chuong 4 bai 4 3 897 1397883519

9 206 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 19:01

TOÁN LỚP Cộng, trừ (không nhớ) phạm vi 100 Toán: Một tuần lễ có ngày ? Hãy kể ngày tuần lễ ? -Một tuần lễ có ngày -Đó là: chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy Toán: 2.Trong tuần lễ: - Em học vào ngày nào? - Em nghỉ học vào ngày nào? -Trong tuần lễ: Em học vào ngày : thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu -Em nghỉ học vào ngày : thứ bảy, chủ nhật Toán: Công, ̣ trừ (không nhớ) pham ̣ vi 100 ĐỐ BẠN 1/ Tinh ́ nhâm: ̉ 85 80 + 10 = 90 80 + = 90 – 80 = 10 85 – = 80 90 – 10 = 80 85 – 80 = Toán: Công, ̣ trừ (không nhớ) pham ̣ vi 100 2/ Đăṭ tinh ́ rôì tinh: ́ 36 + 12 36 + 12 48 48 – 36 48 36 12 B B 48 – 12 48 12 36 Toán: Công, ̣ trừ (không nhớ) pham ̣ vi 100 3/ Hà có 35 que tinh, ́ Lan có 43 que tinh ́ Hoỉ hai baṇ có tât́ cả que tinh? ́ Tom ́ tăt́ Hà có : 35 que tinh ́ Lan có : 43 que tinh ́ ? que tinh ́ Baì giaỉ Số que tinh ́ hai ban ̣ có tât́ cả la:̀ 35 + 43 = 78( que tinh) ́ Đaṕ sô:́ 78 que tinh ́ Toán: Công, ̣ trừ (không nhớ) pham ̣ vi 100 4/ Hà Lan haí được 68 hoa, riêng Hà haí được 34 hoa Hoỉ Lan haí được hoa? Tom ́ tăt́ Tât́ cả có : 68 hoa Hà có : 34 hoa Lan có : hoa ? Baì giaỉ Số hoa Lan haí được la:̀ 68 – 34 = 34 (bông hoa ) Đap ́ sô:́ 34 hoa Toán: Công, ̣ trừ (không nhớ) pham ̣ vi 100 i h c Trò Nôí phep ́ tinh ́ với kêt́ quả phù hợp 21 + 14 56 - 21 20 + 17 19 + 20 35 45 - 10 22 + 13 20 + 15 24 + 21 XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ GIÁO ĐÃ VỀ DỰ TIẾT NÀY CHÚC CÁCCHÚC EM HỌC CÁCGI EM ỎI H ! ỌC GIỎI !
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 4 bai 4 3 897 1397883519 , chuong 4 bai 4 3 897 1397883519 , chuong 4 bai 4 3 897 1397883519

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay