Phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định

26 78 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 18:55

Header Page of 166 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ NGA PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP CỦA HUYỆN AN NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 166 Header Page of 166 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ DÂN Phản biện 1: TS.Trần Phước Trữ Phản biện 2: TS Trần Thị Bích Hạnh Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 22 tháng 10 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng; - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 166 Header Page of 166 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm qua, kinh tế nước ta có nhiều chuyển biến đáng kể với cấu kinh tế hợp lý, tiến Tỷ trọng khu vực công nghiệp tăng cao tổng sản phẩm xã hội Tỷ trọng khu vực dịch vụ ngày phát triển ngành định mức sống thực trạng đời sống người lao động Tỷ trọng ngành nông-lâm-ngư nghiệp chiếm tỷ lệ thấp tổng sản phẩm xã hội Hòa vào xu hướng chung đất nước, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định bước phát triển đáng kể kinh tế đặc biệt lĩnh vực công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp An Nhơn Thị xã đồng nằm phía nam tỉnh Bình Định Những năm qua kinh tế Thị xã tiếp tục tăng trưởng, tổng giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm 14%, xấp xỉ đạt mức kế hoạch đề ra, tăng 4,56% so với năm trước Đến cuối năm 2013 thu nhập bình quân đầu người huyện đạt 21,7 triệu đồng/năm tăng 6,1 triệu đồng so năm 2010, Thị xã không hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm 7,57% Thu nhập bình quân toàn Thị xã năm 2013 ước đạt 24,2 triệu đồng/người, tăng 8,3 triệu đồng so với năm 2010 Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ Tỷ trọng nông nghiệp giảm 25,2%; CN-TTCN, giao thông vận tải, thương nghiệp dịch vụ đạt 74,8% tăng 6,8% so với năm 2010 Tuy tỷ trọng nông nghiệp kinh tế giảm, chiếm ¼ kinh tế, đồng thời tỷ lệ lao động nông nghiệp lớn Do đó, phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp tạo điều kiện phát triển toàn diện kinh tế nông-lâm-ngư nghiệp nhằm khai thác có hiệu tiềm đa dạng nông nghiệp, giải việc làm, tăng thu nhập cho Footer Page of 166 Header Page of 166 người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tếxã hội Thị xã Đây hướng tích cực để góp phần hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn Xuất phát từ lý xin chọn đề tài “Phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp huyện An Nhơn, tỉnh Bình Đinh” để làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Đề tài tập trung vào nghiên cứu mục tiêu sau đây: - Làm rõ sở lý thuyết phát triển CN-TTCN - Đánh giá tình hình phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp địa bàn Thị xã - Kiến nghị giải pháp phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp thời gian đến Đối tượng phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu tình hình phát triển CN-TTCN * Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: nghiên cứu vấn đề phát triển CNTTCN - Về không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu tình hình phát triển CN-TTCN thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định - Về thời gian: Đề tài nghiên cứu tình hình phát triển CNTTCN thị xã An Nhơn giai đoạn 2009-2013 Phương pháp nghiên cứu * Phương pháp tiếp cận Từ thực tiễn vấn đề nghiên cứu kiểm nghiệm với lý thuyết để phân tích, đánh giá vấn đề từ đưa giải pháp * Phương pháp phân tích, đánh giá Footer Page of 166 Header Page of 166 Để thực mục tiêu nghiên cứu trên, đề tài sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp phân tích thống kê Phương pháp so sánh, đánh giá Phương pháp tổng hợp * Phương pháp thu thập số liệu Thu thập số liệu thứ cấp: từ phòng thống kê thị xã An Nhơn, Niên giám Thống kê thị xã An Nhơn, Niên giám Thống kê tỉnh Bình Định Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo…,Đề tài nghiên cứu gồm có chương: Chương 1: Cơ sở lý luận phát triển CN-TTCN Chương 2: Tình hình phát triển CN-TTCN thị xã An Nhơn thời gian qua Chương 3: Giải pháp phát triển CN-TTCN thị xã An Nhơn Tổng quan tình hình nghiên cứu CHƯƠNG CỞ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG NGHIỆP - TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm công nghiệp Công nghiệp, theo nghiã rộng kinh tế học, hoạt động kinh tế quy mô lớn, sản phẩm (có thể phi vật thể) tạo trở thành hàng hóa Như công nghiệp nghĩa chung bao gồm dịch vụ Công nghiệp, theo nghĩa hẹp lĩnh vực sản xuất hàng hóa vật chất Footer Page of 166 Header Page of 166 mà sản phẩm "chế tạo, chế biến" phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng phục vụ hoạt động kinh doanh Đây hoạt động kinh tế, sản xuất quy mô lớn, hỗ trợ thúc đẩy mạnh mẽ tiến công nghệ, khoa học kỹ thuật Công nghiệp gồm hoạt động chủ yếu: + Khai thác tài nguyên thiên nhiên tạo nguồn nguyên liệu nguyên thủy - công nghiệp khai thác + Sản xuất chế biến sản phẩm công nghiệp khai thác nông nghiệp thành nhiều loại sản phẩm nhằm thỏa mãn nhu cầu khác xã hội - công nghiệp chế biến + Khôi phục giá trị sử dụng sản phẩm tiêu dùng trình sản xuất sinh hoạt công nghiệp - công nghiệp sửa chữa 1.1.2 Khái niệm tiểu thủ công nghiệp Theo nhà Kinh tế học Liên Xô cũ thì: “tiểu thủ công nghiệp sản xuất thủ công sử dụng lao động thô sơ chế biến nguyên liệu thành sản phẩm” Tiểu thủ công nghiệp ngành công nghiệp mà sản phẩm làm chủ yếu thủ công với quy mô nhỏ Ở đó, hệ thống công cụ lao động thô sơ cải tiến thay phần máy móc mang tính chất công nghiệp có quy mô nhỏ( bao gồm hộ, sở sản xuất mang tính chất công nghiệp quy mô nhỏ, trang bị máy móc thủ công) 1.1.3 Phát triển Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Phát triển CN-TTCN hiểu trình lớn lên mặt lượng thay đổi mặt chất Về mặt lượng thể gia tăng qui mô yếu tố đầu vào vốn, lao động, kỹ thuật, số lượng sở sản xuất từ gia tăng kết đầu lĩnh vực CN-TTCN Về mặt chất thể việc sử dụng có hiệu yếu tố nguồn lực, Footer Page of 166 Header Page of 166 gia tăng mức đóng góp CN-TTCN cấu giá trị sản phẩm, thu nhập người lao động ngày tăng… 1.1.4 Vị trí vai trò Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp * Vị trí công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - Khu vực CN-TTCN khu vực sản xuất vật chất có vị trí quan trọng kinh tế quốc dân: - Khu vực CN-TTCN phận hợp thành cấu công nghiệp – nông nghiệp – dịch vụ đặc điểm vốn có - Mục tiêu cuối sản xuất xã hội tạo sản phẩm phục vụ cho nhu cầu ngày cao người - Sự phát triển Khu vực CN-TTCN yếu tố có tính chất định để thực trình CNH-HĐH toàn kinh tế quốc dân * Vai trò CN-TTCN - Phục vụ nghiệp CNH-HĐH nông thôn nước ta Góp phần phát triển nông nghiệp - Góp phần hỗ trợ thúc đẩy ngành kinh tế khác phát triển - Mở nhiều hội việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo nông thôn thành thị, nâng cao đời sống cho dân cư nông thôn - Thúc đẩy nhanh trình chuyển dịch cấu kinh tế, làm chuyển dịch cấu kinh tế nông thôn từ tính nông sang cấu kinh tế nông-công-dịch vụ, tỷ trọng công nghiệp dịch vụ tăng lên tong GDP 1.2 NỘI DUNG VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP 1.2.1 Phát triển số lượng sở sản xuất Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Footer Page of 166 Header Page of 166 Phát triển số lượng sở sản xuất tiêu chí để nghiên cứu, đánh giá phát triển CN-TTCN Phát triển CN-TTCN phải có tăng trưởng, nghĩa gia tăng số lượng sở sản xuất tốc độ tăng trưởng sở CN-TTCN ngày tăng Số lượng sở sản xuất ngày tăng chúng tỏ quy mô CN-TTCN ngày mở rộng Không tăng số lượng sở đăng kí kinh doanh mà phải thể tăng lên số lượng sở sản xuât, hoạt động thực tế thị trường có đánh giá thực tế tình hình phát triển số lượng sở sản xuất CN-TTCN Nhìn chung, phát triển sở sản xuất CNTTCN phải phù hợp với tình hình, xu hướng phát triển kinh tế xã hội địa phương Phát triển số lượng sở khu vực CN-TTCN phải tiến hành với việc nâng cao lực cạnh tranh sở Bởi vì, CN-TTCN phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn gia tăng cạnh tranh không thị trường xuất mà thị trường nội địa Do vậy, có nâng cao lực cạnh tranh sở sản xuât CN-TTCN có thề đứng vững điều kiện cạnh tranh hội hập mạnh mẽ Sự phát triển số lượng sở phải kiểm chứng thông qua kết sản xuất kinh doanh sở CN-TTCN, gia tăng giá trị sản xuất CN-TTCN cấu kinh tế thị xã 1.2.2 Bảo đảm nguồn lực cho sản xuất Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Theo lý thuyết Kinh tế học, nguồn lực bao gồm: vốn, lao động, hệ thống sở vật chất (thiết bị, công nghệ…) Do đó, Footer Page of 166 Header Page of 166 quy mô sở sản xuất tăng lên đòi hỏi phải mở rộng quy mô yếu tố nguồn lực Điều hiểu làm cho các yếu tố lao động, vốn, hệ thống sở vật chất sở CN-TTCN ngày tăng lên Lao động nguồn vốn hai yếu tố đầu vào tồn phát triển các sở sản xuất Việc gia tăng yếu tố thể phát triển CN-TTCN Lao động yếu tố quan trọng thiếu phát triển CN-TTCN Quy mô lực lượng lao động khu vực CN-TTCN lớn thể quy mô, số lượng lao động khu vực ngày chiếm tỷ trọng lớn kinh tế, giá trị đóng góp vào phát triển kinh tế tăng Năng lực, trình độ tay nghề, trình độ quản lý người lao động cao góp phần nâng cao khả cạnh tranh CN-TTCN Trong vốn công nghệ yếu tố định phát triển vững ngành CN-TTCN Vốn sản xuất kinh doanh yếu tố quan trọng phát triển tất sở CN-TTCN Vốn yếu tố tiên quyết định hình thành phát triển CNTTCN Sự tăng lên vốn chứng tỏ quy mô CN-TTCN ngày phát triển Vốn đầu tư sở CN-TTCN vốn cho xây dựng, cho máy móc thiết bị (vốn cố định) vốn lưu động Sự tăng lên vốn chứng tỏ CN-TTCN có phát triển Tuy nhiên, để đánh giá phát triển cần phải xem xét mặt lượng lẫn mặt chất, tức gia tăng quy mô vốn đầu tư hiệu mà gia tăng vốn mang lại Các nguồn lực: lao động, vốn vùng miền, đặc biệt nông thôn thường nhỏ lẻ, phân tán Vì vậy, khả khai thác Footer Page of 166 Header Page 10 of 166 vùng khác Các nguồn tài nguyên, lợi so sánh địa phương nằm dạng tiềm Khi phát triển CN-TTCN, có tăng lên quy mô, dễ dàng chuyển hướng kinh doanh nên nguồn lực sử dụng nhiều phục vụ tôt cho nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội Chính phát triển ngành công nghiệp chế biến, ngành tiểu thủ công nghiệp cho phép nâng cao giá trị tài nguyên tự nhiên: nông, lâm, thủy sản Mặt sản xuất kinh doanh yếu tố thúc đẩy CN-TTCN phát triển Các sở CN-TTCN thường sử dụng diện tích đất làm mặt sản xuất, khó khăn mở rộng quy mô sản xuất Việc tiếp cận quyền sử dụng đất, sử dụng đất làm mặt kinh doanh gặp nhiều thuận lợi tạo hội cho sở CN-TTCN có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất Về công nghệ, kỹ thuật, máy móc thiết bị, hầu hết nhà kinh tế cho có vai trò, tác dụng lớn tăng trưởng phát triển kinh tế nói chung CN-TTCN nói riêng Bởi vì, áp dụng công nghệ kỹ thuật, máy móc thiết bị đại vào sản xuất nhanh chóng nâng cao trình độ sản xuất Trước đây, sở sản xuất đồ gỗ Bình Định sản xuất thủ công nên suất thấp Nhờ đổi công nghệ, kỹ thuật, máy móc thiết bị đại, công đoạn cưa, xẻ, đục, chạm trổ, đánh bóng dùng hệ thống giới hóa, tự động hóa nên độ xác, tính thẩm mỹ suất cao; trước làm nhang tay, suất thấp, làm máy móc, công nghệ cho suất cao gấp nhiều lần… Như vậy, việc áp dụng tiến khoa học kỹ thuật có tác dụng lớn việc tăng suất lao động 1.2.3 Hoàn thiện hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh Khu vực CN-TTCN có nhiều hình thức tổ chức sản xuất kinh Footer Page 10 of 166 Header Page 12 of 166 10 Thị trường đầu sản phẩm thị trường nước (thị trường địa phương, vùng lân cận…) thị trường nước Do vậy, thị trường đầu sản phẩm không thị trường địa phương, nước mà phải vươn nước Bởi vì, trình phát triển CN-TTCN đồng thời với thị trường nước thị trường nước trình sản phẩm thị trường nước xâm nhập vào thị trường nước đòi hỏi sản phẩm CN-TTCN phải cạnh tranh liệt có hiệu hơn, điều tạo điều kiện kích thích cho CN-TTCN phát triển 1.2.5 Gia tăng giá trị đóng góp Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Giá trị đóng góp CN-TTCN vào GDP xác định dựa sở quan hệ cung cầu sản phẩm CN-TTCN thị trường Lượng giá trị điểm cân cung cầu Khi giá trị sản phẩm CN-TTCN tăng lên thúc đẩy nhanh trình chuyển dịch cấu kinh tế, tạo điều kiện tiến sát đến cấu kinh tế công nghiệp, xây dựng- nông nghiệp-dịch vụ Sản xuất CN-TTCN phát triển giải việc làm cho người lao động, nâng cao trình độ người lao động Từ phát huy vai trò CN-TTCN phát triển kinh tế, xã hội 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG NGHIỆP – TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP 1.3.1 Điều kiện tự nhiên 1.3.2 Điều kiện kinh tế 1.3.3 Điều kiện xã hội KẾT LUẬN CHƯƠNG Footer Page 12 of 166 11 Header Page 13 of 166 CHƯƠNG TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP THỊ XÃ AN NHƠN 2.1 ĐẶC ĐIỂM VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG NGHIỆP – TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 2.1.2 Điều kiện Dân số - Lao động 2.1.3 Điều kiện kinh tế 2.2 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP THỊ XÃ AN NHƠN 2.2.1 Tình hình số lượng sở sản xuất công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Qua năm triển khai thực chương trình hành động Thị xã ủy phát triển CN-TTCN làng nghề, hiên toàn Thị xã có 3.244 sở sản xuất CN-TTCN hoạt động, tăng 286 sở so với năm 2010 Xét tổng thể số lượng sở sản xuất tăng liên tục qua năm Các ngành nghề chủ yếu sở sản xuất CNTTCN chủ yếu là: Chế biến lương thực-thực phẩm, chế biến gỗ, hàng thủ công, khí nhỏ, sản xuất gạch ngói hàng tiêu dùng khác… Bảng 2.1: Số lượng sở sản xuất CN-TTCN địa bàn Thị xã An Nhơn tỉnh Bình Định giai đoạn 2008-2012 Năm 2009 2010 2011 2012 2013 Số lượng sở 2.422 2.660 2.958 2.852 3.244 Nguồn: Niên giám thống kê Thị xã An Nhơn Trong năm qua, Thị xã tập trung đạo tiếp tục củng cố hạ tầng kỹ thuật giải phóng mặt khu, cụm CN để mở rông sở sản xuất CN-TTCN Footer Page 13 of 166 Header Page 14 of 166 12 2.2.2 Tình hình đảm bảo yếu tố nguồn lực Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Lao động yếu tố định lực sản xuất hiệu sản xuất kinh doanh sở sản xuất CN-TTCN Thị xã Theo số liệu thống kê, trình độ chuyên môn người lao động Thị xã sau: Không cấp chiếm 72,5 %, Sơ cấp chiếm 4,3 %, công nhân kỹ thuật 10,1 %, Trung cấp 5,7 %, Cao đẳng đại học 7,1 % đại học 0,3 % Như vậy, trình độ thấp, lao động thủ công với tay nghề thấp, chủ yếu đào tạo thông qua truyền nghề, cầm tay việc Chính trình độ hạn chế mà sở sản xuất chủ yếu quản lý theo kinh nghiệm, chủ sở thiếu tầm nhìn chiến lược, thiếu kiến thức đa phương diện Về vốn sản xuất kinh doanh: Vốn yếu tố quan trọng trình sản xuất kinh doanh sở sản xuất CN-TTCN Theo kết khảo sát để có vốn đầu tư, sở sản xuất huy động chủ yếu từ nguồn chính: nguồn vốn tự có, nguồn vốn hỗ trợ từ chương trình Nhà nước, nguồn vốn vay Thực tế nay, trình độ công nghệ có tính chất mức độ khác Trình độ kỹ thuật, công nghệ Thị xã có loại: + Kỹ thuật thủ công truyền thống sản xuất hoàn toàn thủ công tập trung chủ yếu ngành nghề truyền thống thủ công mỹ nghệ, đan lát, làm nón, nước mắm, đá mỹ nghệ, chạm trỗ … + Kỹ thuật thủ công nửa khí tập trung chủ yếu cụm công nghiệp Thị xã Loại kỹ thuật có nghĩa áp sở thủ công truyền thống có cải tiến số phận, áp dụng khí Footer Page 14 of 166 Header Page 15 of 166 13 hóa vào sản xuất nhằm tăng suất lao động + Công nghệ mới: dùng lượng điện với hệ thống dây chuyền sản xuất Việc sử dụng công nghệ Thị xã chiếm tỷ lệ thấp Đây lý sản phẩm CN-TTCN Thị xã tạo có suất thấp, sức cạnh tranh yếu gặp nhiều khó khăn khâu tiêu thụ sản phẩm thị trường, kể thị trường tỉnh tỉnh 2.2.3 Tình hình hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp SX CN-TTCN năm gần có quan tâm nhà nước địa phương nên có điều kiện đề phát triển Một thay đổi rõ nét cách thức tổ chức sản xuất Bảng 2.5: Hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Thị xã An Nhơn Năm 2009 2010 2011 2012 2013 Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn (2009-2013) DN HTX KDCT Tổng Số Tỷ Số Tỷ Số Tỷ Số lượng trọng lượng trọng lượng trọng lượng (cơ sở) (%) (cơ sở) (%) (cơ sở) (%) (cơ sở) 17 0,70 12 0,49 2.391 98,80 2.420 20 0,74 10 0,37 2.640 98,88 2.670 23 0,78 0,30 2.916 98,91 2.948 31 1,09 0,25 2.794 98,66 2.832 22 0,68 0,19 3.206 99,13 3.234 6,66 15,91 7,61 7,52 Nguồn: Xử lý, tổng hợp số liệu từ niên giám Thống kê Thị xã An Nhơn Nhìn chung hình thức tổ chức sản xuất CN-TTCN Thị xã mang tính chất tự phát, chủ yếu mô hình kinh tế hộ cá thể, quy mô sản xuất nhỏ bé khép kín, bảo thủ nghề dòng họ, Footer Page 15 of 166 Header Page 16 of 166 14 gia đình tổ chức phân công sản xuất rộng hợp tác ngành nghề, công nghệ sản xuất thủ công 2.2.4 Tình hình phát triển thị trường đầu sản phẩm Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Thị trường đầu vấn đề sở sản xuất CN-TTCN nói riêng doanh nghiệp sản xuất nói chung Muốn có lợi nhuận sản phẩm làm phải bán phải đáp ứng nhu cầu, thị hiếu khách hàng Do đó, để mở rộng thị trường, để sản phẩm sản xuất bán toán nan giải sở sản xuất CN-TTCN địa phương Để mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm nhà sản xuất địa phương sử dụng hình thức quảng cáo, tiếp thị sản phẩm, tìm cách liên doanh với sở đô thị lớn Đây điểm khởi đầu cho việc mở rộng, tìm kiếm đầu sản phẩm Việc tổ chức lưu thông, tiêu thụ sản phẩm CN-TTCN Thị xã thị trường xuất nhiều khó khăn: yêu cầu chất lượng, chủng loại, mẫu mã khắt khe sản phẩm địa phương chưa đáp ứng được; có số sản phẩm xuất mức tiêu thụ chưa nhiều; khả tiếp cận thị trường doanh nghiệp yếu, số sản phẩm muôn xuất phải qua trung gian, hạn chế lớn đến tổng kim ngạch thu Trong hình thức bán buôn, bán lẻ, bán thông qua đại lý, sản xuất theo đơn đặt hàng hình thức bán buôn theo đơn đặt hàng hai kênh tiêu thụ chủ yếu địa phương Như vậy, nhìn chung sản phẩm tạo đơn điệu, mẫu mã, suất, chất lượng sản phẩm thấp chưa đáp ứng nhu cầu Footer Page 16 of 166 15 Header Page 17 of 166 thị trường Chính mà sản phẩm địa phương phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt từ sản phẩm loại thị trường nước Hiện nay, địa phương công tác quản lý, giúp đỡ người sản xuất đăng kí thương hiệu cho sản phẩm chưa quan tâm mức phần ảnh hưởng đến sức tiêu thụ sản phẩm thị trường Các sở sản xuất thiếu vốn đầu tư, công nghệ lạc hậu, sản xuất nhỏ lẻ phân tán, khó khăn mở rộng quy mô sản xuất, lao động thủ công, tay nghề thấp, nên chưa có sản phẩm “tinh”, đặc sắc tiêu biểu cho vùng, miền Mặc dù năm qua công tác xúc tiến thương mại quan tâm việc tạo đầu cho sản phẩm sản phẩm khó tiếp cận thông tin thị trường, thiếu liên kết vùng miền, ứng dụng công nghệ mới, quảng bá, giới thiệu sản phẩm nhiều hạn chế Chính mà sản phẩm tạo khối lượng tiêu thụ chậm, phụ thuộc nhiều vào trung gian, khả cạnh tranh sản phẩm yếu, sản phẩm chưa chinh phục thị trường nước đương nhiên, khó để cạnh tranh thị trường 2.2.5 Tình hình kết sản xuất kinh doanh Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Bảng 2.6 : Giá trị sản xuất CN-TTCN Thị xã An Nhơn giai đoạn 2009-2013 Chỉ tiêu ĐVT 2009 2010 2011 2012 2013 GTSX CN-TTCN Tỷ đồng 155,832 172,215 210,567 254,658 286,492 Chỉ số phát triển % 110,5 122,3 120,9 112,5 Tốc độ tăng trưởng % 16,44 bình quân giai đoạn Nguồn : xử lý, tổng hợp số liệu từ niên giám thống kê TX An Nhơn Footer Page 17 of 166 Header Page 18 of 166 16 Kết sản xuất sở CN-TTCN góp phần quan trọng cho tăng trưởng kinh tế Thị xã Có thể nói, với mức đóng góp ngày tăng, dự báo CN-TTCN tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng kinh tế tới Thị xã 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP THỊ XÃ AN NHƠN 2.3.1 Những kết chủ yếu đạt Trong năm qua, Thị xã An Nhơn tập trung công tác đền bù, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng cho khu, cụm công nghiệp Trên thực tế bước đầu đem lại kết khả quan Mặc dù số CCN địa bàn Thị xã giai đoạn quy hoạch xây dựng có nhiều sở đăng ký vào hoạt động Tranh thủ nguồn vốn cấp vốn địa phương để xây dựng hạ tầng đào tạo nghề cho lao động; tăng cường đạo sở đẩy mạnh sản xuất, nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển CNTTCN địa bàn Thị xã Sự phát triển ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp góp phần thúc đẩy ngành khác phát triển theo như: ngành nông nghiệp, giao thông vận tải, thương mại, dịch vụ…từ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thị xã Sự phát triển CN-TTCN An Nhơn góp phần tạo khối lượng sản phẩm, mặt hàng phong phú, đa dạng đáp ứng yêu cầu sản xuất đời sống nhân dân Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Thị xã tăng trưởng góp phần thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng tích cực, góp phần quan trọng đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân tỉnh năm qua đạt 16.44% (2009-2013) Footer Page 18 of 166 Header Page 19 of 166 17 Trên khía cạnh xã hội, CN-TTCN phát triển góp phần ổn định đời sống, trật tự an ninh xã hội, giải việc làm, tăng thu nhập, xoá đói giảm nghèo cho nông dân Thị xã 2.3.2 Những tồn tại, yếu Tốc độ mở rộng sản xuất ngành CN-TTCN không theo kịp tác động thị trường Đến nay, toàn Thị xã có 22 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp với quy mô hạn hẹp Các hoạt động sản xuất chủ yếu dựa mô hình hộ gia đình; hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh theo mô hình doanh nghiệp hạn chế; công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu, cụm công nghiệp chậm so với nhu cầu mặt sản xuất; công tác xúc tiền đầu tư vào khu, cụm công nghiệp hiệu chưa cao Qui mô đa số sở sản xuất nhỏ lẻ phân tán, manh mún, nên khó tiếp cận với nguồn vốn vay từ ngân hàng Công nghệ trang thiết bị sản xuất lạc hậu, chủ yếu thủ công Đội ngũ doanh nghiệp yếu (thực lực, nắm bắt thị trường, kỹ quản trị) Thiếu công nhân kỹ thuật lành nghề, nhiều lao động chưa đào tạo, việc chuyển hướng đưa lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp chưa mạnh Dự báo có khả thiếu lao động trầm trọng cho dự án phát triển Sức cạnh tranh số sản phẩm CN-TTCN có cải thiện, nhìn chung chất lượng sức cạnh tranh sản phẩm làng nghề chưa cao, lực cạnh tranh sản phẩm thấp sản phẩm loại Thị xã , tỉnh khác nước Thị trường tiêu thụ hẹp, chủ yếu tiêu thụ nước; chưa xuất nhiều thị trường nước Vấn đề môi trường hoạt động sản xuất CN-TTCN Footer Page 19 of 166 18 Header Page 20 of 166 có quan tâm cải thiện, đặc biệt khu, cụm công nghiệp hiẹn môi trường cụm CN bị ô nhiễm, sản xuất sở gây ô nhiễm môi trường KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP THỊ XÃ AN NHƠN 3.1 QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆPTHỊ XÃ AN NHƠN TRONG THỜI GIAN ĐẾN 3.1.1 Quan điểm phát triển Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Thị xã An Nhơn phát huy nội lực, thực CNH-HĐH nông nghiệp- nông thôn, xây dựng kinh tế toàn diện, theo hướng sản xuất hàng hóa tăng nhanh tỷ trọng CN- TTCN- DV Phát triển CN-TTCN sở kết hợp yếu tố đại yếu tố truyền thống Duy trì mở rộng đầu tư phát triển sản xuất làng nghề có theo hướng bền vững, đại; nâng cao suất, chất lượng, mẫu mã khả cạnh tranh Phát triển CN-TTCN địa bàn thời gian tới theo hướng bản, vững chắc, làm bước bước nấy, không làm ạt mà hiệu Phát triển CN-TTCN gắn với trình chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, đại hoá Lựa chọn ngành công nghiệp ưu tiên phù hợp định hướng chung lợi địa phương Footer Page 20 of 166 Header Page 21 of 166 19 Sự phát triển CN-TTCN cần có lộ trình phù hợp với lộ trình phát triển kinh tế xã hội Đến năm 2020 mục tiêu chặng đường đẩy nhanh trình công nghiệp hoá Tỷ trọng công nghiệp, thương mại dịch vụ chiếm khoảng 75% GDP, công nghiệp khoảng 35% 3.1.2 Mục tiêu phát triển Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Mục tiêu phát triển KT-XH đến năm 2015 An Nhơn tăng giá trị tổng sản phẩm xã hội địa phương 12,8% Phát triển công nghiệp theo hướng đại, nâng cao tỷ trọng công nghiệp cấu kinh tế Thu hút đầu tư phát triển hạ tầng cụm công nghiệp để khai thác hiệu sử dụng đất Hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai thuận lợi dự án đầu tư địa bàn Tập trung phát triển công nghiệp, cụm công nghiệp địa bàn thời gian tới theo hướng bản, vũng chắc, làm bước bước nấy; không làm ạt Đến năm 2015, có từ 10-15 nghìn lao động tham gia sản xuất sở Đến năm 2020, có 20 nghìn lao động tham gia sản xuất Thu hút, kêu gọi từ 01 - 02 dự án đầu tư vào phát triển CN TTCN địa bàn Thị xã Đến năm 2020, tất sở sản xuất phải đảm bảo có đủ hệ thống cấp điện điện năng, nước xử lý nước thải tập trung, đường giao thông nội phục vụ cho sản xuất sinh hoạt nhân dân, bên cạnh thực tốt việc sử dụng điện tiết kiệm, an toàn hiệu 3.2 CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP Footer Page 21 of 166 Header Page 22 of 166 20 3.2.1 Các giải pháp xây dựng quy hoạch cho phát triển Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp địa bàn Thị xã Trong thời gian tới, để việc triển khai thực quy hoạch, kế hoạch phát triển CN-TTCN có hiệu cần trọng nội dung: Một là, cần tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng, hoàn thiện sở hạ tầng Hai là, Cần hoàn thành phương án đền bù giải phóng mặt cho khu, cụm công nghiệp; tạo điều kiện cho dự án Ba là, phải trưng cầu ý kiến nhân dân công khai, minh bạch trước dân để xây dựng khu, cụm CN hoạt động có hiệu Bốn là, cần thiết xây dựng đồng hệ thống kết cấu hạ tầngkỹ thuật để điều kiện phát triển cho sở sản xuất CN-TTCN Năm là, quy hoạch dành quỹ đất hợp lý để hình thành khu vực sản xuất tập trung, xa khu dân cư Khuyến khích sở sản xuất làng nghề, khu dân cư chật hẹp di dời vào khu sản xuất tập trung; nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển theo hướng bền vững Sáu là, rà soát bổ sung quy hoạch phát triển CN-TTCN gắn với quy hoạch xây dựng khu sản xuất tập trung theo hướng quy hoạch chi tiết CN-TTCN 3.2.2 Tăng cường nguồn lực Với lao động cho phát triển CN-TTCN Thứ nhất, xây dựng chiến lược, sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực Thứ hai, xây dựng chương trình; xếp, bố trí sử dụng lao động có hiệu cho thời kỳ sở phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ quốc doanh Thứ ba, cấp, ngành địa phương cần hỗ trợ nâng cao Footer Page 22 of 166 Header Page 23 of 166 21 lực quản lý, nhằm giúp cho sở sản xuất CN-TTCN bước nâng cao lực tổ chức điều hành sản xuất kinh doanh Thứ tư, tăng cường thông tin đại chúng, đáp ứng yêu cầu thông tin đại chúng cho người lao động Về vốn đầu tư cho phát triển CN-TTCN Thứ nhất, Nhà nước có sách nhằm hỗ trợ cung ứng vốn cho phát triển CN-TTCN, tạo môi trường đầu tư thuận lợi Thứ hai, xây dựng cấu vốn đầu tư hợp lý: vốn đầu tư, hỗ trợ từ cấp quyền Thứ ba, tiếp tục thực hỗ trợ doanh nghiệp Thứ tư, xác định lĩnh vực ưu tiên để phân bổ vốn đầu tư Thứ năm, xác định ngành nghề ưu tiên phân bổ vốn đầu tư Thứ sáu, Các sở sản xuất nên chủ động, tích cực động việc huy động, tận dụng nguồn lực đầu tư khác để phát triển hạ tầng sở, tranh thủ nguồn vốn trung ương thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia, vốn hỗ trợ có mục tiêu khác Chính phủ… Về khoa học công nghệ + Tập trung đổi công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật theo hướng đại hóa phần, công đoạn dây chuyền sản xuất + Để đa dạng hóa sản phẩm nâng cao suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nước xuất + Ưu tiên vốn tín dụng ưu đãi đầu tư từ Quỹ hỗ trợ phát triển để hỗ trợ doanh nghiệp việc đầu tư đổi thiết bị, công nghệ, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất + Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cải tiến công nghệ Footer Page 23 of 166 Header Page 24 of 166 22 + Cần tạo hành lang pháp lý nhằm khuyến khích đổi công nghệ sở đảm bảo lợi ích hài hoà bên chuyển giao + Hỗ trợ, chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp, sở: 3.2.3 Hoàn thiện hình thức tổ chức sản xuất Cần đa dạng hóa loại hình sản xuất để phát huy mạnh ngành nghề CN- TTCN Tổ chức sản xuất nhóm ngành nghề theo hướng chuyên môn hoá gắn với mô hình cụm sản xuất công nghiệp tập trung Cần có giải pháp quy hoạch, xây dựng quản lý khu, cụm CN tập trung đồng bộ, đại, có hiệu quả; xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm hợp lí, từ khâu nguyên liệu đầu vào đến đầu cho sản phẩm 3.2.4 Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, tạo mối liên kết kinh tế Thị trường tiêu thụ sản phẩm (thị trường đầu ra) khâu cuối việc định đến kết sản xuất kinh doanh Để sản phẩm CN-TTCN chiếm lĩnh thị trường nội địa thị trường xuất khẩu; sở sản xuất có hội phát triển mạnh hơn, mấu chốt định trình lên tạo đà để phát triển kinh tế Thị xã thời gian tới 3.2.5 Hoàn thiện sách nâng cao hiệu máy quản lý nhà nước để thúc đẩy CN-TTCN phát triển Tăng cường xây dựng hoàn thiện số sách nhằm khuyến khích, kêu gọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển, mở rộng sản xuất CN – TTCN Hoàn thiện chế sách nhằm khuyến khích phát triển công nghiệp đặc biệt ngành công nghiệp trọng yếu thị xã Xây dựng quy chế phối hợp phân công ban, ngành, Footer Page 24 of 166 Header Page 25 of 166 23 địa phương Kiện toàn chế hoạt động máy quản lý, nâng cao lực quản lý phòng ban thị xã đặc biệt phòng công thương Đổi công tác quản lý nhà nước; làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên nhân dân KẾT LUẬN Những năm gần đây, CN-TTCN thị xã An Nhơn có phát triển Do vậy, thị xã có bứt phá chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng gia tăng tỉ trọng công nghiệp, dịch vụ Đến nay, công nghiệp tiểu thủ công nghiệp địa bàn thị xã An Nhơn – Bình Định có bước tiến quan trọng: tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm tăng nhanh, tổng giá trị sản xuất ngày có chiều hướng lên… khu, cụm công nghiệp đầu tư xây dựng địa phương bước đầu phát huy tác dụng góp phần không nhỏ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thị xã, ổn định anh ninh trật tự an toàn xã hội qua làm cho đời sống nhân dân địa bàn thị xã ngày đổi Thế nhưng, bên cạnh thành tựu, tiến đạt phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp số tốn tại, hạn chế cần phải giải muốn sản xuất CN-TTCN An Nhơn phát triển cách bền vững, mở hướng vươn tầm tương lai Do để CN-TTCN ngày phát triển hơn, đạt mục tiêu đề Thị xã cần thực cách có hệ thống đồng giải pháp giải pháp đề ra: - Rà soát, điều chỉnh, bổ sung, ban hành sách hỗ trợ phát triển CN- TTCN phù hợp với giai đoạn - Hỗ trợ sở ổn định thị trường truyền thống, mở rộng Footer Page 25 of 166 Header Page 26 of 166 24 thị trường Xây dựng chiến lược sản phẩm gắn với chiến lược thị trường - Khuyến khích sở sản xuất đầu tư đổi công nghệ thiết bị theo phương châm kết hợp công nghệ tiên tiến với công nghệ thủ công truyền thống nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm để đủ sức cạnh tranh thị trường… - Tổ chức huấn luyện, đào tạo, nâng cao tay nghề trình độ quản lý người lao động người sử dụng lao động - Các tổ chức tín dụng, ngân hàng cần có biện pháp tích cực việc cho vay hộ sản xuất, HTX, doanh nghiệp tham gia sản xuất kinh doanh lĩnh vực với lãi suất thấp hơn, thủ tục vay vốn thuận lợi - Giải tốt vấn đề môi trường sở sản xuất đảm bảo cho phát triển bền vững - Việc phát triển CN-TTCN, nỗ lực sở sản xuất cần có hỗ trợ từ phía nhà nước thông qua chế sách thuận lợi nhằm huy động sử dụng tiết kiệm, có hiệu nguồn lực đảm bảo bền vững trình phát triển Trong trình làm đề tài nổ lực, cố gắng chắn không tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận đóng góp ý kiến từ Quý Thầy(Cô), đồng nghiệp, bạn đọc để đề tài hoàn thiện Footer Page 26 of 166 ... THỊ XÃ AN NHƠN 3.1 QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆPTHỊ XÃ AN NHƠN TRONG THỜI GIAN ĐẾN 3.1.1 Quan điểm phát triển Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Thị xã An Nhơn... Hòa vào xu hướng chung đất nước, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định bước phát triển đáng kể kinh tế đặc biệt lĩnh vực công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp An Nhơn Thị xã đồng nằm phía nam tỉnh Bình Định. .. PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP THỊ XÃ AN NHƠN 2.1 ĐẶC ĐIỂM VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG NGHIỆP – TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP 2.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định, Phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định, Phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay