Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào khu công nghiệp tỉnh Bình Định

26 100 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 19:06

Header Page of 134 Footer Page of 134 Header Page of 134 Footer Page of 134 Header Page of 134 Footer Page of 134 Header Page of 134 Footer Page of 134 Header Page of 134 Footer Page of 134 Header Page of 134 Footer Page of 134 Header Page of 134 Footer Page of 134 Header Page of 134 Footer Page of 134 Header Page of 134 Footer Page of 134 Header Page 10 of 134 Footer Page 10 of 134 Header Page 12 of 134 Footer Page 12 of 134 11 Header Page 13 of 134 Hình 2.1 Biểu đồ thể đầu tư trực tiếp nước theo lĩnh vực 2.2.3 Đầu tư trực tiếp nước theo địa phương Bảng FDI so sánh địa phương tỉnh Bình Định Dự án đầu tư Địa phương Tổng vốn đầu tư Giá trị Tỷ Vốn thực Giá trị Tỷ Số Tỷ lượng trọng An Nhơn 5,88 10,300 0,59 4,215 2,09 Tây Sơn 1,96 15,000 0,86 9,518 4,72 Hoài Nhơn 1,96 4,000 0,23 3,2 1,59 Phù Cát 1,96 14,000 0,81 0,856 0,42 Phù Mỹ 5,88 8,500 0,49 8,5 4,21 Quy Nhơn 23 45,10 81,378 4,69 64,198 31,81 KCN Phú Tài 7,84 5,086 0,29 4,014 1,99 KCN Long Mỹ 1,96 20,860 1,20 4,762 2,36 KCN Nhơn Hòa 9,80 1.037,520 59,74 29,256 14,50 KKT Nhơn Hội 17,65 540,000 31,09 73,303 36,32 KCN Bình Định 19 37,25 1.228,466 70,74 111,334 55,16 TỔNG 51 (Triệu USD) 1.736,644 trọng (Triệu USD) 201,821 Nguồn: Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Định Footer Page 13 of 134 trọng Header Page 14 of 134 Footer Page 14 of 134 Header Page 15 of 134 Footer Page 15 of 134 Header Page 16 of 134 Footer Page 16 of 134 Header Page 17 of 134 Footer Page 17 of 134 Header Page 18 of 134 Footer Page 18 of 134 Header Page 19 of 134 Footer Page 19 of 134 Header Page 20 of 134 Footer Page 20 of 134 Header Page 21 of 134 Footer Page 21 of 134 Header Page 22 of 134 Footer Page 22 of 134 Header Page 23 of 134 Footer Page 23 of 134 Header Page 24 of 134 Footer Page 24 of 134 Header Page 25 of 134 Footer Page 25 of 134 Header Page 26 of 134 Footer Page 26 of 134 ... Biểu đồ thể đầu tư trực tiếp nước theo lĩnh vực 2.2.3 Đầu tư trực tiếp nước theo địa phương Bảng FDI so sánh địa phương tỉnh Bình Định Dự án đầu tư Địa phương Tổng vốn đầu tư Giá trị Tỷ Vốn thực... 540,000 31,09 73,303 36,32 KCN Bình Định 19 37,25 1.228,466 70,74 111,334 55,16 TỔNG 51 (Triệu USD) 1.736,644 trọng (Triệu USD) 201,821 Nguồn: Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Định Footer Page 13 of 134
- Xem thêm -

Xem thêm: Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào khu công nghiệp tỉnh Bình Định, Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào khu công nghiệp tỉnh Bình Định, Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào khu công nghiệp tỉnh Bình Định

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay