời gian phân bổ tối đa cho công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn theo quy định thuế hành không với Chế độ kế toán theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 c Chi phí dự phòng phải trả Hiện Công ty chưa tiến hành trích trước chi phí bảo hành sản phẩm xây lắp công trình, hạng mục công trình hoàn thành bàn giao cho chủ đầu tư Công ty có cam kết bảo hành Nhận xét: Việc cuối năm tài cuối quý, Công ty không trích lập chi phí dự phòng bảo hành xây lắp công trình, hạng mục công trình bàn giao có cam kết bảo hành không với Chế độ kế toán hành theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 2.2.5 Chính sách liên quan công bố thông tin Theo quan sát tác giả, Thuyết minh báo cáo tài Công ty (Phụ lục 04), thông tin sách kế toán áp dụng Công ty trình bày chung chung chưa nêu chi tiết, cụ thể để người sử dụng thông tin không am hiểu kế toán nắm Nhận xét: Như vậy, Công ty công bố chưa đáp ứng nhu cầu thông tin cho đối tượng có liên quan Nguyên nhân phần kế toán Công ty hạn chế trình độ hiểu biết kế toán muốn đơn giản hóa công việc kế toán Footer Page 19 of 134 Header Page 20 of 134 18 Tóm lại: Qua phần trình bày thực trạng vận dụng sách kế toán Công ty Vạn Tường, tổng kết nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng sách kế toán Công ty thể Bảng 2.9 2.3 ĐÁNH GIÁ VIỆC VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VẠN TƢỜNG 2.3.1 Ƣu điểm - Là Công ty hoạt động lĩnh vực xây lắp có quy mô lớn, nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh, với đội ngũ kế toán dày dạn kinh nghiệm, am hiểu nhiều quy định sách kiến thức kế toán thuế hạch toán nhanh chóng kịp thời nghiệp vụ phát sinh đáp ứng nhu cầu đơn vị Bộ phận kế toán thường xuyên tham mưu cho Ban quản trị vấn đề tài chính, đảm bảo mục tiêu nhà quản trị - Chính sách liên quan đến hàng tồn kho áp dụng phù hợp với đặc thù Công ty, vừa đảm bảo tiết kiệm chi phí thời gian kế toán - Công ty vận dụng Chuẩn mực kế toán số 15 - Hợp đồng xây dựng để ghi nhận doanh thu trường hợp toán theo giá trị khối lượng thực hiện, ghi nhận doanh thu xác định cách đáng tin cậy dựa hồ sơ nghiệm thu thanh, toán chủ đầu tư xác nhận - Nhìn chung, việc vận dụng sách kế toán Công ty đáp ứng mục tiêu nhà quản trị quy định pháp luật Nhà nước linh hoạt chọn thời gian phân bổ công cụ dụng có giá trị xuất dùng lớn chi phí sửa chữa lớn TSCĐ theo quy định kế toán, thuế … Footer Page 20 of 134 Header Page 21 of 134 19 2.3.2 Nhƣợc điểm - Vật liệu xây dựng thời gian nhiều năm gần lại có chiều hướng biến động tăng, tính giá xuất hàng tồn kho theo phương pháp bình quân gia quyền không đáp ứng mục tiêu quản trị lợi nhuận - Công ty đánh giá khối lượng dở dang xác nhận khối lượng chủ đầu tư, phương pháp tính chưa khoa học, hợp lý - Công ty chưa ban hành cụ thể sách trích khấu hao TSCĐ riêng đơn vị để quán công tác kế toán - Các công trình Hợp đồng trọn gói dù trải qua hai niên độ kế toán công ty không quy định điểm dừng kỹ thuật để ghi nhận doanh thu giá vốn - Công cụ dụng cụ phân bổ theo quy định thuế không với quy định kế toán Công ty chưa thực trích trước chi phí bảo hành công trình Thuyết minh báo cáo tài công bố sách kế toán áp dụng trình bày chung chung, đơn giản KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong chương qua tìm hiểu thực tế Công ty, tác giả khái quát tình hình tổ chức, đặc điểm hoạt động kinh doanh Cũng phản ánh thực trạng vận dụng sách kế toán Qua trình nghiên cứu thực trạng, luận văn mặt ưu điểm hạn chế tồn công tác vận dụng sách kế toán Công ty Điều sở để tác giả đưa giải pháp hoàn thiện vận dụng sách kế toán Công ty chương Footer Page 21 of 134 Header Page 22 of 134 20 CHƢƠNG HOÀN THIỆN VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VẠN TƢỜNG 3.1 PHƢƠNG HƢỚNG CHUNG HOÀN THIỆN VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VẠN TƢỜNG - Phải tuân thủ nội dung quy định Chế độ kế toán Chuẩn mực kế toán Việt Nam hành - Phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh tình hình hoạt động quản lý Công ty - Nâng cao chất lượng thông tin trình bày thuyết minh báo cáo tài 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VẠN TƢỜNG 3.2.1 Chính sách kế toán hàng tồn kho a Thay đổi phương pháp tính giá hàng xuất kho Công ty nên thay đổi áp dụng phương pháp bình quân gia quyền cuối quý sang áp dụng phương pháp nhập trước xuất trước Việc Công ty áp dụng phương pháp nhập trước xuất trước để tính giá trị hàng tồn kho có ưu điểm sau: phù hợp với đặc điểm quản lý công trường thi công Công ty; phù hợp với điều kiện ứng dụng sử dụng phần mềm kế toán Công ty; đáp ứng mục tiêu giảm giá thành, tăng lợi nhuận nhà quản trị so với áp dụng phương pháp cũ bình quân gia quyền cuối quý thể Bảng 3.2 Footer Page 22 of 134 Header Page 23 of 134 21 b Thay đổi phương pháp xác định giá trị sản phẩm xây lắp dở dang cuối kỳ Do đặc điểm Công ty, kế toán chưa tổ chức công tác kế toán để theo dõi chi tiết chi phí phát sinh cho giai đoạn khối lượng công việc hoàn thành nghiệm thu bàn giao cho chủ đầu tư Chính vậy, để đảm bảo thông tin giá thành (giá vốn) xác định cách hợp lý, Công ty cần thực phân bổ chi phí SXKD phát sinh quý công trình cho giai đoạn công việc hoàn thành nghiệm thu giai đoạn công việc dở dang chưa nghiệm thu 3.2.2 Chính sách kế toán tài sản cố định Xây dựng sách nội khấu hao tài sản cố định Công ty chưa ban hành sách khấu hao TSCĐ cụ thể nhóm tài sản Từ đó, theo tác giả, phận kế toán cần phối hợp với phận vật tư thiết bị để xây dựng ban hành sách nội Công ty quản lý, trích khấu hao TSCĐ nhằm phù hợp với đặc điểm tài sản Công ty mục tiêu nhà quản trị sở tuân thủ quy định Thông tư 45/2013/TT-BTC 3.2.3 Chính sách kế toán doanh thu Áp dụng phƣơng pháp ghi nhận doanh thu hợp đồng xây dựng theo tiến độ kế hoạch Hiện tại, Công ty áp dụng phương pháp ghi nhận doanh thu xây lắp theo giá trị khối lượng thực cho toàn Hợp đồng xây dựng Tuy nhiên, thời gian đến đảm nhận thầu ký kết Hợp đồng xây dựng công trình thi công mới, Công ty nên áp dụng phương pháp ghi nhận doanh thu theo tiến độ kế hoạch cho Hợp đồng xây dựng, đặc biệt Hợp đồng xây dựng hình thức trọn gói Việc Công ty áp dụng phương pháp ghi nhận Footer Page 23 of 134 Header Page 24 of 134 22 doanh thu theo tiến độ kế hoạch cho Hợp đồng xây dựng trọn gói có ưu điểm sau: phù hợp với thực trạng HĐXD trọn gói Công ty; đảm bảo Công ty tuân thủ nguyên tắc phù hợp doanh thu chi phí kỳ; góp phần giúp Công ty đạt mục tiêu quản trị tăng doanh thu, tăng lợi nhuận kỳ báo cáo thể Bảng 3.4 3.2.4 Chính sách kế toán chi phí a Chi phí trả trước Phân bổ công cụ dụng cụ sử dụng cho nhiều kỳ Công ty thực phân bổ theo quy định thuế tối đa không năm Tuy nhiên, theo Chế độ kế toán Quyết định 15/2006/QĐBTC, Công ty cần phải ước tính thời gian phân bổ theo thời gian dự kiến sử dụng hữu ích công cụ dụng cụ Cách thức phân bổ công cụ dụng cụ thực sau: Chi phí CCDC phân bổ cho kỳ kế toán (Quý) Giá trị CCDC ghi nhận = Thời gian dự kiến sử dụng (Quý) b Chi phí dự phòng phải trả Trích lập chi phí dự phòng bảo hành công trình xây lắp hoàn thành Hiện nay, chi phí liên quan đến bảo hành công trình, phát sinh chi phí sửa chữa, bảo dưỡng công trình Công ty hạch toán vào chi phí kỳ phát sinh, Công ty chưa thực trích lập chi phí dự phòng bảo hành công trình xây lắp hoàn thành Theo Chế độ kế toán Quyết định 15/2006/QĐ-BTC việc trích trước thực vào cuối năm tài cuối quý, mức trích cụ thể sau: Footer Page 24 of 134 Header Page 25 of 134 23 Mức trích trước dự phòng chi phí bảo hành Giá trị hợp đồng (Giá trị Tỷ lệ = (%) bảo x chủ đầu tư nghiệm thu hành kỳ) 3.2.5 Chính sách liên quan công bố thông tin Công ty công bố sách kế toán áp dụng thuyết minh báo cáo tài mức độ thông tin ngắn gọn, súc tích Căn vào số liệu nghiên cứu phần thực trạng Công ty, tác giả lập lại số tiêu mục IV “Các sách kế toán áp dụng” thuyết minh báo cáo tài Công ty năm 2013 sau: Chỉ tiêu (2) - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho Chỉ tiêu (3) - Nguyên tắc ghi nhận khấu hao TSCĐ Chỉ tiêu (7) - Nguyên tắc ghi nhận phân bổ chi phí trả trước Chỉ tiêu (11) - Nguyên tắc phương pháp ghi nhận doanh thu KẾT LUẬN CHƢƠNG Căn vào kết nghiên cứu thực tế công tác vận dụng sách kế toán Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng Vạn Tường chương Trong chương này, tác giả đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác Công ty dựa sở lý thuyết chương nghiên cứu thực trạng chương Footer Page 25 of 134 Header Page 26 of 134 24 KẾT LUẬN Trong xu toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế ngày mở rộng, môi trường kinh doanh ngày cạnh tranh khốc liệt Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng Vạn Tường đơn vị xây lắp có quy mô lớn, đơn vị tiêu biểu Bộ tư lệnh Quân khu 5, góp phần quan trọng nghiệp xây dựng bảo vệ đất nước Đồng thời việc sản xuất kinh doanh phải hiệu mang lại lợi nhuận cao phù hợp với quy định Nhà nước Sau nghiên cứu thực đề tài: “Vận dụng sách kế toán Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng Vạn Tường”, luận văn có ý nghĩa khoa học thực tiễn sau: - Hệ thống hóa vấn đề sách kế toán Đây sở lý luận quan trọng để doanh nghiệp triển khai áp dụng thực tế Đồng thời, luận văn trình bày tổng quát lý thuyết nghiên cứu quốc tế nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng sách kế toán, tiền đề cho đề tài sau nghiên cứu thực chứng nhân tố Việt Nam - Nêu lên thực trạng vận dụng sách kế toán Công ty nghiên cứu Từ ưu điểm tồn hạn chế công tác vận dụng sách kế toán Công ty - Trên sở mặt hạn chế, luận văn đưa giải pháp hoàn thiện phù hợp với mục tiêu nhà quản lý, đặc điểm Công ty tuân thủ quy định pháp luật kế toán Hy vọng rằng, với giải pháp đưa luận văn áp dụng Công ty nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý hoạt động kinh doanh xây lắp đơn vị Footer Page 26 of 134 ... nghiệp Chương 2: Thực trạng vận dụng sách kế toán Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng Vạn Tư ng Chương 3: Hoàn thiện vận dụng sách kế toán Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng Vạn Tư ng Tổng quan tài liệu... trạng vận dụng sách kế toán Công ty Vạn Tư ng, tổng kết nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng sách kế toán Công ty thể Bảng 2.9 2.3 ĐÁNH GIÁ VIỆC VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU... TRẠNG VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VẠN TƢỜNG 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VẠN TƢỜNG 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Công ty Vạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng chính sách kế toán tại Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Vạn Tường, Vận dụng chính sách kế toán tại Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Vạn Tường, Vận dụng chính sách kế toán tại Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Vạn Tường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay