chuong 3 bai 9 2 202 1397705048

8 167 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 19:00

Chục Đơn vị + Chục Đơn vị + 14 + 17 Vậy : 14 + = 17 • cộng , viết • Hạ , viết Thứ hai , ngày  21 tháng 1 năm 2008   Toán Phép cộng dạng 14 +3 Chục     1 +     1 Đơn  vị  4  3  7 1 4 + 17 Vậy : 14 + = 17 • 4 cộng 3 bằng 7 ,                                    viế • Hạ 1 viết 1  1. Tính :      1 4          1 5           1 3            1 1            1 6    +             +              +              +               +         2            3              5               6               1   1 6 1 8 1 8 1 7 1 7      1 2            1 7             1 5              1 1                +              +                 +                +        7               2                 1                5                  1 9 1 9 1 6 1 6  2. Tính : 12 + 3 =  15 14 + 4 = 18 13 + 0 = 13 13 + 6 = 19 12 + 2 = 14 15 10 + 5 = 12 + 1 = 13 16 + 2 = 18 15 15 + 0 = 3 . Điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) : 14 13 15 16 19 18 4
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 3 bai 9 2 202 1397705048 , chuong 3 bai 9 2 202 1397705048 , chuong 3 bai 9 2 202 1397705048

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay