chuong 2 bai 17 3 596 1397882818

11 166 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 19:00

THIẾT KẾ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN: TOÁN – LỚP BÀI: BẢNG CỘNG VÀ BẢNG TRỪ TRONG PHẠM VI 10 Cách ngôn : Đi ngày đàng học sàng khôn Toán: KIỂM TRA BÀI CŨ: Đọc phép cộng phạm vi 10 Đọc phép trừ phạm vi 10 – 10 + Cách ngôn : Đi ngày đàng học sàng khôn Toán: Bảng cộng bảng trừ phạm vi 10 + = 10 10 – = + = 10 10 – = + = 10 10 – = + = 10 10 – = + = 10 10 – = + = 10 10 – = + = 10 10 – = + = 10 10 – = + = 10 10 – = Cách ngôn : Đi ngày đàng học sàng khôn Toán: Bảng cộng bảng trừ phạm vi 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 10 - = 10 - = 10 - = 10 - = 10 - = 10 - = 10 - = 10 - = 10 - = Cách ngôn : Đi ngày đàng học sàng khôn Toán: Bảng cộng bảng trừ phạm vi 10 TÝnh: a) + = 10 6+3= b) 4+5= 10 – = 7–2= + = 10 8–1= 9–4= + + 10 + + 10 7 Cách ngôn : Đi ngày đàng học sàng khôn Toán: Bảng cộng bảng trừ phạm vi 10 TÝnh: ViÕt phÐp tÝnh thÝch hîp : a) ? + = Cách ngôn : Đi ngày đàng học sàng khôn Toán: Bảng cộng bảng trừ phạm vi 10 Tính: Viết phép tính thích hợp: b) Có : 10 bóng cho : bóng : m… ấyquả bóng ? 10 – = 10 -3 11-9 511-8 +3 =5 311-6 +6 =4 111-5 +9 10 -5 11-4 =9 =1 =8 =10 =7 10 -9 11-2 10 -6 11-3 Cách ngôn : Đi ngày đàng học sàng khôn Toán: Bảng cộng bảng trừ phạm vi 10 Củng cố – dặn dò Đọc thuộc bảng cộng bảng trừ phạm vi 10 Chuẩn bị : luyện tập Nhận xét tuyên dương
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 2 bai 17 3 596 1397882818 , chuong 2 bai 17 3 596 1397882818 , chuong 2 bai 17 3 596 1397882818

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay