chuong 1 bai 8 3 183 1398918245

13 81 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:59

BÀI LỚN HƠN, DẤU > BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÀI GIẢNG MÔN TOÁN LỚP BÀI LỚN HƠN DẤU > KIỂM TRA BÀI CŨ ? Điền dấu số thích hợp vào < < < < Hoạt động > hai lớn > ba lớn hai Hoạt động > 4; > 3; > 2; > < > 3 LUYỆN TẬP Bài 1: Viết dấu > Bài 2: > Viết(theo mẫu): > >3 > Bài 2: 5 > > 4 > > Bài 3: Viết dấu > vào ô trống: > > 4 > > > 3 > 5 > > • Nối 2> với số thích hợp 3> 4> 5> 10 3681204975
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 1 bai 8 3 183 1398918245 , chuong 1 bai 8 3 183 1398918245 , chuong 1 bai 8 3 183 1398918245

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay