Phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nông dân trên địa bàn tỉnh Bình Định

26 99 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:55

Header Page of 166 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN YÊN THÁI PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN CHO NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 166 Header Page of 166 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS BÙI QUANG BÌNH Phản biện 1: TS LÊ BẢO Phản biện 2: TS TRẦN HỮU LÂN Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ kinh tế họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng 01 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 166 Header Page of 166 -1- MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Để tồn tại, phát triển người phải lao động nhằm tạo cải vật chất phục vụ cho sống Muốn vậy, người phải có sức khoẻ khả lao động Trong thực tế lao động người lao động có đủ điều kiện sức khoẻ, khả lao động may mắn khác để hoàn thành nhiệm vụ lao động, công tác tạo nên cho gia đình sống ấm no tự hạnh phúc Ngược lại không tránh rủi ro bất hạnh ốm đau, tai nạn hay già yếu, chết thiếu công ăn việc làm ảnh hưởng tự nhiên, điều kiện sống sinh hoạt tác động xã hội khác Cùng với phát triển xã hội, ý thức cộng đồng nâng dần lên “ dịch vụ bảo hiểm xã hội" hoàn thiện dần ngày đa dạng, phong phú Khi kinh tế hàng hoá hình thành phát triển có chuyên môn hoá hoạt động đời sống xã hội Quá trình công nghiệp hoá tạo đội ngũ lao động làm công ăn lương sống hoàn toàn phụ thuộc vào thu nhập từ lao động họ … Cho nên, có rủi ro xảy làm cho người lao động bị giảm thu nhập dẫn đến ảnh hưởng trực tiếp đến sống họ Để khắc phục tình trạng truyền thống tương thân tương vốn có nhân dân phát huy Các quỹ tương tế, quỹ hữu hiệp hội đời nhằm bảo vệ thành viên mình, hình thức quyên góp phần thu nhập thành viên họ khoẻ mạnh, có thu nhập Đây hình thức sơ khai BHXH sau Dần dần kinh tế hàng hoá phát triển, mối quan hệ lao động quan hệ xã hội ngày trở Footer Page of 166 Header Page of 166 -2- nên đa dạng phức tạp, hình thức truyền thống không đáp ứng yêu cầu an toàn người lao động dân cư Vì để trình sản xuất xã hội trì, thúc đẩy xã hội phát triển, nhà nước tổ chức nhiều hình thức bảo hiểm khác trải qua thời gian thử nghiệm định Trong đó, BHXH ngày hôm hình thành sở sát nhập từ quỹ bảo hiểm LĐLĐ, LĐTB & XH, BHYT Hệ thống tạo nên dịch vụ BHXH (cách gọi khác an sinh xã hội) ngày đáp ứng tốt nhu cầu người lao động, quỹ BHXH hình thành sở đóng góp người lao động, người sử dụng lao động nhà nước Những dịch vụ BHXH góp phần thoả mãn nhu cầu sinh sống thiết yếu người lao động gia đình họ bị giảm thu nhập từ lao động bị ốm đau, tai nạn lao động, sinh đẻ, tuổi già… Vì vậy, phát triển dịch vụ BHXH công cụ quan trọng hiệu để tạo nên mạng lưới an toàn cho người lao động Trong thời kỳ đổi phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ta xác định quan điểm phải giải tốt sách an sinh xã hội; hoàn toàn phù hợp với chủ trương đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cho phép mở rộng phạm vi thực dịch vụ BHXH đến tất người lao động Trước năm 1994, Bộ Lao Động TB & XH quản lý thu, chi chế độ hưu trí, tử tuất Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam quản lý thu, chi chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức Sau Quốc hội khóa IX thông qua Bộ luật lao động năm 1994, Chính phủ ban hành Nghị định số 12/CP ngày 26 tháng 01 năm 1995 việc ban hành điều lệ BHXH Từ tách phận BHXH 02 quan Bộ Lao Động TB& XH Tổng LĐLĐ Việt Nam để thành lập ngành BHXH Việt Nam trực thuộc Chính Phủ quản lý Từ tháng 01 Footer Page of 166 Header Page of 166 -3- năm 2003, Quốc Hội định chuyển ngành Bảo hiểm Y tế Việt Nam sang BHXH Việt Nam quản lý Chính phủ giao trọng trách cho BHXH Việt Nam thu BHTN từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 BHXH phận hệ thống an sinh xã hội, sách xã hội quan trọng Đảng nhà nước ta quan tâm đạo thực Quốc hội, Chính phủ ban hành nhiều văn quy phạm pháp luật BHXH Ngày 02 tháng 04 năm 2002; Quốc hội khoá X thông qua Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ Luật lao động, có số quy định BHXH, sở Chính phủ ban hành nghị định 01/2003/NĐ – CP ngày 09 tháng 01 năm 2003 sửa đổi, bổ sung số điều Điều lệ BHXH ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP; Quốc hội khoá XI kỳ họp thứ thông qua Luật BHXH ngày 29 tháng năm 2006 có hiệu lực từ 01/01/2007 Đây văn pháp luật quan trọng BHXH theo tinh thần đổi mới, phù hợp với yêu cầu công cải cách việc chuyển đổi sang kinh tế thị trường nhằm thực sách BHXH người lao động Chính hệ thống văn tạo thành hành lang pháp lý tương đối rõ ràng cụ thể, góp phần quan trọng cho đổi toàn diện chế sách chế độ quản lý BHXH Việt Nam, tảng để phát triển dịch vụ BHXH ngày tốt hơn, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động tốt tương lai Bình Định vốn tỉnh có nông nghiệp lạc hậu, huyện miền núi nên trải qua 25 năm thực đường lối đổi trình đẩy mạnh nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá, thu hút đầu tư, song nông nghiệp nông thôn lao động nông nghiệp giữ vị trí quan trọng phát Footer Page of 166 Header Page of 166 -4- triển kinh tế - xã hội tỉnh 69,2 % dân cư tỉnh sống nông thôn 55 % lực lượng lao động xã hội hoạt động lĩnh vực nông nghiệp, đời sống thu nhập nông dân cải thiện nhiều khó khăn Vì vậy, thực BHXH cho người lao động nói chung thân người nông dân nói riêng xem vừa mục tiêu vừa giải pháp tích cực góp phần thực công xã hội hệ thống sách an sinh xã hội, đảm bảo cho người dân, không phân biệt thành phần kinh tế, điều kiện kinh tế, nghề nghiệp, vị trí địa lý, tuổi tác, giới tính tham gia hưởng chế độ BHXH theo quy định pháp luật Qua nhiều năm trực tiếp làm việc lĩnh vực thân có nhiều trăn trở, cần phải có giải pháp tích cực phù hợp để tăng cường BHXH tự nguyện cho nông dân, nên chọn đề tài "Phát triển dịch vụ Bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nông dân địa bàn tỉnh Bình Định" làm luận văn Thạc sỹ kinh tế, chuyên ngành Kinh tế phát triển Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Làm rõ vấn đề sở lý luận phát triển dịch vụ BHXHTN cho nông dân - Đánh giá thực trạng nhu cầu khả tham gia dịch vụ BHXHTN đối tượng nông dân, thực trạng sách công tác tổ chức triển khai dịch vụ địa bàn tỉnh Bình Định - Làm rõ quan điểm tổ chức dịch vụ BHXHTN cho nông dân, đưa kiến nghị giải pháp tổ chức dịch vụ BHXHTN cho nông dân nhằm đáp ứng ngày cao chất lượng dịch vụ BHXH đối tượng tham gia BHXH Bình Định thời gian đến Footer Page of 166 Header Page of 166 -5- Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu dịch vụ BHXH tự nguyện cho đối tượng tham gia BHXH nông dân công tác tổ chức triển khai dịch vụ Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu công tác phát triển dịch vụ BHXH tự nguyện cho nông dân địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn từ năm 2008 đến 2012 Số liệu thu thập thông qua BHXH tỉnh Bình Định Phương pháp nghiên cứu đề tài: luận văn dựa sở phương pháp luận vật biện chứng sử dụng phương pháp cụ thể như: phương pháp khái quát hóa, phương pháp thống kê, phương pháp phân tích - tổng hợp, nội suy khảo sát điều tra chọn mẫu để nghiên cứu thực trạng dịch vụ BHXH chất lượng dịch vụ BHXH địa bàn tỉnh Bình Định đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện chất lượng dịch vụ BHXH tự nguyện cho nông dân địa bàn tỉnh Bình Định.Phương pháp phân tích - tổng hợp nội suy sử dụng chuỗi liệu thời gian từ năm 2008 đến 2012, phát triển dịch vụ BHXH tự nguyện cho nông dân BHXH tỉnh Bình Định.Trong phần đánh giá thực trạng, phải tiến hành khảo sát điều tra chọn mẫu sau: sử dụng bảng câu hỏi việc thực dịch vụ BHXH tự nguyện cho nông dân để khảo sát số xã tỉnh Số liệu sử dụng luận văn chủ yếu lấy từ nguồn số liệu thống kê Sở Lao Động Thương Binh tỉnh Bình Định, BHXH tỉnh Bình Định, Liên đoàn lao động tỉnh Bình Định tài liệu thống kê khác Kết cấu luận văn: phần mở đầu, mục lục, kết luận, phụ lục danh mục tài liệu tham khảo, luận văn chia thành ba chương Footer Page of 166 Header Page of 166 -6- Chương 1: Cơ sở lý luận phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nông dân Chương 2: Thực trạng việc phát triển BHXH tự nguyện cho nông dân tỉnh Bình Định Chương 3: Định hướng giải pháp phát triển BHXH tự nguyện cho nông dân tỉnh Bình Định * Những đóng góp đề tài: góp phần làm rõ sở lý luận, đóng góp vai trò quan trọng việc phát triển dịch vụ BHXH tự nguyện cho nông dân địa bàn tỉnh Bình Định.Phân tích rõ thực trạng dịch vụ BHXH tự nguyện cho đối tượng nông dân, tìm vấn đề hạn chế công tác quản lý dịch vụ BHXHTN, cụ thể địa bàn tỉnh Bình Định Kết phân tích tồn tại, bất hợp lý cần thiết khách quan phải hoàn thiện dịch vụ BHXH tự nguyện, với đối tượng nông dân Đề xuất giải pháp có tính khả thi nhằm tăng cường chất lượng dịch vụ BHXH tự nguyện nhằm đáp ứng ngày tốt đối tượng tham gia dịch vụ BHXH thời gian tới địa bàn tỉnh Bình Định Tổng quan đề tài nghiên cứu Về lĩnh vực BHXH, có nhiều công trình nghiên cứu rộng mang tính bao quát cao lĩnh vực định hướng chiến lược BHXH, quản lý quỹ BHXH, với qui mô rộng, hẹp khác nhau, điều kiện thời gian khác nhau, chẳng hạn công trình sau: - Thực trạng quản lý thu BHXH biện pháp nhằm nâng cao hiệu công tác thu, Đề tài nghiên cứu TS Nguyễn Văn Châu Nguyên Tổng Giám Đốc BHXH Việt Nam, 1996 Footer Page of 166 Header Page of 166 -7- - Cơ sở khoa học hoàn thiện quy trình quản lý thu Bảo hiểm xã hội, Đề tài nghiên cứu TS Dương Xuân Triệu, 1999 - Chiến lược phát triển bảo hiểm xã hội phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, đề tài nghiên cứu khoa học cấp TS Nguyễn Huy Ban, nguyên Tổng Giám Đốc BHXH Việt Nam, 1999 - Hoàn thiện quản lý Quỹ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, luận văn Tiến Sĩ kinh tế Đỗ Văn Sinh – Phó Tổng Giám Đốc BHXH Việt Nam, 2005 Từ đề tài đóng góp hữu ích việc hoạch định sách BHXH nói chung phát triển dịch vụ BHXH nói riêng Nhưng chưa trực tiếp nghiên cứu hoạt động dịch vụ BHXH tự nguyện, đặc biệt cho đối tượng nông dân địa bàn tỉnh Bình Định tình hình hưởng dịch vụ BHXH nông dân địa bàn tỉnh Bình Định năm vừa qua Để thực đề tài, quan tâm tham khảo, kế thừa có chọn lọc kết nghiên cứu đạt công trình trên, kết hợp khảo sát thực tiễn toàn yếu tố đối tượng lao động nông dân tình hình tham gia dịch vụ BHXH tự nguyện cho nông dân địa bàn tỉnh Bình Định Nhất là, giai đoạn thực Luật BHXH ban hành ngày 29 tháng 06 năm 2006 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 làm cho cấu trúc tổ chức đối tượng liên quan thay đổi theo điều kiện kinh tế vĩ mô khác, đặc biệt thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế Vì vậy, việc tiếp tục nghiên cứu có hệ thống lĩnh vực dịch vụ BHXH tự nguyện cho nông dân nói chung mang tính thời cần thiết định Footer Page of 166 Header Page 10 of 166 -8CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN CHO NÔNG DÂN 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN 1.1.1 Bản chất, đặc trưng vai trò BHXH tự nguyện cho nông dân * Bản chất kinh tế BHXH tự nguyện: người tham gia đóng góp khoản tiền trích thu nhập để lập quỹ dự trữ Việc hình thành quỹ để trợ cấp cho họ gặp rủi ro dẫn đến giảm thu nhập * Bản chất xã hội BHXH tự nguyện: có chia sẻ rủi ro người tham gia BHXH tự nguyện, giúp họ trang trải rủi ro Thực nguyên tắc "lấy số đông, bù cho số ít" * Đặc trưng BHXH tự nguyện cho nông dân: nhằm thỏa mãn nhu cầu tham gia BHXH nông dân người sử dụng lao động Thực theo quy định pháp luật, dựa sở điều kiện kinh tế-xã hội cụ thể Nhà nước thu nhập thực tế nông dân Nguồn tài để hình thành quỹ chủ yếu nông dân đóng góp * Vai trò BHXH tự nguyện cho nông dân: góp phần ổn định đời sống nông dân, đảm bảo an toàn xã hội Thực công xã hội, góp phần phòng tránh hạn chế tổn thất, đảm bảo an toàn cho sản xuất đời sống xã hội người Thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế đất nước 1.1.2 Nguyên tắc hoạt động BHXHTN cho nông dân - Nguyên tắc tự nguyện - Mọi nông dân có quyền tham gia BHXH có quyền hưởng BHXH có nhu cầu bảo hiểm Footer Page 10 of 166 Header Page 12 of 166 - 10 - phải tăng cường mở rộng chế độ BHXH phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu người tham gia 1.2.3 Tăng chất lượng dịch vụ BHXHTN cho nông dân: chất lượng đáp ứng kỳ vọng khách hàng Vì vậy, phải coi BHXH tự nguyện nông dân thực dịch vụ, dịch vụ thể điểm: - Cần có linh hoạt quan hệ đóng góp - Cần có linh hoạt việc cung cấp thông tin, tổ chức thu, chi trả BHXH tự nguyện cho người nông dân kịp thời, đầy đủ, tận nơi - Cần có ứng dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ toàn hệ thống nhằm nối mạng cập nhật thông tin nhân thân người lao động kịp thờ nhanh chóng nhằm tạo điều kiện cho họ thụ hưởng quyền lợi kịp thời, thuận tiện 1.2.4 Mở rộng đối tượng nông dân tham gia BHXHTN: việc mở rộng phạm vi, đối tượng tham gia BHXH cho lao động khu vực nông nghiệp phải có bước thích hợp, làm ạt, tràn lan, mà phải mở rộng dần bước vững Cần phải đẩy mạnh dịch vụ quảng cáo, tuyên truyền, thông qua kênh, đài, báo, trang Web… để người nông dân nhận thức quyền lợi, kết hợp với việc tăng cường vận động mạnh mẽ để người nông dân tự giác tham gia Việc đưa giải pháp để tăng quy mô, mở rộng số người nông dân tham gia BHXHTN cách nhanh để thực mục tiêu BHXH cho người lao động theo Nghị Đại hội lần thứ X Đảng việc làm cần thiết 1.2.5 Mở rộng mạng lưới làm công tác BHXHTN cho nông dân: việc tổ chức thực sách BHXHTN cho nông dân phải thực thận trọng, chặt chẽ, mở rộng dần bước cho người lao Footer Page 12 of 166 Header Page 13 of 166 - 11 - động Bộ máy quản lý nghiệp BHXHTN cấp phải thật tinh gọn Đặc biệt phải xây dựng hệ thống đại diện BHXHTN xã phường, sở phải mở rộng mạng lưới làm công tác BHXHTN từ thôn, bản, khối phố, thực công tác tuyên truyền vận động, tổ chức thu, chi trả chế độ BHXHTN cho người nông dân Tăng cường chất lượng đội ngũ cán thực nghiệp BHXHTN 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN CHO NÔNG DÂN: 1.3.1 Điều kiện tự nhiên tình hình phát triển kinh tế xã hội địa phương 1.3.2 Tổ chức đội ngũ cán BHXH 1.3.3 Đặc điểm nông dân KẾT LUẬN CHƯƠNG Tóm lại, việc phát triển dịch vụ BHXH cho nông dân địa bàn tỉnh Bình Định vấn đề lớn cần quan tâm việc phát triển đối tượng tham gia BHXH Để phát triển tốt dịch vụ cần phải nắm bắt số vấn đề sở lý luận việc phát triển dịch vụ BHXH tự nguyện cho nông dân Việc phát triển dịch vụ BHXHTN cho nông dân địa bàn tỉnh phải xem xét nhân tố ảnh hưởng như: điều kiện tự nhiên tình hình phát triển kinh tế xã hội địa phương, tổ chức đội ngũ cán BHXH, đặc điểm nông dân Phải đề cao công tác tuyên truyền cho người nắm bắt chất, nguyên tắc, phương thức chế độ BHXH tự nguyện cho nông dân Trên sở thực nội dung phát triển dịch vụ BHXHTN cho nông dân, mở rộng quy mô, gia tăng số lượng nông dân tham gia BHXHTN tăng khả dịch vụ cho nông dân tham gia BHXHTN địa bàn tỉnh Bình Định Footer Page 13 of 166 Header Page 14 of 166 - 12 CHƯƠNG THỰC TRẠNG VIỆC PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN CHO NÔNG DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 2.1 ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN CHO NÔNG DÂN 2.1.1 Điều kiện tự nhiên tình hình phát triển kinh tế -xã hội tỉnh Bình Định * Điều kiện tự nhiên * Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định 2.1.2 Đặc điểm nông dân tỉnh Bình Định a Dân số - lao động b Trình độ, việc làm thu nhập nông dân tỉnh Bình Định 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN CHO NÔNG DÂN Ở TỈNH BÌNH ĐỊNH 2.2.1 Tình hình nhu cầu dịch vụ BHXHTN nông dân: nhu cầu BHXH nông dân ngày đa dạng, phong phú gia tăng Mặc dù khu vực nông nghiệp tỉnh trình độ phát triển kinh tế thấp, nhu cầu tham gia BHXHTN nông dân Bình Định lớn, 43,33% số lao động tham gia có khoảng 297.000 người Đây tiềm lớn để sách BHXHTN vào sống nhân dân tích cực tham gia Nếu sách BHXHTN cho khu vực thiết kế mức đóng hưởng hợp lý, linh hoạt, có hỗ trợ cộng đồng nhà nước, cho đối tượng yếu thế, người nghèo khả tham gia người nông dân Bình Định lớn Footer Page 14 of 166 Header Page 15 of 166 - 13 - 2.2.2 Tình hình mở rộng chế độ BHXHTN cho nông dân Một lý khiến người nông dân Bình Định chưa mặn mà với BHXHTN thời gian đóng kéo dài Người tham gia BHXHTN hưởng chế độ bảo hiểm thực việc đóng khoản phí đầy đủ phải đạt đến độ tuổi định theo quy định pháp luật Trong chế độ BHXH bắt buộc quy định vấn đề tỏ mềm dẻo nhiều, có hỗ trợ đóng Nhà nước chủ doanh nghiệp, lại hưởng chế độ, lao động nông dân toàn mức đóng người lao động tự bỏ liền với mức hưởng có chế độ Mặc khác, loại hình BHXHTN quy định giảm độ tuổi hưởng chế độ hưu trí cho lao động làm nghề công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (năm 55 tuổi, nữ 50 tuổi có đủ 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm) đối tượng tham gia BHXH bắt buộc lại hưởng chế độ Quy định làm hạn chế khả tham gia nhiều lao động, đặc biệt lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 2.2.3 Tình hình chất lượng dịch vụ BHXHTN cho nông dân Khu vực chưa nhận quan tâm mức từ cấp quyền mà cần thiết sách An sinh xã hội như: tín dụng hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm, BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp… trước hết phải kể đến sách BHXH 2.2.4 Tình hình mở rộng đối tượng nông dân tham gia BHXHTN: tính đến hết năm 2012, số người tham gia BHXHTN tỉnh 2.858 người, đối tượng tham gia chủ yếu người lao động tham gia bắt buộc có thời gian dài lý nghỉ việc, Footer Page 15 of 166 Header Page 16 of 166 - 14 - chưa hưởng chế độ BHXH bắt buộc, chuyển sang tham gia BHXHTN, cán bán chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn … So với số lượng nông dân chưa tham gia BHXH khoảng 297.000 người, số lượng tham gia BHXHTN chiếm có 0,95% Như rõ ràng việc mở rộng đối tượng nông dân tham gia BHXHTN hạn chế Thực tế số lượng nông dân chưa tham gia BHXHTN lớn, lực lượng lao động tiềm mà quan BHXH phải quan tâm 2.2.5 Tình hình mở rộng mạng lưới làm công tác BHXHTN cho nông dân: công tác tổ chức triển khai BHXH chậm, máy tổ chức cấp huyện, xã, phường, thị trấn mỏng, thiếu đại lý thu BHXH tự nguyện cấp xã, số địa phương lúng túng, gặp nhiều vướng mắc việc tiếp nhận giải hồ sơ hưởng BHXH cho người lao động di cư từ nơi đến nơi khác.Chưa xây dựng mã số BHXH tự nguyện cho đối tượng Do vậy, người lao động người di cư mà đa phần người di cư đô thị, tham gia đóng BHXH tự nguyện nơi đến hộ Việc đóng phí nhiều bất cập, chưa thông qua đại lý khu vực dân cư, người tham gia phải lại xa để nộp phí, phải nộp nhiều lần năm, thu nhập lao động khu vực phi thức không thường xuyên, thiếu ổn định 2.3 KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN CHO NÔNG DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 2.3.1 Kết đạt 2.3.2 Những tồn hạn chế Footer Page 16 of 166 Header Page 17 of 166 - 15 KẾT LUẬN CHƯƠNG Kể từ thực Luật BHXH BHXHTN đến nay, công tác phát triển dịch vụ BHXHTN cho nông dân đạt số kết đáng khích lệ Chính sách BHXHTN mở hội cho số đông người lao động tham gia cách tiện lợi, bảo đảm sống họ già Số lượng nông dân tham gia BHXH từ năm 2010 475 2012 2.161, tỷ lệ tăng cao Tuy nhiên, số nông dân tham gia BHXHTN chiếm tỷ trọng so với người tham gia BHXH bắt buộc toàn tỉnh thấp (chưa 3%), tương tự so với tổng số lao động nông nghiệp tỉnh chưa đến 0,5 % Các chế độ BHXHTN cho nông dân hạn chế thời gian đóng BHXTN kéo dài, thiếu hỗ trợ mức đóng cho nông dân, hưởng chế độ hưu trí tử tuất Chất lượng dịch vụ BHXHTN cho nông dân trước mắt nhiều hạn chế Mức đóng nhiều bất cập, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nông dân chưa tốt Do vậy, từ thực trạng nêu cần thiết phải nghiên cứu nhằm đưa giải pháp hiệu để phát triển dịch vụ BHXH tự nguyện cho nông dân địa bàn tỉnh Footer Page 17 of 166 Header Page 18 of 166 - 16 CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN CHO NÔNG DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 3.1.CĂN CỨ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 3.1.1 Quan điểm chung tăng cường BHXHTN cho nông dân tỉnh Bình Định: phải tăng cường thông tin tuyên truyền, vận động nhằm mở rộng đối tượng người nông dân tham gia BHXHTN Việc mở rộng đối tượng nông dân tham gia BHXHTN phải có bước thích hợp vững Loại hình BHXHTN áp dụng cho nông dân phải thiết kế phù hợp với đặc điểm lao động việc làm, thu nhập người nông dân Cần phải thực mức đóng, mức hưởng chế độ BHXHTN theo luật phải linh hoạt, phù hợp với điều kiện cụ thể người nông dân Quỹ BHXHTN nông dân phải quan BHXH quản lý tập trung, thống nhất, hiệu Quỹ BHXHTN người nông dân đóng góp có hỗ trợ nhà nước đầu tư tăng trưởng Do quỹ phải quan BHXH quản lý tập trung, thống nhất, minh bạch, công khai, phải lựa chọn phương án đầu tư tăng trưởng bảo đảm an toàn, hiệu 3.1.2 Mục tiêu phát triển BHXHTN cho nông dân tỉnh Bình Định: bảo đảm quyền tham gia BHXH cho nông dân Xây dựng sách pháp luật BHXHTN cho nông dân phải phù hợp, đảm bảo cho người nông dân tham gia BHXHTN, với nguyên tắc đóng- hưởng công pháp luật.Tăng cường phát triển nhanh đối tượng người nông dân địa bàn tỉnh tham gia BHXHTN Tăng cường dịch vụ phục vụ nhu cầu tham gia BHXHTN người nông dân, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản lý đối tượng, thu, chi BHXHTN Xây dựng Footer Page 18 of 166 Header Page 19 of 166 - 17 - hệ thống tổ chức máy, cán ngành BHXH có trình độ, lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 3.1.3 Dự báo nhu cầu tham gia BHXHTN: theo dự báo năm 2015, tỉnh có khoảng 490.780 lao động nông dân tham gia hoạt động kinh tế (con số năm 2012 494.080 người), bình quân năm số lao động nông dân hoạt động kinh tế giảm khoảng 1.100 người Số lao động nông dân tham gia BHXHTN năm 2013 ước tính 3.766 người, năm 2014: 5.371 người, năm 2015: 6.976 người 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN CHO NÔNG DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 3.2.1 Giải pháp mở rộng chế độ BHXHTN cho nông dân Tuy chế độ thiết kế theo quy định chế độ hưu trí, tử tuất phù hợp lâu dài phải mở rộng thêm chế độ hưởng ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, BHYT đối tượng bắt buộc Về mức đóng BHXH: nghiên cứu tỷ lệ nộp cho phù hợp với phát triển kinh tế, thu nhập người nông dân Về đảm bảo quyền lợi nông dân:Nhà nước tiếp tục nghiên cứu sửa đổi số nội dung chế độ BHXHTN nông dân đảm bảo tốt quyền lợi 3.2.2 Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ BHXHTN cho nông dân a Hoàn thiện sách tăng cường BHXHTN cho nông dân Sớm ban hành văn quy phạm pháp luật để hướng dẫn thực BHXHTN riêng cho đối tượng nông dân theo quan điểm Footer Page 19 of 166 Header Page 20 of 166 - 18 - nguyên tắc ổn định chế độ BHXH dài hạn; bảo toàn, cân đối quỹ BHXH lâu dài ổn định Tránh tình trạng lạm dụng quỹ BHXHTN nông dân b Tăng cường hỗ trợ tỉnh để thực sách BHXH cho người lao động thiếu hỗ trợ Nhà nước Ở cấp độ kinh tế bảo hiểm, vấn đề cốt lõi hình thành nguồn đóng BHXHTN Nguồn hình thành từ thu nhập người nông dân, từ hỗ trợ ngân sách Nhà nước nguồn khác c Đổi quy trình đăng ký đóng tổ chức quản lý thu phí BHXHTN trình tự tham gia BHXHTN cần thiết kế thực phù hợp, đơn giản, thuận tiện để người nông dân dễ dàng tham gia, nội dung quy trình đăng ký đóng, tổ chức thu phí cần thực cách khoa học Việc thu phí BHXHTN quản lý thu tiền người nông dân cần phải tổ chức đa dạng dịch vụ d Giải pháp thực đối tượng thụ hưởng - người nông dân: người nông dân cần phải ý thức tham gia BHXHTN lợi ích tương lai Các chương trình BHXHTN nhà nước thiết kế, xây dựng thực thi mục đích an sinh xã hội người lao động, không mục tiêu sinh lợi cho nhà nước e Tăng cường chế kiểm tra, giám sát, đánh giá Trong trình triển khai thực BHXHTN cho người nông dân vấn đề nên BHXH tỉnh cần, áp dụng chế phương pháp kiểm tra giám sát công tác thu, chi, giải chế độ BHXHTN người nông dân từ đại lý thu xã, phường, thị trấn cán BHXH trực tiếp làm việc lĩnh vực cách thường xuyên liên tục, thực chất hoạt động nghiệp vụ BHXHTN liên Footer Page 20 of 166 Header Page 21 of 166 - 19 - quan đến công tác quản lý đối tượng, thu, chi BHXHTN người nông dân f Tăng cường quản lý đầu tư tăng trưởng quỹ BHXH tự nguyện Tạo hành lang pháp lý cho hoạt động đầu tư tăng trưởng quỹ BHXHTN, nhà nước cần ban hành văn hướng dẫn đầu tư quỹ, cần quy định rõ lĩnh vực đầu tư, hình thức đầu tư; Có thể đầu tư gián tiếp thông qua tổ chức tài chính, tiền tệ nhà nước đầu tư trực tiếp Quy định chặt chẽ thời hạn đầu tư lãi suất tối thiểu đầu tư vào lĩnh vực, hình thức dự án, phải đẩy nhanh vòng quay vốn tránh tình trạng dự án mang lại lợi nhuận cao lại bị ứ đọng vốn lâu Ngoài cần đa dạng hóa hình thức đầu tư mua tín phiếu, trái phiếu kho bạc nhà nước, NHTM Nhà nước phát hành, cho Chính phủ vay để thực chương trình hỗ trợ việc làm, xóa đói giảm nghèo… Đầu tư tăng trưởng quỹ BBHXH phải đảm bảo nguyên tắc; an toàn, lợi nhuận, có khả toán Tuy nhiên, điều kiện đáp ứng, yếu tố khác cân nhắc lợi ích xã hội kinh tế g Tăng cường ứng dụng CNTT Xây dựng thực thiết kế hạ tầng mạng ngành BHXH từ tỉnh đến BHXH huyện, thành phố, đảm bảo kết nối khâu nghiệp vụ toàn tỉnh theo định hướng mô hình xử lý liệu tập trung Triển khai lắp đặt mạng thông tin diện rộng WAN ngành BHXH có cổng chung kết nối với BHXH Việt Nam, tỉnh, thông tin kết nối BHXH huyện phải có khả chia sẻ chéo.Kết nối mạng toàn ngành vào Internet, đảm bảo an Footer Page 21 of 166 Header Page 22 of 166 - 20 - ninh, an toàn phục vụ cho triển khai dịch vụ khai báo, truy cập, trao đổi thông tin với địa phương tỉnh Cần nâng cao hiệu hoạt động Phòng công nghệ thông tin BHXH tỉnh theo hướng tập trung chủ yếu vào lĩnh vực tổng hợp, phân tích liệu phục vụ cho công tác quản lý: thu, chi, đối tượng, khắc phục tình trạng tập trung chủ yếu vào công tác thống kê, truyền nhận liệu Hoàn thiện hệ thống mạng toàn BHXH tỉnh đơn vị trực thuộc Củng cố mạng Intranet nội với định hướng cán nhân viên làm việc mạng, thực việc giao dịch hồ sơ nội qua mạng nhằm đảm bảo nhanh chóng, xác tiết kiệm chi phí hành giấy tờ 3.2.3 Giải pháp mở rộng đối tượng nông dân tham gia BHXHTN a Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức BHXHTN cho nông dân b Tăng cường mở rộng đối tượng người nông dân tham gia BHXHTN 3.2.4 Giải pháp mở rộng mạng lưới làm công tác BHXHTN cho nông dân a Hoàn thiện hệ thống tổ chức mở rộng mạng lưới làm công tác BHXHTN cho nông dân cấp Để triển khai BHXHTN cho nông dân, BHXH tỉnh phải hình thành tổ chức chuyên quản lý nghiệp BHXHTN từ trung ương đến địa phương Việc thu BHXHTN thuộc đối tượng nông dân mạng lưới yếu Vì vậy, cần phải có hỗ trợ kinh phí cho việc mở rộng khai thác đối tượng cách tăng kinh phí máy, trích từ lãi tăng trưởng để bù đắp chi phí quản lý, lại, chi đại lý Hình thành mạng lưới liên kết cộng tác viên sở Footer Page 22 of 166 Header Page 23 of 166 - 21 - Về lâu dài bước phải hình thành hệ thống mạng lưới làm công tác BHXHTN cho nông dân mở rộng đến địa bàn dân cư, tổ dân phố, xã phường… Nâng cao lực cho cán ngành BHXH Bình Định b Tăng cường đội ngũ làm công tác thông tin tuyên truyền Tập trung xây dựng lực lượng làm công tác thông tin tuyên truyền BHXH từ tỉnh đến sở xã, phường, thị trấn quy mô toàn tỉnh Tập trung xây dựng cho đội ngũ cộng tác viên số ngành liên quan có lực trình độ để làm công tác hướng dẫn, tập huấn cho cộng tác viên sở 3.3.CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC THI GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BHXH TỰ NGUYỆN CHO NÔNG DÂN 3.3.1 Nhóm điều kiện pháp lý: chế độ BHXH cần thể chế hoá thành luật BHXH mà cần thể chế hoá luật có liên quan với luật BHXH, Nghị định, Thông tư Nhằm tạo thành khung pháp lý đầy đủ đồng để bảo vệ quyền lợi điều chỉnh quan hệ phát sinh việc ban hành thực sách BHXHTN nông dân.Lãnh đạo tỉnh phải có chế sách hỗ trợ cho người nông dân tham gia BHXHTN tỷ lệ định, nhằm tạo điều kiện cho nông dân tham gia BHXHTN Cho nông dân vay từ nguồn vốn Ngân hàng sách xã hội để nộp tiền BHXHTN bị rủi ro thiên tai bất khả kháng 3.3.2 Nhóm điều kiện kinh tế: phát triển kinh tế tỉnh nhà Thực tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phân phối thu nhập kinh tế nói chung gia đình người lao động nói riêng, cho có hiệu thiết thực người nông dân đảm bảo mức sống gia đình từ trung Footer Page 23 of 166 Header Page 24 of 166 - 22 - bình trở lên, có tích luỹ có phần dư để tham gia đóng góp vào quỹ BHXHTN UBND tỉnh cần có sách xóa đói, giảm nghèo, sách việc làm cho nông dân, hỗ trợ cho nông dân vay vốn để đầu tư sản xuất nhằm tạo nguồn thu nhập, cải thiện đời sống tham gia BHXHTN 3.3.3 Nhóm điều kiện tổ chức quản lý cán bộ: tinh gọn máy quản lý nghiệp BHXHTN tỉnh Hệ thống tổ chức BHXH tỉnh phải xây, hình thành cấp, cấp tỉnh, huyện, thành phố cấp xã, phường, thị trấn Mạng lưới làm công tác BHXHTN cho nông dân phải mở rộng bao phủ địa bàn từ thôn, bản, làng, khối phố để thực công tác tuyên truyền, đồng thời thực công tác khai thác mở rộng đối tượng tham gia BHXHTN Xây dựng đội ngũ cán làm công tác BHXHTN cho nông dân phải có chuyên môn nắm vững chủ trương, sách BHXHTN, có đạo đức, có tinh thần trách nhiệm tổ chức thực nhiệm vụ giao KẾT LUẬN CHƯƠNG Để phát triển dịch vụ BHXH tự nguyện cho nông dân điều kiện thực trạng tỉnh hạn chế, cần đưa giải pháp khả thi Trước hết phải xem xét để xây dựng giải pháp, đề mục tiêu phát triển mạnh dịch vụ Về chế sách cần phải có định hướng phát triển sách BHXHTN cho giai đoạn, thời kỳ, khu vực kinh tế, ban hành khung pháp lý thuận lợi… Về tổ chức thực cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức BHXHTN cho nông dân, hoàn thiện hệ thống tổ chức mở rộng mạng lưới làm công tác BHXHTN cấp, nâng cao lực cho cán ngành BHXH, Footer Page 24 of 166 Header Page 25 of 166 - 23 - đổi quy trình đăng ký đóng tổ chức quản lý thu phí BHXHTN … Cần phải thực giải pháp cách mạnh mẽ, đồng từ cấp dịch vụ BHXHTN cho nông dân địa bàn tỉnh phát triển cách mạnh mẽ, tạo điều kiện cho nông dân tham gia sách lớn Đảng Nhà nước, chăm lo sống họ lúc già KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Nông dân Việt Nam lực lượng cách mạng đông đảo có đóng góp to lớn sức người, sức cách mạng giải phóng dân tộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc, ngày công thực đường lối đổi Đảng với chủ trương sách khu vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân động lực thúc đẩy kinh tế nông nghiệp nông thôn có bước phát triển toàn diện góp phần tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định trị xã hội Đời sống tinh thần vật chất nông dân ngày cải thiện, điều kiện quan trọng để người nông dân mong muốn tích cóp phần thu nhập để tham gia BHXHTN,góp phần đảm bảo sống bị rủi ro, tuổi già Hiện nước 30 triệu lao động chưa tham gia BHXH , có 80% nông dân Riêng Bình Định có 483.000 người độ tuổi lao động thuộc khu vực nông nghiệp chủ yếu nông dân chưa tham gia BHXHTN Luật BHXH BHXHTN đời thực từ ngày 01/01/2008, hành lang pháp lý quan trọng để triển khai thực nhằm đáp ứng nhu cầu người nông dân Tuy nhiên trình triển khai thực nhiều bất cập, Bình Định sau 05 năm thực Footer Page 25 of 166 Header Page 26 of 166 - 24 - có 2.161 nông dân tham gia BHXH tự nguyện, chiếm tỷ lệ 0,14 % so với tổng dân số, 0,3 % so với số nông dân độ tuổi lao động địa bàn tỉnh tỷ lệ thấp Để tăng tỷ lệ người tham gia nhằm thực mục tiêu Nghị Đại hội lần thứ IX, X,XI Nghị Đảng tỉnh đề ra, yêu cầu thời gian đến cần phải có giải pháp tích cực, đồng chế sách tổ chức thực để người nông dân tiếp cận, tích cực tham gia hưởng thụ sách BHXH tự nguyện theo quy định Luật Kiến nghị BHXHTN lưới an toàn xã hội quan trọng hệ thống an sinh xã hội theo nguyên tắc đóng hưởng Tuy nhiên, người nghèo, nhóm xã hội yếu thế, người dân tộc miền núi khó khăn…là đối tượng khó tiếp cận với BHXH tự nguyện Muốn mở rộng độ bao phủ cho nhóm đối tượng phải có sách hỗ trợ nhà nước cộng đồng Đây thách thức lớn nước ta mà ngân sách nhà nước eo hẹp, khả xã hội hóa khó khăn Không nên quy định mức lương tối đa xác định đóng BHXHTN Đề tài, Phát triển dịch vụ Bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nông dân tỉnh Bình Định thời gian đến kết trình nghiên cứu kinh nghiệm thân qua năm triển khai thực thực tiễn Bình Định Tuy nhiên đề tài không tránh khỏi thiếu sót định Vì BHXHTN cho nông dân lĩnh vực mới, sở lý luận thực tiễn triển khai chưa đốc kết kinh nghiệm, nhiều nội dung, quy trình hướng dẫn thực đề xuất giải pháp hạn chế Footer Page 26 of 166 ... VIỆC PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN CHO NÔNG DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 2.1 ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN CHO NÔNG DÂN... luận phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nông dân Chương 2: Thực trạng việc phát triển BHXH tự nguyện cho nông dân tỉnh Bình Định Chương 3: Định hướng giải pháp phát triển BHXH tự nguyện. .. thu nhập nông dân tỉnh Bình Định 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN CHO NÔNG DÂN Ở TỈNH BÌNH ĐỊNH 2.2.1 Tình hình nhu cầu dịch vụ BHXHTN nông dân: nhu cầu BHXH nông dân ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nông dân trên địa bàn tỉnh Bình Định, Phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nông dân trên địa bàn tỉnh Bình Định, Phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nông dân trên địa bàn tỉnh Bình Định

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay