chuong 3 bai 16 3 966 1397883229

12 189 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 19:01

CÁC SỐ TRÒN CHỤC Tính: 13 + = 17 12 + = 18 18 – = 13 19 – = 10 CÁC SỐ TRÒN CHỤC SỐ CHỤC VIẾT ĐỌC SỐ SỐ chục 10 mười   chục 20 hai mươi chục 30 ba mươi chục 40 bốn mươi CÁC SỐ TRÒN CHỤC chục 50 năm mươi chục 60 sáu mươi chục 70 bảy mươi chục 80 tám mươi chục 90 chín mươi CÁC SỐ TRÒN CHỤC Bài 1: Viết (theo mẫu) a, VIẾT SỐ ĐỌC SỐ 20 10 90 70 hai mươi mười chín mươ bảiy mươi ĐỌC SỐ Sáu mươi VIẾT SỐ 60 Tám mươi 80 Năm mươi 50 Ba mươi 30 CÁC SỐ TRÒN CHỤC Bài 1: Viết (theo mẫu) b, Ba chục: 30 Bốn chục:40 … Tám chục: 80 … Sáu chục: 60 … Một chục: 10 … Năm chục:50 … c, 20: hai chục bả chục 70: … y chín chục 90: … 50: năm ……chục chục 80: tám … 30: ba … chục CÁC SỐ TRÒN CHỤC Bài 2: Số tròn chục? a, 30 20 10 50 40 60 70 40 30 80 90 b, 90 80 70 60 50 20 10 CÁC SỐ TRÒN CHỤC Bài 3: >, < ,= ? > 10 20 … < 80 40 … > 60 90 … < 40 30 … > 40 80 … < 90 60 … < 70 50 … = 40 40 … = 90 90 … CÁC SỐ TRÒN CHỤC CÁC SỐ TRÒN CHỤC 90 21 40 50 10 15 11 19 70 24 CÁC SỐ TRÒN CHỤC
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 3 bai 16 3 966 1397883229 , chuong 3 bai 16 3 966 1397883229 , chuong 3 bai 16 3 966 1397883229

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay