Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Prime Đại Lộc

26 90 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:56

Header Page of 166 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PRIME ĐẠI LỘC Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 Footer Page of 166 Header Page of 166 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ BÍCH THU Phản biện 1: TS Đoàn Gia Dũng Phản biện 2: GS TS Hồ Đức Hùng Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 27 tháng năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 166 Header Page of 166 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Phát triển nguồn nhân lực việc làm cần thiết nhằm nâng cao chất lượng lao động phát triển tài nguyên nhân lực, đảm bảo khả cạnh tranh lâu dài bền vững cho doanh nghiệp Tuy nhiên, doanh nghiệp có đội ngũ nguồn nhân lực tài năng, có sức sáng tạo khả liên kết để tạo sức mạnh to lớn cho doanh nghiệp Đặc biệt công ty cổ phần Prime Đại Lộc thành lập thức vào hoạt động cách không lâu (9/2009) thử thách không nhỏ Mặc dù thời gian qua, công ty cổ phần Prime Đại Lộc có nhiều nỗ lực việc phát triển nguồn nhân lực kết công tác hạn chế, nguồn nhân lực chưa theo kịp yêu cầu phát triển Xuất phát từ lý trên, định chọn đề tài: “Phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần Prime Đại Lộc” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan đến phát triển nguồn nhân lực - Phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần Prime Đại Lộc thời gian qua - Đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực công ty thời gian đến Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu v Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu luận văn xác định vấn đề liên quan đến phát triển NNL công ty cổ phần Prime Đại Lộc Footer Page of 166 Header Page of 166 v Phạm vi nghiên cứu: - Về nội dung: Luận văn nghiên cứu việc phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần Prime Đại Lộc - Về không gian: Các nội dung tiến hành nghiên cứu công ty cổ phần Prime Đại Lộc - Về thời gian: Các giải pháp đề xuất luận văn có ý nghĩa thời gian đến (2020) Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp phân tích thực chứng, phương pháp chuẩn tắc - Phương pháp chuyên gia - Phương pháp thống kê mô tả, thống kê phân tích, tổng hợp, so sánh, Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, đề tài gồm chương sau: Chương Một số vấn đề lý luận phát triển nguồn nhân lực công ty Chương Thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần Prime Đại Lộc thời gian qua Chương Một số giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần Prime Đại Lộc Tổng quan tài liệu nghiên cứu Footer Page of 166 Header Page of 166 CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC CÔNG TY 1.1 KHÁI QUÁT VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Một số khái niệm a Nguồn nhân lực Nguồn nhân lực tổng thể số lượng chất lượng người với tổng hoà tiêu chí trí lực, thể lực phẩm chất đạo đức - tinh thần tạo nên lực nhằm đáp ứng mục tiêu tổ chức Khi đề cập đến NNL, người ta thường nói đến số lượng chất lượng NNL b Phát triển nguồn nhân lực Phát triển NNL phát triển đồng số lượng chất lượng NNL, nâng cao giá trị NNL người chủ yếu phương diện thể lực, trí tuệ, lực, đạo đức, kỹ Trong yêu tố yếu phát triển chất lượng NNL 1.1.2 Mục tiêu, vai trò phát triển nguồn nhân lực a Mục tiêu phát triển NNL b Vai trò phát triển NNL 1.2 NỘI DUNG CỦA PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.2.1 Xây dựng cấu NNL đáp ứng mục tiêu tổ chức Cơ cấu nguồn nhân lực thành phần, tỷ lệ mối quan hệ tương tác phận nguồn nhân lực tổng thể Những mối quan hệ bao hàm mặt chất lượng số lượng phản ánh tình trạng NNL tổ chức thời kỳ định Footer Page of 166 Header Page of 166 Nếu đạt cấu nguồn nhân lực hợp lý giúp DN đạt hiệu quả, mục tiêu kinh doanh, sử dụng có hiệu thành viên mà kích thích tính tích cực lao động thành viên DN…Tiêu chí để phản ánh cấu NNL gồm: Cơ cấu NNL theo phận cấu NNL theo ngành nghề 1.2.2 Nâng cao lực nguồn nhân lực Năng lực NNL tổng hợp yếu tố kiến thức, kỹ năng, thái độ góp phần tạo tính hiệu công việc người Để nâng cao lực nguồn nhân lực, DN cần tiến hành nâng cao trình độ CMNV, kỹ nhận thức người lao động a Nâng cao trình độ CMNV nguồn nhân lực Trình độ CMNV người lao động kiến thức tổng hợp, kiến thức CMNV kỹ thuật, kiến thức đặc thù cần thiết để đảm đương chức vụ quản lý, kinh doanh hoạt động khác Trong đó, kiến thức hiểu hệ thống thông tin, hiểu biết cách thức tổ chức, sử dụng thông tin mà người lao động có trải nhờ học tập, bao gồm:Kiến thức tổng hợp, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức đặc thù Trình độ CMNV nguồn nhân lực có thông qua đào tạo Đào tạo gồm giai đoạn sau: Ø Xác định nhu cầu đào tạo Ø Mục tiêu đối tượng đào tạo Ø Hoạch định chương trình lựa chọn phương pháp đào tạo Ø Dự tính chi phí đào tạo Ø Lựa chọn giáo viên tiến hành đào tạo Ø Đánh giá chương trình kết đào tạo Footer Page of 166 Header Page of 166 b Nâng cao kỹ Kỹ người lao động thành thạo, tinh thông thao tác, động tác, nghiệp vụ trình hình thành công việc cụ thể Mỗi vị trí đảm nhiệm khác cần nhóm kỹ khác Kỹ hình thành phát triển qua trình: đào tạo, tự đào tạo thực tế hoạt động phụ thuộc vào kiến thức, kinh nghiệm cá nhân người lao động Chính vậy, bên cạnh nỗ lực DN thân người lao động cần phải chủ động, tích cực có tinh thần học hỏi để nâng cao kỹ thân c Nâng cao nhận thức Nâng cao nhận thức trình làm tăng mức độ hiểu biết trị, xã hội, tính tự giác, tính kỷ luật, thái độ, tác phong lao động, tinh thần trách nhiệm, tính thích ứng… hoạt động sản xuất kinh doanh người lao động Tiêu chí phản ánh nhận thức người lao động: Hành vi thái độ Trong đó, thái độ xem nhân tố tạo nên khác biệt mang tính đột phá cá nhân để đạt thành công nghiệp 1.2.3 Nâng cao động lực thúc đẩy Nâng cao động lực thúc đẩy hiểu tổng thể sách, biện pháp, công cụ tác động lên người lao động làm cho họ có nhiều phấn khởi, hăng say, tự nguyện công việc để thực mục tiêu tổ chức a Yếu tố vật chất b Yếu tố tinh thần c Cải thiện điều kiện làm việc Footer Page of 166 Header Page of 166 d Cơ hội thăng tiến công việc e Cơ hội học tập, đào tạo 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.3.1 Nhóm nhân tố bên Điều kiện bên có ảnh hưởng cách gián tiếp hay trực tiếp tới công tác phát triển NNL DN, bao gồm: điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, thị trường lao động, chế sách liên quan đến lao động 1.3.2 Nhóm nhân tố bên a Chiến lược phát triển kế hoạch kinh doanh DN b Nhân tố quản lý c Hiện trạng nguồn nhân lực d Cơ cấu tổ chức máy e Đặc điểm quy mô hoạt động Footer Page of 166 Header Page of 166 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PRIME ĐẠI LỘC THỜI GIAN QUA 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 2.1.1 Đặc điểm công tác tổ chức a Quá trình hình thành phát triển Công ty cổ phần Prime Đại Lộc thành lập ngày 17/7/2007, công ty thành viên đầu tư với quy mô lớn số công ty thành viên PRIME GROUP b Chức năng, nhiệm vụ công ty · Chức năng: sản xuất, bán lẻ, bán buôn gạch ốp lát · Nhiệm vụ: Tổ chức sản xuất kinh doanh theo ngành nghề đăng ký, quản lý đội ngũ cán công nhân viên… c Bộ máy quản lý Công ty CP Prime Đại Lộc tổ chức máy quản lý theo hình thức tập trung Trong cấu máy tổ chức quản lý Công ty phòng ban, phận có nghĩa vụ quyền hạn riêng, nhiên có mối quan hệ phục vụ lẫn 2.1.2 Nguồn lực sở vật chất công ty 2.1.3 Tình hình SXKD Công ty thời gian qua Kết kinh doanh Công ty thời gian qua có sụt giảm Năm 2012 2013 doanh số công ty tiếp tục giảm so với năm 2011 Tuy nhiên, sụt giảm không lớn (doanh số năm 2013 giảm 8.16% so với năm 2012 Bên cạnh đó, Công ty cố gắng trì mức lợi nhuận dương năm qua, đảm bảo mức lợi nhuận đủ để trả cổ tức tiếp tục trình SXKD Footer Page of 166 Header Page 10 of 166 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NNL TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PRIME ĐẠI LỘC THỜI GIAN QUA 2.2.1 Thực trạng cấu NNL Công ty thời gian qua a Cơ cấu nguồn nhân lực theo độ tuổi Bảng 2.4 Cơ cấu NNL theo độ tuổi Prime Đại Lộc thời gian qua Chia theo độ Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 SL TL SL TL SL TL (người) (%) (người) (%) (người) (%) Từ 18 đến 30 462 44.98 421 45.03 390 45.04 Từ 31 đến 45 534 52.00 486 51.98 450 51.96 Trên 45 31 3.02 28 2.99 26 3.00 1027 100 935 100 866 100 tuổi Tổng (Nguồn: Phòng tổ chức hành nhân sự) Nguồn nhân lực Công ty trẻ Vì Prime Đại Lộc công ty sản xuất nên cần lực lượng lao động trẻ, khỏe, đặc biệt đội ngũ lao động trực tiếp Bên cạnh đó, để đảm bảo cho trình sản xuất diễn liên tục Công ty trì đội ngũ lao động có tính kiên định trình làm việc lực lượng lao động độ tuổi 30-45 đối tượng mà Công ty cần đến b Cơ cấu nguồn nhân lực theo phận Lao động phận Công ty có sụt giảm qua năm, lao động phận kinh doanh tiếp thị có gia tăng Sự sụt giảm số lượng lao động chủ yếu phận sản xuất thu hẹp quy mô sản xuất So với năm 2011, năm 2012 lao động phận sản xuất giảm 82 người Đến năm 2013, lao động phận tiếp tục giảm, giảm 55 người so với năm 2012 Footer Page 10 of 166 10 Header Page 12 of 166 Vận tải 20 1.95 20 2.14 20 2.31 Kinh doanh 14 1.36 13 1.39 15 1.73 Tài kế toán 24 2.34 23 2.46 20 2.31 Quản trị nhân 0.39 0.53 0.58 Hành 0.39 0.32 0.35 Công nhân 777 75.66 705 75.40 657 75.87 Ngành nghề khác 100 9.74 92 9.84 79 9.12 Tổng 1027 100 935 100 866 100 (Nguồn: Phòng tổ chức hành nhân sự) 2.2.2 Thực trạng công tác nâng cao lực NNL công ty thời gian qua a Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ Để xem xét phát triển trình độ CMNV, cấu NNL theo trình độ đào tạo qua năm tiêu phản ánh rõ nét Tỷ trọng lao động có tay nghề Công ty có xu hướng tăng, tỷ trọng lao động phổ thông có xu hướng giảm, tỷ trọng lao động có trình độ ĐH, CĐ có biến động không đáng kể Bảng 2.7 Cơ cấu NNL theo trình độ thời gian qua Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Trình độ SL TL SL TL SL TL (người) (%) (người) (%) (người) (%) ĐH & ĐH 47 4.58 45 4.81 41 4.73 CĐ 28 2.73 27 2.89 25 2.89 TC 17 1.66 17 1.82 18 2.08 LĐ có tay nghề 483 47.03 457 48.88 424 48.96 LĐ phổ thông 452 44.01 389 41.60 358 41.34 Tổng số 1027 100 935 100 866 100 (Nguồn: Phòng tổ chức hành nhân sự) Footer Page 12 of 166 Header Page 13 of 166 11 Để nâng cao trình độ CMNV cho người lao động thời gian qua Công ty trọng tới việc đào tạo, bồi dưỡng phát triển lực người lao động Thực trạng công tác đào tạo nâng cao CMNV Công ty thời gian qua: Ø Đối tượng, nội dung phương pháp đào tạo: Đối với nhân viên mới: Đối với lao động trực tiếp: người công nhân phải tham gia khóa đào tạo kéo dài vòng ngày Ngoài ra, sau đưa xuống xưởng sản xuất, họ lại tiếp tục đào tạo kèm cặp tổ trưởng tổ sản xuất Đối với lao động gián tiếp: nội dung đào tạo kiến thức, nghiệp vụ liên quan đến công việc mà họ thi tuyển vào, đào tạo hướng dẫn, kèm cặp nhân viên cũ, trưởng phòng Đối với nhân viên cũ:đào tạo cách sử dụng công nghệ mà Công ty mua, nghiệp vụ kinh doanh, nghiệp vụ quản lý mà Công ty cập nhật hướng dẫn trưởng phòng ban Công tác đào tạo Công ty mang tính chất đại trà Lao động trực tiếp thời gian qua chưa đào tạo nhiều Để nâng cao trình độ CMNV cho người lao động, Công ty tạo điều kiện cho người lao động Công ty tham gia khóa đào tạo bên ngoài, đặc biệt khóa học nâng cao cấp Footer Page 13 of 166 12 Header Page 14 of 166 Ø Chi phí đào tạo: Bảng 2.11: Chi phí đào tạo qua năm ĐVT: triệu đồng Nội dung Tổng chi phí đào tạo Tổng số lao động Năm 2011 Năm2012 Năm 2013 169.03 75.70 102.85 1027 935 866 Chi phí đào tạo/người 0.16 0.08 0.12 (Nguồn: Phòng tài – kế toán) Chi phí đào tạo Công ty không cao, tỷ lệ % lợi nhuận trích cho đào tạo không thay đổi qua năm (2%) Đây điều bất lợi chi phí đào tạo phụ thuộc lớn vào kết kinh doanh Ø Đánh giá kết đào tạo Việc đánh giá kết đào tạo Công ty mang tính chất hình thức, chưa thực hiệu Việc đánh giá kết đào tạo dừng lại khóa đào tạo kết thúc, Công ty chưa gắn kết đào tạo với kết hiệu công việc sau đào tạo b Nâng cao kỹ nghề nghiệp người lao động Bảng 2.12: Các khóa đào tạo kỹ công ty thời gian qua Năm đào Số lượng tạo (Người) Kỹ đánh giá công việc 2013 38 Kỹ văn hóa tổ chức 2011 49 Kỹ sử dụng ngoại ngữ 2013 43 Kỹ tự học 2013 38 STT Các khóa đào tạo kỹ (Nguồn: Phòng Tổ chức hành nhân sự) Các khóa đào tạo kỹ không tổ chức thường xuyên chủ yếu tổ chức đào tạo kỹ cho phận lao động gián tiếp Ngoài ra, hình thức tổ chức lớp học kỹ chưa thực Footer Page 14 of 166 Header Page 15 of 166 13 hợp lý Các khóa học kỹ chung chung, chưa có khác biệt vị trí công việc vị trí công việc lại yêu cầu kỹ cụ thể riêng Người lao động yếu số kỹ như: kỹ tự học, sử dụng ngoại ngữ c Nâng cao nhận thức người lao động - Tuyên truyền chủ trương đường lối sách pháp luật Nhà nước liên quan đến nghề - Soạn thảo, ban hành, phổ biến rộng rãi thường xuyên kiểm tra quy định nơi làm việc Tuy nhiên, trình độ nhận thức số người lao động Vẫn tình trạng người lao động vi phạm quy định Công ty 2.2.3 Thực trạng công tác nâng cao động lực thúc đẩy người lao động a Yếu tố vật chất Mức tiền lương bình quân mà người lao động làm việc Prime Đại Lộc nhận cao so với mức lương thị trường (lương bình quân triệu/tháng) Tuy nhiên, hình thức trả lương Công ty chưa thực làm cho người lao động hài lòng Hình thức trả lương chưa sử dụng hiệu công việc làm thước đo Việc phân phối tiền thưởng Công ty chưa thực thỏa đáng b Yếu tố tinh thần Công ty chăm sóc người lao động, thăm hỏi người lao động ốm đau, tổ chức khám sức khỏe, tặng quà động viên tinh thần cho cán xuất sắc, cán có thâm niên, tổ chức kỳ tham quan, nghỉ mát cho CBCNV, tổ chức phong trào văn nghệ, thể dục thể thao nhằm tạo sân chơi lành mạnh, gắn kết cán nhân viên Footer Page 15 of 166 Header Page 16 of 166 14 c Tạo động lực thông qua hội học tập thăng tiến Công ty tạo điều kiện cho người lao động học hỏi kinh nghiệm, chuyên môn từ đồng nghiệp, từ nhà quản lý có tài kinh nghiệm lâu năm, cử nhân viên tham gia lớp học nước Tuy nhiên, nhân viên phấn đấu để thăng tiến Công ty chưa đưa tiêu chí cách rõ ràng quán Cách thức đề bạt phụ thuộc nhiều vào quan điểm cá nhân mang tính cảm tính lãnh đạo cấp Công ty d Tạo động lực thông qua môi trường điều kiện làm việc - Công ty cải tiến trang thiết bị làm việc, xây dựng tòa nhà làm việc khang trang, rộng rãi, sở vật chất đầy đủ, khuôn viên có nhiều xanh, đẹp - Công ty cố gắng tạo môi trường làm việc thỏa mái, tạo gần cấp quản lý với nhân viên 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG 2.3.1 Kết đạt -Thứ nhất, công tác phát triển nguồn nhân lực đáp ứng phần yêu cầu số lượng chất lượng lao động - Thứ hai, Công ty xây dựng đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngày cao - Thứ ba, Công ty có tổ chức khóa học để nâng cao trình độ CMNV người lao động - Thứ tư, Công ty quan tâm đến yếu tố thúc đẩy động lực làm việc người lao động 2.3.2 Hạn chế - Cơ cấu NNL Công ty chưa thực hợp lý, tình trạng làm trái chuyên ngành đào tạo - Hoạt động đào tạo công ty chưa thực hiệu Công Footer Page 16 of 166 Header Page 17 of 166 15 ty chưa xác định nhu cầu đào tạo, chưa làm tốt công tác đánh giá kết đào tạo - Người lao động yếu số kỹ cần thiết làm việc Nhận thức số lao động chưa cao - Các công cụ tạo động lực thúc đẩy người lao động làm việc chưa thực làm cho người lao động hài lòng 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế Công tác đào tạo chưa trọng cách mức Công ty chưa có sách cụ thể phát triển NNL Bên cạnh đó, công ty chưa có nhiều sách hoạt động tạo động lực làm việc trình độ đội ngũ quản lý nhân lực hạn chế nguyên nhân gây hạn chế công tác phát triển NNL Footer Page 17 of 166 16 Header Page 18 of 166 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PRIME ĐẠI LỘC 3.1 CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NNL TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1.1 Các nhân tố bên ảnh hưởng đến phát triển NNL công ty thời gian đến - Về môi trường kinh tế - Về điều kiện tự nhiên-xã hội - Tình hình thị trường lao động địa phương - Sự phát triển khoa học công nghệ 3.1.2 Mục tiêu, chiến lược phát triển công ty cổ phần Prime Đại Lộc thời gian tới a.Mục tiêu phát triển công ty Prime Đại Lộc đến năm 2020 v Về sản xuất-kinh doanh: v Về phát triển NNL: đào tạo đội ngũ CBCNV có trình độ chuyên môn sâu rộng, có tinh thần trách Về trình độ CMNV, mục tiêu công ty đến năm 2020 100% đội ngũ cán quản lý có trình độ ĐH ĐH, 70% đội ngũ công nhân có tay nghề Ngoài ra, tất người lao động đào tạo, bồi dưỡng hàng năm để nâng cao kỹ năng, nhận thức b Chiến lược phát triển công ty Prime Đại Lộc đến năm 2020 v Về sản xuất kinh doanh v Về phát triển nguồn nhân lực · Nâng cao chất lượng NNL sở yêu cầu nâng cao hiệu lao động Footer Page 18 of 166 Header Page 19 of 166 17 · Xây dựng đội ngũ cán quản lý Công ty đáp ứng yêu cầu quản lý, đào tạo bổ sung kiến thức kinh tế cho cán kỹ thuật · Về trình độ CMNV, tăng cường hoạt động đào tạo nhân viên, tập trung thực chiến lược phát triển người · Phát triển NNL giai đoạn tới ưu tiên cho nâng cao lực làm việc cho vị trí công tác NNL tại, đồng thời hướng tới cấu NNL hợp lý · Tăng cường việc tổ chức lớp học ngắn hạn để đào tạo kiến thức vĩ mô, ngành cho toàn thể nhân viên 3.1.3 Một số quan điểm có tính định hướng để xây dựng giải pháp 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PRIME ĐẠI LỘC TRONG THỜI GIAN TỚI 3.2.1 Xây dựng cấu NNL đáp ứng mục tiêu tổ chức a Về số lượng Để có NNL mặt số lượng phục vụ cho nhu cầu sản xuất tăng năm tới Công ty phải làm tốt công tác dự báo nhu cầu NNL Để dự báo nhu cầu lao động tương lai, ta vào công suất sản xuất, số lao động khứ, vào kế hoạch sản xuất thời gian tới Footer Page 19 of 166 18 Header Page 20 of 166 Bảng 3.2: Nhu cầu số lượng nhân lực từ năm 2014 - 2020 Chỉ tiêu Nhu cầu SX(triệu m2) Tỷ lệ tăng công suất SX so với năm trước (%) Tỷ lệ tăng lao động so với năm trước (%) Nhu cầu LĐ (người) Năm 2014 17.83 Năm 2015 18.86 Năm 2016 19.89 Năm 2017 20.91 Năm Năm 2018 2019 21.94 22.97 Năm 2020 24 6.12 5.77 5.45 5.17 4.92 4.69 4.48 6.24 920 5.88 974 5.56 1028 5.28 1083 5.02 1137 4.78 1191 4.57 1246 Như lao động công ty Prime Đại Lộc năm 2020 dự báo khoảng 1246 người, gấp 1.44 lần so với Căn vào dự báo nhu cầu lao động tổng thể qua năm, kết hợp với tỷ trọng lao động phận qua năm trước, nhu cầu lao động phận dự báo sau: Bảng 3.3: Nhu cầu số lượng nhân lực phận thời gian đến ĐVT: Người Bộ phận Quản lý chung Tài – Kế toán Kinh doanh – Tiếp thị Kế hoạch – Kỹ thuật Tổ chức HCNS Sản xuất Tổng Tỷ lệ (%) Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 0.32 3 3 4 2.87 26 28 29 31 33 34 36 1.00 10 10 11 11 12 12 4.39 40 43 45 48 50 52 55 8.59 82.84 100 79 762 920 84 807 974 88 852 1028 93 897 1083 98 942 1137 102 987 1191 107 1032 1246 Footer Page 20 of 166 Header Page 21 of 166 19 Để đảm bảo mặt số lượng lao động dự báo Công ty cần phải: - Có kế hoạch giữ chân nhân viên cũ thu hút nhân viên - Công ty cần có chiến lược quảng bá thương hiệu, xây dựng danh tiếng Công ty b Về chất lượng Ø Trong công tác tuyển dụng: cán bộ-nhân viên, công ty Prime Đại Lộc cần thu hút ưu tiên tuyển dụng nhân viên giỏi có kinh sinh viên giỏi trường Đối với công nhân, cần rà soát kỹ tiêu chí thể lực, cụ thể yếu tố tình trạng sức khỏe tuyển dụng Bên cạnh đó, khâu tuyển dụng cần lưu ý: thiếu nhân viên phận nào, ngành nghề cần phải tuyển người thuộc ngành nghề Ø Xây dựng bảng đánh giá kết làm việc nhân viên bảng đánh giá công việc tới Ø Tiến hành sử dụng sách để giữ chân người tài 3.2.2 Nâng cao lực nguồn nhân lực a Nâng cao trình độ CMNV người lao động Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ Prime Đại Lộc cần thực tốt công tác đào tạo Ø Xác định nhu cầu, mục tiêu đào tạo: Việc xác định nhu cầu đào tạo cần vào mục tiêu, chiến lược kinh doanh Công ty thời gian tới, yêu cầu công việc thực trạng trình độ CMNV người lao động Để xác đinh nhu cầu đào tạo công ty Prime Đại Lộc cần vào nhu cầu tuyển dụng hàng năm vào thực trạng tham gia lớp đào tạo người lao động làm Footer Page 21 of 166 Header Page 22 of 166 20 việc Công ty năm Để xác định nhu cầu đào tạo lại đào tạo nâng cao, Công ty cần vào mục tiêu phát triển NNL, kết đánh giá thực công việc người lao động kết điều tra nhu cầu đào tạo cá nhân người lao động ØXác định đối tượng đào tạo Thông qua phiếu xác đinh nhu cầu đào tạo, Công ty tiến hành đánh giá đối tượng đăng ký đào tạo xác định xác người yếu chuyên môn thực có nhu cầu đào tạo, từ trưởng phòng ưu tiên cho nhân viên đào tạo Ø Xác định nội dung, phương pháp thời gian đào tạo · Đối với công nhân sản xuất: Ngoài đào tạo chuyên môn Công ty nên đào tạo thêm kiến thức vĩ mô kiến thức môi trường kinh doanh Công ty Phương pháp đào tạo nên sử dụng đào tạo thông qua giảng, hội nghị hay hội thảo · Đối với nhân viên chuyên môn: Đối với nhân viên phòng kinh doanh đào tạo kiến thức kinh doanh tiếp thị mới: direct marketing, thương mại điện tử , nhân viên phòng nhân đào tạo cách sử dụng phần mền quản lý nhân thị trường Ngoài cần đào tạo thêm kiến thức vĩ mô, kiến thức ngành gạch ốp lát Phương pháp đào tổ chức buổi Semina phòng làm việc phận · Đối với cán quản lý: đào tạo kiến thức chuyên môn kiến thức quản lý Bên cạnh cần đào tạo thêm kiến thức chuyên môn phận cho cán quản lý phận Phương pháp đào tạo Công ty phòng ban Công ty nên thường xuyên tổ chức buổi Semina để nhà quản lý có hội sinh hoạt học thuật, trao đổi kinh nghiệm trình làm việc Ngoài ra, Công ty cần thường xuyên cử nhà quản lý Footer Page 22 of 166 Header Page 23 of 166 21 tham dự buổi báo cáo chuyên gia lĩnh vực hoạt động, buổi báo cáo tập đoàn Prime tổ chức để truyền lại kiến thức cho toàn thể CBCNV Công ty Ø Chi phí đào tạo Trong thời gian tới Công ty nên thay đổi % lợi nhuận trích cho quỹ đào tạo phát triển thay đổi tỷ lệ thuận với lợi nhuận Công ty Bên cạnh đó, Công ty nên trích phần chi phí đào tạo để phụ cấp cho người tham gia đào tạo sở bên Ø Đánh giá kết đào tạo Để công tác đánh giá kết đào tạo có hiệu hơn, Công ty cần: thu thập thông tin phản hồi thông qua phiếu điều tra trực tiếp vấn, vấn, sát hạch kiến thức mà học viên học, t ham khảo ý kiến cán quản lý, cấp trực tiếp người đào tạo tiến bộ, hạn chế tồn họ sau trình đào tạo.tiến hành so sánh người đào tạo chưa qua đào tạo để thấy chênh lệch, gắn suất lao động với kết đào tạo Xác định phần đóng góp đào tạo phát triển nguồn nhân lực vào lợi nhuận Công ty b Nâng cao kỹ nghề nghiệp người lao động - Kỹ tự học: Công ty cần hình thành thói quen tự học tập, tự nghiên cứu nhân viên Bên cạnh đó, thực tế tổ chức hoạt động tự nghiên cứu xuất tâm lý “bụt nhà không thiêng" ban lãnh đạo công ty Prime Đại Lộc cần thể quan tâm việc tham gia thảo luận, chia sẻ, tham gia thẩm định đánh giá tài liệu phận biên soạn - Kỹ sử dụng ngoại ngữ: mở lớp học tiếng anh giao tiếp toàn Công ty, kiểm tra thường xuyên làm xét Footer Page 23 of 166 Header Page 24 of 166 22 thưởng, tăng lương, thăng tiến, tổ chức thi cặp đôi giao tiếp tiếng anh, sinh hoạt học thuật tiếng anh Ngoài việc cải thiện nâng cao kỹ ngoại ngữ, công ty Prime Đại Lộc cần nâng cao kỹ khác người lao động như: · Đối với cán quản lý: kỹ quản lý nguồn nhân lực, nghệ thuật lãnh đạo, kỹ thuyết trình, đàm phán, kỹ giải vấn đề, quản trị thời gian,… · Đối với nhân viên chuyên môn: kỹ mềm như: kỹ sử dụng ngoại ngữ, kỹ sáng tạo, kỹ giải tình · Đối với công nhân sản xuất: kỹ thực hành nhằm giúp họ nắm bắt nhanh cách thức thực công việc c Nâng cao nhận thức người lao động - Tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cho người lao động kiến thức môi trường hoạt động Prime Đại Lộc, kiến thức vĩ mô (kinh tế, pháp luật, KHCN) Bên cạnh đó, giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, ý thức kỷ luật, tinh thần nhiệt huyết - Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức quyền, nghĩa vụ người lao động người sử dụng lao động Nâng cao kiến thức pháp luật Công đoàn, Luật BHXH, BH Y tế, BH thất nghiệp, quy định, quy chế, nội quy công ty, quy định pháp luật có liên quan đến người lao động Để biện pháp phát huy hiệu có tác dụng, công ty Prime Đại Lộc cần thực kiểm tra nhân viên Footer Page 24 of 166 Header Page 25 of 166 23 3.2.3 Nâng cao động lực thúc đẩy nguồn nhân lực a Hoàn thiện công tác tiền lương Thứ nhất, hoàn thiện cấu tiền lương công ty, cần quan tâm đến cấu thu nhập tiền lương – thưởng – phúc lợi Bên cạnh đó, trả lương phải dựa theo giá trị công việc mang tính khách quan có sở khoa học Thứ hai, có kế hoạch tăng lương cách rõ ràng, minh bạch, tạo động lực thúc đẩy nhân viên làm việc học hỏi nhiều Thứ ba, hàng năm xét thưởng danh hiệu thi đua cho người thực tiêu biểu, vào số lượng chất lượng lao động, thưởng cuối năm, thưởng hoàn thành vượt kế hoạch b Xây dựng sách thăng tiến hợp lý - Chính sách thăng tiến phải vạch nấc thang, vị trí kèm theo tiêu chuẩn, tiêu chí cụ thể nhân viên công ty biết cố gắng để đạt - Bổ nhiệm vượt bậc bổ nhiệm trước thời hạn cho nhân viên có thành tích xuất sắc c Tăng cường hoạt động văn nghệ, phong trào thi đua Tăng cường hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao nhiều nữa, khích lệ tinh thần tham gia tất nhân viên Bên cạnh đó, cần phải xây dựng kế hoạch cụ thể cho hoạt động giải thưởng cho thi phải thực hấp dẫn người tham gia: tiền thưởng, huy chương… d Xây dựng tổ chức học tập Ø Lấy lãnh đạo làm gương, làm động lực cho nhân viên Ø Xây dựng chế khuyến khích học tập chia sẻ kiến thức Footer Page 25 of 166 Header Page 26 of 166 24 KẾT LUẬN Hiện với phát triển KHCN, lao động trí óc thay cho lao động chân tay, giải phóng sức lao động chân tay nhiều công việc Tuy nhiên, dù khoa học công nghệ có phát triển nữa, phủ nhận vai trò trọng yếu nguồn nhân lực tổ chức Con người đào tạo, phát triển với đầy đủ trình độ CMNV, kỹ cần thiết, với thái độ làm việc đầy trách nhiệm nhân tố định đến thành công tổ chức Luận văn: hoàn thành nghiên cứu số vấn đề sau: Ø Hệ thống hóa lý luận liên quan đến phát triển nguồn nhân lực, sở hệ thống hóa lý luận phân tích thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần Prime Đại Lộc Ø Xác định số nguyên nhân chủ yếu, làm rõ mặt hạn chế công tác phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần Prime Đại Lộc Ø Đề xuất giải pháp khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần Prime Đại Lộc Vì thời gian nghiên cứu kiến thức có hạn, phân tích thực trạng, giải pháp đề xuất luận văn không tránh khỏi sai xót Rất mong nhận bổ sung góp ý Quý Thầy Cô bạn để luận văn hoàn thiện tốt Người viết mong muốn lãnh đạo Công ty cổ phần Prime Đại Lộc xem xét tuỳ điều kiện thuận tiện có kế hoạch thực thời gian tới nhằm góp phần vào việc ổn định phát triển lực lượng lao động công ty Footer Page 26 of 166 ... trạng công tác phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần Prime Đại Lộc Ø Xác định số nguyên nhân chủ yếu, làm rõ mặt hạn chế công tác phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần Prime Đại Lộc Ø... CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PRIME ĐẠI LỘC THỜI GIAN QUA 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 2.1.1 Đặc điểm công tác tổ chức a Quá trình hình thành phát triển Công ty cổ phần Prime. .. qua, công ty cổ phần Prime Đại Lộc có nhiều nỗ lực việc phát triển nguồn nhân lực kết công tác hạn chế, nguồn nhân lực chưa theo kịp yêu cầu phát triển Xuất phát từ lý trên, định chọn đề tài: “Phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Prime Đại Lộc, Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Prime Đại Lộc, Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Prime Đại Lộc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay