chuong 4 bai 1 1 578 1397544642

18 214 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 19:01

Toán: Kiểm tra cũ: Trương Thị Lệ Nhìn tranh nêu phép tính Toán: Phép cộng phạm vi 100 (cộng không nhớ) Chục 35 + 24 35 + 24 = Trương Thị Lệ Đ n vị Toán: Phép cộng phạm vi 100 (cộng không nhớ) Chục + 59 35 + 24 = … Trương Thị Lệ Đ ơn v ị     5 Toán: Phép cộng phạm vi 100 (cộng không nhớ) Chục    3 +    2 Đơn vị   5 + 35 24   4 35 + 24 = Trương Thị Lệ Toán: Phép cộng phạm vi 100 (cộng không nhớ) + 35 Cộng từ trái sang phải 24 cộng viết 59 cộng viết Vậy 35 cộng 24 59 35 + 24 = 59 Trương Thị Lệ Toán: Phép cộng phạm vi 100 (cộng không nhớ) Chục 35 + 20 … 35 + 20 = 55 Trương Thị Lệ Đ n vị Toán: Phép cộng phạm vi 100 (cộng không nhớ) Chục    3 +    2 Đ n vị   5 + 35 20   0 35 + 20 = … Trương Thị Lệ Toán: Phép cộng phạm vi 100 (cộng không nhớ) + 5 *5 cộng viết *3 cộng viết Vậy 35 cộng 20 55 35 + 20 = 55 Trương Thị Lệ Toán: Phép cộng phạm vi 100 (cộng không nhớ) Chục 35 + 35 + = Trương Thị Lệ Đơn vị Toán: Phép cộng phạm vi 100 (cộng không nhớ) Chục + Đ n vị 35 + 2 Viết số 35 trước, viết số sau, viết thẳng cột với số xong viết dấu cộng giữa, bên trái hai số, kẻ vạch ngang thay cho dấu 35 + = … Trương Thị Lệ Toán: Phép cộng phạm vi 100 (cộng không nhớ) 35 + *5 cộng viết * hạ viết Trương Thị Lệ Toán: Phép cộng phạm vi 100 (cộng không nhớ) Tính: 52 + 36 88 82 + 14 96 43 + 15 58 Trương Thị Lệ 76 63 + 10 + 86 68 + 10 19 Toán: Phép cộng phạm vi 100 (cộng không nhớ) Đặt tính tính: 35 + 12 + 35 12 47 41 + 34 41 + 34 75 Trương Thị Lệ 60 + 38 60 + 38 98 Toán: Phép cộng phạm vi 100 (cộng không nhớ) Đặt tính tính: 22 + 40 + 22 40 62 + 43 + 43 49 Trương Thị Lệ 54 + 54 + 56 Toán: Phép cộng phạm vi 100 (cộng không nhớ) Lớp 1A trồng 35 cây, lớp 2A trồng 50 Hỏi hai lớp trồng tất cây? Tóm tắt: Lớp 1A: 35 Lớp 2A: 50 Cả hai lớp: cây? Bài giải Cả hai lớp trồng tất là: 35 + 50 = 85 (cây) Đáp số: Trương Thị Lệ 85 Toán: Phép cộng phạm vi 100 (cộng không nhớ) Trò chơi + 54 74 + 54 54 + 56 56 Hế43215t Trương Thị Lệ Trương Thị Lệ
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 4 bai 1 1 578 1397544642 , chuong 4 bai 1 1 578 1397544642 , chuong 4 bai 1 1 578 1397544642

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay