Phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

26 79 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:55

Header Page of 166 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN NGỌC SƠN PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN TẠI HUYỆN QUẢNG TRẠCH – TỈNH QUẢNG BÌNH Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số : 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 166 Header Page of 166 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS NINH THỊ THU THỦY Phản biện 1: TS TRẦN PHƯỚC TRỮ Phản biện 2: PGS.TS MAI VĂN XUÂN Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng 02 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin - học liệu, Đại học Đà Nẳng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẳng Footer Page of 166 Header Page of 166 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nông nghiệp ngành sản xuất vật chất giữ vai trò to lớn việc phát triển kinh tế hầu hết nước, nước phát triển, khu vực sản xuất chủ yếu, đảm bảo việc làm đời sống phận lớn dân cư xã hội, thị trường rộng lớn kinh tế, sản xuất lương thực, thực phẩm nuôi sống người, ngành cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến cho xuất khẩu, nhân tố góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, gắn thị trường nước với nước khu vực giới Ở Việt Nam, với với gần 80% dân số khu vực nông thôn, phát triển kinh tế hộ nông dân xem yếu tố quan trọng đảm bảo cho phát triển bền vững quốc gia, có vai trò, vị trí to lớn, chủ thể quan trọng đổi nông thôn giai đoạn đất nước Sự phát triển kinh tế hộ nông dân phản ánh phần thực trạng phát triển kinh tế Việt Nam, tác động trực tiếp đến tình hình an ninh, trị, xã hội địa bàn nông thôn nước Quảng Trạch huyện lớn phía Bắc tỉnh Quảng Bình, nơi có hai sông sông Gianh sông Roòn hệ thống sông suối chằng chịt có khả cung cấp nguồn nước nuôi trồng thủy hải sản Đây địa bàn có điều kiện tự nhiên ưu đãi, lực lượng lao động dồi dào, nhiên kinh tế hộ phát triển, đời sống phận lớn dân cư gặp nhiều khó khăn, nhiều tiềm nông nghiệp chưa khai thác, xã hộ nông dân thuộc diện đói nghèo nhiều Do đó, vấn đề cấp thiết tìm nguyên nhân có giải pháp nhằm phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa, Footer Page of 166 Header Page of 166 hợp tác hóa, dân chủ hóa theo Nghị Đảng sách Nhà nước đề Xuất phát từ lựa chọn đề tài: "Phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình" nhằm góp phần giải khó khăn, khắc phục tồn thúc đẩy kinh tế hộ nông dân phát triển Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Kinh tế hộ nông dân huyện Quảng Trạch - Phạm vi nghiên cứu: + Không gian: Huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình + Thời gian: phân tích số liệu giai đoạn năm 2010-2012 Phương pháp nghiên cứu Vận dụng phương pháp nghiên cứu kinh tế gồm phương pháp thu thập số liệu, phân tích số liệu, điều tra chọn mẫu số công cụ dùng để xử lý phân tích thông tin Số liệu chủ yếu thu thập từ phòng Thống kê huyện Quảng Trạch, Phòng Nông nghiệp PTNT huyện Quảng Trạch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Trạch Ngoài ra, đề tài sử dụng phương pháp điều tra 163 hộ xã Quảng Phú, Quảng Thuận, Quảng Châu đại diện cho vùng miền núi, vùng biển vùng đồng trung du Từ tổng hợp, phân tích, nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển kinh tế hộ huyện Quảng Trạch Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận phát triển kinh tế hộ nông dân Chương 2: Thực trạng phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Quảng Trạch thời gian qua Footer Page of 166 Header Page of 166 Chương 3: Giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Quảng Trạch thời gian tới Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN 1.1.1 Khái niệm kinh tế hộ nông dân a Khái niệm hộ Hộ tất người sống chung nhà nhóm người có chung huyết tộc người làm công, người ăn chung, làm chung có chung ngân quỹ b Khái niệm hộ nông dân Hộ nông dân hộ gia đình mà hoạt động sản xuất chủ yếu họ nông nghiệp Ngoài hoạt động nông nghiệp, hộ nông dân tiến hành thêm hoạt động khác, nhiên hoạt động phụ c Khái niệm kinh tế hộ nông dân Kinh tế hộ nông dân tế bào kinh tế, xã hội hình thành sở mối quan hệ hôn nhân, huyết thống, phong tục, tâm linh, tâm lý, đạo đức Là hình thức tổ chức kinh tế sở nông dân nông thôn Kinh tế hộ loại hình kinh tế hoạt động sản xuất chủ yếu dựa vào lao động gia đình mục đích loạt hình kinh tế trước hết nhằm đáp ứng nhu cầu hộ gia đình 1.1.2 Đặc điểm kinh tế hộ nông dân 1.1.3 Vai trò kinh tế hộ nông dân Cung cấp lương thực, thực phẩm phục vụ đời sống người; Footer Page of 166 Header Page of 166 Tích tụ vốn xã hội, với đơn vị khác thành phần kinh tế tạo nên tổng thể nguồn vốn xã hội; Tạo công ăn việc làm cho người lao động Thực phân công lao động theo đơn vị kinh tế hộ nông dân; Luôn phát triển đổi mặt kỹ thuật sản xuất để phù hợp với yêu cầu thị trường; Góp phần quan trọng việc giữ gìn làm môi trường sinh thái 1.2 NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN 1.2.1 Phát triển quy mô sản xuất hộ nông dân a Phát triển quy mô đất đai nông hộ b Phát triển quy mô lao động kinh tế hộ c Phát triển quy mô vốn 1.2.2 Nâng cao trình độ lực lượng sản xuất hộ nông dân a Nâng cao trình độ người lao động b Nâng cao trình độ tư liệu lao động 1.2.3 Mở rộng thị trường tiêu thụ 1.2.4 Nâng cao thu nhập, đời sống tích lũy hộ nông dân 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN 1.3.1 Điều kiện tự nhiên 1.3.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 1.3.3 Các sách nhà nước 1.4 KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN TRÊN THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC 1.4.1 Mô hình kinh tế nông trại gia đình Hà Lan Hà Lan đất nước nhỏ, phải hứng chịu thiên nhiên Footer Page of 166 Header Page of 166 khắc nghiệt, đất trũng, có nhiều vùng thấp mực nước biển nên thường xuyên bị ngập lụt Tuy nhiên, Hà Lan xây dựng nước nông nghiệp có sức cạnh tranh cao, phát triển bền vững Với quỹ đất ít, Hà Lan áp dụng công nghệ "tăng diện tích đất", tập trung áp dụng biện pháp thâm canh cao, nâng cao suất đơn vị diện tích, tạo suất cao gấp nhiều lần suất bình quân giới Hà Lan dựa vào hợp tác xã để liên kết trang trại nhỏ bé, phân tán nhằm nâng cao hiệu suất toàn hệ thống kinh tế 1.4.2 Mô hình kinh tế nông trại gia đình Pháp Khác với Hà Lan, Pháp có nhiều vùng đất rộng rải, màu mở thuận lợi cho nông nghiệp phát triển Trong tổng số 550.00 km2 đất tự nhiên, diện tích đất dành cho nông, lâm nghiêp Pháp chiếm gần 82% Tại Pháp, xản xuất chủ yếu theo mô hình nông nghiệp hữu hoàn toàn không sử dụng phân bón tổng hợp, thuốc trừ sâu, chất điều tiết tăng trưởng chất phụ gia thức ăn gia súc Số lượng trang trại chăn nuôi theo mô hình hữu ngày tăng lợi nhuận mang lại ngày lớn cho nông dân 1.4.3 Kinh tế hộ gia đình nước ta thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa Ngày nay, kinh tế hộ nhà nước ta quan tâm đầu tư khoa học kỹ thuật, cải tiến giống trồng, nâng cao suất chất lượng sản xuất Đặc biệt, Nhà nước có sách hỗ trợ vốn đầu tư tư loại máy móc, thiết bị giảm tổn thất sau thu hoạch nông sản Với sách đầu tư thỏa đáng, kinh tế nông hộ nước ta có chuyển biến tích cực Footer Page of 166 Header Page of 166 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN TẠI HUYỆN QUẢNG TRẠCH TRONG THỜI GIAN QUA 2.1 TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA HUYỆN QUẢNG TRẠCH 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 2.2 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN TẠI HUYỆN QUẢNG TRẠCH 2.2.1 Thực trạng phát triển quy mô sản xuất hộ nông dân a Quy mô đất đai nông hộ Sự biến động đất sản xuất nông nghiệp thể cụ thể qua bảng sau: Bảng 2.2: Biến động quỹ đất sản xuất nông nghiệp năm 2012 Nội dung Tổng đất sản xuất nông Biến động Diện tích Diện tích năm 2011 năm 2012 Giá trị (ha) (ha) (ha) % 9.344,50 11.117,20 1.772,7 19,0 Đất trồng hàng năm 8.836,1 10.161,8 1.325,7 15,0 - Đất trồng lúa 5.967,2 6.492,5 525,3 8,8 2.868,9 3.669,3 800,4 27,9 508,4 955,4 447,0 87,9 nghiệp - Đất trồng hàng năm khác Đất trồng lâu năm (Nguồn từ niên giám thống kê huyện Quảng Trạch năm 2012) b Quy mô lao động nông hộ Theo số liệu bảng 2.4 ta thấy: số lượng lao động ngành nông, lâm, thủy sản ngày tăng Tuy nhiên, xét lao động bình Footer Page of 166 Header Page of 166 quân đơn vị diện tích có biến động không ổn định Năm 2010, trung bình diện tích đất nông nghiệp có 1,47 lao động, số năm 2011 1,48 người (tăng so với năm 2010) năm 2012 1,45 người (giảm so với năm 2010 năm 2011) Bảng 2.4: Quy mô lao động ngành nông, lâm, thủy sản ST Năm Năm Năm Nội dung T 2010 2011 2012 01 Số lao động (người) 66.382 66.473 66.946 02 Diện tích đất nông nghiệp (ha) 45.237,5 45.006,9 46.278,7 03 Lao động bình quân 1ha 1,47 1,48 1,45 (Nguồn từ niên giám thống kê huyện Quảng Trạch năm 2012) c Quy mô vốn Có nhiều nguồn vốn vay khác nhằm đáp ứng nhu cầu nông hộ qua điều tra cho thấy nguồn vốn vay thông dụng nông hộ quan tâm vốn vay Ngân hàng sách xã hội chi nhánh huyện Quảng Trạch Qua số liệu bảng 2.5 ta thấy dư nợ tín dụng Ngân hàng sách qua năm tăng, nhiên tốc độ tăng không đồng năm xã Cụ thể, năm 2011, dư nợ tín dụng xã Quảng Thuận tăng 2.682 triệu đồng tương ứng với 35,15% so với năm 2010 Sang năm 2012 dư nợ tín dụng xã Quảng Thuận có tăng so với năm 2011 nhiên tốc độ tăng chậm lại Ở xã Quảng Phú vậy, năm 2011 dư nợ vay ngân hàng sách tăng 3.070 triệu đồng tương ứng với 27,16%, năm 2012 tăng 2.105 triệu đồng tương ứng với 14,65% Footer Page of 166 Header Page 10 of 166 Bảng 2.5: Dư nợ tín dụng Ngân hàng sách xã điều tra Dư nợ tín dụng So sánh 2011/2010 2012/2011 Năm Năm Năm Tên xã 2010 2011 2012 Giá trị Giá trị (triệu (triệu (triệu (triệu % (triệu % đồng) đồng) đồng) đồng) đồng) Quảng 7.630 10.312 11.020 2.682 35,15 708 6,87 Thuận Quảng 11.303 14.373 16.478 3.070 27,16 2.105 14,65 Phú Quảng 7,05 11.585 14.333 15.343 2.748 23,72 1.010 Châu (Nguồn từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Trạch) 2.2.2 Thực trạng trình độ sản xuất hộ nông dân a Trình độ người lao động Trong thời gian vừa qua, phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Quàng Trạch phối hợp với Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình Sở Lao động & Thương binh Xã hội tỉnh Quảng Bình triển khai đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn (gọi tắt đề án 1956) Nhìn chung, sau gần năm triển khai đề án, toàn huyện Quảng Trạch đào tạo 45 lớp, số học viên tham gia gần 1,5 nghìn người, bước đầu tạo chuyển biến mạnh mẽ cấp, ngành người lao động Tuy nhiên, công tác dạy nghề cho lao động nông thôn chủ yếu tập trung vào mô hình thí điểm; tình trạng đào tạo nghề chưa phù hợp với nhu cầu, điều kiện người học; đặc biệt chưa gắn với nhu cầu sử dụng lao động doanh nghiệp b Trình độ tư liệu lao động Số lượng máy móc nông nghiệp xã nông hộ đầu tư phong phú Tại xã Quảng Châu, 50 hộ điều tra có Footer Page 10 of 166 Header Page 12 of 166 10 luật khách quan Năng suất ngành trồng trọt ngày tăng nhiên cấu ngành trồng trọt ngày giảm so với cấu ngành chăn nuôi dịch vụ nông nghiệp b Đời sống sinh hoạt nông hộ Qua điều tra 163 hộ xã Quảng Phú, Quảng Thuận, Quảng Châu cho thấy 100% số hộ có tivi, điện thoại di động, có hộ có từ đến xe máy, số lượng điện thoại tăng, từ học sinh cấp đến người già biết sử dụng điện thoại di động Một thiết bị làm mát tủ lạnh nông hộ sử dụng nhiều, xã Quảng Thuận điều tra có 60 hộ có 44 hộ sử dụng tủ lạnh, chiếm tỷ lệ 73,3%, xã Quảng Phú chiếm tỷ lệ 35,8%, xã Quảng Châu chiếm 30% Đây dấu hiệu lạc quan chứng tỏ mức sống nông hộ ngày nâng cao, người dân ngày trọng đến đời sống vật chất tinh thần c Mức tích lũy nông hộ - Ở xã Quảng Châu: có 49/50 hộ điều tra không khai báo số tích lũy nông hộ, có hộ khai báo tích lũy 15 triệu đồng Lý hộ đưa nguồn vốn họ không đủ để sản xuất, họ quay vòng vốn để đầu tư cho chăn nuôi mà họ nhu cầu gửi tiết kiệm Một số khác cho sản xuất nông nghiệp không mang lại hiệu cao, họ đáp ứng nhu cầu ngày hộ không tích lũy - Ở xã Quảng Thuận: qua điều tra 60 nông hộ có 19/60 hộ có nhà kiên cố chiếm 31,7%, có 38/60 nhà bán kiên cố chiếm 63,3 % 3/60 nhà tạm chiếm 5% số hộ Về tích lũy vốn xã - Ở xã Quảng Phú: 53 nông hộ điều tra có 10 hộ có nhà kiên cố, 41 hộ có nhà bán kiên cố hộ có nhà tạm Tuy nhiên số nông hộ xã tích lũy số vốn lớn, có hộ tích lũy Footer Page 12 of 166 Header Page 13 of 166 11 75 triệu đồng Tổng mức tích lũy 53 hộ (bao gồm tiền mặt sổ tiết kiệm) là: 397,2 triệu đồng Mức tích lũy trung bình 7,5 triệu đồng/hộ So với mức sống mức tích lũy thấp tích lũy không đồng đều, tập trung số nông hộ 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN Ở HUYỆN QUẢNG TRẠCH 2.3.1 Kết đạt Trong bối cảnh chung nước, tỉnh nhiều khó khăn, thách thức Huyện ủy, HĐND UBND huyện ban hành nhiều chủ trương, biện pháp tích cực để đạo liệt ngành, cấp địa phương bước triển khai thực thắng lợi kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm Đặc biệt giải pháp đẩy mạnh trình công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp nông thôn, góp phần quan tạo chuyển biến tích cực kinh tế xã hội Chính ngành sản xuất nông nghiệp đạt kết thành công định - Về quy mô sản xuất: nhờ sách giao đất, giao rừng Nhà nước, nông hộ tập trung phát triển quy mô đất đai, thực biện pháp luân canh, xen canh, tăng vụ nên diện tích trồng năm tăng lên đáng kể Vừa qua, thực sách cho vay hộ nghèo, cận nghèo hỗ trợ vốn để sản xuất Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Trạch, nhiều nông hộ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi nên mở rộng sản xuất, đặc biệt sách cho vay chăn nuôi bò Ngân hàng phát huy có hiệu Đối với lực lượng lao động ngành nông nghiệp năm bổ sung, nhiên cấu lao động ngành nông nghiệp cấu lao động kinh tế giảm, quy luật tất yếu khách quan phù hợp với xu thời đại Footer Page 13 of 166 Header Page 14 of 166 12 - Về trình độ sản xuất nông hộ: Được quan tâm Nhà nước việc hỗ trợ kinh phí đào tạo phát triển nghề cho nông nghiệp nông thôn sách xây dựng nông thôn trình độ nông hộ ngày nâng cao Cùng với việc không ngừng nâng cao trình độ học vấn, nông hộ thâm nhập nhịp nhàng vào thời đại công nghệ thông tin, áp dụng tiến khoa học vào thực tiễn sản xuất - Về thị trường tiêu thụ: hầu hết nông hộ sử dụng điện thoại di động, nhà có tivi xem vô tuyến nên họ nắm bắt dể dàng với biến động giá thị trường Tuy nhiên số họ biết phát triển theo hướng thị trường hàng hóa, số thụ động việc tiêu thụ sản phẩm thị trường nông sản mang tính chất nhỏ lẽ Một đặc trưng quan trọng kinh tế nông hộ ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ tính tự cung tự cấp sản phẩm, hàng hóa làm sau phục vụ đủ nhu cầu tiêu dùng ngày nông hộ đem bán, hộ không chuyên canh khó để tiêu thụ với số lượng lớn, điều làm cho thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản nông thôn sôi động - Về thu nhập, đời sống tích lũy nông hộ: với phát triển kinh tế nói chung, kinh tế nông hộ ngày nâng cao, đời sống vật chất tinh thần nông hộ ngày cải thiện Tuy nhiên, đời sống hộ nông dân gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo nhiều 2.3.2 Tồn tại, hạn chế - Về quy mô sản xuất: tồn hầu hết xã huyện Quảng Trạch diện tích đất nông hộ manh mún khó để phát triển chuyên canh phát triển kinh Footer Page 14 of 166 Header Page 15 of 166 13 tế trang trại, chuyển dịch cấu trồng chậm, chưa tạo nhiều mô hình có thu nhập cao Nguồn vốn sản xuất chưa đáp ứng nhu cầu vốn nông hộ, đa số hộ điều tra có nguyện vọng vay thêm vốn để đầu tư vào sản xuất Cơ sở hạ tầng nông thôn chưa đồng bộ, nhiều xã tỷ lệ hộ nghèo cao tạo nên dòng di dân tự do, làm giảm nguồn lao động kinh tế hộ, lao động có đam mê hoài bảo lớn - Về trình độ sản xuất: Các giải pháp nâng cao trình độ sản xuất tập trung lượng, chưa trọng chất chưa nâng cao chiều sâu nên áp dụng vào thực tiễn chưa hiệu - Về thị trường tiêu thụ: trung tâm huyện chưa có xí nghiệp chế biến nông sản, sở hạ tầng giao thông nông thôn chưa phát triển nên việc tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn - Về thu nhập, đời sống tích lũy nông hộ: nhìn chung đời sống nông hộ khó khăn, đáp ứng phần đời sống vật chất, chưa đảm bảo đủ đời sống tinh thần cho nông hộ Tích lũy nông hộ hạn chế 2.3.3 Nguyên nhân a Nguyên nhân khách quan - Biến động giá cả, tình hình lạm phát ảnh hưởng đến giá đầu vào sản xuất nông hộ - Do kinh tế hộ ảnh hưởng lớn đến điều kiện tự nhiên, đặc biệt thiên tai, bảo lụt dịch bệnh b Nguyên nhân chủ quan - Việc triển khai kế hoạch chưa đồng thiếu giải pháp tích cực để thực - Công tác lãnh đạo, đạo số ngành cấp, ngành, địa phương chưa kịp thời Footer Page 15 of 166 14 Header Page 16 of 166 CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN TẠI HUYỆN QUẢNG TRẠCH TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1 QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN Ở HUYỆN QUẢNG TRẠCH 3.1.1 Quan điểm 3.1.2 Định hướng 3.1.3 Mục tiêu a Mục tiêu tổng quát b Mục tiêu cụ thể 3.2 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN Ở HUYỆN QUẢNG TRẠCH 3.2.1 Hoàn thiện sách phát triển kinh tế hộ a Chính sách bảo hiểm Huyện Quảng Trạch huyện nằm khu vực miền trung đất nước, nơi có thiên tai dịch bệnh xảy liên tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất tài sản nông hộ, cần có bảo đảm cho thành công sức lao động nông hộ Chính vậy, cấp ngành cần phối hợp với quan bảo hiểm, giới thiệu sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp công dụng đến nông hộ để họ nhận thức tầm quan trọng việc mua bảo hiểm cho sản phẩm Từ đó, nông hộ mạnh dạn đầu tư vào sản xuất mở rộng thị trường họ tin nguy rủi ro quan bảo hiểm bảo đảm b Chính sách quản lý sử dụng đất nông nghiệp Đa số đất sản xuất nông nghiệp xã huyện Quảng Trạch mạnh mún làm cho suất lao động tụt hậu Xã cần giúp đỡ tạo điều kiện pháp lý để hộ nông dân Footer Page 16 of 166 Header Page 17 of 166 15 chuyến đổi chuyển nhượng ruộng đất dễ dàng tốn bảo đảm tính pháp lý quyền sử dụng đất cho người nhận đất chuyển đổi để họ yên tâm chuyển đổi, chuyển nhượng sản xuất Ủy ban nhân dân huyện cần có chủ trương vấn đề chuyển nhượng đất nông nghiệp đến thôn, xã, tuyên truyền cho người nông dân biết tác dụng việc chuyển đổi đồng thời hoạch định cho người nông dân biết hiệu sản xuất nông nghiệp sau chuyển đổi Để trình tích tụ, tập trung đất đai thành công, Nhà nước cần có quy hoạch rỏ ràng, cần phải gắn với điều kiện cụ thể xã, tìm loại trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu vùng, xác định thị trường đầu vào đầu hợp lý khuyến khích người dân tham gia chuyển đổi Ngoài trình chuyển đổi đất cần phải thực cách công bằng, bền vững hiệu c Chính sách phát triển quy mô đất sản xuất nông nghiệp Để phát triển quy mô đất nông nghiệp, Nhà nước cần đưa sách ưu đãi để khuyến khích người dân khai hoang, phục hóa nhằm phát triển mở rộng diện tích, diện tích trồng lâu năm tỷ trọng diện tích đất trồng lâu năm thấp Về lâu dài lâu năm mang lại hiệu kinh tế cao đòi hỏi người nông dân phải tập trung vốn để đầu tư dài hạn 3.2.2 Giải pháp phát triển quy mô kinh tế hộ a Giải pháp đất đai * Biện pháp cải tạo nâng cao chất lượng đất - Đối với vùng đất sản xuất lâu năm, vùng đất xấu, đất bạc màu, đất thoái hoá cần sớm cải tạo loại đất bị tầng canh tác, nghèo kiệt dinh dưỡng, đặc biệt nghèo chất Footer Page 17 of 166 Header Page 18 of 166 16 hữu cơ, bị khô hạn, chai cứng bị ngập úng nước, bị chua hoá, mặn hoá mà hiệu sản xuất thu không cao Phòng Nông nghiệp huyện cần phối hợp với quan chức để phổ biến kỷ thuật cải tạo đất xấu, kỷ thuật bón phân để tăng độ phì nhiêu cho đất * Biện pháp sử dụng đất Cần có chủ trương khuyến khích bà luân canh, xen canh tăng vụ nhằm tận dụng tiềm đất mà không ảnh hưởng đến suất loại trồng Việc luân canh tăng vụ làm tăng quy mô sử dụng đất sản xuất, biến pháp tốt để phát triển đất nông nghiệp Luân canh xen canh phù hợp, kỷ thuật có tác dụng tích cực việc cải tạo đất bạc màu trồng xen loại khoai, lạc, đậu đỏ chúng tăng khả ổn định đạm, giúp cải tạo độ phì nhiêu đất Có nhiều mô hình xen canh, luân canh mang lại lợi ích kinh tế cao như: trồng ngô luân canh với đậu, trồng lạc xen sắn đất dốc b Giải pháp phát triển quy mô lao động * Đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp để thu hút nguồn lao động Thực tế huyện Quảng Trạch nói riêng xu hướng nước nói chung cho thấy, đa số người dân muốn phấn đấu học tập, nâng cao trình độ để có công việc với thu nhập ổn định thoát khỏi nghề sản xuất nông nghiệp, nghề coi truyền thống lâu đời dân tộc ta Bỡi ngành sản xuất nông nghiệp nước ta lạc hậu, thu nhập đời sống thấp, sử dụng phần lớn sức người để sản xuất nên công việc vất vả Để phát triển quy mô lao động ngành nông nghiệp Nhà nước cần đầu tư nhiều vào lĩnh vực này, lĩnh vực có triển vọng cao kinh tế trang trại để làm thay đổi quan niệm làm tăng nhu cầu lao động khu vực Footer Page 18 of 166 Header Page 19 of 166 17 * Đầu tư vào cở sở hạ tầng, xây dựng nông thôn để giảm dòng di dân tự Khi sở hạ tầng giao thông nông thôn phát triển tăng khả giao lưu hàng hoá vùng miền, kích thích kinh tế hộ nông dân phát triển, làm thay đổi mặt nông thôn, từ thu nhập hộ nông dân tăng, đời sống nông dân nâng lên, thực mục tiêu xoá đói, giảm nghèo nông thôn Cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn phát triển tạo điều kiện tổ chức đời sống xã hội điạ bàn, tạo sống tốt cho nông dân, nhờ mà giảm dòng di dân tự từ nông thôn thành thị, góp phần tăng quy mô lao động lĩnh vực nông nghiệp * Hình thành vùng sản xuất tập trung Nhà nước cần quy hoạch vùng sản xuất tập trung để tạo điều kiện cho nông hộ mở rộng đầu tư vào nông nghiệp, trang trại mô hình sản xuất có quy mô lớn Khi vùng sản xuất tập trung huyện hình thành, vào hoạt động tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương, góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh tế, tạo nhiều sản phẩm nông sản, đáp ứng tốt nhu cầu ngày cao thị trường c Giải pháp vốn * Hỗ trợ lãi suất cho vay sản xuất nông nghiệp Trong năm gần tình hình biến động lãi suất phức tạp, năm 2010 đến năm 2012 lãi suất vay Ngân hàng thương mại cao nên nông hộ e ngại việc vay vốn đề đầu tư sản xuất họ thấy tháng phải bỏ chi phí lớn để trả chi phí lãi vay thu nhập tương lai chưa chắn Trong nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội có ưu đãi lãi suất nhiên nguồn vốn chưa đáp ứng nhu cầu người dân Vì Nhà nước cần có sách hỗ trợ lãi suất vay sản Footer Page 19 of 166 Header Page 20 of 166 18 xuất nông nghiệp ngân hàng thương mại để đáp ứng nhu cầu nguồn vốn nông hộ * Kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng vốn vay Hiện nguồn vốn vay chủ yếu nông hộ địa bàn huyện Quảng Trạch nguồn vốn Ngân hàng sách Mặc dù nguồn vốn góp phần tích cực việc cải tiến sản xuất nhiều hộ sử dụng nguồn vốn sai mục đích, nguồn vốn ưu đãi chưa thực tốt chức Ngân hàng cần kiểm tra, giám sát chặt chẽ, trường hợp nông hộ sử dụng sai mục đích phải thu hồi để phân bổ cho nông hộ khác có nhu cầu đáng * Ưu tiên vốn để mở rộng sản xuất quy mô lớn Để kinh tế nông hộ có nét phá đòi hỏi kinh tế hộ phải có thay đổi chất lượng Song song với việc nâng cao chất lượng trồng, vật nuôi, cải tiến kỷ thuật nhằm tăng suất lao động, kinh tế hộ phải tập trung tích tụ đất đai để mở rộng sản xuất quy mô lớn Để làm điều đòi hỏi Ủy ban nhân dân huyện phải đạo cấp, ngành phối hợp thực Một yếu tố quan trọng định thành công mô hình đáp ứng nguồn vốn cho sản xuất Vì Nhà nước nên có sách cho nông hộ vay vốn 100% nhu cầu để đầu tư trang trại, phối hợp với nông hộ xây dựng dự án sản xuất mang lại hiệu cao hình thức người nông dân góp công góp đất, ngân hàng góp vốn để tham gia sản xuất 3.2.3 Giải pháp nâng cao trình độ sản xuất hộ nông dân a Giải pháp nâng cao trình độ người lao động * Nâng cao dân trí nông thôn Về nước ta nước nông nghiệp, để đạt mục tiêu kinh tế đề ra, vấn đề đào tạo nâng cao dân trí nông thôn Footer Page 20 of 166 Header Page 21 of 166 19 vấn đề cấp thiết Bằng cách phải xóa bỏ nạn mù chữ đặc biệt vùng sâu, vùng xa Thực tế cho thấy có nhiều người sản xuất giỏi trình độ văn hoá thấp làm hạn chế đến sản xuất nuôi dạy cái, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế nông thôn Vì vậy, xóa nạn mù chữ, nâng cao dân trí nông thôn nhiệm vụ cấp bạch cần đặt lên hàng đầu cấp, ngành * Đào tạo, tập huấn kỷ thuật theo mô hình sản xuất giỏi Phòng Nông nghiệp huyện cần phối hợp với tổ chức, sở để đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ xây dựng mô hình kinh tế nông nghiệp tiên tiến, mang lại hiệu kinh tế cao Đồng thời phổ biến ưu điểm, hiệu kinh tế vượt trội mô hình đến nông hộ, giúp nông hộ lựa chọn cho mô hình sản xuất tốt, bao gồm mô hình tiêu biểu sau: mô hình sản xuất tổng hợp, mô hình rau sạch, mô hình chăn nuôi gà thịt an toàn, mô hình nuôi lợn đệm lót sinh học, mô hình trang trại tổng hợp bền vững * Đẩy mạnh vai trò, nhiệm vụ hội nông dân Hội Nông dân huyện Quảng Trạch phát cần huy vai trò tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên, nông dân huyện tinh thần tự lực tự cường, lao động sáng tạo thời kỳ công nghiệp hoá, đại hoá Tổ chức học tập nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật nghề nghiệp cho hội viên, nông dân Vận động, tập hợp làm nòng cốt cho phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình nông dân văn hoá; Chăm lo đời sống vật chất tinh thần hội viên nông dân Hội thường xuyên sinh hoạt để trao đổi kinh nghiệm sản xuất, biểu dương, khen thưởng hộ có thành tích cao Vận đông đảo nông dân vào tổ chức Hội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Footer Page 21 of 166 Header Page 22 of 166 20 b Giải pháp nâng cao trình độ tư liệu sản xuất * Tổ chức Hội chợ giới thiệu tư liệu sản xuất nông nghiệp Phòng Nông nghiệp Phát triển nông thôn huyện cần phối hợp với phòng Công thương, liên hệ với quan chức tổ chức Hội chợ Nông nghiệp Thương mại nhằm giới thiệu cho nông dân tư liệu lao động sản xuất đại, giảm bớt hao phí lao động sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu kinh tế cao Thông qua hội chợ này, tổ chức, doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm lĩnh vực nông nghiệp đến từ hợp tác xã; hiệp hội ngành hàng, trang trại, sở làng nghề; sở dịch vụ nông nghiệp Từ đó, nông hộ lựa chọn cho công cụ lao động mà máy móc thiết bị phù hợp với điều kiện thực tế Bên cạnh hoạt động bày bán, giới thiệu sản phẩm cho sản xuất nông nghiệp, Hội chợ diễn hoạt động triển lãm tranh, ảnh, bảng biểu, catalogue, tư liệu với mô hình cụ thể, sinh động nhằm giới thiệu thành tựu, mạnh ngành nông nghiệp, nông thôn huyện tỉnh tỉnh, thành khu vực Qua đó, nông hộ học hỏi, trao đổi kinh nghiệm cho đúc rút học riêng cho hộ * Tổ chức thi sáng chế máy móc thiết bị nông nghiệp Hằng năm, Hội Nông dân huyện cần phối hợp với quan chức địa bàn huyện tỉnh để tổ chức thi sáng chế công cụ lao động máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp Xuất phát từ trăn trở sản xuất với kinh nghiệm thực tiển sống, nhiều người dân tự sáng chế nhiều công cụ bổ ích cho nông nghiệp máy quạt thóc, máy tách võ đậu Nếu phát minh người dân công nhận biểu dương, khen thưởng động lực lớn để người dân phát huy Footer Page 22 of 166 Header Page 23 of 166 21 tính sáng tạo, tự chủ công việc 3.2.4 Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ a Đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn Nhà nước cần đầu tư vào sở hạ tầng giao thông nông thôn, từ tác động đến tăng trưởng phát triển kinh tế nhanh khu vực nông thôn, tạo điều kiện cạnh tranh lành mạnh, tăng sức thu hút vốn đầu tư nước sức huy động nguồn vốn nước vào thị trường nông nghiệp, nông thôn Các quan chức nên tiếp tục tích cực vận động người dân tham gia hiến đất để làm đường giao thông liên xã, liên huyện, xây dựng tuyến đường bê tông rộng chất lượng b Tích tụ đất đai sản xuất nông nghiệp Tính chất sản lượng sản phẩm đầu định hướng thị trường tiêu thụ sản phẩm Vì nhà nước cần hỗ trợ địa phương thực dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất nhằm hạn chế tình trạng sản xuất manh mún Mặt khác, cần đẩy mạnh công tác quy hoạch hình thành vùng sản xuất hàng hoá nông sản tập trung để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thu mua, giảm chi phí lưu thông hàng hóa Hướng dẫn bà tập trung sản xuất trồng vật nuôi có thị trường suất cao, giá thành hạ để nâng cao sức cạnh tranh c Gắn sản xuất nguyên liệu với công nghiệp chế biến Thông qua ngành công nghiệp chế biến nông, lâm sản tạo khả mở rộng thị trường tiêu thụ, làm giảm phụ thuộc vào yếu tố không gian thời gian tiêu dùng sản phẩm nông, lâm nghiệp Sự phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản làm tăng nhu cầu sản phẩm nông, lâm nghiệp Thông qua chế biến, từ sản phẩm nông, lâm nghiệp tạo nhiều loại sản phẩm có giá trị sử dụng khác nhau, chí tạo Footer Page 23 of 166 Header Page 24 of 166 22 đặc tính mới, giá trị sử dụng cho sản phẩm nông nghiệp; từ nâng cao mức độ khả đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng d Tập trung phát triển kinh tế hàng hóa Để xóa bỏ đặc trưng tự cung tự cấp kinh tế hộ phải tập trung phát triển kinh tế hàng hóa Khi sản phẩm sản xuất nông hộ trao đổi mua bán thị trường thúc đẩy trình sản xuất, lĩnh vực có nhu cầu lợi nhuận cao, từ cho kinh tế hàng hóa phát triển đ Đầu tư phát triển hệ thống chợ, siêu thị mini huyện Muốn phát triển thị trường tỉnh, khu vực thị trường xuất trước tiên phải làm tốt thị trường địa phương Vì vấn đề đầu tư phát triển hệ thống chợ, siêu thị cần thiết để phát triển thị trường đầu nông sản Ủy ban nhân dân huyện cần khảo sát nhu cầu, sức mua địa địa phương để xây dựng hệ thống chợ, trung tâm thương mại hợp lý nhằm phát triển kinh tế hàng hóa, góp phần quan trọng việc phát triển thị trường tiêu thụ kinh tế hộ 3.2.5 Giải pháp nâng cao thu nhập, đời sống, tích lũy hộ nông dân a Khuyến khích mở rộng làng nghề nông thôn Nghề làm nón xã Quàng Thuận huyện Quảng Trạch có truyền thống từ bao đời góp phần giải việc làm cho hàng nghìn người lao động xã Ở làng nón này, quan báo chí, đài truyền hình cần hỗ trợ cho họ việc giới thiệu, quảng bá sản phẩm thị trường từ nâng cao thương hiệu giúp cho nông hộ tiến tới thị trường xuất khẩu, sản phẩm nón phục vụ cho khách tham quan, du lịch Footer Page 24 of 166 Header Page 25 of 166 23 Đối với vùng chưa phát triển làng nghề có tiềm xã Quảng Phú phát triển nghề làm muối, Những xã Nhà nước cần khuyến khích để nông hộ mở rộng sản xuất nhằm làm tăng thêm thu nhập b Kết hợp trồng trọt chăn nuôi để nâng cao thu nhập Nhiều nông hộ có ruộng đất cần kết hợp trồng trọt với chăn nuôi để đảm bảo ổn định sống tăng thêm tích lũy Như nông hộ cần hiểu rõ tư liệu sản xuất để có hướng đầu tư phát triển hợp lý Nếu đất sản xuất không phù hợp để tiếp tục phát triển năm nông hộ nên thay đổi cấu trồng, kết hợp với việc nâng cao đàn gia súc, gia cầm để phân phối thời gian hợp lý, tránh để thời gian nhàn rổi, hiệu thấp c Kết hợp nông - lâm để nâng cao thu nhập Kết hợp nông - lâm phương thức sản xuất có khoa học, kết hợp cách hài hoà nông nghiệp lâm nghiệp, sử dụng cách đầy đủ nhất, hợp lý để sản xuất nhiều sản phẩm mà không ảnh hưởng đến đất đai Sự kết hợp góp phần tạo môi trường sinh thái bền vững, tốn chi phí mang lại hiệu kinh tế cao Vì cần khuyến khích nông hộ nghiên cứu phát triển mô hình nông - lâm kết hợp nhằm làm tăng hiệu sản xuất nông hộ Mô hình có hệ canh tác là:Hệ canh tác nông - lâm kết hợp; Hệ canh tác lâm - nông kết hợp Hệ canh tác súc - lâm kết hợp Footer Page 25 of 166 Header Page 26 of 166 24 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Quảng Trạch huyện lớn phía Bắc Quảng Bình, có thị trấn Ba Đồn được công nhận đô thị loại IV, huyện có khu kinh tế Hòn La có tiềm để phát triển nhiệt điện, kinh tế cảng Những năm qua, tỉnh Quảng Bình đầu tư nhiều cho huyện Quảng Trạch ngành công nghiệp nông nghiệp Tuy nhiên kinh tế chưa phát triển, khu công nghiệp mọc lên lúc kinh tế nước kinh tế giới gặp nhiều khó khăn nên lượng vốn đầu tư thưa thớt, ngành nông nghiệp chưa phát triển tương xứng với tiềm vùng Qua đề tài phần đánh giá thực trạng kinh tế hộ Quảng Trạch nói chung xã Quảng Châu, Quảng Phú, Quảng Thuận nói riêng, từ đưa giải pháp để góp phần phát triển kinh tế hộ thời gian đến Kiến nghị Do giới hạn mặt thời gian, hạn chế mặt tiếp cận nên đề tài phân tích tổng thể số vấn đề phát triển quy mô, trình độ sản xuất thu nhập, đời sống, tích lũy nông hộ thông qua số liệu thu thập từ phòng thống kê huyện Quảng Trạch sâu phân tích cụ thể từ số liệu điều tra 163 hộ thuộc xã Quảng Châu, Quảng Thuận, Quảng Phú Trong thời gian tới để hoàn thiện đề tài phát triển theo hướng tập trung điều tra tổng thể 33 xã huyện Quảng Trạch để đánh giá khách quan, xác phát triển kinh tế hộ Footer Page 26 of 166 ... cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN 1.1.1 Khái niệm kinh tế hộ nông dân a Khái niệm hộ Hộ tất người sống chung nhà nhóm người... kinh tế hộ nông dân Kinh tế hộ nông dân tế bào kinh tế, xã hội hình thành sở mối quan hệ hôn nhân, huyết thống, phong tục, tâm linh, tâm lý, đạo đức Là hình thức tổ chức kinh tế sở nông dân nông. .. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA HUYỆN QUẢNG TRẠCH 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 2.2 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN TẠI HUYỆN QUẢNG TRẠCH 2.2.1 Thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, Phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, Phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay