Quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

26 96 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 19:03

Header Page of 166 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HOÀNG NGỌC TRÂM QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH Chuyên ngành : Kinh tế phát triển Mã số : 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 166 Header Page of 166 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS BÙI QUANG BÌNH Phản biện 1: PGS.TS NGUYỄN MẠNH TOÀN Phản biện 2: TS ĐOÀN HỒNG LÊ Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Kinh tế họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng 02 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 166 Header Page of 166 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong sắc thuế áp dụng Việt Nam nay, thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) không loại thuế đem lại nguồn thu lớn cho NSNN, công cụ để Nhà nước thực sách công xã hội điều tiết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp kinh tế thị trường Sau gần 15 năm thực Luật thuế TNDN, đến thuế TNDN phát huy tác dụng tích cực việc khuyến khích phát triển kinh doanh; khuyến khích xuất đầu tư; tạo nguồn thu lớn ổn định cho NSNN quan trọng việc quản lý thu thuế TNDN trọng Tuy vậy, bên cạnh thành tựu nêu công tác quản lý thu thuế TNDN gặp nhiều trở ngại chế sách, quy trình quản lý thu nhiều vướng mắc, trình độ lực cán chưa đáp ứng, ý thức chấp hành nghĩa vụ người nộp thuế (NNT) thấp Cho nên gây thất thu lớn QLTT TNDN Đề tài “Quản lý thu thuế Thu nhập doanh nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Bình” chọn nghiên cứu nhằm đáp ứng đòi hỏi xúc thực tiễn Mục đích nghiên cứu Việc nghiên cứu đề tài nhằm mục đích: Hệ thống hóa lý thuyết thuế TNDN quản lý thu thuế TNDN Mô tả, phân tích đánh giá thực trạng quản lý thu thuế TNDN địa bàn tỉnh Quảng Bình Đề xuất hệ thống giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu thuế TNDN địa bàn tỉnh Quảng Bình Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối trượng nghiên cứu quản lý thu thuế TNDN Phạm vi nghiên cứu quản lý thu thuế TNDN trọng chế quản lý thuế, quy trình thủ tục quản lý thu thuế Footer Page of 166 Header Page of 166 doanh nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Bình năm từ 2008 đến 2012 Nội dung quản lý thu thuế trọng vào chức năng: Tuyên truyền hỗ trợ, kê khai - kế toán thuế, tra - kiểm tra quản lý nợ thuế Phƣơng pháp nghiên cứu Việc nghiên cứu đề tài dựa sở phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử, kết hợ với phương pháp cụ thể sử dụng như: Phương pháp phân tích, thống kê, tổng hợp xử lý số liệu, so sánh, phương pháp chuyên gia Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận kiến nghị, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn kết cấu thành chương: Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý thu thuế TNDN Chương 2: Thực trạng quản lý thu thuế TNDN địa bàn tỉnh Quảng Bình Chương 3: Giải pháp tăng cường quản lý thu thuế TNDN địa bàn tỉnh Quảng Bình Tổng quan tài liệu nghiên cứu Footer Page of 166 Header Page of 166 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT VỀ THUẾ TNDN 1.1.1 Tổng quan thuế a Khái niệm Thuế khoản đóng góp bắt buộc từ thể nhân pháp nhân có nghĩa vụ phải thực Nhà nước theo quy định pháp luật nhà nước ban hành; không mang tính chất đối giá hoàn trả trực tiếp cho người nộp thuế sử dụng cho mục đích công cộng b Đặc điểm thuế - Thứ nhất, thuế khoản trích nộp tiền - Thứ hai, thuế phoản thu nộp bắt buộc vào ngân sách - Thứ ba, thuế gắn với yếu tố quyền lực - Thứ tư, thuế khoản chuyển giao thu nhập không mang tính hoàn trả trực tiếp c Vai trò thuế - Thứ nhất, thuế tạo nguồn thu cho NSNN - Thứ hai, thuế công cụ điều hoà thu nhập, thực công xã hội - Thứ ba, thuế công cụ để thực kiểm tra, kiểm soát hoạt động SXKD - Thứ tư, thuế góp phần thúc đẩy SXKD phát triển 1.1.2 Tổng quan thuế TNDN a Khái niệm Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) loại thuế trực thu đánh vào lợi nhuận doanh nghiệp hoạt động SXKD b Đặc điểm thuế TNDN Thuế TNDN loại thuế trực thu Footer Page of 166 Header Page of 166 Thuế TNDN phụ thuộc vào kết kinh doanh doanh nghiệp nhà đầu tư Thuế TNDN thuế khấu trừ trước thuế thu nhập cá nhân c Vai trò thuế TNDN Thuế TNDN khoản thu quan trọng Ngân sách Nhà nước Thuế TNDN công cụ để Nhà nước thực sách công xã hội Thuế TNDN công cụ quan trọng Nhà nước việc điều tiết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 1.1.3 Những vấn đề chung quản lý thuế a Khái niệm quản lý thuế Quản lý thuế hoạt động tổ chức, điều hành giám sát CQT nhằm đảm bảo NNT chấp hành nghĩa vụ nộp thuế vào NSNN theo quy định pháp luật thuế b Sự cần thiết phải tăng cường quản lý thuế Thực tốt công tác QLTT TNDN có vai trò quan trọng việc đảm bảo nguồn thu cho Ngân sách nhà nước; tạo điều kiện thuận lợi cho NNT nộp đúng, đủ, kịp thời tiền thuế Chính sách thuế công cụ thực có hiệu lực quản lý điều tiết vĩ mô kinh tế Tăng cường quản lý thu thuế DN để phát huy yếu tố tích cực hạn chế, ngăn ngừa biểu tiêu cực việc chấp hành pháp luật thuế 1.1.4 Mục tiêu nguyên tắc quản lý thu thuế TNDN a Quan niệm quản lý thu thuế TNDN - Chủ thể thực thi giải pháp thu thuế quan thuế từ Trung ương đến địa phương - Đối tượng chịu quản lý DN có hoạt động kinh tế thuộc diện điều chỉnh Luật Quản lý thuế luật thuế - Quản lý thuế TNDN quy định pháp luật nên Footer Page of 166 Header Page of 166 quan thuế tuỳ tiện đề biện pháp quản lý thu thuế trái ngược với quy định pháp luật b Mục tiêu quản lý thu thuế TNDN Một là, tập trung, huy động đầy đủ, kịp thời số thu cho Ngân sách nhà nước Hai là, Phát huy tốt vai trò thuế kinh tế Ba là, tăng cường ý thức chấp hành phát luật cho NNT c Nguyên tắc quản lý thu thuế TNDN - Nguyên tắc thống lãnh đạo trị kinh tế - Nguyên tắc tập trung dân chủ - Nguyên tắc công khai - Nguyên tắc tiết kiệm hiệu 1.2 NỘI DUNG QUẢN LÝ THU THUẾ TNDN 1.2.1 Tuyên truyền hỗ trợ ngƣời nộp thuế Công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế (NNT) tăng cường tính thực thi pháp luật thuế Giúp cho NNT nắm bắt kịp thời thay đổi sách, pháp luật thuế Giảm tình trạng trốn thuế, sai phạm thuế, giúp cho quan thuế thuận lợi trình thực thi nhiệm vụ Số tiền thuế NNT chủ động thực nộp vào NSNN tăng lên 1.2.2 Quản lý đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế Đăng ký thuế: NNT khai báo diện nghĩa vụ phải nộp (hoặc số) loại thuế với quan QLTT, kê khai thông tin cấp mã số thuế (hiện mã số DN) Kê khai thuế: Là việc NNT tự xác định số thuế phải nộp phát sinh kỳ kê khai thuế theo quy định Luật quản lý thuế, luật thuế, pháp lệnh thuế Khai thuế TNDN có loại khai tạm tính theo quý, khai toán năm đến thời điểm chấm dứt hoạt động kinh doanh Footer Page of 166 Header Page of 166 Nộp thuế: NNT có nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ, thời hạn vào NSNN 1.2.3 Quản lý miễn thuế, giảm thuế Cơ quan quản lý thuế thực miễn thuế, giảm thuế trường hợp thuộc diện miễn thuế, giảm thuế quy định văn pháp luật thuế NNT tự xác định số thuế miễn, giảm khai với quan thuế 1.2.4 Quản lý thông tin ngƣời nộp thuế Quản lý tất thông tin tài liệu liên quan đến nghĩa vụ thuế NNT, bao gồm thông tin định danh, thông tin tình hình sản xuất kinh doanh, kê khai, nộp thuế, tình hình tuân thủ pháp luật thuế, giải khiếu nại tố cáo thuế số thông tin khác NNT, tổ chức, cá nhân tự nguyện cung cấp theo yêu cầu bắt buộc quan Nhà nước có thẩm quyền 1.2.5 Quản lý nợ thuế Đôn đốc NNT nộp khoản thuế nợ thuế vào ngân sách theo quy định pháp luật Thực công băng xã hội thông qua việc quan thuế có tác động can thiệp kịp thời xử lý nghiêm hành vi vi phạm chậm nộp thuế nhằm nâng cao ý thức tuân thủ NNT Đây phần thước đo để đánh giá nâng cao hiệu công tác quản lý thu thuế 1.2.6 Thanh tra, kiểm tra thuế Là hoạt động giám sát quan thuế hoạt động, giao dịch liên quan đến phát sinh nghĩa vụ thuế tình hình thực thủ tục hành thuế, nghĩa vụ nộp thuế NNT, nhằm bảo đảm pháp luật thuế thực nghiêm chỉnh Ngoài phát nội dung không phù hợp văn pháp luật thuế với thực tiễn để kiễn nghị sữa đổi, bổ sung kịp thời nhằm không ngừng hoàn thiện hệ thống thuế Footer Page of 166 Header Page of 166 1.3 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 1.3.1 Nhân tố chủ quan - Tổ chức máy - Con người: Những người trực tiếp thực thi công vụ thuế - Quy chế làm việc (cơ chế vận hành) đơn vị - Điều kiện vật chất: Cơ sở vật chất, môi trường làm việc 1.3.2 Nhân tố khách quan - Hệ thống sách, pháp luật thuế - Người nộp thuế - Sự phối hợp ban ngành chức - Các yếu tố môi trường bên khác:Kinh tế, Chính trị, Xã hội, Khoa học công nghệ Footer Page of 166 Header Page 10 of 166 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH 2.1 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI QUẢN LÝ THUẾ TNDN Ở TỈNH QUẢNG BÌNH 2.1.1 Tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Bình a Đặc điểm vị trí địa lý điều kiện tự nhiên Tỉnh Quảng Bình nằm Bắc Trung Bộ, Việt Nam, với diện tích tự nhiên 8.065 km2, dân số năm 2012 có 857.924 người Tỉnh có bờ biển dài 116,04 km phía Đông có chung biên giới với Lào 201,87 km phía Tây, có Cảng Hòn La, Quốc lộ 1A đường Hồ Chí Minh, đường sắt Bắc Nam, có cửa Quốc tế Cha Lo số cửa phụ khác nối liền với nước Lào b Đặc điểm tài nguyên thiên nhiên nguồn nhân lực  Tài nguyên thiên nhiên Tài nguyên đất có Đất phù sa vùng đồng hệ pheralit vùng đồi núi Khoáng sản có nhiều loại vàng, sắt, titan, pyrit, chì, kẽm số khoáng sản phi kim loại cao lanh, cát thạch anh, đá vôi, đá mable, đá granit Có bờ biển dài với cửa sông, có cửa sông lớn, có cảng Nhật Lệ, cảng Gianh, cảng Hòn La Vịnh Hòn La  Nguồn nhân lực Dân số Quảng Bình năm 2012 có 857.924 người, lực lượng lao động có độ tuổi từ 15 tuổi trở lên 514.278 người Gồm người Kinh người dân tộc Chứt, Khùa, Mã Liềng, Rục, Sách, Vân Kiều, Mày, Arem, v.v c Tình hình phát triển kinh tế xã hội Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân năm (2008-2012) tăng 9,1 %/năm Năm 2012 cấu kinh tế nông lâm thuỷ sản chiếm 21,4% (năm Footer Page 10 of 166 Header Page 12 of 166 10 c Thực trạng thu thuế TNDN tỉnh Quảng Bình Thuế TNDN qua năm cao kỳ năm trước Năm 2008 46,85 tỷ, năm 2009 28,13 tỷ, năm 2010 45,39 tỷ, năm 2011 65,04 tỷ, năm 2012 63,48 tỷ Riêng năm 2009 số thuế TNDN giảm so với năm 2008 Nguyên nhân ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế; sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế TNDN theo Nghị số 30/2008/NQ-CP Chính phủ 2.2 TÌNH HÌNH QUẢN LÝ THU THUẾ TNDN Ở TỈNH QUẢNG BÌNH 2.2.1 Công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT Đa dạng hoá hình thức nâng cao chất lượng công tác truyên truyền, hỗ trợ thuế Tuyên truyền kịp thời Luật quản lý thuế; nội dung mới, sửa đổi bổ sung Luật thuế TNDN thông tư hướng dẫn thực sách ưu đãi, giảm thuế, giãn thuế, tạm hoàn thuế Phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, quan thông tấn, báo chí, đài phát thanh, truyền hình tỉnh, huyện, thành phố (xem bảng 2.4) Bảng 2.4 Kết thực công tác tuyên truyền Tập huấn Năm Số lớp Số lượt người Đối thoại Số Số người Số Số buổi báo phát sóng 2008 22 1.560 16 1.360 116 342 2009 35 2.600 560 147 455 2010 53 4.717 620 147 672 2011 18 2.647 16 2.353 89 410 2012 18 2.127 15 1.773 111 395 Nguồn: Báo cáo tổng kết công tác thuế từ năm 2008 đến năm 2012 Footer Page 12 of 166 Header Page 13 of 166 11 Công tác hỗ trợ người nộp thuế: Với phương châm “Đồng hành NNT để thực sách thuế” Cục Thuế triển khai giải pháp hỗ trợ NNT việc tiếp cận sách thuế nhiều hình thức như: tổ chức đường dây nóng, tiếp xúc trực tiếp, hướng dẫn, trả lời, đối thoại, tập huấn, phổ biến sách, giải đáp vướng mắc NNT (kết xem Bảng 2.5) Bảng 2.5 Kết hỗ trợ NNT Đơn vị tính: Lượt Năm Trả lời trực tiếp CQT Trả lời qua điện thoại Trả lời văn 2008 2009 1.102 1.508 942 1.778 47 39 2010 1.367 1.032 48 2011 2.329 2.150 33 2012 3.000 2.100 37 Nguồn:Báo cáo tổng kết công tác thuế từ năm 2008 đến năm 2012 2.2.2 Quản lý đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế a Đăng ký thuế Công tác đăng ký thuế tăng cường hoàn thiện Đã thống áp dụng mã số thuế quan Hải quan CQT (năm 2006), thống mã số đăng ký kinh doanh đăng ký thuế (năm 2008), từ rút ngắn thời gian cấp mã số thuế từ 30 ngày xuống ngày, tạo thuận lợi cho DN hoạt động SXKD b Quản lý kê khai, nộp thuế Thu thập, cập nhật thông tin, quản lý theo dõi tình hình thực công tác thu ngân sách Công tác quản lý, giám sát việc kê khai thuế hàng tháng, quý, năm Cục Thuế Quảng Bình thực cách chặt chẽ, quy trình đề Từ năm 2008 nộp hồ sơ khai thuế áp dụng công nghệ mã vạch hai chiều năm 2011 nộp qua hệ thống mạng internet Footer Page 13 of 166 Header Page 14 of 166 12 Đồng thời với việc nộp hồ sơ khai thuế, NNT trực tiếp nộp tiền thuế vào Kho bạc Nhà nước với hạn nộp với hạn nộp hồ sơ khai thuế 2.2.3 Quản lý miễn thuế, giảm thuế Trong QLT nói chung QLTT TNDN nói riêng Nhà nước sử dụng sách thuế suất, ưu đãi, miễn giảm, gia hạn thuế TNDN để khuyến khích hạn chế kinh doanh số ngành, lĩnh vực; doanh nghiệp gặp khó khăn, thiên tai, kinh doanh… Từ thực Luật Quản lý thuế, công tác miễn, giảm thuế thực tương đối kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho NNT Tuy nhiên, công tác quản lý miễm, giảm chất lượng thấp, nhiều DN lợi dụng sơ hở sách ưu đãi đầu tư để kê khai miễm giảm thuế không thực chất, gây thất thu cho NSNN 2.2.4 Quản lý thông tin ngƣời nộp thuế Đã phối hợp với Cục CNTT Tổng cục Thuế tổ chức xây dựng hệ thống sở liệu hệ thống ứng dụng để phục vụ việc thu thập, xử lý thông tin NNT Cụ thể: Ứng dụng Đăng ký cấp mã số thuế; Ứng dụng quản lý thuế Thu nhập cá nhân (PIT); Hệ thống ứng dụng Quản lý thuế; Ứng dụng quản lý ấn thuế; Ứng dụng Quản lý hồ sơ; Ứng dụng Quản lý nợ Thuế Hiện hệ thống thông tin NNT phân tán, có nhiều ứng dụng để phục vụ khai thác; liệu NNT phân tán đến tận CQT cấp Chi cục Thuế 2.2.5 Quản lý nợ thuế Công tác quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế triển khai tích cực, thực rà soát, đối chiếu, phân loại nợ thuế áp dụng nhiều biện pháp thu nợ thuế để thu vào NSNN, thực quản lý nợ theo quy trình ứng dụng công nghệ tin học vào công tác quản lý, nên công tác quản lý nợ thuế thời gian qua vào nề nếp (Hình 2.2) Footer Page 14 of 166 Header Page 15 of 166 13 Hình 2.2 Tỷ trọng nợ thuế TNDN tổng số nợ 2.2.6 Công tác tra, kiểm tra thuế a Công tác tra, kiểm tra NNT - Kiểm tra hồ sơ quan thuế: Đây bước phân tích, đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật thuế để lựa chọn đối tượng kiểm tra trụ sở DN Năm 2012 Cục Thuế kiểm tra 31.340 hồ sơ khai thuế, toán thuế, phát 69 hồ sơ khai sai yêu cầu NNT giải trình, điều chỉnh tăng số tiền thuế 536,3 triệu đồng - Kiểm tra trụ sở doanh nghiệp: Công tác kiểm tra trụ sở DN thực theo kế hoạch phát sinh trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau (xem Bảng 2.6) Bảng 2.6 Kết kểm tra trụ sở DN Năm Số DN kiểm tra Số thuế truy thu phạt (tỷ đồng) 2008 151 3,11 2009 180 6,41 2010 224 6,18 2011 384 11,5 2012 546 Footer Page 15 of 166 13,2 (Nguồn: Cục Thuế Quảng Bình) Header Page 16 of 166 14 - Công tác tra thuế: Bảng 2.7 Kết tra qua năm 2008-2012 Đơn vị tính: tỷ đồng Số thuế truy thu qua tra Số DN Trong Số tiền Năm phạt Tổng số Thuế Các loại tra TNDN thuế khác 2008 21 2,05 0,50 1,55 0,36 2009 28 2,67 0,95 1,72 0,53 2010 38 4,76 1,06 3,70 0,96 2011 58 4,99 1,81 3,18 1,09 2012 67 4,40 1,97 2,43 1,17 Tổng cộng 212 18,87 6,29 12,58 4,11 (Nguồn: Cục Thuế Quảng Bình) Được thực sở thu thập, phân tích thông tin, phân loại rủi ro theo quy định Luật Quản lý thuế, quy trình tra thuế Xem Bảng 2.7 ta thấy, qua năm Cục Thuế Quảng Bình thực 212 tra với tổng số thuế truy thu 18,87 tỷ đồng, số thuế TNDN 6,29 tỷ đồng, chiếm 33 % tổng số b Công tác kiểm tra nội Tính từ năm 2008 đến 2012, toàn Cục tổ chức kiểm tra 158 cuộc, Chi cục tự kiểm tra 135 kiến nghị xử lý xử lý 26 trường hợp cán vi phạm Qua công tác kiểm tra kịp thời kiểm điểm uốn nắn, chấn chỉnh sai phạm cán bộ, công chức ngành 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ TNDN Ở QUẢNG BÌNH 2.3.1 Kết đạt đƣợc - Đảm bảo số thu, hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách Footer Page 16 of 166 Header Page 17 of 166 15 hàng năm - Thực tốt công tác đạo, điều hành thu thuế TNDN - Thực tốt chức quản lý thuế - Ứng dụng CNTT đẩy nhanh tiến độ cải cách hành thuế đại hoá công tác quản lý thuế 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân a Hạn chế - Về tổ chức máy: Ngành thuế thiếu chức khởi tố, điều tra vi phạm pháp luật thuế Việc phân bổ nguồn lực nhiều điểm chưa hợp lý Phân bố rải rác đội thuế phường xã - Các chức QLT công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT; công tác kê khai kế toán thuế; công tác tra, kiểm tra; công tác quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế nhiều bất cập, tồn - Hệ thống thông tin, sở liệu NNT: Chưa đồng ngành, việc kết nối, trao đổi thông tin khó khăn b Nguyên nhân  Nguyên nhân khách quan Một số quy định Luật thuế TNDN chưa theo kịp để điều chỉnh, bao quát hoạt động kinh tế phát sinh.Thủ tục hành quản lý thuế nhiều phức tạp, chưa tiết kiệm chi phí Chính sách thuế có nhiều thay đổi.Tình trạng toán không dùng tiền mặt tương đối phổ biến Hệ thống thông tin, cở liệu NNT phân tán, khó khai thác Các ứng dụng QLT thiếu tính tích , hệ thống sở liệu phân tán CQT cấp Vẫn phận không nhỏ DN người dân chưa có ý thức làm theo Luật Công chức thuế, tình trạng chung, chưa cải thiện thoả đáng thu nhập điều kiện, môi trường làm việc hội phát triển nghề nghiệp Tình trạng quyền địa phương chưa thực quan tâm đến Footer Page 17 of 166 Header Page 18 of 166 16 QLTT địa bàn xẩy  Nguyên nhân chủ quan Nhận thức số lãnh đạo, cán QLTT chưa Hệ thống thủ tục hành lớn, quy trình thủ tục rườm rà, nhiều bước Hệ thống quy trình nghiệp vụ đồ sộ, phức tạp Cơ cấu tổ chức chưa phát huy hết lợi ích mô hình tổ chức hạn chế Năng lực, trình độ cán thuế hạn chế Các chức quản lý tuân thủ NNT (thanh tra, kiểm tra, thu nợ cưỡng chế) nhiều hạn chế; hiệu lực, hiệu chưa cao Footer Page 18 of 166 Header Page 19 of 166 17 CHƢƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH 3.1 ĐỊNH HƢỚNG QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐẾN NĂM 2015 - 2020 3.1.1 Bối cảnh Kinh tế - Xã hội ảnh hƣởng đến quản lý thuế TNDN Quảng Bình a Bối cảnh bên Sự hội nhập mạnh mẽ kinh tế Việt Nam vào kinh tế giới Sự phát triển mạnh mẽ số lượng, quy mô, lĩnh vực hoạt động tổ chức, cá nhân hành nghề dịch vụ thuế b Bối cảnh bên Cơ cấu tổ chức ngành thuế tồn yếu gây trở ngại hoạt động ngành Năng lực yếu cán hạn chế khả cải thiện hiệu hoạt động ngành thuế Những hạn chế hoạt động kiểm soát tuân thủ NNT Việc áp dụng không quán Luật thuế gây trở ngại cho việc tuân thủ môi trường đầu tư tỉnh Quảng Bình c Phương hướng phát triển kinh tế tỉnh Quảng Bình * Một số tiêu phát triển kinh tế đến năm 2015 đến hết năm 2020 Tỉnh: - Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm thời kỳ 2010-2015: 12% Thời kỳ 2016 – 2020: 13% - Cơ cấu kinh tế đến năm 2015 : Công nghiệp - Xây dựng 43%, Dịch vụ 40,5%, Nông lâm ngư nghiệp 16,5% đến năm 2020: Công nghiệp - Xây dựng 44-45% - Dịch vụ 41% - Nông lâm ngư nghiệp 1415% * Các mũi trọng điểm phát triển kinh tế: Footer Page 19 of 166 Header Page 20 of 166 18 * Phát triển vùng trọng điểm: 3.1.2 Phƣơng hƣớng quản lý thu thuế TNDN địa bàn Quảng Bình - Quản lý thu thuế TNDN gắn với cải cách hệ thống thuế quản lý thuế nói chung - Quản lý thu thuế TNDN theo hướng thực đồng khâu quản lý thu - Quản lý thu thuế TNDN địa phương theo hướng tuân thủ nghiêm pháp luật, sách Nhà nước - Tăng cường quản lý thu thuế TNDN theo hướng đại hóa 3.2 GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ THU THUẾ TNDN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH 3.2.1 Nhóm giải pháp hoàn thiện nội dung thu thuế TNDN a Tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế Nội dung tuyên truyền: Tăng cường giáo dục, phổ biến pháp luật thuế nhiều hình thức, đặc biệt phương tiện thông tin đại chúng làm cho người hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ CQT, NNT tổ chức, cá nhân xã hội việc cung cấp thông tin phối hợp NNT với CQT để nộp thuế Xây dựng tài liệu giảng dạy thuế trường phổ thông, đại học để trang bị cho công dân có kiến thức cần thiết thuế Hình thức tuyên truyền: tổ chức thực công tác tuyên truyền với nội dung phong phú đa dạng hơn: dựng phim tài liệu, tiểu phẩm với nội dung tuyên truyền thuế phát truyền hình Tổ chức chương trình thi tìm hiểu pháp luật thuế báo, đài Tuyên truyền Pano, áp phích, tranh tuyên truyền cổ động, biểu ngữ cho phù hợp với yêu cầu Đổi nội dung hỗ trợ NNT: hỗ trợ theo yêu cầu NNT, bao gồm từ nhu cầu hiểu biết pháp luật, sách thuế, quy trình, thủ tục QLT, hỗ trợ việc kê khai tính thuế nộp thuế, làm rõ Footer Page 20 of 166 Header Page 21 of 166 19 nghĩa vụ quyền lợi đích thực NNT Hình thức hỗ trợ gồm sử dụng gồm: Cung cấp văn pháp luật thuế, tờ rơi mô tả ngắn gọn sách pháp luật thuế, thủ tục hành thuế Tư vấn trực tiếp trung tâm hỗ trợ CQT cấp Tư vấn, hỗ trợ thông qua mạng thông tin điện tử toàn quốc Giải đáp vướng mắc thuế thông qua trung tâm điện thoại tự động Tổ chức đối thoại, tọa đàm thuế với DN vấn đề thuế TNDN Hỗ trợ thông qua đại lý thuế Các biện pháp đổi công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT áp dụng gồm: - Xây dựng kế hoạch phát triển công tác tuyên truyền thuế dài hạn toàn ngành kế hoạch năm từ Cục Thuế đến địa phương - Xây dựng hệ thống tài liệu tuyên truyền thuế - Xây dựng hệ thống mạng lưới tuyên truyền thuế phù hợp với sắc thuế, NNT tờ báo ngành, băng hình, phim truyền hình - Nâng cấp trang Web Cục Thuế Quảng Bình với nội dung chuyên ngành thuế đủ mạnh để chuyển tải đầy đủ thông tin cho NNT Cung cấp dịch vụ điện tử cho NNT (đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế, qua mạng) - Xây dựng cho đội ngũ cán làm công tác tuyên truyền thuế mạnh số lượng trình độ b Tăng cường công tác quản lý nợ thuế Thường xuyên rà soát, phân tích, phân loại khoản nợ Thực nghiêm việc tính phạt chậm nộp tiền nợ thuế; kiên thực biện pháp cưỡng chế nợ trường hợp dây dưa, chây ỳ để nợ đọng thuế kéo dài Thực xây dựng chế phối hợp với ngành liên quan Footer Page 21 of 166 Header Page 22 of 166 20 công tác cưỡng chế thuế; kiên xử lý trường hợp cố tình dây dưa, chây ỳ nợ thuế; áp dụng linh hoạt biện pháp cưỡng chế mạnh theo luật Phối hợp với phòng Tin học để triển khai tốt ứng dụng Quản lý nợ Chi cục Thuế huyện, thành phố c Tăng cường tra, kiểm tra Tăng cường tra, kiểm tra thuế người nộp thuế * Kiểm tra quan thuế: Việc kiểm tra hồ sơ quan thuế cần trọng nội dung sau: - Kiểm tra thời hạn nộp hồ sơ khai thuế - Kiểm tra tính pháp lý hồ sơ - Kiểm tra tính thuế hồ sơ * Kiểm tra, tra trụ sở NNT: Để thực tốt công tác tra, kiểm tra trụ sở NNT cần tiến hành thực tốt bước sau đây: Bước 1: Chủ động phân tích đánh giá, tổng hợp, phân loại lập kế kiểm tra từ đầu năm, đầu quý, đầu tháng Buớc 2: Lựa chọn cán thật có lực, có phẩm chất đạo đức để giao nhiệm vụ trưởng đoàn kiểm tra, đặc biệt kiểm tra phạm vi hoạt động rộng, đa ngành Bước 3: Làm tốt công tác chuẩn bị kế hoạch kiểm tra kỹ lưởng trước lúc trình định kiểm tra, tránh hình thức Bước 4: Triển khai định kiểm tra Kiểm tra khoản chi phí để tính trừ thuế TNDN: Hành vi kê khai vốn pháp định theo giấy phép đăng ký kinh doanh cao so với vốn góp thực tế; hành vi hạch toán liên quan tiền lương, tiền công, khoản phụ cấp người lao động; Hạch toán khoản chi phí liên quan đến khấu hao TSCĐ; Hành vi hạch toán chứng từ chi phí hoá đơn hợp pháp; Hành vi hạch toán chứng từ hoá đơn không liên quan đến kết SXKD DN; Hạch toán chi phí Footer Page 22 of 166 Header Page 23 of 166 21 khoản dự phòng vượt mức số dự phòng phải trích lập thấp số dư khoản dự phòng Kiểm tra doanh thu: Đối chiếu doanh thu sổ kế toán xem có khớp với báo cáo Kiểm tra tính hợp pháp khoản giảm trừ doanh thu hạch toán tài khoản, đối chiếu với hồ sơ, biên để xác định nguyên nhân tính hợp pháp khoản giảm trừ Kiểm tra báo cáo nhập, xuất, tồn kho hàng, hoá vật tư để xác định xem doanh nghiệp có trốn doanh thu Kiểm tra báo cáo nhập xuất tồn kho vật tư, hàng hoá đối chiếu với tài khoản liên quan để phát DN nhập kho vật tư, hàng hoá giá hoá đơn ghi sổ với số lượng Kiểm tra kê khai miễn, giảm thuế: Đăng ký địa bàn, ngành nghề kinh doanh thực chất trụ sở kinh doanh ngành nghề kinh doanh không Giấy phép kinh doanh; kê khai việc mở rộng sản xuất, đầu tư dây chuyền công nghệ không thực chất Bước 5: Xác định thiết lập chứng vi phạm kiểm tra Tăng cường công tác tra, kiểm tra nội ngành Kiện toàn tổ chức máy kiểm tra nội Chi cục; Điều động nguồn lực từ Chi cục để tiến hành Kiểm tra chéo đơn vị; Lựa chọn nội dung chuyên đề cần tra phù hợp Phòng Kiểm tra nội phối hợp với phòng Tổ chức cán xem xét đề nghị Hội đồng kỷ luật xử lý tập thể, cá nhân có sai phạm, gắn với công tác thi đua, khen thưởng hàng năm d Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin (CNTT) vào công tác quản lý thuế Tăng cường đội ngũ cán tin học, đồng thời khai thác tốt nguồn lực từ bên Tăng cường trang bị thiết bị tin học nâng cấp hạ tầng Footer Page 23 of 166 Header Page 24 of 166 22 truyền thông Đẩy nhanh triển khai ứng dụng CNTT phục vụ QLT Đẩy mạnh triển khai ứng dụng phục vụ NNT Kết nối mạng trao đổi thông tin với ngành liên quan e Tranh thủ đồng tình ủng hộ HĐND UBND cấp Tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh sách thuế cần sửa đổi, bổ sung phù hợp tình hình thực tế để kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ Tham mưu cho UBND tỉnh có sách kêu gọi, thu hút đầu tư mở rộng SXKD, phát triển loại hình kinh tế thủ tục thông thoáng, nhanh gọn việc cấp phép; hỗ trợ giải phóng mặt bằng; khai thác tài nguyên địa bàn f Tăng cường phối hợp cấp, ngành tổ chức quản lý thu thuế Phối hợp cung cấp thông tin phối hợp công tác quản lý thuế Phối hợp công tác động viên, giáo dục, tuyên truyền, phổ biến sách thuế Phối hợp QL thu nợ thuế, cưỡng chế nợ thuế xử lý vi phạm pháp luật thuế 3.2.2 Nhóm giải pháp khác a Hoàn thiện tổ chức máy * Ở cấp Cục thuế máy Cục thuế cần bổ sung thêm chức điều tra hành thuế * Điều chỉnh cấu cán bộ, công chức phận QLT chức cho phù hợp với nhiệm vụ QLT thông lệ quốc tế * Từng bước hình thành Chi cục Thuế vùng gắn với việc phân cấp NSNN giai đoạn tới để kiện toàn máy cấp Chi cục Thuế tinh gọn, đủ lực Footer Page 24 of 166 Header Page 25 of 166 23 b Nâng cao lực, phẩm chất đạo đức cán thuế Tỉnh Quảng Bình Đào tạo cán theo hướng chuyên môn hóa sâu theo chức công việc Trang bị kiến thức đầy đủ lý luận thực tiễn, bảo đảm cán có khả tốt việc phân tích, đánh giá khả thực thi sách thuế Đào tạo lực lượng cán thực giỏi, cán đầu ngành, nhiều kinh nghiệm quản lý Tăng cường giáo dục tư tưởng, củng cố nâng cao nhận thức cán thuế Xây dựng thực tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu quả, chuẩn mực đạo đức cán thuế Tăng cường tra, kiểm tra công cụ, kiểm soát nội chặt chẽ nhằm phát nguy dẫn đến tiêu cực, tham nhũng Triển khai liệt công tác luân chuyển cán luân phiên công việc theo quy chế ngành Footer Page 25 of 166 Header Page 26 of 166 24 KẾT LUẬN Sau gần 15 năm thực Luật thuế TNDN, đến thuế TNDN phát huy tác dụng tích cực việc khuyến khích phát triển kinh doanh; khuyến khích xuất đầu tư; tạo nguồn thu lớn ổn định cho NSNN quan trọng việc quản lý thu thuế TNDN trọng Tuy vậy, bên cạnh thành tựu nêu công tác quản lý thu thuế TNDN gặp nhiều trở ngại chế sách, quy trình quản lý thu nhiều vướng mắc, trình độ lực cán chưa đáp ứng, ý thức chấp hành nghĩa vụ NNT thấp Cho nên gây thất thu lớn quản lý thu thuế TNDN Trong luận văn: “Quản lý thu thuế TNDN địa bàn Quảng Bình”, tiến hành nghiên cứu, phân tích thực trạng, nguyên nhân tìm giải pháp tăng cường công tác quản lý thu thuế TNDN địa bàn thời gian tới Footer Page 26 of 166 ... hƣớng quản lý thu thuế TNDN địa bàn Quảng Bình - Quản lý thu thuế TNDN gắn với cải cách hệ thống thu quản lý thu nói chung - Quản lý thu thuế TNDN theo hướng thực đồng khâu quản lý thu - Quản lý. .. TRẠNG QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH 2.1 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI QUẢN LÝ THU TNDN Ở TỈNH QUẢNG BÌNH 2.1.1 Tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Bình. .. 1: Cơ sở lý luận quản lý thu thuế TNDN Chương 2: Thực trạng quản lý thu thuế TNDN địa bàn tỉnh Quảng Bình Chương 3: Giải pháp tăng cường quản lý thu thuế TNDN địa bàn tỉnh Quảng Bình Tổng quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay